0

Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

18 203 0
  • Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 16:25

CHÀO MỪNG CHÀO MỪNG CÁC EM N V I TIẾT GIẢNGĐẾ CÁC EM N V I TIẾT GIẢNGĐẾ SỐ 47 SỐ 47 LỚP 8A1 Cách gi i ph ng trình này ả ươ nh th nào?ư ế Baøi 5 Baøi 5 -PH NG TRÌNH ƯƠ -PH NG TRÌNH ƯƠ CH A AÅN ÔÛ MAÃUỨ CH A AÅN ÔÛ MAÃUỨ Baøi 5 Baøi 5 -PH NG TRÌNH ƯƠ -PH NG TRÌNH ƯƠ CH A AÅN ÔÛ MAÃUỨ CH A AÅN ÔÛ MAÃUỨ Ti t 47ế Ti t 47ế Bài 27-SGK/22 Bài 27-SGK/22 Bài 28-SGK/22 Bài 28-SGK/22 BÀI T PẬ [...]...Hướng dẫn về nhà: 1.Về nhà học kỉ lí thuyết 2.Xem kỉ các bài tập đã giải tại lớp 3.Chuẩn bị tiết sau: Luyện Tập 8B: 34 V: Thứ sáu ngày 30 tháng năm 2007 Kiểm tra bàI cũ HS1:Điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ ( ) để đợc phát biểu đúng: 1, Khi cộng số vào hai vế bất đẳng thức ta đợc bất đẳng thức (1) chiều với bất đẳng thức cho 1, Khi nhân số dơng (2) vào hai vế bất đẳng thức ta đợc bất đẳng thức chiều với bất đẳng thức cho 1, Khi nhân âm số (3) vào hai vế bất đẳng thức ta bất ngđ ợcợcchiều đẳng thức (4) với bất đẳng thức cho HS 2: Điền dấu , = vào chỗ chấm cho thích hợp Cho a < b a Nếu< c số thực bất kì: a + c b+c < b Nếu c > thì:> a c b.c = c Nếu c < thì: a c b.c Thứ sáu ngày 30 tháng năm 2007 Vận dụng tính chất thứ tự để giải tập bất đẳng thức nh nào? Thứ sáu ngày 30 tháng năm 2007 Tiết 59: Luyện tập I Dạng 1: Liên hệ thứ tự phép cộng, phép nhân Bài trang 40 a, Sai tổng góc tam giác 180 SGK à Cho tam giác ABC Các khẳng định sau hay sai: à a, A + B + C > 180 < 180 b, A+ B +C 180 c, B à 1800 d ,2 ABài + B 12 trang 40 SGK Chứng minh: a, 4.(-2) + 14 < 4.(-1) +14 b, (-3) +5 -5 Nhân vế với -3: (-3) - 3b Chia vế 3a 3b Bài 14 trang 40 SGK: Hoạt động nhóm cho (-3), bất đẳng thức < 3 Cho a < b Hãy so sánh: đổi chiều: a, 2a + với 2b + nhóm: a - 3b ?1 2a < 2b Cộng vào vế: 2a + < 2b + (1) b, Có < Cộng 2b vào vế: 2b + < 2b + (2) Từ (1), (2) Theo t/c bắc cầu 2a + < 2b + Thứ sáu ngày 30 tháng năm 2007 Tiết 59: Luyện tập II Dạng 2: Dạng tổng quát: ax+b>0 Haihoặc quy ax tắc +b>0 (với akhác 0) biến đổi bất ph ơng a Quy tắctrình chuyển Ví dụ: Giải bất phơng vế(SGK) trình sau: 4x > 3x +4x > 3x + 4x - 3x > x > Tập hợp nghiệm bất > 5} { x | x phơng trình Biểu diễn tập hợp nghiệm bất phơng ///////////////////////////////////( trình trục số: ?2 Giải bất phơng trình sau: 4x > 3x 4x + >53x + 4x - 3x > ( Chuyển vế 3x đổi dấu x > thành - 3x) Biểu diễn tập hợp nghiệm bất phơng trình trục số nh nào? ?2 Giải bất phơng trình sau: a) x + 12 > 21 -3x - b) -2x > 8D: 34 Thứ sáu ngày 30 tháng năm 2007trình bậc phơng Tiết 61:Bất ẩn Định Giải bất phơng trình sau: 0,5x nghĩa 0,5x > >3 Dạng tổng quát: >3 Nhân hai vế với 0,5x ax+b>0 Haihoặc quy ax tắc +b>0 (với akhác 0) x > biến đổi bất ph Vậy tập hợp nghiệm bất ph { x | x > 5} ơng ơng trình a Quy tắctrình chuyển V: Ví dụ: Giải bất phơng Khi nhân hai vế bất ph vế(SGK) trình sau: 4x > 3x 4x > ơng trình với số khác +5 3x + 0, ta phải: 4x - 3x > x > -Giữ nguyên chiều bpt số Vậy tập hợp nghiệm bất dơng: > 5} { x | x phơng trình Hoạt động nhóm Biểu diễn tập hợp -Đổi bpt âm ?3 Giảichiều bất phnếu ơngsố trình sau: nghiệm bất phơng ///////////////////////////////////( trình trục số: a) 2x < 24 b) -3x < 27 ?4 Giải thích tơng đơng: a) x + < x < b Quy tắc nhân (SGK) b)2 x < x > 8D: 34 Thứ sáu ngày 30 tháng năm 2007trình bậc phơng Tiết 61:Bất ẩn Định Đáp án Biểu điểm nghĩa Dạng tổng quát: ?3 b) -3x < 27 a) 2x < 24 ax+b>0 Haihoặc quy ax tắc 0,5.2x < 0,5.24 -3x.(-1/3)> 27.(-1/3) +b>0 (với akhác 0) x > -9 x < 12 biến đổi bất ph Vậy tập hợp Vậy tập hợp ơng a Quy tắctrình chuyển nghiệm bất nghiệm bất V: Ví dụ: Giải bất phơng x < 12là vế(SGK) phơng { x |trình } phơng x > 9là { x | trình } trình sau: 4x > 3x 4x > ?4 Giải thích tơng đơng: +5 3x + a) x + < x < 4x - 3x > x > b)2 x < x > Vậy tập hợp nghiệm bất > 5} { x | x phơng trình a) Cộng hai vế bất phơng Biểu diễn tập hợp trình với (-5) nghiệm bất phơng b)Nhân hai vế bất phơng ///////////////////////////////////( Biểu điểm: ?3 (3 trình trục số: trình với -3/2 điểm/phần) b Quy tắc nhân với số(SGK) ?4 (2 Nắm - hiểu sâu Luật chơi nh sau: Có năm câu hỏi phơng án lựa chọn Nhiệm vụ em 30 giây phải tìm đợc đáp án cho câu Nếu đợc 10 điểm Nếu sai quyền trả lời câu hỏi Lu ý: Chỉ đợc phát tín hiệu trả lời cách giơ bảng phơng án chọn có tín hiệu hết 00:10 00:30 00:23 00:24 00:25 00:26 00:27 00:28 00:12 00:13 00:14 00:15 00:16 00:17 00:18 00:19 00:20 00:21 00:00 00:01 00:02 00:03 00:04 00:05 00:06 00:07 00:08 00:09 00:29 00:22 00:11 Câu hỏi Các bất phơng trình bậc ẩn là: A.3x+2>0 0.x-4 3x 4x > ?4 Giải thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu, Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu,

Hình ảnh liên quan

Bảng nhóm: - Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bảng nh.

óm: Xem tại trang 5 của tài liệu.