0

Thể loại khoa học nhận thức

45 334 0
  • Thể loại khoa học nhận thức

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 11:49

ể loại:Khoa học nhận thức Mục lục Khoa học nhận thức 1.1 Chú thích Học 2.1 Danh ngôn 2.2 am khảo Khái niệm 3.1 Khái niệm (triết học) 3.2 Khái niệm (tâm lý học) 3.3 uộc tính Khái niệm 3.4 Xem thêm 3.5 am khảo 3.6 Liên kết Lý thuyết mã kép 4.1 Nội dung 4.2 Chú thích Ngôn ngữ học 5.1 Phân ngành 5.2 Sự đa dạng 5.3 Đặc tính ngôn ngữ 5.4 Miêu tả hay quy định 5.5 So sánh viết nói 5.6 Lịch sử ngôn ngữ học 5.7 Các môn học liên ngành 5.7.1 Ngôn ngữ học ngữ cảnh 5.7.2 Ngôn ngữ học ứng dụng 5.7.3 Ngôn ngữ học lịch đại Xem thêm 5.8.1 Danh sách 5.8.2 Các chủ đề liên quan am khảo 10 5.8 5.9 i ii MỤC LỤC 5.9.1 Các sách giáo khoa 10 5.9.2 Các tác phẩm học thuật 10 5.9.3 Các tác phẩm đại chúng 11 5.9.4 Sách tham khảo 11 5.10 Liên kết 11 Nhận thức 12 6.1 Các giai đoạn nhận thức 12 6.2 Phân loại nhận thức 13 6.2.1 eo chủ nghĩa vật Mác Lênin 14 6.2.2 eo học thuyết khác 14 6.3 Chú thích 14 6.4 am khảo 15 6.5 Liên kết 15 Tâm trí 16 7.1 Xem thêm 16 7.2 am khảo 16 7.3 Liên kết 16 uyết ức 17 8.1 17 Chú thích tham khảo uyết thực hữu 18 9.1 18 am khảo 10 Tinh thần 19 10.1 Từ nguyên 19 10.2 Xem thêm 19 10.3 am khảo 19 10.4 Liên kết 19 11 Tri giác 11.1 am khảo 12 Triết học tinh thần 20 20 21 12.1 Vấn đề tâm-vật 22 12.2 Các giải pháp nhị nguyên cho vấn đề tâm-vật 22 12.2.1 Các lập luận nhị nguyên luận 22 12.2.2 Nhị nguyên luận tương tác 23 12.2.3 Các dạng nhị nguyên luận khác 24 12.3 Giải pháp nguyên cho vấn đề tâm-vật 25 12.3.1 Các dạng nguyên luận vật lý 25 12.3.2 Những thuyết nguyên phi vật lý 28 MỤC LỤC iii 12.4 Phê phán ngôn ngữ vấn đề tâm-vật 28 12.5 uyết nội thuyết ngoại 28 12.6 Tự nhiên luận vấn đề 29 12.6.1 Cảm thụ tính 29 12.6.2 Tính chủ định 29 12.7 Triết học tinh thần khoa học 30 12.7.1 Sinh học thần kinh 30 12.7.2 Khoa học máy tính 30 12.7.3 Tâm lý học 31 12.7.4 Khoa học nhận thức 31 12.8 Triết học tinh thần truyền thống lục địa 31 12.9 Triết học tinh thần Phật giáo 32 12.10 Các chủ đề liên quan tới triết học tinh thần 32 12.10.1 Ý chí tự 32 12.10.2 Cái 33 12.11 Chú thích tham khảo 33 12.12 Xem thêm 35 12.13 Liên kết 36 13 Tự cảm nhận ngoại hình thể 37 13.1 Trạng thái tích cực 37 13.2 Trạng thái tiêu cực 37 13.2.1 Tính bất nhất, tính cầu toàn ảnh hưởng tiêu cực 37 13.3 Nguyên nhân từ nhiều phía 13.4 Nâng cao cảm nhận tốt ngoại hình thân 38 38 13.5 Xem thêm 39 13.6 Liên kết 39 13.7 Chú thích 39 13.8 Nguồn, người đóng góp, giấy phép cho văn hình ảnh 40 13.8.1 Văn 40 13.8.2 Hình ảnh 40 13.8.3 Giấy phép nội dung 41 Chương Khoa học nhận thức Não người vẽ theo liệu MRI Khoa học nhận thức (tiếng Anh: cognitive science) thường định nghĩa ngành nghiên cứu chất trí tuệ [1] Hầu tất giới thiệu thức khoa học nhận thức nhấn mạnh lĩnh vực nghiên cứu kết hợp nhiều ngành, tâm lý học, thần kinh học, ngôn ngữ học, triết học, khoa học máy tính, nhân loại học, sinh học nhánh ứng dụng chuyên hóa ngành khoa học 1.1 Chú thích [1] Luger, George (1994) Cognitive science: the science of intelligent systems San Diego: Academic Press ISBN 978-0124595705 Chương Học • Bộ lông làm đẹp công, học vấn làm đẹp người • Học không hiểu, học không hành học vẹt • Đừng xấu hổ không biết, xấu hổ không học • Người không học ngọc không mài • Học ăn, học nói, học gói, học mở 2.2 Tham khảo • Rogers, Carl (1969) Freedom to Learn: A View of What Education Might Become (1st ed.) Columbus, Ohio: Charles Merrill Một phụ nữ học cách sử dụng trống Học hay gọi học tập, học hành, học hỏi trình tiếp thu bổ sung, trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, giá trị, nhận thức sở thích liên quan đến việc tổng hợp loại thông tin khác Khả học hỏi sở hữu loài người, số động vật số loại máy móc định Tiến theo thời gian có xu hướng tiệm cận theo đường cong học tập • Holt, John (1983) How Children Learn UK: Penguin Books ISBN 0-14-022570-6 • Mayer, R.E (2001) Multimedia learning New York: Cambridge University Press ISBN 0-52178749-1 • Paivio, A (1971) Imagery and verbal processes New York: Holt, Rinehart, and Winston ISBN 9780-03-085173-5 Học tập việc học tập không bắt buộc, tùy theo hoàn cảnh Nó không xảy lúc, xây dựng dựa định hình biết Học tập xem trình, tập hợp kiến thức thực tế hủ tục giáo điều Việc học tập người xảy phần giáo dục, đào tạo phát triển cá nhân Chơi đùa tiếp cận số nhà lý luận xem hình thức việc học Trẻ em thử nghiệm với giới, tìm hiểu quy tắc, học cách tương tác thông qua chơi đùa • Vosniadou, Stella How Children Learn (PDF) UK: UNESCO [1] “Lênin sống mãi!” Tuổi Trẻ Online Truy cập tháng năm 2014 2.1 Danh ngôn • Học thầy không tày học bạn • Đi ngày đàng học sàng khôn • Ngọc không mài không thành ngọc quý/Người không học đạo lý Chương Khái niệm 3.4 Xem thêm Khái niệm đối tượng, hình thức tư (bao gồm ý tưởng, ý nghĩa tên gọi chung phạm trù lôgic, suy diễn) phản ánh thuộc tính chung, chất đối tượng vật, trình, tượng tâm lý học mối liên hệ đối tượng thực khách quan • Ý tưởng • Tranh luận universali • Khái niệm luận • Khái niệm phổ biến • Phạm trù 3.1 Khái niệm (triết học) • Định nghĩa Immanuel Kant chia khái niệm thành: khái niệm aprioric (sản phẩm trí tuệ) khái niệm aposterioric (được tạo từ trình trừu tượng hóa kết thực nghiệm) 3.5 Tham khảo 3.6 Liên kết 3.2 Khái niệm (tâm lý học) Việc tạo khái niệm chức cảm nhận suy nghĩ Các khái niệm cho phép ta hệ thống hóa hiểu biết ta giới Hai dạng khái niệm bản: Khái niệm cổ điển (dập khuôn, mang tính Aristoteles) – với giới hạn rõ rệt, dựa vào định nghĩa xác, có mang điều kiện cần đủ, để đối tượng cho trước coi đại diện xứng đáng thể loại cho trước; Khái niệm tự nhiên (mờ, nhòe) – thay dựa vào định nghĩa điều kiện cần đủ, lại dựa vào đồng dạng so với đối tượng tiêu lưu lại trí nhớ 3.3 Thuộc tính Khái niệm Một khái niệm có hai thuộc tính ngoại hàm (hay ngoại trương hay ngoại diên) nội hàm Chương Lý thuyết mã kép Lý thuyết mã kép lý thuyết trí nhớ nhận thức Allan Paivio Lý thuyết có liên quan nhiều đến mô hình trí nhớ nhận thức xem phần nghiên cứu xử lý thông tin nhận thức – mô tả cách trí óc xử lý thông tin Lý thuyết chủ yếu lý giải cách thông tin trực quan xử lý lưu trữ trí nhớ cho xử lý thông tin không lời xử lý thông tin có tầm quan trọng 4.1 Nội dung eo lý thuyết này, nhận thức người gồm có hai hệ thống Hai hệ thống xử lý thông tin nhận thức Một hệ thống xử lý đối tượng không lời hình ảnh, biểu tượng, hình tượng, … hệ thống lại xử lý đối tượng thuộc ngôn ngữ Hai hệ thống có chức hoàn toàn khác Hệ thống thứ gọi Hệ thống Trực quan (Visual System) xử lý lưu trữ thông tin hình ảnh, biểu tượng, hình tượng, … Hệ thống thứ hai gọi Hệ thống Từ ngữ (Verbal System) xử lý lưu trữ thông tin thuộc ngôn ngữ Hai hệ thống kích hoạt cách độc lập với Sự tương quan liên hệ hai hệ thống mã hóa kép thông tin Lý thuyết Mã kép có nhiều ứng dụng nhiều lĩnh vực nhận thức, bao gồm giải vấn đề, học khái niệm, ngôn ngữ, … 4.2 Chú thích Chương Ngôn ngữ học Ngôn ngữ học hay ngữ lý học[1] môn khoa học trường nóng bỏng giới trí thức nghiên cứu ngôn ngữ Người nghiên cứu môn Đấu trường đẫm đầy máu nhà thơ, gọi nhà ngôn ngữ học Nói theo nghĩa rộng, nhà thần học, nhà triết học,nhà ngôn ngữ bao gồm ba khía cạnh: hình thái ngôn ngữ, nghĩa học, nhà tâm lý học, nhà sinh vật học, nhà ngôn ngữ ngôn ngữ ngữ cảnh Những nhân chủng học nhà thần kinh học, hoạt động miêu tả ngôn ngữ sớm biết tới với tất lượng máu lấy cho Panini (thế kỷ IV trước Công nguyên), với nhà ngữ pháp học.) phân tích tiếng Phạn (Sanskrit) Ashtadhyayi an tâm hàng đầu ngôn ngữ học lý thuyết mô Ngôn ngữ học phân tích ngôn ngữ người tả chất khả ngôn ngữ loài người, hay hệ thống liên kết âm (hay cử hiệu) với ý “sự tinh thông"; giải thích cho nói người nghĩa Ngữ âm học nghiên cứu âm học cấu âm “biết” ngôn ngữ người thật “biết” tạo thành tiếp nhận âm từ lời nói gì; giải thích cho cách người lời nói Mặt khác, môn nghiên cứu nghĩa “biết” ngôn ngữ ngôn ngữ lại làm sáng tỏ cách ngôn ngữ mã hóa mối quan hệ thực thể, tính chất khía cạnh khác giới để chuyển tải, xử lý gán nghĩa, điều khiển giải mơ hồ (ambiguilty) Trong lúc Ngữ nghĩa quan tâm tới điều kiện chân trị, Ngữ dụng lại quan tâm tới ảnh hưởng Ngữ cảnh tới ý nghĩa Tất người (trừ trường hợp bị bệnh đặc biệt) đạt tới tinh thông ngôn ngữ nói (hoặc dấu, trường hợp ngôn ngữ dấu) xung quanh họ trình trưởng thành, với hướng dẫn có ý thức Động vật khác không làm Do đó, có tính chất bẩm sinh khiến cho người biết cách sử dụng ngôn ngữ Không có trình “di truyền học” rõ rệt gắn với khác biệt ngôn ngữ: cá nhân lĩnh hội ngôn ngữ mà họ tiếp xúc lâu dài môi trường sống bé, không phân biệt xuất xứ cha mẹ hay dân tộc họ Ngữ pháp tạo lập nên hệ thống luật chi phối hình thái phát ngôn ngôn ngữ định Nó bao gồm âm, nghĩa âm vị (âm có đặc trưng kết hợp với nào), hình thái học (cấu tạo vào cách kết hợp từ) Các cấu trúc ngôn ngữ cặp song hành ý nghĩa âm (hoặc hình thức ngoại khác) Các nhà ngôn ngữ học tập trung vào số 5.1 Phân ngành lĩnh vực định ngôn ngữ, xếp Các nghiên cứu chuyên ngành ngôn ngữ học sau: nhiều nhà chuyên ngành theo đuổi; nhà • Ngữ âm học (Phonetics), nghiên cứu quy luật nghiên cứu đồng ý với nhau, Russ Rymer thể (aspect) âm diễn tả cách trào phúng sau: • Âm vị học (Phonology), nghiên cứu khuôn mẫu (paern) âm Linguistics is arguably the most hotly contested property in the academic realm It is soaked with the blood of poets, theologians, philosophers, philologists, psychologists, biologists, anthropologists, and neurologists, along with whatever blood can be got out of grammarians • Hình thái học (Morphology), nghiên cứu chất cấu trúc từ vựng • Cú pháp học (Syntax), nghiên cứu thủ thuật xây dựng câu ngữ pháp • Ngữ nghĩa học (Semantics), nghiên cứu ý nghĩa từ vựng (từ vựng học) thành ngữ (ngữ cú học) (Ngôn ngữ học nói đấu CHƯƠNG NGÔN NGỮ HỌC • Ngữ dụng học (Pragmatics), nghiên cứu phát biểu ngữ cảnh giao tiếp (nghĩa đen nghĩa bóng) • Phân tích diễn ngôn (Discourse Analysis), phân tích ngôn ngữ văn (văn nói, viết ký hiệu) Nhiều nhà ngôn ngữ học đồng ý phân ngành trùng lắp đáng kể nghiên cứu Tuy nhiên, quan điểm họ sao, lĩnh vực có quan niệm cốt lõi nó, đòi hỏi tìm tòi, nghiên cứu khoa học kỹ lưỡng 5.2 Sự đa dạng Một phần lớn công sức nhà ngôn ngữ học bỏ để sâu vào tìm hiểu chất khác ngôn ngữ giới Bản chất đa dạng ngôn ngữ quan trọng để hiểu khả ngôn ngữ loài người nói chung: khả ngôn ngữ người bị bó buộc hạn hẹp đặc điểm sinh học loài, ngôn ngữ phải giống Nếu khả ngôn ngữ người không bị hạn chế, ngôn ngữ khác Tuy nhiên, có nhiều cách hiểu khác Những lĩnh vực cho trùng lắp phân dựa giống ngôn ngữ Ví dụ như, tiếng Latin theo yếu tố ngoại xem xét Ví dụ như: người La Mã sử dụng phát triển thành tiếng Tây Ban Nha tiếng Ý Sự giống tiếng Tây • Phong cách học, môn nghiên cứu yếu tố Ban Nha tiếng Ý, nhiều tình huống, hai kế thừa từ tiếng Latin Vậy, nguyên tắc, ngôn ngữ giúp cho ngôn từ phù hợp ngữ cảnh hai ngôn ngữ có tính chất tính chất có nguồn gốc tính • Ngôn ngữ học phát triển, môn nghiên cứu phát chất thuộc phận ngôn ngữ người triển khả ngôn ngữ cá nhân, cụ thể (human language faculty) Dĩ nhiên, luôn tiếp thu ngôn ngữ giai đoạn ấu thơ xảy ngẫu nhiên dẫn đến giống đó, trường hợp từ 'mucho' tiếng Tây Ban • Ngôn ngữ học lịch sử hay Ngôn ngữ học lịch đại, Nha từ 'much' tiếng Anh Cả hai từ không liên quan môn nghiên cứu thay đổi ngôn ngữ chút mặt lịch sử, chúng có nghĩa cách phát âm giống • Ngôn ngữ học tiến hoá, môn nghiên cứu nguồn ường khả có nguồn gốc gốc phát triển nối tiếp ngôn ngữ loại bỏ Ai biết, việc học ngôn ngữ dễ • Ngôn ngữ học tâm lý, môn nghiên cứu dàng người, đó, ta suy đoán trình nhận thức trình bày gắn liền với việc sử ngôn ngữ nói từ có người đại mặt sinh học, tối thiểu năm chục dụng ngôn ngữ nghìn năm Những phương pháp khách quan quan • Ngôn ngữ học xã hội, môn nghiên cứu khuôn sát thay đổi ngôn ngữ (ví dụ như, so sánh ngôn ngữ văn cổ với ngôn ngữ hậu sinh mẫu xã hội đa dạng ngôn ngữ chúng nói ngày nay) cho thấy thay đổi nhanh chóng đến độ tái dựng lại • Ngôn ngữ học điều trị, việc ứng dụng lý thuyết ngôn ngữ nói cách thật lâu Từ suy ngôn ngữ học vào lĩnh vực nói-sửa tật nói rằng, điểm tương đồng ngôn ngữ nói nơi khác giới thông • Ngôn ngữ học thần kinh, môn nghiên cứu thường dùng làm chứng chứng mạng lưới dây thần kinh gắn liền với văn phạm minh chúng có tổ tiên giao tiếp Bất ngờ nữa, người ta ghi nhận • Ngôn ngữ học vạn vật, môn nghiên cứu hệ trường hợp ngôn ngữ ký hiệu phát triển thống giao tiếp tự nhiên người cộng đồng người khiếm thính bẩm sinh sớm không truyền dạy cho động vật khác so với ngôn ngữ có hội tiếp xúc với ngôn ngữ nói Người ta tính chất ngôn ngữ dấu loài người nói chung trùng khớp với nhiều tính chất • Ngôn ngữ học máy tính, môn nghiên cứu ngôn ngữ nói Điều củng cố giả thuyết bổ sung cấu trúc ngôn ngữ khoa học máy tính chất giống nguồn gốc chung mà đặc điểm tổng quát phương tính thức học ngôn ngữ • Ngôn ngữ học ứng dụng, môn nghiên cứu vấn đề liên quan đến ngôn ngữ sống hàng ngày, đáng ý sách ngôn ngữ giáo dục ngôn ngữ Nói cách tự do, tổng hợp tính chất chung tất ngôn ngữ gọi "ngữ pháp phổ quát" (universal grammar) (viết tắt NPTC), đề tài có đặc điểm bàn cãi nhiều Các chuyên gia 12.3 GIẢI PHÁP NHẤT NGUYÊN CHO VẤN ĐỀ TÂM-VẬT 27 này, vấn đề liệu thận làm từ thành phần hữu cơ, ống nano hay chíp silic: vai trò có mối liên hệ với quan khác định nghĩa nên thận[54] thuộc tính đột sinh tương tác nhân với mức hơn, người khác tin thuộc tính bậc cao đơn giản đột từ mức thấp không cần tương tác nhân trực tiếp Nhóm sau xếp vào quan niệm nghiêm ngặt hơn, hay “yếu” hơn, thuyết đột sinh, phát biểu Chủ nghĩa vật lý phi quy giản sau: thuộc tính (property) P đối tượng (object) phức O đột sinh đối tượng khác Các triết gia theo thuyết phi quy giản khẳng định hai không thể, theo nghĩa siêu hình học, thiếu thuộc tính P xác tín liên quan đến mối quan hệ tinh thần-thể xác: 1) cấu tạo từ phần có tính chất nội giống Chủ nghĩa vật lý trạng thái tinh thần hệt với O phần có cấu hình đồng phải trạng thái vật chất, 2) Tất mệnh đề quy giản không thuyết phục: trạng thái Đôi người theo thuyết đột sinh sử dụng ví dụ tinh thần quy giản hành vi, chức nước có thuộc tính Hidro H Oxy O hay trạng thái não[46] Do đó, cần thiết có chủ kến hợp tạo nên H2 O (nước) Trong ví dụ đột sinh nghĩa vật lý phi quy giản uyết nguyên luận thuộc tính chất lỏng suốt không dị thường triết gia Donald Davidson[20] nỗ thể tiên đoán việc hiểu hidro oxy chất khí Điều tương tự với thuộc tính vật chất lực thiết lập thứ chủ nghĩa vật lý não đem lại trạng thái tinh thần uyết đột sinh Davidson sử dụng luận đề tính đột cố giải khoảng cách hiển nhiên tinh thần (supervenience): trạng thái tinh thần xuất thể xác theo cách Một vấn đề ý tưởng đột ngột trạng thái vật chất, “tính đóng nhân quả" giới không cho quy giản chúng “Sự đột hiện” mô phép tính nhân từ tinh thần tới thể xác[57] tả phụ thuộc chức năng: thay đổi tinh thần mà lại thay đổi tính quy giản nhân quả-vật chất tinh thần vật chất tính quy giản Chủ nghĩa vật tiêu trừ thể[56] Bởi thuyết vật lý phi quy giản nỗ lực để vừa giữ lại khác biệt thể tinh thần thể xác vừa cố giải vấn đề tương tác chúng; người trích thường xem mâu thuẫn tính tương tự thuyết tượng phụ, theo khía cạnh não xem gốc rễ không “gây ra” tinh thần, tinh thần dường bị làm cho trơ với ngoại vật Nếu người theo phái vật tin tất khía cạnh tâm lý người tìm thấy quy giản khoa học thần kinh nhận thức (cognitiveneuroscience) tiến bộ, chủ nghĩa vật phi qui giản sai lầm, người lập trường uyết tượng phụ xem hay nhiều trạng thái dứt khoát, cấp tiến hơn: chủ nghĩa vật tiêu trừ tinh thần phụ phẩm trạng thái não vật Có số biến thể khác chủ nghĩa vật chất, ảnh hưởng lên trạng thái vật tiêu trừ, tất khẳng định tâm lý học chất Tương tác chiều (giải vấn đề tương công chúng thông thường xuyên tạc chất tác), bỏ lại trạng thái tinh thần số khía cạnh nhận thức Những nhà tiêu trừ luận quy giản (như phụ phẩm trạng thái não) vợ chồng triết gia Patricia Paul Churchland lập - vừa quy giản theo thể lẫn nhân luận tâm lý học công chúng coi nhận trạng thái vật chất Sự đau nhức người thức “giống câu nói” (sentence-like), mô hình theo thuyết xem gây nên trạng thái vector/ma trận phi ngôn ngữ lý thuyết mạng thần não ảnh hưởng lên trạng kinh hay thuyết kết nối (connectionism) chứng tỏ thái não khác, ảnh hưởng tới mô tả xác cách não hoạt động[17] trạng thái tinh thần khác (chẳng hạn gây đau đớn) Nhà Churchland thường dẫn chứng số phận lý thuyết thể luận sai lầm phổ biến khác Thuyết đột sinh yếu lên lịch sử[17][18] Chẳng hạn, thiên văn học Ptolemaeus phục vụ cho việc giải thích tiên đoán đại khái chuyển động hành tinh hàng kỉ, cuối mô hình bị tiêu trừ uyết đột sinh yếu dạng chủ nghĩa vật mô hình Copernicus Họ tin số phận tiêu lý phi quy giản bao gồm quan điểm phân trừ chờ đợi mô hình “bộ xử lý câu” (sentencetầng tự nhiên, với tầng xếp theo độ cruncher) tinh thần suy nghĩ hành vi phức tạp tăng dần tầng ứng với ngành khoa kết việc vận hành trạng thái tương tự học riêng Một số triết gia khẳng định câu gọi “thái độ mệnh đề" (propositional aitudes) 28 12.3.2 CHƯƠNG 12 TRIẾT HỌC TINH THẦN Những thuyết nguyên phi thái sinh học tinh thần gắn với ay vậy, đơn giản nên chấp nhận kinh nghiệm người vật lý Chủ nghĩa tâm Chủ nghĩa tâm dạng nguyên luận xem giới bao gồm tinh thần, nội dung tinh thần hay ý thức Các nhà tâm không đối diện với việc giải thích cách để tinh thần sinh từ thể xác: theo họ, giới, thể xác vật thể xem vẻ túy nắm giữ tinh thần Tuy nhiên, giải vấn đề tâm-vật động lực nhà tâm; thay vào đó, nhà tâm có khuynh hướng thúc đẩy chủ nghĩa hoài nghi mối quan tâm tới tôn giáo Chủ nghĩa tâm bật tư tưởng triết học tôn giáo phương Đông, trải qua thắng quên lãng luân phiên lịch sử triết học phương Tây Những biến thể chủ nghĩa tâm khác quan niệm tin có: • Nhiều tinh thần (chủ nghĩa tâm đa nguyên) • Chỉ tinh thần người (thuyết ngã) mô tả theo cách khác nhau, chẳng hạn theo từ vựng tinh thần từ vựng sinh học Những vấn đề phi thực tế nảy sinh người ta cố gắng mô tả theo từ vựng hay từ vựng tinh thần áp dụng vào ngữ cảnh sai[59] Chẳng hạn, trường hợp việc người ta tìm kiếm trạng thái tinh thần não Bộ não đơn giản ngữ cảnh sai để sử dụng từ vựng tinh thần — tìm kiếm trạng thái tinh thần não sai lầm phạm trù loại nhầm lẫn lập luận[59] Ngày nay, lập trường thường tiếp thu người diễn giải Wigenstein Peter Hacker[58] Tuy nhiên, Hilary Putnam, người lập nên thuyết chức năng, chấp nhận lập trường cho vấn đề tâm-vật vấn đề phi thực tế cần giải trừ theo cách thức Wigenstein[60] 12.5 Thuyết nội thuyết ngoại • Hay ể Tuyệt Đối (Vô Cực), Linh Hồn Vũ Tinh thần cư trú đâu? Nếu tinh thần loại Trụ (Anima Mundi / Khí), ượng đế / Chúa (One) tượng vật chất đó, phải tồn nơi hay Linh Hồn Tối cao (Oversoul) Có hai lựa chọn khả dĩ: tâm trí nằm thể xác (thuyết nội tại) tâm trí nằm bên thể xác (thuyết ngoại tại) Phổ quát hơn, tâm trí phụ Nhất nguyên luận trung tính thuộc vào kiện đặc tính xảy bên thể Nhất nguyên luận trung tính triết học quan xác chủ thể, phụ thuộc vào yếu tố bên điểm siêu hình tinh thần vật chất hai cách thể xác để tổ chức hay để mô tả nguyên tố, mà Những người đề xướng thuyết nội gắn với quan thân chúng “trung tính”, nghĩa không tinh thần mà điểm hoạt động thần kinh đủ để sản sinh chẳng vật chất an điểm phủ nhận tinh thần Những người theo thuyết ngoại lại cho tinh thần vật chất hai dạng khác cách giới bên cấu thành nên tinh thần theo ay thế, nguyên luận tuyên bố vũ nghĩa trụ chứa loại chất liệu, dạng nguyên tố trung tính Các nguyên tố phải có thuộc uyết ngoại phân tách thành số nhánh Các tính màu sắc hình dạng, hệt trải nhánh thuyết ngoại ngữ nghĩa, nghiệm thuộc tính Nhưng yếu tố ngoại nhận thức ngoại tượng Mỗi nhánh có màu sắc hình dạng không tồn tinh thần lại phân chia việc chúng có liên hệ (được xem thực thể cốt yếu, có tính nhị nguyên với nội dung hay phương tiện tinh thần vật lý); chúng tồn tự thân uyết ngoại ngữ nghĩa (semantic externalism) cho nội dung ngữ nghĩa tinh thần xác định hoàn toàn hay phần trạng thái 12.4 Phê phán ngôn ngữ vấn đề việc bên thể xác chủ thể Tư tưởng giới song sinh Hilary Putnam ví dụ tâm-vật uyết ngoại nhận thức (cognitive externalism) tập hợp rộng rãi quan điểm đề xuất vai trò môi trường, công cụ, phát triển, thể xác kích thích nhận thức Nhận thức biểu hiện, trí tuệ mở rộng, thuyết biểu tư tưởng tiêu biểu nhánh Mỗi nỗ lực trả lời vấn đề tâm-vật gặp phải vấn đề Một số triết gia cho điều có mơ hồ khái niệm bản[58] Các triết gia này, Ludwig Wigenstein người tiếp nối ông truyền thống phê phán ngôn ngữ, loại bỏ vấn đề cho phi thực tế[59] Họ lập luận Trong đó, thuyết ngoại tượng đề xuất rằng người ta sai lầm hỏi làm trạng khía cạnh tượng tinh thần nằm bên 12.6 TỰ NHIÊN LUẬN VÀ CÁC VẤN ĐỀ CỦA NÓ 29 thể xác Các tác giả ủng hộ khả bao gồm Heidegger, chất kinh nghiệm chủ quan Ted Honderich, Edwin Holt, Francois Tonneau, Kevin “phẩm chất” hiểu theo khái niệm “thực O'Regan, Riccardo Manzoi, Teed Rockwell thể" truyền thống triết học từ Descartes - thứ chứa đựng “thuộc tính” Một cách khác để diễn đạt điều quan niệm kinh nghiệm định tính 12.6 Tự nhiên luận vấn đề không chặt chẽ theo - không so sánh ngữ nghĩa với - thực thể chứa đựng thuộc tính[61] Luận đề chủ nghĩa vật lý tinh thần phần giới vật chất (hay vật lý) Lập trường phải đối diện với vấn đề tinh thần có thuộc tính định mà không vật vật chất khác có Do chủ nghĩa vật lý phải giải thích làm mà thuộc tính lại xuất từ vật vật chất Công cung cấp cách giải thích thường gọi với tên “tự nhiên hóa tinh thần”, hay “tự nhiên luận tinh thần”[46] Trong số vấn đề chủ chốt mà công nỗ lực giải bao gồm tồn cảm thụ tính chất tính chủ định[46] 12.6.1 Cảm thụ tính Vấn đề giải thích khía cạnh nội quan thứ trạng thái tinh thần ý thức nói chung theo khoa học thần kinh có tính định lượng thứ ba gọi khoảng cách diễn giải (explanatory gap)[62] Có số quan điểm khác khoảng cách nhà triết học tinh thần đại David Chalmers Frank Jackson diễn tả khoảng cách chất có tính thể; có nghĩa là, họ khẳng định cảm thụ tính không giải thích khoa học chủ nghĩa vật lý sai lầm Tồn hai phạm trù riêng biệt quy giản kia[63] Một quan điểm khác đưa nhà triết học omas Nagel Colin McGinn eo họ, khoảng cách chất có tính nhận thức Đối với Nagel, khoa học chưa thể giải thích kinh nghiệm chủ quan chưa đạt tới trình độ hay loại tri thức cần thiết Chúng ta chí chưa thể phát biểu vấn đề cách chặt chẽ[27] Còn McGinn, vấn đề giới hạn sinh học thường trực cố hữu Chúng ta giải khoảng cách diễn giải lãnh địa kinh nghiệm chủ quan bị đóng mặt nhận thức theo cách mà học lượng tử đóng lại voi[64] Các triết gia khác lấp đầy khoảng cách túy việc xem vấn đề ngữ nghĩa Vấn đề ngữ nghĩa, dẫn tới “Câu hỏi cảm thụ tính” tiếng, là: Liệu Đỏ gây Màu Đỏ (Does Red cause Redness)? Nhiều trạng thái tinh thần dường cá nhân khác trải qua theo cách chủ quan cách thức khác nhau[27] Và trạng thái tinh thần đặc trưng “phẩm chất” có tính kinh nghiệm đó, chẳng hạn nỗi đau, gây đau đớn Tuy nhiên, cảm giác đau hai cá nhân không đồng nhất, cách hoàn hảo để đo liệu điều gây đau đớn hay mô tả xác gây đau đớn Các nhà khoa học triết gia đặt câu hỏi kinh nghiệm đến từ đâu Sự tồn kiện não giải thích 12.6.2 Tính chủ định chúng kèm với kinh nghiệm định tính tương ứng Câu đố việc nhiều trình não xảy với khía cạnh có tính kinh nghiệm kèm theo nhận thức dường giải Tính chủ định khả trạng thái tinh thần thích[25] định hướng liên hệ với thứ giới Tuy nhiên nhiều người khoa học cuối bên ngoài[23] uộc tính trạng thái tinh giải thích kinh nghiệm thế[46] Điều thần đòi hỏi chúng có nội dung thứ dẫn từ giả thiết khả cách ám ngữ nghĩa, gán cho giải thích quy giản eo quan điểm này, nỗ giá trị chân lý Khi người ta cố gắng quy giản lực thành công việc giải thích trạng thái trình tự nhiên nảy sinh tượng quy giản (ví dụ, nước), giải thích vấn đề: trình tự nhiên không hay sai, thuộc tính (ví dụ tính lỏng, tính chúng đơn giản xảy ra[65] Sẽ vô nghĩa để nói suốt)[46] Trong trường hợp trạng thái tinh trình tự nhiên hay sai Nhưng ý thần, điều có nghĩa cần giải thích tưởng phán đoán tinh thần sai, chúng có thuộc tính trải nghiệm theo cách trạng thái tinh thần (ý tưởng phán đoán) trình tự nhiên? Khả gán giá trị Triết gia Đức kỉ 20 Martin Heidegger phê phán ngữ nghĩa cho ý tưởng phải có nghĩa những giả thiết thể làm tảng cho mô hình ý tưởng phải kiện Do đó, quy giản vậy, tuyên bố hiểu chẳng hạn, ý tưởng Herodotus sử gia liên hệ kinh nghiệm theo lối Đó vì, theo tới Herodotus tới kiện ông sử gia 30 CHƯƠNG 12 TRIẾT HỌC TINH THẦN tượng tinh thần thấy vắng bóng bác bỏ thực nghiệm giả định tảng nó: “không thể có thay đổi trạng thái tinh thần người mà thiếu thay đổi não”[66] Trong lĩnh vực sinh học thần kinh, có nhiều ngành gắn với mối liên hệ trạng thái trình tinh thần thể xác[67] : sinh lý học thần kinh giác quan nghiên cứu mối liên hệ trình nhận thức kích thích[68] Khoa học nhận thức nghiên cứu tương quan trình tinh thần với trình thần kinh[68] Tâm lý học thần kinh mô tả phụ thuộc lực tinh thần vùng não chuyên biệt[68] Cuối cùng, sinh học tiến hóa nghiên cứu nguồn gốc phát triển hệ thống não người và, sở tinh thần, mô tả phát triển phát sinh cá thể phát sinh chủng loài tượng tinh thần trạng thái nguyên thủy chúng[66] Hơn sinh học tiến hóa áp đặt ràng buộc chặt chẽ lên học thuyết triết học tinh thần nào, chế dựa vào gen chọn lọc tự nhiên không John Searle — triết gia tinh thần ảnh hưởng cho phép nhảy vọt khổng lồ phát nay, người đề xướng tự nhiên luận sinh học (Berkeley triển tính phức tạp thần kinh hay phần mềm thần 2002) kinh mà cho phép bước biến đổi thời gian dài[69] Nếu kiện đúng, ý tưởng đúng; không, ý tưởng sai Tuy nhiên mối quan hệ đến từ đâu? Trong não, có trình điện hóa chúng dường chẳng có liên quan tới Herodotus[22] 12.7 Triết học tinh thần khoa học Con người sinh vật hữu hình và, thế, họ chủ thể cho việc kiểm tra mô tả khoa học tự nhiên Bởi trình tinh thần liên hệ chặt chẽ với trình thể xác, mô tả mà khoa học tự nhiên cung cấp loài người đóng vai trò quan trọng triết học tinh thần[2] Có nhiều lĩnh vực khoa học mà trình nghiên cứu liên quan tới tinh thần Danh sách ngành khoa học bao gồm: sinh học, khoa học máy tính, khoa học nhận thức, điều khiển học, ngôn ngữ học, y học, dược lý học tâm lý học[66] 12.7.1 Sinh học thần kinh Nền tảng lý thuyết sinh học, khuôn khổ khoa học tự nhiên đại nói chung, có tính vật Mục đích việc nghiên cứu trước hết trình thể xác, vốn xem tảng hoạt động hành vi tinh thần[67] ành công ngày tăng lên sinh học việc giải thích Từ năm 1980, quy trình chụp ảnh não, chẳng hạn fMRI (hình trên) cung cấp kiến thức hoạt động não người, rọi ánh sáng vào vấn đề triết học xưa cũ 12.7.2 Khoa học máy tính Khoa học máy tính liên quan tới việc xử lý tự động thông tin (hoặc với hệ thống biểu tượng mà thông tin gán cho) thông qua thiết bị máy tính[70] Từ khởi đầu, lập trình viên máy tính phát triển chương trình cho phép máy tính thực nhiệm vụ mà tổ chức hữu (sinh vật) cần tinh thần Một ví dụ đơn giản phép nhân 12.8 TRIẾT HỌC TINH THẦN TRONG TRUYỀN THỐNG LỤC ĐỊA Nhưng rõ máy tính không sử dụng tinh thần để nhân Liệu ngày chúng có thứ mà gọi tinh thần? Câu hỏi đẩy tới tiền tuyến nhiều tranh luận triết học nghiên cứu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence-AI) Trong lĩnh vực AI, người ta thường phân biệt chương trình nghiên cứu khiêm tốn chương trình tham vọng hơn: phân biệt đề xướng John Searle thành AI yếu AI mạnh Mục tiêu độc “AI yếu”, theo Searle, mô thành công trạng thái tinh thần, mà nỗ lực biến máy tính trở nên có ý thức hay nhận thức, v.v Trái lại, mục tiêu AI mạnh máy tính với nhận thức tương tự người[71] Người ta truy nguyên nguồn gốc AI mạnh tới nhà tiên phong lĩnh vực điện toán Alan Turing Với câu trả lời cho câu hỏi “Máy tính suy nghĩ không?", ông thiết lập phép thử Turing tiếng[72] Turing tin máy tính cho suy nghĩ khi, đặt phòng kế bên phòng khác chứa người với câu hỏi đưa cho người máy tính người thứ ba bên ngoài, câu trả lời máy tính trở nên phân biệt với câu trả lời người Chủ yếu, quan điểm Turing trí tuệ máy móc tuân theo mô hình thuyết hành vi tinh thần - trí tuệ mà trí tuệ làm Phép thử Turing nhận nhiều trích, số thí nghiệm suy nghĩ "Phòng Trung Hoa" Searle[71] Câu hỏi tính cảm nhận (cảm thụ tính) máy tính hay robot Một số nhà khoa học máy tính tin nét đặc biệt AI tạo đóng góp cho giải pháp vấn đề tâmvật Họ đề xuất dựa ảnh hưởng tương hỗ phần cứng phần mềm xảy máy tính, ngày lý thuyết khám phá để giúp hiểu ảnh hưởng tương hỗ tinh thần người não[73] 12.7.3 Tâm lý học 31 nhau[66] y luật mô tả mối quan hệ đầu vào thị giác với trạng thái nhận thức tinh thần Tuy nhiên, không đề xuất điều chất trạng thái tinh thần Các quy luật khám phá tâm lý học tương thích với tất câu trả lời vấn đề tâm-vật mô tả 12.7.4 Khoa học nhận thức Khoa học nhận thức nghiên cứu khoa học liên ngành tinh thần trình tinh thần Nó xem xét ý thức gì, ý thức làm gì, hoạt động Nó bao gồm nghiên cứu trí tuệ hành vi, đặc biệt tập trung vào việc làm thông tin biểu diễn, xử lý biến đổi (trong lực nhận thức, ngôn ngữ, trí nhớ, lập luận cảm xúc) bên hệ thống não (người hay động vật khác) máy móc (ví dụ máy tính) Khoa học nhận thức kết hợp nhiều lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm tâm lý học, trí thông minh nhân tạo, triết học, khoa học thần kinh, ngôn ngữ học, nhân học, xã hội học, giáo dục[75] Nó kết nối nhiều mức độ phân tích, từ mức thấp việc học tập chế định tới mức cao logic lập kế hoạch; từ mạch thần kinh tới tổ chức vùng não 12.8 Triết học tinh thần truyền thống lục địa Hầu hết thảo luận viết tập trung vào loại hay truyền thống triết học xem chủ lưu văn hóa phương Tây đại, thường gọi triết học phân tích (có lúc gọi triết học Anh-Mĩ)[76] Nhiều trường phái tư tưởng khác tồn tại, chúng gộp vào tên gọi chung triết học lục địa[76] Trong trường hợp nào, chủ đề phương pháp nhiều, mối liên hệ với triết học tinh thần trường phái khác (hiện tượng học, chủ nghĩa sinh,…) gắn tên gọi nhìn chung phân biệt với trường phái phân tích việc chúng tập trung vào phân tích ngôn ngữ logic riêng lẻ mà quan tâm tới hình thức khác việc tìm hiểu kinh nghiệm hữu người Trong phạm vi thảo luận tinh thần, điều diễn dịch thành nỗ lực nắm bắt quan niệm suy nghĩ kinh nghiệm nhận thức theo nghĩa không bao hàm phân tích hình thức từ ngữ[76] Tâm lý học khoa học nghiên cứu trực tiếp trạng thái tinh thần Nó thường sử dụng phương pháp thực nghiệm để khảo sát trạng thái tinh thần cụ thể niềm vui, nỗi sợ hay ám ảnh Tâm lý học nghiên cứu quy luật liên kết trạng thái tinh thần với với đầu vào đầu quan Chẳng hạn, Hiện tượng học tinh thần, Hegel thảo luận ba dạng khác tinh thần: 'tinh thần chủ thể người[74] Một ví dụ cho điều tâm lý học nhận thức Các quan', tức tinh thần cá nhân; 'tinh thần khách thần nhà khoa học lĩnh vực khám phá quan', tinh thần xã hội nhà nước; 'tinh [77] tuyệt đối', thể thống quan niệm nguyên lý chung nhận thức hình thái Một quy luật tâm lý học hình thái nói đối tượng di Hay “Tiểu luận mối quan hệ thể xác chuyển theo hướng nhận thức liên hệ với tinh thần” Vật chất Trí nhớ năm 1896, Henri 32 CHƯƠNG 12 TRIẾT HỌC TINH THẦN Bergson đưa cách sinh động khác biệt thể 12.10 Các chủ đề liên quan tới triết tinh thần thể xác quy giản vấn đề học tinh thần vấn đề xác định trí nhớ, cho phép giải pháp xây dựng phương thức kiểm tra thực Có vô số chủ đề bị ảnh hưởng ý tưởng phát triển nghiệm chứng ngôn ngữ (aphasia) triết học tinh thần Những ví dụ rõ ràng có Trong thời đại, hai trường phái phát thể kể tới chất chết đặc điểm triển để đáp lại đối lập lại truyền thống Hegel xác định nó, chất cảm xúc, tri giác ký tượng học chủ nghĩa sinh Hiện tượng ức Những câu hỏi việc người cá tính học, khai phá Edmund Husserl, tập trung vào anh ta/cô ta bao gồm liên hệ nhiều nội dung tinh thần người cách tới ngành triết học Tuy nhiên, có hai chủ đề mà, trình mang tính tượng học hình thành lên mối liên hệ với triết học tinh thần, gây lên [78] kinh nghiệm Chủ nghĩa sinh, ý đặc biệt: ý chí tự tôi[2] trường phái tư tưởng khác thành lập dựa công trình Søren Kierkegaard, dựa nội dung kinh nghiệm cách tinh thần giải kinh 12.10.1 Ý chí tự nghiệm Trong khuôn khổ triết học tinh thần, vấn đề ý chí đảm nhiệm tầm mức làm lại Điều chắn trường hợp tất định luận [2] 12.9 Triết học tinh thần Phật vật eo quan điểm này, quy luật tự nhiên hoàn toàn xác định vận hành giới vật chất giáo Các trạng thái tinh thần, bao gồm ý chí, trạng thái vật chất, điều nghĩa tất định hành vi người hoàn toàn xác định Các truyền thống phương Đông Phật giáo không quy luật tự nhiên Một vài người đẩy lập luận chủ trương mô hình nhị nguyên tinh thần-thể xác xa hơn: người ta tự định họ khẳng định tinh thần thể xác muốn họ làm Hậu là, họ hoàn toàn không thực thể riêng biệt Phật giáo đặc biệt khái tự do[81] niệm linh hồn (ātman) Một số phái Phật giáo Lập luận bị bác bỏ, theo cách, thuyết tương khẳng định có mức tinh tế tinh thần thích Những người ủng hộ thuyết cho câu lìa khỏi thể xác vào thời điểm chết nhập vào hỏi “Chúng ta có tự không?" trả lời sống eo luận sư Pháp Xứng (Dharmakirti), định nghĩa tinh thần bao gồm trống rỗng (không) xác định thuật ngữ “tự do” hàm chứa điều Sự đối lập với “tự do” “bị nhận thức (thức) Tinh thần trống rỗng thiếu hình thể sở hữu lực thực sai khiến” mà “bị cưỡng bách” “bị ép buộc” Sẽ để nhận thức vật Tinh thần nhận thức chức không phù hợp đồng tự với vô định Một hiểu biết hay nhận thức vật Trong hành động tự hành động tác nhân có định nghĩa này, 'không' liên hệ với chất tinh thần thể hành động theo cách khác chọn theo cá nhân tự 'thức' với chức tinh thần Pháp sư Khắc cách khác eo nghĩa [81] tất định luận Người theo thuyết tương Châu Kiệt (Khedrupje) cho tư tưởng, nhận thức, thích quan trọng lịch sử triết học David tinh thần ý thức từ đồng nghĩa Bản [82] Gần hơn, lập trường bảo Hume thân Đức Phật giải thích thiếu hình thể, vệ số nhân vật, chẳng hạn Daniel Denne[83] nhiên tinh thần liên hệ với hình thể Do đó, tinh thần liên hệ với thể xác eo cách khác, có người theo thuyết bất 'định vị' vị trí khác khắp tương thích bác bỏ lập luận tất định luận họ tin thể Điều hiểu ngữ cảnh ý thức ý chí tự theo nghĩa mạnh gọi chủ ngũ quan ý thức tinh thần sinh Phật giáo nghĩa tự do[81] Các triết gia khẳng định nhắc đến nhiều dạng khác tinh thần - ý thức vận hành giới a) không hoàn toàn xác tri giác, ý thức tinh thần, tinh thần thô, tinh thần tinh định quy luật tự nhiên, nơi quy luật tự nhiên tế, tinh thần tinh tế - chúng vô hình bị chặn lại quan độc lập thể xác[84] , b) thể (không hình dáng, màu sắc, âm thanh, mùi, vị hay xác định quy luật tự nhiên bất định, thuộc tính xúc giác), đồng thời chúng vận hành để c) xác định quy luật tự nhiên bất định nhận thức hay hiểu biết Không thể có gọi tinh đôi với nỗ lực chủ quan quan thể xác không thần mà lại thiếu đối tượng nhận biết tinh thần quy giản được[85] eo chủ nghĩa tự do, ý chí không Mặc dù không loại tinh thần có hình thể, phải tất định có khả tự Những người trích luận điểm thứ hai (b) lên án chúng liên hệ với hình thể[80] 12.11 CHÚ THÍCH VÀ THAM KHẢO người theo thuyết bất tương thích việc dùng quan niệm không chặt chẽ Họ lập luận sau: ý chí không xác định thứ gì, ham muốn điều ta ham muốn may túy Và điều mong muốn túy ngẫu nhiên, không tự Vì ý chí không xác định điều gì, không tự do[81] 12.10.2 Cái Triết học tinh thần có hệ quan trọng quan niệm Nếu đưa ý kiến “cái tôi” hay “Tôi” mà người ta liên hệ với hạt nhân cốt yếu, thay đổi “cá nhân”, hầu hết nhà triết học tinh thần đại khẳng định thứ tồn tại[86] Ý tưởng hạt nhân cốt yếu bất biến xuất phát từ ý tưởng linh hồn phi vật chất Một ý tưởng chấp nhận với hầu hết triết thuyết đương đại, định hướng vật lý chúng, chấp nhận rộng rãi trường phái chủ nghĩa hoài nghi quan niệm “cái tôi” David Hume, người không nắm bắt thân ông làm, nghĩ hay cảm thấy điều gì[87] Tuy nhiên, ánh sáng kết thực nghiệm từ tâm lý học phát triển, sinh học phát triển, tư tưởng hạt nhân cốt yếu có tính vật chất bất biến - hệ thống đại diện tích hợp phân bố thay đổi mô hình kết nối thần kinh — dường hợp lí[88] an điểm xem ảo giác chấp nhận số triết gia, chẳng hạn Daniel Denne 33 [8] Descartes, René (1998) Discourse on Method and Meditations on First Philosophy Hacket Publishing Company ISBN 0-87220-421-9 [9] Hart, W.D (1996) “Dualism”, Samuel Guenplan (org) A Companion to the Philosophy of Mind, Blackwell, Oxford, 265-7 [10] Spinoza, Baruch (1670) Tractatus eologico-Politicus (A eologico-Political Treatise) [11] Kim, J., “Mind-Body Problem”,Oxford Companion to Philosophy Ted Honderich (ed.) Oxford:Oxford University Press 1995 [12] Pinel, J Psychobiology, (1990) Prentice Hall, Inc ISBN 88-15-07174-1 [13] LeDoux, J (2002) e Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are, New York:Viking Penguin ISBN 88-7078-795-8 [14] Russell, S and Norvig, P.Artificial Intelligence: A Modern Approach, New Jersey:Prentice Hall ISBN 0-13-1038052 [15] Dawkins, R.e Selfish Gene (1976) Oxford:Oxford University Press ISBN [16] Chalmers, David (1997) e Conscious Mind Oxford University Press ISBN 0-19-511789-1 [17] Churchland, Patricia (1986) Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain MIT Press ISBN 0262-03116-7 [18] Churchland, Paul (1981) “Eliminative Materialism and the Propositional Aitudes” Journal of Philosophy (Journal of Philosophy, Inc.) 78 (2): 67–90 JSTOR 2025900 doi:10.2307/2025900 [19] Smart, J.J.C (1956) “Sensations and Brain Processes” Philosophical Review 12.11 Chú thích tham khảo [1] Oliver Elbs, Neuro-Esthetics: Mapological foundations and applications (Map 2003), (Munich 2005) [2] Kim, J (1995) Honderich, Ted, biên tập Problems in the Philosophy of Mind Oxford Companion to Philosophy Oxford: Oxford University Press [3] Plato (1995) E.A Duke, W.F Hicken, W.S.M Nicoll, D.B Robinson, J.C.G Strachan, biên tập Phaedo Clarendon Press ISBN 1-4065-4150-8 [4] Robinson, H (1983): 'Aristotelian dualism', Oxford Studies in Ancient Philosophy 1, 123–44 [5] Nussbaum, M C (1984): 'Aristotelian dualism', Oxford Studies in Ancient Philosophy, 2, 197–207 [6] Nussbaum, M C and Rorty, A O (1992): Essays on Aristotle’s De Anima, Clarendon Press, Oxford [7] Sri Swami Sivananda “Sankhya:Hindu philosophy: e Sankhya” [20] Donald Davidson (1980) Essays on Actions and Events Oxford University Press ISBN 0-19-924627-0 [21] Putnam, Hilary (1967) “Psychological Predicates”, in W H Capitan and D D Merrill, eds.,Art, Mind and Religion (Pisburgh: University of Pisburgh Press.) [22] Denne, Daniel (1998) e intentional stance Cambridge, Mass.: MIT Press ISBN 0-262-54053-3 [23] Searle, John (2001) Intentionality A Paper on the Philosophy of Mind Frankfurt a M.: Nachdr Suhrkamp ISBN 3-518-28556-4 [24] Kim, J (1995) Honderich, Ted, biên tập Problems in the Philosophy of Mind Oxford Companion to Philosophy Oxford: Oxford University Press [25] Jackson, F (1982) “Epiphenomenal alia.” Reprinted in Chalmers, David ed.:2002.Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings Oxford University Press [26] Còn gọi cảm chất 34 CHƯƠNG 12 TRIẾT HỌC TINH THẦN [27] Nagel, T (1974) “What is it like to be a bat?” Philosophical Review (83): 435–456 [28] Albert Einstein “Physics and Reality”, Journal of the Franklin Institute (March 1936); 1.1.9., in lại Albert Einstein, Out of My Later Years (1956) [29] Lewis, C.S (1947) Miracles ISBN 0-688-17369-1 [30] Chalmers, David (1997) e Conscious Mind Oxford University Press ISBN 0-19-511789-1 [31] Denne, Daniel (1995) “e preposterousness of zombies” J Studies 2: 322\u20136 unimagined Consciousness [32] Denne, Daniel (1991) Consciousness Explained Lile, Brown and Co tr 95 ISBN 0-316-18065-3 [46] Stoljar, Daniel (2005) “Physicalism” e Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2005 Edition) Center for the Study of Language and Information, Stanford University Truy cập ngày 24 tháng năm 2006 [47] Russell, Bertrand (1918) Mysticism and Logic and Other Essays, London: Longmans, Green [48] Mach, E (1886) Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen Bản in lần dịch sang tiếng Anh với tên e Analysis of Sensations and the Relation of Physical to the Psychical, New York: Dover 1959 [49] Skinner, B.F (1972) Beyond Freedom & Dignity New York: Bantam/Vintage Books ISBN 0-553-14372-7 [50] Ryle, Gilbert (1949) e Concept of Mind Chicago: Chicago University Press ISBN 0-226-73295-9 [33] Popper, Karl and Eccles, John (2002) e Self and Its Brain Springer Verlag ISBN 3-492-21096-1 [51] Place, Ullin (1956) “Is Consciousness a Brain Process?” British Journal of Psychology [34] Denne D., (1991),Consciousness Explained, Boston: Lile, Brown & Company [52] Smart, J.J.C,“Identity eory”, e Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2002 Edition), Edward N Zalta (ed.) [35] Stich, S., (1983), From Folk Psychology to Cognitive Science Cambridge, MA: MIT Press (Bradford) [36] Ryle, G., 1949, e Concept of Mind, New York: Barnes and Noble [37] Agassi, J (1975) Privileged Access;Science in Flux, Boston Stidues in the Philosophy of Science, 80 Dordrecht: Reidel [38] Agassi, J (1997) La Scienza in Divenire Rome: Armando [39] Robinson, Howard (ngày 19 tháng năm 2003) “Dualism” e Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2003 Edition) Center for the Study of Language and Information, Stanford University Truy cập ngày 22 tháng năm 2012 [40] Leibniz, Gofried Wilhelm (1714) Monadology ISBN 087548-030-6 [41] Schmaltz, Tad (2002) “Nicolas Malebranche” e Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2002 Edition) Center for the Study of Language and Information, Stanford University Truy cập ngày 25 tháng năm 2006 [42] Chalmers, David (1996) e Conscious Mind Oxford University Press ISBN 978-0-19-511789-9 [43] Huxley, T H [1874] “On the Hypothesis that Animals are Automata, and its History”, e Fortnightly Review, n.s.16:555\u2013580 In lại Method and Results: Essays by omas H Huxley (New York: D Appleton and Company, 1898) [44] Jackson, Frank (30 tháng năm 1986) “What Mary didn't know” Journal of Philosophy.: 291\u2013295 [45] Leopold Stubenberg “Neutral Monism and the Dual Aspect eory” Stanford Encyclopedia of Philosophy [53] Davidson, D (2001) Subjective, Intersubjective, Objective Oxford: Oxford University Press ISBN 88-7078-832-6 [54] Block, Ned “What is functionalism” Readings in Philosophy of Psychology, vols Vol (Cambridge: Harvard, 1980) [55] Armstrong, D., 1968, A Materialist eory of the Mind, Routledge [56] Stanton, W.L (1983) “Supervenience and Psychological Law in Anomalous Monism”, Pacific Philosophical arterly 64: 72-9 [57] Jaegwon Kim, Philosophy of Mind, Westview Press; edition (ngày tháng năm 2005)ISBN 0-8133-4269-4 [58] Hacker, Peter (2003) Philosophical Foundations of Neuroscience Blackwel Pub ISBN 1-4051-0838-X [59] Wigenstein, Ludwig (1954) Philosophical Investigations New York: Macmillan ISBN 0-63114660-1 [60] Putnam, Hilary (2000) e reefold Cord: Mind, Body, and World New York: Columbia University Press ISBN 0-231-10286-0 [61] Hubert Dreyfus, “Critique of Descartes I” (recorded lecture), University of California at Berkeley, Sept 18, 2007 [62] Joseph Levine,Materialism and alia: e Explanatory Gap, trong:Pacific Philosophical arterly, vol 64, no 4, October, 1983, 354–361 [63] Jackson, F (1986) “What Mary didn't Know”, Journal of Philosophy, 83, 5, pp 291–295 [64] McGinn, C “Can the Mind-Body Problem Be Solved”, Mind, New Series, Volume 98, Issue 391, pp 349–366 a Can We Solve the Mind Body Problem?) 12.12 XEM THÊM 35 [65] Fodor, Jerry (1993) Psychosemantics e problem of meaning in the philosophy of mind Cambridge: MIT Press ISBN 0-262-06106-6 [83] Denne, Daniel (1984) e Varieties of Free Will Worth Wanting Cambridge MA: Bradford Books-MIT Press ISBN 0-262-54042-8 [66] Pinker, S (1997) How the Mind Works tr It: Come Funziona la Mente Milan:Mondadori, 2000 ISBN 88-0449908-7 [84] Descartes, René (1649) Passions of the Soul ISBN 087220-035-3 [67] Bear, M F et al Eds (1995) Neuroscience: Exploring e Brain Baltimore, Maryland, Williams Wilkins ISBN 0-7817-3944-6 [85] Kane, Robert (2009) “Libertarianism” Philosophical Studies (Springer Netherlands) 144 (1): 39 doi:10.1007/s11098-009-9365-y Robert Kane’s Libertarianism [68] Pinel, J.P.J (1997) Psychobiology Prentice Hall ISBN 8815-07174-1 [86] Denne, C and Hofstadter, D.R (1981) e Mind’s I Bantam Books ISBN 0-553-01412-9 [69] Metzinger, omas (2003) Being No One - e Self Model eory of Subjectivity Cambridge: MIT Press tr 349– 366 ISBN 0-262-13417-9 [70] Sipser, M (1998) Introduction to the eory of Computation Boston, Mass.: PWS Publishing Co ISBN 0-534-94728-X [71] Searle, John (1980) “Minds, Brains and Programs” e Behavioral and Brain Sciences (3): 417–424 [72] Turing, Alan (tháng 10 năm 1950), “Computing Machinery and Intelligence”, Mind LIX (236): 433–460, ISSN 0026-4423, doi:10.1093/mind/LIX.236.433, truy cập ngày 31 tháng năm 2012 Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |accessdate= (trợ giúp) [87] Searle, John (tháng năm 2005) Mind: A Brief Introduction Oxford University Press Inc, USA ISBN 019-515733-8 [88] LeDoux, Joseph (2002) e Synaptic Self New York: Viking Penguin ISBN 88-7078-795-8 12.12 Xem thêm • Wikibooks: Consciousness Studies • London Philosophy Study Guide cung cấp nhiều gợi ý sách nên đọc, phù hợp với mức độ quen thuộc khác sinh viên chủ đề này: of Mind [73] Russell, S and Norvig, R (1995) Artificial Intelligence:A Modern Approach New Jersey: Prentice Hall, Inc ISBN 0-13-103805-2 • AL Engleman “Expressions: A Philosophy of Mind” (CafePress, 2005) [74] “Encyclopedia of Psychology” • Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton, 1980), p 120, 125 [75] agard, Paul,Cognitive Science, e Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N Zalta (ed.) • Pedro Jesús Teruel, Mente, cerebro y antropología en Kant (Madrid, 2008) ISBN 978-84-309-4688-4 [76] Dumme, M (2001) Origini della Filosofia Analitica Einaudi ISBN 88-06-15286-6 • Alfred North Whitehead Science and the Modern World (1925; reprinted London, 1985), pp 68–70 [77] Hegel, G.W.F Phenomenology of Spirit ISBN 0-19503169-5., dịch A.V Miller phân tích lời dẫn J N Findlay (Oxford: Clarendon Press, 1977) ISBN 0-19-824597-1 [78] Husserl, Edmund Logische Untersuchungen ISBN 3-05004391-1 trans.: Giovanni Piana Milan: EST ISBN 88428-0949-7 [79] Kinh Do Duyên Vô Minh:http://minhhanhdp brinkster.net/access_to_insight/TUONG_UNGBO/ Avijjapaccaya%20Sutta_SN_12_35.htm [80] Understanding the Mind: e Nature and Power of the Mind, arpa Publications (2nd ed., 1997) ISBN 978-0948006-78-4 [81] “Philosopher Ted Honderich’s Determinism web resource” [82] Russell, Paul, Freedom and Moral Sentiment: Hume’s Way of Naturalizing Responsibility Oxford University Press: New York & Oxford, 1995 • Edwin Bur e Metaphysical Foundations of Modern Physical Science, xuất lần 2, (London, 1932), pp 318–19 • Felix Deutsch (ed.) On the Mysterious Leap from the Mind to the Body (New York, 1959) • Herbert Feigl e “Mental” and the “Physical": e Essay and a Postscript (1967), H Feigl et al., (eds.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science (Minneapolis, 1958), Vol 2, pp 370–497, at p 373 • Celia Green e Lost Cause: Causation and the Mind-Body Problem (Oxford: Oxford Forum, 2003) Đưa vào quan điểm hoài nghi tinh nhân vấn đề tương tác luận • Gyatso, Geshe Kelsang Gyatso, Understanding the Mind: e Nature and Power of the Mind, arpa Publications (2nd ed., 1997)ISBN 978-0-94800678-4 36 • Sco Robert Sehon, Teleological Realism: Mind, Agency and Explanation Cambridge: MIT University Press, 2005 12.13 Liên kết • Guide to Philosophy of Mind, viết David Chalmers • Research articles in Philosophy of Mind PhilPapers (kế thừa MindPapers đây) • MindPapers: A Bibliography of the Philosophy of Mind and the Science of Consciousness, viết David Chalmers (Biên soạn) & David Bourget (Trợ lý biên soan) • Dictionary of Philosophy of Mind, biên soạn Chris Eliasmith • Philosophy of Mind, Paul Newall, dành cho người học, 14/6/2005 • A list of online papers on consciousness and philosophy of mind, biên soạn David Chalmers • Field guide to the Philosophy of Mind • Mind Field: e Playground of Gods, sê-ri triết học Ấn Độ Swami Veda Bharati • Audio Tinh thần Học - Nguyễn Duy Nhiên | Đọc: Huyền Ông CHƯƠNG 12 TRIẾT HỌC TINH THẦN Chương 13 Tự cảm nhận ngoại hình thể Tự cảm nhận ngoại hình thể (tiếng Anh: body image) thuật ngữ dùng để nhận thức, đánh giá cá nhân ngoại hình người tin tưởng người khác thấy Trong nhiều trường hợp cảm nhận người ngoại hình khác nhiều so với thực tế, ví dụ phụ nữ có vóc dáng bình thường lại nghĩ thân béo nữ giới phần lớn họ mong giảm cân ngược lại người nam lại có số lượng không nhỏ mong tăng cân tất muốn trông bắp 13.2.1 Tính bất nhất, tính cầu toàn ảnh hưởng tiêu cực 13.1 Trạng thái tích cực Khi người tự tin vào ngoại hình người trạng thái tích cực việc tự cảm nhận hình ảnh thể, điều giúp (cô ta) thoải mái tình xã hội giao tiếp, nói chuyện trước đám đông… Ở người tiếp xúc xã hội mang ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống, trạng thái tâm lý thành bại công việc tự tin yếu tố cần phát huy Vấn đề chỗ chiếm phần đa số thật theo tiêu chuẩn sắc đẹp có người bị xếp vào nhóm “ngoại hình xấu”, điều thực tế, với họ việc chung sống thoải mái với thể có khả hay không, câu trả lời có 13.2 Trạng thái tiêu cực Sự rối loạn cảm nhận ngoại hình dẫn đến việc tự đánh giá thấp thân, gây số bệnh trầm cảm, rối loạn ăn uống, lo âu độ, Đồng thời tác động xấu đến sức khỏe thể chất[1] Đôi họ oán trách bậc cha mẹ sinh họ hình hài không ưa nhìn (mặc dù phần lớn điều tưởng tượng ích gì), hay tránh xa tình mang tính cộng đồng, tụ tập nơi đông người sợ bị đánh giá, mầm mống cho bệnh ám ảnh sợ xã hội Tạp chí Psychology Today nghiên cứu có tới 56% phụ nữ 43% nam giới không hài lòng với ngoại hình mình, bất mãn lớn hai giới hình dáng bụng sau đến trọng lượng thể[2] Tuy nhiên có khác lớn vấn đề liên quan đến trọng lượng thể, với Bức tranh After the Bath họa sĩ kỷ 19 Pierre-Auguste Renoir, thân hình lý tưởng phụ nữ thời phải đẫy đà[3] Tỷ số vòng eo vòng mông (WHR) tiêu chí đánh giá vẻ đẹp phụ nữ lẫn nam giới đặc biệt phái yếu, điều giải thích ám ảnh vòng eo lại nằm tốp đầu Tuy nhiên nghiên cứu cho thấy giá trị WHR ưu thích khác nước với biên độ biến thiên tương đối rộng, khác thấy rõ Trung ốc Nam Mỹ [4][5][6] Về cân nặng, người phụ nữ coi hấp dẫn vóc dáng mảnh khảnh suy nghĩ xuất thời đại gần thức ăn trở nên thừa thãi, có chứng cho thấy vóc dáng lý tưởng 37 38 người phụ nữ phải mập mạp[3] Tính bất số tiêu chuẩn cho thấy có yếu tố khách quan vẻ đẹp mang tính chủ quan thời đại, văn hóa dân tộc Cân nặng thấp người nữ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, để đạt trọng lượng mong muốn nữ giới (mà nhiều trường hợp có cân nặng hoàn toàn bình thường) thường xuyên ăn kiêng không hợp lý nghiêm trọng nhịn ăn liên tục, với thiếu nữ điều làm chậm phát triển thể chất, trẻ em gây dậy muộn[7] , khởi phát bệnh chán ăn tâm thần - bệnh có nguy tử vong cao Với nam giới mong muốn bắp mong muốn có lợi cho sức khỏe vấn đề lại chỗ có nhiều người không hài lòng người khác họ có thể hấp dẫn, dấu hiệu cho chứng bệnh mặc cảm thiếu bắp Chán nản ngoại hình thường xuyên xảy đến người cầu toàn nam lẫn nữ, đặt tiêu chuẩn cao không cảm thấy lòng với thành công, họ hay luyện tập thể thao độ cuối lại gây kết ngược xuất nhiều chấn thương, hình ảnh thể không cải thiện tiêu chuẩn ngày đẩy cao thêm cách phi lý[8] 13.3 Nguyên nhân từ nhiều phía CHƯƠNG 13 TỰ CẢM NHẬN NGOẠI HÌNH CƠ THỂ tích người ta thường làm vậy, mụ phù thủy, ma quỷ nói chung nhân vật phản diện bị mô tả với ngoại hình đáng sợ, ngược lại người tốt giành kết có hậu thường mô tả hấp dẫn[10][11] , điều tạo suy luận phi logic Tuy nhiên điều nghĩa trẻ em không nên đọc thể loại truyện mà người lớn phải phân tích giúp em hiểu thông điệp thực câu chuyện[11] Mong muốn lấy người hấp dẫn thân trở nên hấp dẫn suy nghĩ theo nhà sinh học phù hợp với quy luật tiến hóa, nhiên cho ngoại hình với giá trị người đồng sai lầm đẩy nhiều người đến đau khổ Giới truyền thông có truyền hình, tạp chí cho nơi tạo suy nghĩ thiếu tích cực thể ường xuyên phụ nữ gầy ốm nam giới với bắp mức xuất khắp nơi, điều hàm ý để ý, hấp dẫn, nam tính hay xinh đẹp bạn phải giống vậy[7][12] Nhiều nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng văn hóa phương Tây lên quan niệm đẹp, chí làm đảo lộn, chẳng hạn Nam Phi, phụ nữ tin đẹp phải gầy - điều mà trái ngược hẳn với suy nghĩ họ trước kia[13] Nhưng nhiều người thực tế đời bìa tạp chí có khoảng cách tương đối lớn, họ sử dụng nhiều kỹ thuật chỉnh sửa ảnh để tiến sát tới tiêu chuẩn sắc đẹp đương thời[12] công cụ hay sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh photoshop[14] Điều phá hủy tính đa dạng hình thể người cố đưa chuẩn cứng nhắc phi lý Những người có ảnh hưởng đến cảm nhận người ngoại hình bao gồm cha mẹ, bạn bè đồng nghiệp Chính họ với nhận xét không chủ tâm tạo niềm tin lệch lạc 13.4 Nâng cao cảm nhận tốt ngoại hình thân Sự khác thực tế lên trang bìa Da trở sáng hơn, tẩy tàn nhan, xóa nếp nhăn, cánh tay nhỏ lại (Kích vào hình để thấy rõ hơn) Khi mặc cảm ngoại hình chi phối toàn đời sống tinh thần vấn đề nghiêm trọng, lúc nguy hiểm lớn việc đánh đồng sức hấp dẫn thể với giá trị người Điều nguyên nhân, thường gán giá trị tích cực người có hình thể lôi cuốn, chẳng hạn người tốt hay đáng tin, đáng tôn trọng ngược lại người có ngoại hình không ưa nhìn bị gán thuộc tính tiêu cực điều thực tế có hay không [9] Trong câu truyện cổ Một số biện pháp giúp có nhìn tốt vóc dáng mình, có lời khuyên tập trung vào thay đổi ngoại hình cách luyện tập, ăn uống cách có lời khuyên nhắc nhở bỏ niềm tin hành vi tiêu cực[3][15] • Có nhận xét tích cực tránh nhận xét tiêu cực thể • Tập thể dục tham gia chơi môn thể thao để cảm thấy thoải mái cải thiện sức khoẻ thân, nghiên cứu cho thấy chơi môn thể thao giúp bạn cải thiện tự tin • Hãy lắng nghe thể bạn, ăn cảm thấy đói trì thói quen ăn uống có lợi cho sức khoẻ nhớ sức khỏe tốt giúp đẹp 13.7 CHÚ THÍCH 39 • Ai biểu xấu - Nguyễn Ngọc Tư • Clip kinh điển phục vụ chiến dịch “Real Beatuy” (Sắc đẹp tự nhiên) Dove - trình bày sức mạnh công nghệ làm nhiều người làm lẫn 13.7 Chú thích [1] bodyimage, www.4women.gov [2] Survey Says: Body Image www.psychologytoday.com Poll Results, [3] Giá trị cá nhân, www.tuvantuoihoa.org.vn Tập thể dục giúp nâng cao sức khỏe vẻ đẹp, quan trọng tập cách lựa chọn môn yêu thích, điều giúp trì lâu dài việc luyện tập [4] Dixson, B.J.; Dixson A.F., Li B., Anderson M.J (tháng năm 2007) “Studies of human physique and sexual aractiveness: sexual preferences of men and women in China.” Am J Hum Biol 19 (1): 88–95 PMID 17160976 doi:10.1002/ajhb.20584 • Không cười hay coi thường, chế nhạo người ta trông nào, không đặt biệt hiệu tiêu cực cho người khác điều làm họ bị tổn thương [5] Marlowe, F.; Wetsman, A (2001) “Preferred waist-tohip ratio and ecology” (PDF) Personality and Individual Differences 30 (3): 481–489 doi:10.1016/S01918869(00)00039-8 Truy cập ngày tháng năm 2007 • Hãy tập trung vào điều mà bạn thấy thích thân bạn lập mục tiêu để cải thiện điều mà bạn có kiểm soát không trọng vào thiếu sót bạn ám ảnh [6] Marlowe, F.W.; Apicella, C.L and Reed, D (2005) “Men’s Preferences for Women’s Profile Waist-Hip-Ratio in Two Societies” (PDF) Evolution and Human Behavior 26: 458–468 doi:10.1016/j.evolhumbehav.2005.07.005 Truy cập ngày tháng năm 2007 • Ngoại hình nhiều yếu tố định có gen, dinh dưỡng, luyện tập… • Tìm kiếm giúp đỡ gia đình, bạn bè cảm thấy sống căng thẳng [7] Rối loạn ăn uống gây dậy muộn, www vnexpress.net [8] Are You an Exercise Perfectionist?, exercise.about.com [9] Sắc luận, tác giả Trần Long, www.dep.com.vn 13.5 Xem thêm [10] Experts say fairy tales not so happy ever aer, www purdue.edu • Mặc cảm ngoại hình [11] Truyện cổ tích làm giảm lòng tự trọng bé gái, www vnexpress.net - Bản dịch tham khảo cho tiếng Anh: Experts say fairy tales not so happy ever aer • Ám ảnh sợ xã hội • Chán ăn tâm thần • Tỷ số vòng eo vòng mông [12] Media, Body Image and Digital Imaging, www.qvwc org.au • Mặc cảm thiếu bắp [13] Đảo lộn quan niệm vẻ đẹp châu Phi, www.vnexpress net, theo BBC • Lý thuyết gán nhãn hiệu [14] Britney Spears bị 'bóc mẽ' Photoshop [15] Improving Body Image, www.psychotherapist.org 13.6 Liên kết • yền đẹp (phần 1), www.vnexpress net • Rối loạn tâm thần vì… sắc đẹp • Để giúp gái hiểu ngoại hình, Tuổi trẻ 40 CHƯƠNG 13 TỰ CẢM NHẬN NGOẠI HÌNH CƠ THỂ 13.8 Nguồn, người đóng góp, giấy phép cho văn hình ảnh 13.8.1 Văn • Khoa học nhận thức Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_nh%E1%BA%ADn_th%E1%BB%A9c?oldid=22485052 Người đóng góp: Apple, DHN-bot, Ctmt, JAnDbot, ijs!bot, CommonsDelinker, VolkovBot, TXiKiBoT, SieBot, TVT-bot, Qbot, BodhisavaBot, MelancholieBot, anhlongaq, Luckas-bot, Ptbotgourou, Xqbot, Kienngot, ButkoBot, D'ohBot, MastiBot, TuHan-Bot, EmausBot, ZéroBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, CocuBot, AlphamaBot, Phamnhatkhanh, Addbot, OctraBot AlphamaBot4 • Học Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc?oldid=26303141 Người đóng góp: DHN, Phương Huy, Materialscientist, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, CNBH, Cheers!-bot, Alphama, Kolega2357, AlphamaBot, AlphamaBot2, Chongiasu, Tuanminh01, TuanminhBot, Chuoighetgian, Maths Dream 15 người vô danh • Khái niệm Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1i_ni%E1%BB%87m?oldid=26481199 Người đóng góp: Mekong Bluesman, Lưu Ly, Newone, DHN-bot, Dwhaj, Viethavvh, JAnDbot, VolkovBot, TXiKiBoT, Loveless, Idioma-bot, PixelBot, Alexbot, MelancholieBot, Luckas-bot, Pq, SilvonenBot, Eternal Dragon, Ptbotgourou, Minhlinh36, Xqbot, Sky Darmos, BigRi, Tnt1984, Matma Rex, TuHan-Bot, EmausBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, GrouchoBot, AlphamaBot, AlphamaBot2, Addbot, Stomperinky, Tuanminh01, TuanminhBot người vô danh • Lý thuyết mã kép Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_m%C3%A3_k%C3%A9p?oldid=26341127 Người đóng góp: Casablanca1911, Minhluan, Conbo, Meotrangden, Pq, Doanmanhtung.sc, Bongdentoiac, Phương Huy, Dinhtuydzao, TuHanBot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Addbot TuanminhBot • Ngôn ngữ học Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_h%E1%BB%8Dc?oldid=26309498 Người đóng góp: Mxn, DHN, Robbot, Mekong Bluesman, Nguyễn anh ang, Trung, Sz-iwbot, Chobot, YurikBot, Phatnq2002, Zwobot, Lưu Ly, Casablanca1911, DHN-bot, Escarbot, TuvicBot, JAnDbot, ijs!bot, Lythophuc, VolkovBot, TXiKiBoT, Magnifier, Synthebot, YonaBot, ị Phi, Duyệt-phố, AlleborgoBot, SieBot, Bella flora, TVT-bot, PipepBot, DragonBot, Idioma-bot, Qbot, Alexbot, MelancholieBot, SpBot, CarsracBot, Luckas-bot, Ptbotgourou, ArthurBot, Porcupine, eduong, Rubinbot, Xqbot, GhalyBot, Yeungon, TobeBot, KamikazeBot, TuHan-Bot, EmausBot, TDA, ZéroBot, Yduocizm, DSisyphBot, FoxBot, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Mjbmrbot, Cheers!-bot, TRMC, MerlIwBot, AvocatoBot, TuanUt, Coctocoi, AlphamaBot, Hugopako, Addbot, OctraBot, itxongkhoiAWB, GHAWDAS, Tuanminh01, AlphamaBot4, TuanminhBot, Sungmaster, Én bạc AWB người vô danh • Nhận thức Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADn_th%E1%BB%A9c?oldid=26763790 Người đóng góp: Mekong Bluesman, Ctmt, Handyhuy, Parkjunwung, Sholokhov, Lehuynhmic, Eternal Dragon, Khỉ đột, Dinhtuydzao, Tnt1984, TuHan-Bot, Cheers!-bot, MerlIwBot, AlphamaBot, Hugopako, Addbot, itxongkhoiAWB, TuanminhBot, Kyliebright 12 người vô danh • Tâm trí Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2m_tr%C3%AD?oldid=26349531 Người đóng góp: Lưu Ly, Escarbot, JAnDbot, Idioma-bot, Qbot, Pq, Knight Wolf, Porcupine, Rubinbot, TjBot, Namnguyenvn, TuHan-Bot, EmausBot, Cheers!, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, Kolega2357, AlphamaBot, AlphamaBot2, Addbot, Tuanminh01, TuanminhBot Một người vô danh • uyết ức Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Thuy%E1%BA%BFt_ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng?oldid=26341384 Người đóng góp: TuHan-Bot, Michel Djerzinski, Cheers!-bot, Ngocminh.oss, AlphamaBot, Addbot, TuanminhBot Một người vô danh • uyết thực hữu Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Thuy%E1%BA%BFt_th%E1%BB%B1c_h%E1%BB%AFu?oldid=21025633 Người đóng góp: Ctmt, Meotrangden, TuHan-Bot, Cheers!-bot, MerlIwBot, AlphamaBot, AlphamaBot2, Addbot OctraBot • Tinh thần Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tinh_th%E1%BA%A7n?oldid=20237297 Người đóng góp: Ctmt, TuHan-Bot, Michel Djerzinski, Cheers!-bot, MerlIwBot, AlphamaBot AlphamaBot2 • Tri giác Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri_gi%C3%A1c?oldid=22468412 Người đóng góp: DHN-bot, Ctmt, Escarbot, JAnDbot, ijs!bot, TXiKiBoT, Synthebot, YonaBot, AlleborgoBot, SieBot, Loveless, DragonBot, Idioma-bot, Qbot, Alexbot, Luckas-bot, Ptbotgourou, Rubinbot, TuHan-Bot, EmausBot, Michel Djerzinski, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, Vagobot, AlphamaBot, AlphamaBot2, Addbot, Tuanminh01, AlphamaBot4, TuanminhBot người vô danh • Triết học tinh thần Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc_tinh_th%E1%BA%A7n?oldid=26352105 Người đóng góp: MuDavid, Mekong Bluesman, Nguyễn anh ang, Newone, DHN-bot, JAnDbot, ijs!bot, CommonsDelinker, Freelance, VolkovBot, AlleborgoBot, SieBot, TVT-bot, Parkjunwung, Idioma-bot, Qbot, BodhisavaBot, Meotrangden, AlleinStein, Xqbot, ButkoBot, TuHan-Bot, EmausBot, Michel Djerzinski, RedBot, Cheers!, WikitanvirBot, Mjbmrbot, Cheers!-bot, Paris 16, Violetbonmua, DanGong, Value, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, itxongkhoiAWB, AlphamaBot3, TuanminhBot, P.T.Đ Một người vô danh • Tự cảm nhận ngoại hình thể Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_c%E1%BA%A3m_nh%E1%BA%ADn_ngo%E1% BA%A1i_h%C3%ACnh_c%C6%A1_th%E1%BB%83?oldid=22123934 Người đóng góp: Kimkha, Qbot, Paris, Ditimchanly, Luckas-bot, SilvonenBot, Xqbot, Prenn, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, ZéroBot, ChuispastonBot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Undoer undoer, Addbot, Arc Warden, TuanminhBot, Én bạc người vô danh 13.8.2 Hình ảnh • Tập_tin:1000_bài_cơ_bản.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/1000_b%C3%A0i_c%C6%A1_b%E1% BA%A3n.svg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: File:Wikipedia-logo-v2.svg Nghệ sĩ đầu tiên: is file: Prenn • Tập_tin:512px-DualismCausationViews3-vi.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/0/05/ 512px-DualismCausationViews3-vi.png Giấy phép: CC-BY-SA 1.0–3.0 Người đóng góp: w:File:DualismCausationViews3.svg Nghệ sĩ đầu tiên: Davidl [de.wikipedia] Cập nhật richardbrucebaxter Chuyển đổi sang SVG bởiBeao • Tập_tin:Anomalous_Monism-vi.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/9/99/Anomalous_Monism-vi.png Giấy phép: GFDL 1.2+ Người đóng góp: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Anomalous_Monism.png Nghệ sĩ đầu tiên: ? 13.8 NGUỒN, NGƯỜI ĐÓNG GÓP, VÀ GIẤY PHÉP CHO VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH 41 • Tập_tin:Auguste_Rodin_-_Penseur.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Auguste_Rodin_-_Penseur png Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: Photo par user:Hansjorn Nghệ sĩ đầu tiên: retouche par Walké • Tập_tin:Commons-logo.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: is version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features (Former versions used to be slightly warped.) Nghệ sĩ đầu tiên: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab • Tập_tin:Frans_Hals_-_Portret_van_René_Descartes.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Frans_ Hals_-_Portret_van_Ren%C3%A9_Descartes.jpg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: André Hatala [e.a.] (1997) De eeuw van Rembrandt, Bruxelles: Crédit communal de Belgique, ISBN 2-908388-32-4 Nghệ sĩ đầu tiên: Aer Frans Hals • Tập_tin:Functional_magnetic_resonance_imaging.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Functional_ magnetic_resonance_imaging.jpg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:John_Searle_2002.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/John_Searle_2002.jpg Giấy phép: CCBY-SA-3.0 Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Learning_djembe.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Learning_djembe.jpg Giấy phép: CC BY 2.0 Người đóng góp: Taken from http://www.flickr.com/photos/sookie/17464614/ Nghệ sĩ đầu tiên: sookie • Tập_tin:Nicolas_P._Rougier’{}s_rendering_of_the_human_brain.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/ 73/Nicolas_P._Rougier%27s_rendering_of_the_human_brain.png Giấy phép: GPL Người đóng góp: http://www.loria.fr/~{}rougier Nghệ sĩ đầu tiên: Nicolas Rougier • Tập_tin:PODY_barnstar.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/PODY_barnstar.png Giấy phép: LGPL Người đóng góp: PODY barnstar.svg and Fairytale bookmark golden.png Nghệ sĩ đầu tiên: • e Obento Musubi • Tập_tin:Phrenology1.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Phrenology1.jpg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Friedrich Eduard Bilz (1842–1922): Das neue Naturheilverfahren (75 Jubiläumsausgabe) Nghệ sĩ đầu tiên: scanned by de:Benutzer:Summi • Tập_tin:Question_book-new.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Question_book-new.svg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: Chuyển từ en.wikipedia sang Commons Created from scratch in Adobe Illustrator Based on Image: Question book.png created by User:Equazcion Nghệ sĩ đầu tiên: Tkgd2007 • Tập_tin:Renoir18.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Renoir18.jpg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Pierre-Auguste Renoir Nghệ sĩ đầu tiên: Pierre-Auguste Renoir • Tập_tin:Souplesse_exercice_en_station_écarté.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Souplesse_ exercice_en_station_%C3%A9cart%C3%A9.png Giấy phép: CC BY 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Vidralta • Tập_tin:Sukhacnhau.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/8/86/Sukhacnhau.jpg Giấy phép: Sử dụng hợp lý Người đóng góp: http://www.cs.dartmouth.edu/farid/research/digitaltampering/redbook_faithhill1+2.jpg Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Wikibooks-logo-en-noslogan.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/ Wikibooks-logo-en-noslogan.svg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: User:Bastique, User:Ramac et al • Tập_tin:Wikibooks-logo-en.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Wikibooks-logo-en.svg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: User:Bastique, User:Ramac et al • Tập_tin:Wikibooks-logo.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Wikibooks-logo.svg Giấy phép: CC BYSA 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: User:Bastique, User:Ramac et al • Tập_tin:Wikinews-logo.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Wikinews-logo.svg Giấy phép: CC BYSA 3.0 Người đóng góp: is is a cropped version of Image:Wikinews-logo-en.png Nghệ sĩ đầu tiên: Vectorized by Simon 01:05, August 2006 (UTC) Updated by Time3000 17 April 2007 to use official Wikinews colours and appear correctly on dark backgrounds Originally uploaded by Simon • Tập_tin:Wikiquote-logo.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Wikiquote-logo.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Rei-artur • Tập_tin:Wikisource-logo.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Rei-artur Nghệ sĩ đầu tiên: Nicholas Moreau • Tập_tin:Wikiversity-logo-Snorky.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Wikiversity-logo-en.svg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Snorky • Tập_tin:Wiktionary_small.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Wiktionary_small.svg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? 13.8.3 Giấy phép nội dung • Creative Commons Aribution-Share Alike 3.0 ... tự chuyển thành nhận thức khoa học được[2] • Nhận thức khoa học loại nhận thức hình thành cách tự giác gián tiếp từ phản ánh đặc điểm chất, quan hệ tất yếu vật Nhận thức khoa học vừa có tính... chứng với Nhận thức thông thường có trước nhận thức khoa học nguồn chất liệu để xây dựng nội dung khoa học Ngược lại, đạt tới trình độ nhận thức khoa học lại tác động trở lại nhận thức thông... Tri thức kinh nghiệm khoa học loại tri thức thu từ khảo sát thí nghiệm khoa học, loại tri thức quan trọng chỗ sở để hình thành nhận thức khoa học lý luận Hai loại tri thức có quan hệ chặt chẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thể loại khoa học nhận thức, Thể loại khoa học nhận thức,

Hình ảnh liên quan

có thể hình dung thể xác của một người, và do đó nhận thức sự tồn tại của cơ thể người này, không cần bất kì trạng thái ý thức nào được gắn với thể xác này - Thể loại khoa học nhận thức

c.

ó thể hình dung thể xác của một người, và do đó nhận thức sự tồn tại của cơ thể người này, không cần bất kì trạng thái ý thức nào được gắn với thể xác này Xem tại trang 27 của tài liệu.
Con người là những sinh vật hữu hình và, như thế, họ là chủ thể cho việc kiểm tra và mô tả bởi các khoa học tự nhiên - Thể loại khoa học nhận thức

on.

người là những sinh vật hữu hình và, như thế, họ là chủ thể cho việc kiểm tra và mô tả bởi các khoa học tự nhiên Xem tại trang 34 của tài liệu.
30 CHƯƠNG 12. TRIẾT HỌC TINH THẦN - Thể loại khoa học nhận thức

30.

CHƯƠNG 12. TRIẾT HỌC TINH THẦN Xem tại trang 34 của tài liệu.
Tự cảm nhận ngoại hình cơ thể - Thể loại khoa học nhận thức

c.

ảm nhận ngoại hình cơ thể Xem tại trang 41 của tài liệu.
38 CHƯƠNG 13. TỰ CẢM NHẬN NGOẠI HÌNH CƠ THỂ - Thể loại khoa học nhận thức

38.

CHƯƠNG 13. TỰ CẢM NHẬN NGOẠI HÌNH CƠ THỂ Xem tại trang 42 của tài liệu.
• Ngoại hình của chúng ta do nhiều yếu tố quyết định trong đó cógen,dinh dưỡng, luyện tập… - Thể loại khoa học nhận thức

go.

ại hình của chúng ta do nhiều yếu tố quyết định trong đó cógen,dinh dưỡng, luyện tập… Xem tại trang 43 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm