0

Giáo án 10 Cơ bản

2 369 0
  • Giáo án 10 Cơ bản

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:26

Tieát 30 Ngaøy soaïn:10/12/2007 Ngaøy daïy:20/12/2007 IV. Đánh giá. - Ở Việt Nam những hình thức tổ chức sản xuất nào? V. Hoạt động nối tiếp. Làm bài tập 3 sau bài học CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG Tự nhiên Kinh tế - xã hội ĐẤT KHÍ HẬU - NƯỚC SINH VẬT DÂN CƯ - LAO ĐỘNG SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT TIẾN BỘ KHOA HỌC KĨ THUẬT THỊ TRƯỜN G TIÊU THỤ - Quỹ đất - Tính chất đất - Độ phì - Chế độ nhiệt ẩm, mưa - Các điều kiện thời tiết - Nước trên mặt, nước ngầm - Loài cây, con - Đồng cỏ - Nguồn thức ăn tự nhiên - Lực lượng lao động - Nguồn tiêu thụ nông sản -Quan hệ sở hữu nhà nước, tập thể, tư nhân về ruộng đất - giới hóa - Thủy lợi hóa - Hóa học hóa - Cách mạng xanh và công nghệ sinh học - Trong nước - Ngoài nước Kí duyệt, ngày tháng năm 2007. Tổ Trưởng Mã Thị Xuân Thu . Tieát 30 Ngaøy soaïn :10/ 12/2007 Ngaøy daïy:20/12/2007 IV. Đánh giá. - Ở Việt Nam có những hình thức tổ chức sản xuất. về ruộng đất - Cơ giới hóa - Thủy lợi hóa - Hóa học hóa - Cách mạng xanh và công nghệ sinh học - Trong nước - Ngoài nước Kí duyệt, ngày tháng năm 2007.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 10 Cơ bản, Giáo án 10 Cơ bản, Giáo án 10 Cơ bản