0

tuyển tập đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2017 của các trường trên cả nước có giải chi tiết

1,032 915 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2017, 07:37

S GIO DC & O TO BèNH PHC THI TH THPT QUC GIA LN MễN THI: TON 12 TRNG THPT NGUYN HU Thi gian lm bi: 90 phỳt; (50 cõu trc nghim) Cõu Hm s no sau õy ng bin trờn R A y x x2 B y x3 x Cõu 2: Cho hm s y C y x3 x D y x 3x Khng nh no sau õy ỳng? 2x A th hm s cú tim cn ng l x B th hm s cú tim cn ngang l y C th hm s cú tim cn ngang l y = D th hm s khụng cú tim cn Cõu 3: Phng trỡnh 8.3x A 25 24 6x cú nghim l x1 ; x2 Khi ú x12 3.2x B 10 C x22 l: D 16 Cõu 4: Giỏ tr nh nht ca hm s y x x2 l A 2 B x Cõu 5: Gii bt phng trỡnh A ( ; 2] [1; 2] D C -4 B x Tp nghim ca bt phng trỡnh l ? x C x D x Cõu 6: Hm s y x3 x t cc i ti: A x0 B x0 C x0 D x0 Cõu 7: Trong cỏc hỡnh lng tr t giỏc u cú th tớch bng 125 cm3 Tỡm di cnh ỏy ca lng tr cú din tớch ton phn nh nht ? A B C 10 D 12 Cõu 8: Cho hm s y x3 x x cú th l (C) Tip tuyn ca (C) ti im M thuc th (C) cú h s gúc ln nht thỡ M cú ta l: A Mt kt qu khỏc B 1;3 C 0; D 1;5 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! Cõu 9: Vi giỏ tr no ca m thỡ phng trỡnh 4x cho x1 A m x2 m.2x 2m cú hai nghim phõn bit x1 , x2 B m C m Cõu 10: Cho lng tr ABCABC A ' A A ' B AB a, BC a Tớnh th tớch lng tr 3a A a3 B D m A'C 2a Tam giỏc ABC l tam giỏc vuụng ti B cú a3 C a3 D 3a , hỡnh chiu vuụng gúc ca S trờn (ABCD) l trung im cnh AB Khong cỏch t im C n (SBD) bng: Cõu 11: Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng cnh a, SD A 2a 3 B ỏp ỏn khỏc C 2a D a Cõu 12: Mt ngi vay ngõn hng s tin l 20 triu ng theo th thc lói kộp vi lói xut l 1,5% thỏng Hi sau na nm ngi ú mi tr c ln lói thỡ phi tr bao nhiờu cho ngõn hng ( gi s lói xut hng thỏng l khụng thay i ) A 21,87 triu B 21,22 triu C Cõu 13: Tip tuyn ca th hm s y x4 A y C y x 10 Cõu14: Cho (C): y A y B y 6x 21,34 triu x2 D 21,64 triu song song vi ng thng d : x x 10 D y y l : 6x 2x (C) cú tim cn ng l x B x C y D x Cõu 15: ng cong di õy l th ca hm s no? y O x 2 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! A y x3 3x B y x3 3x A log a x x B Nu x1 x2 thỡ log a x1 log a x2 C Tim cn ngang ca th hm s y x log a x l trc honh ln5 B ln3 Cõu 18: Phng trỡnh 22016 4x A x x - C x 1008 D x 2014 + - + + - A Hm s cú tim cn ng l x C Hm s ng bin trờn ( ;3) B th hm s ch cú mt im cc tr D im cc i (1;3) ; im cc tiu (2;0) Cõu 20: Tp nghim ca bt phng trỡnh 4x A log 3;5 D ln cú nghim l ? y 2;0 l f x cú bng bin thiờn nh hỡnh v Khng nh no di õy l ỳng ? + y' C B Vụ nghim Cõu 19: Cho hm s y ln(1 x) trờn on x2 Cõu 17: Giỏ tr nh nht ca hm s f ( x) A D y x3 3x2 1 Tỡm mnh sai cỏc mnh sau: Cõu 16: Cho s a D log a x C y x3 3x2 B 1;3 2x C 2; l : ;log D Cõu 21.Tip tuyn ca th hm s y x3 3x ti im A 1; l A y x B y x C y 24 x D y 24 x Cõu 22: Cho t din ABCD, hai im M v N ln lt trờn hai cnh AB v AD cho AM MB A 15 AN ; AD V , ú t s ACMN bng VABCD B C 12 D 16 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! Cõu 23 Cho hm s y x3 3x m Trờn 1;1 hm s cú giỏ tr nh nht l -1 Tớnh m? A -3 B m=-4 C m=-5 D m=-6 7x v ng thng y = x + Khi ú honh x2 Cõu 24: Gi M v N l giao im ca th y trung im I ca on MN l ? B A C D Cõu 25: Cho hỡnh chúp SABC cú AC= a , SB SC BC a Hai mt (ABC) v (SAC) cựng vuụng gúc vi (SBC) Th tớch chúp SABC l: A a3 B a3 12 Cõu 26: Cho hm s y C x3 2m x a3 D a3 x Vi giỏ tr no ca m thỡ th hm s cú hai m2 im cc tr nm v hai phớa ca trc tung ? A B m 1 m Cõu 27: Cho a a v log b C m D m m 1 log b Khng nh no sau õy l ỳng: B a, b A b a C a, b D a b Cõu 28: Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn ti B, cú BC = a v mt bờn SAC vuụng gúc vi ỏy, cỏc mt bờn cũn li u to vi mt ỏy mt gúc 450 Th t ch chúp SABC l : a3 B 12 a3 A a3 C D a3 Cõu 29: Chn khng nh sai ? A Hm s y x cú xỏc nh D B Nu a b, x C Nu a b thỡ D Hm s y x2 thỡ a x 3x 1; bx logb a log a b cú xỏc nh D Cõu 30: Tỡm cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh x3 A m B m \ (1;2) 3x C m Cõu 31: Cho tam giỏc ABC vuụng ti A, AB a, AC m2 m cú ba nghim phõn bit ? D m a Quay tam giỏc ABC quanh cnh AB ta c hỡnh nún nh B Mt mt phng (P) thay i luụn i qua nh B v ct ng trũn ỏy ti hai im M, N Din tớch tam giỏc BMN ln nht l Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! A a B 2a C a2 3a 2 D Cõu 32: Cho bit log12 a;log12 b Khi ú: A log a b B log a b a a C log D log b a Cõu 33: Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy l tam giỏc vuụng cõn ti C, cnh SA vuụng gúc vi mt ỏy , a3 bit AB 4a , SB 6a Th tớch chúp S.ABC l V T s cú giỏ tr l 3V A 40 B 80 C 80 D 20 Cõu 34: Cho a, b 0; a, b 1; ab Khng nh no sau õy ỳng ? B log a2 b A log (ab) log a b a C log (ab) log a b 2logb a D log (ab) a a log a b Cõu 35: Cho hm s y x3 3mx m x Vi giỏ tr no ca m thỡ th hm s trờn t cc tiu ti x A m ? B m Cõu 36: th hm s y A M 2016;0 C m D m x 2016 ct trc tung ti im M cú ta x B M 2016;0 C M 0; 2016 D M 0; 2016 Cõu 37: S giao im ca th hm s y x3 x v ng thng d: y 5x l A B.1 C.2 D.3 Cõu 38: Bất ph-ơng trình: log4 x log2 x tập nghiệm là: A 1;4 B 5; C (-1; 2) Cõu 39: Tớch hai nghim ca phng trỡnh 52 x A B -1 4 x2 2.5 x C -2 x D (-; 1) bng: D Cõu 40: Cho hm s f ( x) ln(4 x x ) Chn khng nh ỳng cỏc khng nh sau: A f B f C f 1, D f '(1) 1, Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! Cõu 41: Vi giỏ tr no ca m thỡ th hm s y x4 2m x cú ba im cc tr l ba nh ca mt tam giỏc vuụng cõn ? A m B m 0;1 1; C m D m 1; 1;1 Cõu 42: Nu log12 a;log12 b thỡ: A log a a B log a b C log a b D log b a Cõu 43: Cho hỡnh chúp SABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng cú cnh a v SA (ABCD) v mt bờn (SCD) hp vi ỏy mt gúc 60o Th tớch chúp SABCD l: A 2a 3 B a 3 C a3 3 D a3 Cõu 44 Mt hỡnh lp phng cú cnh bng Mt hỡnh tr cú ng trũn ỏy ni tip mt i din ca hỡnh lp phng Hiu s th tớch lp phng v tr l: A B C D Cõu 45 Cho hỡnh tr cú bỏn k nh ỏy cm, ng cao 4cm, din tớch xung quanh ca hỡnh tr ny l: A 20 (cm ) B 24 (cm ) C 26 (cm ) D 22 (cm ) Cõu 46 Mt tr cú th tớch l 20 (vtt) Nu tng bỏn k nh lờn ln thỡ th tớch ca tr mi l: A 80 (vtt) B 40 (vtt) C 60 (vtt) D 400 (vtt) Cõu 47 Tip tuyn ca th hm s y x3 3x ti cỏc giao im vi trc honh cú phng trỡnh l A y v y x 18 B y v y x 18 C y v y x 18 D y v y x 18 Cõu 48: o hm ca hm s y A e x sin x cosx B cosx e x sin x l sin x e x Cõu 49: Giỏ tr ln nht ca hm s y A 2 B 2 C e x sin x f x x C D e x sin x cosx cosx x l ? D 2 Cõu 50: Cho chúp t giỏc u S.ABCD cú cnh ỏy bng a, SB=2a Bỏn kớnh ca hỡnh cu ngoi tip hỡnh chúp l A 14.a B a 14 C 2a 12 D a 14 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! P N 1B 2B 3B 4D 5B 6A 7B 8B 9A 10A 11C 12A 13C 14D 15A 16C 17C 18C 19D 20D 21B 22C 23B 24D 25A 26A 27D 28B 29C 30D 31B 32D 33A 34B 35D 36C 37D 38C 39B 40A 41A 42D 43C 44B 45B 46A 47C 48D 49B 50A HNG DN GII CHI TIT Thc hin: Ban chuyờn mụn Tuyensinh247.com Cõu Cỏc kt qu cn nh Hm s phõn thc bc nht trờn bc nht khụng ng bin hay nghch bin trờn (ch trờn tng khong xỏc nh) Hm s a thc bc chn khụng ng bin trờn vỡ o hm ca chỳng l a thc bc l, khụng th luụn dng hoc luụn õm iu kin cn hm s bc l ng bin trờn l cú h s cao nht dng Cỏch gii Da vo cỏc kt qu trờn, loi A, D Vỡ hm s y = x3 4x + cú h s ca x3 l õm nờn khụng th ng bin trờn Loi C Chn B Cõu Tớnh cht th hm s y ax b d a vi a, c 0, ad bc cú tim cn ng x v tim cn ngang y cx d c c Gii th hm s ó cho cú tim cn ng x v tim cn ngang y 2 Chn B Cõu Phng phỏp: Phõn t ch nhõn t Gii phng trỡnh tỡm nghim Cỏch gii Phng trỡnh ó cho tng ng vi Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! 8.3x 24 3.2 x x 3x x 3x 3x 38 x x x x x x12 x22 10 Chn B Cõu Phng phỏp Tỡm giỏ tr ln nht (nh nht) ca hm s (thng xỏc nh trờn on [a;b]) + T nh y, tỡm cỏc nghim x1, x2, thuc [a;b] ca phng trỡnh y = + Tớnh y(a), y(b), y(x1), y(x2), + So sỏnh cỏc giỏ tr va tớnh, giỏ tr ln nht cỏc giỏ tr ú ch nh l GTLN ca hm s trờn [a;b], giỏ tr nh nht cỏc giỏ tr ú ch nh l GTNN ca hm s trờn [a;b] Cỏch gii Tp xỏc nh: D = [2;2] y ' x x x2 x 2 x2 x x x y 2; y 2; y y Chn D Cõu Phng phỏp Vi < a < thỡ a x a y x y Gii bt phng trỡnh f x f x g x g x f x g x Cỏch gii Ta cú x x 0 x x x x x x x x x x x x x Chn B Cõu Tớnh cht Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! Hm s bc cú h s x3 dng v cú cc tr thỡ im cc i nh hn im cc tiu, ngc li vi h s x3 õm Cỏch gii Cú y = 3x2 12x = x = hoc x = Vỡ h s ca x3 dng nờn x = l im cc i ca hm s Chn A Cõu Phng phỏp: t cnh ỏy l x v t nh din tớch ton phn theo x, tỡm giỏ tr nh nht ca biu thc thu c Cỏch gii Gi x l cnh ỏy ca lng tr Khi ú h l chiu cao lng tr thỡ: x h V 125 h 125 x2 Stp x xh x x 125 500 x2 x x p dng bt ng thc Cụsi cho s dng: x2 250 250 250 250 3 x2 150 Stp 150 cm2 x x x x Du = xy x2 250 x3 125 x x Vy cnh ỏy bng thỡ Stp nh nht Chn B Cõu Phng phỏp: T nh y v tỡm GTLN ca y, suy im M Cỏch gii H s gúc tip tuyn ti im M cú honh x l y = 6x2 + 12x + = 6(x2 2x + 1) + Du = xy x = Vy ta im M tha l M(1;3) Chn B Cõu Phng phỏp t n ph, s dng nh lý Viột Cỏch gii t t x , phng trỡnh ó cho tr thnh t 2mt 2m (*) Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! Phng trỡnh ó cho cú nghim phõn bit x1, x2 Phng trỡnh (*) cú nghim dng phõn bit t1, t2 ' m 2m m2 m Ta cú x1 x2 2x1 x2 t1t2 2m m (tha món) Chn A Cõu 10 Tớnh cht Nu hỡnh chúp cú tt c cỏc cnh bờn bng chiu vuụng gúc ca nh xung ỏy trựng vi trũn ngoi tip a giỏc ỏy thỡ hỡnh tõm ng Cỏch gii Gi M l trung im AC M l tõm ng tip ABC trũn ngoi Vỡ AA = AB = AC nờn hỡnh chiu vuụng gúc (ABC) trựng vi M ca A trờn AM AC AB BC a 2 A ' M A ' A2 AM a VABC A ' B 'C ' A ' M S ABC 3a A ' M AB.BC 2 Chn A Cõu 11 Gi H l trung im AB Ta cú d(C;(SBD)) = d(A;(SBD)) = 2.d(H;(SBD)) V HI BD ti I, HK SI ti K Ta chng minh c HK (SBD) AB a 5a 2 BH AH ; HD AH AD 2 SH SD HD a HB a HI 2 1 a HK 2 HK HS HI 2a d C ; SBD 10 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! Chn ỏp ỏn B oc 01 Cõu 16 : Phng phỏp: iu kin hm s f(x) ng bin (nghch bin) trờn xỏc nh ca nú: + f(x) liờn tc trờn xỏc nh ca nú + f(x) cú o hm f (x) ( 0) x TX v s giỏ tr x f(x) = l hu hn + Hm s f ( x) au , a ng bin ( nghch bin) v ch a ( a ) D bin) v ch a>1 ( a hi - Nờn hm s ng bin (nghch x.ln(a) H + Hm s f ( x) log a x x (0, ) cú o hm f '( x) nT Chn ỏp ỏn C uO Cõu 17: ie Phng phỏp: Tỡm m hm s cha tham s m t giỏ tr ln nht ( nh nht) bit trc trờn [a;b] ro om /g - up s/ Ta iL + Tớnh y tỡm cỏc nghim x1, x2, thuc [a;b] ca phng trỡnh y = + Tớnh y(a), y(b), y(x1), y(x2), + So sỏnh cỏc giỏ tr va tớnh, giỏ tr ln nht cỏc giỏ tr ú chớnh l GTLN ca hm s trờn [a;b], giỏ tr nh nht cỏc giỏ tr ú chớnh l GTNN ca hm s trờn [a;b] Sau ú cho bng giỏ tr bi cho tỡm m + Thng thỡ Hm s y s chng minh c ng bin ( nghch bin) trờn TX ca nú Cỏch gii: m( x m) (mx 4) m2 0, x 2,6 Ta cú: f '( x) ( x m)2 ( x m)2 Nờn Hm s ng bin x 2, bo o Chn ỏp ỏn C Cõu 18 : Phng phỏp: ce - k c Vy Max y = f (6) = Ta c : m = 34 w fa + Hm s dng y ax bx c ( hm tr ng phng) x tin n vụ cựng thỡ y tin n nu a > ho c x tin n nu a < w w + Hm s dng y ax bx c tng t nh trờn + Hm s dng f ( x) - a.x n b a thỡ y nhn giỏ tr x tin ti vụ cựng l: lim n x c.x d c Cỏch gii: 14 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! cú lim Nờn loi ỏp ỏn B x x + Hm s trựng phng v hm s bc loi Nờn loi ỏp ỏn C D + Hm s y x2 2x cú lim V f '( x) , f '( x) x th hm s i qua x x ( x 1)2 im x=0 thỡ i du t õm sang dng oc 01 + Hm s y H Chn ỏp ỏn A uO nT hi D Cõu 19 Phng phỏp: + a v c ng c s ( thng l c s xut hin nhiu nht) + Sau ú t n t v gii tỡm x - Cỏch gii : t t = log x ( x >0) , log x = -t Ta cú : t 5t t = ho c t = Tng ng x =4 ho c x = Tng cỏc nghim bng 12 ie Ta iL Chn ỏp ỏn D Phng phỏp : up - s/ Cõu 20 : ro + Tỡm o hm y Tỡm nghim ca y=0 Cỏch gii: y ' x x 5, y ' x 5, x om - /g + Lp bng bin thiờn tỡm cc tr .fa Phng phỏp: iu kin hm s cú cc tiu ti x=m l y(m) = v y(m) > Cỏch gii : y '( x) x 2mx (m2 m 1), y '(1) m2 3m 2, y '(1) m 1, m y ''( x) x 2m, y "(1) 2m, y "(1) m w w - ce Cõu 21: bo o k c o hm ca hm s i qua im x=5 thỡ i du t õm sang dng nờn ti x=5 ta cú giỏ tr cc i ca hm s y(5)= 97/3 Chn ỏp ỏn C w - Nờn khụng tn ti m Chn ỏp ỏn A 15 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! oc 01 Cõu 22 Phng phỏp: + Bin i a cỏc ly tha cựng mt c s chung sau ú ỏp dng cụng thc c bn v ly tha - Cỏch gii: 23 54 a2 a2 a4 a a a log a log a a 2/3 4/57/15 log a 15 a a15 H Chn ỏp ỏn A iL ie uO nT hi D Cõu 23: Phng phỏp: Tỡm giỏ tr ln nht (nh nht) ca hm s trờn on [a;b] + Tớnh y tỡm cỏc nghim x1, x2, thuc [a;b] ca phng trỡnh y = v cỏc nghim lm y kh ng xỏc nh + Tớnh y(a), y(b), y(x1), y(x2), + So sỏnh cỏc giỏ tr va tớnh, giỏ tr ln nht cỏc giỏ tr ú chớnh l GTLN ca hm s trờn [a;b], giỏ tr nh nht cỏc giỏ tr ú chớnh l GTNN ca hm s trờn [a;b] Ta Cỏch gii: up Ta cú : y (1)= -1 , y (-1)= 3, y (0)= , y (2)= s/ y ' 3x 3, y ' x ro Vy Max y = , Min y = -1 Tng Max v Min l Cõu 24 : w fa ce bo o k c S om /g Chn ỏp ỏn A B C w w I A B ( - Phng phỏp: 16 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! 1 a a a3 SI S ABC 3 2 12 D Th tớch hỡnh chúp = H oc 01 - + Hai m t ph ng vuụng gúc vi thỡ ng vuụng gúc vi giao tuyn ca m t ph ng ny s vuụng gúc vi m t ph ng Cỏch gii: M t ph ng (SAC) v m t ỏy cú giao tuyn chung l AC Tam giỏc SAC cõn ti S SI vuụng gúc vi AC SI vuụng gúc vi m t ỏy Nhn thy BI l hỡnh chiu ca SB trờn m t ỏy nờn gúc to bi SB v BI bng 45 Tam giỏc SIB vuụng cõn ti I BI = SI a Vỡ ỏy l tam giỏc vu ng cõn ti B, AB= a BI = nT hi Chn ỏp ỏn B Phng phỏp: ie - uO Cõu 25: ax b d a vi a c ad bc cú tim cn ng x v tim cn ngang y cx d c c + Thay im thuc th vo cỏc ỏp ỏn cú kh nng ỳng sau ó loi tr Cỏch gii: Nhỡn vo th ta thy hai ng tim cn ca th ln lt l x = v y = Nờn suy d = -c v a = c T ú loi B th hm s i qua im B ( 0, -1) nờn suy b = -d Chn ỏp ỏn D Ta /g ro up s/ - iL + th hm s y bo o k c om Cõu 26: Phng phỏp: + Tỡm o hm f(x) + Xột du tỡm khong giỏ tr - Cỏch gii: f '( x) x.e x x (1).e x x.(2 x).e x 0, x TXD x(2 x) vỡ e x 0, x TXD ce T ú suy x thuc 0; fa Chn ỏp ỏn D w w w Cõu 27: - Phng phỏp: + Nhn thy õy l th hm s bc cú du giỏ tr tuyt i nờn th hm s lu n i qua im c nh I V im I l cc tr ca hm s + Bi vy m hm s ch cú cc i ho c cc tiu , ch khụng cú c ho c khụng cú cc tr 17 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! oc 01 H D hi nT uO ro om ce Phng phỏp: k c Cõu 30 0, x Nờn hm s nghch bin trờn cỏc khong (-; 1) v (1; +) ( x 1)2 bo o Chn ỏp ỏn D /g Cỏch gii: + o hm f '( x) up d d bin trờn cỏc khong , , , c c - ie ax b ad bc d Hm s phõn thc ny ch cú th ng bin ho c nghch , f '( x) , x cx d (cx d ) c s/ + Hm s y Ta Cõu 28: Phng phỏp: + s cỏc nh (V), s cỏc cnh (E), v s cỏc m t (F) + Mi quan h gia cỏc giỏ tr trờn l : V E + F = - Cỏch gii: + Khi lp phng cú nh , m t nờn loi ỏp ỏn A + Nu V=E thỡ F = Loi ỏp ỏn C + Nu E= F thỡ V= Loi ỏp ỏn D + T din cú nh v m t Chn ỏp ỏn B Cõu 29 Phng phỏp: iL - + Ly im bt k thuc th hm s so sỏnh v trớ trờn trc ta Nu im mi ly nm trờn im I thỡ im I l cc tiu , nu nm di im I thỡ ngc li Cỏch gii: + th hm s i qua im c nh I ( 1;0) + Ly im A ( 2, 2) nhn thy thuc th trờn im A nm trờn im I h trc ta + Vy th hm s ch cú im cc tiu nht Chn ỏp ỏn D w w fa w - + Din tớch ton phn ca hỡnh lng tr bng tng cỏc din tớch xung quanh v din tớch hai ỏy + Din tớch ton phn = 2p.h + S ỏy ( p l na chu vi ca ỏy, h l chiu cao) Cỏch gii: 3a Din tớch ton phn = 4a.h 2a 8a h 3a 3.a V h.Sday a 2 Chn ỏp ỏn A 18 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! Cõu 31: Phng phỏp: + Hỡnh chúp t giỏc cú cỏc cnh bờn ln lt vuụng gúc v bng thỡ cú th tớch l l chiu di cnh bờn) + p dng t l th tớch khụng gian Cỏch gii: oc 01 - a ( ú a H A C' hi D B' C uO nT Sj iL V AB ' SA AC ' 1 + VS ABC a , S AB 'C ' VS AB 'C ' a VS ABC AB SA AC 24 ie B s/ Ta Chn ỏp ỏn B Cõu 32: up - Phng phỏp: Tỡm giỏ tr m th hm s ct y=m ti im phõn bit cú honh > a ro + Mun cú giao im thỡ ng th ng y=m nm di im cc i /g + t t = x-a ( t >0) om + Xột phng trỡnh honh giao im ta c phng trỡnh: a.t bt ct d ( a khỏc v k c t > 0) + p dng nh lý viet cho phng trỡnh bc : bo o Cỏch gii: + Tỡm c y C = m < + t t = x + 1/2 nờn phng trỡnh y (t)=0 cú nghim t u ln hn fa - b c d , t1t2 t2t3 t3t1 , t1t2t3 a a a ce t1 t2 t3 w w w 15 + y (t ) t t t t t 15 + Xột phng trỡnh honh giao im : t t t m Theo Viet ta cú: 19 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! 9 t1t2t3 m m 8 Chn ỏp ỏn C oc 01 Cõu 33: Phng phỏp; ln b ln a + a tt c cỏc ln v ln(a) chung sau ú rỳt gn Cỏch gii: ln ln ln a log a, log b ln ln ln b ln a 1 ln ln ln ab log15 21 b ln ln ln a ab b ln Chn ỏp ỏn A D hi nT uO ie - H + Bin i v dựng cụng thc log a b w w w fa ce bo o k c om /g ro up s/ Ta iL Cõu 34: 20 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! Bi gii: Mt cỏch tng quỏt ta cú: V abc cos cos cos 2cos cos cos nT hi D H oc 01 Vi BAC ; DAC ; BAD V AB=a, AC=b, AD=c Thay s ta cú 3a *6a *9 a V cos 600 cos 600 cos 600 2cos 600 cos 600 cos600 27a Cõu 35: E A s/ ro 2a up 2a Ta iL ie uO D /g 300 om 2a B C k c Dng CE // AB v AE // BC Ta cú AB CD to vi gúc 300 ABC 300 bo o VDABC VDAEC H A * SECD a3 w w w fa ce Trong ú H A l khong cỏch t im A ti m t ph ng ECD = khong cỏch gia ng th ng AB v DC ( AB//CE nờn AB//m t ph ng EDC) S ECD * 2a * 2a *sin 300 a 2 H A 3a Chn B Cõu 36 Phng phỏp 21 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! Vỡ s nm l nm nờn ta cú th tớnh kt qu tng nm mt Cỏch gii: oc 01 Sau nm s tin sinh viờn n ngõn hng l: 10T+10T.0,03 Sau nm s tin sinh viờn n ngõn hng l: 10T+10T.0,03+10T+10T.0,03+(10T+10T.0,03).0,03=20,909T H Sau nm s tin sinh viờn n ngõn hng l: hi D 10T+10T.0,03+20,909T+20,909T.0,03=31,83627T nT Sau nm s tin sinh viờn n ngõn hng l: uO 10T+10T.0,03+31,83627T+31,83627T.0,03=43,091T iL ie Sau nm s tin sinh viờn n ngõn hng l: Ta 43,091T+43,091T.0,03=46,538 T s/ Chn A up Cõu 37: /g om Tớnh din tớch ton phn ca b cỏ ro Phng phỏp: S dng bt ng thc Cụsi tỡm giỏ tr nh nht k c Tỡm a,b,c bo o Cỏch gii: Din tớch kớnh cn dựng l: S ab 2ac 3bc ce Theo bt ng thc Cụsi ỏp dng vi s dng ta cú w fa S ab 2ac 3bc 3 ab.2ac.3bc 3 6(abc) 3 6.1, 296 w w Du = xy ab = 2ac = 3bc Suy b = 2c v 2a = 3b thay vo abc=1 296 ta c 2c.2c.c 1, 296 6c3 1, 296 c 0,6; b 1, 2, a 1,8 Chn C 22 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! Cõu 38: nT uO m m hi + (m 2) (m 2)(3m 1) ( m 2)(4 m 1) 0x R , m m D H - + Tỡm o hm y Hm s ng bin trờn R v ch y(x) >= vi mi x thuc R +Ly b2 4ac ca y(x) Cỏch gii: Vi m = -2 thỡ y = 7x+1 cú a = 7>0 nờn hm s ng bin trờn R nờn nhn m = -2 (m 2) Vi m -2 thỡ y x (m 2) x (3m 1) x l hm bc ba + y '( x) (m 2) x 2(m 2) x (3m 1) oc 01 Phng phỏp: ie Chn D iL up AB(m, m ); AC (m, m ) /g A(0;1), B(m;1 m ), C (m;1 m ) ro - s/ Ta - Cõu 39: Phng phỏp: iu kin hm s trựng phng cú im cc tr to thnh tam giỏc vuụng cõn + Tỡm im cc tr , d nhn thy im cú trung im nm trờn trc tung on th ng ni im ú l ỏy ca tam giỏc cõn to bi im cc tr + Tỡm vector hai cnh bờn tam giỏc cõn to bi im cc tr tớch v hng ca chỳng bng Cỏch gii y '( x) x3 4m x x 0, x m, x m, (m 0) om AB AC m8 m m m6 bo o Chn B Cõu 40: ce Phng phỏp: + Gi di chiu di, chiu rng, chiu cao ca hỡnh hp ch nht l a,b,c + Khi bit di ng chộo cỏc m t l m,n,p w w w fa - k c m { 1;1} 23 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! a b2 m2 b2 c2 n2 c2 a2 p2 m n2 p 1 2 a m2 n2 p , b m n2 p , c m n2 p 2 + Thay vo cụng thc tớnh din tớch ton phn Cỏch gii: a= ; b= ; c=3 H D - oc 01 a b2 c2 uO nT hi Stp = Sxq + Sỏy x Sỏy = di x rng Chn ỏp ỏn A up s/ Ta iL ie Cõu 41 Phng phỏp: + Hỡnh chúp tam giỏc u nờn chõn ng cao h t nh trựng vi tõm O ca tam giỏc u a + Bỏn kớnh ng trũn ngoi tip tam giỏc u = ( a l di cnh ) + Gúc gia cnh bờn v ỏy gúc gia cnh bờn SA v bỏn kớnh OA + Cụng thc tớnh th tớch hỡnh chúp tam giỏc u cnh a , cú gúc gia cnh bờn v m t ỏy l a3 12 /g Cỏch gii : Vi = 45 thỡ V om - ro 1 a a3 tan( ) V h.Sday tan( ) a 3 12 bo o Cõu 42: Phng phỏp : k c Chn ỏp ỏn C + H s gúc ca tip tuyn vi th hm s y = f(x) ti im M(m;n) thuc th hm s ú chớnh l f (m) ce Cỏch gii: 1 1 y ' y '(2) x x 2 Chn ỏp ỏn B w w w fa - Cõu 43: Phng phỏp: + Cụ lp m v mt v, v cũn li cha bin x t v cha bin x l f(x) + Tỡm cc tr ca f(x) s tỡm c iu kin ca m - Cỏch gii: 24 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! tan x tan x 2 t f '(t ) t t 2 t2 t2 t2 2 t f (t ) t2 t 2 t oc 01 m f (t ) m H Chn ỏp ỏn C hi D Cõu 44 Phng phỏp: + log a b 0, b , bi vy thc hin phộp chia cho logarit phi ghi nh logarit phi khỏc thỡ iL log x x ro /g om a b ( a b) ( x, y 0) x y x y a b Min x y up s/ Ta Suy bc sai Chn ỏp ỏn D Cõu 45: Phng phỏp: a tt c v n x sau ú bin lun tỡm iu kin ca x + p dng bt ng thc cosi: ie x log x x uO log x x log x 0, x nờn ti trng hp ú kh ng tn ti nT mi thc hin c Cỏch gii: w w w fa ce bo o k c Cỏch gii: + di cnh hỡnh vuụng l x/4 (cm) x2 Shinhvuong 16 60 x (60 x) 2 Chuvi 60 x R Shinhtron R 2 2 x (60 x) x (60 x) ( x 60 x) S 126, 022 16 16 16 x (60 x) x 60 x 60 Min S 126, 022 x 33, 6(cm) 16 16 16 Chn ỏp ỏn B Cõu 46 Phng phỏp: 25 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! + Lc giỏc u ABCDEF kộo di cỏc cnh cho ln lt ct ta c tam giỏc u MNP ngoi tip ng thi cỏc nh A,B,C,D,E,F chia mi cnh ca tam giỏc u thnh on bng + S dng nh lý talet kh ng gian tớnh th tớch Cỏch gii: oc 01 S H K M N nT C B l D E R up s/ Ta F iL ie A uO G hi D H om /g ro AF ct DE ti R Theo nh ó núi Phng phỏp thỡ E s l trung im RD F l trung im AR Nhn thy R thuc (AMF) v (SED) Ni RM ct SE ti M ( M thuc (AMF)) SN Nhn thy N l trng tõm ca tam giỏc SDR SE fa ce bo o k c Vỡ CD song song vi AF, qua M k MK song song vi AF ( K thuc SC) Ta c MK l giao tuyn SK chung ca m t ph ng (AMF) v (SCD) K l trung im SC SC AF ct BC ti G Theo nh Phng phỏp nờu trờn thỡ B l trung im GC H l trng tõm ca tam SH giỏc SCG SB Ta cú w w w VS AHKMNF SA SH SK SM SN SF 1 VS ABCDEF SA SB SC SD SE SF 2 Chn B Cõu 47 26 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! A' B' H oc 01 C' M AB AC a BC iL Gi M l trung im BC AM uO C ie B nT hi D A up p dng pitago ta cú : A ' M AA '2 AM 2a ro V A ' M S ABC 2a.a 2a om /g Chn ỏp ỏn D k c Cõu 48 : bo o Phng phỏp + th hm s y ax b d a vi a c ad bc cú tim cn ng x v tim cn ngang y cx d c c ce Cỏch gii: + th hm s cú ng tim cn ng x=1 d= -1 + th i qua im M thay vo th a= + a + d= Chn ỏp ỏn A w w w fa - s/ Ta M l trung im BC Ta cú AM vuụng gúc vi (ABC) AM vu ng gúc MA Tam giỏc AMA vu ng ti M Cõu 49: 27 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! S oc 01 H H C D nT hi D B A uO K AH vuụng gúc vi SD SA ( ABCD) SA DC iL ie DC SA DC ( SAD) DC DA s/ Ta AH ( SAD) AH ( SDC ) AH a 1 SAD( SA AD), AH SD AS a 2 AH AD AS 2 om /g ro up 1 3a VS ABCD AS S ABCD a AD.( AB CD) 3 2 2 Chn ỏp ỏn D Cõu 50 Phng phỏp: Cỏch gii: fa - ce bo o k c + Xột phng trỡnh honh giao im ta c phng trỡnh bc tham s m: ax3 bx cx d + p dng nh lý viet ta cú : b c d x1 x2 x3 , x1 x2 x2 x3 x3 x1 , x1 x2 x3 a a a 2 2 + x1 x2 x3 ( x1 x2 x3 ) 2( x1 x2 x2 x3 x3 x1 ) w w w 17 17 x12 x22 x32 ( x1 x2 x3 )2 2( x1 x2 x2 x3 x3 x1 ) 3m 2.(m 1) 9m2 2m (3m ) 9 Chn ỏp ỏn D 28 Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh S - a tt nht! ... Anh – Sử - Địa tốt nhất! SỞ GD&ĐT BẮC KẠN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: SBD:... bậc có điểm cực trị: Phương trình y‟ = có nghiệm phân biệt + Tính chất tam giác vuông cân: Chi u cao ứng với cạnh huyền nửa cạnh huyền – Cách giải Có y‟ = 4x3 – 4m2x = ⇔ x = x = ±m Hàm số cho có. .. phương trình hoành độ giao điểm để tìm giao điểm với Ox Với giao điểm, viết phương trình tiếp tuyến điểm – Cách giải Xét phương trình hoành độ giao điểm : x3 – 3x + = ⇔ x = x = –2 Có f „(x) = 3x2 –
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển tập đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2017 của các trường trên cả nước có giải chi tiết, tuyển tập đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2017 của các trường trên cả nước có giải chi tiết,

Từ khóa liên quan