0

50 đề trắc nghiệm môn toán ôn thi thpt quốc gia năm 2017 của các trường chuyên, nổi tiếng trên cả nước có hướng dẫn giải chi tiết từng câu (tuyensinh247) 1298 trang

1,298 1,157 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2017, 07:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm 08 trang) Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = – x2 + x – C y = x4 – x2 + B y = – x3 + 3x + D y = x3 – 3x + Câu Cho hàm số y  f  x  lim f  x   lim f  x   1 Khẳng định sau x  x  khẳng định đúng? A B C D Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang Đồ thị hàm số cho hai tiệm cận ngang đường thẳng y = y = –1 Đồ thị hàm số cho hai tiệm cận ngang đường thẳng x = x = –1 Câu Hỏi hàm số y = 2x4 + đồng biến khoảng nào? 1  A  ;   2    C   ;     B (0; +∞) D (–∞; 0) Câu Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục ℝ bảng biến thiên: x y’ –∞ + || +∞ – + +∞ y –1 –∞ Khẳng định sau khẳng định đúng? A B C D Hàm số cực trị Hàm số giá trị cực tiểu Hàm số giá trị lớn giá trị nhỏ –1 Hàm số đạt cực đại x = đạt cực tiểu x = Câu Tìm giá trị cực đại yCĐ hàm số y = x3 – 3x + >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa A yCĐ = B yCĐ = C yCĐ = Câu Tìm giá trị nhỏ hàm số y  x2  đoạn [2;4] x 1 A y  C y  3  2;4 B y  2  2;4  2;4 D yCĐ = –1 D y   2;4 19 Câu Biết đường thẳng y = –2x + cắt đồ thị hàm số y = x3 + x + điểm nhất; kí hiệu (x0 ; y0) tọa độ điểm Tìm y0 A y0 = B y0 = C y0 = D y0 = –1 Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y = x4 + 2mx2 + ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân A m   B m = –1 C m  D m = Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  x 1 mx  hai tiệm cận ngang A Không giá trị thực m thỏa mãn yêu cầu đề C m = B m < D m > Câu 10 Cho nhôm hình vuông cạnh 12 chứng minh Người ta cắt bốn góc nhôm bốn hình vuông nhau, hình vuông cạnh x (cm), gập nhôm lại hình vẽ để hộp không nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn A x = B x = C x = D x = >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  tan x  đồng biến tan x  m   khoảng  0;   4 A m ≤ ≤ m < B m ≤ C ≤ m < D m ≥ Câu 12 Giải phương trình log4(x – 1) = A x = 63 B x = 65 C x = 80 D x = 82 C y '  13x D y 'Câu 13 Tính đạo hàm hàm số y = 13x A y '  x.13x 1 B y '  13x.ln13 13x ln13 Câu 14 Giải bất phương trình log2(3x – 1) > A x > B  x3 D x  C x < 10 Câu 15 Tìm tập xác định D hàm số y = log2(x2 – 2x – 3) A D = (–∞; –1] ∪ [3; + ∞) B D = [–1;3] C D = (–∞; – 1) ∪ (3; +∞) D D = (–1;3) Câu 16 Cho hàm số f  x   x.7 x Khẳng định sau khẳng định sai? A f  x    x  x log  B f  x    x ln  x ln  C f  x    x log  x  D f  x     x log  Câu 17 Cho số thực dương a, b, với a ≠ Khẳng định sau khẳng định đúng? A log a2  ab   log a b B log a2  ab    log a b C log a2  ab   log a b D log a2  ab   1  log a b 2 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa Câu 18 Tính đạo hàm hàm số y  A y '  C y '    x  1 ln 22 x   x  1 ln 2 x2 x 1 4x B y '  D y '    x  1 ln 22 x   x  1 ln 2x Câu 19 Đặt a = log2 3, b = log5 Hãy biểu diễn log6 45 theo a b a  2ab A log 45  ab C log6 45  a  2ab ab  b 2a  2ab B log 45  ab D log 45  2a  2ab ab  b Câu 20 Cho hai số thực a b, với < a < b Khẳng định khẳng định đúng? A loga b < < logb a B < loga b < logb a C logb a < loga b < D logb a < < loga b Câu 21 Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12%/năm Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách tháng, số tiền hoàn nợ lần trả hết tiền nợ sau tháng kể từ ngày vay Hỏi, theo cách tiền m mà ông A phải trả cho ngân hàng lần hoàn nợ bao nhiêu? Biết lãi suất ngân hàng không thay đổi thời gian ông A hoàn nợ 100 1, 01 A m  (triệu đồng) 3 100.1,03 C m  (triệu đồng) 1, 01 (triệu đồng) m 1, 01  B D m  120 1,12  1,12  3 1 (triệu đồng) Câu 22 Viết công thức tính thể tích V khối tròn xoay tạo quay hình thang cong, giới hạn đồ thị hàm số y = f(x), trục Ox hai đường thẳng x = a, x = b (a < b), xung quanh trục Ox b A V    f  x  dx a b B V   f  x  dx a >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa b b C V    f  x  dx D V   f  x  dx a a Câu 23 Tìm nguyên hàm hàm số f  x   x  A  f  x  dx   2x 1 C  f  x  dx   2x 1  C 2x 1  C B  f  x  dx   2x 1 D  f  x  dx  2x 1  C 2x 1  C Câu 24 Một ô tô chạy với vận tốc 10m/s người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc v(t) = –5t + 10 (m/s), t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn, ô tô di chuyển mét? A 0,2m B 2m C 10m D.20m C I = D I    Câu 25 Tính tích phân I   cos3 x.sin xdx A I    4 B I   4 e Câu 26 Tính tích phân I   x ln xdx A I  B I  e2  2 C I  e2  D I  e2  Câu 27 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x3 – x đồ thị hàm số y = x – x2 A 37 12 B C 81 12 D 13 Câu 28 Kí hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = 2(x – 1)ex, trục tung trục hoành Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox A V = – 2e B V = (4 – 2e)π C V = e2 – D V = (e2 – 5)π Câu 29 Cho số phức z = – 2i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực –3 Phần ảo –2i >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa B Phần thực –3 Phần ảo –2 C Phần thực Phần ảo 2i D Phần thực Phần ảo Câu 30 Cho hai số phức z1 = + i z2 = – 3i Tính môđun số phức z1 + z2 A | z1 + z2 | = 13 B | z1 + z2 | = C | z1 + z2 | = D | z1 + z2 | = Câu 31 Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)z = – i Hỏi điểm biểu diễn z điểm điểm M, N, P, Q hình bên ? A Điểm P B Điểm Q C Điểm M D.Điểm N Câu 32 Cho số phức z = + 5i Tìm số phức w  iz  z A w = – 3i B w = –3 – 3i C w = + 7i D w = –7 – 7i Câu 33 Kí hiệu z1 , z2 , z3 , z4 bốn nghiệm phức phương trình z  z  12  Tính tổng T  z1  z2  z3  z4 B T  A T = C T   D T   Câu 34 Cho số phức z thỏa mãn | z | = Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w = (3 + 4i)z + i đường tròn Tính bán kính r đường tròn A r = B r = C r = 20 D r = 22 Câu 35 Tính thể tích V khối lập phương ABCD.A’B’C’D’, biết AC '  a B V  A V = a3 6a C V  3a D V  a3 Câu 36 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA  2a Tính thể tích V khối chóp S.ABCD A V  2a B V  2a C V  2a D V  2a >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa Câu 37 Cho tứ diện ABCD cạnh AB, AC AD đôi vuông góc với nhau; AB = 6a, AC =7a AD = 4a Gọi M, N, P tương ứng trung điểm cạnh BC, CD, DB Tính thể tích V tứ diện AMNP A V  a3 B V  14a3 C V  28 a D V  7a3 Câu 38 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD đáy hình vuông cạnh 2a Tam giác SAD cân S mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy Biết thể tích khối chóp S.ABCD a Tính khoảng cách h từ b đến mặt phẳng (SCD) A h  a B h  a C h  a 3 D h  a Câu 39 Trong không gian, cho tam giác ABC vuông A, AB = a AC  3a Tính độ dài đường sinh l hình nón, nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AB A l = a B l  2a C l  3a D l  2a Câu 40 Từ tôn hình chữ nhật kích thước 50 cm x 240cm, người ta làm thùng đựng nước hình trụ chiều cao 50cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa đây):   Cách 1: Gò tôn ban đầu thành mặt xung quanh thùng Cách 2: Cắt tôn ban đầu thành hai nhau, gò thành mặt xung quanh thùng Kí hiệu V1 thể tích thùng gò theo cách V2 tổng thể tích hai thùng gò V theo cách Tính tỉ số V2 A V1  V2 B V1 1 V2 C V1 2 V2 D V1 4 V2 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa Câu 41 Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD AB = AD = Gọi M, N trung điểm AD BC Quay hình chữ nhật xung quanh trục MN, ta hình trụ Tính diện tích toàn phần Stp hình trụ A Stp = 4π B Stp = 2π C Stp = 6π D Stp = 10π Câu 42 Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác cạnh 1, mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình chóp cho A V  15 18 B V  15 3 C V  54 27 D V  5 Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 3x – z + = Vectơ vectơ pháp tuyến (P)? A n4   1;0; 1 B n1   3; 1;  C n3   3; 1;0  D n2   3;0; 1 Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y – 2)2 + (z – 1)2 = Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R (S) A I(–1;2;1) R = B I(1;–2;–1) R = C I(–1;2;1) R = D I(1;–2;–1) R = Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 3x + 4y + 2z + = điểm A(1;–2;3) Tính khoảng cách d từ A đến (P) A d  B d  29 C d  29 D d  Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ phương trình: x  10 y  z    1 Xét mặt phẳng (P): 10x + 2y + mz + 11 = 0, m tham số thực Tìm tất giá trị m để mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng ∆ A m = –2 B m = C m = –52 D m = 52 Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(0;1;1) B(1;2;3) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A vuông góc với đường thẳng AB >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa A x + y + 2z – = B x + y + 2z – = C.x + 3y + 4z – = D x + 3y + 4z – 26 = Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) tâm I(2;1;1) mặt phẳng (P) : 2x + y + 2z + = Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn bán kính Viết phương trình mặt cầu (S) A B C D (S) : (x + 2)2 + (y + 1)2 + (z + 1)2 = (S) : (x + 2)2 + (y + 1)2 + (z + 1)2 = 10 (S) : (x – 2)2 + (y – 1)2 + (z – 1)2 = (S) : (x – 2)2 + (y – 1)2 + (z – 1)2 = 10 Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;0;2) đường thẳng d phương x 1 y z  trình: Viết phương trình đường thẳng ∆ qua A, vuông góc cắt d   1 A  : C  : x 1 y z    1 x 1 y z    2 B  : x 1 y z    1 1 D  : x 1 y z    3 Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(1;–2;0), B(0;–1;1), C(2;1;–1) D(3;1;4) Hỏi tất mặt phẳng cách bốn điểm đó? A mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D vô số mặt phẳng >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG 2017 MÔN: TOÁN Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com 1D 11A 21B 31B 41A 2C 12B 22A 32B 42B 3B 13B 23B 33C 43D 4D 14A 24C 34C 44A 5A 15C 25C 35A 45C 6A 16D 26C 36D 46B 7C 17D 27A 37D 47A 8B 18A 28D 38B 48D 9D 19C 29D 39D 49B 10C 20D 30A 40C 50C Câu 1.Đáp án D Đồ thị hàm số dạng chữ N nên hàm bậc Khi x tiến tới +∞ đồ thị hướng lên hệ số x3 phải dương Vậy ta chọn đáp án D Câu Đáp án C Vì lim f  x   nên hàm số tiệm cận ngang y = x  Vì lim f  x   1 nên hàm số tiệm cận ngang y = –1 x  Vậy hàm số tiệm cận ngang Câu Đáp án B y  x4   y '  x3 y’ > ⇔ x > suy hàm số đồng biến (0;+∞) Vậy chọn đáp án B Câu 4.Đáp án: D Chú ý điểm cực trị hàm số điểm x0 mà f(x0) lớn (hay nhỏ nhất) giá trị hàm số lân cận x0, không thiết f’(x0) phải Câu 5.Đáp án: A >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 10 Chọn đáp án B oc 01 Câu 16 : Phương pháp: Điều kiện để hàm số f(x) đồng biến (nghịch biến) tập xác định nó: + f(x) liên tục tập xác định + f(x) đạo hàm f „(x) ≥ (≤ 0) ∀x ∈TXĐ số giá trị x để f‟(x) = hữu hạn + Hàm số f ( x)  au , a  đồng biến ( nghịch biến) a  ( a  ) D biến) a>1 ( a hi - Nên hàm số đồng biến (nghịch x.ln(a) H + Hàm số f ( x)  log a x ∀x ∈ (0,  ) đạo hàm f '( x)  nT Chọn đáp án C uO Câu 17: ie Phương pháp: Tìm m để hàm số chứa tham số m đạt giá trị lớn ( nhỏ nhất) biết trước [a;b] ro om /g - up s/ Ta iL + Tính y‟ tìm nghiệm x1, x2, thuộc [a;b] phương trình y‟ = + Tính y(a), y(b), y(x1), y(x2), + So sánh giá trị vừa tính, giá trị lớn giá trị GTLN hàm số [a;b], giá trị nhỏ giá trị GTNN hàm số [a;b] Sau cho giá trị đề cho để tìm m + Thường Hàm số y chứng minh đồng biến ( nghịch biến) TXĐ Cách giải: m( x  m)  (mx  4) m2    0, x   2,6 Ta có: f '( x)  ( x  m)2 ( x  m)2 Nên Hàm số đồng biến x   2, 6 bo o Chọn đáp án C Câu 18 : Phương pháp: ce - k c Vậy Max y = f (6) = Ta : m = 34 w fa + Hàm số dạng y  ax  bx  c ( hàm tr ng phương) x tiến đến vô y tiến đến  a > ho c x tiến đến  a < w w + Hàm số dạng y  ax  bx  c tương tự + Hàm số dạng f ( x)  - a.x n  b a y nhận giá trị x tiến tới vô là: lim  n x  c.x  d c Cách giải: 14 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! lim  Nên loại đáp án B x x 1 + Hàm số trùng phương hàm s bậc loại Nên loại đáp án C D + Hàm số y  x2 2x lim  Và f '( x)  , f '( x)   x  Đồ thị hàm số qua x x 1 ( x  1)2 điểm x=0 đổi dấu từ âm sang dương oc 01 + Hàm số y  H Chọn đáp án A uO nT hi D Câu 19 Phương pháp: + Đưa c ng số ( thường số xuất nhiều nhất) + Sau đ t ẩn t giải tìm x - Cách giải : Đ t t = log x ( x >0) , log x = -t Ta : t  5t   t = ho c t = Tương đương x =4 ho c x = Tổng nghiệm 12 ie Ta iL Chọn đáp án D Phương pháp : up - s/ Câu 20 : ro + Tìm đạo hàm y‟ Tìm nghiệm y‟=0 Cách giải: y '   x  x  5, y '   x  5, x  1 om - /g + Lập bảng biến thiên tìm cực trị .fa Phương pháp: Điều kiện để hàm số cực tiểu x=m y‟(m) = y‟‟(m) > Cách giải : y '( x)  x  2mx  (m2  m  1), y '(1)  m2  3m  2, y '(1)   m  1, m  y ''( x)  x  2m, y "(1)   2m, y "(1)   m  w w - ce Câu 21: bo o k c Đạo hàm hàm số qua điểm x=5 đổi dấu từ âm sang dương nên x=5 ta giá trị cực đại hàm số y(5)= 97/3 Chọn đáp án C w - Nên không tồn m Chọn đáp án A 15 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! oc 01 Câu 22 Phương pháp: + Biến đổi đưa lũy thừa số chung sau áp dụng công thức lũy thừa - Cách giải:  23 54   a2 a2 a4  a a a  log a   log a  a 2 2/3 4/57/15     log a     15 a   a15      H Chọn đáp án A iL ie uO nT hi D Câu 23: Phương pháp: Tìm giá trị lớn (nhỏ nhất) hàm số đoạn [a;b] + Tính y‟ tìm nghiệm x1, x2, thuộc [a;b] phương trình y‟ = nghiệm làm y‟ kh ng xác định + Tính y(a), y(b), y(x1), y(x2), + So sánh giá trị vừa tính, giá trị lớn giá trị GTLN hàm số [a;b], giá trị nhỏ giá trị GTNN hàm số [a;b] Ta – Cách giải: up Ta : y (1)= -1 , y (-1)= 3, y (0)= , y (2)= s/ y '  3x  3, y '   x  1 ro Vậy Max y = , Min y = -1 Tổng Max Min Câu 24 : w fa ce bo o k c S om /g Chọn đáp án A B C w w I A B ( - Phương pháp: 16 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! 1 a a a3 SI S ABC   3 2 12 D Thể tích hình chóp = H oc 01 - + Hai m t ph ng vuông góc với đường vuông góc với giao tuyến m t ph ng vuông góc với m t ph ng Cách giải: M t ph ng (SAC) m t đáy giao tuyến chung AC Tam giác SAC cân S  SI vuông góc với AC  SI vuông góc với m t đáy Nhận thấy BI hình chiếu SB m t đáy nên góc tạo SB BI 45 độ  Tam giác SIB vuông cân I  BI = SI a Vì đáy tam giác vu ng cân B, AB= a  BI = nT hi Chọn đáp án B Phương pháp: ie - uO Câu 25: ax  b d a với a c ≠ ad ≠ bc tiệm cận đứng x   tiệm cận ngang y  cx  d c c + Thay điểm thuộc đồ thị vào đáp án khả sau loại trừ Cách giải: Nhìn vào đồ thị ta thấy hai đường tiệm cận đồ thị x = y = Nên suy d = -c a = c Từ loại B Đồ thị hàm số qua điểm B ( 0, -1) nên suy b = -d Chọn đáp án D Ta /g ro up s/ - iL + Đồ thị hàm số y  bo o k c om Câu 26: Phương pháp: + Tìm đạo hàm f‟(x) + Xét dấu để tìm khoảng giá trị - Cách giải: f '( x)  x.e x  x (1).e x  x.(2  x).e x  0, x  TXD x(2  x)  e x  0, x  TXD ce Từ suy x thuộc  0;  fa Chọn đáp án D w w w Câu 27: - Phương pháp: + Nhận thấy đồ thị hàm số bậc dấu giá trị tuyệt đối nên đồ thị hàm số lu n qua điểm cố định I Và điểm I cực trị hàm số + Bởi mà hàm số cực đại ho c cực tiểu , ho c cực trị 17 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! oc 01 H D hi nT uO ro om ce Phương pháp: k c Câu 30 3  0, x  Nên hàm số nghịch biến khoảng (-∞; 1) (1; +∞) ( x  1)2 bo o Chọn đáp án D /g Cách giải: + Đạo hàm f '( x)  up d   d   biến khoảng  , ,   , c   c   - ie ax  b ad  bc d Hàm số phân thức đồng biến ho c nghịch , f '( x)  , x  cx  d (cx  d ) c s/ + Hàm số y  Ta Câu 28: Phương pháp: + số đỉnh (V), số cạnh (E), số m t (F) + Mối quan hệ giá trị : V – E + F = - Cách giải: + Khối lập phương đỉnh , m t nên loại đáp án A + Nếu V=E F = Loại đáp án C + Nếu E= F V= Loại đáp án D + Tứ diện đỉnh m t Chọn đáp án B Câu 29 Phương pháp: iL - + Lấy điểm thuộc đồ thị hàm số so sánh vị trí trục tọa độ Nếu điểm lấy nằm điểm I Điểm I cực tiểu , nằm điểm I ngược lại Cách giải: + Đồ thị hàm số qua điểm cố định I ( 1;0) + Lấy điểm A ( 2, 2) nhận thấy thuộc đồ thị Điểm A nằm điểm I hệ trục tọa độ + Vậy đồ thị hàm số điểm cực tiểu Chọn đáp án D w w fa w - + Diện tích toàn phần hình lăng trụ tổng diện tích xung quanh diện tích hai đáy + Diện tích toàn phần = 2p.h + S đáy ( p nửa chu vi đáy, h chiều cao) Cách giải: 3a Diện tích toàn phần = 4a.h  2a  8a  h  3a 3.a V  h.Sday  a  2 Chọn đáp án A 18 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Câu 31: Phương pháp: + Hình chóp tứ giác cạnh bên vuông góc tích là chiều dài cạnh bên) + Áp dụng tỷ lệ thể tích không gian Cách giải: oc 01 - a ( a H A C' hi D B' C uO nT Sj iL V AB ' SA AC ' 1 + VS ABC  a , S AB 'C '   VS AB 'C '  a VS ABC AB SA AC 24 ie B s/ Ta Chọn đáp án B Câu 32: up - Phương pháp: Tìm giá trị m để độ thị hàm số cắt y=m điểm phân biệt hoành độ > a ro + Muốn giao điểm đường th ng y=m nằm điểm cực đại /g + Đ t t = x-a ( t >0) om + Xét phương trình hoành độ giao điểm ta phương trình: a.t  bt  ct  d  ( a khác k c t > 0) + Áp dụng định lý viet cho phương trình bậc : bo o Cách giải: + Tìm y CĐ =  m < + Đ t t = x + 1/2 nên phương trình y (t)=0 nghiệm t lớn fa - b c d , t1t2  t2t3  t3t1  , t1t2t3  a a a ce t1  t2  t3  w w w 15  1  1 + y (t )   t     t     t  t  t   2  2 15 + Xét phương trình hoành độ giao điểm : t  t  t   m  Theo Viet ta có: 19 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! 9 t1t2t3  m    m  8 Chọn đáp án C oc 01 Câu 33: Phương pháp; ln b ln a + Đưa tất ln ln(a) chung sau rút gọn Cách giải: ln ln ln a log   a, log   b   ln ln ln b ln a 1 1 ln  ln ln ab log15 21   b  ln  ln ln  a  ab  b ln Chọn đáp án A D hi nT uO ie - H + Biến đổi dùng công thức log a b  w w w fa ce bo o k c om /g ro up s/ Ta iL Câu 34: 20 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Bài giải: Một cách tổng quát ta có: V abc  cos 2  cos   cos 2  2cos cos cos nT hi D H oc 01 Với BAC   ; DAC   ; BAD   Và AB=a, AC=b, AD=c Thay số ta 3a *6a *9 a V  cos 600  cos 600  cos 600  2cos 600 cos 600 cos600 27a  Câu 35: E A s/ ro 2a up 2a Ta iL ie uO D /g 300 om 2a B C k c Dựng CE // AB AE // BC Ta AB CD tạo với góc 300  ABC  300 bo o VDABC  VDAEC  H A * SECD  a3 w w w fa ce Trong H A khoảng cách từ điểm A tới m t ph ng ECD = khoảng cách đường th ng AB DC ( AB//CE nên AB//m t ph ng EDC) S ECD  * 2a * 2a *sin 300  a 2  H A  3a Chọn B Câu 36 Phương pháp 21 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Vì số năm năm nên ta tính kết năm Cách giải: oc 01 Sau năm số tiền sinh viên nợ ngân hàng là: 10T+10T.0,03 Sau năm số tiền sinh viên nợ ngân hàng là: 10T+10T.0,03+10T+10T.0,03+(10T+10T.0,03).0,03=20,909T H Sau năm số tiền sinh viên nợ ngân hàng là: hi D 10T+10T.0,03+20,909T+20,909T.0,03=31,83627T nT Sau năm số tiền sinh viên nợ ngân hàng là: uO 10T+10T.0,03+31,83627T+31,83627T.0,03=43,091T iL ie Sau năm số tiền sinh viên nợ ngân hàng là: Ta 43,091T+43,091T.0,03=46,538 T s/ Chọn A up Câu 37: /g om Tính diện tích toàn phần bể ro Phương pháp: Sử dụng bất đ ng thức Côsi tìm giá trị nhỏ k c Tìm a,b,c bo o Cách giải: Diện tích kính cần dùng là: S  ab  2ac  3bc ce Theo bất đ ng thức Côsi áp dụng với số dương ta w fa S  ab  2ac  3bc  3 ab.2ac.3bc  3 6(abc)  3 6.1, 296 w w Dấu “=” xảy ab = 2ac = 3bc Suy b = 2c 2a = 3b thay vào abc=1 296 ta 2c.2c.c  1, 296  6c3  1, 296  c  0,6; b 1, 2, a 1,8 Chọn C 22 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Câu 38: nT 1 uO  m  2  m  1 hi +   (m  2)  (m  2)(3m  1)  ( m  2)(4 m  1)  0x  R ,  m  2  m  D H - + Tìm đạo hàm y‟ Hàm số đồng biến R y‟(x) >= với x thuộc R +Lấy   b2  4ac y‟(x)   Cách giải: Với m = -2 y = 7x+1 a = 7>0 nên hàm số đồng biến R nên nhận m = -2 (m  2) Với m  -2 y  x  (m  2) x  (3m  1) x  hàm bậc ba + y '( x)  (m  2) x  2(m  2) x  (3m  1)  oc 01 Phương pháp: ie Chọn D iL up AB(m, m ); AC (m, m ) /g A(0;1), B(m;1  m ), C (m;1  m ) ro - s/ Ta - Câu 39: Phương pháp: Điều kiện để hàm số trùng phương điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân + Tìm điểm cực trị , dễ nhận thấy điểm trung điểm nằm trục tung đoạn th ng nối điểm đáy tam giác cân tạo điểm cực trị + Tìm vector hai cạnh bên tam giác cân tạo điểm cực trị tích v hướng chúng Cách giải y '( x)  x3  4m x   x  0, x  m, x  m, (m  0) om AB AC  m8  m  m  m6  1  bo o Chọn B Câu 40: ce Phương pháp: + Gọi độ dài chiều dài, chiều rộng, chiều cao hình hộp chữ nhật a,b,c + Khi biết độ dài đường chéo m t m,n,p w w w fa - k c m {  1;1} 23 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! a  b2  m2 b2  c2  n2 c2  a2  p2 m  n2  p   1 2 a m2  n2  p  , b  m  n2  p  , c     m  n2  p  2 + Thay vào công thức tính diện tích toàn phần Cách giải: a= ; b= ; c=3 H D - oc 01 a  b2  c2  uO nT hi Stp = Sxq + Sđáy x Sđáy = dài x rộng Chọn đáp án A up s/ Ta iL ie Câu 41 Phương pháp: + Hình chóp tam giác nên chân đường cao hạ từ đỉnh trùng với tâm O tam giác a + Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác = ( a độ dài cạnh ) + Góc cạnh bên đáy góc cạnh bên SA bán kính OA + Công thức tính thể tích hình chóp tam giác cạnh a , góc cạnh bên m t đáy  a3 12 /g Cách giải : Với  = 45 độ V  om - ro 1  a  a3 tan( ) V  h.Sday   tan( )  a  3 12  bo o Câu 42: Phương pháp : k c Chọn đáp án C + Hệ số góc tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = f(x) điểm M(m;n) thuộc đồ thị hàm số f „(m) ce Cách giải: 1 1 1 y '    y '(2)    x x 2 Chọn đáp án B w w w fa - Câu 43: Phương pháp: + lập m vế, vế lại chứa biến x đ t vế chứa biến x f(x) + Tìm cực trị f(x) tìm điều kiện m - Cách giải: 24 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! tan x  tan x  2  t 1 f '(t )  t   t 1   t2 t2  t2  2  t 1    f (t )   t2   t 1 2   t   oc 01 m    f (t )     m  H Chọn đáp án C hi D Câu 44 Phương pháp: + log a b  0, b  , thực phép chia cho logarit phải ghi nhớ logarit phải khác iL 4 log x    x ro /g om a b ( a  b)   ( x, y  0) x y x y a b Min   x y up s/ Ta Suy bước sai Chọn đáp án D Câu 45: Phương pháp: Đưa tất ẩn x sau biện luận tìm điều kiện x + Áp dụng bất đ ng thức cosi: ie x  log x x uO log x x  log x  0, x  nên trường hợp kh ng tồn nT thực Cách giải: w w w fa ce bo o k c Cách giải: + Độ dài cạnh hình vuông x/4 (cm) x2 Shinhvuong  16 60  x (60  x) 2 Chuvi  60  x  R   Shinhtron   R  2 4 2 2 x  (60  x) x (60  x) ( x  60  x) S       126, 022 16 16 4 16  4 x (60  x) x  60  x 60 Min  S  126, 022      x  33, 6(cm) 16 4 16  4 16  4 Chọn đáp án B Câu 46 Phương pháp: 25 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! + Lục giác ABCDEF kéo dài cạnh cho cắt ta tam giác MNP ngoại tiếp Đồng thời đỉnh A,B,C,D,E,F chia cạnh tam giác thành đoạn + Sử dụng định lý talet kh ng gian để tính thể tích Cách giải: oc 01 S H K M N nT C B l D E R up s/ Ta F iL ie A uO G hi D H om /g ro AF cắt DE R Theo nói Phương pháp E trung điểm RD F trung điểm AR Nhận thấy R thuộc (AMF) (SED) Nối RM cắt SE M ( M thuộc (AMF)) SN Nhận thấy N trọng tâm tam giác SDR   SE fa ce bo o k c Vì CD song song với AF, qua M kẻ MK song song với AF ( K thuộc SC) Ta MK giao tuyến SK chung m t ph ng (AMF) (SCD)  K trung điểm SC   SC AF cắt BC G Theo Phương pháp nêu B trung điểm GC  H trọng tâm tam SH giác SCG   SB Ta w w w VS AHKMNF SA SH SK SM SN SF 1   VS ABCDEF SA SB SC SD SE SF 2 Chọn B Câu 47 26 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! A' B' H oc 01 C' M AB  AC a BC  iL Gọi M trung điểm BC AM  uO C ie B nT hi D A up Áp dụng pitago ta : A ' M  AA '2  AM  2a ro V  A ' M S ABC  2a.a  2a om /g Chọn đáp án D k c Câu 48 : bo o Phương pháp + Đồ thị hàm số y  ax  b d a với a c ≠ ad ≠ bc tiệm cận đứng x   tiệm cận ngang y  cx  d c c ce Cách giải: + Đồ thị hàm số đường tiệm cận đứng x=1  d= -1 + Đồ thị qua điểm M thay vào đồ thị a= + a + d= Chọn đáp án A w w w fa - s/ Ta M trung điểm BC Ta A‟M vuông góc với (ABC)  A‟M vu ng góc MA Tam giác A‟MA vu ng M Câu 49: 27 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! S oc 01 H H C D nT hi D B A uO Kẻ AH vuông góc với SD SA  ( ABCD)  SA  DC iL ie DC  SA    DC  ( SAD) DC  DA s/ Ta AH  ( SAD)  AH  ( SDC )  AH  a 1 SAD( SA  AD), AH  SD     AS  a 2 AH AD AS 2 om /g ro up 1 3a VS ABCD  AS S ABCD  a AD.( AB  CD)  3 2 2 Chọn đáp án D Câu 50 Phương pháp: Cách giải: fa - ce bo o k c + Xét phương trình hoành độ giao điểm ta phương trình bậc tham số m: ax3  bx  cx  d  + Áp dụng định lý viet ta : b c d x1  x2  x3  , x1 x2  x2 x3  x3 x1  , x1 x2 x3  a a a 2 2 + x1  x2  x3  ( x1  x2  x3 )  2( x1 x2  x2 x3  x3 x1 ) w w w 17 17 x12  x22  x32  ( x1  x2  x3 )2  2( x1 x2  x2 x3  x3 x1 )   3m   2.(m  1)  9m2  2m   (3m  )   9 Chọn đáp án D 28 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! ... >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG 2017 MÔN: TOÁN Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com... – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa 20 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Hàm số sau đồng biến ℝ? A y = x3 +... 30D 40B 50A Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com Câu – Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 đề trắc nghiệm môn toán ôn thi thpt quốc gia năm 2017 của các trường chuyên, nổi tiếng trên cả nước có hướng dẫn giải chi tiết từng câu (tuyensinh247) 1298 trang, 50 đề trắc nghiệm môn toán ôn thi thpt quốc gia năm 2017 của các trường chuyên, nổi tiếng trên cả nước có hướng dẫn giải chi tiết từng câu (tuyensinh247) 1298 trang,

Từ khóa liên quan