SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG MẦM NON EA NA

32 803 3
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG MẦM NON EA NA

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Lý do chọn đề tài. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 3. Đối tượng nghiên cứu 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu II. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận 2.Thực trạng 2.1Thuận lợi- khó khăn 2.2Thành công- hạn chế 2.3Mặt mạnh- mặt yếu 2.4Các nguyên nhân, các yếu tố tác động… 2.5Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trang mà đề tài đã đặt ra. 3. Giải pháp, biện pháp: 3.1Mục tiêu của giải pháp, biện pháp 3.2Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp 3.3Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp 3.4Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 3.5Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu 4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1. Kết luận: 2. Kiến nghị:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA TRƯỜNG MẦM NON EA NA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG MẦM NON EA NA Họ tên tác giả : Trịnh Thị Mến Đơn vị công tác : Trường Mầm non Ea Na Trình độ đào tạo : Đại học sư phạm Trình độ chuyên môn: Sư phạm mầm non Ea Na, tháng năm 2016 MỤC LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU: Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận 2.Thực trạng 2.1 Thuận lợi- khó khăn 2.2 Thành công- hạn chế 2.3 Mặt mạnh- mặt yếu 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động… 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trang mà đề tài đặt Giải pháp, biện pháp: 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp 3.3 Điều kiện thực giải pháp, biện pháp 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: Kiến nghị: I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm gần giáo dục nước ta có nhiều chuyển biến Việc giáo dục quan tâm hầu hết cấp ngành toàn xã hội Và bậc học Mầm non có chuyển biến lớn chương trình chăm sóc giáo dục trẻ Đổi Giáo dục Mầm non nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học đặc biệt phát huy tính tích cực sáng tạo trẻ Để trẻ phát triển hài hoà thể chất lẫn trí tuệ, đạt yếu tố động sáng tạo nhằm giúp trẻ lớn lên trở thành người xã hội chủ nghĩa, phát triển mặt: Đức, trí, thể, mĩ, lao động Nhận thức rõ điều mà tập thể trường Mầm non Ea Na luôn cố gắng “ Vì nghiệp trồng người” Tập thể CBGV trường Mầm non Ea Na Là Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn nhà trường trăn trở để tìm hướng đi, giải pháp phù hợp với đặc điểm đơn vị, xứng đáng trường trọng điểm chất lượng giáo dục, đáp ứng với yêu cầu, tiêu chuẩn trường Chuẩn quốc gia bậc học Mầm non huyện nhà Luôn làm theo lời dạy Bác Hồ “ Làm mẫu giáo tức thay mẹ dạy trẻ Muốn làm phải yêu trẻ Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền biết chịu khó nuôi dạy cháu Dạy trẻ trồng non Trồng non tốt sau lên tốt, dạy trẻ tốt sau cháu làm người tốt Đối với trẻ phải dạy cho cháu biết đoàn kết, ham học, ham làm cho cháu giữ tính chất trẻ Phải cho cháu có tính kỹ thuật vui vẻ, hoạt bát không khúm lúm, đặt đâu ngồi đấy” Chính chọn đề tài: “Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng chuyên môn trường Mầm non Ea Na” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài - Mục tiêu: Xác định thực trạng chuyên môn đơn vị, nhằm đánh giá tình hình sở xây dựng kế hoạch phù hợp Xây dựng tổ chức biện pháp thực nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn trường Mầm non Ea Na Hướng tới mục tiêu chung, phát triển giáo dục mầm non, mở rộng phạm vi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ từ 2-6 tuổi - Nhiệm vụ đề tài: Tìm hiểu thực tế tư tưởng, chuyên môn, việc thực chương trình, phương pháp giảng dạy, thực chuyên đề, giáo viên Tìm hiểu nguyên nhân chuyên môn, việc thực chương trình, phương pháp giảng dạy, thực chuyên đề số giáo viên chất lượng hiệu chưa cao Đề biện pháp thích hợp để đạo giáo viên có tư tưởng lập trường vững vàng, yêu nghề, mến trẻ Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, thực tốt nhiệm vụ người giáo viên thời đại đổi Cái đích cuối thông qua hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ giúp cháu phát triển hài hòa cân đối thể chất lẫn tinh thần, trí tuệ Tạo điều kiện tốt sau cháu trở thành người Xã hội chủ nghĩa Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên toàn trường Giới hạn phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu khuôn khổ: Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng chuyên môn Đối tượng khảo sát: học sinh giáo viên toàn trường Thời gian: Năm học 2015-2016 Phương pháp nghiên cứu Căn vào đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài chọn phương pháp sau: - Phương pháp điều tra - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát, hoạt động giáo viên, học sinh - Phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên, học sinh II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận Giáo dục Mầm non ngành học mở đầu hệ thống giáo dục Quốc dân, chiếm vị trí quan trọng có nhiệm vụ xây dựng sở ban đầu đặt móng cho việc hình thành nhân cách người xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị điều kiện, kỹ cần thiết cho trẻ chuẩn bị bước vào lớp trường Tiểu học Giáo dục có tầm quan trọng lớn người tuổi Mầm non đến trường, đòi hỏi nhà giáo dục trẻ người có đạo đức, mẫu mực có trình độ, yêu nghề, mến trẻ Bởi nhà Bác học Comenxit Ky nói “ Thời thơ ấu thời kỳ quan trọng đời người chuẩn bị cho sống thực đứa trẻ hôm nay, sau trở thành người phụ thuộc vào người dìu dắt em năm thơ bé, giới quanh em vào trái tim khối óc em sao” Trong thời đại xã hội phát triển đổi mới, đòi hỏi phải đổi giáo dục để đào tạo người mới, có tri thức khoa học tốt để vươn lên với phát triển xã hội “ Vì lợi ích Mười năm trồng Vì lợi ích Trăm năm trồng người ” Muốn đạt mục tiêu giáo dục Mầm non trước hết phải quan tâm đến hoạt động chuyên môn, có tầm quan trọng lớn nhà trường định chất lượng giáo dục trẻ trường Mầm non Chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn trường Mầm non vấn đề quan trọng nhiệm vụ mũi nhọn mà nhà trường đặt Với nhiệm vụ Phó hiệu trưởng, đạo hoạt động chuyên môn, việc xây dựng kế hoạch đạo thực theo kế hoạch, đạo thực chương trình, kiểm tra, đánh giá, phương pháp giảng dạy giáo viên, khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựng kỷ cương, nề nếp nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; nâng cao lực sư phạm, đạo thực giáo dục cách khoa học, nhằm thực tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thực trạng * Khái quát - Tổng số CBVC : 34 đồng chí + BGH : 03 đồng chí + Giáo viên : 26 đồng chí + Nhân viên : 05 đồng chí + Đảng viên : 10 đồng chí + Giáo viên dân tộc : 10 đồng chí - Tổng số học sinh : 398 trẻ/ 14 lớp ; Nữ: 196 trẻ; Dân tộc: 170 trẻ; Nữ dân tộc: 77 trẻ Hiện việc nâng cao chất lượng chuyên môn trường Mầm non Ea Na nhiều bất cập, đội ngũ giáo viên trẻ trường đông song hành với đội ngũ giáo viên trẻ mặt hạn chế chuyên môn, chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ, giáo viên lên lớp khô khan cứng nhắc, chưa có nhiều sáng tạo giảng dạy Học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 42,7% nên việc tiếp thu chưa cao Đầu năm học 2015-2016 trường tiến hành khảo sát chất lượng sau: * Khảo sát chất lượng đầu năm học 2015 – 2016 - Giáo viên (Phụ lục1, kèm theo) Tổng số giáo viên Xếp loại Xuất sắc Khá Yếu Số lượng % Số lượng % Số lượng 21 80,7% 19,3% 26 Ghi % -Học sinh (Phụ lục1, kèm theo) Tổng số học sinh 398 HS Đạt Số lượng 347 Đạt Không đạt Số lượng % 51 12,8% Không đạt % 87,1% Ghi tuổi 127 Số lượng 116 % 91,3% Số lượng 11 % 8,6% Trong trình đạo nâng cao chất lượng chuyên môn trường Mầm non Ea Na, gặp thuận lợi khó khăn sau: 2.1 Thuận lợi, khó khăn - Thuận lợi Nhà trường quan tâm cấp lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea Na, nhà tài trợ, đặc biệt đạo sâu sát, tận tình lãnh đạo Phòng giáo dục đào tạo hoạt động nhà trường Cơ cấu tổ chức Ban giám hiệu phù hợp với Điều lệ trường mầm non, trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ Ban giám hiệu đạo sâu sát, tay Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuẩn chuẩn, yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần học hỏi, chịu khó, kiên trì công việc Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ lực sư phạm cho thân Trường có 100% khối lớp thực chương trình giáo dục mầm non Cơ sở vật chất trang thiết bị, tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non giai đoạn Hội phụ huynh trường quan tâm, chăm lo đến việc học tập cháu, tích cực tham gia vào hoạt động nhà trường Trường có 100% học sinh, học hai buổi/ ngày ăn bán trú Tỷ lệ huy động trẻ lớp đạt tiêu - Khó khăn: Trường có nhiều phân hiệu lẻ phân hiệu cách xa khoảng 3-5 km Nhiều giáo viên trẻ trường kinh nghiệm ít, số giáo viên lớn tuổi ứng dụng công nghệ thông tin chưa cao Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề giáo viên đạt chuẩn không đồng đều, số giáo viên chưa nhận thức đầy đủ đổi phương pháp, lúng túng việc vận dụng chương trình giáo dục mầm non vào thực tế giảng dạy Trong công tác đạo chuyên môn thân lên kế hoạch đôi lúc chưa cụ thể, đạo mang tính chung chung, chưa khoa học Một số phụ huynh chưa thật quan tâm chăm sóc em phó thác cho nhà trường, đặc biệt phụ huynh dân tộc thiểu số 2.2 Thành công, hạn chế - Thành công: Trong trình thực nghiên cứu đề tài, giúp thân làm tốt công tác đạo chuyên môn, giáo viên nâng cao kiến thức, nhận thức đắn vai trò trách nhiệm giáo dục Mầm non Biết bám sát vào chương trình khung Bộ giáo dục thực tế trường, lớp để lên chương trình, kế hoạch, phù hợp với trường, lớp, (độ tuổi) nắm vững phương pháp, cách tổ chức, thực tốt chuyên đề, có kinh nghiệm làm đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho hoạt động, tham gia dự thi cấp Chuyên môn, chất lượng giáo dục nâng lên - Hạn chế: Bên cạnh thành công số hạn chế; Khi đưa phương pháp nhằm nâng cao công tác chuyên môn số giáo viên người đồng bào dân tộc thiểu số, giáo viên trường, kinh nghiệm ít, giáo viên lớn tuổi chưa linh hoạt, sáng tạo, chuyên môn, chưa khai thác triệt để nội dung dạy, lên kế hoạch hoạt động ngày trẻ, áp dụng chuyên đề vào thực tế rập khuôn, cứng nhắc, làm đồ dùng đồ chơi, chất lượng hiệu chưa cao Trẻ dù lứa tuổi phát triển trẻ không đồng có trẻ nhanh nhẹn tháo vát, số trẻ nhút nhát, nói ngọng, trẻ dân tộc thiểu số 2.3 Mặt mạnh, mặt yếu - Mặt mạnh: Đề tài tập trung khai thác, nêu bật lên phương pháp, cách làm gần gũi với giáo viên đứng lớp Khi áp dụng phương pháp giúp cho giáo viên chủ động việc lên kế hoạch thực kế hoạch, phù hợp, sát tình hình lớp, linh hoạt hoạt động, có đầu tư cho việc lên chương trình, kế hoạch, làm đồ dùng, đồ chơi, thực chuyên đề, soạn giảng, nâng cao chuyên môn, chất lượng giáo dục - Mặt yếu: Một số giáo viên trẻ, giáo viên dân tộc gặp khó khăn việc lên kế hoạch thực kế hoạch, áp dụng chuyên đề đôi lúc hiệu chưa cao, số hoạt động tổ chức cứng, chưa thu hút ý trẻ Một số học sinh dân tộc giao tiếp tiếng phổ thông đôi lúc chưa mạnh dạn, tự tin 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động … Ban giám hiệu làm tốt công tác xã hội hóa, kịp thời nắm bắt đạo cấp, áp dụng thực tế trường để đạo chuyên môn Đội ngũ cán công chức đạt chuẩn chuẩn, nhận thức tầm quan trọng bậc học Mầm non, biết áp dụng thực tế trường, lớp, địa phương để xây dựng kế hoạch thực kế hoạch Cơ sở vật chất trang thiết bị tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giáo dục Mầm non giai đoạn Hội phụ huynh trường quan tâm, chăm lo đến việc học tập cháu, tích cực tham gia vào hoạt động nhà trường Nhưng bên cạnh đội ngũ giáo viên trẻ trường nên kinh nghiệm chưa cao, chưa linh hoạt giảng dạy Và gặp khó khăn học sinh dân tộc thiểu số vào đầu năm học 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Trường Mầm non Ea Na có ba phân hiệu lẻ, phân hiệu cách xa khoảng 3-5 km Nhiều giáo viên trẻ trường kinh nghiệm ít, số giáo viên lớn tuổi ứng dụng công nghệ thông tin chưa cao Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề giáo viên đạt chuẩn không đồng số giáo viên chưa nhận thức đầy đủ đổi phương pháp“Lấy học sinh làm trung tâm”, lúng túng việc vận dụng chương trình giáo dục mầm non vào thực tế giảng dạy, nội dung chương trình ý phát triển toàn diện cho trẻ chưa gắn kết tính đồng bộ, tích hợp môn học, lĩnh vực vào dạy Các môn học độc lập, tách rời, mang nặng cung cấp kiến thức cho trẻ, chưa phát huy tính tích cực, chủ động trẻ, số giáo viên chưa chịu khó tạo môi trường để trẻ học tập, tham quan khám phá lúc nơi Phương pháp tổ chức họat động chương trình cứng nhắc, chưa linh hoạt, sáng tạo Bản thân lên kế hoạch đôi lúc chưa cụ thể, đạo mang tính chung chung, chưa khoa học, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa đa dạng, chưa sâu, tiết dạy mẫu Vì kết đạt cô trẻ đạt chưa cao mong muốn Việc quan tâm chăm sóc em số phụ huynh học sinh chưa đáp ứng với nhu cầu giáo dục ngày cao Nhu cầu kinh tế, mưu sinh quan tâm nhiều nhu cầu học tập, thái độ hợp tác giáo dục trẻ chưa rõ ràng, chưa thống với nhà trường Giáo dục trẻ gia đình mang tính áp đặt thiếu làm gương tốt cho trẻ noi theo Trong đòi hỏi môi trường chăm sóc giáo dục nhà trường gia đình phải tốt, để sau cháu phát triển hài hòa mặt: Đức, trí, thể, mĩ, lao động tạo thành người Xã hội chủ nghĩa sau này, tự tin, sáng tạo Vậy muốn có kết trước tiên phải thay đổi số phương pháp giảng dạy, người giáo viên phải thay đổi cách tư giảng dạy theo chương trình mầm non mới, lấy học sinh làm trung tâm, đòi hỏi người giáo viên phải linh hoạt, sáng tạo lên lớp Nhà trường, giáo viên phụ huynh cần đầu tư nhiều sở vật chất, đồ dùng dạy học cho trẻ Chính cán quản lý, giáo viên, cần nâng cao kiến thức, nhận thức đắn vai trò trách nhiệm để làm tốt công tác đạo, chủ nhiệm, công tác tuyên truyền Bám sát vào chương trình khung Bộ giáo dục thực tế trường, lớp để lên kế hoạch, chương trình phù hợp với trường lớp (độ tuổi) nắm vững phương pháp, cách tổ chức, thực tốt chuyên đề, làm đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho hoạt động học tập, vui chơi trẻ trẻ mầm non “ Học chơi, chơi mà học” Các biện pháp thực + Biện pháp 1: Bồi dưỡng nhận thức chuyên môn cho đội ngũ + Biện pháp 2: Chỉ đạo, tổ chức tốt hoạt động giáo dục + Biện pháp 3: Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng hoạt động giáo dục, thực có hiệu phong trào viết chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm + Biện pháp 4: Phối hợp với cha mẹ học sinh việc giáo dục trẻ 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên công việc thường xuyên, liên tục, không kết thúc Mục tiêu biện pháp nhằm bổ sung tư tưởng, hoạt động chuyên môn, công tác giáo dục, hoàn thiện kĩ sư phạm, nghiệp vụ cho tất giáo viên đơn vị, thông qua đó, giúp giáo viên có đủ lực tham gia vào công đổi giáo dục Mầm non, theo kịp đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội + Biện pháp Bồi dưỡng nhận thức chuyên môn cho đội ngũ: Theo muốn đội ngũ giáo thực tốt đạt kết cao giảng dạy trước hết phải cho họ hiểu được, nắm vai trò ý nghĩa to lớn người làm cô, làm mẹ thứ hai trẻ Luôn phải có phẩm chất trị vững vàng, lập trường kiên định, có lối sống vững mạnh, phẩm chất đạo đức tốt 10 khác so với cách dạy trước tiết dạy thực mang lại hiệu chưa? Đồng thời qua lần dự lớp nhận xét cụ thể, cho giáo viên thấy mặt mặt hạn chế giáo viên việc vận dụng phương pháp vào trình giảng dạy Qua giúp giáo viên hiểu sâu đổi phương pháp thực mang lại hiệu cho giáo viên trình tổ chức thực hoạt động giáo dục trẻ, giúp giáo viên chủ động, mạnh dạn, tích cực, sáng tạo hoạt động giảng dạy * Chỉ đạo thực tốt chuyên đề Việc đạo chuyên đề trường mầm non có ý nghĩa quan trọng biện pháp tích cực có hiệu việc nâng cao tay nghề cho giáo viên Muốn đạo tốt chuyên đề đầu năm học phải nắm bắt cụ thể chuyên đề chi đạo bậc học, cấp phổ biến xuống nhà trường tổ chức cho giáo viên học lý thuyết Tôi lên kế hoạch đạo chuyên đề năm, hàng tháng hàng tuần cụ thể, thông qua ý kiến chi đạo Hiệu trưởng lên kế hoạch dạy mẫu cho chuyên đề Chọn giáo viên có khiếu chuyên môn chuyên đề để dạy mẫu Tiết dạy chuyên đề Trước lúc bố trí giáo viên dạy mẫu cho chuyên đề Hiệu trưởng hội đồng chuyên môn góp ý xây dựng giáo án xây dựng biện pháp cách tổ chức, chuẩn bị đồ dùng trực quan chu đáo đầy đủ tiến hành dạy cho hội đồng giáo viên xem rút kinh nghiệm Sau lần dự dạy 18 mẫu tổ chức cho giáo viên rút kinh nghiệm giáo viên tiếp tục đăng ký dạy thực hành để hội đồng chuyên môn dự đóng góp Hàng tháng có kế hoạch dự nhóm lớp theo kế hoạch đạo chuyên đề Trong chuyên đề cấp chi đạo đạo cụ thể, đạo dứt điểm chuyên đề nên đội ngũ giáo viên nắm vững phương pháp, biết làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo phục vụ cho chuyên đề, tạo môi trường cho trẻ học lúc nơi giáo viên biết dạy nhuần nhuyễn môn môn khác cách phù hợp Vào cuối năm học tổng kết đánh kết thực chuyên đề rút kinh nghiệm để đạo cho năm học * Nâng cao hoạt động tổ chuyên môn Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy nhà trường phải tổ chức tốt hoạt động tổ chuyên môn tổ chuyên môn nơi thực chuyên môn tốt để hoàn thành nhiệm vụ năm học Trường có tổng số 26 giáo viên có giáo viên khối trưởng đại diện cho khối (Khối Lá; Chồi; Mầm) nằm tổ trưởng tổ chuyên môn đồng chí giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, đồng chí tổ trưởng chuyên môn ban giám hiệu Vào đầu năm học tổ chức họp, dự thảo kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học Xây dựng tiết dạy mẫu hàng tháng năm, phân công giáo viên phụ trách mảng môn phân công tiết dạy mẫu hàng tháng, xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn hàng tháng dựa kế hoạch nhà trường Hội đồng chuyên môn có trách nhiệm xây dựng tiết dạy mẫu dạy mẫu cho giáo viên xem, bồi dưỡng dìu dắt giáo viên hạn chế chuyên môn Làm đồ dùng đồ chơi hướng dẫn giáo viên làm đồ dùng đồ chơi Mỗi tháng hội đồng chuyên môn sinh hoạt lần để rút kinh nghiệm trao đổi vướng mắc giáo viên để tìm biện pháp hay phổ biến cho giáo viên Từ trường có hội đồng chuyên môn chất lượng chuyên môn nhà trường nâng lên rõ rệt đồng chí hội đồng chuyên môn nhận thấy có trách nhiệm lớn Việc nắm bắt hoạt động chuyên môn nhóm lớp nhanh nhạy Và đồng chí hội đồng chuyên môn phân công trách nhiệm kèm giáo viên yếu hay giáo viên trường lực chuyên môn trường đến tương đối đồng Chất lượng thao giảng hàng tháng đạt kết cao tiết dạy không đạt yêu cầu * Tổ chức cho giáo viên làm đồ chơi, đồ dùng dạy học 19 Đồ dùng, đồ chơi đẹp gây ý trẻ phát triển tính tò mò ham khám phá hiểu biết, qua trò chơi tiết dạy mà có đồ dùng đồ chơi đẹp giúp trẻ phát triển óc thẩm mỹ, phát triển trí tuệ phải tổ chức cho giáo viên làm đồ dùng dạy học đồ chơi Tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp trường Theo kế hoạch nhà trường năm tổ chức cho giáo viên thi làm đồ dùng đồ chơi lần, lần tổ chức làm Ban giám hiệu suy nghĩ đặt loại đồ chơi cho hoạt động, đồ chơi cho hoạt động học tập, hoạt động vui chơi Gợi ý cho giáo viên vận động phụ huynh thu gom vật liệu, nguyên liệu có nhà, hướng cho giáo viên làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề VD: Chủ đề thực vật gợi ý cho giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh tạo từ vỏ cây, cây, làm hoa, củ, xốp Sau thu gom đồ dùng phế liệu cho giáo viên làm, trưng bày hội đồng chấm Những tổ, cá nhân có đồ dùng, đồ chơi đẹp có phần thưởng theo giải: Nhất, Nhì, Ba tập thể cá nhân đạt giải phần thưởng đưa vào đánh giá xếp loại giáo viên học kỳ năm học giáo viên cố gắng thi đua đạt kết cao Kết đợt phát động giáo viên học tập nhiều cách làm có nhiều đồ dùng, đồ chơi để dạy học đạt kết Ngoài kế hoạch hàng tháng nhóm lớp phải làm từ đến loại đồ chơi để bổ sung vào góc chơi Hàng năm Phòng giáo dục tổ chức thi đồ dùng đồ chơi tự tạo sử dụng đồ dùng dạy học giỏi, trường tham gia đạt giải cao Các nhóm lớp có đầy đủ đồ dùng đồ chơi góc chơi đẹp đa dạng * Chỉ đạo xây dựng lớp điểm 20 Lớp điểm nơi giáo viên nhà trường học tập rút kinh nghiệm Trường có 14 lớp (5 lớp mầm; lớp chồi; lớp lá) theo phân công đạo lớp Phân hiệu Tân Tiến làm lớp điểm toàn diện lại xây dựng lớp điểm chuyên đề, hoạt động vào điều kiện lực chuyên môn giáo viên để phân công Phân hiệu Tân Tiến Tôi tham mưu với nhà trường đầu tư sở vật chất đồ dùng đồ chơi cho lớp điểm, chọn giáo viên có lực chuyên môn trội, giáo viên giỏi có kinh nghiệm để bố trí vào nhóm lớp điểm Chỉ đạo giáo viên trang trí nhóm lớp đẹp phù hợp người đến học tập, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên lớp điểm Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền tham mưu với phụ huynh để hỗ trợ đồ dùng đồ chơi kết hợp công tác chăm sóc giáo dục trẻ Kết 05 lớp điểm toàn diện có 6/10 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi; cấp huyện 04; cấp tỉnh 02, 05 lớp điểm dẫn đầu chất lượng toàn diện tham gia hội thi nhà trường tổ chức đạt giải toàn khối Xây dựng nhóm lớp điểm có ý nghĩa lớn tạo điều kiện cho cháu có nề nếp có ý thức tốt, chuẩn bị cho lớp giáo viên học tập nhiều qua lớp điểm, phụ huynh yên tâm phấn khởi 21 Trong trình đạo chuyên môn thân phải học tập nghiên cứu tài liệu tìm tòi biện pháp sáng tạo để hướng dẫn giáo viên thực tốt chuyên môn, tận tình với giáo viên sau lần thăm lớp dự góp ý cụ thể mặt để giáo viên khắc phục, có lúc đưa định hướng cho giáo viên thực Giúp đỡ dìu dắt giáo viên yếu, giáo viên trường Biện pháp Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng hoạt động giáo dục, thực có hiệu phong trào viết chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm * Đối với công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng hoạt động giáo dục Công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng hoạt động thiếu trình tổ chức thực hoạt động chăm sóc giáo dục nhà trường Đây biện pháp giúp nhà quản lý nắm bắt thực trạng chất lượng dạy học để từ đưa biện pháp khắc phục yếu kém, tìm hạn chế tồn có kế hoạch đạo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nhà trường Để công tác thực có hiệu áp dụng biện pháp sau: Bồi dưỡng mặt chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra cho mạng lưới nòng cốt, hướng dẫn tổ chức kiểm tra theo quy định ngành Nghiêm túc thực công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng theo lịch xâydựng Làm tốt công tác thi đua theo tiêu chí tháng, kỳ Thành lập Ban kiểm định chất lượng nhà trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Phân công trách nhiệm cho thành viên Ban kiểm định chất lượng Xây dựng đề cho khối theo yêu cầu giai đoạn thống đề chung cho toàn trường Tất đề yêu cầu bám sát chương trình giáo dục mầm non hướng dẫn cách đánh giá trẻ sở giáo dục - Đảm bảo công tác bảo mật đề, ban giám hiệu quản lý đề - Bộ đề thường xuyên nghiên cứu thảo luận, bổ sung cho phù hợp với tình hình nhà trường, đảm bảo tính hiệu đáp ứng yêu cầu đổi * Đối với chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm Ngay từ đầu năm học bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cách viết chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm, đạo giáo viên viết chuyên đề phải bám sát vào 22 chương trình giáo dục mầm non vấn đề đổi giáo dục Phát động sâu rộng phong trào viết chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm nhà trường Chi đạo 100% tổ khối cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký đề tái từ đầu năm họ, đưa vào tiêu chí thi đua Bồi dưỡng lực đội ngũ giáo viên việc thực tốt nhiệm vụ giáo dục Xây dựng tiêu chí khen thưởng chuyên đề có chất lượng áp dụng rộng rãi, có tính khả thi công tác quản lý chăm sóc giáo dục, cấp trường, cấp huyện công nhận Biện pháp Phối hợp với cha mẹ học sinh việc giáo dục trẻ Việc phụ huynh phối hợp với nhà trường công tác giáo dục trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Để làm tốt công tác nhắc nhở giáo viên phải tâm niệm điều rằng“ Tất em chúng ta” Ngay từ dầu năm học đạo nội dung phối kết hợp gia đình nhà trường công tác chăm sóc giáo dục trẻ sau: * Phối hợp thực chương trình giáo dục trẻ Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, lớp Phối kết hợp kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trường, lớp, Theo dõi phát tiến bộ, thay đổi, biểu trẻ diễn hàng ngày, trao đổi kịp thời với giáo viên để điều chỉnh nội dung phương pháp chăm sóc trẻ Tham gia đóng góp ý kiến với nhà trường chương trình phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ Đề xuất với nhà trường, với cô giáo hướng dẫn bậc cha mẹ thực việc chăm sóc, giáo dục trẻ gia đình có hiệu Đóng góp ý kiến mặt như: Môi trường học tập, sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp, thái độ, tác phong, hành vi ứng xử giáo viên với trẻ phụ huynh * Tham gia xây dựng sở vật chất Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng xanh, làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ Đóng góp vật cho trường, lớp như: đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu cho trẻ thực hành 23 * Hình thức phối hợp Qua bảng thông báo qua góc tuyên truyền: Thông tin tuyên truyền tới phụ huynh kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ thông báo nội dung hoạt động, yêu cầu nhà trường gia đình nội dung mà gia đình cần phối hợp với cô giáo Góc tuyên truyền Trao đổi với giáo viên đón trả trẻ Thông qua đợt kiểm tra sức khoẻ cho trẻ Thông qua hội thi, ngày hội, ngày lễ, hoat động văn hóa văn nghệ Thông qua phương tiện truyền thông đại chúng… 3.3 Điều kiện để thực giải pháp, biện pháp Được quan tâm cấp, đoàn kết trí cao, yêu nghề, yêu trẻ, lỗ lực phấn đấu tập thể công chức, viên chức, học sinh, phụ huynh, cộng đồng Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững chuyên môn Đội ngũ giáo viên tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, áp dụng tốt chuyên đề, đổi phương pháp dạy học cho phù hợp với chương trình nay, đặc biệt áp dụng tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số Tiếp thu đạo cấp để đạo hoạt động sát có hiệu Lắng nghe ý kiến giáo viên, phu huynh, cộng đồng, rút kinh nghiệm triển khai, thực Nhà trường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi cho trẻ 24 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Tuy biện pháp có cách thức tổ chức, nội dung khác có mối quan hệ mật thiết, khăng khít hỗ trợ cho Nhằm mục đích đạo sát hoạt động chuyên, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên - Trình tự định thực giải pháp, biện pháp: + Biện pháp Bồi dưỡng nhận thức chuyên môn cho đội ngũ + Biện pháp Chỉ đạo, tổ chức tốt hoạt động giáo dục + Biện pháp Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng hoạt động giáo dục, thực có hiệu phong trào viết chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm + Biện pháp Phối hợp với cha mẹ học sinh việc giáo dục trẻ 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu - Kết khảo nghiệm Sau đưa biện pháp thăm dò ý kiến tập thể giáo viên trường, cách đưa số câu hỏi? + Các đồng chí thực biện pháp đưa thấy nào? + Những biện pháp đưa có phù hợp, với đơn vị chưa ? + Với biện pháp áp dụng có khó khăn gì? + Hiệu áp dụng biện pháp ? Với câu hỏi nhận câu trả lời Các biện pháp đưa phù hợp với điều kiện thực tế trường Mầm non Ea Na Chuyên môn giáo viên nâng lên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ có hiệu quả, chiều hướng tiến rõ rệt Trong năm học 2015 - 2016 nhờ có biện pháp đạo nâng cao chất lượng chuyên môn Bản thân xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học, sát với điều kiện thực tế đơn vị, nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, cuối năm cao đầu năm Từ kết khảo nghiệm cho kết cuối năm học sau: - So sánh kết (Phụ lục kèm theo) + Giáo viên (Phụ lục 1, kèm theo) ĐẦU NĂM Tổng số GV CUỐI NĂM Xếp loại Xuất sắc Số % Khá Số % Tổng Xếp loại số Yếu Xuất sắc Khá GV Số % Số % Số % 25 Yếu Số % lượ ng lượng 26 65,3 % 17 lượng 34,6 % lượng 26 20 lượng 76, 9% lượng 23 % + Học sinh (Phụ lục 2, kèm theo) ĐẦU NĂM CUỐI NĂM Tổng số học sinh Số lượng % Số lượng % 398 347 87,1% 398 347 HS Đạt Không đạt Tổng số học sinh Số lượng % Số lượng % 398 391 98,2 % 1,7 % Đạt HS tuổi Số lượng % 127 116 91,3 % Số tuổi lượng 127 Không đạt 127 116 Đạt Đạt Số lượng 127 Ghi Không đạt % 100 % Số lượng % 0 Giá trị khoa học: Đây đề tài sát thực với cán bộ, giáo viên bậc học Mầm non nói chung, trường Mầm non Ea Na nói riêng xã hội Không giúp cán quản lý đạo sát hoạt động chuyên môn, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, luôn đổi phương pháp, cách tổ chức linh hoạt, sáng tạo để thu hút ý trẻ, giúp trẻ mạnh dạn tự tin, sáng tạo, linh hoạt sống Phát triển toàn diện, có kiến thức, kỹ sống hàng ngày, chuẩn bị tốt tâm cho trẻ bước vào lớp trường tiểu học Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Những biện pháp nêu nâng cao chất lượng chuyên môn trường Mầm non Ea Na, thật nâng lên năm trở lại đây, đội ngũ giáo viên vững vàng chuyên môn, nhiều giáo viên giáo viên dạy giỏi cấp huyện ( có giáo viên dạy giỏi cấp huyện giáo viên giáo viên 26 dạy giỏi cấp tỉnh) Hiện đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100% Nhiều đồng chí học Đại học, trình độ giáo viên chuẩn đạt 65% với phát triển ngành giáo dục huyện Krông Ana năm học gần trường Mầm non Ea Na bước khẳng định vị trí mình, Phòng Giáo dục đánh giá cao Đặc biệt đầu năm học 2014-2015 trường Mầm non Ea Na vinh dự đón nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1, năm học 2015-2016 trường Mầm non Ea Na Sở GD&ĐT kiểm tra kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ Biện pháp mà vừa nêu góp phần nhỏ kết Hiệu trưởng nhà trường lên nhận công nhận trường chuẩn quốc gia Chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt Cụ thể: - Năm học: 2015 - 2016 + Giáo viên giỏi cấp trường : 26/26 giáo viên tham gia dự thi ; đạt 100% + Có 14/14 lớp 26/26 giáo viên đánh giá xếp loại tốt việc tốt thực chương trình + Kiểm định chất lượng trẻ theo chương trình giáo dục mầm non trẻ phát triển đạt tỷ lệ cao 27 + Các chuyên đề cấp đạo thực tốt có chất lượng + Nhiều giáo viên có kinh nghiệm thực chuyên môn Dạy trẻ theo hướng đổi nhuần nhuyễn biết lồng ghép đan xen môn để giáo dục trẻ III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: Muốn đạo tốt hoạt động chuyên môn trường Mầm non đạt kết quả, trước hết thân người phụ trách chuyên môn phải nắm vững chương trình, có kế hoạch đạo cụ thể sát tháng, tuần Làm tốt công tác tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường Thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Phòng để tất cán quản lý số giáo viên giỏi đúc rút kinh nghiệm chương trình mầm non từ đề phương pháp thiết thực phù hợp với tình hình thực tế trường, địa phương Tổ chức hội thi đồ dùng dạy học tự làm Chỉ đạo giáo viên thực nghiêm túc chương trình Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng phương pháp cho giáo viên Nắm bắt lực chuyên môn giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp cho đối tượng Tổ chức cho giáo viên tham quan học tập đơn vị điển hình Tổ chức tốt việc học tập chuyền đề hàng năm có chất lượng đạo dứt điểm chuyên đề Phát huy lực hoạt động hội đồng chuyên môn để tổ chức bồi dưỡng dạy mẫu giúp đỡ giáo viên yếu chuyên môn Thường xuyên động viên giáo viên thực tốt nhiệm vụ chuyên môn học tập, nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ cho thân Thường xuyên tổ chức dạy mẫu có kế hoạch, chất lượng, tổ chức thi đồ dùng đồ chơi Tổ chức thao giảng kế hoạch đề ra, tăng cường công tác thanh, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên để khắc phục mặt hạn chế Kiến nghị: Để nâng cao chất lượng chuyên môn giúp giáo viên nắm vững phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực, sáng tạo chủ động học sinh hoạt động học tập - Đối với nhà trường : 28 + Mua bổ sung thêm số máy vi tính, ti vi hình rộng, đèn chiếu để phục vụ cho việc giảng dạy - Đối với Phòng giáo dục đào tạo : + Phòng giáo dục đào tạo thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Phòng để tất cán quản lý số giáo viên giỏi đúc rút kinh nghiệm chương trình Mầm non từ đề phương pháp thiết thực phù hợp với tình hình thực tế trường, địa phương Tổ chức hội thi đồ dùng dạy học tự làm Trên sáng kiến kinh nghiệm thân việc đạo nâng cao chất lượng chuyên môn, áp dụng trình thực trường Mầm non Ea Na Kính mong góp ý chân thành Hội đồng khoa học để thân có thêm kinh nghiệm đạo chuyên môn tốt Người viết 29 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ trường mầm non Quản lý giáo dục ( Phạm Thị Châu, Trần Thị Sinh ) Đường lối, quan điểm giáo dục Các tạp chí giáo dục mầm non Tài liệu BDTX chu kỳ 2004 – 2007 Thực trạng đơn vị Luật giáo dục Bồi dưỡng cán quản lý, giáo viên mầm non năm 2011 Hướng dẫn thực hiên chương trình giáo dục mầm non Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên 30 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Chủ tịch hội đồng NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CÁC CẤP 31 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 32 [...]... tế của trường Mầm non Ea Na Chuyên môn của giáo viên được nâng lên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ có hiệu quả, chiều hướng tiến bộ rõ rệt Trong năm học 2015 - 2016 nhờ có biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học, sát với điều kiện thực tế của đơn vị, nâng cao được chất lượng chuyên môn, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, cuối năm cao hơn... giáo dục và đào tạo Trước tình hình thực trạng về chất lượng của nhà trường, tôi suy nghĩ tìm ra những biện pháp để chỉ đạo chuyên môn, nhằm nâng cao chuyên môn, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường Mầm non Ea Na Biện pháp 1 Bồi dưỡng về nhận thức và chuyên môn cho đội ngũ * Bồi dưỡng về công tác chính trị nhận thức cho đội ngũ Chất lượng chuyên môn phụ thuộc rất lớn vào tập thể sư phạm, do đó... Số lượng % 127 116 91,3 % Số 5 tuổi lượng 127 Không đạt 127 116 Đạt Đạt Số lượng 127 Ghi chú Không đạt % 100 % Số lượng % 0 0 Giá trị khoa học: Đây là đề tài sát thực với cán bộ, giáo viên bậc học Mầm non nói chung, trường Mầm non Ea Na nói riêng trong xã hội hiện nay Không những giúp cán bộ quản lý chỉ đạo sát hoạt động chuyên môn, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, luôn luôn đổi mới phương pháp, ... Tổng số GV CUỐI NĂM Xếp loại Xuất sắc Số % Khá Số % Tổng Xếp loại số Yếu Xuất sắc Khá GV Số % Số % Số % 25 Yếu Số % lượ ng lượng 26 65,3 % 17 lượng 34,6 % 9 0 lượng 0 26 20 lượng 76, 9% 6 lượng 23 % + Học sinh (Phụ lục 2, kèm theo) ĐẦU NĂM CUỐI NĂM Tổng số học sinh Số lượng % Số lượng % 398 347 87,1% 398 347 HS Đạt Không đạt Tổng số học sinh Số lượng % Số lượng % 398 391 98,2 % 7 1,7 % Đạt HS 5 tuổi Số. .. giữa bộ môn này và bộ môn khác một cách phù hợp Vào cuối năm học tôi tổng kết đánh kết quả thực hiện từng chuyên đề và rút kinh nghiệm để chỉ đạo cho năm học tiếp theo * Nâng cao hoạt động của tổ chuyên môn Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường thì phải tổ chức tốt mọi hoạt động của tổ chuyên môn vì tổ chuyên môn là nơi thực hiện chuyên môn tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ năm học Trường. .. hiện tốt các chuyên đề Việc chỉ đạo chuyên đề ở trường mầm non có ý nghĩa rất quan trọng là một biện pháp rất tích cực và có hiệu quả trong việc nâng cao tay nghề cho giáo viên Muốn chỉ đạo tốt các chuyên đề thì đầu năm học phải nắm bắt cụ thể các chuyên đề chi đạo của bậc học, khi cấp trên phổ biến xuống nhà trường tổ chức cho giáo viên được học lý thuyết Tôi lên kế hoạch chỉ đạo chuyên đề trong năm,... giáo dục trong nhà trường Đây là một biện pháp giúp các nhà quản lý nắm bắt được thực trạng chất lượng dạy và học để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục những yếu kém, tìm ra những hạn chế còn tồn tại và có kế hoạch chỉ đạo tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn trong nhà trường Để công tác này thực sự có hiệu quả tôi đã áp dụng các biện pháp sau: Bồi dưỡng về mặt chuyên môn, nghiệp vụ thanh... dục đánh giá cao Đặc biệt hơn đầu năm học 2014-2015 trường Mầm non Ea Na vinh dự được đón nhận bằng đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1, trong năm học 2015-2016 trường Mầm non Ea Na được Sở GD&ĐT về kiểm tra kiểm định chất lượng giáo dục và đạt ở mức độ 1 Biện pháp mà tôi vừa nêu trên cũng góp một phần nhỏ trong kết quả đó Hiệu trưởng nhà trường lên nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia Chất lượng giáo... từng trường, từng địa phương Tổ chức hội thi đồ dùng dạy học tự làm Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân trong việc chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn, được áp dụng trong quá trình thực hiện ở trường Mầm non Ea Na Kính mong được sự góp ý chân thành của Hội đồng khoa học để bản thân có thêm kinh nghiệm chỉ đạo chuyên môn tốt hơn Người viết 29 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Điều lệ trường mầm. ..nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Bên cạnh đó phải luôn trau dồi về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy và học cho phù hợp nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ + Biện pháp 2 Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục: Tôi chọn biện pháp này với mục đích nhằm nâng cao kết quả dạy và học của cô và trò trong trường + Biện pháp

Ngày đăng: 21/04/2016, 12:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan