0

skkn biện pháp dạy học sinh lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ

35 1,802 14
  • skkn biện pháp dạy học sinh lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2016, 18:56

UBND TNH HI DNG S GIO DC V O TO BN Mễ T SNG KIN "BIN PHP DY HC SINH LP THC HIN TT PHẫP CNG, PHẫP TR " B mụn: Toỏn Nm hc: 2014 - 2015 THễNG TIN CHUNG V SNG KIN Tờn sỏng kin: "BIN PHP DY HC SINH LP THC HIN TT PHẫP CNG, PHẫP TR " Lnh vc ỏp dng sỏng kin: Mụn Toỏn Tỏc gi: H v tờn: Nguyn Th Chõm Nam(n): n Ngy, thỏng, nm sinh: 07/02/1972 Trỡnh chuyờn mụn: i hc Chc v: Giỏo viờn n v: Trng Tiu hc Chớ Minh, th xó Chớ Linh, tnh Hi Dng in thoi: 01655016678 Ch u t to sỏng kin: Trng Tiu hc Chớ Minh, th xó Chớ Linh, tnh Hi Dng n v ỏp dng sỏng kin ln u: Lp 1B, trng Tiu hc Chớ Minh, th xó Chớ Linh Cỏc iu kin ỏp dng sỏng kin: Nh trng: Trang b y SGK, thit b dy v hc Giỏo viờn: Nhit tỡnh nghiờn cu ni dung, chng trỡnh Hc sinh: Hc sinh hc lp Thi gian ỏp dng sỏng kin: Bt u t tun 7, nm hc 2014 - 2015 TC GI XC NHN CA N V (Ký, ghi rừ h tờn) P DNG SNG KIN TểM TT SNG KIN Hon cnh ny sinh sỏng kin Qua quỏ trỡnh ging dy lp 1, tụi thy mụn Toỏn lp 1, ni dung ch yu l mch kin thc S hc Trong mch kin thc ny, phn " Phộp cng, phộp tr l ni dung c bn v quan trng Vỡ Vn s u nan, nu GV cú phng phỏp dy hc giỳp HS bit cỏch thc hin tt phộp cng, phộp tr phm vi 100 thỡ cú th to c bc cho cỏc em tung honh bu tri Toỏn hc mai sau Bit c õy l mt rt quan trng, bng nhng kinh nghim dy hc ca bn thõn, tụi mnh dn tỡm hiu, xut ti Bin phỏp dy HS lp1 thc hin tt phộp cng, phộp tr nhm HS tip cn t ra, t tỡm kin thc Trong quỏ trỡnh hc tp, HS c "khỏm phỏ" nhng hiu bit mi ca bn thõn Hc sinh s thụng hiu, ghi nh nhng gỡ ó lnh hi c qua hot ng ch ng, n lc ca chớnh mỡnh di s t chc, hng dn ca GV iu kin, thi gian, i tng ỏp dng sỏng kin 2.1 iu kin: GV nhit tỡnh, nghiờn cu k chng trỡnh mụn Toỏn 2.2 Thi gian: Tỡm hiu v dng bt u t tun 7, nm hc 2014 - 2015; tng kt v vit sỏng kin vo thỏng nm 2015 2.3 i tng: HS lp 1B Ni dung sỏng kin 3.1 Tớnh mi, tớnh sỏng to ca sỏng kin Sỏng kin ny m bo tớnh chớnh xỏc, khoa hc, phự hp vi lớ lun v giỏo dc, phự hp vi ch trng, chớnh sỏch hin hnh v giỏo dc v o to ca Nh nc; Trong sỏng kin tụi mnh dn nờu mt s phng phỏp mi Cỏc phng phỏp dy hc tụi nờu phỏt huy tớnh tớch cc hot ng hc ca HS v c biu hin nh: say mờ tỡm hiu, bit phỏn oỏn, suy lun, hng hỏi tr li cõu hi ca GV, b sung cỏc cõu tr li ca bn, nờu thc mc ngh gii thớch nhng cha rừ, ch ng dng kin thc, k nng ó hc nhn thc mi, ; -1- Vic hng dn HS t tỡm tũi, chim lnh kin thc mi cú vai trũ quan trng quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin t Toỏn hc cho HS Bi l: quỏ trỡnh t tỡm tũi, khỏm phỏ s giỳp cỏc em rốn luyn tớnh ch ng, sỏng to hc Toỏn; Hc sinh s hiu sõu hn, nh lõu hn kin thc chớnh mỡnh tỡm hoc gúp phn cựng vi cỏc bn tỡm tũi, khỏm phỏ, xõy dng kin thc; Trong quỏ trỡnh tỡm tũi, khỏm phỏ, HS t ỏnh giỏ kin thc ca mỡnh gp khú khn cha gii quyt c , HS t o c thiu sút ca mỡnh v mt kin thc, v mt t v t rỳt kinh nghim Khi tranh lun vi cỏc bn, HS cng t ỏnh giỏ c trỡnh ca mỡnh so vi cỏc bn t rốn luyn, iu chnh iu ny phự hp vi i mi cỏch ỏnh giỏ hin ; Nh cỏch dy hc nờu SK, GV bit c nng lc ca tng HS v mc nm kin thc, hiu bit, trỡnh t duy, kh nng khai thỏc mi liờn h gia nhng yu t ó bit vi nhng yu t mi; Qua cỏc bi hc, HS s rốn luyn c tớnh kiờn trỡ, vt khú khn v mt s phm cht tt ca ngi hc Toỏn nh: t tin, suy lun cú c s, coi trng tớnh chớnh xỏc, tớnh h thng 3.2 Kh nng ỏp dng sỏng kin Sỏng kin ny cú th ỏp dng dy cho nhiu i tng HS( HS tip thu nhanh, HS tip thu chm, HS khuyt tt) Cỏc gii phỏp a d thc hin, cú tớnh kh thi Hn na, GV no cng cú th thc hin c 3.3 Li ớch ca sỏng kin Sỏng kin d dng, khụng tn kộm kinh t, khụng v lm tng hng thỳ hc cho HS tit hc v c bit hiu qu tit hc cao; Gớa tr, kt qu t c ca sỏng kin Khi ỏp dng SK ny vo dy hc, gi hc toỏn din nh nhng, t nhiờn Vỡ vy, cht lng mụn toỏn ca cỏc em c nõng cao c bit cỏc em rt thớch hc toỏn iu ú ỏp ng c yờu cu i mi giỏo dc hin Kin ngh ngh cỏc cp lónh o xem xột cụng nhn tớnh kh thi ca sỏng kin Sau ú t chc cỏc bui chuyờn ng nghip ca tụi gúp ý cho sỏng kin hon thin hn cú th nhõn rng phm vi ỏp dng ca sỏng kin -2- Mễ T SNG KIN Hon cnh ny sinh sỏng kin 1.1 Lớ chn ti Mụn Toỏn lp chim mt v trớ quan trng bc Tiu hc Nú l nn múng cho vic hc mụn Toỏn cỏc lp tip theo ca bc Tiu hc v Trung hc sau ny Theo tinh thn ngh quyt TW (khoỏ VII, khúa VIII) l i mi cn bn v ton din giỏo dc ph thụng thc hin c iu ú, nhng nm hc gn õy, B giỏo dc v o to ó ch o ngnh giỏo dc núi chung v giỏo dc Tiu hc núi riờng cn tớch cc i mi mi phng din hot ng giỏo dc Trong ú i mi phng phỏp dy hc l thit thc v cp bỏch Theo nhim v nm hc 2014 - 2015, i mi cỏch ỏnh giỏ HS l nhim v quan trng Vỡ vy, phng phỏp dy hc phự hp vi cỏch ỏnh giỏ mi s em li hiu qu giỏo dc cao c trng ch yu ca phng phỏp dy hc mi l ly HS l nhõn vt trung tõm ca quỏ trỡnh dy hc Nh cỏch dy hc nh vy m HS tip thu kin thc mt cỏch tớch cc, GV nm c kh nng ca tng HS T ú, cú th to iu kin giỳp cỏc em phỏt trin nng lc ca cỏ nhõn Phng phỏp dy hc giỳp HS lp thc hin tt phộp tớnh cng, phộp tr (khụng nh) s giỳp HS phỏt trin nng lc t mt cỏch tớch cc ng thi giỳp cho HS hỡnh thnh v phỏt trin kh nng suy lun, lp lun v trỡnh by cỏc kt qu theo mt trỡnh t hp lý, lm c s cho quỏ trỡnh hc toỏn cỏc lp tip theo v ỏp dng vo cuc sng hng ngy Ngoi cũn rốn cho cỏc em c nhng c tớnh v phong cỏch lm vic ca ngi lao ng nh: ý thc khc phc khú khn, thúi quen xột oỏn cú cn c; tớnh cn thn, chu ỏo, c th, lm vic cú k hoch, cú kim tra kt qu cui cựng ng thi tng bc hỡnh thnh v rốn luyn thúi quen v kh nng suy ngh c lp, linh hot, khc phc suy ngh mỏy múc dp khuụn, xõy dng lũng ham thớch tỡm tũi sỏng to Chớnh vỡ nhng lớ trờn, tụi chn nghiờn cu v ỏp dng vo ging dy ti" Bin phỏp dy HS lp thc hin tt phộp cng, phộp tr" -3- 1.2 Phm vi nghiờn cu: Nghiờn cu v ỏp dng dy HS lp phn Phộp cng, phộp tr phm vi 10, 20, 100" 1.3 i tng nghiờn cu: Cỏch dy v hc ni dung" Phộp cng, phộp tr " ca thy v trũ lp 1.4 Mc ớch nghiờn cu Trờn c s nghiờn cu nhng lý lun liờn quan v tỡm hiu khú khn ca HS lp thc hin phộp tớnh cng, tr, tụi nghiờn cu ti ny nhm mc ớch: - T nghiờn cu nõng cao trỡnh chuyờn mụn ca mỡnh vic dy phộp cng, phộp tr (khụng nh) phm vi 10, 20, 100; - Cung cp cho HS cỏch hc, cỏch nghiờn cu nm c cỏc kin thc v cú cỏc k nng c bn thc hin phộp cng, phộp tr T ú giỳp cỏc em cú c s hc tt mụn Toỏn cng nh to iu kin thc hin tt phộp cng, phộp tr cỏc lp trờn; - ỏp ng mc ớch dy Toỏn núi chung v dy cỏch thc hin phộp cng, tr lp núi riờng phự hp vi c im tõm sinh lớ, kh nng lnh hi tri thc ca HS Tiu hc Gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc ton din 1.5 Nhim v nghiờn cu t c mc ớch nghiờn cu ca ti, tụi xỏc nh nhim v quỏ trỡnh nghiờn cu nh sau: - iu tra, kho sỏt cỏc hn ch hc "Phộp cng, phộp tr"ca HS lp Thng kờ, phõn loi cỏc hn ch ú; - Kho sỏt vic dy "Phộp cng, phộp tr " ca GV; - xut mt s "Bin phỏp dy HS lp thc hin tt phộp cng, phộp tr - Tin hnh kim nghim hiu qu ca ti 1.6 Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp t nghiờn cu: Nghiờn cu chng trỡnh Toỏn 1, ti liu, - Phng phỏp kho sỏt: Kho sỏt cht lng ca HS trc v sau ỏp dng SK - Phng phỏp iu tra: iu tra cỏch dy ca GV, cỏch hc ca HS - Phng phỏp m thoi: Trao i vi ng nghip, vi HS, vi ph huynh -4- Cỏc c s lớ lun ca 2.1 C s phng phỏp lun i mi phng phỏp dy hc l then cht ca chớnh sỏch i mi cn bn v ton din ca giỏo dc Vit Nam giai on hin i mi phng phỏp dy hc s lm thay i tn gc np ngh, np lm ca cỏc th h hc trũ - ch nhõn tng lai ca t nc Hn na, trc thc tin i mi ca mc tiờu, ni dung chng trỡnh v cỏch ỏnh giỏ kt qu hc ca HS thỡ i mi phng phỏp dy hc ó c xỏc nh c c th hoỏ ch th 15 ca B GD&T Trong lut giỏo dc, khon 2, iu 24 ó ghi: " Phong phỏp giỏo dc ph thụng phỏt huy tớnh tớch cc, t giỏc, ch ng, sỏng to ca HS, phự hp vi c im ca tng lp hc, mụn hc; bi dng phng phỏp t hc, rốn luyn k nng dng kin thc vo thc tin, tỏc ng n tỡnh cm, em li nim vui, hng thỳ hc cho HS." Cú th núi: t tng v mc ớch ca quỏ trỡnh i mi phng phỏp dy hc l tớch cc hoỏ hot ng hc ca HS Tớch cc hot ng hc ca HS thc cht l tớnh tớch cc nhn thc c th hin khỏt vng hiu bit, c gng trớ tu v ngh lc cao quỏ trỡnh chim lnh tri thc Vỡ vy, dy Toỏn núi chung v dy "Phộp cng, phộp tr (khụng nh)" cho HS lp núi riờng, GV phi to iu kin cho HS thng xuyờn t phõn tớch, la chn, tng hp cỏc kin thc c bn cn chim lnh mt cỏch cú ý thc Cỏch dy hc nh vy khụng ch tuõn th theo quy lut chung m cũn ỏp ng c ũi hi ca lớ lun dy hc hin i Dy cỏch thc hin phộp cng, phộp tr cho HS lp cn chỳ ý n vic phỏt trin t cho HS 2.2 C s tõm lớ hc Xut phỏt t tõm lý HS Tiu hc rt hiu ng, chúng thớch, mau chỏn Vỡ vy, dy Tiu hc núi chung v dy Toỏn lp núi riờng phi c bit chỳ ý n c im tõm lớ ca hc sinh Cỏc em ang giai on chuyn hot ng ch o l vui chi sang hot ng ch o l hc Trong dy hc, GV cn cú phng phỏp dy cỏc em va hc va chi Bit cỏch gi m, gõy hng thỳ -5- hc cho cỏc em Giỏo viờn bit cỏch theo dừi tng HS quỏ trỡnh hc kp thi giỳp HS chm, giao vic cho HS nhanh Dy hc th no m GV giỳp HS kt hp c cỏi c th vi cỏi tru tng, s dng nhng cỏi c th l im ta vic hỡnh thnh kin thc toỏn hc tru tng Vỡ vy, phng phỏp dy hc " Phộp cng, phộp tr" cho HS lp ũi hi GV phi tỏc ng n quỏ trỡnh nhn thc ca tr theo ỳng quy lut nhn thc t trc quan sinh ng n t tru tng, t t tru tng n vi thc tin Dy cỏch thc hin phộp cng, phộp tr cho HS lp cn c bit quan tõm n c im tõm lớ ca HS 2.3 Nguyờn tc dy "Phộp cng, phộp tr " cho hc sinh lp1 Dy " Phộp cng, phộp tr " cho HS lp phi tuõn theo nh hng i mi phng phỏp dy hc tiu hc, t chc gi hc di dng cỏc hot ng hc ca HS Hc sinh c phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, t mỡnh chim lnh kin thc thụng qua hot ng ca chớnh mỡnh di s hng dn ca GV; Sau mi bi hc, HS phi nm c cỏc cụng thc hoc quy tc toỏn hc v bit dng vo vic tớnh v gii toỏn mt cỏch khoa hc, trỏnh dng dp khuụn, mỏy múc; Hc sinh bit t ỏnh giỏ kt qu hc ca mỡnh v ca bn; Khi dy, GV khụng c lm thay HS m phi t chc cho cỏc em tin hnh cỏc hot ng HS t tớnh toỏn v tỡm kt qu m khụng nm bt kin thc mt cỏch th ng; Trong quỏ trỡnh t chc, GV cn giỳp HS ỏp dng kin thc ó hc, cú tỡm kin thc mi; Giỏo viờn cao vic ng viờn, khuyn khớch HS; Nht thit, HS phi xỏc nh c cỏch thc hin phộp cng, phộp tr Phõn bit c phộp cng vi phộp tr Khi dy Toỏn núi chung, dy Phộp cng, phộp tr cho HS lp núi riờng m da trờn cỏc nguyờn tc dy hc thỡ s phự hp vi lớ lun giỏo dc v cú kt qu cao, ỏp ng c mc tiờu giỏo dc ca lp hc, cp hc -6- 2.4 Khỏi nim phộp cng v phộp tr s t nhiờn 2.4.1 Phộp cng s t nhiờn Tiu hc, phộp cng c xõy dng trờn quan im bn s ú l vic xõy dng khỏi nim phộp cng hai s t nhiờn v phng din bn s quy v phộp hp ca hai hp ri Nh vy, khỏi nim tng ca hai s t nhiờn c xõy dng ri V mc tip nhn phộp cng v thc hin phộp cng lp c tin hnh theo cỏc vũng s: 10; 20; 100 *Trong vũng 10: Phộp cng hai s t nhiờn c hỡnh thnh theo cỏc thao tỏc: + Gp hai nhúm vt to thnh mt nhúm ln hn bao gm tt c cỏc vt ca hai nhúm ú Thao tỏc ny nhm hỡnh thnh ý ngha c bn ca phộp cng da trờn c s t trc quan hnh ng ca hc sinh Hoc quan sỏt trờn hỡnh v: Cú hai nhúm s vt riờng bit, mi nhúm c bao quanh bi mt hỡnh, ri bao quanh c hai nhúm ú bng mt hỡnh ln hn (hỡnh nh s ven) í ngha ca phộp cng c hỡnh thnh rừ hn da trờn c s t trc quan hỡnh nh ca HS + Ghi li hot ng ny bng thut ng v ký hiu toỏn hc tỡm c kt qu ca phộp cng hai s *Trong vũng 20 vũng ny, thc hin thao tỏc nh vũng 10 nhng chỳ ý gp cỏc vt n l trc ri gp thờm vi s vt trũn 10 cú kt qu cui cựng *Trong vũng 100 + Tớnh cht xõy dng phộp cng n vũng ny nõng cao hn, quỏ trỡnh tỡm kt qu phộp cng khụng cũn da vo trc quan cỏc i tng m da trờn lm vic vi cỏc ch s nờn cú tớnh tru tng ngy cng cao hn + vũng s ny bt u gii thiu c s lý lun cho vic xõy dng k thut tớnh cng, ú l thao tỏc gp riờng cỏc n v v gp riờng cỏc chc sau ú gp cỏc kt qu li + Trng tõm l k thut thc hin phộp cng: Cng tng hng t phi sang trỏi (hng n v cng vi hng n v, hng chc cng vi hng chc) -7- 2.4.2 Phộp tr s t nhiờn Phộp tr l phộp toỏn ngc ca phộp cng tiu hc, gii thiu phộp tr trờn c s tỡm bn s ca phn bự chuyn sang tỡm hiu ca hai s lp 1, phộp tr cng c thc hin theo vũng s 10; 20; 100 *Trong vũng 10: Phộp tr hai s t nhiờn c hỡnh thnh theo cỏc thao tỏc: + Ly i mt b phn ca mt nhúm mu vt cũn li mt b phn ca nhúm mu vt ú Thao tỏc ny nhm hỡnh thnh ý ngha c bn ca phộp tr trờn c s t trc quan hnh ng ca Hoc quan sỏt trờn hỡnh v: hai nhúm vt, mi nhúm c bao quanh bi mt hỡnh, ri bao quanh c hai nhúm ú bng mt hỡnh khỏc ln hn, gch b mt nhúm (hỡnh nh s ven) í ngha ca phộp tr c hỡnh thnh rừ hn da trờn c s t trc quan hỡnh nh ca HS + Ghi li hot ng ny bng thut ng v ký hiu toỏn hc biu din phộp tr hai s v tỡm c kt qu ca phộp tr hai s *Trong vũng 20 vũng ny, thc hin thao tỏc nh vũng 10 nhng chỳ ý sau ly i, gch bt mt s vt n l phi gp thờm vi s vt trũn 10 tỡm kt qu * Trong vũng 100 + Tớnh cht xõy dng phộp tr n vũng ny nõng cao hn, vic tỡm kt qu phộp tr khụng cũn da vo trc quan cỏc i tng m da trờn lm vic vi cỏc ch s nờn cú tớnh tru tng ngy cng cao hn + vũng s ny bt u gii thiu c s lý lun cho vic xõy dng k thut tớnh tr, ú l thao tỏc tr riờng cỏc n v v tr riờng cỏc chc sau ú gp cỏc kt qu li + Trng tõm l k thut thc hin phộp tr: Tr tng hng t phi sang trỏi ( hng n v tr cho hng n v, hng chc tr cho hng chc) 2.5 Mc tiờu, ni dung, chng trỡnh phộp cng, phộp tr lp1 2.5.1.Mc tiờu Hc sinh bit lp v thuc cỏc bng cng, tr phm vi 10 -8- Phng phỏp ny bi dng cho HS cú kh nng quan sỏt mt cỏch tinh t Qua quan sỏt, cỏc em bit phõn tớch, tng hp cỏc kin thc mt cỏch logic * Lu ý: Khi s dng phng phỏp ny, chỳ ý hỡnh v phi tng minh, khoa hc Khi khai thỏc, GV cn khai thỏc trit hỡnh v ( GD KNS, BVMT phự hp) * Cỏch tin hnh s dng phng phỏp quan sỏt Bc 1: Giỏo viờn a hỡnh v v nờu ( bi toỏn) Bc 2: Hc sinh tin hnh tỡm kt qu ca bi toỏn qua quan sỏt Bc 3: Hc sinh trỡnh by cỏch lm v kt qu Bc 4: Giỏo viờn kim tra v cht kin thc c bn *Vớ d minh : Dy bi "Phộp tr phm vi 8" Cỏc bc Bc Hot ng ca GV *Lp phộp tớnh - 1, - Hot ng ca HS -a hỡnh v - Quan sỏt Cú tt c bao nhiờu ngụi sao? ngụi Cụ ct i ngụi sao, mun bit cũn - Bc my ngụi lm tớnh gỡ? - Yờu cu HS tỡm kt qu ca phộp tớnh - Quan sỏt v suy ngh - qua hỡnh v Bc - GV theo dừi v hng dn HS chm - Cho HS bỏo cỏo kt qu Bc - Ghi bng: - = -Cho HS kim tra kt qu bng cỏch - Tng HS nờu ý kin m s ngụi - 19 - -Cht: - = - c li phộp tớnh trờn bng - Phộp tớnh -7 =1: Hng dn tng t * Lp bng tr - Vi cỏc phộp tớnh cũn li: GV a hỡnh - HS quan sỏt v nờu phộp tớnh v tng ng vi hỡnh v - GV ghi ln lt cỏc phộp tớnh - c thuc lũng bng tr *Túm li: Va c xem tranh, va c tỡm nhng iu mi s mang li nhng iu lớ thỳ v b ớch cho HS lp Vỡ nh th, cỏc em s cú cm giỏc va hc va gii trớ iu ú ó giỳp cỏc em nh kin thc lõu hn, bn vng hn **Kt lun: Mi phng phỏp dy hc cú nhng c trng riờng GV linh hot v sỏng to s dng cỏc phng phỏp ú dy Phộp cng, phộp tr cho HS lp 1s giỳp cỏc em to c nn múng vng chc cho ngụi nh Toỏn hc ca cỏc em Kt qu t c 5.1 Hiu qu ca sỏng kin Tụi ó ỏp dng cỏc phng phỏp dy hc trờn vo dy thc t lp 1B S s lp 1B: 32 em (n: 17 em) Tụi ly kt qu lp 1C; 1D l lp i chng; Sau õy l kt qu kho sỏt: * Cha ỏp dng sỏng kin: ( bi phn ph lc) Ln 1: Bi kho sỏt cha cú ni dung phộp cng, phộp tr Ln 2: Bi kho sỏt cú 80 % ni dung phộp cng, phộp tr hoc dng phộp cng, phộp tr Ln Lp 1C 1D 1B SS 30 32 32 Bi XS t Ln Cha t Bi XS SL % SL % SL % SL 16,7 18.8 15.6 24 28 27 80 87.5 84.4 20 12.5 15.6 % t SL Cha t % 23.3 26 86.7 28.1 28 90.6 25 28 87.5 SL % 4 13.3 9.4 12.5 - 20 - * Trong quỏ trỡnh ỏp dng sỏng kin: ( bi phn ph lc) Bi kho sỏt cú 80 % ni dung phộp cng, phộp tr hoc dng phộp cng, phộp tr Ln Lp SS Ln (Sau tit dy chuyờn ) Bi XS t Cha t SL % SL % SL % (Sau tit dy hi thi) Bi XS t Cha t SL % SL % SL % 30 26.7 28 93.2 6.8 10 33.3 32 10 31.3 31 96.9 3.1 15 46.9 1B 32 14 43.6 32 100 0 19 59.4 i chng kt qu trc v sau thc nghim tụi thy: 1C 1D 28 32 32 93.2 100 100 0 6.8 0 * Hc sinh Cht lng ca HS lp 1B tng lờn rừ rt sau mi giai on hc tp; So vi HS cỏc lp i chng, cỏc em cng th hin s tin b hn c v kt qu cng nh vic trỡnh by bi kim tra; Cỏc em trỡnh by bi khoa hc hn, din t toỏn cng lụgic hn; * Giỏo viờn - Sau tụi trỡnh by ý tng v xin phộp Ban giỏm hiu, tụi ó tin hnh ỏp dng sỏng kin vo ging dy lp 1B, dy tit chuyờn (Bi: Phộp tr phm vi 10) v tit thi Giỏo viờn gii cp trng (Bi: Phộp cng dng 14 + 3) Giỏo ỏn c th c trỡnh by phn ph lc Sau d gi, cỏc ng d gi ó nhn xột: Phng phỏp dy hc cú tớnh sỏng to, th hin rừ s i mi phng phỏp, m bo tớnh khoa hc v lớ lun giỏo dc hin nay; HS tớch cc hc v c th hin nng lc ca mỡnh c bit, em no cng c hot ng; Hc sinh tip cn vi kin thc nhanh hn, ch ng hn; c bit HS khụng nhng ch ng tip thu kin thc m cũn ch ng vic ỏnh giỏ kt qu hc ca mỡnh, ca bn Ghi nhn cht lng v s tin b ca hc sinh lp 1B - 21 - - V phớa bn thõn tụi: Tụi thy t tin hn ging dy v vic bi dng chuyờn mụn ca bn thõn; thy vui hn dy hc Toỏn 5.2 Giỏ tr ca sỏng kin ti" Bin phỏp dy HS lp thc hin tt phộp cng, phộp tr " c ỏp dng ht sc n gin, khụng h ũi hi s n lc cao ca GV v HS cng nh khụng h cú s tn kộm no C th: - Th nht, dy hc cỏc phộp tớnh cng, phộp tr cho HS lp 1, GV no cng cú th dng c cỏc phng phỏp ny - Th hai, dy hc Toỏn núi chung v dy cỏc phộp tớnh cng, phộp tr núi riờng bng phng phỏp ny, HS rt hng thỳ hc Cỏc em d hiu bi, nh kin thc bn vng; dng kin thc lnh hi c vo luyn tp, thc hnh t hiu qu rt cao - Th ba, s dng cỏc phng phỏp vo ging dy, cht lng HS khỏ khỏ cao c bit l cỏc em khc phc c ti a nhng hn ch hc ca mỡnh (phn thc trng ó nờu) iu tụi thy vui nht l cỏc em rt thớch hc tit toỏn, hc rt say sa v nhit tỡnh 5.3 Hiu qu kinh t ca sỏng kin a sỏng kin Bin phỏp dy HS lp thc hin tt phộp cng, phộp tr vo ging dy khụng tn kộm kinh t; d dng; v c bit gim c ti a thi gian lnh hi kin thc mi giỳp cỏc em cú thi gian luyn c bit ỏp dng sỏng kin ny vo ging dy s to c mụi trng hc lnh mnh, vui v, thõn thin 5.4 Kh nng ỏp dng ca sỏng kin Phm vi ỏp dng ca sỏng kin ny tng i rng Sỏng kin cú th trin khai ỏp dng khụng ch i vi dy phộp cng, phộp tr mụn Toỏn lp m cũn cú th ỏp dng dy phn kin thc Dy phộp cng, phộp tr (cú nh, khụng nh), phộp nhõn, phộp chia ca cỏc lp 2, 3, 4, 5.5.N - 22 - iu kin sỏng kin dc nhõn rng Sau sỏng kin c nh trng, cỏc cp lónh o ỏnh gỏ tớnh kh thi, c nhõn rng cn: Cỏc GV trng c d chuyờn , hi tho hiu c ý ngha v cỏch ỏp dng sỏng kin Mi GV cn nhit tỡnh tỡm hiu chng trỡnh, ni dung, mc tiờu mi bi hc cú liờn quan dng linh hot phng phỏp dy hc Giỏo viờn v HS c trang b y SGK, B thc hnh biu din Toỏn phc v cho vic dy v hc Hc sinh cn c hng dn cỏch hc, cỏch t chim lnh kin thc - 23 - KT LUN V KHUYN NGH Kt lun Dy hc cỏc phộp tớnh tiu hc núi chung v lp núi riờng, cn nm vng nhng ni dung v phng phỏp ca nú, c bit chỳ trng cỏc bin phỏp giỳp hc sinh thc hin cỏc phộp tớnh ú thc hnh, luyn Cú nh vy, GV s nõng cao c cht lng dy hc nh yờu cu ó t Bi thc cht, cht lng dy hc mụn Toỏn ca HS tiu hc c th hin vic HS thc hin tt hay khụng cỏc phộp tớnh; "Phng phỏp dy HS lp thc hin tt phộp cng, phộp tr " khụng nhng giỳp HS thc hin tt hn cỏc phộp tớnh cng, tr m cũn to cho cỏc em nn múng vng chc hc mụn Toỏn, tng hng thỳ hc Khuyn ngh 2.1 i vi giỏo viờn Phi khụng ngng hc tp, trau di kin thc, tớch lu kinh nghim, nõng cao trỡnh nghip v s phm; hc hi ng nghip vng vng ging dy.Thc s Vỡ tng lai em chỳng ta 2.2 i vi nh trng Trang b y c s vt cht, dựng dy hc phc v cho vic ging dy.Thng xuyờn m hi tho, hi ging, chuyờn cựng xõy dng phng phỏp dy hc cú hiu qu * i vi ph huynh: Cựng hp tỏc vi GV vic giỏo dc em mỡnh Trang b y sỏch, v v dựng hc cho HS Trờn õy l sỏng kin ca tụi v phng phỏp dy HS lp thc hin tt phộp cng, phộp tr cú nh L mt GV nhit tỡnh, cú kinh nghim ging dy nhng cha cú nhiu phng phỏp nghiờn cu khoa hc, nờn quỏ trỡnh nghiờn cu v trỡnh by cú th cú nhng cha nờu lờn c, cha a c nhng bin phỏp ti u gii quyt Vỡ vy khụng th trỏnh nhng thiu sút v hn ch Tụi kớnh mong nhn c s gúp ý ca cỏc ng nghip ti ca tụi hon thin hn.T ú giỳp tụi lm cụng tỏc dy hc t kt qu tt hn Tụi xin chõn thnh cm n! Thỏng nm 2015 - 24 - PH LC 1.Nhng kớ hiu v ch vit tt c dựng sỏng kin - SK: Ch vit tt ca t sỏng kin - GV: Ch vit tt ca t giỏo viờn - HS: Ch vit tt ca t hc sinh - XS: Ch vit tt ca t xut sc - 22 - Bi kho sỏt - Thi gian lm bi: Cỏc bi kho sỏt u lm thi gian 20 phỳt - Cỏch ỏnh giỏ: + Bi t: Lm c t 50% ni dung bi tr lờn + Bi Cha t: Lm c di 50% ni dung bi + Bi XS: Lm c 100% ni dung bi, trỡnh by sch, p 2.1.Ln ( GV c yờu cu giỳp HS) Tờn em: PHI U BI TP Lp: MễN: TON A, Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ trớc đáp án Bài 1: số: 10, 3, 7, 8, số bé là: A, B, 10 C Bài 2: Trong dãy số sau , dãy số đợc xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: A, 10, 3, 6, B, 10, 8, 6, C, 3, 6, 8, 10 Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s > 6 > B, phần tự luận Bài 1: Viết số 10, 0, 9, 6, a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: Bài 2: Điền dấu ( > , .2 - 25 - > > < .< 10 Bài : Số? có hình tam giác có hình vuông 2.2 Ln Tờn em: PHI U BI TP Lp: MễN: TON 1.Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ trớc câu trả lời Câu1: < số điền vào + A.1 là: B C Câu 2: Số cộng với ? A.1 B C Câu 3: Số 10 đợc viết chữ số A B sai Phần tự luận Câu 1: Viết số thích hợp vào Câu : Tính a, + - b, + + + = - - + = Câu 3: Điền dấu >, [...]... chục và 1 đơn vị C 19 chục Câu 2: 19 - 9 = ?: A 9 B 10 C 11 Câu 3: 18 - = 10 Số cần điền vào chỗ chấm là A 8 B 9 C 10 2 Phần tự luận Bài 1: Đặt tính rồi tính 14 - 4 16 - 6 17 - 7 15 - 5 Bài 2: Tính 12 - 2 = 13 - 3 = 10 + 5 - 5 = 19 - 3 - 6 = Bài 3: Số? 14 - = 10 10 + = 14 11 - = 10 Bài 4: Viết phép tính thích hợp Hà có : 15 nhãn vở Hà cho em : 5 nhãn vở Hà còn : .nhãn vở? 3 GIO N MINH HA 3 .1 Giỏo... 16 C 15 2 Phần tự luận Bài 1: Đặt tính rồi tính 14 + 5 18 +1 4 + 12 15 + 3 Bài 2: Tính 12 + 6 = 14 + 3 = 10 + 3 + 5 = 11 + 3 + 4 = Bài 3: Số? 14 + = 18 10 + = 15 12 + = 19 Bài 4: Viết phép tính thích hợp Hồng có : 11 nhãn vở Huệ có : 8 nhãn vở Cả hai bạn có : .nhãn vở? 2.4 Ln 4 Tờn em: Lp: 1 1, Phần trắc nghiệm PHI U BI TP MễN: TON - 27 - Câu 1: Số 19 gồm mấy chục và mấy đơn vị? A 1 chục... 1 b, 3 + 2 3 + 1 + 0 = 2 - 1 3 2 3 - 2 + 1 = Câu 3: Điền dấu >, 5 6 4 .2 - 25 - 5 > > 8 5 < .< 10 Bài 4 : Số? có hình tam giác có hình vuông 2.2 Ln 2 Tờn em: PHI U BI TP Lp: 1 MễN: TON 1. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trớc câu trả lời đúng Câu1: < 4 số điền vào 3 + A .1 là: B 0 C 2 Câu 2: Số nào cộng với 2 bằng 3 ? A .1 B 2 C 3 Câu 3: Số 10 đợc viết bằng 1 chữ số A đúng B sai 2 Phần tự luận Câu 1: Viết số thích hợp vào 1 5 Câu... phng phỏp trc quan BI: PHẫP TR DNG 17 - 7 I Mc tiờu - Bit lm cỏc phộp tr dng 17 -7 Bit tr nhm dng 17 - 7 - Vit c phộp tớnh thớch hp vi hỡnh v - Bit vn dng vo tớnh, gii toỏn - HS tớch cc hc tp II dựng dy hc: 17 que tớnh III Hot ng dy hc 1 Kim tra bi c - 1HS lm bng, lp lm bng con : 18 - 6 14 - 3 17 - 2 2 Dy bi mi 2 .1 Gii thiu bi: Nờu nhim v tit hc 2.2 Gii thiu phộp tớnh 17 - 7 Hot ng ca GV Nờu toỏn kt ... bé 18 là: A 13 , 15 , 17 B 19 , 16 , 17 C 15 , 16 , 17 Câu 3: Kết phép tính 12 + là: A 17 B 16 C 15 Phần tự luận Bài 1: Đặt tính tính 14 + 18 +1 + 12 15 + Bài 2: Tính 12 + = 14 + = 10 + + = 11 ... 93.2 6.8 10 33.3 32 10 31. 3 31 96.9 3 .1 15 46.9 1B 32 14 43.6 32 10 0 0 19 59.4 i chng kt qu trc v sau thc nghim tụi thy: 1C 1D 28 32 32 93.2 10 0 10 0 0 6.8 0 * Hc sinh Cht lng ca HS lp 1B tng lờn... Câu 1: Số 19 gồm chục đơn vị? A chục đơn vị B chục đơn vị C 19 chục Câu 2: 19 - = ?: A B 10 C 11 Câu 3: 18 - = 10 Số cần điền vào chỗ chấm A B C 10 Phần tự luận Bài 1: Đặt tính tính 14 - 16 - 17
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn biện pháp dạy học sinh lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ, skkn biện pháp dạy học sinh lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ, , Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Từ khóa liên quan