0

Một số biện pháp tổ chức các hoạt động văn thể nhằm góp phần ” xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường THPT

22 309 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2016, 06:21

S GIO DC V O TO HNG YấN TRNG THPT NGUYN TRUNG NGN ====================== Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp tổ chức hoạt động văn thể nhằm góp phần xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực trờng thpt tác giả: Lê Xuân Hoạch Đơn vị công tác: Trờng THPT Nguyễn Trung Ngạn Ân Thi, tháng 5/2010 Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT PHN M U T VN - Lí DO CHN TI 1.Lý chn ti: Trong nhng nm gn õy, nhiu c s giỏo dc nc ta ó xut hin nhiu TNXH nh c bc, ma tuý, bo lc hc ng ó l nhng ro cn khụng nh cụng tỏc giỏo dc hc sinh, sinh viờn Dn n mt b phn hc sinh xa ngó vo cỏc TNXH, t cỏch o c yu kộm, kt qu hc gim sỳt.Cỏ bit bo lc hc ng gia tng c i vi cỏc hc sinh n õy l mt nhng ht sc nhc nhi d lun xó hi; gõy nh hng ln n cụng tỏc giỏo dc ton din hc sinh Chng hn: V n sinh b ỏnh hi ng trng THPT Trn Nhõn Tụng, H Ni 17/03/2010 15:51 nh n sinh b ỏnh hi ng, mt s hc sinh khỏc ngoi xem 05/04/2010 1:26 Mt n sinh b ỏnh hi ng phi vo Bnh vin Ch Ry cp cu nh: Thiờn Long Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT Gn õy, s v bo lc hc ng din dy c, khin ph huynh lo lng cho s an ton ca em mỡnh Tuy nhiờn, c ph huynh v nh trng li khụng th cú bin phỏp ti u bo v hc sinh b hi Khi c hi v nn bo lc hc ng, hu nh cỏc hiu trng v giỏo viờn u ngi núi Ch no ln chuyn phi nh n cụng an hoc nn nhõn vo bnh vin thỡ cỏc trng mi cụng nhn Trong ú, hu ht cỏc hc sinh (HS) l nn nhõn hay ngi chng kin u ngi k vi cha m, thy cụ vỡ lo s s b tr thự ó cú mt hc sinh trng THPT Nguyn Trói, Qun Ba ỡnh, H ni ó chi bi ci ỏo ti lp hc vo u nm 2010 Cỏc hc sinh khỏc ngoi vic quay phim cũn vo hựa vi trũ chi ú l cỏc TNXH xõm nhp vo hc ng cn c ngn chn Cn cú cỏc gii phỏp hu hiu, kh thi hc ng c sch, lnh mnh, to bu khụng khớ vui ti, lnh mnh nh trng, to iu kin tt nht cho thy v trũ dy v hc t kt qu tt Vi lý ú, tụi ó chn v nghiờn cu ti: Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT Mc ớch, i tng, phm vi nghiờn cu v ý ngha ca ti: 2.1 Mc ớch: - Quan trng nht l to nờn mt mụi trng giỏo dc (c v vt cht ln tinh thn) an ton, bỡnh ng, to hng thỳ cho hc sinh hc tp, gúp phn m bo quyn c i hc v hc ht cp ca hc sinh, nõng cao cht lng giỏo dc trờn c s trung mi n lc ca nh trng vỡ ngi hc, vi cỏc mi quan tõm th hin thỏi thõn thin v tinh thn dõn ch - Trong mụi trng trng hc thõn thin, tr em s cm nhn c s thoi Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT mỏi vic hc ca mỡnh va gn vi kin thc sỏch v, va thụng qua s thõm nhp, tri nghim ca chớnh bn thõn cỏc hot ng ngoi khúa, cỏc trũ chi dõn gian, cỏc hot ng th vui m hc Nh th, mi ngy tr em n trng l mt ngy vui Trng hc thõn thin gn bú cht ch vi vic phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh Trong mụi trng phỏt trin ton din ú, hc sinh hc hng thỳ, ch ng tỡm hiu kin thc di s dỡu dt ca thy cụ giỏo, gn cht gia hc v hnh, bit th gión khoa hc, rốn luyn k nng v phng phỏp hc tp, ú nhng yu t ht sc quan trng l kh nng t tỡm hiu, khỏm phỏ, sỏng to - Trong cuc ng xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc, vai trũ cỏc thy cụ giỏo cú ý ngha ht sc quan trng Thc hin k hoch ny, chỳng ta tng bc xõy dng i ng giỏo viờn cú phm cht o c, nng lc qun lý, ỏp ng yờu cu ca giỏo dc thi k phỏt trin mi Theo ú, cỏc th h hc sinh nng ng, tớch cc di s dy d ca cỏc thy cụ giỏo c hc mụi trng trng hc thõn thin, s l nhõn t quyt nh s phỏt trin bn vng ca t nc 2.2 i tng nghiờn cu: - Nghiờn cu cỏch t chc cỏc hot ng th ca thy v trũ trng THPT 2.3 Phm vi nghiờn cu: - Nghiờn cu cỏch t chc cỏc hot ng th cho thy v trũ trng THPT Nguyn Trung Ngn Tnh Hng Yờn 3.3 í ngha ca ti: To bu khụng khớ lnh mnh, thõn thin, m ỏp tỡnh ngi cho thy v trũ trng THPT hc tp, vui chi v lm vic hiu qu Vic t chc khoa hc, cú hiu qu cỏc hot ng th nh trng THPT gúp phn quan trng phong troxõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc m B GD&T ó v ang phỏt ng cỏc c s giỏo dc ton quc Gúp phn y lựi v tin ti xoỏ b cỏc TNXH, BLH cỏc c s giỏo dc; gúp phn giỏo dc ton din cho hc sinh cỏc nh trng giai on hin 3.4 Thi gian hon thnh ti: ti c hon thnh vo gia thỏng nm 2010 Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT PHN NI DUNG GII QUYT VN - MT S BIN PHP T CHC CC HOT NG VN TH NHM GểP PHN XY DNG TRNG HC THN THIN, HC SINH T CH CC I C s lý lun ca : 1) C s phỏp lý: Cựng vi cỏc cuc ng Núi khụng vi tiờu cc thi c v bnh thnh tớch giỏo dc v Mi thy cụ giỏo l mt tm gng o c, t hc v sỏng to, tip tc tng cng v nõng cao hiu qu cụng tỏc giỏo dc ton din cho hc sinh, B Giỏo dc v o to phỏt ng phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc cỏc trng ph thụng giai on 2008-2013 Ch th s: 40/2008/CT-BGDT ngy 22/7/2008 ca B trng B GD& T v vic phỏt ng phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc cỏc trng ph thụng giai on 2008-2013 ó nờu rừ: * Mc tiờu a) Huy ng sc mnh tng hp ca cỏc lc lng v ngoi nh trng xõy dng mụi trng giỏo dc an ton, thõn thin, hiu qu, phự hp vi iu kin ca a phng v ỏp ng nhu cu xó hi b) Khc phc tớnh th ng, phỏt huy tớnh ch ng, sỏng to ca hc sinh hc v cỏc hot ng xó hi mt cỏch phự hp v hiu qu * Yờu cu a) Tp trung cỏc ngun lc gii quyt dt im nhng yu kộm v c s vt cht, thit b trng hc, to iu kin cho hc sinh n trng c an ton, thõn thin, vui v b) Tng cng s tham gia mt cỏch hng thỳ ca hc sinh cỏc hot ng giỏo dc nh trng v ti cng ng, vi thỏi t giỏc, ch ng v ý thc sỏng to c) Phỏt huy s ch ng, sỏng to ca thy, cụ giỏo ỏp ng yờu cu i mi phng phỏp giỏo dc iu kin hi nhp quc t d) Huy ng v to iu kin cú s tham gia hot ng a dng v phong phỳ ca cỏc t chc, cỏ nhõn vic giỏo dc húa, truyn thng lch s cỏch mng cho hc sinh ) Phong tro thi ua phi m bo tớnh t giỏc, khụng gõy ỏp lc quỏ ti cụng vic ca nh trng, sỏt vi iu kin c s Ni dung c th ca phong tro l c s t chn, phự hp vi iu kin ca nh trng, lm cho cht lng giỏo dc c nõng lờn v cú du n ca a phng mt cỏch mnh m * Ni dung Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT a) Xõy dng trng, lp xanh, sch, p - Bo m trng , sch s, cú cõy xanh, thoỏng mỏt v ngy cng p hn, lp hc ỏnh sỏng, thoỏng óng, bn gh hp la tui hc sinh - T chc hc sinh Trung hc c s v Trung hc ph thụng trng cõy vo dp u xuõn v chm súc cõy thng xuyờn - Cú nh v sinh v gi gỡn v sinh sch s, khụng nh hng xu n lp hc v cnh quan mụi trng - Hc sinh tớch cc tham gia gi v sinh cỏc cụng trỡnh cụng cng, nh trng, lp hc v cỏ nhõn b) Dy v hc cú hiu qu, phự hp vi c im la tui ca hc sinh mi a phng, giỳp cỏc em t tin hc - Thy, cụ giỏo cú phng phỏp dy, giỏo dc v hng dn hc sinh hc nhm khuyn khớch s chuyờn cn, tớch cc, ch ng, sỏng to v ý thc lờn; gúp phn hỡnh thnh kh nng t hc ca hc sinh - Hc sinh c khuyn khớch xut sỏng kin v cựng cỏc thy cụ giỏo thc hin cỏc gii phỏp vic dy v hc cú hiu qu ngy cng cao c) T chc cỏc hot ng th - T chc cỏc hot ng ngh, th thao mt cỏch thit thc, khuyn khớch s tham gia ch ng, t giỏc ca hc sinh - T chc cỏc trũ chi dõn gian phự hp vi la tui ca hc sinh d) Rốn luyn k nng sng cho hc sinh - Rốn luyn k nng ng x hp lý vi cỏc tỡnh cuc sng, sinh hot - Rốn luyn k nng phũng, chng tai nn giao thụng, ui nc v cỏc tai nn thng tớch khỏc - Xõy dng k nng ng x húa, loi b bo lc v t nn xó hi hc ng - Hỡnh thnh thúi quen lm vic theo nhúm ) Hc sinh tham gia tỡm hiu, chm súc v phỏt huy giỏ tr cỏc di tớch lch s, húa, cỏch mng a phng - Mi trng u nhn chm súc mt di tớch lch s, húa hoc di tớch cỏch mng a phng, gúp phn lm cho di tớch ngy mt sch p hn, hp dn hn, gii thiu cỏc cụng trỡnh, di tớch ca a phng vi bn bố - Mi trng cú k hoch v t chc giỏo dc truyn thng dõn tc, húa v tinh thn cỏch mng mt cỏch hiu qu cho tt c hc sinh; phi hp vi chớnh quyn, Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT on th v nhõn dõn a phng phỏt huy giỏ tr ca cỏc di tớch lch s, húa v cỏch mng cho cuc sng ca cng ng a phng v khỏch du lch Mt khỏc B GD&T ó phi hp vi bn ban ngnh on th cú liờn quan cựng hp tỏc, phi hp phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc cỏc trng ph thụng giai on 2008-2013 ti k hoch s:7575/KHLN/BGDT BVHTTDL TTN ngy 19/8/2008 ca liờn ngnh B GD& T, B hoỏ th thao du lch, Trung ng on TNCS H Chớ Minh Theo ú: * Mc ớch ca phi hp liờn ngnh l: a) Ngnh Giỏo dc v o to, ngnh Vn húa, Th thao v Du lch v on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh huy ng nhõn lc v h thng c s vt cht ca mỡnh phi hp thc hin v huy ng s tham gia, úng gúp ca ton xó hi trin khai Phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc cỏc nh trng, qua ú ngnh Giỏo dc v o to, ngnh Vn húa, Th thao v Du lch v on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh cú iu kin hon thnh ton din v hiu qu hn nhim v ca ngnh mỡnh, t chc mỡnh Da trờn chc nng, nhim v v th mnh ca mỡnh, B Giỏo dc v o to, B Vn hoỏ, Th thao v Du lch, Trung ng on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh cú k hoch ch o trung, theo ngnh dc, ng thi m bo s phi hp thng nht, cht ch v hiu qu vi cỏc bờn cú liờn quan vic trin khai c th cỏc a phng * Ni dung c a phi hp liờn ngnh l: a) Xỏc nh, gii thiu cỏc di tớch lch s, húa - Ngnh Vn húa, Th thao v Du lch + Xỏc nh, gii thiu vi ngnh Giỏo dc v o to cỏc di tớch lch s, húa ti mi tnh, thnh ph trc thuc Trung ng phự hp vi ni dung Hc sinh tham gia tỡm hiu, chm súc v phỏt huy giỏ tr cỏc di tớch lch s, húa a phng Mi trng u nhn chm súc mt di tớch lch s, húa hoc di tớch cỏch mng a phng, gúp phn lm cho di tớch ngy mt sch p hn, hp dn hn, tuyờn truyn, gii thiu cỏc di tớch ca a phng vi bn bố, cng ng dõn c v khỏch du lch v phự hp vi i tng l cỏc trng t tiu hc n trung hc ph thụng Thi gian hon thnh c bn vic xỏc nh, gii thiu t n ht Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT nm 2009 Hai bờn phi hp tuyờn truyn, gii thiu giỏ tr cỏc di tớch lch s, hoỏ, nht l dp Ngy Di sn hoỏ Vit Nam 23/11 hng nm + Ch o cỏc cp qun lý húa phi hp vi cỏc cp qun lý giỏo dc tnh, thnh ph v qun, huyn lp k hoch, phõn cụng nhim v, hng dn chuyờn mụn, nghip v, cỏch thc t chc hot ng chm súc, bo v, tụn to di tớch lch s, húa cho cỏc trng hc trờn a bn + Phi hp t chc nghim thu, ỏnh giỏ v xỏc nhn kt qu vic chm súc v phỏt huy giỏ tr cỏc di tớch lch s, húa a phng cho cỏc trng - Ngnh Giỏo dc v o to Phi hp vi on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh ti mi tnh, thnh ph lp k hoch, giao cho cỏc trng ph thụng nhn chm súc di tớch lch s, húa a phng, c bit phỏt huy tinh thn sỏng to, sỏng kin ca on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh, i Thiu niờn Tin phong hỡnh thnh phong tro thi ua ca on, i, gúp phn lm cho di tớch ngy mt hon thin, sch p hn, hp dn hn, phỏt huy giỏ tr ca cỏc di tớch cho mi ngi cng ng a phng v khỏch du lch (hc sinh c tuyn chn v bi dng k nng tr thnh hng dn viờn danh d cỏc di tớch lch s, húa a phng cho khỏch du lch ) b) T chc cỏc hot ng v cuc thi ca hc sinh on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh ch trỡ trin khai - on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh phi hp vi Ngnh Giỏo dc v o to a phng lp k hoch ch o cỏc cp on, i t chc mt s hot ng phự hp vi la tui hc sinh: + T chc cỏc cuc thi, liờn hoan trũ chi dõn gian, thi v Vỡ mt mụi trng thõn thin + Chng trỡnh Hc t thiờn nhiờn: Cỏc on trng, Liờn i phi hp vi giỏo viờn b mụn t chc cho hc sinh tham gia cỏc hot ng dó ngoi gn vi cỏc mụn hc nh: a lý, sinh hc v hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp + T chc cỏc hot ng dó ngoi cho hc sinh nụng thụn ti thnh ph v ngc li; t chc tri hố thiu nhi cỏc cp + Trin khai chng trỡnh Hc sinh n vi trng ngh, lng ngh Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT + Liờn hoan õm nhc dnh cho hc sinh trung hc ph thụng: Hc sinh tham gia d thi di hỡnh thc ghi õm hoc ghi hỡnh trc tip cỏc tit mc v gi qua website ca Ban T chc kim nh cht lng v bu chn thụng qua cng ng mng b phiu + T chc cỏc hot ng h tr, ng viờn hc sinh vt khú hc tp, t chc cuc thi sỏng tỏc, cỏc hot ng Thp sỏng c m, T ho Vit Nam - Cỏc s, phũng Giỏo dc v o to phi hp vi on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh tnh v qun, huyn, b trớ thi gian hp lý, giao cỏc n v ngnh xõy dng chng trỡnh, k hoch nm hc, dnh thi gian thớch hp cho cỏc hot ng, cỏc cuc thi ca hc sinh on, i ch trỡ t chc - Ngnh Vn húa, Th thao v Du lch ch o cỏc cp qun lý húa hng dn chuyờn mụn, phi hp t chc cỏc hot ng, cỏc cuc thi ca hc sinh ph thụng c) Phỏt trin trũ chi dõn gian nh trng - Ngnh Vn húa, Th thao v Du lch t chc biờn tp, gii thiu cỏc trũ chi dõn gian, cỏc loi hỡnh húa ngh thut dõn gian v la chn, phi hp hng dn vic t chc a cỏc trũ chi, cỏc loi hỡnh húa ngh thut dõn gian vo nh trng phự hp vi iu kin c th ca a phng v la tui hc sinh ph thụng - Cỏc s Giỏo dc v o to ch o cỏc trng b trớ thi gian v giỏo viờn tip thu cỏc trũ chi dõn gian, cỏc loi hỡnh húa ngh thut dõn gian v phi hp vi on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh t chc cỏc trũ chi dõn gian phự hp vi la tui ca hc sinh mi a phng - on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh v i Thiu niờn Tin phong H Chớ Minh cỏc trng t chc v hng dn cho hc sinh cỏc trũ chi dõn gian vo cỏc gi chi, cỏc sinh hot on, i, cỏc hot ng ngoi khoỏ v ngoi nh trng, ti cỏc khu di tớch, danh lam thng cnh mt cỏch hp lý Phỏt ng, hng dn thiu nhi lm chi, nht l chi dõn gian cho trng mm non c) i mi phng phỏp dy v hc Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT - Ngnh Vn húa, Th thao v Du lch gii thiu cỏc giỏ tr hoỏ vt th, phi vt th, cỏc l hi, di tớch, di sn thiờn nhiờn ngnh Giỏo dc v o to la chn, hng dn giỏo viờn lng ghộp vo ni dung bi ging, c bit ca cỏc mụn vn, lch s, a lý, giỏo dc cụng dõn; phi hp vi ngnh Giỏo dc v o to xõy dng cỏc bng hỡnh tit dy minh lng ghộp - Ngnh Giỏo dc v o to ch o i mi vic dy v hc cú hiu qu phự hp vi c im la tui ca hc sinh v gn cht vi ti nguyờn húa v thiờn nhiờn ca mi a phng: + Cỏc thy giỏo, cụ giỏo cú phng phỏp ging dy v hng dn hp dn nhm khuyn khớch s chuyờn cn, tớch cc, ch ng, sỏng to v ý thc lờn ca hc sinh; gúp phn hỡnh thnh hc sinh kh nng t hc, khuyn khớch xut sỏng kin v cựng cỏc thy cụ giỏo thc hin cỏc gii phỏp vic dy v hc cú hiu qu ngy cng cao + ng viờn giỏo viờn ging dy cỏc mụn khoa hc t nhiờn theo hng lng ghộp vic gii thớch cỏc quy lut húa hc, vt lý, sinh hc, toỏn hc vi vic gii thiu cỏc hot ng hoỏ dõn gian, di tớch, ti nguyờn thiờn nhiờn phự hp vi iu kin thc t a phng v ca nh trng + Phi hp vi ngnh Vn húa, Th thao v Du lch xõy dng mt s bng hỡnh, tit dy minh ho lng ghộp ni dung núi trờn giỏo viờn tham kho - on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh phỏt ng cỏc Chi on, Chi i phong tro gi gỡn sỏch giỏo khoa sch, p sau kt thỳc nm hc dnh tng cho cỏc bn hc sinh vựng sõu, vựng xa, cỏc bn cú hon cnh khú khn s dng cỏc nm hc tip theo d) Xõy dng trng, lp xanh, sch, p - S Giỏo dc v o to cú k hoch ch o xõy dng cỏc nh trng cú khuụn viờn sch s, cú cõy xanh, thoỏng mỏt v ngy cng p hn; lp hc cú ỏnh sỏng v bn gh hp la tui hc sinh; trng hc cú cụng trỡnh v sinh v luụn c gi gỡn v sinh sch s T chc cho hc sinh trung hc c s v Trung hc ph thụng trng cõy vo dp u xuõn, trỡ vic chm súc cõy thng xuyờn v t chc v sinh cỏc khu di tớch lch s, hoỏ, ng lng, ngừ xúm luụn c sch s Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT - S Vn hoỏ, Th thao v Du lch phi hp hng dn vic la chn, t chc trng cõy, chm súc, bo v cõy phự hp vi cnh quan cỏc khu di tớch - Cỏc tnh, thnh on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh phi hp vi s Giỏo dc v o to ch a t chc phong tro Gi gỡn trng em xanh, sch, p u nm hc, cỏc on trng, Liờn i trin khai ng ký m nhn cỏc phn vic cho cỏc chi on, chi i v on viờn, i viờn, hc sinh v phi hp vi Ban Giỏm hiu nh trng thc hin m bo mi a ch, cụng trỡnh c th u cú ngi chm súc thng xuyờn on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh cỏc cp t chc kim tra, khen thng vo dp kt thỳc hc k I v dp 26/3 hng nm e) Ch o chm súc, tụn to v phỏt huy giỏ tr khu di tớch - Ngnh Giỏo dc v o to phi hp vi ngnh Vn hoỏ, Th thao v Du lch, on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh ch o cỏc nh trng, cỏc c quan qun lý húa, cỏc cp on, i a phng trin khai cú hiu qu hot ng chm súc, tụn to v phỏt huy giỏ tr cỏc di tớch B Giỏo dc v o to s trung phi hp v h tr cỏc nh trng v a phng chm súc, tụn to v phỏt huy di tớch sau: + n th nh giỏo Chu Vn An v n th n tin s Nguyn Th Du- n tin s u tiờn ca Vit Nam xó Vn An, huyn Chớ Linh, tnh Hi Dng; + Khu di tớch C Nguyn Sinh Sc (Thõn sinh ca Bỏc H) thnh ph Cao Lónh, tnh ng Thỏp; + Nh lu nim ni Bỏc H vit li kờu gi Ton quc khỏng chin ti Phng Vn Phỳc, TP H ụng; + Khu tng nim Lit s ngnh giỏo dc huyn Tõn Biờn, tnh Tõy Ninh; + Khu di tớch Ngó ba ng Lc huyn Can Lc, tnh H Tnh Ni dung chm súc bo v di tớch gm cỏc hot ng: Tỡm hiu, tuyờn truyn, gii thiu, xõy dng mi cỏc cụng trỡnh b tr, tu b, chm súc, v sinh cụng trỡnh, t chc cỏc hot ng giỏo dc ti khu vc di tớch - Trong nm hc 20082009, liờn ngnh trung ch o vic chm súc, tụn to v phỏt huy giỏ tr Khu di tớch Ngó ba ng Lc Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN 10 Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT - Ngnh Vn hoỏ, Th thao v Du lch gii thiu, on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh phi hp vi ngnh Giỏo dc v o to t chc cỏc hot ng: Hnh trỡnh theo chõn Bỏc, Hnh trỡnh v ngun, Hnh trỡnh v li chin trng xa, Hnh trỡnh theo chõn nhng danh nhõn húa t nc nhm phỏt huy giỏ tr cỏc di tớch lch s, húa phc v cụng tỏc giỏo dc truyn thng cho hc sinh Chn Ngy di sn Vn húa Vit Nam 23/11 hng nm l Ngy v ngun tuyờn truyn, t chc cỏc hot ng c bit ca on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh, i Thiu niờn Tin phong v ca cỏc trng 2) C s lý lun ca : 2.1 Mt s khỏi nim: * Th no l trng hc thõn thin? - Trng hc thõn thin l mt mụ hỡnh trng hc Qu Nhi ng Liờn hp quc (UNICEF) xng, xõy dng v trin khai t vi thp k qua nhiu nc trờn th gii v ó thu c nhng kt qu tt p Vit Nam, B GD-T ó phi hp vi UNICEF t chc thớ im xõy dng mụ hỡnh trng hc thõn thin ti nhiu trng Tiu hc v THCS, nm B GD-T quyt nh tin hnh m rng mụ hỡnh ny tt c cỏc cp hc ph thụng (cú c THPT) - Trng hc thõn thin, trc ht l ni tip nhn tt c tr em tui quy nh, n trng Nh trng phi to iu kin thc hin bỡnh ng v quyn hc cho thanh, thiu niờn - Trng hc thõn thin l trng hc cú cht lng giỏo dc ton din v hiu qu giỏo dc khụng ngng c nõng cao Cỏc thy, cụ giỏo phi thõn thin dy hc, thõn thin ỏnh giỏ kt qu rốn luyn, hc ca hc sinh, ỏnh giỏ cụng bng, khỏch quan vi lng tõm v trỏch nhim ca nh giỏo Cỏc thy, cụ giỏo quỏ trỡnh dy hc phi thõn thin vi mi nng lc thc t ca mi i tng hc sinh, cỏc em t tin bc vo i - Trng hc thõn thin l trng hc cú mụi trng sng lnh mnh, an ton, trỏnh c nhng bt trc, nguy him e da hc sinh - Trng hc thõn thin l trng hc cú c s vt cht m bo cỏc quyn t nhiờn thit yu ngi: nc sch, ỏnh sỏng, phũng y t, nh v sinh, sõn chi, bói v.v - Trng hc thõn thin l trng to lp s bỡnh ng gii, xõy dng thỏi v giỏo dc hnh vi ng x tụn trng bỡnh ng nam n Trng hc thõn thin phi Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN 11 Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT chỳ trng giỏo dc k nng sng, giỏo dc cho hc sinh bit rốn luyn thõn th, bit t bo v sc khe, bit sng khe mnh, an ton - Trng hc thõn thin l ni huy ng cú hiu qu s tham gia ca hc sinh, thy cụ giỏo, cha m hc sinh, ca chớnh quyn, cỏc t chc on th, cỏc n v kinh t v nhõn dõn a phng ni trng úng cựng ng lũng, ng sc xõy dng nh trng * Khỏi nim thõn thin l gỡ? Thõn thin l cú tỡnh cm tt, i x t t v thõn thit vi Bn thõn khỏi nim thõn thin ó hm cha s bỡnh ng, dõn ch v phỏp lý v s ựm bc, cu mang y tỡnh ngi v o lý Trng hc thõn thin ng nhiờn phi thõn thin gia th s phm vi hc sinh, thõn thin vi a phng (a bn hot ng ca nh trng); phi thõn thin th s phm vi nhau; 2.1.1 Trc ht, trng hc phi thõn thin vi a bn hot ng, m ni dung ch yu ca s thõn thin l: - Nh trng phi phn u tr thnh trung tõm húa, giỏo dc a phng Phi gng mu vic gỡn gi mụi trng t nhiờn v mụi trng xó hi a phng T ú, a phng s ng thun, ng lũng, ng sc tham gia xõy dng nh trng, xõy dng quan h tt p gia ụi bờn - Mt ni dung trng tõm v trng hc thõn thin vi a phng: mi trng hc nhn chm súc cụng trỡnh húa, lch s a phng, v tớch cc chm lo xõy dng cỏc cụng trỡnh cụng cng, trng cõy, chm súc cho ng ph, ngừ xúm sch s 2.1.2 Thõn thin th s phm vi iu ny rt quan trng, vỡ nú l cỏi lừi thõn thin vi mi i tng khỏc õy, vai trũ ca hiu trng, ca lónh o t chc ng v cỏc on th l cc k quan trng Mun vy, quan h qun lý, phi thc thi dõn ch, phi thc hin bng c quy ch dõn ch c s Trong quan h ti chớnh, phi sỏng, cụng khai, minh bch i vi mi thnh viờn nh trng V mt tõm lý, phi thc s tụn trng ln Khụng th cú thõn thin, nu trng mt dõn ch, bt bỡnh ng, nu thiu tụn trng ln nhau, hiu trng hng hỏch, quỏt nt nhõn viờn di quyn Cng khụng th cú thõn thin, nu mi khon thu chi nh trng c m m o o 2.1.3 Thõn thin gia th s phm, nht l cỏc thy, cụ vi cỏc em hc sinh Thy cụ cựng cỏc b phn khỏc nh trng u hot ng theo phng chõm: Tt c vỡ hc sinh thõn yờu T ú, trũ s quý mn, kớnh trng thy cụ giỏo S thõn thin ca cỏc thy, cụ vi cỏc em l khõu then cht, v c th hin cỏc mt sau: - Tn tõm ging dy v giỏo dc cỏc em Mun vy, hóy mnh dn chuyn Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN 12 Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT li dy c th ng thy c, trũ chộp, thy ging, trũ nghe sang li dy thy t chc, trũ hot ng, dy hc ly hc sinh lm trung tõm Cú vy mi phỏt huy c tớnh t giỏc, tớch cc hc ca cỏc em, mi thc hin c vic quan tõm n tng em hc sinh, nht l i vi cỏc em cú hon cnh khú khn, cỏc em hc sinh cỏ bit - Cụng tõm quan h ng x Thy, cụ giỏo phi cụng tõm quan h ng x, cụng tõm vic ỏnh giỏ, cho im (ngha l phi cụng bng, khỏch quan vi lng tõm v thiờn chc nh giỏo) - Phi coi trng vic giỏo dc bỡnh ng gii cỏc hc sinh nam, n bit quý trng nhau, sng hũa ng vi Phi rốn k nng sng cho hc sinh thớch ng vi xó hi, bi cuc sng nh trng l cuc sng thc, ngy hụm nay, bõy gi, ch khụng ch chun b cho tng lai ng trũ phi ng ngỏc trc cuc sng xó hi ang tng ngy thay i 2.1.4 Nh trng thõn thin phi m bo c s vt cht ỏp ng khụng ch yờu cu ca s nghip giỏo dc, m cũn cho cuc sng an ton, minh, phự hp vi tõm lý ca i tng th hng Trng hc thõn thin thỡ khụng th thiu sõn chi, bói i vi la tui hc m chi, chi m hc; ỏnh sỏng nh om úm, bn gh khụng ỳng quy cỏch, nh v sinh buc tr phi bt mi, bm mụi m vo Ngc li, trng hc phi c xõy dng khang trang, xanh, sch, p, ỳng yờu cu s phm Tt c nhng ni dung trờn, trc mt c gúi gn vo im trng tõm : a.Hc tt b y mnh vic chi m hc c Mi trng hc l mt a ch nhn chm súc cụng trỡnh húa, lch s Túm li, trng hc thõn thin phi l ni m mi thnh viờn u l bn, l ng chớ, l anh em; giaú viờn nờu cao tinh thn cng yờu ngi bao nhiờu, cng yờu ngh by nhiờu; mi hot ng giỏo dc tr nờn nh nhng, vui ti, hp dn mi ngi, nht l ngi hc; trng hc gn bú mt thit vi a phng, v cú cht lng giỏo dc ton din vi hiu qu giỏo dc khụng ngng c nõng cao 2.2 nh hng nghiờn cu: - Trong mt ngi bao gi cng tn ti song song hai : thin v ỏc; hin v d; tt v xu Gia thin v ỏc; hin v d; tt v xu gianh gii rt mng manh Vn lm th no trong mt ngi cỏi thin, hin, tt chim a s; hn ch n mc ti a cỏi ỏc, d, xu - Mt iu na chỳng ta cn phi bit c ú l: Nu chỳng ta t chc nhiu (chim nhiu thi gian) cỏc hot ng vui chi lnh mnh, b ớch cho hc sinh, cun hỳt hc sinh thỡ cỏc hot ng xu, cú hi cỏc em nh cỏc TNXH, BLH s gim hoc b loi b hon ton Vỡ vy cn nghiờn cu cỏch t chc cỏc hot ng vui chi b ớch, cỏc hot ng th, cỏc trũ chi dõn gian cho thy v trũ l ht sc quan trng Nú tỏc ng khụng nh n vic nõng cao cht lng dy v hc nh trng, to mụi trng lnh mnh cho thy v trũ ging dy v hc t hiu qu cao Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN 13 Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT II Thc trng vic t chc cỏc hot ng th cỏc nh trng THPT thi gian va qua Thc trng chung cỏc trng THPT ton quc: Trong nhng nm qua, cỏc trng THPT ton quc ó cú chỳ ý n hot ng giỏo dc ngoi gi nh t chc cỏc hot ng ngh, th dc th thao cho hc sinh Song cỏc hot ng ny khỏ nhiu cỏc nh trng ch l hỡnh thc, hiu qu, tỏc dng giỏo dc v hiu qu cha cao; cha to sõn chi b ớch cho hc sinh Dn n cỏc TNXH , BLH gia tng ; õy l nhng ro cn khụng nh cụng tỏc giỏo dc thộ h tr Mt b phn hc sinh sng buụng th, ý thc o c yu kộm, hc xa sỳt; cú nhng hc sinh ý thc o c tt, hc khỏ, gii bc hc di nhng vo bc THPT tr thnh hc sinh cỏ bit c bit cú hin tng hc sinh sỏt hi bng khớ nh trng THPT Hng Yờn nm 2008 v mt s trng hc khỏc Hng Yờn Nguyờn nhõn ca cỏc v vic trờn ú cú trỏch nhim ca cỏc cp u, cỏc ban ngnh nh trng; h ó cha nhn thc ỳng n ý nghõ, tm quan trng ca hot ng giỏo dc ngoi gi cỏc nh trng; vic t chc cỏc hot ng ny cũn qua loa, i khỏi; cha thc s u t, nghiờn cu cho hot ng giỏo dc ngoi gi Nờn t chc cỏc hot ng ny cht lng, hiu qu cha cao, cha thc s gúp phn vo phỏt trin ton din cho hc sinh Thc trng vic t chc cỏc hot ng th cho thy v trũ trng THPT Nguyn Trung Ngn nhng nm va qua: Trong nhiu nm qua, Cp u ng, Ban giỏm hiu v cỏc on th trng THPT Nguyn Trung Ngn rt quan tõm n hot ng giỏo dc ngoi gi; ó to mi iu kin v thi gian, vt cht cho hot ng giỏo dc ngoi gi t kt qu tt Trong ú chỳ ý n cụng tỏc thc hin n np hc cu hc sinh; t chc cỏc hot ng th to sõn chi lnh mnh cho thy v trũ; gúp phn khụng nh vo nõng cao cht lng giỏo dc ton din ca nh trng S hc sinh cú t cỏch o c tt tng ỏng k; c bit l s hc sinh h gim nhiu; S hc sinh hc lc khỏ, gii tng lờn; s hc sinh hc yu kộm gim hn (Bng 01) S gii hc sinh gii cp tnh cng ó c nõng lờn ỏng k (Bng 02) Bng 01: Kt qu mt giỏo dc nm lin ca trng THPT Nguyn Trung Ngn Nm hc S s 2007-2008 2008-2009 2009-2010 1713 1419 1249 Lờ Xuõn Hoch Hnh kim (%) Tt Khỏ TB Yu 53 34,5 11,2 1,3 61,2 29,5 8,3 0,8 64,2 28,7 7,6 1,5 Hc lc (%) Kộm Gii Khỏ TB Yu 0,5 21,2 77,7 0,3 0,7 33,7 56,5 9,1 2,2 40,7 31,2 7,1 Trng THPT NGUYN TRUNG NGN Kộm 0,12 0 14 Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT Bng 02: Kt qu thi HSG cp tnh cỏc mụn hoỏ, th thao nm lin ca trng THPT Nguyn Trung Ngn S gii Nm hc Vn hoỏ Th thao 2007-2008 10 2008-2009 11 05 HC 01 HC ng i nam: Xp th 2009-2010 19 ng i n: Xp th HC Cỏc Hi thi khỏc: Tin hc tr khụng chuyờn; Gii toỏn trờn mỏy tớnh cm tay 4 Song vic u t (nht l vt cht) cho cỏc hot ng th cũn hn ch, ch cui nm hc 2009-2010 mi c u t ỏng k cho cỏc hot ng th Mt khỏc thc hin chng trỡnh mi phõn ban cp THPT nờn cú mt s hot ng III Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT Nguyn Trung Ngn Chi b ng v BGH nh trng nhn thc rừ v trớ v vai trũ quan trng ca hot ng giỏo dc ngoi gi núi chung v cỏc hot ng th nh trng núi riờng vic thc hin nhim v chớnh tr ca nh trng T ú lónh o on TNCS H Chớ Minh, Cụng on, Ban chuyờn mụn nh trng phi hp t chc thc hin tt cỏc hot ng th cho thy v trũ Xõy dng k hoch, t chc cỏc hot ng th nh trng; chỳ ý trỏnh s chng chộo vi cỏc hot ng giỏo dc khỏc u t c cụng sc trớ tu v c ti chớnh thc hin k hoch hot ng th (thng cho cỏc thy cụ giỏo v hc sinh t thnh tớch xut sc hot ng th - riờng hc k II nm hc 2009-2010 Nh trng v Hi Khuyn hc ó thng cho thy v trũ cỏc gii ngh, th thao s tin lờn n 4.620.000 ng) Huy ng sc mnh tng hp ca cỏc lc lng v ngoi nh trng, xõy dng mụi trng giỏo dc an ton, thõn thin, hiu qu, phự hp iu kin ca a phng, ỏp ng nhu cu xó hi Khc phc tớnh th ng, phỏt huy tớnh ch ng, sỏng to ca hc sinh hc v cỏc hot ng xó hi mt cỏch phự hp, hiu qu Xõy dng, chnh trang trng, lp xanh hn, sch hn, p hn Bo m trng sch s, cú cõy xanh, thoỏng mỏt, lp hc ỏnh sỏng, thoỏng óng, bn gh hp la tui hc sinh Trng t chc cho hc sinh trng cõy (dp u xuõn) v chm súc cõy thng xuyờn Cú nh v sinh v gi gỡn v sinh sch s, khụng nh hng xu Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN 15 Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT n lp hc v cnh quan mụi trng Hc sinh tớch cc tham gia gi v sinh cỏc cụng trỡnh cụng cng, nh trng, lp hc v cỏ nhõn Giỏo viờn dy hc cú hiu qu, giỳp cỏc em t tin hc tp, cú phng phỏp dy, giỏo dc v hng dn hc sinh hc nhm khuyn khớch s chuyờn cn, tớch cc, ch ng, sỏng to v ý thc lờn, gúp phn hỡnh thnh kh nng t hc ca hc sinh Bờn cnh ú, trng t chc cỏc hot ng ngh, th thao mt cỏch thit thc, khuyn khớch s tham gia ch ng, t giỏc ca hc sinh; t chc cỏc trũ chi dõn gian, rốn luyn k nng sng cho hc sinh, k nng ng x hp lý vi cỏc tỡnh cuc sng, sinh hot, ng x húa, loi b BLH v TNXH hc ng Hỡnh thnh thúi quen lm vic theo nhúm Cỏc hot ng th c t chc thng xuyờn, liờn tc nhõn cỏc ngy k n l ln nh 15 Xõy k hoch phi hp vi ngnh khỏc a bn trng, nhm mc ớch huy ng nhõn lc v h thng c s vt cht ca cỏc ngnh v t chc liờn quan phi hp thc hin v huy ng s tham gia, úng gúp ca ton xó hi trin khai phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc nh trng - T chc gii thiu vi trng cỏc di tớch lch s hoỏ ti a phng ( xó, huyn, tnh) phự hp vi ni dung Hc sinh tham gia tỡm hiu chm súc v phỏt huy giỏ tr ca cỏc di tớch lch s, hoỏ a phng.Nh trng u nhn chm súc nghói trang lit s xó H Tựng Mu, gúp phn lm cho ngha trang ngy mt sch p hn - Nh trng t chc gii thiu cỏc trũ chi dõn gian, cỏc loi hỡnh hoỏ ngh thut dõn gian v la chn, phi hp hng dn vic t chc a nhng trũ chi, cỏc loi hỡnh hoỏ ngh thut dõn gian vo nh trng phự hp vi iu kin c th ca a phng v la tui hc sinh ph thụng ng thi gii thiu cỏc giỏ tr hoỏ vt th, phi vt th, cỏc l hi, di tớch, di sn thiờn nhiờn ngnh giỏo dc v o to la chn, hng dn giỏo viờn lng ghộp v chng trỡnh bi ging, c bit l cỏc mụn hc KHXH-NV nh Vn hc, Lch s, a lý, Giỏo dc cụng dõn; phi hp vi ngnh giỏo dc v o to xõy dng cỏc bng hỡnh tit dy minh ho lng ghộp 10 Phi hp cht ch vi Hi Cha m hc sinh v Hi Khuyn hc nh trng ng viờn thy v trũ quỏ trỡnh t chc thc hin cỏc hot ng th ( Xõy dng qu h tr cho cỏc gii thng) IV Hiu qu ca vic t chc cỏc hot ng th ti trng THPT Nguyn Trung Ngn Cỏc hot ng th ó c t chc cho cỏc thy cụ giỏo v cỏc em hc sinh cỏc lp nhõn ngy 20/11; ngy 26/3 ú l t chc gii búng bn, cu lụng; Hi din ngh cho hc sinh, cỏc trũ chi dõn gian nh: kộo co, nhy bao búng ỏ Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN 16 Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT c t chc cho cỏc lp hc sinh theo gii: kộo di t 26/10 n ngy 26/3 nm sau Cú th núi rng cỏc hot ng trờn thc s cú ý ngha ln nh trng: Cỏc thy cụ giỏo v hc sinh on kt gn bú hn, cựng chia s khú khn, cựng giỳp hc v cụng tỏc Hiu qu cụng tỏc giỏo dc c th hin rừ; hc sinh ngoan hn, hc t kt qu tt hn c bit: Em V S Hựng, hc sinh lp 12A1 thng hay vi phm ni quy, n np ca trng, lp; ó b Ban t chc trut quyn thi u búng ỏ; nhng em Hựng ó lm n gi cụ giỏo ch nhim v Ban t chc s rốn luyn tt v xin c thi u búng ỏ; c tham gia thi u búng ỏ cho lp, em c c lm i trng i búng ỏ v rt tớch cc thi u ó cựng i ginh chc vụ ch ton trng Bn thõn em Hựng ó ngoan ngoón hn, hc tớch cc hn PHN KT LUN Nh vy tỏc gi ó cp v nờu lờn 10 bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc ti trng THPT Nguyn Trung Ngn Vi cỏc bin phỏp trờn thc s ó to mụi trng lnh mnh, sch nh trng l iu kin tt nht cho thy v trũ ging dy, hc v vui chi Gúp phn phỏt trin giỏo dc ton din cho hc sinh; phự hp vi nguyờn lý giỏo dc hin Qua ú ó lm cho cỏc cỏ nhõn xớch li gn hn; Bi hot ng th l mt nhng hot ng cú tỏc dng lm cho thy v trũ, thy vi thy, trũ vi trũ d ng thun, gn bú vi nhiu hn Vi cỏc bin phỏp trờn, nu xõy dng t chc khoa hc thỡ cú tỏc dng, hiu qu rt ln, gúp phn khụng nh vo phong tro xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc cỏc c s giỏo dc ca nc ta hin Tuy nhiờn phong tro xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc t kt qu cao cn phi t chc cỏc ni dung v cỏc hot ụng khỏc nh: Thy, cụ giỏo phi cú phng phỏp ging dy tớch cc cho HS tớch cc; Phi i mi phng phỏp ging dy cho cú th lụi cun tt c hc sinh tham gia Tỏc gi cha cú iu kin nghiờn cu thờm nhng hot ng trờn ú l nhng hot ng m chỳng ta phi nghiờn cu phi kt hp vi cỏc hot ng khỏc xõy dng cú hiu qu phong tro xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc Vỡ nng lc v trỡnh ca tỏc gi cú hn nờn chc chn khụng trỏnh thiu sút nờn tỏc gi rt mong c s úng gúp cỏc ý kin quý bỏu ca ng nghip v bn bố Nhng ý kin xut: a) Vi lónh o trng THPT Nguyn Trung Ngn Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN 17 Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT - Cn nhn thc sõu sc hn na v ý ngha, vai trũ ca cỏc hot ng th cụng tỏc giao dc ca nh trng - Cn thng xuyờn trỡ, h tr, to mi iu kin t chc cỏc hot ng th b) Vi S GD&T Hng Yờn Trong cỏc nm hc, cn ch o, khuyn khớch, ng viờn hn na cỏc nh trng t chc cỏc hot ng th gúp phn vo phong tro xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc Nờn t chc Hi ngh giao lu, trao i kinh nghim v t chc cỏc hot ng th cỏc trng ph thụng t ú cỏc nh trng lm tt cụng tỏc t chc t chc cỏc hot ng th n v mỡnh; to mụi trng lnh mnh sch cỏc nh trng ph thụng gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc v phỏt trin ton din cho hc sinh í kin ỏnh giỏ, nhn xột ca HKH nh trng Tỏc gi Lờ Xuõn Hoch í kin ỏnh giỏ, nhn xột ca HKH S GD& T Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN 18 Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT TI LIU THAM KHO 1.Cm nang xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc - (Nh xut bn GD Vit Nam)-Nhúm tỏc gi: PGS TS ng Quc Bo TS Nguyn Th By ThS Bựi Ngc Dip ThS Bựi c Thip TS Ngụ Th Tuyờn Ch th s: 40/2008/CT-BGDT ngy 22/7/2008 ca B trng B GD& T v vic phỏt ng phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc cỏc trng ph thụng giai on 2008-2013 K hoch s:7575/KHLN/BGDT BVHTTDL TTN ngy 19/8/2008 ca liờn ngnh gia B GD& T, B hoỏ th thao du lch, Trung ng on TNCS H Chớ Minh v vic phi hp phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc cỏc trng ph thụng giai on 2008-2013 K hoch s: 307/KHBGDT, ngy 22 thỏng nm 2008 ca B GD& T v vic trin khai phong tro thi ua "Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc cỏc trng ph thụng nm hc 2008 2009 v giai on 2008-2013 Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN 19 Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT MC LC Th t Ni dung Trang PHN M U Danh mc ch vit tt T VN - Lí DO CHN TI Mc ớch, i tng, phm vi nghiờn cu v ý ngha ca ti PHN NI DUNG GII QUYT VN - MT S BIN PHP T CHC CC HOT NG VN TH NHM GểP PHN XY DNG TRNG HC THN THIN, HC SINH T CH CC 10 11 12 13 I C s lý lun ca : C s phỏp lý 2.C s lý lun ca : II Thc trng vic t chc cỏc hot ng th cỏc nh trng THPT thi gian va qua Thc trng chung cỏc trng THPT ton quc: Thc trng vic t chc cỏc hot ng th cho thy v trũ trng THPT Nguyn Trung Ngn nhng nm va qua: III Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT Nguyn Trung Ngn 4 11 14 IV Hiu qu ca vic t chc cỏc hot ng th ti trng THPT Nguyn Trung Ngn 16 PHN KT LUN 17 14 14 14 14 15 15 Nhng ý kin xut 17 16 Ti liu tham kho 19 Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN Mt s bin phỏp t chc cỏc hot ng th nhm gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng THPT DANH MC CH VIT TT TNXH: T nn xó hi BLH : Bo lc hc ng TNCS: Thanh niờn cng sn KHXH-NV: Khoa hc xó hi nhõn Lờ Xuõn Hoch Trng THPT NGUYN TRUNG NGN [...]... giảng dạy và học tập đạt hiệu quả cao Lê Xuân Hoạch Trường THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN 13 Một số biện pháp tổ chức các hoạt động văn thể nhằm góp phần ” xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường THPT II Thực trạng việc tổ chức các hoạt động văn thể trong các nhà trường THPT trong thời gian vừa qua 1 Thực trạng chung ở các trường THPT trong toàn quốc: Trong những năm qua, các trường THPT trong... động văn thể b) Với Sở GD&ĐT Hưng Yên Trong các năm học, cần chỉ đạo, khuyến khích, động viên hơn nữa các nhà trường tổ chức các hoạt động văn thể góp phần vào phong trào ” xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Nên tổ chức Hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tỏ chức các hoạt động văn thể trong các trường phổ thông để từ đó các nhà trường làm tốt công tác tổ chức tỏ chức các hoạt động. .. việc triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 – 2009 và giai đoạn 2008-2013 Lê Xuân Hoạch Trường THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN 19 Một số biện pháp tổ chức các hoạt động văn thể nhằm góp phần ” xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường THPT MỤC LỤC Thứ tự 1 Nội dung Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 Danh mục chữ viết tắt 2 ĐẶT... NGẠN 15 Một số biện pháp tổ chức các hoạt động văn thể nhằm góp phần ” xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường THPT đến lớp học và cảnh quan môi trường Học sinh tích cực tham gia giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân 7 Giáo viên dạy học có hiệu quả, giúp các em tự tin trong học tập, có phương pháp dạy, giáo dục và hướng dẫn học sinh học tập nhằm khuyến... toàn quốc: 2 Thực trạng việc tổ chức các hoạt động văn thể cho thầy và trò trường THPT Nguyễn Trung Ngạn trong những năm vừa qua: III Một số biện pháp tổ chức các hoạt động văn thể nhằm góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường THPT Nguyễn Trung Ngạn 4 4 11 14 IV Hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động văn thể tại trường THPT Nguyễn Trung Ngạn 16 PHẦN KẾT LUẬN 17 14 14 14 14... đạo trường THPT Nguyễn Trung Ngạn Lê Xuân Hoạch Trường THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN 17 Một số biện pháp tổ chức các hoạt động văn thể nhằm góp phần ” xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường THPT - Cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, vai trò của các hoạt động văn thể trong công tác giao dục của nhà trường - Cần thường xuyên duy trì, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để tổ chức các hoạt động. .. với các em là “khâu then chốt”, và được thể hiện ở các mặt sau: - Tận tâm trong giảng dạy và giáo dục các em Muốn vậy, hãy mạnh dạn chuyển Lê Xuân Hoạch Trường THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN 12 Một số biện pháp tổ chức các hoạt động văn thể nhằm góp phần ” xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường THPT lối dạy cũ thụ động “thầy đọc, trò chép”, “thầy giảng, trò nghe” sang lối dạy “thầy tổ chức, ... văn thể tại trường THPT Nguyễn Trung Ngạn Các hoạt động văn thể đã được tổ chức cho các thầy cô giáo và các em học sinh ở các khối lớp nhân ngày 20/11; ngày 26/3 Đó là tổ chức giải bóng bàn, cầu lông; Hội diễn văn nghệ cho học sinh, các trò chơi dân gian như: kéo co, nhảy bao… bóng đá Lê Xuân Hoạch Trường THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN 16 Một số biện pháp tổ chức các hoạt động văn thể nhằm góp phần ” xây dựng. .. nghĩa của đề tài PHẦN NỘI DUNG 4 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN THỂ NHẰM GÓP PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH T ÍCH CỰC 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 4 I Cơ sở lý luận của vấn đề: 1 Cơ sở pháp lý 2.Cơ sở lý luận của vấn đề: II Thực trạng việc tổ chức các hoạt động văn thể trong các nhà trường THPT trong thời gian vừa qua 1 Thực trạng chung ở các trường THPT trong toàn... ban cấp THPT nên có một số hoạt động III Một số biện pháp tổ chức các hoạt động văn thể nhằm góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường THPT Nguyễn Trung Ngạn 1 Chi bộ đảng và BGH nhà trường nhận thức rõ vị trí và vai trò quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ nói chung và các hoạt động văn thể nhà trường nói riêng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp tổ chức các hoạt động văn thể nhằm góp phần ” xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường THPT, Một số biện pháp tổ chức các hoạt động văn thể nhằm góp phần ” xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường THPT,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan