Một số biện pháp tổ chức các hoạt động khám phá cho trẻ 5 tuổi

15 3.3K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:19

. lợng giá trị. 35% 45% 20% Biết phân loại các đối tợng theo 2 hay nhiều hơn các đặc điểm và gọi tên nhóm phân loại 65% 25% 10% Biết phân vai chơi và thực hiện vai chơi 40% 55 % 5% 2. Về phía. nh sau: Số trẻ: 25 cháu Tỷ lệ % Tốt Khá Đạt Cha đạt Nội dung: Hứng thú 55 % 20% 20% 5% Ham hiểu biết tích cực tìm hiểu khám phá các sự vật hiện t- ợng xung quanh 17% 25% 40% 20% Hiểu. dùng gì để khám chữa bệnh cho bệnh nhân ? Đây cũng là lúc tôi cho trẻ chọn đồ dùng cho bác sĩ thông qua trò chơi : Tìm đồ dùng giúp Bác sĩ . + Để khám chữa bệnh cho mọi ngời ở các vùng miền

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan