Teamwork skill - Kỹ năng làm việc nhóm

42 6.1K 34
Teamwork skill - Kỹ năng làm việc nhóm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

NHÓM là tập hợp của nhiều người cùng nhau cam kết đạt được một mục tiêu chung. Những người này hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để nhóm đạt được kết quả xuất xắc. Giúp nhau đạt được kết quả SAVICOM 2008 PHAM THANH CONG GIAO KET Mạnh dạn phát biểu ý kiến xây dựng học Đúng giỜ Tắt để chế độ rung cho điện thoại di động Hạn chế Hãy hỏi bạn muốn _ THOAI MAI VA VUI VE yx |] —_ > 5š ` el MUC TIEU KHOA HOC ¢ Biét va hiéu rõ yếu tố nhóm làm việc hiệu q ¢ Van dụng mơ hình nhóm làm việc hiệu để cải thiện kết làm việc nhóm NOI DUNG TRINH BAY ¢ Thé nao la mot nh6m? - Các yếu tố nhóm làm việc hiệu ĐỊNH NGHĨA NHÓM ĐỊNH NGHĨA NHÓM ° NHÓM tập hợp nhiều người cam kết đạt mục tiêu chung Những người hợp tác hỗ trợ Ely để nhóm đạt kết xuất xắc LỢI ÍCH CỦA LÀM VIỆC NHĨM HIEU QUA ¢ Gidp dat duoc két qua cao hon ¢ C6 thém nhiéu ý kiến, sáng kiến để lựa chọn ¢ Đảm bảo tính khả thi nhiều người có trách nhiệm chung sức Bai tap ¢ u cau: Thành lập nhóm, đặt tên Slogan cho nhóm °Ư Thời gian: 05 phút CAC KY NANG LAM VIEC NHOM 1) Mục tiêu hướng đến teamwork; 2) Tinh thân người lãnh đạo nhóm; 3) Chức thành viên nhóm; 4) Tính hệ thống teamwork; 5) Tính truyền thơng teamwork; 6) Điều hịa mối quan hệ teamwork y~ WW « ` el ... va hiéu rõ yếu tố nhóm làm việc hiệu q ¢ Van dụng mơ hình nhóm làm việc hiệu để cải thiện kết làm việc nhóm NOI DUNG TRINH BAY ¢ Thé nao la mot nh6m? - Các yếu tố nhóm làm việc hiệu ĐỊNH NGHĨA... lập nhóm, đặt tên Slogan cho nhóm °Ư Thời gian: 05 phút CAC KY NANG LAM VIEC NHOM 1) Mục tiêu hướng đến teamwork; 2) Tinh thân người lãnh đạo nhóm; 3) Chức thành viên nhóm; 4) Tính hệ thống teamwork; ... hiệu ĐỊNH NGHĨA NHĨM ĐỊNH NGHĨA NHÓM ° NHÓM tập hợp nhiều người cam kết đạt mục tiêu chung Những người hợp tác hỗ trợ Ely để nhóm đạt kết xuất xắc LỢI ÍCH CỦA LÀM VIỆC NHĨM HIEU QUA ¢ Gidp dat

Ngày đăng: 05/08/2012, 23:23

Hình ảnh liên quan

MÔ HÌNH,THÔNG TIN - Teamwork skill - Kỹ năng làm việc nhóm
MÔ HÌNH,THÔNG TIN Xem tại trang 35 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan