0

Teamwork skill - Kỹ năng làm việc nhóm

42 6,073 34

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2012, 23:23

NHÓM là tập hợp của nhiều người cùng nhau cam kết đạt được một mục tiêu chung. Những người này hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để nhóm đạt được kết quả xuất xắc. Giúp nhau đạt được kết quả 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Teamwork skill - Kỹ năng làm việc nhóm,

Hình ảnh liên quan

MÔ HÌNH,THÔNG TIN - Teamwork skill - Kỹ năng làm việc nhóm
MÔ HÌNH,THÔNG TIN Xem tại trang 35 của tài liệu.