0

Mục tiêu nào cho làm việc nhóm: báo cáo hay kết quả

4 2,489 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2012, 21:26

Mô hình làm việc nhóm đã trở nên phổ biến trong các công ty. Tuy nhiên, sản phẩm của quá trình làm việc nhóm thường không phải là kết quả cụ thể mà là những bản báo cáo, khuyến nghị, thuyết trình 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mục tiêu nào cho làm việc nhóm: báo cáo hay kết quả,

Hình ảnh liên quan

Mô hình làm việc nhóm đã trở nên phố biến trong các công ty. Tuy nhiên, sản phẩm của quá trình làm việc nhóm thường không phải là kết quá cụ thể mà là những bản báo cáo, khuyến nghị, thuyết trình để đưa - Mục tiêu nào cho làm việc nhóm: báo cáo hay kết quả

h.

ình làm việc nhóm đã trở nên phố biến trong các công ty. Tuy nhiên, sản phẩm của quá trình làm việc nhóm thường không phải là kết quá cụ thể mà là những bản báo cáo, khuyến nghị, thuyết trình để đưa Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan