skkn hóa 9 - Một số phương pháp giúp học sinh hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học

6 2.2K 16

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 10:00

CÅ SÅÍ THỈÛC TIÃÙN Khi nọi âãún män hc Hoạ hc åí trỉåìng trung hc cå såí, âa pháưn hc sinh âãưu cho ràòng âáy l mäüt män hc khọ Cạc em ln cm tháúy khọ nhåï vãư näüi dung l thuút v dáùn âãún khäng gii quút âỉåüc cạc bi táûp bäü män Do âàûc trỉng män hc nhỉỵng hc sinh no â nàõp vỉỵng âỉûåc kiãún thỉïc l thuút thç cháút lỉåüng âảt khạ cao, cn nhỉỵng hc sinh hiãøu mäüt cạch khäng chàc chàõn thç cọ cm giạc såü v ráút váút v tiãúp thu bäü män ny Cng táút c cạc giạo viãn ging dảy män Hoạ hc åí phäø thäng cå såí, täi ln tràn tråí l phi lm âãø gáy hỉïng thụ våïi cạc em, giụp cạc em u thêch tỉìng bi hc v nháút l lm âãø cạc em hiãøu v nàõm vỉỵng kiãún thỉïc l thuút bäü män Khi nàõm vỉỵng l thuút thç cạc em måïi cọ thãø gii cạc dảng bi táûp âỉåüc dãù dng Våïi mong mún âọ täi mảnh dản viãút âáy mäüt säú kinh nghiãûm nh âọ l: “Sỉí dủng så âäư nhàòm chuøn hoạ âãø cng cäú v náng cao kiãún thỉïc bäü män Hoạ hc åí trỉåìng Trung hc cå såí” nhàòm giụp cạc em hc táûp cọ hiãûu qu hån v cng mong cạc anh chë b âäưng nghiãûp chè bo v chọ kiãún âãø kinh nghiãûm nh ny thỉûc sỉû mang lải kãút qu cho bäü män NÄÜI DUNG A Cn g cäú kiãún thỉïc : ÅÍ chỉång trçnh Trung hc cå såí, pháưn hc sinh khọ nàõm vỉỵng nháút theo täi l cháút hoạ hc ca cạc håüp cháút vä cå, oxêt axit, bazå v mún vç säú lỉåüng cháút nhiãưu v mäùi cháút chè ạp dủng dỉåüc våïi mäüt säú cháút nháút âënh Cọ nhiãưu dảng bi táûp khạc l thuút âãø giụp hc sinh cng cäú kiãún thỉïc nháûn biãút, phán biãût, âiãưu chãú, dỉû âoạn v viãút phỉång trçnh phn ỉïng v.v.Song täi tháúy ràòng dảng bi táûp âụng så âäư chuøn hoạ cọ ỉu âiãøm åí chäø ngàõn gn, vui màõt, kêch thêch âỉåüc sỉû hỉïng thụ v phạt triãøn tỉ âäúi våïi cạc em Täi cọ thãø âỉa mäüt säú vê dủ sau: - Khi bi cháút hoạ hc oxit, thay vç nhỉỵng cáu hi “Cho biãút cháút hoạ hc oxit viãút phỉång trçnh phn ỉïng minh hoả” Täi cho cạc em thỉûc hiãûn mäüt säú så âäư chuøn hoạ sau: H2SO4 D NaOH A Ca(OH)2 å + H2 O E K2O B CO2 C âäư 1) ( Så Giạo viãn cho cạc em xạc âënh cạc cháút A,B,C,D,E räưi lãn bng viãút phỉång trçnh phn ỉïng, váûy cháút oxit tạc dủng våïi nỉåïc âỉåüc cng säú Z FeO N Na2CO3 X Fe2O3 Y (Så âäư4 2) Na 3SO H AL2O3 Na2SO4 (Så âäưM3) Bàòng biãûn phạp tỉû lm v sỉỵa chỉỵa cho så âäư v s cng cäú kiãún thỉïc oxit kim loải våïi oxit v oxit Ba Jå våïi kiãưm Sau âọ giạo viãn chè cáưn chäút lải cọ thãø thäng qua så âäư phỉïc tảp hån Na -> Na2O -> NaOH -> Na2SO4 Sau hc vãư cháút hoạ hc ca múi, cạc em cn phi nhåï nhiãưu múi quan hãû giỉỵa håüp cháút vä cå chụng ta cọ thãø sỉí dủng så âäư âãø hãû thäúng kiãún thỉïc Giạo viãn láưn lỉåüt cho cạc em tçm nhỉỵng loải phn ỉïng tảo thnh múi räưi hon chènh så âäư chuøn hoạ sau: A xit + Ba zå Múi + Múi A xit + O xêt Ba zå A xit + Múi Múi + Kim loải MÚI A xit + Kim loải Kiãưm + O xit A xêt O xit Ba zå + O xit A xit Ba zå + Múi Kim loải + Phi kim (Så âäư 4) Khi cạc em láưn lỉåüt cho cạc phỉång trçnh minh hoả thç coi háưu hãút phỉång phạp âiãưu chãú múi åí Trung hc cå såí â âỉåüc cng cäú, cọ 10 phỉång phạp khạc v cọ thiãúu phỉång phạp no cạc em cng dãù nhåï Mäüt ỉu âiãøm nỉỵa ca så âäư chuøn hoạ l giụp hc sinh dãù nháûn v nhåï nhỉỵng kiãún thỉïc dãù sai chàóng hản âäúi våïi trỉåìng håüp kim loải sàõt, âãø cng cäú cạc trỉåìng håüp thãø hiãûn hoạ trë ta chè cáưn cho så âäư sau FeCl2 -> Fe(OH)2 -> FeSo4 -> Fe(OH)2 Fe FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 Fe3O4 -> FeCl2 -> FeCl3 (Så âäư 5) Khi thỉûc hiãûn så âäư ny, no sàõt thãø hiãûn hoạ trë II, hoạ trë III, hoạ trë II v III s âỉåüc khàõc sáu ráút r åí cạc em Khi cạc em â lm qn v rụt âỉåüc cạch nhåï dỉûa vo så âäư chuøn hoạ, giạo viãn cọ thãø cho cạc em cạc så âäư âi hi tỉ cao hån vê dủ: Cu CuCl2 Cu(OH)2 Cu(SO4) Cu (Så âäư 6) Hon thnh så âäư chuøn hoạ ny thç mäúi liãn hãû qua lải giỉỵa cạc cháút s âỉåüc cng cäú v khàõc sáu Trãn âáy l mäüt säú så âäư ạp dủng vo cúi bi hc hồûc nhỉỵng tiãút än táûp, luûn táûp Tu vo tỉìng bi củ thãø giạo viãn âỉa cạc nhiãưu kiãøu så âäư khạc âãø cạc em ln cm tháúy hỉïng thụ lm bi Sau hon thnh så âäư, giạo viãn chäút lải nhỉỵng kiãún thỉïc trng tám ca tỉìng bi, tỉìng chỉång tỉì âọ cạc em s nàõm âỉåüc kiãún thỉïc täút hån B Náng cao kiãún thỉïc : Dảng bi så âäư chuøn hoạ khäng chè âãø cng cäú kiãún thỉïc m cn dãù dng giụp giạo viãn phạt hiãûn v bäưi dỉåỵng hc sinh khạ gii, giụp cạc em náng cao kiãún thỉïc m khäng cm tháúy nhm chạn hay làûp lải nhiãưu láưn Vê dủ: Khi hon thnh cạc så âäư phn ỉïng sau Så âäư A B C D CO2 Trong âọ A,B,C,D l nhỉỵng håüp cháút cng vä cå hay hỉỵu cå Hy chn cạc cháút thêch håüp v viãút phỉång trçnh phn ỉïng âãø thỉûc hiãûn biãún hoạ trãn Nhỉỵng em hc sinh khạ tỉû lm cạc cháút A,B,C,D thêch håüp v thụ vë l cọ âạp säú  A,B,C,D l nhỉỵng cháút hỉỵu cå +CaCO3 C2H2 C2H4 C2H5OH CH3COOH CO2  A,B,C,D l nhỉỵng cháút vä cå + CaCO2 FeS2 SO4 SO3 H2SO4 CO2 Så âäư 8: Biãút A l häùn håüp Mg v Cu, viãút cạc phỉång trçnh phn ỉïng theo så âäư sau: +O2dỉ A B +HL Khê D +Na C Dung dëch E Kãút ta F Nung G+D t0 M Giạo viãn cho cạc em hon thnh så âäư, nhçn ráút âån gin vç biãút A l gäưm Mg v Cu song s dãù sai hon thnh åí bỉåïc cúi Âạp säú s l: A: Mg v Cu B: MgO v CuO C: Dung dëch MgCl2, CuCl2 Khê D: H2 phn ỉïng Na+H2 Dung dëch E: NaCl Kãút ta F: Mg (OH)2 v Cu (OH)2 G: MgO v CuO M: Cu v MgO Så âäư 9: +B A CaCO3 C +D +X E +F CaCO3 +Y +Z P Q R CaCO3 Hy tçm cạc cháút phn ỉïng våïi cạc chỉỵ A,B,C biãút ràòng chụng l nhỉỵng cháút khạc v viãút phỉång trçnh phn ỉïng Så âäư 10: A X C X B E X D X F Hy giåïi thiãûu cháút vä cå X khạc tho mn u cáưu bi toạn Våïi nhỉỵng så âäư ny cạc em hc sinh gii cm tháúy ráút hỉïng thụ, cạc em tçm tháúy ráút nhiãưu âạp säú khạc v khêch thêch âỉåüc sỉû hoảt âäüng tỉ ráút låïn Vê dủ åí så âäư 10: X cọ thãø l CaCO3 hồûc NaCl CO2 CaCO3 H2CO3 CaCO3 Na2CO3 CaCO3 CaCO3 CaO2 Ca(OH)2 CaCl2 Na H2CO3 Na2SO4 NaCl NaCl Cl2 NaCl HCl NaCl BaCl2 Nhỉỵng så âäư trãn l mäüt säú ráút nhiãưu cạc vê du ûvãư dảng bi táûp så âäư chuøn hoạ cọ thãø ạp dủng cho hc sinh cng cäú, än táûp v náng cao kiãún thỉïc bäü män hoạ hc åí trỉåìng trung hc cå såí, lm tiãưn âãư cho cạc em âảt kãút qu täút åí trỉåìng phäú thäng trung hc Låìi kãút : Täi â ạp dủng phỉång phạp ny åí mäüt säú nàm ging dảy thç âãưu tháúy ràòng kãút qu cọ kh quan hån, cạc em hc sinh dãù nhåï v nàõm vỉỵng kiãún thỉïc l thuút mäüt cạch chàõc chàõn, táút nhiãn l chụng ta khäng coi trng mäüt dảng m âäưng thåìi kãút håüp cạc dảng cáu hi bi táûp mäüt cạch håüp l Nhỉỵng gç täi trçnh by våïi huy vng gọp pháưn vo viãûc náng cao cháút lỉåüng hc táûp ca hc sinh , mäüt láưn nỉỵa täi ráút mong nháûn âỉåüc sỉû chè bo, gọp ca cạc anh, chë v b âäưng nghiãûp Pleiku, ngy thạng nàm 2004 Ngỉåìi viãút ... hoạ trë ta chè cáưn cho så âäư sau FeCl2 -> Fe(OH)2 -> FeSo4 -> Fe(OH)2 Fe FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 Fe3O4 -> FeCl2 -> FeCl3 (Så âäư 5) Khi thỉûc hiãûn så âäư ny, no sàõt thãø hiãûn... sinh dãù nháûn v nhåï nhỉỵng kiãún thỉïc dãù sai chàóng hản âäúi våïi trỉåìng håüp kim loải sàõt, âãø cng cäú cạc trỉåìng håüp thãø hiãûn hoạ trë ta chè cáưn cho så âäư sau FeCl2 -> Fe(OH)2 -> ... våïi kiãưm Sau âọ giạo viãn chè cáưn chäút lải cọ thãø thäng qua så âäư phỉïc tảp hån Na -> Na2O -> NaOH -> Na2SO4 Sau hc vãư cháút hoạ hc ca múi, cạc em cn phi nhåï nhiãưu múi quan hãû giỉỵa håüp

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • MUÄÚI

  • NÄÜI DUNG

    • Ngæåìi viãút

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan