0

skkn một số hoạt động trong phần “post listening” tiếng anh lớp 10

18 2,141 7
  • skkn một số hoạt động trong phần “post listening” tiếng anh lớp 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 00:47

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  Đề tài: MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẦN “POST LISTENING”-TIẾNG ANH LỚP 10 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Người thực : Nguyễn Thị Minh Dung Tổ : Ngoại ngữ *** Tháng 4- 2011 *** Trang I ĐẶT VẤN ĐỀ: Ngoại ngữ nói chung tiếng Anh nói riêng môn học khó học sinh Đa số học sinh ngại học môn hầu hết em môi trường giao tiếp, kiến thức vốn từ hạn chế Các kĩ chậm Trước em học theo kiểu thụ động, chủ yếu tập trung vào điểm ngữ pháp, chưa phát huy tốt kĩ - đặc biệt kĩ nghe Đa số em phụ thuộc vào đáp án có sẵn sách giải Các em chưa thực tâm đến nội dung nghe Tiết học nghe trở nên nhàm chán, hiệu kém.Từ thực tế này, thiết nghĩ làm để kích thích tạo hưng phấn cho em phát huy tốt kĩ năng-đặc biệt kĩ nghe Tôi nghiên cứu áp dụng sáng kiến thiết kế lại “Một số Hoạt Động Trong Phần “POSTLISTENING” Tiếng Anh Lớp 10- Chương Trình chuẩn cho lạ hấp dẫn hơn; nhằm thu hút hứng thú em học nghe Đó lí mà chọn đề tài II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ II.1 Cơ sở lý luận: Qua tiết dạy, thân thấy mục đích tiết dạy nghe nhằm phát triển kĩ nghe hiểu học sinh nghe sâu (intensive listening), nghe rộng (extensive listening), nghe lấy thông tin cụ thể (listening for specific information) nghe lấy thông tin (listening for gist), Chính mà thấy ta cần phải thiết kế lại số hoạt động phần “Post Listening” tiết học nghe Sau tiết nghe phải thay đổi hình thức có hoạt động khác để phát huy tốt kĩ hiểu học sinh sau nghe như: Sắp xếp lại tranh(Reorder the pictures), hỏi & trả lời (Question & Answer), sử dụng từ gợi ý để nói thành câu có nghĩa(using these cues words to make a meaningful sentence), điền vào chỗ trống (Gap-Fill), đóng vai (Roleplay), thảo luận (discussion ), trò chơi (games) Các hoạt động nghe phần “Post- Listening” không 10 phút tiết dạy nghe Những hoạt động phải gắn kết với nội dung học phải phù hợp với khả học sinh; không khó không dễ gây nên nhàm chán học sinh Phải tạo hưng phấn thực học sinh; làm cho em phải chủ động nghe; không phụ thuộc vào đáp án có sẵn sách giải; tránh nhàm chán học nghe Vì sau nghe, em nói lại số nội dung vừa nghe nhiều hình thức khác II.2 Cơ sở thực tiễn: Qua tiết dạy nghe, thấy đa số học sinh thụ động , chưa thực thích học Sở dĩ đa số em có sẵn đáp án sách giải Trang Khi giáo viên yêu cầu nghe để đưa đáp án em chưa thực tập trung vào nội dung nghe bài, cần giáo viên hỏi tập sách em đưa câu trả lời hoàn toàn xác; thực tế số em chưa nghe Hơn nữa, năm trước tổ đôi lần thống làm kiểm tra nghe(15 phút) ;nhưng chất lượng nghe em chưa cao Từ thực trạng , thiết nghĩ phải thiết kế lại tập nghe phần “Post- Listening” với nhiều hoạt động khác để phát huy tốt kĩ nghe & hiểu học sinh ; hoạt động mức độ vừa phải, không khó không dễ Tuy nhiên, qua hoạt động phần “Post- Listening” phát huy việc tổ chức hoạt động cho học sinh làm việc theo nhóm, cặp, cá nhân Chính hoạt động khuyến khích em mạnh dạn hơn, tự tin chủ động học Để làm cần phải có nổ lực lớn thầy trò II.2.1 CHUẨN BỊ: + Học sinh phải chuẩn bị tốt phần từ vựng nhà trước đến lớp Giáo viên cho trước từ cần dạy phần nghe để học sinh soạn trước nghĩa từ (Tuyệt đối học sinh không xem trước tapescripts nghe) Nếu giáo viên phát trừ điểm học sinh + Giáo viên nên thiết kế lại hoạt động phần “Post- Listening” cho hấp dẫn tránh trường hợp học sinh có sẵn đáp án sách giải.Tuỳ theo giáo viên , dùng Pictures, Posters, Handouts, để tiết kiệm thời gian cho học sinh II.2.2 TỔ CHỨC TẠI LỚP: - Giáo viên phân chia lớp theo cặp, nhóm, đội cho phù hợp với hoạt động - Sử dụng Pictures, Posters, Handouts, cho hoạt động hướng dẫn cho học sinh cách thực hoạt động cho thích hợp - Cộng điểm thưởng cá nhân, cặp hay nhóm làm tốt để khuyến khích em, tạo hưng phấn học Trang III NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Qua nhiều năm dạy chương trình cải cách- Tiếng Anh 10-Chương trình chuẩn -tôi thiết kế lại hoạt động phần “Post- Listening” cho tiết dạy nghe sau: Unit 1: A DAY IN THE LIFE OF Activity 1: -T asks ss to make questions and then answer about the routine of Mr Lam (T gives the cues) What / occupation? What time / get up? (start / work) Where / take a rest? What time / have lunch? Where? Where /park his cyclo? How many passengers /have/ day? occupation the time to get up place to take a rest Talk about the routine of Mr Lam time & place to have lunch the numbers of passengers place to park his cyclo Activity 2: (Homework) -Write a short passage about the daily activity of Mr Lam Unit 2: SCHOOL TALK Discussion: T asks ss to work in groups to discuss the problem they have experienced at school: + getting bad marks + having difficulty in making friends + be slow at learning -T gives some suggested questions: + What problems have you got at school? Trang + What are/is the reason(s)? + What have you done to solve it/them? + Who helps you to solve it/ them? Unit 3: PEOPLE’S BACKGROUND 1.Activity 1: Using some information to talk about Sally 1980 1995 Manchester sport teacher Romantic books Ex: 1980 Teacher’s diploma (the year) she was born Activity 2: (homework) -Write a short passage about Sally by using some information which you have just listened to the tapescript Unit 4: SPECIAL EDUCATION 1.Activity 1: (Game : Lucky numbers) -T introduces the Game: I have numbers In these numbers, there are lucky numbers If you choose the lucky number you needn’t give the answer & you will get marks If you choose other numbers, you must give answer for my questions If you give the correct answer , you will get one mark The team having more marks will be the winner Number1: What is the name of the club? Who are the members of the club? Number 2: (Lucky number) Number 3: Where they come from? Trang Number 4: How many members are there? Number 5: How many photographs are on display? Number 6: What are their photographs about? Number 7: (Lucky number) Number 4: What does their passion of taking photographs help them? Activity 2: (homework) - Retell the story about the VAng Trang Khuyet Photography Club Unit 5: TECHNOLOGY AND YOU Using these words to talk about the man-an old company director worried suggested refused decided Not worried Unit 6: AN EXCURSION 1.Activity 1: Discussion: If your class could go for a picnic this weekend, what would your plan be? - T gives some suggestions Means of How many people transport attending destination What activities How long The plan to go for a picnic this weekend Bring any food & drink? Who with Activity 2: Rearrange the pictures in the order you have just heard Trang Unit 7: THE MASS MEDIA 1.Activity 1: Complete the following table by tick the words in the right column News story News story Strong Highest Healthy Cloudy Wonderful Young Activity 2: Ask and answer about the information in the listening 1.Why have people left their homes? 2.How deep are some roads in the North –West? How is the view from the top of the mountain? 4.Has climbing the mountain kept her young and healthy? Trang Unit 8: THE STORY OF MY VILLAGE 1.Activity 1: Discuss the changes in your hometown or home village The changes in your hometown or home village: + Roads + Houses + Jobs + Means of transport + Entertainment + Hospital + Schools Activity 2: (homework) -Write a passage about the changes in your hometown or your home village Unit 9: UNDERSEA WORLD Discussion: Using the following cues to talk about whales Length & weight Where to feed Food Main reasons for the decrease The reasons for protecting whales Unit 10: CONSERVATION Discussion: Work in groups to discuss the following questions: + What causes a forest fire quickly? +What should every camper remember? + What does every fire destroy? Trang Unit 11: CONSERVATION Using these numbers to talk about the special features of Cuc Phuong National Park 450 1960 100.000 200 1789 2000 Unit 12: MUSIC (Game : Lucky fruits) -T introduces the Game: I have fruits In these fruits, there are lucky fruits If you choose the lucky fruit you needn’t give the answer & you will get marks If you choose other fruits, you must give answer for my questions If you give the correct answer , you will get one mark The team having more marks will be the winner LUCKY FRUIT Next Melon: When was “Tien Quan Ca” written? Trang Orange: (Lucky fruit) Banana :What is the name of the guest of the show? Strawberry:(Lucky fruit) Apple: Who wrote “Tien Quan Ca”?? Grape: How does Quang Hung feel when he hears this song? Unit 13: FILMS AND CINEMA Activity 1: Write their plans for the next week on the calendar LAN HUONG Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Activity 2: Write a passage (about 70-100 words) to talk about your plans for the next week Unit 14: THE WORLD CUP Look at these numbers & cues and then talk about Pelé: 1940-Brazil three 1200 Talking about Péle 1962 two 1977 Trang 10 Unit 15: CITIES Activity 1: Roleplay Complete the dialogue & then practice A: Hello How are you? B: Hi I’m fine Thank you And you? A: I’m fine Thanks I have been to New York Harbor B: Oh Have you seen the Statue of Liberty? B: Yes Of course Do you want to know about it? A Yes, I What’s its formal name? B: It’s formal name is ……………………… A: How heavy is it? B: ………………………… A: And what about the height? B: ………………………… A: What is its material? B: …………………………… A: What is the base made of? B: ……………………………… A: Can you tell me about the opening time? B: It often opens at………… and closes at………… A: Thank you B: you’re welcomed Activity 2: Write a passage (about 50 words) to tell about the Statue of Liberty Unit 16: HISTORICAL PLACES Activity 1: Discussion: Work in groups to talk about the ancient town of Hoi An The ancient town of Hoi An + Location + Roles in the past +Atractive characteristics at present + Main tourist attractions + Their features Activity 2: Write a description of the ancient town of Hoi An Trang 11 IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Qua nhiều năm thực hiện, thân nhận thấy hoạt động phần “Post- Listening” có kết sau: + Khả nghe phản hồi học sinh có tiến rõ rệt Các em sử dụng số thông tin nghe mà em vừa nghe để chuyển sang kỹ nói viết Do kỹ khác : nói viết phát huy + Các học sinh yếu có phần tiến trước Các em tự tin , xung phong phát biểu xây dựng trước lớp + Tạo chủ động, hưng phấn cho học sinh tham gia nghe với hoạt động cho đơn vị học Lớp học trở nên sôi thực Các em cảm thấy thích thú nghe nghe xác nội dung nghe nổ lực thân + Tạo tính nhanh nhẹn nghe phản hồi lại sau nghe Qua năm giảng dạy lớp 10(C1 C8) (năm học 2010-2011) so sánh kết trung bình kiểm tra học kỳ , có kết cụ thể sau: Học kỳ I: (Điểm TB kiểm tra) Lớp Sỉ Số 10C1 10C8 49 45 Trung Giỏi Khá Bình Yêú Kém 23 (6.1%) 6(12.2%) (46.9%) 15(30.7%) 2(4.1%) 1(2.2%) 3(6.7%) 19(42.2%) 18(40%) 4(8.9%) Học kỳ II: (Điểm TB kiểm tra) Lớp 10C1 10C8 Sỉ Số 49 45 Trung Giỏi Khá Bình Yêú Kém 5(10.2%) 10(20.4%) 26(53%) 8(16.4%) 3(6.7%) 8(17.8%) 23(52.2%) 10(21.1%) 1(2.2%) V KẾT LUẬN: Qua nhiều năm giảng dạy thân thấy việc áp dụng hoạt động phần “Post-Listening” mang lại nhiều kết khả quan - Khả nghe học sinh có tiến rõ rệt, bên cạnh kĩ khác nói viết nâng cao Các em thực thích thú học nghe Trang 12 Đây kinh nghiệm nhỏ mà góp nhặt qua thực tế giảng dạy học nghe môn Tiếng Anh 10 trường tôi, tất nhiên tránh khỏi thiếu sót định.Tôi mong tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quí đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện  BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Để làm cho phần “Post-Listening” thêm sinh động tạo hưng phấn cho học sinh tiết dạy nghe chương trình Tiếng Anh 10 –chương trình chuẩn - giáo viên cần phải đầu tư nhiều để thiết kế lại hoạt động cho nội dung thích hợp với tiết dạy để phát huy khả nghe phản hồi sau nghe học sinh Khi thiết kế lại hoạt động, giáo viên phải lưu ý đến thời gian hoạt động Các hoạt động phải phù hợp với nội dung học (không dài không dễ) Trong hoạt động phải tạo hứng thú thực lớp, học sinh để tất em tham gia Trong hoạt động giáo viên phải yêu cầu học sinh làm việc theo cặp, nhóm, Cần có khen thưởng khích lệ nhóm, cặp làm tốt hoạt động Hơn giáo viên phải tạo hội cho học sinh phát huy hết kĩ VI KIẾN NGHỊ: Để đề tài áp dụng cách có hiệu tiết dạy nghe , có số kiến nghị sau: + Đối với học sinh: phải chuẩn bị tốt phần từ vựng nhà trước đến lớp tiết học + Đối với giáo viên: thiết kế lại hoạt động phần “Post- Listening” cho hấp dẫn với nhiều hình thức khác , nhằm tạo hứng thú cho học sinh Ngoài ra, giáo viên cần phải chuẩn bị số tình xảy nội dung để tránh bị thụ động trình nói viết học sinh + Cung cấp thêm số tài liệu có liên quan đến kỹ ( : nghe – nói đọc –viết ) cho giáo viên tham khảo Tôi thiết nghĩ, việc thiết kế lại hoạt động phần “PostListening” không dừng lại khối lớp 10 mà áp dụng cho khối lớp 11 12 Trang 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh 10 (Hoàng Văn Vân, Hoàng Thi Xuân Hoa, Đỗ Tuấn Minh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Quốc Tuấn)-Nhà xuất giáo dục Tiếng Anh 10-Sách Giáo Viên (Hoàng Văn Vân, Hoàng Thi Xuân Hoa, Đỗ Tuấn Minh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Quốc Tuấn)-Nhà xuất giáo dục Thiết kế giảng Tiếng Anh 10 (Chu Quang Bình) –Nhà xuất Hà Nội Giới thiệu Giáo Án Tiếng Anh 10 (Vũ Thị Lợi, Đồng Thị Yến Trang, Nguyễn Thị Ý, Võ Thị Minh Hồng, Tôn Nữ Hạnh Trâm, Nguyễn Thị Kim Dung)-Nhà xuất Hà Nội Teach listening in Tieng Anh 10 –Sở GD & ĐT Quảng nam Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn Tiếng Anh THPT – Nhà xuất Giáo Dục Việt Nam Trang 14 MỤC LỤC NỘI DUNG Tên đề tài I Đặt vấn đề II Giải vấn đề II.1Cơ sở lý luận II.2 Cơ sở thực tiễn II.2.1 Chuẩn bị II.2.2 Tổ chức lớp III Nội dung nghiên cứu IV Kết nghiên cứu V Kết luận VI Kiến nghị Tài liệu tham khảo Mục Lục TRANG 01 02 02-03 02 02-03 03 03 04-11 12 12-13 13 14 15 Trang 15 PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2010- 2011 (Dành cho người tham gia đánh giá xếp loại SKKN) -Đề tài: “Một số Hoạt Động Trong Phần “POST-LISTENING” Tiếng Anh Lớp 10- Chương Trình chuẩn -Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Minh Dung -Đơn vị: Tổ Ngoại Ngữ - Điểm cụ thể: Phần Nhận xét Điểm tối đa Điểm đạt người đánh giá xếp loại đề tài Tên đề tài Đặt vấn đề Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Nội dung nghiên cứu Kết nghiên cứu Kết luận 8.Đề nghị 9.Phụ lục 10.Tài liệu tham khảo 11.Mục lục 12.Phiếu đánh giá xếp loại Thể thức văn bản, tả Tổng cộng 1 1 20đ Căn số điểm đạt được, đề tài xếp loại : Người đánh giá xếp loại đề tài: Trang 16 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2010 - 2011 I Đánh giá xếp loại HĐKH Trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN Tên đề tài: “Một số Hoạt Động Trong Phần “POST-LISTENING” Tiếng Anh Lớp 10- Chương Trình chuẩn” Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Minh Dung Chức vụ: Tổ Trưởng -Tổ: Ngoại ngữ Nhận xét Chủ tịch HĐKH đề tài: a) Ưu điểm: b) Hạn chế: Đánh giá, xếp loại: Sau thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Trường THPT Lê Quý Đôn thống xếp loại : Thư ký HĐKH: Chủ tịch HĐKH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) II Đánh giá, xếp loại HĐKH Sở GD&ĐT Quảng Nam Sau thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Sở GD&ĐT Quảng Nam thống xếp loại: Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Trang 17 Trang 18 [...]... tài được áp dụng một cách có hiệu quả trong các tiết dạy nghe , tôi có một số kiến nghị sau: + Đối với học sinh: phải chuẩn bị tốt phần từ vựng ở nhà trước khi đến lớp trong các tiết học + Đối với giáo viên: thiết kế lại các hoạt động trong phần “Post- Listening” sao cho hấp dẫn với nhiều hình thức khác nhau , nhằm tạo hứng thú cho học sinh Ngoài ra, giáo viên cần phải chuẩn bị một số tình huống có... 15 PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2 010- 2011 (Dành cho người tham gia đánh giá xếp loại SKKN) -Đề tài: Một số Hoạt Động Trong Phần “POST- LISTENING” Tiếng Anh Lớp 10- Chương Trình chuẩn -Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Minh Dung -Đơn vị: Tổ Ngoại Ngữ - Điểm cụ thể: Phần Nhận xét Điểm tối đa Điểm đạt được của người đánh giá xếp loại đề tài 1 Tên... huống có thể xảy ra ngoài những nội dung trong bài để tránh bị thụ động trong quá trình nói và viết của học sinh + Cung cấp thêm một số tài liệu có liên quan đến các kỹ năng ( như : nghe – nói đọc –viết ) cho giáo viên tham khảo Tôi thiết nghĩ, việc thiết kế lại các hoạt động trong phần “PostListening” không chỉ dừng lại ở khối lớp 10 mà có thể áp dụng cho khối lớp 11 và 12 Trang 13... cho phần “Post- Listening” thêm sinh động và tạo hưng phấn cho học sinh trong các tiết dạy nghe trong chương trình Tiếng Anh 10 –chương trình chuẩn - giáo viên cần phải đầu tư nhiều để thiết kế lại các hoạt động sao cho nội dung thích hợp với từng tiết dạy để phát huy được khả năng nghe và phản hồi sau khi nghe của học sinh Khi thiết kế lại các hoạt động, giáo viên phải lưu ý đến thời gian của từng hoạt. .. thời gian của từng hoạt động Các hoạt động phải phù hợp với nội dung bài học (không quá dài cũng không quá dễ) Trong mỗi hoạt động phải tạo được sự hứng thú thực sự đối với từng lớp, từng học sinh để tất cả các em có thể tham gia được Trong mỗi hoạt động giáo viên phải yêu cầu học sinh làm việc theo cặp, nhóm, Cần có sự khen thưởng khích lệ đối với những nhóm, cặp làm tốt các hoạt động này Hơn nữa giáo... TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Tiếng Anh 10 (Hoàng Văn Vân, Hoàng Thi Xuân Hoa, Đỗ Tuấn Minh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Quốc Tuấn)-Nhà xuất bản giáo dục 2 Tiếng Anh 10- Sách Giáo Viên (Hoàng Văn Vân, Hoàng Thi Xuân Hoa, Đỗ Tuấn Minh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Quốc Tuấn)-Nhà xuất bản giáo dục 3 Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 (Chu Quang Bình) –Nhà xuất bản Hà Nội 4 Giới thiệu Giáo Án Tiếng Anh 10 (Vũ Thị Lợi, Đồng... Lớp Sỉ Số 10C1 10C8 49 45 Trung Giỏi Khá Bình Yêú Kém 3 23 (6.1%) 6(12.2%) (46.9%) 15(30.7%) 2(4.1%) 1(2.2%) 3(6.7%) 19(42.2%) 18(40%) 4(8.9%) Học kỳ II: (Điểm TB các bài kiểm tra) Lớp 10C1 10C8 Sỉ Số 49 45 Trung Giỏi Khá Bình Yêú Kém 5 (10. 2%) 10( 20.4%) 26(53%) 8(16.4%) 0 3(6.7%) 8(17.8%) 23(52.2%) 10( 21.1%) 1(2.2%) V KẾT LUẬN: Qua nhiều năm giảng dạy chính bản thân tôi thấy được việc áp dụng các hoạt. .. VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2 010 - 2011 I Đánh giá xếp loại của HĐKH Trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN 1 Tên đề tài: Một số Hoạt Động Trong Phần “POST- LISTENING” Tiếng Anh Lớp 10- Chương Trình chuẩn” 2 Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Minh Dung 3 Chức vụ: Tổ Trưởng -Tổ: Ngoại ngữ 4 Nhận xét của Chủ tịch HĐKH về đề tài: a) Ưu điểm: ... bài trước lớp + Tạo được sự chủ động, hưng phấn cho học sinh khi tham gia nghe với những hoạt động mới cho từng đơn vị bài học Lớp học trở nên sôi nổi thực sự Các em cảm thấy thích thú khi nghe được và nghe chính xác các nội dung trong bài nghe do chính sự nổ lực của bản thân + Tạo được tính nhanh nhẹn khi nghe và phản hồi lại sau khi nghe Qua một năm giảng dạy ở 2 lớp 10( C1 và C8) (năm học 2 010- 2011)... hoạt động trong phần “Post- Listening” đã mang lại nhiều kết quả rất khả quan - Khả năng nghe của học sinh có tiến bộ rõ rệt, bên cạnh đó các kĩ năng khác như nói và viết cũng được nâng cao Các em thực sự rất thích thú trong các giờ học nghe Trang 12 Đây là những kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã góp nhặt được qua thực tế giảng dạy trong giờ học nghe bộ môn Tiếng Anh 10 ở ... nhiều hoạt động khác để phát huy tốt kĩ nghe & hiểu học sinh ; hoạt động mức độ vừa phải, không khó không dễ Tuy nhiên, qua hoạt động phần “Post- Listening” phát huy việc tổ chức hoạt động cho... Khi thiết kế lại hoạt động, giáo viên phải lưu ý đến thời gian hoạt động Các hoạt động phải phù hợp với nội dung học (không dài không dễ) Trong hoạt động phải tạo hứng thú thực lớp, học sinh để... KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2 010- 2011 (Dành cho người tham gia đánh giá xếp loại SKKN) -Đề tài: “Một số Hoạt Động Trong Phần “POST- LISTENING” Tiếng Anh Lớp 10- Chương Trình chuẩn -Họ
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số hoạt động trong phần “post listening” tiếng anh lớp 10, skkn một số hoạt động trong phần “post listening” tiếng anh lớp 10, skkn một số hoạt động trong phần “post listening” tiếng anh lớp 10

Từ khóa liên quan