0

Tuyển tập 40 đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12 (có đáp án chi tiết)

183 11,459 128

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2015, 21:35

 ✄SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 THPTN M H C 2012 - 2013✂☎☎✆✝✞✟☎✾✿CHÍNH TH C❀Môn thi: SINH H C 12 THPT - B NG ATh i gian: 150 phút (Không k th i gian giao )☎✠☛☞✌✍✡✏✎Câu I (4,0 i m ).1) Ng i ta nuôi m t t bào vi khu n E.coli trong môi tr ng ch a N14 ( l n th 1). Sau m t th h ng i tachuy n sang môi tr ng nuôi c y có ch a N15 ( l n th 2) cho m i t bào nhân ôi 2 l n. Sau ó l i chuy n cáct bào ãc t o ra sang nuôi c y trong môi tr ng có N14 ( l n th 3) chúng nhân ôi 1 l n n a.a. Hãy tính s phân t ADN ch ch a N14 ; ch ch a N15 và ch a c N14 và N15 l n th 3.b. Thí nghi m này ch ng minh i u gì?2) Phân bi t gen c u trúc và gen i u hoà?3) Trong t nhiên d ng t bi n gen nào là ph bi n nh t? Vì sao?4) Nêu nh ng c i m khác nhau c b n trong nhân ôi ADN sinh v t nhân s và sinh v t nhân th c.✔✕✗✒✓✗✜✖✖✑✗✏✎✖✎✛✚✗✏✒✛✗✎✑✒✓✔✙✎✖✏✎✑✎✘✑✙✒✔✔✒✑✏✑✎✖✢✣✗✦✤✥✖✥✖✧✖✖★✘✎✖✙★✘✎✔✪✔✙✎✛✩✓✏✎✫✎✦ơ✎✧✭✭ơ✢✩✏✎Câu II (3,0 i m).M t loài th c v t giao ph n có alen A quy nh h t tròn là tr i hoàn toàn so v i alen a qui nh h tlà tr i hoàn toàn so v i alen b qui nh h t tr ng. Hai c p gen A, a và B, b phândài; alen B qui nh h tli c l p. Khi thu ho ch m t qu n th cân b ng di truy n, ng i ta thuc 475 h t tròn, tr ng; 6075h t dài, ; 1425 h t tròn, ; 2025 h t dài, tr ng.1) Hãy xác nh t n s các alen (A, a; B, b) và t n s các ki u gen c a qu n th nêu trên.2) N u v sau mang t t c các h t có ki u hình dài,ra tr ng thì t l ki u hình h t khi thu ho chs nh th nào?✙✭✓✎✮✯✛✩✎✓✮✎✛✰✯✎✮✎✮✛✱✫✛✓✗✎✭✏✲★✱✧✛✒✓✓✎✜✑✛✑✱✛✎✰✎✛✰✛✗✎✣✗✣✏✗✏✮✳✔✙✏✦✶✵✎✛✏✰✘✴✔✛✛✥✑✏✎Câu III (4,0 i m).1) Nh ng tr ng h p nào gen không t o thành c p alen?2) Trong quá trình phát tri n phôi s m ru i gi mc có b nhi m s c thAaBbDdXY, l n phân bào th 6 ng i ta th y m t s t bào c p Dd không phân ly. Cho rt bi n, thì nó có bao nhiêu dòng t bào khác nhau v s l ng nhi m sphát tri n thành thvi t ký hi u b NST c a các dòng t bào ó.3) m t loài thú, có m t tính tr ng bi u hi n c 2 gi i tính. Tính tr ng ó có ththeo nh ng quy lu t nào? ( không c n phân tích và nêu ví d ).✒✢✜✫✛✑✏✵✯✙✧✙✧✣✒✏✏✖✔✱✷✎✩✗✏✎✘c ký hi ung phôi óc th ? Hãy✜✓✑✔✲✧✫✑✓✔★✣✎✱✷✎✏✜✓✑✔✔✘✎✓✳✸✏✏✘✛✓✧✦✯✎✛✎★c di truy n✜✓✑✹✭✢✺✏✎Câu IV (3,0 i m).Ru i gi m, alen A quy nh thân xám tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh thân en; alen B quynh cánh dài tr i hoàn toàn so v i alen b quy nh cánh c t; hai c p gen cùng n m trên m t c p NSTth ng. Alen D quy nh m ttr i hoàn toàn so v i alen d quy nh m t tr ng, gen quy nh tính tr ngmàu m t n m trên NST gi i tính X (không có alen trên Y). Cho giao ph i gi a ru i thân xám, cánh dài,m tv i ru i thân en, cánh c t, m t tr ng thuc F1 100% ru i thân xám, cánh dài, m t . Cho F1giao ph i v i nhau F2 th y xu t hi n 48,75% ru i gi m thân xám, cánh dài, m t . Theo lý thuy t, hãyxác nh:1) T n s hoán v genru i cái F1 .2) Tính t l các ki u hình còn l i F2 .✸✵✙✎✮✯✎✮✎✓✲✎✮✯✎✮✫✓✫✴✓✱✒✎✱✮✎✰✯✑✎✱✮✎✮✛✓✱✲✣✵✯✢✱✵✎✰✱✯✵✎✣✙✯✎✱✎✴✙✎✑✵✧✱✜✙✱✰✔✘✎✰✮✗✣✵✮✧✧✏✘✧✛✥✏✎Câu V (3,0 i m).t oc 1 ADN tái t h p thì c n s d ng m y lo i1) Nêu c ch tác d ng c a enzim gi i h n.enzim gi i h n? Vì sao? Nêu các tiêu chu n c n có c a m t th truy n.2) Trình bày 2 quy trình khác nhau t o ra th song nh b i th c v t.✔✏✯ơ✴✎✛✗✜✻✕✯✪✛✳✗✙✜✛✑✤✏✴★✛✳✏✓✏✎✮✛✧✭✓✩✏✎Câu VI (3,0 i m).1) So sánh hai tinh bào b c II m t ng v t l ng b i, trong tr ng h p gi m phân bình th ng.2) Cho ng a en thu n ch ng giao ph i v i ng a tr ng thu n ch ng ng h p l n, F1 u lông en.Cho F1 lai phân tích thuc Fa có t l 2 tr ng : 1 en : 1 xám. Khi cho F1 giao ph i v i ng a xám thuc i con có t l 3 en : 3 xám : 2 tr ng. Hãy gi i thích k t qu trên.✭✧✎✓✗✭✼✓✣✎✒✑✱✓✩✩✘✜✑✎✜✑✒✘✎✫✎✯✥✩✔✦✦✥---H t--✽1✑✎✣✎✱✎★✜✳✱✎✒✵✎✳✦✜✑✗✯ ✄SGD& T NGH AN ✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 THPTN M H C 2012 - 2013✂☎☎✆✝✞✟☎HƯNG D N VÀ BI U I M CH MTHI CHÍNH TH CMôn thi: SINH H C THPT - B NG A(H ng d n và bi u i m g m trang)✞☎✆✁✆✝✁✞✟☎☛✠☛☛☞✌✠✡✌CÂUN I DUNGCâuI 1) Ng i ta nuôi m t t bào vi khu n E.coli trong môi tr ng ch a N14 ( l n th 1). Sau m tth h ng i ta chuy n sang môi tr ng nuôi c y có ch a N15( l n th 2)cho m i t bàonhân ôi 2 l n. Sau ó l i chuy n các t bào ãc t o ra sang nuôi c y trong môi tr ngcó N14 ( l n th 3) chúng nhân ôi 1 l n n a.a. Hãy Tính s phân t ADN ch ch a N14 ; ch ch a N15 ch a c N14 và N15 l n th 3.b. Thí nghi m này ch ng minh i u gì?2) Phân bi t gen c u trúc và gen i u hoà?3) Trong t nhiên, d ng t bi n gen nào là ph bi n nh t? Vì sao?4) Nêu nh ng c i m khác nhau c b n trong nhân ôi ADN sinh v t nhân s và sinh v tnhân th c.1 1) Ng i ta nuôi m t t bào vi khu n E.coli trong môi tr ng ch a N14 ( l n th 1) Sau m tth h ng i ta chuy n sang môi tr ng nuôi c y có ch a N15 ( l n th 2)cho m i t bàonhân ôi 2 l n. Sau ó l i chuy n các t bào ãc t o ra sang nuôi c y trong môi tr ngcó N14 ( l n th 3) chúng nhân ôi 1 l n n a.- 4 phân t ch ch a N14 ; không có phân t ch ch a N15 :……........................a- 12 phân t ch a c N14 và N15 ………………………………………………….- Ch ng minh ADN nhân ôi theo nguyên t c bán b o t n…………………………….b2 Phân bi t gen c u trúc và gen i u hoà?- Gen i u hoà mã hóa cho các lo i protein là các y u t i u hoà bi u hi n c a các genkhác trong h gen……………………………………………………………………………..- Gen c u trúc mã hoá cho các chu i polypeptit tham gia thành ph n c u trúc hay ch c n ngc a t bào (c u trúc, b o v , hoocmôn, xúc tác…)…………………………………..3 Trong t nhiên, d ng t bi n gen nào là ph bi n nh t? Vì sao?- t bi n gen ph bi n nh t là thay th 1 c p nucleotit. …………………………………..- Vì: + C ch phát sinh t bi n t phát d ng thay th 1 c p nucleotit d x y ra h n ngay ckhi không có tác nhân t bi n (do các nucleotit trong t bào có th h bi n thành d ng hi m).+ Trong ph n l n tr ng h p, t bi n thay th c p nucleotit là các t bi n trung tính,(do ch nh h ng n m t b ba duy nh t trên gen) => d ng t bi n gen này d t n t i phbi n nhi u loài.4Nêu nh ng c i m khác nhau c b n trong nhân ôi ADN sinh v t nhân s vàsinh v t nhân th c.- sinh v t nhân th c, trên m t phân t ADN (m ch th ng, kích th c dài) có nhi u n vsao chép. sinh v t nhân s , trên phân t ADN m ch vòng, kích th c nh ch có m t n vsao chép. ………………………………………………………………………………………………………………………………- Các t bào sinh v t nhân th c có nhi u lo i enzim và protein khác nhau tham gia th c hi nquá trình tái b n ADN h n so v i sinh v t nhân s ………………………………………- T c sao chép c a sinh v t nhân s nhanh h n sinh v t nhân th c…………………………- ADN d ng m ch vòng c a nhân s không ng n l i sau m i chu k sao chép, trong khi hgen c a sinh v t nhân th c d ng m ch th ng ng n l i sau m i chu k sao chép. ……..CâuIIM t loài th c v t giao ph n có alen A quy nh h t tròn là tr i hoàn toàn so v i alen aqui nh h t dài; alen B qui nh h t là tr i hoàn toàn so v i alen b qui nh h t tr ng. Haic p gen A, a và B, b phân li c l p. Khi thu ho ch m t qu n th cân b ng di truy n, ng ita thc 475 h t tròn, tr ng; 6075 h t dài, ; 1425 h t tròn, ; 2025 h t dài, tr ng.1) Hãy xác nh t n s các alen (A, a; B, b) và t n s các ki u gen c a qu n th nêu trên.2) N u v sau mang t t c các h t có ki u hình dàira tr ng thì t l ki u hình h t✒✓✹✔✎✏✎✑✒✖✔✏✗✹✕✖✔✎✏✎✔✑✒✁I M4,0✍✘✏✙✹✖✘✘✹✒✗✘✚✔✘✎✖✚✛✎✏✹✘✘✜✢✣✤✔✤✔✔✹✦✥✔✧✕✔✘✗✧✕✘✒✩✒✗✘✚★✑✖✘✪✘✥ơ✦✘✬✬ơ✜★✒✓✹✔✎✏✎✔✏✑✑✒✖✗✹✕✖✔✎✏✎✔✒1,0✘✏✙✹✖✘✘✹✒✗✘✚✎✖✔✘✚✛✎✏✹✘✘✜✤✥✖✤✥✖✦✤✖✱✵✎✦✖✗✧✕✘★✔✎✣★✏✎✛0,250,250.51,0✘✳✘✙✗✙0,5✭✚✔✖✙✦✘✳✲✮✰✯✳✱✽✔✪✔✽✙✔✫✻✓✔✔✔✎ơ✷✫✛✓✦✔✏✔✔✎✛✓✚✗✔✯✒✥✜✓✓✙✔✵✷✎✛✓0,5✎✎✑★✔✫✑✔✔✎✔✧✦ơ✩✔✦0,51,00,25✪✛✓✓0,25✧✶✴✰✺✵✰✸✷✰✹✺✷1,0✮✸✻✭★✯✛✩✓✤✎✮ơ✑✸✭ơ✯✛✤✔✰✎✑✥✮ơ✓★✭✩✦✩✯ơ✭ơ✣✎✭✓ơ✭ơ✳✑✱✛✛ơ✭✻✧✛✚✱✛✼✛✩✚✼✳✱✺✮✰✽✱✯✾❀✰✽✰✯✽✯✰✿✱✾✰❁✵✰✱✺✹✯✶✽✯❂❃✱ư❀✰❆ư❇✰✯❁✰✿✰✯❈❁❈✿✯✶❁✽✶❉✳✶✸❆❅❀✯❊✰✯✽20,250,25✘✛✳✳0,25✘✛✿✶❋●✯0,253,0 ✰✸ mong i khi thu ho ch s nh th nào? Gi i thích.Xét t ng tính tr ng trong qu n th :1t n s alen a = 0,9; A = 0,1c u trúc di truy n- D ng h t: 19% h t tròn : 81% h t dàigen qui nh hình d ng h t là: 0,01AA : 0,18Aa : 0,81aa………………………………………- Màu h t: 75% h t: 25% h t tr ng t n s alen b = 0,5; B = 0,5.c u trúc di truy ngen qui inh màu h t là: 0,25BB : 0,5Bb: 0,25bb……………………………………………..- T n s các KG c a qu n th : (0,01AA : 0,18Aa : 0,81aa)x(0,25BB : 0,5Bb: 0,25bb) =0,0025 AABB : 0,005 AABb : 0,0025Aabb : 0,045 AaBB: 0,09AaBb : 0,045Aabb :0,2025aaBB : 0,405aaBb : 0,2025 aabb.Các h t dài, có t n s ki u gen là: 1aaBB: 2aaBb.2- N u em các h t này ra tr ng s có t l phân li ki u hình tính (theo lí thuy t) thuc vsau là: 8 h t dài (aaB-): 1 dài tr ng (aabb)………………………………………………….CâuIII1) Nh ng tr ng h p nào gen không t o thành c p alen?c có thành ph n ki u gen2) Trong quá trình phát tri n phôi s m ru i gi mAaBbDdXY, l n phân bào th 6 ng i ta th y m t s t bào c p NST mang c p gen Ddkhông phân ly. Cho r ng phôi ó phát tri n thành tht bi n, thì nó có m y dòng t bàokhác nhau v s l ng nhi m s c th ? Hãy vi t ký hi u b NST các lo i t bào ó.3) m t loài thú, có m t tính tr ng bi u hi n c 2 gi i tính. Tính tr ng ó có thc di truy n theo nh ng quy lu t nào?L u ý: không c n phân tích và nêu ví d .1 - Gen trong các bào quan (ty th , l p th ) n m trong t bào ch t …………………………..- Gen trên X không có alen trên Y ho c gen trên Y không có alen trên X …… ………- Gen trên nhi m s c th còn l i không có alen t ng ng trong tht bi n m t nhi m.- Gen trên o n NST t ng ng v i o n b m t do t bi n.n b i bình th ng ho c giao t th .- Các gen trong giao t2 - Phát sinh 3 dòng t bào:1 dòng t bào bình th ng (2n) và 2 dòng t bào t bi n 2n +2; 2n – 2.c ký hi u: AaBbDdXY (2n)…………………………….- Các t bào ó mang b NSTAaBbDDddXY (2n+2)…………………….AaBbXY (2n-2)……………………………..AaBbDDXY; AaBbddXY (2n)TH1: Tính tr ng do m t gen quy nh:3- Di truy n theo quy lu t phân ly ( gen t n tai trên NST th ng)………………………………- Di truy n liên k t v i NST gi i tính X, gen t n t i vùng không t ng ng trên X ……...- Di truy n liên k t v i NST gi i tính, gen t n t i vùng t ng ng trên X và Y …….......- Di truy n qua t bào ch t (gen t n t i ti th )………………………………………….TH2: Tính tr ng do 2 hay nhi u gen không alen quy nh.- Di truy n theo quy lu t t ng tác gen trên NST th ng…- Di truy n theo quy lu t t ng tác gen trên NST gi i tính..CâuIVRu i gi m, alen A quy nh thân xám tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh thânen; alen B quy nh cánh dài tr i hoàn toàn so v i alen b quy nh cánh c t; hai c p gencùng n m trên m t c p NST th ng. Alen D quy nh m ttr i hoàn toàn so v i alen dquy nh m t tr ng, gen quy nh tính tr ng màu m t n m trên NST gi i tính X ( không cóalen trên Y). Cho giao ph i gi a ru i thân xám, cánh dài, m tv i ru i thân en, cánhc t, m t tr ng thuc F1 100% ru i thân xám, cánh dài, m t . Cho F1 giao ph i v inhau F2 th y xu t hi n 48,75% ru i gi m thân xám, cánh dài, m t . Tính theo lýthuy t, hãy xác nh.1) T n s hoán v genru i cái F1 .2) Tính t l các ki u hình còn l i F2 .1AB DAB D d- T P F1 có KGX X vàX Yabab1  3- F1 x F1 F2 (Xám, dài, ) = ( A −; B − ) X D =  0, 5 + abuu  x = 0, 4875 → abuu = 30% .2  4V y f = 100% - (30% x 2) = 40%......................................................................................❇✯ư✽✹✖✁✚✄✛✛✛✎✛✮✛✛✎✛✎✗★✂✱✛✙☎✂✰✄✛✙☎✂★✛✣✗0,75✂✏0,75✳✹✘✚✢✖0,75✆✔✵✎✏✶✛✔✘✎✧✜✥✑✴✱✎✛✰✴ư❅❇✵✯✶❊✾✳✰✳✹✶✮❈✹✝ư❁✹❁0,754,0❅✱✵✵✽❂✶✶✳✰✰✱✽❃❈❀✞ư✽✶●❇✱✰✯✽✽✶✱✱✶●✯✹✸✾✰✯✟❃✰ư✴❇✺❁ư❆✏✏✲✔✙✛✫✱✷✏✏✛✑✖✛✯ơ✑✎✎✖✎✓✒ơ✤✓✓✔✮✛✷✓✙✎✔✎ơ✏✫✑✤✔✔✔✔✒0,250,250,250,250,250,25✎✑✔✓✎✎✘✜✓✑✘✚0,250,250,250,25✠✑★✵✭✒✑★✔★✵✯✯✯✯✵✧✛✔✵✑✵✧✛✎ơ✎ơ✑★✔✙✵✏✧✛✧✘✚0,250,250,250,25✠★✭✒ơ✑✑★✭✯ơ✑❊✳✰✽✱✾✰✽✟✰✰✽✱✾✰✽0,250,253,0✵❆❂❀✱❀✰✵ư✰❅❀✽✰❀✽✰✽✿✱✾✯❈❊❀❊✴❀✰❀❊✰ư❆✳✿✾❇❊✹✰❀❈✰✳✳✿✾❀●✰✾❂✰✿✽✽❁❈❊✽✹✹✶❋●✯✹✡✎✰✭30.50,50,5 ✖✥✘✢✘✘( H c sinh gi i cách khác úng cho i m t i a)2 - Xám, dài, tr ng = 16,25%........................................................................................................= 7,5%............................................................................................................- Xám, ng n,- Xám, ng n, tr ng = 2,5%........................................................................................................- en, dài,= 7,5%..............................................................................................................- en, dài, tr ng = 2,5%.............................................................................................................- en, ng n, = 11,25% ; en, ng n, tr ng = 3,75%. ........................................................CâuV1) Nêu c ch tác d ng c a enzim gi i h n.t oc 1 ADN tái t h p thì c n sd ng m y lo i enzim gi i h n? vì sao? Nêu các tiêu chu n c n có c a m t th truy n.2) Trình bày 2 quy trình khác nhau cùng t o ra th song nh b i th c v t.1 * C ch tác d ng c a enzim gi i h n:- Nh n bi t m t o n trình t nu xác nh…………………………………………- C t 2 m ch n c a phân t ADN v trí nucleotit xác nh, t o nên các u dính.*t oc 1 ADN tái t h p thì c n s d ng m t lo i enzim gi i h n (restrictaza).Vì: Vi c c t ADN c a t bào cho và c t th truy n do cùng m t lo i enzim gi i h n thì m it o ra các u dính phù h p v i nguyên t c b sung.* Các tiêu chu n c n có c a m t th truy n:- T n t i c l p và có kh n ng t nhân ôi c l p v i NST …………………………- Có các d u chu n ho c các gen ánh d u.- Có trình t kh i u sao chép, promoter có ái l c cao v i enzim phiên mã- Có trình t nh n bi t, m b o s di truy n b n v ng c a AND tái t h p2 * Lai xa k t h p v i a b i hóa : ………………………………………………………- Cho lai gi a 2 loài l ng b i, t o ra h p t lai F1 (có b NST g m 2 bn b i c a 2 loài).- Gây t bi n a b i h p t lai F1 t o ra th song nh b i.* Dung h p t bào tr n :- Lo i b thành xenlulôz c a t bào sinh d ng b ng enzim ho c vi ph u t o ra t bàotr n, sau ó nuôi các t bào tr n khác loài trong cùng môi tr ng nuôi t o ra các t bào lai.- Dùng hooc môn kích thích các t bào này thành cây lai…………………. ………CâuVI1) So sánh hai tinh bào b c II m t ng v t l ng b i, trong tr ng h p gi m phânbình th ng.2) Cho ng a en thu n ch ng giao ph i v i ng a tr ng thu n ch ng ng h p l n,F1 u lông en. Cho F1 lai phân tích thuc Fa có t l 2 tr ng : 1 en : 1 xám. Khi choF1 giao ph i v i ng a xám thuc i con có t l 3 en : 3 xám : 2 tr ng. Hãy gi i thíchk t qu trên.+ C hai tinh bào u mang b NST kép n b i ……………………..1 - Gi ngnhau:ng nhau… …………………………………..+ L ng t bào ch t t ng- Khác nhau:+ Mang t h p n NST kép khác nhau v ngu n g c………………………..+ M t s NST có s thay i v t h p gen do trao i chéo………………F1d h p 2 c p2 - Cho F1 lai phân tích, Fa có t l : 2 tr ng : 1 en : 1xám (Fa có 4 ki u t h p)gen (AaBb) có KH lông en Tính tr ng màu lông di truy n theo quy lu t t ng tác gen…- Fa có 3 KHcó th t ng tác theo m t trong 3 ki u: 12:3:1 ho c 9:6:1 ho c 9:3:4. ……….- KH lông tr ng chi m 2/4, trong ó có ki u gen aabbt ng tác gen át ch do gen l n.- Quy c: A-B- lông en (do t ng tác b sung gi a các gen tr i không alen)………….B lông xám; bb át ch cho KH lông tr ng, aa không átT ó ta có: Ng a tr ng Pt/c có KG aabb, ng a en T/C’ P có KG là AABB- PT/C’ : AABB (lông en) x aabb (lông tr ng)F1 100% AaBb (lông en)………- Cho F1 lai phân tích:F1: AaBb (lông en) x aabb (lông tr ng)Fa :1AaBb ( en) : 1aaBb (xám) : 1Aabb (tr ng) : 1aabb (tr ng) ……………………..- Cho F1 giao ph i v i ng a xám thuc i con t l 8 t h p, mà F1 có 4 lo i giao tng a xám em lai v i F1 cho 2 lo i giao t => có KG aaBb………………………………………..- F1:AaBb (lông en) x aaBb (lông xám).F2: 3A-B- ( en) : 3aaB- (xám) : 1Aabb (tr ng): 1aabb (tr ng) = 3 en : 3 xám : 2 tr ng(L u ý quy c khác c ng cho i m t i a). ✱✱✎✰✱✱✎✰✻✱✻✱✱✎✱✰✻✻✶❉✷✾✲✰✁✯❆✯❁0.250.250.250.250.250.25✂ư❇❇✽✳❁✄✾✯❆✶❉✯❃✱✶✽✯✱✹3,0✺✮✔✯ơ✴✛✳✔✭✎✎✛✓✱✛✗✧ơ✳✪✎✛✮✎✮✎✛✤✏✗✜✻✮✩✎✜✤✱✯✛✑✔✴✱✛✓✏★✘✯✛✳✱✎✛✗✏✳✵✎✛✪✯✜✕★✓✭✦✭✎✓✎✭✩✙✯✛✓✗✯✓✕✙✫✎✗✧✎✯✩✩✔★✭✎✦★✪✦✜✩✩✢✳✔✯✜0.250.250.250.250.250.250,250,25✎✓✵✼✢✛✑✎✜✓✤✔ơ✓✓✳✏✎✎✓✓✜✓✔✮✛✤✗✓0.250.25✜✔✰✛✲✳✗✔✏☎✼ơ✫✔✎✛✑✗✏✎✒✔✎✛✑✔✺ư✹✱✰✱✺✱ưư✆❅✸❇❅❁❈✰✮❀❉✾❁❊❉✮❃0.250.25✰3,0✵❇❀✰✰✰ư❋❇●✰❈❀✾✰✮ư✰❇❋❅●✰✸✸✽✣★✦✎✎ơ✓✔✓✙✜✎ơ✑ơ✑✑✪★✵✣✜✣✪★✪✪✎✓✎✜✩✱✏✘✪✎✮✜0,250,250,250,25✫✜✥★✎✭✛ơ✑✏✏✫ơ✑✱✫✓✔✏✔✎✯✎✫ơ✑✪ơ✑✑✢✔✓✱0.250,250,250,25✱✎✎✩✡✧✩✱✎✎✱0,25✎✱✱✎✣✪✯✎✩✎✎✜✒✘✑✯✜✥✤✛✩0,25✛✤0,25✎✱✱✎✞✎✎✱✎✖✘✢✘✝--H t-✽40,25  S✝GIÁO D C VÀ ÀO T OTHANH HOÁ✁✂K THI CH N H C SINH GI I T NHN M H C 2013 – 2014MÔN THI: SINH H CL p 12 THPTNgày thi: 20/3/2014Th i gian 180 phút (không k th i gian giao )( g m 10 câu, 02 trang)✄☎✆✆✟✞✆✠✡✿❀CHÍNH TH C❁☞☛SBD: ………………✌✍✎✒✏✑✔Câu 1 (2,0 i m).a. Cho 1 o n ADN kho ng gi a 1 n v sao chép nh hình v (O là i mkh i u sao chép; I, II, III, IV ch các o n m ch n c a ADN). Các o n m chn nào c a o n ADN trênc t ng h p gián o n ? Gi i thích.✓✕✗✕✕✖✗✘✙✤✥ơ✦✕✖✕ư✧✕✕✛✖★ư✖✕✧✕I3’...5’...ơơ✕✣✖✖✘IIIII✕✦✖O✢...5’...3’IVb. Gi s , gen A ngô và gen B vi khu n E.coli có chi u dài b ng nhau,hãy so sánh chi u dài c a phân t mARN do hai gen trên t ng h p.Câu 2 (2,0 i m).a. Cho m t NST bình th ng có trình t các gen nh sau: A B C D * E F G H.Xác nh d ng t bi n t o ra NST có trình t gen t ng ng v i m i tr ng h psau:2.A B C D * E H;1.A B C D * H G F E;4.A F G B C D * F H.3.A B B C D * E F G H;b. Cây cà chua t b i (4n) có ki u gen AAaa gi m phân có th t o nh nglo i giao t nào ? Vì sao th t b i (4n) l i gi m kh n ng h u th so v i th l ngb i (2n) ?Câu 3 (2.0 i m).a. Th nào là gen không alen ? Các gen không alen có th tác ng lên shình thành tính tr ng nh th nào ?b. m t loài v t c nh, ki u gen A-B- quy nh lông màu thiên lí; A-bb quy nhlông màu vàng; aaB- quy nh lông màu nâu; aabb quy nh lông màu tr ng.c 4 ki u hình v i t l : 1 :1 : 1 : 1.Xác nh ki u gen c a P th h sauCâu 4 (2,0 i m).a. Th nào là sinh v t bi n i gen ? Trình bày quy trình t o bò chuy n genb ng ph ng pháp chuy n gen ã c i bi n.b.chuy n gen mong mu n vào t bào th c v t, ng i ta th ng s d ngnh ng ph ng pháp nào ?Câu 5 (2,0 i m).a. gà, bi t t nh tr ng l ng nõu là tr i hoàn toàn so v i l ng tr ng. Trongm t qu n th , t n s gà lông tr ngc xác nh là 1/10000. Gi s qu n th óang tr ng thái cân b ng di truy n thì xác su t gà lông nâu giao ph i v i nhausinh ra gà lông tr ng là bao nhiêu ?b. Các nhân t nào có th làm phá v tr ng thái cân b ng ki u gen trongqu n th ?✘✩✗✫✗✦✪✫✩★✬✧✔✓✭✕✛✖ư✕✭✰✯ư✖✯✱✖✮✭✩ươ✱✣✣✱✭✲✳ư✘✖✘✘✣✴✙✵✮✧✖✲✙✣ư✶✭✔✓✰✣✖✷ư✭✸✛✣✭✯✰✘✣✕✕✕✕✛✕✛✕✦✕✣✰✺✕ư✧✛✛✹✣✲✥✺✔✓✰✬ư✻ơ✣✼✙✰✣ư✕★✕✖✘✣✣✰✽✰✯✻ư✮ư✮✩✵ơ✔✓✷✭✰✤✕✣✗✤✲✖✽✵✭✹✖✕✬ư✲✧✕✫✵✛✹✘✾✕✩✤✣✽✹✽✤✣✣✶✖✬✣✣✲✕ ✔Câu 6 (2,0 i m).a. Trong m t phép lai c a m t c p ru i gi m, ng i ta thuc 420 ru icon, trong ó có 140 con c. Hãy gi i thích k t qu c a phép lai này?bò, tính tr ng lông en chi ph i b i gen cb, gen này tr i con cb.nh ng l n con cái. Alen c a nó là cr chi ph i tính tr ng lông , gen này tr icon cái nh ng l n con c. Gen quy nh màu lông n m trên NST th ng.giao ph i v i bò cái lông en, xác nh t l ki u hìnhCho bò c lôngtheo gi i tính F1 và F2.Câu 7 (2,0 i m).ng hình thànha. Tác ng c a ch n l c v n ng rõ nh t i v i conloài nào ? Vì sao ? Trình bày c ch c a conng hình thành loài ó.b. T i sao các c i m thích nghi ch mang tính h p lý t ng i ?Câu 8 (2,0 i m).a. D a vào lý thuy t ti n hóa, hãy gi i thích vì sao m t qu n thng v tcsinh s n h u tính sau khi b suy gi m s l ng quá m c do y u t ng u nhiênph c h i s l ng nh ban u nh ng v n có nguy c b tuy t ch ng. Trong hoànc nh ó,làm gi m nguy c tuy t ch ng c a qu n th nên áp d ng nh ng bi npháp gì ?b. Trong i u ki n nào thì ch n l c t nhiên s làm suy gi m s a d ng ditruy n c a qu n th sinh v t sinh s n h u tính ?Câu 9 (2,0 i m).a. Hãy cho bi t c tr ng c a các loài có ki u t ng tr ng trong i u ki nmôi tr ng không b gi i h n.b. Vì sao s t ng tr ng trong i u ki n môi tr ng b gi i h n, khi qu n thcó kích th c trung bình m ct ng tr ng nhanh h n khi qu n th có kích th cl n và kích th c nh ?Câu 10 ( 2,0 i m).m t loài ng v t, cho con c lông xám giao ph i v i con cái lông vàngc F1 toàn lông xám, ti p t c cho F1 giao ph i v i nhauc F2 có ki u hìnhphân li theo t l :Gi i c: 6 lông xám: 2 lông vàng;Gi i cái: 3 lông xám: 5 lông vàng.Cho r ng không x y ra t bi n và s bi u hi n tính tr ng không ch u nhh ng c a môi tr ng.a. Bi n lu n và vi t slai t P n F2.b. N u cho các con lông xám F2 giao ph i v i nhau, xác su t F3 xu t hi nm t con mang toàn gen l n là bao nhiêu % ?✓✭✦✕✕✷ư✭✯✾✁✘✖✰✕✗  ✗ ✕✲✕✯✕✕ư✗✧✁✭✖✛✽✂✮✦✽✯✕✘✽✦ưư✕✗ư✕✕✯✭✂✬✲✕✛✗✮✥✺✣✗✔✓✕✭✦✄✻✄ơ✖✕✕ ✕✰✭✾✦✕✣ư✕✽✲✕ư✮✮✕✥✧ươ✕✽✔✓✯✘✰✙✵✕✕ư✧✘ư✣✕✦✽✤ơ✫✻✧✱✦✘✛✤✣✽✕✭✻✕☎✺ư✧✦✣✯✄✤✰ơ✦✄✣✭☎✺✺✤ưư✘✕✫✘✛✽✁✘✰✵✢✙✘✯✺✕✖✙✔✓✰ư✮✕✛✯ưư ✲✦✴ư✗✕✱ư✲✴ư✗✕✫✺✖✲✲✣✕✭✫✴✺ưư✗✮✛✲ơ✖✤✤✣✣ư✲✂✔✓✷✕ư✭✕✭✻✕✧✰✥✯✽✵✽✲✲✕ư✧✣✺✲✕✯✲✬ư✗✘✦ư✺✻✕✭✰✯✺✖✛✘✮✰ơ✕✁✆✕✰✰✭✣✽✲ .............................H T.............................✝✾✕✣✾✺  S✝GIÁO D C VÀ ÀO T OTHANH HÓA✁✂K THI CH N H C SINH GI I T NHN M H C 2013- 2014MÔN THI: SINH H CL P 12 THPTNgày thi: 20/3/2014✄☎✆✆✟✞✆✆ HNG D N CH MƯ ✂✄☎✔Câu1N i dungi m(2,0)0,5✆✝✓a. Các o n m ch nHo c chú thích theo s✞c t ng h p gián o n:sau:✞✓✓ơ o n I và IV.✞✓ơ✕✠✡✁☛✓✡✼✖O✒Các o n Okazaki✓...5'3'......3'5'...✒Các o n Okazaki✓* Gi i thích:- T i m O o n ADN tháo xo n và t ng h p theo hai ch c ch Y......- Do enzim ADN polimeraza ch có th b sung nucleotit vào nhóm3′OH t do nên ch m t m ch n c a o n ADN m có chi u 3′ – 5′c t ng h p liên t c, m ch còn l i có(t i m kh i u nhân ôi)chi u 5′ – 3′ t ng h p gián o n.b. So sánh chi u dài c a phân t mARN do hai gen trên t ng h p- Ngô thu c nhóm sinh v t nhân th c, có gen phân m nh; vi khu nE.coli thu c nhóm sinh v t nhân s , có gen không phân m nh.- 2 phân t mARN s khaic t ng h p t 2 gen có chi u dài b ngnhau vì chi u dài c a gen A và chi u dài c a gen B b ng nhau.- Phân t mARN tr ng thành do gen A t ng h p ng n h n phân tmARN tr ng thành do gen B t ng h p vì ã b lo i b các o nintron.☞✕✆✣✕✖✹★✧✥✯✕✆✥✣✗✕✫✭✖✤✕✕★✕✧✕✌✣ơư✦✧✕✧✵✖0,5✖✕ư✪✘✧★✧✫✆✫✦★★✧✧✹✕✛ơ✖0,25✬✬✗✗✡✘ơ✦ư✫✯ơ✩✸☛✻ư✖★✻✭0,25★✎✭✫✙✖✍✩✖0,25✩✕✂✖2a. Tên các d ng t bi n và gi i thích:- Tr ng h p 1: t bi n o o n NST: o n E F G H bt ra quay0ng c 180 r i n i l i vào v trí ct ra và m t i.- Tr ng h p 2: t bi n m t o n NST: o n F G b- Tr ng h p 3: t bi n l p o n NST: o n Bcl pl i1l n- Tr ng h p 4:t bi n chuy n o n trong ph m vi m t NST: o nFG t ra chuy n t i v trí m i trên chính NST ó.0,252,0✞✓ưư✮✧✼✧✏✭✰✽✁✼✭✰ư✮✧✼✭✰✱✼✣✭✲✕✖✛✧✧✘✖✮✮☞✕ưư✕✆✖✛✕✱0,125✑✾✕✖✕ ✰✛✼✖✣✲✼✼✕✖✛✖✕✖✖✕ư✧✕✱✾✖ ✭✕0,125✤✼✖0,1250,125 ✔✔b. Các ki u giao t có thc sinh ra t cây cà chua t b i AAaa :- AAaa, AAa, Aaa, AA, Aa, aa, A, a, 0.- Th t b i (4n) gi m kh n ng h u th so v i th l ng b i (2n) vì :+ Th t b i (4n) có s di truy n phân li ph c t p, không n nh dogi m phân các cá th này b r i lo n.+ Các NST t ng ng ti p h p và phân li m t cách ng u nhiên → giaot có s l ng NST 0, n, 2n, 3n, 4n nh ng ch giao t l ng b i (2n)m i có s c s ng.✓✎✣✱✭✣✘✱✘✭✘ư✲ ✴✙ơ✕✛✵✲✰✁✣✱✽ư✶0.5✭✖★✕✛0,5✖✧✭✧☎ư✱✆✁✫✣ư✽✡✯✗✩✠✥✩ư✶✭0,5✽32,0a. Gen không alen là các gen không cùng lôcut (thu c các lôcut khácnhau trên c p NST t ng ng ho c trên các nhi m s c th khác nhaukhông t ng ng).- Các gen không alen có th tác ng lên s bi u hi n tính tr ng theonh ng ki u sau:+ T ng tác b sung: các gen không alen (không t ng ng) khi cùnghi n di n trong m t ki u gen s t o ra m t ki u hình riêng bi t.+ Tác ng c ng g p: m i gen cùng lo i (tr i ho c l n) góp ph n nhnhau vào s hình thành tính tr ng.+ T ng tác át ch : tr ng h p m t gen (tr i ho c l n) làm cho m t genkhác (không alen) không bi u hi n ki u hình.b. Xác nh ki u gen c a P- Th h sau thuc 4 ki u hình v i t l 1:1:1:1 → con có 4 ki u th p → P m i bên cho 2 lo i giao t ho c m t bên cho 4 lo i giao t ,m t bên cho 1 lo i giao t → P em lai ph i có ki u gen:AaBb x aabb ho c Aabb x aaBbF1 HS t vi t S L.- TH1: P: AaBb x aabb- TH2: P: Aabb x aaBbF1 HS t vi t S L.✭ư ươ✕ơ✕✁✣0,25✁✣✙✹✂ ✕✭✯✣✺✖✣ươ★✺ư✺✭✕✭✣✭✢✭✭✳✱✣✺✖✯ư✖ơ✭ ✤ ư✖ơ✰ư✮✧✭✣✭✺ ✰0,25✭ ✣✔✓0,250,25✍✄✺✕✧ư✧✣✲✳✖✭✖✥✺✩✩✣✭ ✕★✖✘✩0,5✣ 40,250,252,0a. - Sinh v t bi n i gen là các cá thc b sung vào b gen c a 0,5c tái t h p ho c nh ng gen ãc s a ch a.mình nh ng gen ã- Quy trình t o bò chuy n gen b ng ph ng pháp chuy n gen ã c ibi nNuôi c y các t bào và b sung ADN mang gen c n c i bi n vào d chnuôi t bào → ch n l c các t bào ã mang gen c i bi n → dung h p 1,0v i t bào tr ng ã lo i m t nhân t bào → c y vào c quan sinh s nc a bò m → sinh ra bò con chuy n gen.b. Các ph ng pháp chuy n gen t bào th c v t:- Ph ng pháp chuy n gen vào t bào th c v t: chuy n gen b ng thtruy n plasmit ho c vi rút; chuy n gen tr c ti p qua ng ph n; k thu t 0,5vi tiêm t bào tr n; dùng súng b n gen...2,0a. Tính xác su tQuy c: A: lông nâu.✓✏✆✙✕✕☎✯✰✼☎✯✰✼✣☛ư✧★✧✕ư✧★✭✙ ✕✕ư✔✧✦✩✙✔✞✠✝✓ơ☞✏✾✰★✰✲✄✰✱✦✰✄✕✤✖✕✾✘✰✸✘✰✛✰✾✧ơ✘✣✔✠ươ✞ơ✣✫ ✗5✰✤✡ư✲✏✟✰✣✯✯✹✆✻✰✣✽✬✾✣✠✻ a: lông tr ng.G i p và q l n l t là t n s t ng✹✤✄ư- Do qu n th✤✣✧✤✽ươ✕i c a alen A và a (p, q ∈ N * , p + q = 1)✽✦110000ang cân b ng di truy n => q 2a =✕✬✫=> qa = 0,01=> pA = 1 – 0,01 = 0,99- T n s các lo i ki u gen : AA = ( 0,99)2 = 0,9801Aa = 2 ( 0,99) (0,01) = 0,0198aa = 0,0001- Gà lông nâu (P) sinh ra gà lông tr ng => P u là Aa-T nsP u có ki u gen d h p là: ( 0,0198)2 ≈ 0,000392- Xác su t sinh gà lông tr ng:0,25 x 0,000392 = 0,000098 hay 0,0098%.b. Các nhân t có th làm phá v tr ng thái cân b ng ki u gentrong qu n th :t bi n, ch n l c, di nh p gen, giao ph i kh ng ng u nhiên, s c s ngc a các lo i giao t và h p t không nh nhau, kích th c qu n th (qu nth ban u chia thành nh ng qu n th nh h n có s l ng cá th ít)...✤✽✖✣✹✤✽✕✣✕✾✕0.25✫✣✛✣✕0.25✫✧✹✔0.250.25✔✞ ✝✁0.25✔✂✼✭✰✦✄✖✣✕✻✄✩✧✤✽✩✵ư✙✤✣ươ✂✱☎✽ư✲✤✧✽✣✤✣6a) Gi i thích k t qu phép lai:- S ru i cái F1: 420 – 140 = 280T l ru i c : ru i cái = 140 : 280 = 1 : 2ã có 50% ru i c ch t.- Theo lý thuy t t l này là 1 : 1- Gen gây ch t có tác d ng ru i ct bi n gen l n trên nhi ms c th X không có alen trên nhi m s c th Y.- S L minh ho :Quy c: A- qui nh bình th nga - Gây ch tA aP: X XxXAYF1: 1XAXA : 1XAXa: 1XAY: 1XaY (ch t)T l : 1 ru i c : 2 ru i cái.b) Xác nh t l KH:- Gen quy nh tính tr ng n m trên NST th ng mà bi u hi n ra KHc, cái khác nhau c p gen này ch u nh h ng c a gi i tính.- Bò c lông có KG: crcr; Bò cái lông en có KG: cbcblai :Ta có sx Bò cái lông enP:Bò c lôngr rcccb cbF1:c rc b100% bò c lông en : 100% bò cái lôngF1x F1:c rc bxc rc bF2:1cbcb : 2crcb : 1crcrKHBò c: 75% lông en: 25% lôngBò cái: 75% lông : 25% lông en☞✏✽☞✗✁✄✺✕✁✯✁✄✰✺✕☎✰✹0,752,0✵✗✕✁✣✯✼✼☎✹✂✕✁✭✯✰✰0,250,25✂ ✣0,25✖ư✲✕✛ư✮✰✰✄✺☎✓✄☎✕✕✕✁✯✁✆✛✖✯✬☎✕✯✕ơ✕ư✛ ✮✘✣ư✗✺✦✲✗0,25✕✂✁✕✯✕✕✕✂✕✯✕✕✯✕✕70,25✕✂✕0,5✂✂0,252,0 a. Tác ng c a ch n l c v n ng rõ nh t i v i conng hìnhng a lý.thành loài b ng conc m r ng (ho c b chia c t) → i uVì khi khu phân b c a loàiki n s ng thay i → h ng ch n l c c ng thay i.ng a lý :- C ch hình thành loài b ng con+ Do loài m r ng khu phân b ho c khu phân b c a loài b chia c t doa lí → qu n th ban u chia thành nhi u qu n thcác tr ng i vcách li nhau.+ Trong các i u ki n s ng khác nhau, ch n l c t nhiên tích l y các bi n ddi truy n theo nh ng h ng khác nhau → thay i t n s alen và thànhph n ki u gen → cách li sinh s n v i các d ng g c → nòi a lí → loài m i.ng a lí, n u có s tham gia c a bi n ng di truy nTrong conthì s phân hóa ki u gen c a qu n th g c di n ra nhanh h n.b. Các c i m thích nghi ch mang tính h p lý t ng i vì:- M i m t c i m thích nghi là s n ph m c a CLTN trong m t hoànc nh nh t nh nên ch có ý ngh a trong hoàn c nh phù h p.- Khi hoàn c nh s ng thay i, m t c i m v n có l i có th tr thànhb t l i và b thay th b i c i m thích nghi h n.- Ngay trong i u ki n s ng n nh t bi n và bi n d t h p khôngng ng phát sinh, CLTN không ng ng tác ng → c i m thích nghic hoàn thi n.liên t c✓✆✍ ✬✕ư✮✕✽✺✽✕ơ★ư✕✲ư✧✗✕ư✽✫✕✛✺✫✮✯✕✕✮0,25✛✦✤✯✄★✤✣✰0,25✕0,25✛✽✽✽✤✑✦✣✫✹✫✯✦✛✤✖✰✕✛✕✲✹★✕✣ư✛✽✣✘ư✕✲✣✕✕ ✄ư✲✭✮✽✙✽ ✤✫✕✑✄✕✭✖✗✄✬✗✾✆✛✦✰✤✓✆ ✛0,5✲✰✕✭✫ơ✂✔✓✓✁✳✭✘✕✾✕✕ ✣✘✛✥✘✾✧✡☎✕✰✕✗✫✪✕✺✭✕✽✕✕ ✣ư✧✧✣✗★✕✛✕✭✰✕✰✭✕✛★✕ ✧✣2,0✔a. M t qu n thng v t sinh s n h u tính sau khi b suy gi m sl ng quá m c do y u t ng u nhiên,c ph c h i s l ng nhban u nh ng v n có nguy c b tuy t ch ng là do :- Khi b gi m kích th c quá m c thì các y u t ng u nhiên s tác ngm nh làm gi m ho c bi n m t m t s alen d n n làm nghèo nàn v ngen c a qu n th .- S ph c h i s l ng c a qu n th t m t s ít cá th còn s ng sót tuycó làm gia t ng s l ng cá th nh ng s a d ng di truy n c a qu n thv n không t ng lên vì các cá th này giao ph i g n v i nhau (giao ph ic n huy t).làm gi m nguy c tuy t ch ng c a qu n th c n ph i t nga*d ng di truy n c a qu n th → ti n hành di nh p gen t các qu n thkhác t i, t ng t bi n và bi n d t h p trong qu n th ...b. Trong i u ki n môi tr ng liên t c bi n i theo m t h ng xácnh, ch n l c t nhiên s làm thay i t n s alen c ng theo m t h ngxác nh nên s a d ng c a qu n th di truy n s suy gi m.✠✓✂✡✆✏✠✂✛✘✵✲✰✡☎✭✽✁ư✧✽✦✽✽ư✤✧✣✣✡✠✢☎✕☎✭✆ư✴☎✕✭✰✽✯✽✣✕0,5✽✖✣✫✽✤✦✤✣✲0,5✽✰✔✔✝☞✖ơ✫✲✴✛✰ư✯✛✖✧✵✤9★✰✤✣✕✢✭✕0,5✣✣✭ư✲✭✑✫✕✤★✽✴✆✤✮✕✦✘✻★✢✕✤✂✰✰✯✛✍✣✺✄✍✆✤✭✫✄✕✦✕✕✕✠ ✍✰✾✆ ✣✴✻✠✆✱ ✤✓✄☞✄✂✄ơư✖✯ ✄✘✦☞✆✁✓0,25✺8✆0,25ơ✆✕0,25✧✽✣✆✵ ✭✘★ ✓ơ✦✠✽✛✠ư✲0,5✘2,0✔a.c tr ng c a các loài có ki u t ng tr ng trong i u ki n môitr ng không b gi i h n:0,25- Kích th c c th nh ;- Tu i th th p;0,25- S c sinh s n cao (n m, vi khu n, nhi u loài côn trùng...) ....0,25✝✠✁✍✠✝✞✠✄✞ư★✱✲ơ✟✣✂✾✄✘✾✪✫✞✓✌✆ ✔b. Trong i u ki n môi tr ng b gi i h n, qu n th có kích th ct ng tr ng nhanh nh t vì :trung bình s có t c- S t ng tr ng qu n th trong i u ki n môi tr ng b gi i h nc0,25∆NK −Nbi u th b ng bi u th c := rN ∆t K Trong ó: N là s l ng c a qu n th ;r là t c t ng tr ng;K là s l ng (kích th c) t i a mà qu n th có thtc;N là m c t ng tr ng;t là kho ng th i gian.- Trong cùng i u ki n môi tr ng (cùng s c ch a K c a môi tr ng) thì :+ Qu n th có kích th c nh có N/ t ≈ rN (do [K-N]/K ≈ 1), nh ng0,5do N nh nên s cá th tham gia sinh s n ít, nên rN nh . Nên t ct ng tr ng c a qu n th ch m.+ Qu n th có kích th c l n có N ≈ K, nh v y N/ t ≈ r(K-N),nh ng do N l n nên (K-N) nh . Khi qu n th có kích th c l n thì0,5t vong t ng, t csinh s n gi m → t cngu n s ng gi m, t ct ng tr ng c a qu n th ch m.2,0lai t P n F1.a) Bi n lu n và vi t s- Nh n th y F2: T l phân li KH chung hai gi i là: Xám : vàng = 9 :Tính tr ng màu s c lông di truy n theo quy lu t t ng tác b sung 0.257gi a 2 gen tr i không alen.- Tính tr ng màu s c lông phân b không u 2 gi itính tr ng liênk t gi i tính, gen n m trên NST X, không có alen t ng ng trên Y;0.25Quy c ki u gen : A-B- : quy nh lông xámA-bb ; aaB- ; aabb: quy nh lông vàng- Vì trong t ng tác b sung cho hai lo i KH, vai trò c a gen A và B là ngang0.25nhau, do ó hai gen A hay B n m trên NST X u cho k t qu úng.- TH 1: Gen B n m trên NST X,F1 toàn lông xámP ph i có ki uB Bb0.25gen:AAX X (xám) × aaX Y (vàng) XX là c, XY là cái.B BbS L: P: AAX X (xám) × aaX Y (vàng)- TH 2: Gen A n m trên NST X,F1 toàn lông xámP ph i có ki uA Aagen:X X BB(xám) × X Ybb (vàng)0.25A AaS L: P: X X BB (xám) × X Ybb (vàng)(HS vi t s d lai n F2 cho m i tr ng h p)b) Tính xác su t:F3 xu t hi n cá th mang toàn gen l n thì d ng lông xám F2 em0.25AaXBXb × AaXBY.giao ph i ph i có ki u genB b- T l con xám có ki u gen AaX X là 1/3;0.25T l con xám có ki u gen AaXBY là 2/3- Xác su t F3 xu t hi n m t con mang toàn gen l n là0.251/3 × 2/3 × 1/4 x 1/4 = 1/72.L u ý: H c sinh làm cách khác, n u úng v n cho i m nh áp án.✞✓✌✠✆✯✴ư✣✛✓  ✗✬✽ư✕✽✴ư✴✫✺✽ư✂✤✣✽✦✕✲✁✥✧✕✖✕ư✧ư✮ư✂ư✤✴✻✁✽✕✭✽✕✭✁✣✽✕ư✭✘✲✲✘✻✓ ✆✏✺✗✖✙ư✁✩✓ơ✗☎✣✦✲✣✏✾✕✻✭✤✆✻✖✣✱✂✘✆✲✘ư✗✽✱✲✴✲✣✦✽✤✛✣✮✲✣✁✕✮✗ưưưư✮✣✤✺✗ư✘✂✤ư✱✗✫✦✧✁ư✟✡✕✧✭ư✁✴✠✂✱✽✤✟✞✣✣✕✠✝✤✕10✆✄✞✹✲✫✻ươ★✭✖✰✹✲✽✕✫✗✲✬ư✲ư✣✕ơ★✦✬✕✬✕✫✰✂✕✕☎✘✣☎✘✣✯✄✬✼✘✣☎✼✱✛✖✕ơ✛✕ư✖☎✕✂✣✄☎✝☎✞✡✆✟✠☛✡✼✣✾✽✥✣✘✺✥✺✣✂✕✄✣✂✺✣✄✾✖ ✕✣✾✺✭ ✑☞✌✍✎✏✎☞✎  ✆✁SGIÁO D C VÀ ÀO T OL NG S N✂✞K THI CH N H C SINH GI I C P T NHL P 12 N M H C 2013- 2014✄✝✝✟✠✡Ơ✄☛✝Môn thi: Sinh h c THPTTh i gian: 180 phút (không k th i gian giaoNgày thi: 08/10/2013☞✍✎❁❂CHÍNH TH C✏✑)✌❃✒✔✓thi g m 01 trang, 08 câu)(Câu 1: (2 i m)t bào vi khu n, chu i truy n electron trong hô h p t bào di n raâu? Ch t nh nelectron cu i cùng là gì?Câu 2: (2 i m)c v n chuy n theo ph ng th c nh th nào qua màng sinh ch t c aNh ng ch t saut bào s ng: Glucoz , CO2, K+, ethanon.Câu 3: (2 i m)Hi n nay, m t s loài thú quý hi m có kh n ng sinh s n ch m, khoa h c có th canthi p nh th nào giúp t ng nhanh s l ng cá th , góp ph n b o t n các loài ng v t này?Câu 4: (2 i m)Hi n t ng gi m s c s ng th c v t có th do: t bi n gen n a gây ch t ho c t bi nchuy n o n nhi m s c th . Trình bày cách phân bi t 2 tr ng h p trên.Câu 5: (3 i m)c Nit t do trong không khí? Th c v t h p th vàT i sao th c v t không s d ngng hoá Nit nh th nào?Câu 6: (3 i m)Th n có c ch i u hoà cân b ng áp su t th m th u trong c th nh th nào?Câu 7: (3 i m)Thí nghi m tìm hi u vai trò c a enzim trong n c b tc ti n hành nh sau:Cho vào 3 ng nghi m (m i ng 20ml) dung d ch h tinh b t loãng, sau ó l n l tthêm vào:1 ng: n c c t; 1 ng: n c b t; 1 ng: n c b t và nh 5ml n c vôi trong. T t c các ngnghi m u t trong n c m (kho ng 37oC).Hãy a ra các ph ng pháp nh n bi t các ng nghi m trên. Gi i thích?Câu 8: (3 i m)a. Cho bi t c p gen Aa n m trên c p nhi m s c th s 1, c p gen Bb n m trên c p nhi ms c th s 3.Cho phép lai: P c aaBb x cái Aabb. Hãy xác nh các lo i giao t trong tr ng h pc p nhi m s c th s 1 c th m r i lo n phân ly gi m phân I và c p nhi m s c th s 3c th b r i lo n phân ly gi m phân II.c F2 có t l : 37,5% cây cao, h tb. m t loài th c v t, khi cho F1 t th ph n thuvàng; 37,5% cây th p, h t vàng; 18,75% cây cao, h t tr ng; 6,25% cây th p, h t tr ng.Cho bi t màu s c c a h t do 1 c p gen qui nh.Xác nh qui lu t di truy n chi ph i phép lai và xác nh ki u gen c a F1.✕✗✖✘✙✚✛✜✘✢✣✕✜✤✥✕✖✦✘✜✕✥ư★✤✖ươ✪ư✘✜✫ơ✕✖✬✬✣ư✘✕✭✕✥✘✖✯✥✮ư★✯✮✖✱✤✮✰✲✕✖✭✤✖✬ư★✮✪✥✣✳✤✖✕✭✘✴✘✵✕✭✘✶✖✕✢✕✷✖✬ư✸★✖✶✳✕✲ơ✕✖✕✖✤ư✤✴ơ✘✕✛✬✕✻✖✜✛✕✥ư✖✚✻✻ơ✳✳✜✙✜ư✥✰ơ✻✰✕✼✥✜ư✤✜✹ư✻ư✖★✘✘✲✰ưư✭✾ư✕✱✻✜ư★✕✮✽✥✮ơ✤✘✥✬✮✖✘✷ưư✕★✫✬✵✕ư✺✥ư✕✘✬✥✹✵✺✵✢✷✖✥✵✺✵✢✥✶✕✳✕✼✴ư✸★✶✵✢✷✖✥✣ơ✖✿✥✣✮✵✢✷✖✥✣✶ơ✖✥✥✣✮✶✗✭✳✤✳✹✜✕✶ư★❀✬✶✜✶✷✜✷✶✘✕✼✷✫✤✵✛✕✥✼✕✼✖✫---------------------HÕt---------------------1  ✆✁SGIÁO D C VÀ ÀO T OL NG S N✂✝✄✶✷✟☛✠✝Môn thi: Sinh h c THPTNG D N CH MCHÍNH TH CƯ✝✡ƠH✞K THI CH N H C SINH GI I C P T NHL P 12 N M H C 2013- 2014✄☞✸✂✔✄✁ng d n ch m g m 02 trang)(H ✹☎✆✆NG D N CH M MÔN SINH L P 12 - THPTH✝✞Chú ý: Nh ng cách gi i khác HDC mà úng thì cho i m theo thang i m ã✦✮✕✕✖✕✖✕✕✼nh.✡N i dungCâu✟☛☞✌✠✑✎✍- Chu i truy n electron di n ra✎✒màng sinh ch t c a t bào vi khu n0,5✏✔i m✕✓- Các ch t nh n electron cu i cùng có th là:✒1(2 )✑✗+ Oxy phân t (O2): v i nh ng vi khu n hi u khí✖✤0,5✘✑+ Oxy d ng liên k t trong m t s h p ch t vô c nh NO3-, SO42-, PO42-...v i nh ngvi khu n hô h p k khí✔✎✗✙✛ơ✚✒ư✘✎0,5✣✒✎✗✦+ Ch t h u c , v i nh ng vi khu n có hình th c dinh dng lên menơ✘✘✥ư0,5✕✓★✩★- Glucoz : V n chuy n thng ho c chng qua kênh Protein vì glucoz cókích th c phân t l n.- CO2: V n chuy n thng qua hình th c khuy ch tán qua l p photpholipit kép vìcó kích th c phân t nh , không phân c c- K+ : V n chuy n chng qua kênh Protein theo c ch b m c a kênh Na+/ K+ vìlà ion tích i n.ơơ✧✗✚✏✚✗ư✑✕✓★✗✧2(2 )✚✗✥✪ư✖0,5✫✑✕✓★ơ✤0,5✖✏★ơ✚✏✬0,5✕✓★- Ethanol: v n chuy n th✗✧ng vì kích th✚✪c nh , không phân c cư0,5✫★Ph ng pháp gây a thai nhân t o:- Tiêm hoocmon thu tr c tuy n yên kích thích nhi u tr ng r ng cùng m t lúcth tinh v i các tinh trùng khác nhau cùng m t th i i m t o nhi u h p tsinh nhi u con trong m t l a.+ Ho c l y tr ng ra kh i c th , cho th tinh nhân t o thành h p tc y vào tcung c a các con cái m i con cái sinh 1 con- Có th tách h p t khi ang giai o n ti n phôi thành các t bào riêng bi tm i con cái sinh 1 conc y vào các c th cái khác nhauDùng ph ng pháp cho lai gi a các cá th s c s ng gi m- N u i sau, xu t hi n m t t l nh t nh (th ng tuân theo qui lu t di truy n) cáccá th b ch t thì có th xác nh do gen l n n a gây ch t (gi m s c s ng) do cácgen l n t h p l i ng h p t l n, gây ch t.- N u i sau, không có cá th ho c có 1 vài cá th b ch t (t l r t th p, không tuântheo qui lu t) là do t bi n chuy n o n.- Nit t do có công th c phân t N N v i liên k t 3 r t b n v ng, do v y th c v tng hoá tr c ti p.không th- H p th và chuy n hoá: theo các hình th c và c ch nh sau:ơ✙ư✑✭0,5☞✗✮ư✥✧✚✕✗✯☞★✙✮✧3(2 )✛✮✚✖☞✚✎✕✩✎✪ơ✤0,5✥✙✥✛✮✧✖✖☛0,5✮✏✕✑☞★✍★✬✛✙✮✖✎✕☛ơ✮✕0,5✔✰ơư✘✑✥✎★✎✯✬✚✑✕4(2 )✤☞✬★✯✱✣✓ư✑✕★✔✩✣✰✣✖1,0✥✑✲✩★✛✳✩✙✛✖✑✕★✑✕✯✎✩✓✎✬✣✑✱✕★★✙1,0✚✑✎☞✗5(3 )✤ơ✓✓✴✫✥✖✘✑✕★✳✫0,5✫✎✑✕ơ✧✥ư2 ✑✑+ Dinh d ng Nit trong t: H u h t th c v t, r cây h p th NO3- (ch y u),NH4+ d ng hoà tan trong t t h p ch t mùn+ M t s th c v t: c ng sinh v i vi khu n cnh m, vi khu n ti t enzimc h p th vàonitrogenaza ho t hoá N2, sau ó chuy n hoá thành NO2- NO3c th th c v t.+ Trong c th th c v t, NO3- di n ra quá trình kh nitrát chuy n thành NH4+, lànguyên li u t ng h p các axitamin+ M t s th c v t có kh n ng dinh d ng tr c ti p ngu n Nit t protein ng v t(cây b t m i,...)C ch i u hoà áp su t th m th u c a th n qua i u hoà n c và i u hoà mu ikhoáng* i u hoà l ng n c: ph thu c vào 2 y u t ch y u: áp su t th m th u và huy táp- Khi áp su t th m th u t ng, huy t áp gi m (do n c trong c th gi m)kích thích trung khu i u hoà trao i n c nãogây c m giác khátu ngn c.kích thích thu sau tuy n yên ti t hoocmôn ch ng a ni u ADH, co ngh n ch bài ti t n cm ch th n- Khi áp su t th m th u gi m: C ch ng c l i✎✦✌★✎✓ơư✫ ✎✧✏✎★✙✛0,75✁✒✔✓✒✔✗★✑★✙✚✫✚✣✕✎★★✙✛✮ư✧0,75✕✓ơ✫✕✌✕✓✕★ơ✫✕✬✖✲0,75★✛✑✔✓✰✦✂✳★✓ơ✚✫ư✫✚✁✄✳✑☞✒✎✎☞★✓☞★✗0,25✔★ơ✏ư✑☞✑✔✒✎0,25✑✎✗✛ư☎ư✒✎✧✚✏✑✎0,25✕✰✂✗✰ơư☞✲★✮✔★✗✍✰✮✮ư0,5✗ư✑✑✔✭✮6(3 )✤★✬★✮✚✑✑✓✗✙✙✮0,5ư✒✎✑✎✰ơ✛✙ư☞0,25✑✔* i u hoà mu i khoáng: ch y u là n ng Na+- Khi hàm l ng Na+ gi m (áp su t th m th u gi m) tuy n th ng th n ti tt ng áp su t th m th uan ostêron tái h p th Na+ c a các ng th ngây c m giác khátu ng- Khi hàm l ng Na+ t ng (áp su t th m th u t ng)n cáp su t th m th u gi mc th i lo i qua n c ti uL ng n c và mu i d th a s- Dùng dung d ch I2 loãng và qu tím nh n bi t- ng có h tinh b t, thêm n c b t h tinh b t s b enzim trong n c b t phânng mantozkhông b t màu xanh tím khi th I2gi i thành- ng có h tinh b t, thêm n c b t, nh n c vôi trong gi m ho t tính c aenzim amilaza trong n c b t có màu xanh tím. Dùng qu tím, gi y qu chuy nmàu .- ng còn l i ch a tinh b t và n c c t.a.- Giao t c a c th cái: (Aa, 0) x b = Aab, b- Giao t c thc: (BB, bb, B, b, 0) x a = aBB, abb, aB, ab, a✳★✏☎✚✒✎✑✎✰✓✛✮ưư✔★✒✎✓✓✎✂✮✮✧0,25✑✰✛0,5✏✒✎✎✔✂✰✂✛✮✮ư✒✎✎✗✰✮ư✔✕✗★✆✰✛ưưư✙ư✁0,5✗✛ư✑✕✭★✓✣0,5✝✳✗✳✞✚✗✆✞✮ư✚✣ư✄✰★✯ơ7(3 )✤✮ư1,0✖✝✳✗✪✗✰✞✚✙✮ưư✏✎✗✭✞✕✭✮ư★1,0✪✝✎✗✙✥✚ư✕ơ✖0,50,5✏✕★ơ✖✫0,5☞✩b. Xét s di truy n c a t ng c p tính tr ng:✙✫8(3 )✏✁✎✲+ Cao: th p = 9:7t✤ng tác b tr : AaBb x AaBbơ✮0,5✛ư✕✄+ Vàng: tr ng = 3:1✮ki u gen Dd x Dd0,5✑✕✬- T l phân li ki u hình chung = 6:6:3:1- Ki u gen c a F1 là AD Bbad✮✱✩✗✩c p Dd liên k t v i c p Aa (Bb)0,5☞✏0,5---------------------HÕt---------------------3  ✁THI CH N HSG L P 12 D THI C P T NH 2013 - 2014Môn thi: SINH H CTh i gian làm bài 180 phút không k phátH và tên thí sinh:..................................................................H c sinh l p:......................thi g m 10 câu, t ng i m là 20 i m. Giám th không gi i thích gì thêm!✂✄☎✆✝✞✠✟✡☛☞✌☞✍✎✏✑✒✓✒✓✔✕✠✡Câu 1 (2,0 i m)a) T i sao ADN sinh v t nhân chu n có hai m ch n?b) Hình v d i ây cho th y các lo i liên k t trongphân t ADN:Hãy cho bi t các v trí 1, 2, và 3 là các lo i liên k t gì?c) Ch c n ng c a các thùy và u cu i c a phân ttARN là gì?✖✗✛✜✢✘✙✒✣✖✖✒ơ✤✥✤✦✔✧✖★✒✩✪3✤★21✥✠✡Câu 2 (2,0 i m) Gi i thích th nào là c p alen d h p? Cách xác nh c p alen ó c th sinh v tvà ngh a c a nó trong th c ti n s n xu t? Trong nh ng tr ng h p nào thì gen không t n t i thànht ng c p alen?✕✤✫✔✬✒✔✫✒✗ơ✓✘✮✭★✯✰✕✣✱✜✲✬✏✖✳✫✠✡Câu 3 (2,0 i m)a) S khác nhau trong ho t ng sao mã sinh v t nhân s và sinh v t nhân th c? Vì sao có skhác nhau ó?b) Vì sao c ch i u hòa ho t ng gen sinh v t nhân s l i n gi n h n nhi u so v i sinh v tnhân th c?✯✖✒✴✗✘ơ✘✯✯✒✎ơ✤✎✒✖✒✴✗✘ơ✖✒ơ✕ơ✢✘✯✠✡Câu 4 (2,0 i m) Loài A và B thu c cùng m t chi, loài A có b nhi m s c th 2n = 24, loài B có bnhi m s c th 2n = 20.a) N u thành ph n gen và hàm l ng ADN trên hai b nhi m s c th là gi ng nhau. Tìm nguyênnhân và c ch d n n s khác nhau gi a hai b nhi m s c th ?b) Loài A xét 3 lôcut, lôcut 1 có 5 alen n m trên NST th ng, lôcut 2 có 3 alen, lôcut 3 co 4 alenhai lôcut này cùng n m trên vùng t ng ng c a nhi m s c th X (có c alen trên Y). Loài B xét 4lôcut, lôcut 1 có 2 alen n m trên nhi m s c th th ng, lôcut 2 có 3 alen, lôcut 3 có 2 alen c hailôcut cùng n m trên vùng không t ng ng c a NST gi i tính X, lôcut 4 có 5 alen n m trên vùngkhông t ng ng c a NST gi i tính Y. S ki u giao ph i t i a có th có c a m i loài.✴✰✵✴✴✰✵✓✴✓✤✩ơ✤✜✶✒✤✬✴✯✱✴✰✰✵✜ơ✷✒✷✜✜✏✰★✵ơ✒✰✓✏✜✓✪✓✷✷✵✲✵✓✕✲✕★✢✷✸✜ơ✒✏★✢✑✓✪✪✒✓★✠✡Câu 5 (2,0 i m) mèo, alen D quy nh lông en tr i không hoàn toàn so v i alen d quy nh lônghung, ki u gen Dd cho ki u hình lông tam th , c p gen này n m trên nhi m s c th X không có alentrên Y. Khi ki m tra 310 con mèo, xác nhc t n s xu t hi n alen D là 90%, trong ó s mèoc lông en và mèo lông hung là 173 con. Qu n th ang tr ng thái cân b ng.a) Xác nh s l ng mèo cái lông tam th , mèo c lông hung và mèo cái lông en?b) Ch n ng u nhiên 1 mèo c và 1 mèo cái t qu n th cho giao ph i v i nhau. Xác su t sinhra mèo con lông tam th là bao nhiêu?✹✒✓✯✒✓✴✓✓✒✔✒✔✫✒✜✒✷✬✩✩✒✔✪✜✬✢✪✓✓✒✰✣✒✒✵✓✺✗✔✒✖✪✷✯✒✳✻✶✒✯✩✓✪✢✣✒✓✓✠✡Câu 6 (2,5 i m)a) Khi nghiên c u m t qu n xã sinh v t g m các loài A, B, C, D và E. M t nhà sinh thái h c ãnh n th y n u lo i b hoàn toàn loài A ra kh i qu n xã (thí nghi m 1) thì loài E b bi n m t kh iqu n xã và qu n xã ch còn l i loài B, C, D, trong ó loài B có s l ng ông h n nhi u so v i tr ckhi thí nghi m. Thí nghi m 2, nhà khoa h c này l i lo i b hoàn toàn loài C ra kh i qu n xã, chl i loài A, B, D và E. Sau m t th i gian nhà sinh thái nh n th y ch còn l i loài A (các loài B, D, E bbi n m t kh i qu n xã). Hãy gi i thích k t qu c a hai thí nghi m trên và rút ra vai trò c a các loàitrong qu n xã.✦✘✣✤✖✴✩✘✏✴✼✼✩✻✺✔✤✒✣✼✎✩✩✽✺✖✒✺✖✻✴✤✣✼✩✩✖✲✕✪✖✕★✬✒✼✘✤✜ơ✢✼✣✽✺✩✜✽✖✢✒✓✔★ ✸b) M t h c sinh c tính kích th c c a qu n th b s ng trong m t thân g . H c sinh ó b tc88 con b em ánh d u chúng r i l i th chúng vào qu n th . Sau 24 gi th ra h c sinh ó l i b t75 con, trong ó có 60 conc ánh d u l n tr c. Gi s không có con nào sinh ra thêm, ch t iho c di nh p cá th . Hãy tính s cá th c a qu n th b trên ?✴✻✻✜✒✢✜✒✣✒✘★✏✒✫✢✜✬✖✓✻✪✕✒✓✩✩✣✪✓✴✗★✩✜✢✩✕✓✻✓✲✒✕✵✻✒✒✜✬✖✥✵✤✒✻✠✡Câu 7 (2,5 i m)a) Phân bi t thích nghi ki u hình v i thích nghi ki u gen ? Ý ngh a c a m i d ng thích nghi trêni v i quá trình ti n hóa?b) T i sao ngày nay v n còn t n t i nh ng sinh v t có t ch c th p bên c nh nh ng sinh v t có tch c cao.✸✮✺✒✪✓✢✢✓★✖✤✖✶✏✖✱✘✑✦✣✖✱✘✑✦✠✡Câu 8 (1,5 i m)a) T i sao rùa taic ng nh c b u vàng t Trung Qu ch i l n cho s n su t nông nghi p ?b) Nêu quy tình chuy n gen s n su t ra hoocmôn Inteferon?✳✖✖✒✢✕✼✜ ✣✪✜ơ✪✒✜c nh p vào Vi t Nam l i gây thi t✬✘✺✖✺✺✓✕✣✠✡Câu 9 (1,5 i m) Cho ph h sau:✕✺a) Xác su t c p v ch ng th h th ba sinh a th 6 là con trai không m c c hai b nh trên làbao nhiêu ?b) Xác su tc 4 ng i con gái c a c p v ch ng th h th 3 mang ít nh t m t alen gây b nhux và không mang alen gây b nh pheninkêtô ni u?✣✒✓✣✒✫✓✬✏✕✜✗✤✺✦✲✒★ơ✫✦✬✦✏✺✵✤✺✦✕✣✺✴✺✺✠✡Câu 10 (2,0 i m) ngô, cho lai hai th cây thu n ch ng có ki u hình lá màu m, không có lông,lá bi có màu sôcôla v i cây lá màu nh t, có lông, lá bi không có màu sôcôla. F1 thuc toàn ki uhình lá m, có lông, lá bi không có màu sôcôla. Cho F1 th ph n v i nhau i sau thucsl ng t ng lo i ki u hình là 31536 cây lá màu m, có lông, lá bi không có màu sôcôla; 6536 cây lámàu nh t, không có lông, lá bi có màu sôcôla; 13464 cây lá m, không có lông, lá bi có màu sôcôla;28464 cây lá màu nh t, có lông, lá bi không có màu sôcôla.a) Bi n lu n và vi t slai t P n F2.b) Ch n ng u nhiên 6 cây trong s cây F2, xác su t trong s ó có 3 cây lá m, lá bi có màusôcôla; 1 cây lá màu nh t, lá bi không có màu sôcôla; 2 cây lá màu nh t, lá bi có màu sôcôla?✹✦✢✒✩★✓✒✖✘✹✘✣✁✢✒✒✲✬✖✓✒✘✖✒✘✖✳✺✘✻✤ơ✶✒✏✒✪✤✗✣✖✒✓✪✒✒✖~~~~~~~~~~~~~~~~~~~H t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~✤✬✓✒✳✜✜✘✜✬✪ HNG D N CH MƯ ✁THI CH N HSG D THI C P T NH N M 2013 - 2014Môn thi: SINH H Cn 0,125, các bài toán thí sinh gi i theo cách khác n u úng v n cho i m t i a✂✄✆✝✞✄✟✠✡☞☛☎✌i m bài thi làm tròn✍✏✎✍☞✌✑✌✌✓Câu1✒ýN i dung✖✔i m2,0☎✗✕✙ơ✙✛Phân t ADN t bào nhân chu n có hai m ch n :- m b o cho ADN có kích th c l n, n nh c u trúc không gian.a - m b o cho ADN t nhân ôi theo nguyên t c bán b o t n.- Thu n l i cho vi c ph c h i các ti n t bi n- T o ra tính i c c.Các lo i liên k t trong hình:- (1): Liên k t este photphat.b- (2): Liên k t c ng hóa tr .- (3): Liên k t glucôzit.Ch c n ng c a các thùy và u cu i c a tARN:- M t thùy tròn mang b ba i mã, m t thùy tròn liên k t v i enzim và m t thùy trònc liên k t v i ribôxôm- u cu i là XXA s ính v i axit amin ã ho t hóa.✘✥✤✜✢★✤✢✦✧✣✪✫✦✜✢✢✩✢✫✬✰✲✮✭✦✱✵M iý0,25✯✦✴✳✩✖✘✲✲✱✧✲✵M iý0,25✺✶✷✸✙✱✱✹✸✲✵✦✱✤✱✲✤✴✼✦✤✵M iý0,125✦✜✻✳2,02✽✾✿Gi i thích c p alen d h p:❀❂✱✦✴✮✱✪❄❃- Hai alen c a cùng m t gen, n m i di n nhau trong cùng m t lôcut c a c p nhi m s ct ng ng.tha- Chúng khác nhau v thành ph n và tr t t s p x p c a các lo i nuclêôtít trong gen.- Chúng t ng tác v i nhau tham gia quy nh cùng ho c nhi u tính tr ng nào ó.- S t ng tác c a chúng có th theo ki u tr i hoàn toàn ho c tr i không hoàn toàn ho cng tr i.Cách xác nh c p alen d h p trong c th sinh v t:b - Cho c th sinh v t ó lai phân tích, n u th h lai phân tính v tính tr ng do c p genó quy nh thì c p gen ó d h p.Ý ng a th c ti n:- Vi c xác nhc c th mang c p alen d h p v m t tính tr ng nào ó giúp nhà s nc xu t có hành ng úng.- Không dùng c th ó làm gi ng vì n ng su t không n nhi sau- Khai thác u th lai c a nó thu l i ngay.Tr ng h p gen không t n l i thành t ng c p alen:❅❁✫❁0,25✦ơ✣✰✪✲✬✻✩❁✳❅✤ơ✰✦✦✧❃✦✣✳❅❅✱ơ✩✣❃✱❃❁0,1250,1250,25✫✦✱✙✿✾✿ơ✛❇❀❅✲✬ơ✲✰✦✮❃✳✦✦✧❃✦✧0,125✭❊❈❉❅✮✦✧✦✭✰❃ơ✧✱✭✦✣✳✢★✦✱✦❅★✦ơ✴✲✥❋✦✧●✦❍✵M iý0,125❅✦✣✭❁❑ư▲❏❀✾✘❅❅❂✲★- Gen trong các bào quan (ti th , l p th ) n m trong t bào ch t.d - Gen trên X không có alen trên Y ho c gen trên Y không có alen trên X.- Gen trên nhi m s c th bt bi n th m t nhi m- Gen trên o n nhi m s c th t ng ng v i o n b m t do t bi n.- Gen trong các giao t , c thn b i.Khác nhau c b n trong sao mã SVNS và SVNTSVNT: mARN t o ra theo 2 b c:- Sao chép thông tin t m ch g c t o ra mARN s khai.- C t các intron t o thành mARN tr ng thànha SVNS: mARN tr ng thànhc t o ra tr c ti p t m ch g c c a gen theo NTBSNguyên nhân c a s khác nhau ó:- Do sinh v t nhân s là gen không phân m nh còn gen sinh v t nhân th c là genphân m nh.S khác nhau trong i u hòa ho t ng gen:b- SVNS: t bào không có màng nhân, nên mARN v ac phiên mã có th ti p xúcngay v i b máy d ch mã t ng h p prôtêin (phiên mã x y ra ng th i v i gi i mã).✳❃✪❄❅✲✦ ✧✪❄✦❅✱❄✱❅★✤ơ✳✣✦✲✧▼✵M iý0,125✦✱✳❅✦ơ✱ơ◆3ơ✽✕✤✳✣✴❖ơ✳✳✪0,375●✳✣✲●✦✴✭✣✣✳✩✸❖✳❁0,375✙❉●✬●ơ✬✢✩0,25✢€✙✙❉◗✘✲❅✦❖❅✤✱✧✦✲✭✣✥✫✦✭✢❍✤✢0,5 ✰✬✲✦✦✲✱✦★✱Do v y s i u hòa ho t ng gen ch y uc ti n hành trong m t khâu duy nh t làgiai o n sao mã.- SVNT: do có nhân t bào nên ho t ng sao mã x y ra trong nhân t bào, gi i mã x yra t bào ch t, hai quá trình này x y ra không ng th i nên ho t ng i u hòa ph ct p h n vàc ti n hành nhi u giai o n.Nguyên nhân và c ch :a- Loài B ít h n loài A 4 NST, hàm l ng ADN không i ch ng t ã x y ra hi n t ngdính nhi m s c th . Nguyên nhân là do các tác nhân lí, hóa ho c r i lo n trao i ch tc a t bào.✩✳✭❁✣✦✳✲✲✦✱✳✲✢★✢✫●❍✦✢✲✦ơ✱0,5✦✳▼✰●✭✳✢✰✦✦✣✳✖4ơ✥ơ✦✭✪❄✦ ✣✮▼✭✢✣❅✥❃✴★✦✳✲1,0❁5 ( 5 + 1)= 1523 . 4 ( 3 . 4 + 1)= 78 XX :2+ Trên NST gi i tính: S KG:  XY : 3 2 .4 2 = 144- Loài A: + Trên NST thb❍✴ng: S KG =✣✤0,5✴❅❅✴✴✴✦- S ki u giao ph i t i a: (78.15)x(144.15) = 2527200 ki u2 ( 2 + 1)=322 .3 ( 2 . 3 + 1)= 21 XX :2+ Trên NST gi i tính: S KG:  XY : 5 . 2 . 3 . = 30- Loài B: + Trên NST th❍✴ng: S KG =✣✤0,5✴❅❅✴✴✴✦- S ki u giao ph i t i a: (21.3)x(30.3) = 5760 ki u5 XX : 0 ,81 X D X D : 0 ,18 X- C u trúc di truy n c a qu n th :  XY : 0 ,9 X D Y : 0 ,1 X d Y★✰❁- G i x, y l n lX✴✣d: 0 , 01 X d Xd0,25✻✦✴t là s mèo✭✻✁D❅c và s mèo cái, theo bài ra ta có:✩a  x + y = 310 x = 110⇔  0 ,1 x + 0 ,81 y = 173 y = 200✴0,5✦- S mèo c lông hung: 0,1 x 110 = 11 con- S mèo cái lông en: 0,81 x 200 = 162 con- S mèo cái lông tam th : 0,18 x 200 = 36 conD db - Xác su t sinh mèo tam th (X X ) là:+ XDXD x XDY => 0,81.0,1.0,5 = 0,0405+ XDY x XdXd => 0,1.0,01.0,5 = 0,0005Xác su t : 0,0405x2 + 0,0045 + 0,0005+ XDXd x XdY => 0,18.0,1.0,25 = 0,0045= 0,086 => 8,6%D dD+ X X x X Y => 0,18.0,9.0,25 = 0,0405K t qu thí nghi m 1:a- Lo i b loài A thì loài B tr thành loài u th .- Loài E b bi n m t ch ng t loài A có kh n ng c nh tranh t t h n so v i loài B. Khicó m t loài A thì loài B không c nh tranh n i v i loài A nên s l ng b h n ch . Khiloài A b lo i b thì loài B không b kh ng ch nên không ng ng gia t ng s l ng làmloài E b bi n m t kh i qu n xã- i u này ch ng t loài B, E có m c trùng l p nhi u v sinh thái nên có hi nt ng c nh tranh lo i tr loài E.- Loài B, C D có m ctrùng l p sinh thái ít nên loài C và D ít b nh h ng khi lo itr loài A.Thí nghi m 2 :- Khi lo i b loài C thì qu n xã thì ch còn l i loài A, i u này cho th y loài C có vai tròkh ng ch m tqu n th c a loài A và loài A có kh n ng c nh tranh cao nh t so v iloài khác trong qu n xã.- Loài A có sinh thái trùng l p v i sinh thái c a các loài B,D,E nên khi không b loàiC kh ng ch , loài A có kh n ng c nh tranh cao nên tiêu di t các loài còn l i.b - S l ng cá th c a qu n th b là: N = (M.C):R = (88.75):60 = 110 cá th✩✴✦❅0,5✴★❅★0.75✲6✮✢✲● ✳0,25✣✲★✧❋ ▼✴✢✤ơ✳✥✲❃✤✴✧✭✳✣✳✲✧✧ ✴❋✳✴✭❖✲0,25✣★✧ ✻✰✰✦ ✜▼✱✰✥❃✮▼✭✣✳✳0,25❖✥✦✱❃✧▼●✢✣✳0,25❖✮✰★✦ ✳✻✲✂✳❅✴✬✦★✱❋✻❁✤✢✳0,25✻✥✥❃✤✧❁✲✴❋✮✢❅✴✳❅❅✭✣❁✻0,25✳✁0,25 ❅7❅❅✱a * Thích nghi ki u hình: Là s ph n ng c a cùng m t ki u gen thành nh ng ki u hìnhkhác nhau tr c s thay i c a các y u t môi tr ng.* Thích nghi ki u gen: Là s hình thành nh ng ki u gen quy nh nh ng tính tr ng vành ng tính ch t c tr ng cho t ng loài, t ng nòi trong loài.* Ý ngh a:- Thích nghi ki u hình: m b o cho m i các th c a loài thích ng t m th i khi i uki n s ng thay i trong gi i h n m c ph n ng c a ki u gen.+ S b o t n th ng bi n thích nghi giai o n u c a quá trình ch n l c cùng v icác ki u gen thích nghi t o ra kích th c qu n thl n góp ph n m b o s c nhtranh có hi u qu- Thích nghi ki u gen: Là k t qu c a quá trình l ch s do tác ng c a 3 y u t : tbi n, giao ph i và CLTN. ây là c s phân li tính tr ng thúc y s a d ng trong sinhgi i.Nguyên nhân:- Trong i u ki n xác nh v n còn nh ng sinh v t gi nguyên t ch c nguyên th y, cóbth coi nh nh ng hóa th ch s ng.- Trong i u ki n s ng n nh, loài có th có t ch c n gi n nh loài kí sinh...sinh s n cao, gi i h n sinh thái r ng, nc nhi u ngu n th c na - Loài này có t ch n các loài b n a nên chúng tr thành loài u th trong qu n xã ao h , ng ru ngVi t Nam. Nên chúng c nh tranh thành công h n và có th lo i tr nhi u loài b n a cóchung ngu n th c n và n i v i chúng, ho c chúng tiêu di t các loài là th c n c achúng, nh lúa, hoa màu.- Khi m i xâm nh p vào Vi t nam ngu n s ng c a môi tr ng r t d i dào nh ng ch acó ho c r t ít i th c nh tranh và ng v t n th t nó nên chúng có t cphát tri n r tnhanh.Quy trình chuy n gen t o sinh v t mang gen s n su t inteferon:b- T o ADN tái t h p:+ Tách ADN mang gen c n chuy n c a t bào cho và ADN plasmid c a t bào nh n+ C t gen mang thông tin t ng h p interferon và gen trên plasmid nh enzim c t chi u restrictaza.+ N i gen t ng h p interferon vào plasmid nh enzim n i ligaza t o thành dòng ADNtái t h p.Chuy n ADN tái t h p vào t bào nh n:+ Bi n n p+T in pPhân l p dòng t bào mang ADN tái t h pa - C p v ch ng th h II sinh con gái m c c hai b nh => B nh do gen l n n m trênNST th ng quy nh.a - b uxQuy c: A - Không b ux ;B - Không b pheninketo ni u ; b- b pheninketo ni u- c p v ch ng th h III có KG: AaBV : 1/3AaBB ; 2/3AaBbCh ng: AaBB = AaBb = 1/2- Xác su t c p v ch ng th h III sinh con th 6 không b ux là: 3/4- Xác su t c p v ch ng th h III sinh con th 6 không b pheninketo ni u là:1 - (2/3 x 1/2 x 1/4) = 11/12=> Con th 6 là con trai không m c c 2 b nh: 1/2 x 11/12 x 3/4 = 11/32b - Xác su t 4 a con gái mang ít nh t 1 alen gây b nh ux : 2/3 (Aa)- Xác su t 4 ng i con gái không mang alen gây b nh pheninketo ni u:1/3x1/2x1 + 1/3x1/2x1/2 + 2/3x1/2x1/2 + 2/3x1/2x1/3 = 19/36a - Xét t l phân tính F2:+ Lá m : lá nh t = (315360 + 13464) : (6536 + 28464) = 9:7 => Tính tr ng do hai genkhông alen t ng tác b sung quy nh.+ Lá có lông, lá bi không có màu sôcôla : lá không lông, lá bi có màu sôcôla = 3:1 m tkhác lá có lông luôn i v i không có màu sôcôla và lá không lông luôn i v i có màu✩✢▼✥✤❁✦✣ ✲✴✩❍❁0,25✣❅❅✦✩✧ ✳ ★✦❃✣ ❖0,25❖✁❅❅✵✢✜✰❍✢❁▼✥✮✴❅✦✤✳✫▼✢▼❁✲❍✩✦✳✢●✦✦✣✤✳✻❅❁✁0,5✁❅✤✳✦✣✤✻✦❁✻✢✢✩✳✮✢❅✲✲✧✢✦❁✱✴◆✦✱❁✲✴●ơ✦✜✦✂✳✩✳0,5✤✰✥✄✦✮✦✧✬ ▼ ❅❁0,125✴✣✳ ✰✥✦✮❅✴✦✥✧✦ơ▼✢✣✰8✴✦✱✤✱✢❋✦✫✳✣▼✲✦ơ✧✫✫●✦✢✣✱✻❅✮✰✦ơ✳✳❖✧✢✫❋●ơ✤❃✮▼✣✫✬★✮✴❁✫❍❁✣✣✣★❅❃✦✴✦❁✱✬❋0,25❋▼✤0,125❋✭✧✴✦★0,25✱✳❅★✬✳✢✥✭✳❅✲✲✬✻❁✪❁✥✪❍✭✦❃✮0,5✥✴❍✭✴✳✥✭❅✥✲✬✭✲✳✢✳✲✥✬✭✫90,25❃✲✪❂✮✭✮✮0,25❃✢❍✦✧✣✤✧✧ơơ✣✧✫❃✮✧✮✲✮✭✭✫★❃✫✲✫✲✮✭✧1,0ơ▼★❃✮✭✧✮▼✪✮▼✢★★✦✮ơ▼★❍✮✮✣✮✂✦✬✳✳✥10✦ơ✧✣❃✦✤✦✤1,0 ✰✰✬✦✮sôcôla => Tính tr ng di truy n theo quy lu t di truy n a hi u.- Quy c: A-B- : Lá màu m; A-bb, aaB-, aabb : lá màu nh tV- : Lá có lông, lá bi không màu sôcôlav : Lá không có lông, lá bi có màu sôcôla- Xét chung: (9 : 7 )( 3 : 1) = 27 : 9 : 21 : 7 khác v i t l bài ra, b ng nhau v s lo iki u hình => gen quy nh màu lá liên k t v i gen quy nh d ng lá và màu lá bi.✳✤✦✬✣✳❂✤✰✮✴✳✂❅✲✦✧✤✦✧✳BvAvaVAvBB xbb . Ki u gen F1Bb ho c Aa=> Ki u gen c a Pt/c:bVAvaVaV❅❅❃❁✲✫- H c sinh t vi t sơ✩✁b - Xác su t =★C63✦0,5lai.( 0 ,1683 ) 3 .C31( 0 ,3558 )( 0 , 0817 ) 2 = 0 , 0007✲-------------------------------H t----------------------------0,75  SK THI CH N H C SINH GI I T NHN M H C 2013 -2014Môn: Sinh h cL p: 12 BTTHPTTh i gian: 180 phút (không k th i gian giao )Ngày thi: 21/3/2014( thi g m có 02 trang, 08 câu)GIÁO D C VÀ ÀO T OTHANH HÓA✁✂✄✞✟✟☛✠✡✟☞☎✆CHÍNH TH C✝✌✍✎✏✑✒SBD:.........................Câu 1 (2,0 i m).a. S nhân ôi ADN sinh v t nhân th c có nh ng i m gì khác bi t so v is nhân ôi ADN sinh v t nhân s ?b. Tính c tr ng c a prôtêin do y u t nào quy nh ?Câu 2 (2.0 i m).a. u th lai là gì ? Vì sao không nên s d ng con lai F1 làm gi ng ?b. Lai xa là gì ? T i sao c th lai xa th ng b t th ? Mu n kh c ph c hi nt ng b t th do lai xa ng i ta làm th nào ?Câu 3 (2,0 i m).a. Phân bi t c quan t ng ng và c quan t ng t .b. M t s lo i t bi n NST có th nhanh chóng góp ph n d n n hìnhthành loài m i, ó là nh ng lo i t bi n nào ? Gi i thích.Câu 4 (2,0 i m).Trình bày c ch i u ch nh s l ng cá th trong qu n th .Câu 5 (3,0 i m).M t qu n th ng u ph i th h xu t phát có c u trúc di truy n:0,6AA: 0,2Aa : 0,2 aa.a. Qu n th trên có t tr ng thái cân b ng di truy n không ? Vì sao ?b. Xác nh và nh n xét v c u trúc di truy n c a qu n th th h ti p theo.c. Khi m t qu n th ã tr ng thái cân b ng di truy n, n u mu n duy trìtr ng thái cân b ng ó thì c n nh ng i u ki n gì ?Câu 6 (3.0 i m).B nhi m s c th c a m t loài th c v t có hoa g m 5 c p nhi m s c th (kíhi u I, II, III, IV, V). Khi kh o sát m t qu n th c a loài này, ng i ta phát hi n batht bi n (kí hi u a, b, c), phân tích t bào h c ba tht bi n ó, thuck tqu sau:Thtmc t ng c pS l ng nhi m s c thbi nIIIIIIIVVa22122b44444c33333a. G i tên các tht bi n trên. Vai trò c a tht bi n b và c i v i ti nhoá và ch n gi ng ?b. Trình bày c ch hình thành tht bi n a.✕✓✔✗✖✘✘✑✙✚✛✑✎✜✢✘✑✙✑✚✤ươ✦✧★✑✩✗✖Ư✧✫✬✑✎★✭ơư✰✮✬ư✎✏ư✏✮✬★✯✬✜✧✗✖✘✜ơươ✑✱ơươ✭✲★✑✲✧✎✳✴✑✧✭✢✑✛✑✲✧✵✗✖ơ✧✑✒✶★ư✰✎✳✎✗✖✲✳✎✴★✙✭✳✎✑✧✜✮✮✭✑✩✒✷✚✒✮✒✒✦✳✎✙✧✜✧✭✲✳✎✑✙✷✒✧★✭✷✑✳✛✑✒✜✗✖✘✲✸✯✎✦✲✜✚✵✎✑✲✧✲✱✳✜✎✧✤✸✦ư✹✎✑✲✯✎✏✜✧✑✑ư✰✧✵✎✑✲★ư✰✸✯✎✑✧✑ư✰✙✺✤✧✹✹✎✑✲✧✦★ơ✧✎✑✲✧✎✑✲✧✑★✢✧ ✗Câu 7 (3.0 i m).ng i, b nh u x nang do alen a n m trên nhi m s c th th ng qui nh,ng i bình th ng mang alen A. Có 2 c p v ch ng bình th ng và u mang c pgen d h p. Bi t r ng không có hi n t ng ng sinh. Hãy xác nh:a. Xác su t sinh con bình th ng và b b nh c a hai c p v ch ng trên.b. Xác su t c p v ch ng th nh t sinhc 2 ng i con trai u bình th ng.c p v ch ng th 2 sinhc 3 ng i con, trong ó có 2c. Xác su tng i con bình th ng và 1 ng i con m c b nh.Câu 8 (3,0 i m).u Hà Lan gen A qui nh h t vàng, gen a qui nh h t xanh; gen B quynh h t tr n, gen b quy nh h t nh n. Các gen phân ly c l p.a. N u b và mu mang gen d h p t v 2 tính tr ng thì i con F1 có tl ki u gen, t l ki u hình nh th nào ?xác nh P và vi t slai n u i con F1 phân tính theo tb. Bi n lu nl : (3:3:1:1).✖ ưư✏✏✜ư✩✰ơ✷✏✤✧✷✜ư✮ư✮✑✎✤✮ư✸✑✏ư✰✎✱✤✰✑✏✏ưư✑ư✦ư✑✁✏✯✤✰ư✰✒✩✤✱✑ư✑✩✏✰✏✑✑✜ư✏✱✮✱✎✱✩✁✰✰✯✒ư✏✏✑✜✗✖ ✭✑✚✑✭✑✩✭✩✑✩✭ơ✑✩✑✂✲✚✭✧✜★✎✶✜✄✜✑✒✩✎✚ư✑✎✑✩✰✫✒✑✏✶✧✧ơ✑✱✧✑✏✜.............................H T.............................☎✶ ✞S K THI CH N H C SINH GI I T NHN M H C 2013- 2014MÔN THI: SINH H CL P 12 BTTHPTNgày thi: 21/3/2014GIÁO D C VÀ ÀO T OTHANH HÓA✁✂✄✟✟☛✠✡✟✟☎☞✆CHÍNH TH C✝HNG D N CH M✌ ✍✎✏✑Câu1N i dungi m(2,0 )✒✓✔✗a. i m khác bi t v s nhân ôi ADN sinh v t nhân s và sinh v t 1,0nhân th c:i m khác bi tSinh v t nhân sSinh v t nhân th cSn v tái b ncó 1 n v tái b ncó nhi u n v tái b nT c tái b nnhanhch mEnzim tham giaít lo i enzimnhi u lo i enzim h nb. Các y u t quy nh tính c tr ng c a phân t protein:- S l ng, thành ph n và trình t s p x p c a các axitamin trong chu i polipeptit.1,0- S chu i polipeptit trong phân t protein.- B c c u trúc không gian c a phân t protein.2,0a. - u th lai là hi n t ng con lai có n ng su t, ph m ch t, s c ch ng 0,5ch u, kh n ng sinh tr ng và phát tri n v t tr i so v i các d ng b m .- Không nên s d ng con lai F1 làm gi ng vì: u th lai th ng bi u hi n 0.25cao nh ti F1 sau ó gi m d n các th h ti p theo.b. - Lai xa là hình th c lai gi a các d ng b m thu c 2 loài khác nhau 0.5ho c thu c các chi, các h khác nhau.- C th lai xa th ng b t th , vì con lai mang b NST n b i c a 2 loàib m khác nhau → không t o c p NST t ng ng → quá trình gi m phân 0.5c giao t ho c giao tphát sinh giao t b tr ng i, không hình thànhkhông có s c s ng.- Cách kh c ph c : a b i hóa c th lai xa F1 → t o th song nh b i h u thdo có các NST u t n t i thành c p t ng ng, quá trình gi m phân t o giao 0.25t di n ra bình th ng.2,0a. Phân bi t c quan t ng ng và c quan t ng t :C quan t ng tC quan t ng ng- Là nh ng c quan n m nh ng v - Là nh ng c quan có ngu n g ctrí t ng ng trên c th , có cùng khác nhau nh ng m nhi m nh ngngu n g c trong quá trình phát tri n ch c n ng gi ng nhau nên có hình1,0phôi, cho nên có ki u c u t o gi ng thái t ng t .nhau.- Ph n ánh s ti n hoá phân li.- Ph n ánh s ti n hoá ng quy.b. M t s lo i t bi n NST có th nhanh chóng góp ph n d n n hìnhthành loài m i:✂✕✖✗✖✘✙ơ✙✗✗✂★✕✑ơ★✩✑✙✵✲✑ơơ✩✙✵✒✵✗✑ơ✩✵✚✭✭✒✛✜✖✢✖✣ư✥ơ✦✘★ư✰✳★✧✧✚2✯✦✧✫✮✦★✛✜ư✫✰✮✂✩✮★✁✭✩✵ư✂✫✮✙✑✙✎✬✑✏✑✵ư✎✰✲✢★✳ư✙✧✜★✧ư✄✏✎✜✧✭✛✁✤✲ơ★✲✄✹✎ư✏✮✬✲✑ơ✲✦✭★✤✄ươ✑✱✵✭✫✩✙✑ư✰✫✤✫★✁✭✯✬✑✲ơ✎✎✩✲✛✭✑✫3✒✸✱ư✕ư✖✖✷ơ✑✱✵✪ơư✪✛✩✗ư✛✎✁✮✗✱ư✑✵★✜✛★✂✭ơơ✎★✎ơơ✙ơ✁✱ơơơơư✏ư✛ư✤ơơ✘★ư✘ơ✘✵✧✵✧✑✱✗✫✜✬✖✌✫✬✭✛✭✮✖✛ ☎- a b i ( a b i cùng ngu n và a b i khác ngu n); t bi n c u trúc NST( t bi n o o n và t bi n chuy n o n).- Gi i thích:+ a b i: Các d ng a b i có b NST t ng g p b i (t a b i, a b i ch n)ho c mang hai b NST l ng b i c a hai loài khác nhau (th song nh b i)→ cách ly sinh s n v i d ng g c → loài m i.+ t bi n o o n và chuy n o n NST: Làm thay i ch c n ng c a gentrong nhóm liên k t m i, làm thay i kích th c và hình d ng NST →cách li sinh s n v i các d ng g c → loài m i.✲✑✲✱✑✲✱✭✑✲✧✑✵✑✲✧✮✭✑✑✲✧✎✑0,5✵☎✭✘✲✑✤✲✲✲ư✲✁✮✂✲✑✲✑✦✲ ✎✩✲0,25✭✵✢★✢☎✭✲✧✑✵✭✑✎✑✑✁✂✦✂✭✧✢✑ư✂✢0,25✭✵✢★✢4- C ch i u ch nh s l ng cá th trong qu n th ch y u là s thay im i quan h gi a m c sinh s n và t vong thông qua các hình th c sau:- C nh tranh: khi m tqu n th t ng cao quá s c ch u ng c a môitr ng, thi u ngu n th c n, n i , m c ô nhi m t ng d n n c nh tranhgi a các cá th xu t hi n → m c t vong t ng, m c sinh s n gi mkíchthích qu n th gi m phù h p v i s c ch a c a môi tr ng.cá th trong qu n th t ng cao → c nh tranh gay g t →- Di c : khi m tkích th c c a qu n th gi m.m t b ph n c a qu n th di c- V t n th t, v t kí sinh và d ch b nh tác ng lên con m i, v t ch , concao, tác ng c ab nh tùy thu c m t , tác ng t ng lên khi m tqu n th th p. Trong quan h v t kí sinh - v t ch ,chúng gi m khi m tv t n th t là nhân t quan tr ng kh ng ch kích th c qu n th con m i vàng c l i m i quan h này t o nên tr ng thái cân b ng sinh h c.✘ơ✧✑✒★✶✜★✛ư✰✎✵✁✳✎✦✧✑✫✂✁✭✘✚✑✲✳✎✂✩✁✑✦✭ư2,00,5✏✧✱✛✎✳✁✮✎ơ✂✜✙✫✁✵✰✸✁✢✂✁✴✂✧✵✁✦✁✑ư✵0,5✄✏✭ư✲✚✲✚✚✑✲✎✦✳✩✂ư✚✵✑✚✑✩✲✑✲5✳✎✎✱✚✑✮✧ư✚✑✲✚✦✚✢✳✎✦✱✷✹3,00,5✗a. Qu n th ch a cân b ng di truy n. Vì:ư✖☎0,2- T n s c a alen A: p(A) = 0,6 += 0,720,2- T n s c a alen a: q(a) = 0,2 += 0,32✳★✦✳★✦0,25N u qu n th cân b ng di truy n thì ph i th a mãn i u ki n:p 2 AA : 2pqAa : q 2 aa⇔ 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa ≠ 0,6AA: 0,2Aa : 0,2 aab. Xác nh và nh n xét v c u trúc di truy n c a qu n th th h ti p theo- C u trúc di truy n c a qu n th th h ti p theo:P: (0,6AA: 0,2Aa : 0,2 aa) × (0,6AA: 0,2Aa : 0,2 aa)G:0,7A; 0,3a0,7A; 0,3aF10,49AA : 0,42Aa : 0,09aath h ti p theo qu n th có c u trúc di truy n: 0,49AA: 0,42Aa : 0,09aath a mãn bi u th c p2AA: 2pqAa : q 2 aa, do ó qu n tht tr ng thái cân b ngdi truy n.c. i u ki n qu n th duy trì tr ng thái cân b ng:- S l ng cá th l n;- X y ra hi n t ng ng u ph i trong qu n th ;- Các lo i giao t có s c s ng và th tinh nh nhau, các lo i h p t có s c✧✳✎✷✒✵✑✆✒✜✗✖✢✙✮✖✒✦✖✝✳✎✙✧✥✜✭✘✛✕✜✧✳✎✧✮0.5✒✭✎✆0.25✛ ✧0,5✭✜✭0,5✦✲✜★✵✲✂✹★✄✦✑✭✰✢✜✳★✯✂ư✲✭ư✎✄✩✲✂✎✚✜✚✳✑✁✳✎✭✑✷0.5✒✗✂✖★✕ư✗✖✭✰✎✵✜ư✬☎✢✰✴★✳✎✭✭✫✁★✬ư✰✫✁1,0 s ng nh nhau;- Không có t bi n và ch n l c, không có s di nh p gen ...★ư✘✑✲✧6✹✹✚3,0✗t bi n:a. G i tên các th+ Tht bi n a c p NST s III thi u 1 chi c Th m t (2n -1).t bi n b m i c p NST u có 4 chi c Th t b i (4n).+ Th+ Tht bi n c m i c p NST u có 3 chi c Th tam b i (3n).t bi n b, c i v i quá trình ti n hoá và ch n gi ng:- Vai trò c a thCung c p ngu n nguyên li u cho ti n hoá và ch n gi ng, t o các gi ng câytr ng có giá tr kinh t , n ng su t cao (d ng 3n, qu không h t), góp ph nhình thành loài m i (d ng 4n).b. C ch hình thành th m t (2n - 1):+ Trong gi m phân, c th b (ho c m ) c p nhi m s c th s III khôngphân li, t o 2 lo i giao t (n + 1) và (n - 1) nhi m s c th , c th m (ho cb ) gi m phân bình th ng t o giao t n.+ Trong th tinh, giao t (n - 1) k t h p v i giao t n → h p t (2n - 1)nhi m s c th , phát tri n thành th m t., n u úng v n cho i m t i a)(HS có th trình bày c ch b ng s☞✖✎✑✲✧✎✑✲✧✎✑✲✧✫✛✤★✧✧✤✧✑✤✧✒✑✎✄✧✒✎✄✧✲✲✁✎✄✲0,50,50,5✗✥✖✫✛✖✜✌✛☞✜✭✮✱✜✧✹★★✭✱✩✧✭✮✂✵✳0,5✭✢✗ơ✛✫✵ơ✭✎★✤✤✄✸✯✎★✭✫✸✯✎ơ✎0,5✤✄✭★✵ư✏✫✬✸✫✯✎✧✎✰✎✢✰✫✂✝✆☎☎☎☎✁ ✄ 73,0a. Xác su t sinh con bình th ng và b b nh c a hai c p v ch ng:Do c 2 c p v ch ng u có ki u gen Aa, nên có xác su t sinh con bình 0,25th ng và b b nh b ng nhau:0,25- P: Aa x Aa → 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa → 3/4 bình th ng : 1/4 b b nh.0,25- Xác su t sinh con bình th ng: 3/40,25- Xác su t sinh con m c b nh: 1/4b. Xác su t sinhc 2 ng i con trai bình th ng c a c p v ch ngth nh t:0,25- Xác su t sinh con trai là: 1/2.0,25- Xác su t sinh con trai, bình th ng là : 1/2 x 3/4 = 3/820,5- Xác su t sinh 2 con trai u bình th ng là: (3/8) = 9/64.c 3 ng i con, trong ó có 2 con bình th ng và 1c. Xác su t sinhcon b b nh c a c p v ch ng th hai:1,0Xác su t sinh 3 ng i con trong ó 2 ng i con bình th ng và 1 ng i b22b nh là: C3 [(3/4) x 1/4] = 27/643,0a. Xác nh t l KG, KH F1:- Theo d ta có slai:P :AaBbxAaBb(H t vàng, tr n)(H t vàng, tr n)0.5GP: AB, Ab, aB, abAB, Ab, aB, abF1+ TLKG:0.251AABB : 2AABb : 1AAbb : 2AaBB : 4AaBb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb0.25+ TLKH: 9 vàng, tr n : 3 vàng, nh n : 3 xanh, tr n : 3 xanh, nh nư✝✵ư✤✏✰✩✱✑✜✍✢✒✕✥✣✮✷✮ư✮✯✖✝✟✪✞✎ưư✏✩✜✏✜ư✞✍ư✍✥✣✪✞✝✮✮ư✮✑✖✝✢✕ư✥ưư✏✍✖✪✞ư✏✒✞✣✮ư✖✢✒✠✏✕✑ư✏ư✏ư✘ơ✑✱✭✭ơơơ✍✟✜80,5✲✕✂✁✫✂ơ✂✏✩ b. Bi n lu n:- F1 có 4 phân l p ki u hình, trong ó có ki u hình xanh nh n (aabb) nên Pu ph i cho giao t ab (AaBb ho c Aabb ho c aaBb ho c aabb)- M t khác F1 phân tính t l : (3:3:1:1) = 8 t h p → P: 4 giao t × 2 giao t .P1 : AaBb x Aabb- P có 2 tr ng h p th a mãn:P2 : AaBb x aaBb-Slai+ Tr ng h p 1:P1 :AaBbxAabbvàng, nh nvàng, tr nGP : Gp: AB, Ab, aB, abAb, abF1Ki u gen: 1AABb : 2AaBb: 1aaBb : 1AAbb : 2Aabb: 1aabbKi u hình: 3 vàng, tr n : 3 vàng, nh n : 1xanh, tr n : 1 xanh, nh n+ Tr ng h p 2:P2 :AaBbxaaBbvàng, tr nxanh, tr nGP : Gp: AB, Ab, aB, abAb, abF1Ki u gen: 1AaBB : 2AaBb: 1Aabb : 1aaBB : 2aaBb: 1aabbKi u hình: 3 vàng, tr n : 3 vàng, nh n : 1xanh, tr n : 1 xanh, nh n✕✙✢✑✒✎✵✑✫✶ơ✑ư✏✂✤✤ư✎✰✤✜✤✰✂✫✫✆✰ơ✂✎✎ơ✏ơ✂0.5✂✰ơơ✎✎ơơ✂✂✁✂✆☎☎☎L u ý: H c sinh làm cách khác, n u úng v n cho i m nh 0.250.250.25✱✏ư0.25  áp án.0.5  ✟SGIÁO D C VÀ ÀO T OPHÚ TH✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I C P T NHN M H C 2014 – 2015✄☎☎✺✻(✝✠☛✡☎MÔN: SINH H C – THPT (Ph n TNKQ)Th i gian làm bài: 120 phút, không k th i gian giaoNgày thi: 04/02/2015G C☎✼✆☎☞✍✌thi g m 40 câu, 9 trang)✞✎✏✑✕✒✓✔✓✘Câu 1: Cho các nh n nh v s khác nhau gi a nhân ôi ADN prokaryote và eukaryote:(1) S sao chép ADN eukaryote òi h i th i gian dài h n.(2) S sao chép ADN prokaryote òi h i th i gian dài h n (6 -8 gi ).(3) D c theo ADN c a eukaryote có r t nhi u i m kh i u sao chép.(4) S sao chép ADN prokaryote x y ra v i t cnhanh h n.(5) S sao chép ADN eukaryote có s enzim nhi u h n.(6) S sao chép ADN prokaryote x y ra theo m t chi u còn s sao chép ADN eukaryotex y ra theo 2 chi u, m t m chc t ng h p liên t c, còn m ch kia t ng h p gián o n.(7) Trong sao chép ADN prokaryote, m t m chc t ng h p liên t c, còn m ch kia t ngh p gián o n.Có bao nhiêu nh n nh úng ?A. 3.B. 4.C. 5.D. 6.Câu 2: Lúa mì l c b i (6n) gi m phân bình th ng t o giao t 3n. Gi s các giao t t o ra ucó kh n ng th tinh nh nhau. Cho các cây lúa mì l c b i có ki u gen AAAAaa t th ph n thìF1(1) t l các cá th có ki u gen gi ng b m chi m t l 44%.(2) t l ki u hình l n là 0,4%.(3) t l ki u gen AAAAAa là 24%.(4) t l ki u gen AAaaaa là 4%.(5) t l ki u hình tr i là 96%.(6) t l ki u gen AAAAAA là 0,4%.Các ph ng án nào sau ây là úng?A. (1), (3).B. (4).C. (1), (2).D. (5), (6).Câu 3: M t loài th c v t có b nhi m s c th 2n = 6. Trên m i c p nhi m s c th , xét m t gencó hai alen. Do t bi n, trong loài ã xu t hi n ba d ng th ba t ng ng v i các c p nhi m s cth . Theo lí thuy t, các th ba này có t i a bao nhiêu lo i ki u gen v các gen ang xét?A. 144.B. 108.C. 64.D. 36.Câu 4: Khi nói v c ch di truy n sinh v t nhân th c, trong i u ki n không có t bi n x yra, có nh ng phát bi u sau:(1) S nhân ôi ADN x y ra nhi u i m trong m i phân t ADN t o ra nhi u n v tái b n.(2) Trong quá trình d ch mã, s k t c p các nuclêôtit theo nguyên t c b sung x y ra t t ccác nuclêôtit trên phân t mARN.(3) Trong quá trình tái b n ADN, s k t c p các nuclêôtit theo nguyên t c b sung x y ra t tc các nuclêôtit trên m i m ch n.(4) Trong phiên mã, s k t c p các nuclêôtit theo nguyên t c b sung x y ra t t c các nuclêôtittrên m ch mã g c vùng mã hoá c a gen.✖✗✘✓✙✚ơ✖✘✓✙✚✚ơ✖✣✕✤✓✜✘✓✥✢★✘✦✧✓✩ơ✖★✕✘ơ✖✕✘✦✩✘✖✖✕✭✦✩✓✬✭ư✬✓✬✪✮✪✪✭✘✩✓✬✭ư✬✪✮✪✓✬✪✒✓✔✓✕✩✦✚ư✦✮✪✓✯✯✯✪✤✦✰ư✘✣✩✮✮✤✤★★✖✮✴✲✲✱✳✱✤✲✵✱✤✲✱✤✲✱✤✲✩✱✤✲✱ơư✓✩✓✒✷✶✩✤✣✩✩✤✓✲ơư✧✪✤✤✸✴✓✷✶✵✖✴✤✷✶✵✹★✤✕✓✓✪✕✴✕✕✘ơ✒✴✓✲✓✩✦✖✤✗✕✓✦✤✘✕✓✓✖✸✯✴✷✔✔ơ✦✪✭✣✵✦✘✦✖✯✴✦✷✭✣✵✦✖✦✓✸ơ✪✴✷✵★✘✪✭✣✦✖✢1✘✦✘ ✦✓✔✦✓✩✩✧✓ư(5) Trong tái b n ADN, t i m i n v tái b n, enzim ligaza ch tác ng vào m t m ch m ict ng h p.(6) Có nhi u enzim ADN – pôlimeraza tham gia vào quá trình tái b n ADN.Có bao nhiêu phát bi u không úng?A. 4.B. 3.C. 2.D. 1.Câu 5: Cho các lo i t bào sau:(1) T bào n b i ng i.(2) T bào tam b iu Hà Lan.(3) T bào xôma châu ch u c.(4) T bào giao t bình th ng ru i gi m.(5) Th ba nhi m ru i gi m.(6) T bào c a ng i b m c h i ch ng T c-n .(7) T bào n i nhu Hà Lan.(8) T bào t b i c c i.Có bao nhiêu t bào có b nhi m s c th là m t s l ?A. 3.B. 4.C. 5.D. 6.Câu 6: M t chu i pôlipeptitc t ng h p ã c n 799 l t tARN. Trong các b ba i mã c atARN có A = 447, ba lo i còn l i b ng nhau. Mã k t thúc c a mARN là UAG. S nuclêôtit m ilo i c a mARN i u khi n t ng h p chu i pôlipeptit nói trên làA. U = 448; X = 650. B. A = 448; X = 650; U = G = 651.C. A = G = 651.D. U = 447; A = G = X = 650.Câu 7: M t c th th c v t có ki u gen AaBb, khi quan sát quá trình gi m phân hình thành giaot có 10% t bào r i lo n phân li trong gi m phân I c p Aa và 20% t bào khác r i lo n phân ligi m phân II c p Bb. Các s ki n khác di n ra bình th ng, các t bào còn l i gi m phân bìnhth ng. Theo lí thuy t, giao t (n + 1) chi m t l làA. 30%.B. 13%.C. 2%.D.15%.Câu 8: Trong l n gi m phân I ng i, có 10% s t bào sinh tinh c a b có m t c p NST khôngphân li, 30% s t bào sinh tr ng c a m c ng có m t c p NST không phân li. Các c p NSTkhác phân li bình th ng, không có t bi n khác x y ra. Xác su t sinh m t ng i con trai chduy nh t b h i ch ng ao (không b các h i ch ng khác) làA. 0,0081%.B. 0,0322%.C. 0,3695%.D. 0,7394%.Câu 9: Trong c ch i u hòa ho t ng c a opêron Lac, s ki n nào sau ây di n ra c khi môitr ng có lactôz và khi môi tr ng không có lactôz ?A. M t s phân t lactôz liên k t v i prôtêin c ch .B. Các gen c u trúc Z, Y, A phiên mã t o ra các phân t mARN t ng ng.C. Gen i u hòa R t ng h p prôtêin c ch .D. ARN pôlimeraza liên k t v i vùng kh i ng c a opêron Lac và ti n hành phiên mã.Câu 10: Trong qu n th ng i có m t s tht bi n sau:(1) Ung th máu.(2) H ng c u hình li m.(3) B ch t ng.(4) Claiphent .(5) Dính ngón tay 2 và 3.(6) Máu khó ông.(7) T cn .(8) ao.(9) Mù màu.Nh ng tht bi n l ch b i làA. (1), (4), (7), (8).B. (1), (3), (7), (9).✪ơ✸✱✬✪✭✬✕✦✤✓✴✪✴✓ơ✩✘✩✘✚ư✴✓✒✴✣✘✓✖✴✣ ✚ư✘✯✤✣ ✶✘✴✷✚ ư✔✩✧✢ơ✹✴✩✘✓✒✁✴✩✘✦✹✢✴✷✶✩✤★✩✂✭✩✓✬★ư✓✬✥✬ư✩✓✸✢✴✄✪✕✪✤✢✸✭✓✪★✬✢✸✤✩✤✒ơ✦✖✴★✴✦✯✘★✵✪✦✘✪✵✴✶✲✚ư✦✖✪✴✴✚ư✲✯✱★✥✦✘✴★✚ ư✩✵✢★✴✩✹✢✳✵✵✁✴✚ ư✓✣✩✦✤✓✩✚ư✱✣✔✩✔✹✩✹☎✴✕✓ơ✓✩✲✪✚ư✢✚ươơ★✴✩✶✓✖✴✧ơ✯✹✣ơ✪✕ư✯✭✹✴✓✬✹✴✴✧✘✓✩✢✤★✥✚ ư✤✩✴✓✩✕ ư✥ơ✪✪✓ơơ☎✤✴✓✩✲✩✗2✦ C. (4), (7), (8).D. (4), (5), (6), (8).Câu 11: sinh v t nhân th c, nguyên t c b sung gi a G - X, A - U và ng c l ic th hi ntrong c u trúc phân t và quá trình nào sau ây?(1) Phân t ADN m ch kép.(2) Phân t tARN.(3) Phân t prôtêin.(4) Quá trình d ch mã.(6) Phân t ADN m ch n.(5) Phân t mARN.A. (2) và (4).B. (3) và (4).C. (2) và (5).D. (1) và (6).Câu 12: Alen B dài 221 nm và có 1669 liên k t hi rô, alen B bt bi n thành alen b. T m t tbào ch a c p gen Bb qua hai l n nguyên phân bình th ng, môi tr ng n i bào ã cung c p choquá trình nhân ôi c a c p gen này 1689 nuclêôtit lo i timin và 2211 nuclêôtit lo i xitôzin.Trong các k t lu n sau, có bao nhiêu k t lu n úng?(1) D ng t bi n ã x y ra v i gen B là t bi n thay th 1 c p G - X b ng 1 c p A - T.(2) T ng s liên k t hi rô c a gen b là 1669 liên k t.(3) S nuclêôtit t ng lo i c a gen b là A = T = 282; G = X = 368.(4) T ng s nuclêôtit c a gen b là 1300 nuclêôtit.A. Không có áp án nào úng.B. 2.C. 3.D. 4.Câu 13: m t loài th c v t, tính tr ng màu s c hoa do m t c p gen quy nh, tính tr ng hìnhd ng qu do m t c p gen khác quy nh. Cho cây hoa , qu tròn thu n ch ng giao ph n v icây hoa vàng, qu b u d c thu n ch ng (P), thuc F1 g m 100% cây hoa , qu tròn. Chocác cây F1 t th ph n, thuc F2 g m 4 lo i ki u hình, trong ó cây hoa , qu b u d cchi m t l 9%. Bi t r ng trong quá trình phát sinh giao tc và giao t cái u x y ra hoán vgen v i t n s nh nhau. Trong các k t lu n sau, nh ng k t lu n nào úng v i phép lai trên?(1) F2 có 10 lo i ki u gen.(2) F2 có 5 lo i ki u gen cùng quy nh ki u hình hoa , qu tròn.(3) F2, s cá th có ki u gen gi ng ki u gen c a F1 chi m t l 32%.(4) F1 x y ra hoán v gen v i t n s 20%.(5) F2, có s ki u gen ng h p là 17%.A. (1).B. (2), (3).C. (4).D. (5).Câu 14: Cho bi t m i nh ng do m t c p gen quy nhtr inn,n gen v iAbABt bi uDd vàDd lai v i nhau. Cho ct n s 40%, cho hai ru i gi m ki u genaBabsau vi con:(1) Ki u nh A-B-dd chi m l 15%.abl l n h n 3%.dd(2) Ki u genab(3) Ki u nh A-bbD- chi m t l 15%.ABDd chi m l 5%.(4) Ki u genab(5) Ki u nh aaB-D- chi m t l 11,25%.Có bao nhiêut bi u ng?A. 5.B. 3.C. 4.D. 2., gen quy nhu lông n m trên ng không t ng ng a nhi m s c th gi iCâu 15:nh Xhai alen, alen A quy nh lông v n tr inn so v i alen a quy nh lông khôngv n. Gen quy nh chi u cao chân n m trên nhi m s c th th ng2 alen, alen B quy nhchân cao tr in n so v i alen b quy nh chân th p. Cho tr ng lông v n, chân th p thu n✷ ✭✤✒✬✖ư✓✗✬ư✲✪✣✓✯✯✪✯✔✯✓✯✯ơ✪✴✴✓✓✔✴✩✩✁✣✵✥✚ư✚ ư✩✓✹✓✵✢✪✴✪✴✒✒✓✴✓✴✩✓✦✧✓✴✄✩✵✵✪✭★✴✴✓✢★✪✁✭✢★✢✓✓✷ ✩✒✩✖✵✓✔✪✪✣✦✪✩✵✓✔✓✙✦✥✧✢ ✦✥✥✓✮✓✬ư✓✮✓✙✦✥✮✕✄✲✓✱✓✯★✴✥✦✪✴✧✙✤ ✓✖✴ư✬✢✣✖✦✔✯✴ư✒✒✓✧✗✤✪✤✤✓✔✓✙✦✪★ ✤✤★✤✴✲✢✱★✦✔★ ✧✤✥ ✓✬✴✩✵✓✔✩✝✞✟✝✟✝✞✠✸✂★✪✂✄☎✆✣ ✔☛✧✆✤✤✌✥✟✡✂✠✧☛✡✞✠☛✍☞✕✓✚✤✴✞✲✎✱✂✤✲✠✧ơ✡✱✂✤✴✞✲✎✱✤✴✲✂✤✱✴✞✲✎✏✤✞✓☛✑✍ ✒✄✓✝✔ ✝ơ✓✆ư✷✶✓✤✧✠✢✔✄✓✠✂✄✔✩✞✟✝✟✧✝✓✔✡✄✂✕✓✄✷✶✔✤✚ư✓✠✣✩✞✟✝✟✝✧✓✔★✒✝✂3✔✡✄✣✥ ★✒★✄✧✞✠✝✥☛✓✞✬✠✢✓✤✧ưng giao ph i v ii lông không v n, chân cao thu nng thuc F1. Cho F1 giao ph iv i nhauo ra F2. Dn o sau ây v ki u nh F2ng?tr ng lông v n, chân th p b ng li lông không v n, chân cao.A. lB. ltr ng lông v n, chân th p b ng li lông v n, chân cao.C. T tlông không v n, chân cao utr ng.D. li lông v n, chân th p b ng t l gà mái lông không v n, chân th p.Câu 16: m t loài th c v t, khi cho cây hoa , thân cao giao ph n v i cây hoa tr ng, thân th pmang ki u gen ng h p l n, F1 thuc t l ki u hình: 2 hoa , thân cao : 1 hoa , thânth p : 1 hoa tr ng, thân th p . Cho F1 giao ph n v i cây khác, thuc F2 có t l ki u hình: 50%hoa , thân cao : 43,75% hoa , thân th p : 6,25% hoa tr ng, thân th p. Nh ng phép lai nàosau ây c a F1 v i cây khác có th phù h p v i k t qu trên? Bi t r ng tính tr ng chi u cao câydo m t gen có hai alen D và d qui nh.ADADAdAdBDBDBdBDBb ×Bb. (2)Bb ×Bb(3) Aa. (4) Aa.(1)× Aa× AaadadaDaDbdbdbdbd✢✕✓✓✪☛✤✓✝✞✣✄★✒✣✄✝✓✒✄✄✲✒☛✓✕✄★✒✓✝✝✱✂✦✑☛✱✝✱✣✓✝✄✲✂✲✁✒✄✝✱✂✘✎ ★✒✲✂✟✖✂✝✁✝✠✒✣✄✲✂✝✄✣✄✲☛✱✱✓✣ ✩✒✓✷✙✣✧✖✤✤ ✓✵✬✘✓ư✬✲✓✙✓✙✱✣✷✣✣✤✧✓✬ư✲✱✣✓✙✓✷✣✙✗✤✓✴✧✴✧✬✕✄✦✢✪✩✓Bd(5) Aa× AaBdBd× AaBdADbD.AdBb ×(7)AdAdBb ×Bb.adadaDadbDbdC. (3) và (7).D. (6) và (8).A. (1) và (4).B. (2) và (5).Câu 17: ngô, có 3 gen không alen phân li c l p, tác ng qua l i cùng quy nh màu s c h t,m i gen u có 2 alen (A, a; B, b; D, d). Khi trong ki u gen có m t ng th i c 3 alen tr i A, B,D cho h t có màu; các ki u gen còn l i u cho h t không màu. L y ph n c a cây m c t h t cómàu (P) th ph n cho 2 cây:- Cây th nh t có ki u gen aabbDD thuc các cây lai có 25% s cây cho h t có màu;- Cây th hai có ki u gen aaBBdd thuc các cây lai có 50% s cây cho h t có màu.Cho các k t qu sau v ki u gen c a cây (P) là:(1) AABbDd. (2) AaBBDd. (3) AaBbDd. (4) AaBbDD. (5) AABbDD.Có bao nhiêu ki u gen phù h p?A. 2.B. 3.C. 4.D. 1.Câu 18: m t loài th c v t, alen A quy nh thân cao tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh thânth p; alen B quy nh hoa tím tr i hoàn toàn so v i alen b quy nh hoa tr ng; alen D quy nhqutr i hoàn toàn v i alen d quy nh qu vàng; alen E quy nh qu tròn tr i hoàn toàn sov i alen e quy nh qu dài. Bi t quá trình gi m phân di n ra bình th ng, quá trình phát sinhgiao tc và giao t cái u x y ra hoán v gen gi a các alen B và b v i t n s 20%, gi a cácAb DEAb DE×cho các phát bi u sau v F1:alen E và e v i t n s 40%. Phép lai (P)aB deaB de(1) Ki u hình thân cao, hoa tím, qu vàng, tròn chi m t l 8,16%.(2) T l thân cao, hoa tr ng, qu, dài b ng t l thân th p, hoa tím, qu vàng, tròn.(3) T l ki u hình mang 4 tính tr ng tr i l n h n 30%.(4) Ki u hình l n c 4 tính tr ng là 0,09%.Nh ng phát bi u úng làA. (1).B. (2).C. (3), (4).D. Không có áp án nào úng.Câu 19: m t loài th c v t, tính tr ng màu s c hoa do hai gen không alen phân li c l p quynh. Trong ki u gen, khi có ng th i c hai lo i alen tr i A và B thì cho hoa , khi ch có m tlo i alen tr i A ho c B thì cho hoa h ng, còn khi không có alen tr i nào thì cho hoa tr ng. Chocây hoa h ng thu n ch ng giao ph n v i cây hoa(P) thuc F1 g m 50% cây hoavàbD. (6) Aa✔Bb. (8)✷ ✓✩✒✓✩✓✔✪✕✪✤ ✓✵✓✚✦✩✸✤✕✣✣✓✪✪✪✢✜✪✁✣✮✣✤★✓✬ư✹✪✤★✓✬ư✹✪✴✕✤✦✢✤✬ ✩✒✓✔✩✧✓✔✖✣✷✓✦✓✙✔✩✩✧✧✓✔✓✦✓✴✧✓✔✔✦✔✶✦✓✦✩✚ư✕✓★✓✯✖✦✔✧✯✥✗✗★✧✔✤✕✥✤✴✦✲✏✷✣✄✲✦✓✙✲✏✦✏✤✲✩✧ơ✪✏✤✵✦✪✤✓✗✓✩✒✓✖✩✒✪✤✓✓✷  ✔✓✚✦✩✓✙✩✪✱✷ ✩✵✩✪✣ ✥ ✧✓✢4✙✓✬ư✓✙ ✴ ✴✄✦✓✴✩✓50% cây hoa h ng. Bi t r ng không x y ra t bi n, theo lí thuy t, các phép lai nào sau ây phùh p v i t t c các thông tin trên?(1) AAbb × AaBb(3) AAbb × AaBB(5) aaBb × AaBB(2) aaBB × AaBb(4) AAbb × AABb(6) Aabb × AABbB. (1), (2), (4).C. (1), (2), (3), (5).D. (2), (4), (5), (6).A. (3), (4), (6).Câu 20: Xét tr ng h p m t gen quy nh m t tính tr ng, alen tr i là tr i hoàn toàn so v i alenl n. Tr ng h p nào sau ây bi u hi n ngay thành ki u hình?(1) Loài n b i, t bi n gen tr i thành gen l n.(2) Loài l ng b i, t bi n gen tr i thành gen l n, gen n m trên NST gi i tính X không cóalen t ng ng trên Y và cá th có c ch xác nh gi i tính là XY.(3) Loài l ng b i, t bi n gen tr i thành gen l n, gen n m trên NST gi i tính Y không cóalen t ng ng trên X và cá th có c ch xác nh gi i tính là XY.(4) Loài l ng b i, t bi n gen tr i thành gen l n, gen n m trên NST gi i tính X và cá th cóc ch xác nh gi i tính là XO.(5) Loài l ng b i, t bi n gen tr i thành gen l n, gen n m trên nhi m s c th th ng.(6) Loài l ng b i, t bi n gen l n thành gen tr i, gen n m trên NST th ng ho c NST gi itính.A. (2), (3), (4), (5), (6).B. (1), (3), (4), (6).D. (1), (2), (3), (4), (6).C. (1), (2), (3), (4), (5), (6).Câu 21: Tính tr ng thân xám (A), cánh dài (B) ru i gi m là tr i hoàn toàn so v i thân en (a),cánh c t (b); hai gen quy nh tính tr ng trên cùng n m trên m t c p nhi m s c th th ng. GenD quy nh m tlà tr i hoàn toàn so v i alen d quy nh m t tr ng n m trên vùng không t ngAB D dAB dX X v i ru iXYng c a nhi m s c th gi i tính X. Th h P cho giao ph i ru iababc F1:180 cá th trong s ó có 9 ru i cái thân en, cánh dài, m t tr ng. Cho r ng t t c cáctr ng t o ra u tham gia vào quá trình th tinh và hi u su t th tinh c a tr ng là 60%. Bi t r ngc phát tri n thành cá th . Có bao nhiêu t bào sinh tr ng c a ru i gi m100% tr ng th tinhnói trên không x y ra hoán v gen trong quá trình t o giao t ?A. 40.B. 135.C. 270.D. 120.Câu 22: Cho bi t m i c p tính tr ng do m t c p gen quy nh và di truy n tr i hoàn toàn; t n sAb D d ×XE Xehoán v gen gi a A và B là 20%, gi a D và E không có hoán v gen. Xét phép laiaBAb dX E Y, tính theo lý thuy t, các cá th con có ki u hình A-B- và có c p nhi m s c th gi i tínhablà X dE X de chi m t l✣✬✧✦✚ ư✩✬✓✔✩✩✩✧✪✤✵✚ ư✤✓✬✲✴✓✩ơ✓✩✩✵✴ ư✩✓✄✩✩✵✤ơ✧✴ư✓ơ✔✧✹✴ ư✩✓✄✩✩✵✤ơ✧✴ư✓ơ✔✧✹✴ư ✩✓✩✓✩✤✄✩✵✧✴✓ơ✔✧✴ ư✩✄✩✴ ư✩✓✷✶✵✤✚ư✄✩✵✩✚ư✵✧✣ ✘✩✧✓✪✄✓✔✩✮✷✓ ✓✷✔✓✙✩✷✶✧✤✓✴✷✄ ư ✲✌✧☞★✷ ư✓✷✣✄✓✦✕✣✓✹✚ ươ★✧✤✬✤✔✢✓✷✶✵✪✴✄✲✪✮✮✤✓✹✬✢✤✹✴✣ ư✮✹✦✢✔✪✯✴✕✵✩✸✵✓★✔✩✥✪✔✔✗✗✴✤✤✶✵✷✤✧✴✲✱A. 7,5%.B. 12,5%.C. 18,25%.D. 22,5%.EhABDd. Bi t t n s trao i chéo gi aCâu 23: m t loài th c v t cho c th có ki u genabeHA và B là 20%; t n s trao i chéo gi a E và H là 30%. Khi c th trên phát sinh giao t thìgiao t ABdEH chi m t l % là bao nhiêu và cho c th trên t th ph n thì t l % cây có ítnh t m t tính tr ng tr i làA. 2,25% và 99,949%.B. 3% và 99,949%.C. 5,5% và 99,91%.D. 3% và 99,91%.Câu 24:bao nhiêu k t lu n không ng khi i v geni nhân?(1) Geni nhân bi u hi n ra ki u nh không u hai gi i.✤ ✩✒✤✴★✭✥ơ✓✖✗★✭✥✤✓ơ✗✯✴✤✲✯✣✲ơ✖✏✣✩✩✪✴✕✒✁✓✒✑✟✡✝✡ ✤✒✟✝ ✤✲✕✞✓✎ 5✘✧✮✱ ✕✒☛✁✟✓✝ư✴✓  ☛✝☛✎✝(2) c geni nhân luônc phân chia u cho c to trongnh phân o.(3) K tphép lai thu nphép laich gi ng nhau, trongcon lai th ng mangnh ng a ,a di truy n theo ng .(4) nh ng do geni nhân quy nh v n t n i khi thay th nhân to b ng m tnhân c u c di truy nc.nên di truy n to ch tc xem di truy n theo(5) Do con lai mang nh ng ang , hay i chc,i di truy n theo ngu di truy n to ch t.A. 2.B. 4.C. 5.D. 3.Câu 25: Cho qu n thc u c di truy n nh sau: P: 0,4 AABb : 0,4 AaBb : 0,2 aabb. Ng ita ti n nh cho qu n th trên tph n b t bu c qua 3 th h .l c th mang hai c p genng h p l n F349177324161A...D..B..C.640640640640✬✠✁✂✂ ✴★✒✦✒✁☎✝✔✞✓✝✁✚ư✡✂✆ ✕✒✞✄✝✁☎✆✠✂✪✂✄✢☎✓ ✳✓✳ ✒✓✝☎✞✠☛☎✕✴✣ ✕✓✝✪✂✄✢☎✡✞✠☎✤✣ ✝✕ư✑✠✂☎✣✥✝✚ ư✡✤✷✴✤✩✞✖✘✴✝✁✓✳✣✥✵✕✓✆✓ ✜ ✴✬✕☛✠✓ ✳✓✝✁✓✳✕☛✆ư✬✠✂✞✩✂✕✑ ✄✝✪✡✂☎ ✟ ✣✠✴✔✞✪✂✄✴ ✝✟✂✲✲✂✮✂✵ơ✱✝✁✣ ✩✟✁✒✝✓✔✞✆✁✩✝✞✟✝✟✧✝Câu 26: m ti th c v t giao ph n t dogen D quy nh t n tr in n so v itr inn so v i gen r quy nh t tr ng.gen d quy nh h t i, gen R quy nh tHai g p gen Dd, Rr phân ly c l p. Khi thuch t i m t qu n thngi cân b ng ditruy n, ng i ta thuc 14,25% tn, ; 4,75% tn, tr ng; 60,75% t i, ;20,25% t i, tr ng. Cho ct bi u sau:1trong qu n th cân b ng di truy n.(1) Ki u gen rr chi m l48ra tr ngsau thuc l ki u nh t i,.(2) Cho ki u nh t i,92tqu n th cân b ng di truy n, th p chi m .(3) Trong s3a D, d trong qu n th trên l n l t 0,9 0,1.(4) T n st bi u ng làA. (1), (2), (3).B. (2), (3), (4).C. (1), (4).D. (1), (3).Câu 27: m t loài ng v t ng u ph i, con c có c p nhi m s c th gi i tính là XY, con cái cóc p nhi m s c th gi i tính là XX. Xét 4 gen, trong ó: gen th nh t có 3 alen n m trên nhi ms c th th ng; gen th hai có 4 alen n m trên vùng t ng ng c a nhi m s c th gi i tính X,Y. Gen th ba có 3 alen n m trên nhi m s c th gi i tính X không có alen t ng ng trên Y; genth t có 5 alen n m trên nhi m s c th gi i tính Y và không có alen t ng ng trên X. Tính theolý thuy t, loài ng v t này có t i a bao nhiêu ki u gen v b n gen nói trên?A. 1908.B. 1800.C. 2340D. 1548.Câu 28: Cho qu n th th c v t l ng b i, alen A quy nh thân cao tr inn so v i alen aquy nh thân th p. th h xu tt (P) g m 25% cây thân cao75% cây thân th p. Khi (P)tph n liên ti p qua hai th h , F2 cây thân cao chi m l 17,5%. Theo thuy t, trongng chi m lt ng s cây thân cao (P), cây không thu nA. 48%.B. 80%.C. 52%.D. 20%.Câu 29: Cho các bi n pháp sau:(1)a thêm m t gen l vào h gen.(2) Làm bi n i m t gen ã có s n trong h gen.(3) Gây t bi n a b i cây tr ng.ng v t.(4) C y truy n phôiNg i ta có th t o ra sinh v t bi n i gen b ng các bi n pháp✠✖✡✖✪✂☎✂✷✓✔✓✝☎✔✓✞✪✙✩✝✁✞✟✝✟✪✧✝✓✔✞✪✂✤✵✓✩✒✞✩✟✪✄✥✘✞✪✪✂✕☛☎✂✷✚ư✓ư✬✞✷✞✂✙✞✞✆✪☎✂☎✝✓✪☎✤✝☎✓✆✪☛✞✠☛✍✪✤✴✤✲✕✄✥✱✂✤✤ ✞✎✞✓✝☎✙✞✂★✤✓✞✙✓✎✪✘✬ư✲✮✆✂✞✞✓✝☎✙✁✝✪✕✄✎✱✴✥✓✞✪✙✔☎✬✪★✤✥✥✥✬✠ư✁✝✝✢✆✤✞✡✓☛✑ ★✝✩✓✩✒✓✷✶✵✤✧✖✵✷✶✤✣✧✄✶✓✹✷✤✄ ✚ ươư✷✶✓✹✤✧✢✄✷✶✤✧ơư✹✹✄✷✶ư✤✧ơư✹✹✴★✓✩✤✒✕★✓✤✥✒ ư✩✓✔✩✖✣✓✣✔✞✟✝✟✧✝✂✴ ✣ ✲✞☛✝✍✆✣✴✴✴✲✞✖✭✲✮✂✴✘✂★✴✥✲✞✠✢✱✂✲ư✩✲✪☎✴✭☛✓✩✓✲✴✓✣ ✩✓✩✘✕✘✓✩✒✤✴✚ ư✒✭✄✓✲✪6✱✁✄✙ A. (1) và (2).B. (2) và (4).C. (3) và (4).D. (1) và (3).Câu 30: Cho các b c t o ng v t chuy n gen:(1) L y tr ng ra kh i con v t.(2) C y phôi ãc chuy n gen vào t cung con v t khácnó mang thai và sinhbìnhth ng.(3) Cho tr ng th tinh trong ng nghi m.(4) Tiêm gen c n chuy n vào h p t và h p t phát tri n thành phôi.Trình t úng trong quy trình t o ng v t chuy n gen làA. (1) (3)(4) (2).B. (3) (4) (2) (1).(4) (1).D. (1) (4)(3) (2).C. (2) (3)Câu 31: Cho các thành t u sau:(1) Ch ng Penicillium có ho t tính pênixilin t ng g p 200 l n d ng ban u.(2) Cây lai Pomato.(3) Gi ng táo má h ng cho n ng su t cao g p ôi.(4) Con F1 ( × i B ch): 10 tháng tu i n ng 100 kg, t l n c trên 40%.(5) C u ôli.(6) T o ch ng vi khu n E.coli s n su t hoocmôn somatostatin.(7) Gi ng bò mà s a có th s n xu t prôtêin C ch a b nh máu vón c c gây t c m ch máung i.(8) T o các cây tr ng thu n ch ng v t t c các gen b ng ph ng pháp nuôi c y h t ph n r ix lý cônxisin.Có bao nhiêu thành t uc t o ra không ph i b ng công ngh t bào?A. 6.B. 3.C. 4.D. 5.Câu 32: Trong dòng h c a m t c p v ch ng có ng i b b nh di truy n nên h c n t v ntr c khi sinh con. Bên phía ng i v : có anh trai c a ng i v b b nh phêninkêtô ni u, ôngngo i c a ng i v b b nh máu khó ông, nh ng ng i còn l i không b hai b nh này. Bên phíang i ch ng: có m c a ng i ch ng b b nh phêninkêtô ni u, nh ng ng i khác không b haib nh này. Xác su t c p v ch ng trên sinh hai con không b c hai b nh trên là✤✧ ư✓✩✒✪✣✙✒✹✣✤✓✓✬✤ư✒✓✓✂✯✚ ư★✲✹✮✤✤✥✬✬✯✯✤✓✓✖✩✒✪            ✖✣✰✢✥✓✪★✣ ✣✰✓✁✭✵✪☎✁✥✪✲✪✪✏☎✂✣✦✪✢★✤✣✷✦✲✗✘✗✮✪✚ư✕ ✣✣✄✥✦✪ơ✣ ư✢✪✯✴✄✓✬ư✦✖✲✪✕ ✩✜✵✚ư✬✔✣✲✥✢ư✜✧ư✚ ư✚ư✬✔✬✲✲✢✚ ư✪✔✬✲✓✔✗ ✲✪ ✚ ư✚ ư✳✔✲✲✚ư✢✣✲✚ư✢✔✗✤ ✓✵✔✬✦✲42527815.D..B.C.25676812836Câu 33: S di truy n m t b nh ng i do m t trong hai alen c a gen quy nh vàc th hi nqua sph h d i ây. Các ch cái cho bi t các nhóm máu t ng ng c a m i ng i. Bi tr ng s di truy n b nh trên c l p v i s di truy n các nhóm máu, quá trình gi m phân bìnhth ng và không có t bi n x y ra.A.✕✤✩✲✘✚ư✩✓✖✓✬ư✲✴ ✓ơ✦✲✧ ư✴✓ơ✗✄✔✢ư✚ ư✹✕✢✸✕✲✓✩✒✧✖✦✖✴✚ư✓✣✤✓✩✦✴ ✵✘✲✓✚ ưXác su t c p v ch ng th h th II trong gia ình sinh ngb b nh trên là111A.B..C...243648✬✹✔i con có nhóm máu O và không✲7D.1.64 ✴ ✚ ư✲✩✓✴✓✓✣✷✶✩Câu 34: ng i, nh ng b nh và h i ch ng nào sau ây liên quan n t bi n c u trúc nhi m s cth ?(2) B nh ung th máu ác tính.(1) B nh phêninkêtô ni u.(3) H i ch ng T cn .(4) H i ch ng khóc ti ng mèo kêu.(5) B nh h ng c u hình l i li m.(6) B nh b ch t ng.C. (2), (4).D. (5), (6).A. (1), (2).B. (2), (3).Câu 35: Trong nh ng nh n nh sau, có bao nhiêu nh n nh không úng v ti n hoá nh ?(1) Ti n hoá nh là quá trình bi n i t n s alen và thành ph n ki u gen c a qu n th qua cácth h .(2) Ti n hoá nh là quá trình bi n i v n gen c a qu n th qua th i gian.(3) Ti n hoá nh di n ra trong th i gian a ch t lâu dài và ch có th nghiên c u gián ti p.(4) Ti n hoá nh di n ra trong th i gian l ch s t ng i ng n, ph m vi t ng i h p.(5) Ti n hóa nh hình thành các nhóm phân lo i trên loài (chi, h , b ...).(6) Ti n hóa nh ch làm bi n i t n s alen, không làm bi n i t n s ki u gen.A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.Câu 36: Khi nói v quá trình hình thành loài m i, nh ng phát bi u nào sau ây là úng?(1) Cách li t p tính và cách li sinh thái có th d n n hình thành loài m i.(2) Cách li a lí s t o ra các ki u gen m i trong qu n th d n n hình thành loài m i.(3) Cách li a lí luôn d n n hình thành loài m i.(4) Hình thành loài b ng conng lai xa và a b i hoá th ng g png v t.(5) Hình thành loài b ng cách li a lí x y ra m t cách ch m ch p, qua nhi u giai o n trung gianchuy n ti p.(6) Cách li a lí luôn d n n hình thành cách li sinh s n.A. (1), (5).B. (2), (4).C. (3), (4).D. (3), (5).Câu 37: Khi nói v b ng ch ng ti n hóa, có các nh n nh sau:(1) S gi ng nhau v c u t o i th các c quan t ng ng các loài khác nhau là do cácloài uc ch n l c t nhiên tác ng theo cùng m t h ng.(2) B ng ch ng t bào h c và sinh h c phân t ch ng minh sinh gi i có chung ngu n g c,ng th i d a vào b ng ch ng sinh h c phân t có th ch ng minh quan h h hàng g n g igi a các loài.(3) C quan t ng ng th hi n s ti n hóa phân li, c quan thoái hóa th hi n s ti n hóang quy.(4) Khi so sánh c u t o hình thái gi a các loài sinh v t ta th y chúng có nh ng c i mt ng t nhau cho phép ta k t lu n v ngu n g c chung c a chúng.(5) C quan t ng t phán ánh ti n hóa ng quy.Nh n nh nào úng?A. (2), (3).B. (1), (4).C. (2), (5).D. (3), (4).Câu 38: Theo quan ni m hi n i v ch n l c t nhiên, phát bi u nào sau ây không úng?A. Ch n l c t nhiên th c ch t là quá trình phân hóa kh n ng s ng sót và kh n ng sinh s nc a các cá th v i các ki u gen khác nhau trong qu n th .B. Ch n l c t nhiên quy nh chi u h ng và nh p i u bi n i thành ph n ki u gen c aqu n th .C. Khi môi tr ng thay i theo m t h ng xác nh thì ch n l c t nhiên s làm bi n i t n salen theo m t h ng xác nh.✗✹✤✲✲✲ư✴✩✧✩ơ✹✹✕ ✲✥ư ✲✪✪✕✒✓✔✒✓✔✴✓✙✗✴✴✭✙★✓✤✥✤✥✥✢✴✲✴✴✭✙★✤✓✥✚✢✴✣✶✙✚✓✤✴✔✱✴★✶✙✚✔ươ✹✷★✓ơ✯ư✓✪✳✴✙✩✪✴✴✭✙✜★✓✴✭✥★✓✤✥✱✕✤✧✓✓✗✤✴✝✒✓✧✤✓✤✔✧✴✝✥✓✧✟✪✴✝✓✔✓✧✄✓✚ư✓✩✚ư✵✘✓✩✒✕✄✓✔✦✩✒✓✪✤✪✴✴✝✓✔✓✕✦✴✄✒✓✔✹★✕✣✤ ✓✖ơ✪ơư✓✘✪✕✓✓✬ư✓✜✜✩✩✧ ư✖✴✄★ ✧✹✜ ✜✯✹✤✄✓✚✲✖✹✜✯✥✹✜✁✗✤ ơươ✴✓✤✲✴✲ơ✖✖ ✓✣✣✤✒✪✴ơ✓✗✕ư✵✓✗★ ✒✖✢✴ơơ ư✓✖✒✓✔✓✕✲✲✤✓✓✪✜✜✣★✦✜✜✖✓✖✰✦✰✦✖✤✤✤✧✥✢✕✓✜✜✴✔✧ư✔✓✲✭✤✓✥✖✢✤✥✭✚ư✴✓✩✧ ư✓✔✩✧ ư✓✔8✭✓✟✜✜✖★✥ ✴✓✤✴✤✭✩✓✥D. Ch n l c t nhiên tác ng tr c ti p lên ki u gen, gián ti p lên ki u hình làm thay i t ns ki u gen c a qu n th .Cây 39: M t alen nào ó dù có l i c ng có th b lo i b hoàn toàn kh i qu n th là do tác ngc a nhân t nào sau ây?A. Ch n l c t nhiên.B. Giao ph i không ng u nhiên.C. Các y u t ng u nhiên.D. Giao ph i ng u nhiên.Câu 40: Hi n nay, t t c các c th sinh v t tn bào n a bào uc c u t o t t bào.ây là m t trong nh ng b ng ch ng ch ng t :A. Quá trình ti n hoá ng quy c a sinh gi i (ti n hoá h i t ).B. Ngu n g c th ng nh t c a các loài.C. S ti n hoá không ng ng c a sinh gi i.D. Vai trò c a các y u t ng u nhiên i v i quá trình ti n hoá.✜★✜✖✖✤✤✥✢✤✩✓✤✔✬✙✙✥✓✪✁★✓✢★✜✜✝✖✴★★✝✣✤✲✦✝✴✒ơ✓✓ơ✕✓✓✄✩✙✗☎✴✹✹✴ ✓✧✩✢★ ★✮✣✢✴✧✖✢✁✴★★✝✓✣✓✬✴ư✪✁✴✧✢9✁✩ Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUCHÍNH THỨC(Gồm 02 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: SINH HỌC (BẢNG A)* Ngày thi: 06/11/2011* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀCâu 1: (2 điểm)Quá trình tổng hợp glicôprôtêin trong tế bào được diễn ra như thế nào? Nêuchức năng của glicôprôtêin.Câu 2: (2 điểm)Giải thích ngắn gọn bằng cơ chế sinh học các hiện tượng sau:a) Prôtêin được tổng hợp tại mạng lưới nội chất hạt, rồi được dùng để hìnhthành nên màng sinh chất của tế bào. Thế nhưng phân tử prôtêin ở màng tế bào khácđôi chút so với phân tử prôtêin vừa được tổng hợp ở mạng lưới nội chất hạt.b) Na+ và glucose không thể khuếch tán qua lớp kép phospholipid.c) Khi nhiệt độ tăng quá cao enzim bị bất hoạt vĩnh viễn.d) Với lượng enzim xác định, khi lượng cơ chất tăng quá cao hoạt tính củaenzim (vận tốc phản ứng) không tăng.Câu 3: (2 điểm)Trình bày các vật liệu, dụng cụ, hóa chất cần thiết và các bước tiến hành thínghiệm nhận biết protein bằng axit tricloaxetic (TCA).Câu 4: (2 điểm)Ở cà độc dược bộ NST lưỡng bội 2n = 24.Khi giảm phân hình thành giao tử, bộ NST này thay đổi về số lượng và trạngthái đơn và kép. Xác định số NST theo trạng thái của nó trong một tế bào ở các thờiđiểm sau:a) Kì trung gian trước khi phân bào lần I.b) Kì giữa lần I.c) Kì cuối lần I khi 2 tế bào con được tạo thành.d) Kì giữa lần II.e) Kì sau lần II.f) Kì cuối lần II khi quá trình phân bào kết thúc.Câu 5: (2 điểm)Nêu cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể. Cấu trúc xoắn qua nhiều cấp độcủa NST có ý nghĩa gì trong di truyền ?Câu 6: (2 điểm)1. Phân biệt qui luật di truyền phân li độc lập với qui luật hoán vị gen của 2 cặptính trạng trội hoàn toàn do 2 cặp gen trên NST thường qui định.1Bảng A-Ngày 2 2. Có một số cá thể dị hợp 2 cặp gen (Aa, Bb), các gen nằm trên NST thường.a) Các cá thể này có thể có các kiểu gen như thế nào ?b) Nêu tên các qui luật di truyền tương ứng với các kiểu gen trên.c) Nếu các cá thể trên tự thụ phấn thì số kiểu gen tạo ra ở đời con:+ Nhiều nhất là bao nhiêu ? Tương ứng với qui luật di truyền nào ?+ Ít nhất là bao nhiêu ? Tương ứng với qui luật di truyền nào ?Câu 7: (2 điểm)Trong phòng thí nghiệm có 3 dung dịch. Dung dịch 1 chứa ADN, dung dịch 2chứa amylaza, dung dịch 3 chứa glucôzơ. Đun nhẹ ba dung dịch này đến gần nhiệt độsôi, rồi làm nguội từ từ về nhiệt độ phòng. Hãy cho biết mức độ biến đổi về cấu trúcxảy ra sâu sắc nhất ở hợp chất nào? Giải thích.Câu 8: (2 điểm)Ở một loài thực vật, các alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể số 2; các alen B vàb nằm trên nhiễm sắc thể số 3. Người ta tiến hành phép lai: P ♀ aaBB x ♂ AAbb. Hãyviết các kiểu gen có thể có của con lai trong các trường hợp sau:Trường hợp 1: Xảy ra đột biến trong giảm phân ở ♀ P hình thành thể dị bội ởnhiễm sắc thể số 2.Trường hợp 2: Xảy ra đột biến trong giảm phân ở ♂ P hình thành thể dị bội ởnhiễm sắc thể số 3.Câu 9: (2 điểm)a) Có thể tạo ra dòng thuần chủng bằng những cách nào? Tại sao việc duy trìdòng thuần thường rất khó khăn?b) Vì sao việc chọn lọc trong dòng thuần không mang lại hiệu quả?Câu 10: (2 điểm)Một quần thể tự thụ phấn bắt buộc có cấu trúc di truyền ban đầu là:P: 50% AA : 50% aa.a) Hãy xác định thành phần kiểu gen của quần thể sau 5 thế hệ.b) Quần thể trên đã đạt trạng thái cân bằng di truyền chưa? Tại sao?c) Nêu các điều kiện cần thiết để quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền.---HẾT---2Bảng A-Ngày 2 SỞ GDĐT BẠC LIÊUCHÍNH THỨC(Gồm 04 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: SINH HỌC (BẢNG A)* Ngày thi: 06/11/2011* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)HƯỚNG DẪN CHẤMCâu 1: (2 điểm)Quá trình tổng hợp glicôprôtêin:- Glicoprotein cấu tạo từ gluxit liên kết với protein.(0.25đ)- Gluxit được tổng hợp bên trong mạng lưới nội sinh chất.(0.25đ)- Prôtêin được tổng hợp tại ribôxôm trên mạng lưới nội chất hạt.(0.25đ)- Sau khi tổng hợp xong gluxit và prôtêin được đưa vào gôngi để tổng hợp nênglycoprotein.(0.25đ)Chức năng của glicoprotein:- Là “dấu chuẩn” giúp các tế bào nhận biết nhau.(0.5đ)- Là các thụ quan giúp tế bào thu nhận thông tin.(0.5đ)Câu 2: (2 điểm)Giải thích ngắn gọn bằng cơ chế sinh học các hiện tượng sau:a. Prôtêin được tổng hợp tại mạng lưới nội chất hạt, rồi được dùng để hình thành nênmàng sinh chất của tế bào. Thế nhưng phân tử prôtêin ở màng tế bào khác đôi chút sovới phân tử prôtêin vừa được tổng hợp ở mạng lưới nội chất hạt là vì các phân tửprotein này đã được biến đổi tại bộ máy Golgi cho phù hợp với cấu trúc của màng tếbào.(0.5đ)b. Na+ và glucose không thể khuếch tán qua lớp kép phospholipid vì: Na+ có tính phâncực và có “áo nước” cồng kềnh và glucose cũng có kích thước to nên không thể quađược “lỗ màng”.(0.5đ)c. Khi nhiệt độ tăng quá cao enzim bị bất hoạt vĩnh viễn vì : Enzim có thành phầnchính là protein, khi nhiệt độ tăng quá cao protein bị biến tính (mất cấu trúc khônggian) nên trung tâm hoạt động của enzim không thể gắn cơ chất. Và khi nhiệt độ trở lạibình thường các phân tử protein cũng không lấy lại được cấu trúc không gian ban đầu.(0.5đ)d. Với lượng enzim xác định, khi lượng cơ chất tăng quá cao, hoạt tính của enzim (vậntốc phản ứng) không tăng vì: tất cả các trung tâm hoạt động của enzim đã bão hòa cơchất.(0.5đ)Câu 3: (2 điểm)- Chuẩn bị:(0.5đ)+ Dung dịch lòng trắng trứng 5%, Axit TCA 10%+ Ống nghiệm, pipet- Cách tiến hành:(0.5đ)+ Cho 1 ml dung dịch lòng trắng trứng 5% vào ống nghiệm.+ Thêm 5 – 10 giọt dung dịch axit TCA 10% vào ống nghiệm, lắc đều.- Quan sát hiện tượng:(1,0đ)+ Kết quả thí nghiệm: Có kết tủa dạng keo xuất hiện trong ống nghiệm.1Bảng A – Ngày 2 + Giải thích thí nghiệm: Axit TCA làm biến tính protein, protein trong lòng trắngtrứng bị đông tụ lại thành dạng keo không hòa tan, tạo ra kết tủa.Câu 4: (2 điểm)a. 24 NST đơn khi NST chưa tự nhân đôi.(0,5đ)24 NST kép khi NST đơn đã nhân đôi xong.(0,25đ)b. 24 NST kép.(0,25đ)c. 12 NST kép.(0,25đ)d. 12 NST kép(0,25đ)e. 24 NST đơn(0,25đ)f. 12 NST đơn(0,25đ)Câu 5: (2 điểm)- NST cấu tạo gồm ADN liên kết với protein Histon được xoắn qua nhiều cấp độ:+ Nucleoxom:146 cặp nu xoắn quanh 13vòng khối cầu gồm 8 phân tử protein Histon4(0,25 đ)+ Sợi cơ bản : gồm các nucleoxom liên kết với nhau, giữa các nucleoxom có 1 phân tửprotein Histon. Sợi cơ bản có chiều ngang 11nm(0,25 đ)+ Sợi nhiễm sắc: do sợi cơ bản xoắn bậc 2 tạo thành có chiều ngang 30nm (0,25 đ)+ Vùng xếp cuộn (sợi siêu xoắn) : do sợi nhiễm sắc xoắn cuộn lần nữa tạo nên, cóchiều ngang 300 nm(0,25 đ)(0,25 đ)+ Cromatid: sợi siêu xoắn xoắn tiếp tạo thành, chiều ngang 700 nmÝ nghĩa: Thuận lợi cho sự tổ hợp, phân li của NST trong quá trình phân bào . (0,25 đ)Câu 6: (2 điểm)1.Phân li độc lậpHoán vị gen2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau, 2 tính trạng 2 cặp gen nằm trên 1cặp NST, 2 tính trạngdi truyền độc lập nhaudi truyền liên kết với nhau2 cặp gen PLĐL và có sự tổ hợp tự do nên F1 phát sinh 2 cặp gen phân li cùng nhau và có tái tổ4 loại giao tử tỉ lệ bằng nhauhợp nên F1 phát sinh 4 loại giao tử có tỉ lệphụ thuộc tần số hoán vị gen2F2 có 9 KG tỉ lệ (1:2:1) , 4 KH có tỉ lệ 9:3:3:1F2 có 10 KG và 4KH với tỉ lệ phụ thuộctần số hoán vị genFb có 4 KG và 4KH với tỉ lệ 1:1:1:1Fb có 4 KG và 4 KH tỉ lệ phụ thuộc tần sốhoán vị gen(Mỗi cặp ý đúng ghi 0,25 điểm)2.a. KG của cá thể dị hợp tử có thể là: AaBb hay AB/ab hay Ab/aBb. Qui luật di truyền phân li độc lập, tương tác gen, liên kết hoàn toàn, liên kết khônghoàn toànc. -Tạo ra KG nhiều nhất (10 KG) tương ứng với qui luật liên kết không hoàn toàn-Tạo ra KG ít nhất (3 KG) tương ứng với qui luật liên kết hoàn toàn(Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm)Câu 7: (2 điểm)- Chất bị biến đổi cấu trúc sâu sắc nhất là amylaza.- Giải thích:+ Amylaza là enzym có bản chất là prôtêin, vì vậy rất dễ bị biến đổi cấu2(0.5 đ)Bảng A – Ngày 2 trúc khi bị đun nóng (các liên kết hydro bị bẻ gãy). Amylaza gồm nhiều loạiaxit amin cấu tạo nên (tính đồng nhất không cao), vì vậy, sự phục hồi lại các (0.5 đ)liên kết yếu (liên kết hydro) sau khi đun nóng là khó khăn.+ ADN khi bị đun nóng cũng bị biến tính (tách ra thành hai mạch) bởi cácliên kết hydro giữa hai mạch bị đứt gãy; nhưng do các tiểu phần hình thành liênkết hydro của ADN có số lượng lớn, tính đồng nhất cao nên khi nhiệt độ hạ (0.5 đ)xuống, các liên kết hyđrô được tái hình thành (sự hồi tính); vì vậy, khi hạ nhiệtđộ, ADN có thể hồi phục cấu trúc ban đầu.+ Glucôzơ là một phân tử đường đơn. Các liên kết trong phân tử đều là các (0.5 đ)liên kết cộng hóa trị bền vững, không bao giờ đứt gãy tự phát trong điều kiệnsinh lý tế bào; cũng rất bền vững với tác dụng đun nóng dung dịch.Câu 8: (2 điểm)Trường hợp 1:P♀aaBBx(2n)GF1♂AAbb(0,25 đ)(2n)aaB , BAb(n+1) (n-1)(n)(0,25 đ)AaaBbABb(0,5 đ)(2n+1)(2n-1)Thể baThể mộtTrường hợp 2:P♀aaBB(2n)GF1x♂(0,25 đ)AAbb(2n)(0,25 đ)aBAbb , A(n)(n+1) (n-1)AaBbbAaB(2n+1)(2n-1)Thể baThể một(0,5 đ)Câu 9: (2 điểm)a. Có thể tạo ra dòng thuần chủng bằng những cách:+ Cho giao phối gần hoặc tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.(0,5 đ)+ Bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào: từ tế bào hạt phấn (n) người ta lưỡng bộihóa tạo ra tế bào (2n) và cho tái sinh cây.(0,5 đ)- Việc duy trì dòng thuần chủng thường rất khó khăn vì các dòng thuần thườngcó sức sống kém do nhiều gen lặn có hại đã được đưa vào thể đồng hợp và rất khóngăn ngừa sự giao phấn.(0,5 đ)3Bảng A – Ngày 2 b. Việc chọn lọc trong dòng thuần chủng không mang lại hiệu quả, vì các alenquan tâm đều ở trạng thái đồng hợp. Sự sai khác về kiểu hình lúc đó chỉ là thườngbiến.(0,5 đ)Câu 10: (2 điểm)a. (0,5 điểm) Nếu là QT tự thụ phấn bắt buộc:QT chỉ có thể đồng hợp, tự thụ phấn bắt buộc qua bao nhiêu thế hệ thì thànhphần kiểu gen vẫn không đổi.Æ F5 giống P: 50% AA : 50% aab. (0,75 điểm)Quần thể trên đạt trạng thái cân bằng di truyền. Vì:- Quần thể tự thụ phấn bắt buộc qua bao nhiêu thế hệ thì thành phần kiểu genvẫn không đổi. (Fn giống P: 50% AA : 50% aa)- Do thành phần kiểu gen không đổi Æ tần số tương đối của các alen về gen trêncũng không đổi: A = 0,5, a = 0,5.Î Cấu trúc di truyền không đổi qua các thế hệ tự thụ phấn bắt buộc.c. (0,75 điểm) Điều kiện để QT đạt trạng thái cân bằng là:+ Các cá thể trong quần thể phải tự thụ phấn bắt buộc ở mỗi thế hệ;+ Sức sống của các loại giao tử, hợp tử khác nhau phải như nhau;+ QT không chịu sự tác động của chọn lọc tự nhiên;+ QT không xảy ra đột biến, di nhập gen,…HẾT4Bảng A – Ngày 2 Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUCHÍNH THỨC(Gồm 02 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: SINH HỌC (BẢNG A)* Ngày thi: 05/11/2011* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀCâu 1: (2 điểm)a) Khí sinh học là gì? Cơ chế của quá trình hình thành khí sinh học.b) Bột giặt sinh học là loại bột giặt như thế nào? Tác dụng.Câu 2: (2 điểm)Một học sinh tiến hành thí nghiệm như sau:Đổ 400 ml nước đường 10 % có bổ sung thêm dịch quả tươi ép vào bình thủy tinhhình trụ 500 ml. Đổ thêm 5 ml dung dịch bột bánh men vào. Sau 48 giờ, hãy cho biếtcác hiện tượng gì đã xảy ra trong và ngoài thành bình thí nghiệm? Hãy giải thích và rútra kết luận.Câu 3: (2 điểm)a) Vì sao quang hợp được xem là quá trình oxy hóa khử?b) Trình bày đặc điểm hình thái, giải phẫu lá phù hợp với chức năng quang hợp.Câu 4: (2 điểm)a) Vì sao muốn quả chín nhanh người ta phải ủ kín ?b) Nêu các kiểu tạo quả không hạt thường gặp. Nêu cơ sở khoa học và phươngpháp tạo ra quả không hạt nhân tạo.Câu 5: (2 điểm)Hệ sắc tố quang hợp của thực vật gồm có những nhóm nào? Vì sao phải táchchiết hỗn hợp sắc tố bằng dung môi hữu cơ?Câu 6: (2 điểm)Một loài ngũ cốc có hệ số sử dụng photpho là 0,1g/kg chất khô. Nếu bón 100(g)photpho thì cây tổng hợp được một lượng chất hữu cơ nhất định phục vụ cho quá trìnhsống. Biết hệ số sử dụng photpho của cây là 50% và hệ số kinh tế là 20%. Hãy tínhlượng sinh khối mà cây tích lũy được trong hạt, giả thiết rằng khả năng cung cấp chấtdinh dưỡng của đất là 0.Câu 7: (2 điểm)Hãy so sánh khả năng nín thở lúc bình thường và sau khi thở sâu nhiều lần.1Bảng A-Ngày 1 Câu 8: (2 điểm)Đồ thị sau đây mô tả sự thay đổi nồng độ của 2 loại hoocmôn (A và B) có ảnhhưởng đến sự biến thái ở sâu bướm:Nồng độBATuổi+ Nêu tên gọi của hoocmôn A và B, nêu bản chất của A, B và nơi sản sinh racác hoocmôn đó?+ Nêu chức năng A và B trong sự lột xác của sâu bướm.Câu 9: (2 điểm)Trình bày tóm tắt các bước tiến hành thí nghiệm về điện thế ở cơ ếch. Tại saophải dùng móc thủy tinh để tìm dây thần kinh mà không dùng dụng cụ khác như kimhủy tủy, tăm tre ?Câu 10: (2 điểm)Ở người trưởng thành, biết:- Thời gian co tâm nhĩ là 0,1s; dãn tâm nhĩ là 0,7s.- Thời gian co tâm thất là 0,3s, dãn tâm thất là 0,5s.a) Tính nhịp tim trung bình của người trong 1 phút.b) Tại sao tim hoạt động suốt đời mà không mỏi?c) Nhịp tim của người trưởng thành so với trẻ sơ sinh là nhanh hơn hay chậmhơn? Từ đó có thể rút ra kết luận gì về mối tương quan giữa nhịp tim và khối lượng cơthể ?d) Em có nhận xét gì về mối tương quan giữa tỉ lệ s/v với nhịp tim của các loài?(Biết s là diện tích bề mặt cơ thể, v là thể tích cơ thể)---HẾT---2Bảng A-Ngày 1 SỞ GDĐT BẠC LIÊUCHÍNH THỨC(Gồm 04 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: SINH HỌC (BẢNG A)* Ngày thi: 05/11/2011* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)HƯỚNG DẪN CHẤMCâu 1: (2 điểm)a. Khí sinh học (biogas) là khí do một số vi khuẩn phân hủy các chất hữu cơsinh ra.Thành phần khí sinh học gồm 50 – 85% là khí metan và 15 – 50% là khí CO2 .(0,5 đ)Cơ chế hình thành: Xác động vật, thực vật hoặc các phế liệu hữu cơ được các vi khuẩnkị khí bắt buộc ưa nhiệt, gây quá trình lên men phân giải thành các sản phẩm trunggian (đường, axit amin, axit hữu cơ, rượu…) cuối cùng thành CO2 và CH4. (0,5đ)b.Bột giặt sinh học là loại bột giặt có chứa từ 1 loại hoặc nhiều hơn 1 loại enzim từ vi sinh vật.(0,25đ)Bột giặt sinh học dùng để tẩy sạch các vết bẩn do thức ăn.(0,25đ)Ví dụ:(0,5đ)En zim amilaza: loại bỏ tinh bột.En zim proteaza: loại bỏ proteinEn zim lipaza loại bỏ mỡCâu 2: (2 điểm)- Các hiện tượng xảy ra ở bình thí nghiệm:(0,5đ)+ Bọt khí xuất hiện+ Dung dịch trong bình bị xáo trộn+ Mở hé bình thấy có mùi rượu+ Xuất hiện lớp váng bề mặt và lớp cặn ở đáy+ Sờ tay lên thành bình thấy ấm- Giải thích các hiện tượng trên:(1đ)+ Sự chuyển động của dịch lên men là do nấm men phân giải đường thành rượu giảiphóng ra CO2. CO2 thoát ra làm xáo trộn dung dịch trong bình.+ Mùi rượu: Chứng tỏ phản ứng lên men đã xảy ra, rượu và CO2 đã được hình thànhlên men êtilic làm giảm hàm lượng đường, tăng hàm lượng rượu.+ Lớp váng trên bề mặt là xác nấm men và các chất xơ trong quả. Lớp cặn đáy bìnhlà xác nấm men.+ Thành bình ấm là do phản ứng sinh nhiệt xảy ra.(0,5đ)- Kết luận: Phản ứng đã biến đường saccarôzơ thành rượu êtilic và CO2(C6 H12O5 ) n → C6 H12O6C6 H12O6 → 2C2 H 5OH + 2CO2 + QCâu 3: (2 điểm)a. Quang hợp gồm 2 pha:- Pha sáng là pha oxy hóa nước để sử dụng H+ và electron cho việc hình thành ATP vàNADPH, đồng thời giải phóng oxy vào khí quyển.1(0,25đ)Bảng A – Ngày 1 - Đây là giai đoạn gồm các phản ứng cần ánh sáng và phụ thuộc vào cường độ ánhsáng.(0,25đ)- Pha tối là pha khử CO2 nhờ ATP và NADPH do pha sáng cung cấp để tổng hợp cáchợp chất hữu cơ.(0,25đ)- Pha tối gồm các phản ứng chịu sự xúc tác của enzim nên rất phụ thuộc vào nhiệt độ.(0,25đ)b. Đặc điểm hình thái, giải phẫu lá thích nghi với chức năng quang hợp- Đặc điểm hình thái:+ Lá có hình bản tạo diện tích bề mặt lớn giúp lá hấp thu được nhiều tia sáng. (0,25đ)+ Phiến lá mỏng tạo điều kiện CO2 khuếch tán vào lá.(0,25đ)- Đặc điểm giải phẫu:+ Các tế bào mô giậu chứa nhiều diệp lục, xếp song song sít nhau ngay sát lớp biểu bìtrên giúp các phân tử sắc tố dễ hấp thu ánh sáng chiếu lên mặt trên của lá. (0,25đ)+ Các tế bào mô xốp phân bố xa nhau tạo các khoảng trống, nằm sát lớp biểu bì dưới (nơicó nhiều khí khổng) là điều kiện thuận lợi trao đổi khí trong quang hợp.(0,25đ)Câu 4: (2 điểm)a. Ủ có vai trò:+ Ủ để etylen nội sinh không khuếch tán ra môi trường(0,25 đ)+ Ủ để giữ nhiệt => tăng tốc độ các phản ứng chuyển hóa trong quả.(0,25đ)b. Có hai kiểu quả không hạt:+ Quả không hạt được tạo nên không qua thụ tinh. Có thể tạo quả này không cần sựthụ phấn như ở dứa, chuối. Một số loại quả không hạt tạo ra nhờ sự kích thích của cáchạt phấn rơi trên núm nhụy (thụ phấn) nhưng không có quá trình thụ tinh xảy ra. VD ởnho.(0,25 đ)+ Quả không hạt được tạo nên qua thụ tinh, nhưng sau đó phôi không phát triển. VD ởnho, đào.(0,25 đ)Cơ sở khoa học và phương pháp tạo ra quả không hạt nhân tạo- Sau khi thụ tinh, phôi sẽ phát triển thành hạt và sản xuất ra Auxin, giberelin nộisinh, các hoocmon này được đưa vào bầu, kích thích các tế bào bầu phân chia, lớn lênthành quả. Như vậy, nếu hoa không được thụ phấn, tức là hạt không hình thành, thìhoa sẽ rụng, tức là bầu không hình thành quả.(0,5 đ)- Để tạo quả không hạt, người ta không cho hoa thụ phấn, như vậy phôi sẽ không hìnhthành hạt, nên Auxin giberelin nội sinh cũng không được hình thành và người ta đãthay thế bằng hỗn hợp Auxin, giberelin ngoại sinh bằng cách phun hoặc tiêm vào bầu(0,5 đ)và bầu vẫn hình thành quả. Quả này sẽ là quả không hạt.Câu 5: (2 điểm)+ Bằng các phương pháp sắc kí và quang phổ hiện đại, đến nay đã phân biệt 4nhóm sắc tố chính trong lá xanh: Clorophin, carôtenoit, phicôbilin và sắc tố của dịch tếbào (antôxian)(1,0 đ)2Bảng A – Ngày 1 + Do có nhân Mg trong vòng pyron mang tính tan trong nước và kết hợp vớiprôtêin màng, trong khi đó đuôi dài cacbon của gốc rượu phytol lại mang tính kị nướcvà hướng tới cấu trúc lipit của màng tilacoit, nên phân tử clrophin chủ yếu hòa tantrong dung môi hữu cơ. Tuy nhiên để tách tốt clorophin ra khỏi lá, người ta khôngdùng ete petrol hay benzen mà dùng cồn hay axêton pha với một ít nước để tách đượchết phân tử clrophin từ lá. Các sắc tố của nhóm carotenoit (dùng benzen) cũng đượctách chiết theo phương pháp như trên.(1,0 đ)Câu 6: (2 điểm)Lượng photpho cây sử dụng được: 100/2 =50g(0,5 đ)Lượng chất hữu cơ khô cây tổng hợp được : (50x1000)/0,1 = 500000 g = 500 kg(0,75 đ)Lượng chất khô tích lũy trong hạt là : 500000 x20% = 100000 g = 100 kg (0,75 đ)Câu 7: (2 điểm)- Ta thấy khả năng nín thở sẽ lâu hơn bình thường, nếu trước lúc nín thở hít sâu và thởgắng sức 4 – 5 lần.(1,0đ)- Vì do CO2 tích lũy trong máu, sản phẩm của hô hấp tế bào được chuyển thành H+ sẽkích thích trong khi hô hấp.(1,0đ)Câu 8: (2 điểm)- Hoocmon A: Ecđixơn, có bản chất hóa học là steroid, do tuyến trước ngực tiết ra(0,75 đ)Hoocmon B: Juvenin, có bản chất là dẫn xuất của axit béo, do thể alata tiết ra(0,75 đ)- Chức năng của các loại hoocmon trên:+ Ecđixơn có chức năng gây lột xác và biến sâu thành nhộng và bướm (0,25 đ)+ Juvenin có chức năng ức chế sự biến đổi sâu thành nhộng và bướm(0,25 đ)Câu 9: (2 điểm)B1. Chuẩn bị chế phẩm thần kinh – cơ (0,5 điểm)- Phá hủy tủy sống để làm ếch bất động.- Mổ lộ các bó dây thần kinh màu trắng đi từ tủy sống xuống hai chân sau.- Tạo 2 chế phẩm thần kinh-cơ gồm dây thần kinh tọa, cơ bắp chân có dính mẩuxương khớp gối ở 2 chân ếch, mỗi chân là một chế phẩm thần kinh-cơ.- Ngâm chế phẩm thần kinh-cơ vào cốc có chứa dung dịch sinh lí Rinh-gơ để giữchế phẩm không bị khô.Chú ý: Khi làm chế phần thần kinh-cơ không để tổn thương dây thần kinh, khớp nốigiữa dây thần kinh và cơ.B2. Thí nghiệm về điện thế nghỉ (0,5 điểm)- Đặt 2 chế phẩm thần kinh-cơ lên khay mổ. Dùng bông thấm bớt nước dính trên cơcủa chế phẩm thần kinh-cơ 1.- Dùng kéo sắc (đã được lau khô) cắt đôi cơ của chế phẩm thần kinh-cơ 1.- Dùng đũa thủy tinh đặt dây thần kinh của chế phẩm thần kinh-cơ 2 chạm vào haiđiểm của nửa cơ bị cắt: một điểm trên bề mặt bắp cơ và điểm kia ở bề mặt vết cắt.- Quan sát sự co cơ của chế phẩm thần kinh - cơ 2.Chú ý: Chỉ thấm bớt nước chứ không lau thật khô chế phẩm thần kinh - cơ.3Bảng A – Ngày 1 B3. Thí nghiệm về điện thế hoạt động (0,5 điểm)- Đặt hai chế phẩm thần kinh-cơ lên khay mổ. Dùng bông thấm bớt nước trên haichế phẩm.- Đặt dây thần kinh của chế phẩm thần kinh-cơ 1 vắt ngang bắp cơ của chế phẩmthần kinh-cơ 2. Quan sát sự co cơ ở cả hai chế phẩm.- Dùng máy kích thích điện kích thích dây thần kinh của chế phẩm thần kinh-cơ 2(kích thích ở cường độ trên ngưỡng). Quan sát sự co cơ ở cả hai chế phẩm.Chú ý: Khi làm chế phần thần kinh-cơ không để tổn thương dây thần kinh, khớp nốigiữa dây thần kinh và cơ; Chỉ thấm bớt nước chứ không lau thật khô chế phẩm thầnkinh - cơ.(0,25đ)Phải dùng móc thủy tinh để tìm dây thần kinh mà không dùng dụng cụ khác nhưkim hủy tủy, tăm tre vì: Dây thần kinh có khả năng tiếp nhận và dẫn điện. Nếu dùngkim hủy tủy (bằng kim loại) sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm về điện thế; nếudùng tăm tre có thể làm tổn thương dây thần kinh, kết quả không chính xác. (0,25đ)Câu 10: (2 điểm)a. - Tim co dãn nhịp nhàng theo chu kì(0,25đ)- Mỗi chu kì hoạt động của tim bắt đầu từ pha co tâm nhĩ, tiếp đó là pha co tâm thất vàcuối cùng là pha dãn chung(0,25đ)D Thời gian của 1 chu kì tim là:1s + 7s = 8s (hoặc 3s +5s = 8s)(0,25đ)D Nhịp tim trung bình của người trưởng thành trong 1 phút là:60s : 8s = 75 lần/phút(0,25đ)b. Do thời gian dãn của tâm nhĩ và tâm thất đều dài hơn thời gian co, đủ để tim khôiphục khả năng hoạt động của cơ tim. Vì vậy, tim hoạt động suốt đời không mỏi(0,25đ)c. Nhịp tim của người trưởng thành chậm hơn nhịp tim của trẻ sơ sinh.(0,25đ)(0,25đ)Kết luận: nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thểd. Tỉ lệ s/v càng lớn thì nhịp tim càng nhanh(0,25đ)HẾT4Bảng A – Ngày 1 Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUCHÍNH THỨC(Gồm 02 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: SINH HỌC (BẢNG B)* Ngày thi: 06/11/2011* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀCâu 1: (2 điểm)Quá trình tổng hợp glicôprôtêin trong tế bào được diễn ra như thế nào? Nêuchức năng của glicôprôtêin.Câu 2: (2 điểm)Những câu sau đây đúng hay sai ? Nếu sai giải thích tại sao sai .a. Ađênôzin triphôtphat (ATP) là hợp chất cao năng duy nhất cung cấp nănglượng trong tế bào.b. Hiện tượng tế bào thực vật đóng băng sau khi đưa ra môi trường bình thường(25 C) có nước chảy ra (tế bào bị vỡ) vì nhiệt độ tăng làm thể tích tế bào giãn nở vìnhiệt và vỡ ra.0c. Ở tế bào nhân thực, riboxom trong ty thể, lục lạp có cấu trúc giống riboxomtrên lưới nội chất.d. Không bào chỉ được tìm thấy ở tế bào thực vật.Câu 3: (2 điểm)Trình bày các vật liệu, dụng cụ, hóa chất cần thiết và các bước tiến hành thínghiệm nhận biết protein bằng axit tricloaxetic (TCA).Câu 4: (2 điểm)Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 4896Ao. Phân tử mARN sinh ra từ gen đó cóA:U:G:X lần lượt theo tỉ lệ 3:3:1:1.a. Tính số lượng từng loại nucleotit của phân tử mARN.b. Xác định số lượng từng loại nucleotit của gen.Câu 5: (2 điểm)Nêu cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể. Cấu trúc xoắn qua nhiều cấp độcủa NST có ý nghĩa gì trong di truyền ?Câu 6: (2 điểm)a. Trên cặp NST thường, xét 2 cặp gen qui định 2 cặp tính trạng tương phản.Làm cách nào để có thể xác định 2 gen trên là liên kết với nhau trên 1 NST hay phân liđộc lập với nhau ?1Bảng B-Ngày 2 b. Hiện tượng di truyền đa hiệu của gen và di truyền liên kết hoàn toàn giốngnhau ở những điểm nào ?Câu 7: (2 điểm)Khi lai hai thứ hoa đỏ thuần chủng và hoa trắng thuần chủng với nhau thu đượcF1 toàn hoa đỏ. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau thu được F2 có 350 cây hoa đỏ và258 cây hoa trắng.Hãy dùng tiêu chuẩn χ 2 (khi bình phương) để kiểm định sự phù hợp hay khônggiữa số liệu lý thuyết và số liệu thực tế.Cho biết: với (n-1) = 1; α (hay p) = 0,05 thì χ 2 lý thuyết = 3,841Câu 8: (2 điểm)Ở một loài thực vật, các alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể số 2; các alen B vàb nằm trên nhiễm sắc thể số 3. Người ta tiến hành phép lai: P ♀ aaBB x ♂ AAbb. Hãyviết các kiểu gen có thể có của con lai trong các trường hợp sau:Trường hợp 1: Xảy ra đột biến trong giảm phân ởnhiễm sắc thể số 2.♀P hình thành thể dị bội ởTrường hợp 2: Xảy ra đột biến trong giảm phân ởnhiễm sắc thể số 3.♂P hình thành thể dị bội ởCâu 9: (2 điểm)a. Có thể tạo ra dòng thuần chủng bằng những cách nào? Tại sao việc duy trìdòng thuần chủng thường rất khó khăn?b. Vì sao việc chọn lọc trong dòng thuần chủng không mang lại hiệu quả?Câu 10: (2 điểm)Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền ban đầu là P: 50% AA : 50% aa.a. Quần thể trên đã đạt trạng thái cân bằng di truyền chưa? Nếu chưa thì sau baonhiêu thế hệ mới đạt trạng thái cân bằng di truyền? Nêu các điều kiện để quần thể đạttrạng thái cân bằng di truyền.b. Hãy xác định thành phần kiểu gen của quần thể sau 5 thế hệ ngẫu phối.---HẾT---2Bảng B-Ngày 2 SỞ GDĐT BẠC LIÊUKỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012CHÍNH THỨC(Gồm 04 trang)* Môn thi: SINH HỌC (BẢNG B)* Ngày thi: 06/11/2011* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)HƯỚNG DẪN CHẤMCâu 1: (2 điểm)* Quá trình tổng hợp glicôprôtêin:- Glicoprotein cấu tạo từ gluxit liên kết với protein.(0,25 đ)- Gluxit được tổng hợp bên trong mạng lưới nội sinh chất.(0,25 đ)- Prôtêin được tổng hợp tại ribôxôm trên mạng lưới nội chất hạt.(0,25 đ)- Sau khi tổng hợp xong gluxit và prôtêin được đưa vào gôngi để tổng hợp nênglycoprotein.(0,25 đ)* Chức năng của glicoprotein:- Là “dấu chuẩn” giúp các tế bào nhận biết nhau.(0,5 đ)- Là các thụ quan giúp tế bào thu nhận thông tin.(0,5 đ)Câu 2: (2 điểm)a. SaiTrong tế bào, hợp chất cao năng cung cấp năng lượng ngoài ATP còn có GTP, TTP,CTP, UTP.b. SaiHiện tượng tế bào thực vật đóng băng sau khi đưa ra môi trường bình thường(250C) có nước chảy ra (tế bào bị vỡ) vì khi đóng băng nước trong tế bào làm tăngthể tích phá vỡ cấu trúc thành tế bào và màng sinh chất, nên khi trở lại nhiệt độthường nước tan và chảy ra ngoàic. SaiỞ tế bào nhân thực, riboxom trong ty thể, lục lạp (dạng 70S) nhỏ và nhẹ hơnriboxom trên lưới nội chất (dạng 80S)d. SaiKhông bào được tìm thấy ở tế bào thực vật (không bào dự trữ, không bào bài tiết)và còn có ở VSV nước ngọt (không bào tiêu hóa, không bào bài tiết)Câu 3: (2 điểm)- Chuẩn bị:( 0,5đ )+ Dung dịch lòng trắng trứng 5%, Axit TCA 10%+ Ống nghiệm, pipet- Cách tiến hành:( 0,5đ )+ Cho 1 ml dung dịch lòng trắng trứng 5% vào ống nghiệm.1Bảng B – Ngày 2(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ)(0,25 đ) + Thêm 5 – 10 giọt dung dịch axit TCA 10% vào ống nghiệm, lắc đều.- Quan sát hiện tượng:(1,0đ )+ Kết quả thí nghiệm: Có kết tủa dạng keo xuất hiện trong ống nghiệm.+ Giải thích thí nghiệm: Axit TCA làm biến tính protein, protein trong lòng trắngtrứng bị đông tụ lại thành dạng keo không hòa tan, tạo ra kết tủa.Câu 4: (2 điểm)a. Số lượng từng loại nucleotit của phân tử mARN:Số nucleotit của gen: 4896 x 2 : 3,4 = 2880 (Nu).Số nucleotit của phân tử mARN = 2880: 2 = 1440 (Nu).Trên mARN ta có: A/3 =U/3 =G/1 = X/1 = (A +U+G +X): 8= 1440 : 8 = 180A = U = 180 x 3 = 540 (Nu)G = X = 180 (Nu)b. Số lượng từng loại nucleotit của gen:A = T = A2 + A2 = Um + Am = 540 + 540 = 1080 (Nu)G = X = G1 + G2 = Xm + Gm = 180 + 180 + 360 (Nu)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)Câu 5: (2 điểm)- NST cấu tạo gồm ADN liên kết với protein Histon được xoắn qua nhiều cấp độ:+ Nucleoxom : 146 cặp nu xoắn quanh 13vòng khối cầu gồm 8 phân tử protein4Histon(0,25 đ)+ Sợi cơ bản : gồm các nucleoxom liên kết với nhau, giữa các nucleoxom có 1 phân tửprotein Histon. Sợi cơ bản có chiều ngang 11nm(0,25 đ)+ Sợi nhiễm sắc: do sợi cơ bản xoắn bậc 2 tạo thành có chiều ngang 30nm (0,25 đ)+ Vùng xếp cuộn (sợi siêu xoắn) : do sợi nhiễm sắc xoắn cuộn lần nữa tạo nên, cóchiều ngang 300 nm(0,25 đ)(0,25 đ)+ Cromatid: sợi siêu xoắn xoắn tiếp tạo thành, chiều ngang 700 nmÝ nghĩa: Thuận lợi cho sự tổ hợp, phân li của NST trong quá trình phân bào (0,25 đ)Câu 6: (2 điểm)Cách phát hiện 2 gen liên kết trên 1 NST hoặc 2 gen phân li độc lập với nhau:Bước 1: Lai PTC khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản được F1 đồng tính và dị hợp 2cặp gen.(0,25 đ)Bước 2:- Cách 1: Cho F1 tự thụ phấn (hoặc tạp giao), F2 có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ9:3:3:1 D 2 gen trên phân li độc lập(0,25 đ)- Cách 2: cho F1 lai phân tích. Fb có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1:1:1:1 D 2gen trên phân li độc lập(0,25 đ)Nếu kết quả khác phân li độc lập thì 2 gen trên liên kết(0,25 đ)Điểm giống nhau giữa 2 hiện tượng di truyền gen đa hiệu và di truyền gen liên kếthoàn toàn:- Các tính trạng luôn phân li cùng nhau tạo thành nhóm(0,25 đ)- Tỉ lệ phân tính ở đời con (nếu có) giống kết quả lai 1 tính do 1 gen qui định (0,25 đ)- Sự phân li của cặp NST tương đồng là cơ sở cho sự phân li của các tính trạng(0,25 đ)- Đều có hiện tượng gen trội lấn át gen lặn(0,25 đ)2Bảng B – Ngày 2 Câu 7: (2 điểm)Màu sắc hoa có tỷ lệ phân ly kiểu hình theo lý thuyết như sau:9 hoa đỏ3427 hoa trắng266Lập bảngO350258608Kiểu hình F2Hoa đỏHoa trắngΣE342266608(O-E)26464(0.5 đ)(O-E)2/E0.18710.24060.4277(1.0 đ)Theo bảng thì χ 2 = 0,4277 < 3,841. Ta suy ra số liệu phù hợp. Sự saikhác số liệu giữa thực tế và lý thuyết là do các yếu tố ngẫu nhiên.(0.5 đ)Câu 8: (2 điểm)Trường hợp 1:P♀aaBBx(2n)GF1♂AAbb(2n)aaB , BAb(n+1) (n-1)(n)AaaBbABb(2n+1)(2n-1)Thể baThể một(0,25 đ)(0,25 đ)(0,5 đ)Trường hợp 2:P♀aaBB(2n)GF1x♂AAbb(2n)(0,25 đ)aBAbb , A(n)(n+1) (n-1)AaBbbAaB(2n+1)(2n-1)Thể baThể một(0,25 đ)(0,5 đ)Câu 9: (2 điểm)a. Có thể tạo ra dòng thuần chủng bằng những cách:+ Cho giao phối gần hoặc tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.(0,5 đ)+ Bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào: từ tế bào hạt phấn (n) người ta lưỡng bội hóa tạora tế bào (2n) và cho tái sinh cây.(0,5 đ)3Bảng B – Ngày 2 - Việc duy trì dòng thuần chủng thường rất khó khăn vì các dòng thuần thường có sứcsống kém do nhiều gen lặn có hại đã được đưa vào thể đồng hợp và rất khó ngăn ngừasự giao phấn.(0,5 đ)b. Việc chọn lọc trong dòng thuần chủng không mang lại hiệu quả, vì các alen quantâm đều ở trạng thái đồng hợp. Sự sai khác về kiểu hình lúc đó chỉ là thường biến.(0,5 đ)Câu 10: (2 điểm)a. (1 điểm)- Quần thể trên chưa đạt trạng thái cân bằng di truyền. Vì:D x R = 0,5 x 0,5 khác với (H/2)2 = (0/2)2- Sau 1 thế hệ (F1) ngẫu phối cấu trúc di truyền của quần thể sẽ đạt trạng thái cânbằng di truyền.- Điều kiện để QT đạt trạng thái cân bằng là:+ Các cá thể trong quần thể phải giao phối tự do với nhau;+ Sứu sống của các loại giao tử, hợp tử khác nhau phải như nhau;+ QT không chịu sự tác động của chọn lọc tự nhiên;+ QT không xảy ra đột biến, di nhập gen,…b. (1 điểm) QT ngẫu phối:+ Tần số alen ở P: p (A) = 50% = 0,5q (a) = 50% = 0,5Æ Tỉ lệ giao tử đực (cái) ở P: A/a = 0,5/0,5Æ F1: (0,5)2 AA : 2 x 0,5 x 0,5 Aa : (0,5)2 aa = 0,25AA: 0,5Aa : 0,25aa+ Tần số alen ở F1 giống P: p (A) = 0,5; q (a) = 0,5Æ Qua các thế hệ tiếp theo: F5 # F1Î Thành phần kiểu gen ở F5: 25% AA: 50% Aa : 25%aaHẾT4Bảng B – Ngày 2 Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUCHÍNH THỨC(Gồm 02 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: SINH HỌC (BẢNG B)* Ngày thi: 05/11/2011* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀCâu 1: (2 điểm)a) Khí sinh học là gì? Cơ chế của quá trình hình thành khí sinh học.b) Bột giặt sinh học là loại bột giặt như thế nào? Tác dụng.Câu 2: (2 điểm)Một học sinh tiến hành thí nghiệm như sau:Đổ 400 ml nước đường 10 % có bổ sung thêm dịch quả tươi ép vào bình thủy tinhhình trụ 500 ml. Đổ thêm 5 ml dung dịch bột bánh men vào. Sau 48 giờ, hãy cho biếtcác hiện tượng gì đã xảy ra trong và ngoài thành bình thí nghiệm? Hãy giải thích và rútra kết luận.Câu 3: (2 điểm)a) Vì sao quang hợp được xem là quá trình oxy hóa khử?b) Trình bày đặc điểm hình thái, giải phẫu lá phù hợp với chức năng quang hợp.Câu 4: (2 điểm)Vào khoảng đầu tháng 10 dương lịch, nông dân ở một số địa phương miền Namáp dụng biện pháp kĩ thuật "thắp đèn" nhằm kích thích cây Thanh Long ra hoa để thuquả trái vụ. Hãy giải thích cơ sở khoa học của việc áp dụng biện pháp trên.Câu 5: (2 điểm)Hệ sắc tố quang hợp của thực vật gồm có những nhóm nào? Vì sao phải táchchiết hỗn hợp sắc tố bằng dung môi hữu cơ?Câu 6: (2 điểm)Hãy tính hệ số hô hấp RQ của các hợp chất hữu cơ sau đây:a) Glucoseb) Glyxêrinc) Axit stêaricd) Axit oxalicCâu 7: (2 điểm)Hãy so sánh khả năng nín thở lúc bình thường và sau khi thở sâu nhiều lần.1Bảng B-Ngày 1 Câu 8: (2 điểm)Vì sao nồng độ prôgesterôn trong máu thay đổi ở chu kì kinh nguyệt của phụ nữ?Sự tăng và giảm nồng độ prôgesterôn có tác dụng như thế nào tới niêm mạc tử cung?Câu 9: (2 điểm)Trình bày nội dung bước chuẩn bị chế phẩm thần kinh - cơ cho thí nghiệm vềđiện thế ở ếch.Câu 10: (2 điểm)Ở người trưởng thành, biết:- Thời gian co tâm nhĩ là 0,1s; dãn tâm nhĩ là 0,7s- Thời gian co tâm thất là 0,3s, dãn tâm thất là 0,5sa) Tính nhịp tim trung bình của người trong 1 phútb) Tại sao tim hoạt động suốt đời mà không mỏi?c) Nhịp tim của người trưởng thành so với trẻ sơ sinh là nhanh hơn hay chậmhơn? Từ đó có thể rút ra kết luận gì về mối tương quan giữa nhịp tim và khối lượng cơthể ?d) Em có nhận xét gì về mối tương quan giữa tỉ lệ s/v với nhịp tim của các loài(Biết s là diện tích bề mặt cơ thể, v là thể tích cơ thể)---HẾT---2Bảng B-Ngày 1 SỞ GDĐT BẠC LIÊUCHÍNH THỨC(Gồm 04 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: SINH HỌC (BẢNG B)* Ngày thi: 05/11/2011* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)HƯỚNG DẪN CHẤMCâu 1: (2 điểm)a. Khí sinh học (biogas) là khí do một số vi khuẩn phân hủy các chất hữu cơsinh ra.Thành phần khí sinh học gồm 50 – 85% là khí metan và 15 – 50% là khí CO2 .(0,5 đ)Cơ chế hình thành: Xác động vật, thực vật hoặc các phế liệu hữu cơ được các vi khuẩnkị khí bắt buộc ưa nhiệt, gây quá trình lên men phân giải thành các sản phẩm trunggian (đường, axit amin, axit hữu cơ, rượu…) cuối cùng thành CO2 và CH4. (0,5đ)b.Bột giặt sinh học là loại bột giặt có chứa từ 1 loại hoặc nhiều hơn 1 loại enzim từ vi sinh vật.(0,25đ)Bột giặt sinh học dùng để tẩy sạch các vết bẩn do thức ăn.(0,25đ)Ví dụ:(0,5đ)En zim amilaza: loại bỏ tinh bột.En zim proteaza: loại bỏ proteinEn zim lipaza loại bỏ mỡCâu 2: (2 điểm)- Các hiện tượng xảy ra ở bình thí nghiệm:(0,5đ)+ Bọt khí xuất hiện+ Dung dịch trong bình bị xáo trộn+ Mở hé bình thấy có mùi rượu+ Xuất hiện lớp váng bề mặt và lớp cặn ở đáy+ Sờ tay lên thành bình thấy ấm- Giải thích các hiện tượng trên:(1đ)+ Sự chuyển động của dịch lên men là do nấm men phân giải đường thành rượu giảiphóng ra CO2. CO2 thoát ra làm xáo trộn dung dịch trong bình.+ Mùi rượu: Chứng tỏ phản ứng lên men đã xảy ra, rượu và CO2 đã được hình thànhlên men êtilic làm giảm hàm lượng đường, tăng hàm lượng rượu.+ Lớp váng trên bề mặt là xác nấm men và các chất xơ trong quả. Lớp cặn đáy bìnhlà xác nấm men.+ Thành bình ấm là do phản ứng sinh nhiệt xảy ra.(0,5đ)- Kết luận: Phản ứng đã biến đường saccarôzơ thành rượu êtilic và CO2(C6 H12O5 ) n → C6 H12O6C6 H12O6 → 2C2 H 5OH + 2CO2 + QCâu 3: (2 điểm)a. Quang hợp gồm 2 pha:- Pha sáng là pha oxy hóa nước để sử dụng H+ và electron cho việc hình thành ATP vàNADPH, đồng thời giải phóng oxy vào khí quyển.1(0,25đ)Bảng B – Ngày 1 - Đây là giai đoạn gồm các phản ứng cần ánh sáng và phụ thuộc vào cường độ ánhsáng.(0,25đ)- Pha tối là pha khử CO2 nhờ ATP và NADPH do pha sáng cung cấp để tổng hợp cáchợp chất hữu cơ.(0,25đ)- Pha tối gồm các phản ứng chịu sự xúc tác của enzim nên rất phụ thuộc vào nhiệt độ.(0,25đ)b. Đặc điểm hình thái, giải phẫu lá thích nghi với chức năng quang hợp- Đặc điểm hình thái:+ Lá có hình bản tạo diện tích bề mặt lớn giúp lá hấp thu được nhiều tia sáng. (0,25đ)+ Phiến lá mỏng tạo điều kiện CO2 khuếch tán vào lá.(0,25đ)- Đặc điểm giải phẫu:+ Các tế bào mô giậu chứa nhiều diệp lục, xếp song song sít nhau ngay sát lớp biểu bìtrên giúp các phân tử sắc tố dễ hấp thu ánh sáng chiếu lên mặt trên của lá. (0,25đ)+ Các tế bào mô xốp phân bố xa nhau tạo các khoảng trống, nằm sát lớp biểu bì dưới (nơicó nhiều khí khổng) là điều kiện thuận lợi trao đổi khí trong quang hợp.(0,25đ)Câu 4: (2 điểm)- Thanh Long là một loài thực vật ngày dài, nó ra hoa trong điều kiện đêm ngắn (độdài đêm ngắn hơn đêm tới hạn).(0, 5 đ)- Trong điều kiện tự nhiên, cây Thanh Long chỉ ra hoa và kết quả từ tháng 3 đến tháng(0, 5 đ)9 dương lịch (thời điểm có ngày dài và đêm ngắn).- Từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau, độ dài đêm luôn lớn hơn đêm tới hạn nên trong tự(0, 5 đ)nhiên Thanh Long không ra hoa.- Việc thắp đèn vào ban đêm sẽ làm cho đêm dài được chia thành 2 đêm ngắn nên sẽkích thích cây ra hoa.(0, 5 đ)Câu 5: (2 điểm)+ Bằng các phương pháp sắc kí và quang phổ hiện đại, đến nay đã phân biệt 4nhóm sắc tố chính trong lá xanh: Clorophin, carôtenoit, phicôbilin và sắc tố của dịch tếbào (antôxian)(1,0 đ)+ Do có nhân Mg trong vòng pyron mang tính tan trong nước và kết hợp vớiprôtêin màng, trong khi đó đuôi dài cacbon của gốc rượu phytol lại mang tính kị nướcvà hướng tới cấu trúc lipit của màng tilacoit, nên phân tử clrophin chủ yếu hòa tantrong dung môi hữu cơ. Tuy nhiên để tách tốt clorophin ra khỏi lá, người ta khôngdùng ete petrol hay benzen mà dùng cồn hay axêton pha với một ít nước để tách đượchết phân tử clrophin từ lá. Các sắc tố của nhóm carotenoit (dùng benzen) cũng đượctách chiết theo phương pháp như trên.(1,0 đ)Câu 6: (2 điểm)a. PT: C6H12O6 + 6O2 -> 6 CO2 + 6H2Ob. PT: 2C3H8O3 + 7O2 -> 6 CO2 + 8H2Oc. PT: C18H36O2 + 26O2 -> 18 CO2 + 18H2Od. PT: C2H2O4 + O2 -> 4 CO2 + 2H2O2=> RQ =1=> RQ =0,86=> RQ =0,69=> RQ = 4,0(0, 5 đ)(0, 5 đ)(0, 5 đ)(0, 5 đ)Bảng B – Ngày 1 Câu 7: (2 điểm)- Ta thấy khả năng nín thở sẽ lâu hơn bình thường, nếu trước lúc nín thở hít sâu và thởgắng sức 4 – 5 lần.(1,0đ)- Vì do CO2 tích lũy trong máu, sản phẩm của hô hấp tế bào được chuyển thành H+ sẽkích thích trong khi hô hấp.(1,0đ)Câu 8: (2 điểm)- Thể vàng hình thành và phát triển ở giữa chu kì kinh nguyệt tiết ra prôgesterôn vàestrôgen làm cho nồng độ prôgesterôn trong máu tăng lên.(0, 5 đ)Thể vàng thoái hoá làm cho LH giảm từ đó gây giảm nồng độ prôgesterôn trongmáu.(0, 5 đ)- Nồng độ prôgesterôn tăng lên làm dày niêm mạc tử cung, chuẩn bị đón hợp tử làm tổvà đồng thời ức chế tuyến yên tiết ra FSH, LH, nang trứng không chín và trứng khôngrụng.(0, 5 đ)Nồng độ prôgesterôn giảm gây bong niêm mạc tử cung xuất hiện kinh nguyệt vàgiảm ức chế lên tuyến yên, làm tuyến yên tiết ra FSH và LH.(0, 5 đ)Câu 9: (2 điểm)Bước chuẩn bị chế phẩm thần kinh - cơ- Phá hủy tủy sống để làm ếch bất động: Cầm ếch bằng tay trái, để mặt lưng lêntrên. Tìm nơi tiếp giáp giữa xương sống và hộp sọ, đó là chỗ lõm nằm ở đỉnh củatam giác đều có đáy là đường nối giữa hai mắt ếch. Ấn mạnh kim chọc tủy xuốngchỗ lõm và đâm sâu xuống tủy sống, Nếu mũi kim chạm đúng tủy sống thì ếch sẽ cóphản ứng lấy hai chi trước che mặt. Nghiêng cán kim chọc tủy về phía đầu, chiềudài kim thẳng hàng với cột sống và điều chỉnh mũi kim đâm sâu vào ống tủy xươngsống để phá tủy sống. Nếu phá đúng tủy thì hai chân ếch sẽ duỗi thẳng ra. (0, 5 đ)- Mổ lộ các bó dây thần kinh màu trắng đi từ tủy sống xuống hai chân sau. Dùngkéo cắt da vòng quanh bụng ếch và lột bỏ da phần dưới thân. Tay trái cầm thân ếchsao cho đầu ếch trút xuống dưới và phần mông nhô lên cao. Dùng kéo bấm đứtmỏm cuối xương cùng và cắt đứt các cơ bên phía trái và phải xương cùng, làm nhưvậy thì xương cùng sẽ nhô lên cao. Dùng kéo cắt bỏ xương cùng để lộ các bó dây(0, 5 đ)thần kinh màu trắng đi từ tủy sống xuống hai chân sau.- Tạo 2 chế phẩm thần kinh-cơ gồm dây thần kinh tọa, cơ bắp chân có dính mẩuxương khớp gối ở 2 chân ếch, mỗi chân là một chế phẩm thần kinh-cơ. Cắt táchmàng liên cơ phía sau đùi ếch của một bên chân, dùng móc thủy tinh lách xuống tìmdây thần kinh tọa (dây thần kinh sciatic). Tách dây thần kinh tọa từ cột sống chođến sát khớp đầu gối. Khi tách dây thần kinh tọa, cần chú ý tách dần dây này ra khỏicác mô cơ bao quanh đồng thời cắt đứt các nhánh dây nhỏ từ dây thần kinh tọa đivào các cơ đùi. Cắt đứt dây thần kinh tọa ngay sát cột sống để dây dài được hơn2cm. Dùng kéo cắt dứt gân asin của phần cuối cơ bắp chân (cơ gastrocnemian) vàkéo ngược cơ bắp chân về phía khớp gối. Cắt đứt xương ở phía trên và phía dướikhớp gối và thu được cơ bắp chân dính liền dây thần kinh tọa.(0, 75 đ)- Ngâm chế phẩm thần kinh-cơ vào cốc có chứa dung dịch sinh lí Rinh-gơ để giữchế phẩm không bị khô.(0, 25 đ)Chú ý: Khi làm chế phần thần kinh-cơ không để tổn thương dây thần kinh, khớp nốigiữa dây thần kinh và cơ.3Bảng B – Ngày 1 Câu 10: (2 điểm)a. - Tim co dãn nhịp nhàng theo chu kì(0,25đ)- Mỗi chu kì hoạt động của tim bắt đầu từ pha co tâm nhĩ, tiếp đó là pha co tâm thất vàcuối cùng là pha dãn chung(0,25đ)D Thời gian của 1 chu kì tim là:1s + 7s = 8s (hoặc 3s +5s = 8s)(0,25đ)D Nhịp tim trung bình của người trưởng thành trong 1 phút là:60s : 8s = 75 lần/phút(0,25đ)b. Do thời gian dãn của tâm nhĩ và tâm thất đều dài hơn thời gian co, đủ để tim khôiphục khả năng hoạt động của cơ tim. Vì vậy, tim hoạt động suốt đời không mỏi(0,25đ)c. Nhịp tim của người trưởng thành chậm hơn nhịp tim của trẻ sơ sinh.(0,25đ)(0,25đ)Kết luận: nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thểd. Tỉ lệ s/v càng lớn thì nhịp tim càng nhanh(0,25đ)HẾT4Bảng B – Ngày 1 Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUKỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2010 - 2011CHÍNH THỨC* Môn thi: SINH HỌC* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)(Gồm 02 trang)ĐỀCâu 1: (4 điểm)a. Phân loại các dạng đột biến nhiễm sắc thể có thể gặp ở người, cơ chế phátsinh và hậu quả của chúng đối với con người.b. Giải thích cơ chế hình thành hợp tử có nhiễm sắc thể giới tính là XXXY (tấtcả các nhiễm sắc thể thường đều bình thường).Câu 2: (4 điểm)a. Gen là gì? Vì sao nói gen là đơn vị di truyền nhỏ nhất?b. Hãy nêu vai trò của gen?c. Ở một loài tảo lục, người ta sử dụng 2 loại enzim cắt khác nhau để cắt đôimột phân tử ADN, có 2 trường hợp phân tử ADN này bị tách đôi (hai nửa có kíchthước và khối lượng như nhau) theo một đường thẳng và đã xác định được số nucleotitcủa một nửa phân tử ADN trong mỗi trường hợp:Trường hợp 1: A=T=G=1000, X=1500Trường hợp 2: A=T=750, G=X=1500Xác định vị trí cắt của enzim trong từng trường hợp.Trình bày tóm tắt quá trình tổng hợp bản mã sao hoàn chỉnh của loài sinh vậtnày.Cho rằng ở đây không có đột biến và trao đổi chéo.Câu 3: (4 điểm)a. Cho bản đồ di truyền của 3 gen như hình vẽ.A20cMB 10cMDBiết rằng trong mỗi đoạn giữa A và B, giữa B và D chỉ có một điểm trao đổi chéoduy nhất. Nếu chỉ một trong hai trao đổi chéo xảy ra thì được gọi là trao đổi chéo đơn,nếu hai trao đổi chéo xảy ra đồng thời thì được gọi là trao đổi chéo kép. Mỗi gen quyđịnh một tính trạng và nằm trên nhiễm sắc thể thường.Cho Pt/c:ABDabdx, tạo ra F1, cho F1 lai phân tích tạo ra Fa gồm 8 loại kiểuABDabdhình khác nhau.- Hãy xác định tỉ lệ các loại kiểu hình (theo lí thuyết) ở Fa.- Nếu cho F1 x F1, thì F2 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?1 b. Giả sử gen thứ nhất có 3 alen, gen thứ hai và gen thứ ba đều có 2 alen. Cả 3gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường tương đồng, tính số loại kiểu gen tối đaliên quan đến 3 gen này.Câu 4: (4 điểm)Hãy dùng tiêu chuẩn X2 (khi bình phương) để kiểm định sự phù hợp hay khôngphù hợp giữa số liệu thực tế với số liệu lý thuyết trong các trường hợp sau :a. Khi lai hai thứ lúa mì thuần chủng hạt đỏ và hạt trắng với nhau được F1 toànhạt đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau được F2 có 760 hạt đỏ và 40 hạt trắng. Tỷ lệ phântính ở F2 có phù hợp với quy luật tương tác cộng gộp không ?b. Cho đậu Hà Lan có kiểu hình hạt vàng, trơn tự thụ phấn. Ở thế hệ lai thuđược 1000 hạt. Trong đó có : 490 hạt vàng, trơn : 251 hạt vàng, nhăn : 249 hạt xanh,trơn : 10 hạt xanh, nhăn. Tỷ lệ phân tính ở con lai có phù hợp với quy luật phân ly độclập không ?Cho biết : với (n – 1) = 1, p = 0,05 thì X2 lý thuyết = 3,841.với (n – 1) = 3, p = 0,05 thì X2 lý thuyết = 7,815.Câu 5: (4 điểm)a. Phân biệt đặc điểm di truyền của quần thể nội phối và quần thể ngẫu phối.b. Hệ thống nhóm máu ABO ở người do một gen có 3 alen quy đinh.- Một quần thể người có 400 người máu O, 1600 người máu A, 3400 người máuB và 4600 người máu AB. Khi quần thể cân bằng đối với tính trạng này thì có cấu trúcdi truyền như thế nào?- Tính khả năng sinh đươc con máu O từ cặp vợ chồng máu A của quần thểtrên.c. Trong kỹ thuật cấy gen, vectơ chuyển gen là plasmid có ưu và nhược điểmgì?--- HẾT ---2 SỞ GDĐT BẠC LIÊUCHÍNH THỨC(Gồm 04 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2010 - 2011* Môn thi: SINH HỌC* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)HƯỚNG DẪN CHẤMCâu 1: (4 điểm)a, Phân loại các dạng đột biến NST ở người:* Đột biến cấu trúc NST: 4 dạng+ Mất đoạn: làm mất đi 1 đoạn nào đó của NST ở đầu hoặc ở giữa đầu mút và tâmđộng Æ làm mất cân bằng hệ gen gây chết cho thể đột biến.Ví dụ : mất đoạn NST 21 hoặc 22 gây bệnh ung thư máu.(0,25đ)+ Lặp đoạn: một đoạn nào đó của NST có thể được lặp lại một hay nhiều lần, làm mấtcân bằng hệ gen gây hại cho thể đột biến.(0,25đ)+ Đảo đoạn: một đoạn nào đó của NST bị đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại làm thayđổi trình tự các gen có thể gây hại cho các thể đột biến.(0,25đ)+ Chuyển đoạn: sự trao đổi đoạn trong 1 NST hoặc giữa các NST không tương đồng cóthể làm thay đổi nhóm gen liên kết, gây chết hoặc giảm khả năng sinh sản.Ví dụ: đột biến chuyển đoạn không cân giữa NST số 22 với NST số 9 tạo nên NST 22ngắn hơn gây bệnh ung thư máu.(0,25đ)* Đột biến số lượng NST:+ Đột biến lệch bội: đột biến làm thay đổi số lượng NST ở 1 hay 1 số cặp NST tươngđồng.Có thể có các dạng sau: - Thể không nhiễm 2n -2- Thể một nhiễm 2n -1- Thể một nhiễm kép 2n - 1- 1(0,5đ)- Thể ba nhiễm 2n + 1- Thể ba nhiễm kép 2n +1 +1- Thể bốn 2n + 2- Thể bốn kép 2n + 2 +2Ở người phổ biến nhất là hiện tượng ba nhiểm (2n + 1) và một nhiễm (2n – 1). Cơ chếphát sinh là trong quá trình giảm phân hình thành giao tử một cặp NST không phân li ởkì sau của quá trình phân bào 1 nên tạo thành 2 loại giao tử (n + 1) và (n - 1).(0,25đ)Các loại giao tử này trong thụ tinh kết hợp với giao tử bình thường (n) tạo thành cáchợp tử (2n + 1) và (2n – 1)Ví dụ: Ở người cặp NST thứ 21 ba nhiễm gây hội chứng Đao: rối loạn phát triển cơ thểvà hệ thần kinh, thường vô sinh.(0,25đ)(0,5đ)Thể dị bội ở NST giới tính của người gây những hậu quả nghiêm trọng- Hội chứng 3 X(XXX): nữ buồng trứng, dạ con không phát triển, rối loạn kinhnguyệt, khó có con.- Hội chứng Tơcnơ (OX): nữ lùn, cổ ngắn, cơ quan sinh sản không phát triển, siđần, vô sinh.- Hội chứng Claiphentơ( XXY): nam mù màu, chân tay dài, si đần, vô sinh.1 - Hợp tử Oychết từ lúc mới thụ tinh.+ Đột biến đa bội: chết ở trạng thái phôi.b. Cơ chế hình thành hợp tử có NST giới tính XXXY:- Trong quá trình giảm phân tạo trứng, cặp NST giới tính XX không phân li tạo thành2 loại trứng, 1 loại chứa cả 2 NST X( XX) và 1 loại không chứa NST giới tính nào(O).(0,5đ)- Trong quá trình giảm phân tạo tinh trùng, cặp NST giới tính XY không phân li tạothành 2 loại tinh trùng, 1 loại chứa cả 2 NST giới tính XY và 1 loại không chứa NSTgiới tính nào(O).(0,5đ)- Trong quá trình thụ tinh, trứng XX gặp tinh trùng XY sẽ tạo thành hợp tử có NSTgiới tính là XXXY( 2n + 2).(0,5đ)Câu 2: (4 điểm)a. - Khái niệm gen: Gen là một đoạn của phân tử AND chứa thông tin mã hóacho 1 sản phẩm xác định (chuỗi polipeptit hoặc 1 loại ARN)(0,5đ)- Gen được coi là đơn vị di truyền nhỏ nhất vì:(0,5đ)+ Các gen nằm trên NST và là đơn vị không thể chia nhỏ hơn được nữa vềphương diện chức năng+ Sự trao đổi chéo không bao giở diễn ra ở bên trong gen, chỉ có thể diễn ra giữacác gen+ Tất cả những biến đổi của một gen cùng làm biến đổi một chức năng di truyềnb. Vai trò của gen:(1,0đ)- Gen là bản mã gốc chứa thông tin quy định cấu trúc của một sản phẩm: chuỗipolipeptit, phân tử ARN được mã hóa bằng trình tự các mã bộ ba trong mạch mã gốc- Gen có khả năng tự nhân đôi là cơ sở cho sự tự nhân đôi của NST. Cùng vớiNST phân li và tổ hợp trong nguyên phân, giảm phân và thụ tinh, đảm bảo cho thôngtin di truyền được ổn định qua các thế hệ- Gen có thể phiên mã tổng hợp mARN, điều khiển tổng hợp proteinc. - Xác định vị trí cắt của enzim:(1,0đ)+ Trường hợp 1: G ≠ XÆ không thể hiện NTBS giữa 2 mạch đơn của AND, cónghĩa là mỗi nửa của phân tử AND sau khi bị cắt bởi enzim là một mạch đơn của phântử AND ban đầu. Vậy enzim đã cắt đứt các liên kết hidro giữa 2 mạch đơn của phân tửAND+ Trường hợp 2: A=T, G=X Æ thể hiện NTBS giữa 2 mạch đơn của phân tửAND, có nghĩa là mỗi nửa của phân tử AND sau khi bị cắt bởi enzim là một nửa phântử AND gồm 2 mạch bằng nhau. Vậy enzim đã cắt ngang 2 mạch đơn của phân tửAND ở điểm giữa của phân tử- Tảo lục là sinh vật thuộc nhóm có nhân chuẩn nên gen có vùng mã hóa khôngliên tục, xen kẽ giữa các đoạn exon là các đoạn intron(1,0đ)Quá trình tổng hợp bản mã sao hoàn chỉnh gồm 2 giai đoạn:+ Tạo mARN sơ khai+ Tạo mARN trưởng thànhCâu 3: (4 điểm)a. Kiểu gen của F1 là:ABD, vì thế hệ con của phép lai phân tích cho ra 8 loạiabdkiểu hình nên F1 tạo ra 8 loại giao tử, suy ra F1 đã xẩy ra: 2 trao đổi chéo đơn và mộttrao đổi chéo kép.(0,5đ)2 * Tìm tỷ lệ các loại giao tử:-Tần số trao đổi chéo kép (lí thuyết) là: 0,2 x 0,1 = 0,02.AbD=aBdAbd= aBDAbd=abDABD=abd0,0220, 2 − 0,02=20,1 − 0,02=20,36=2=Phép lai phân tích F1 :(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)(0,25đ)ABDabdxabdabdabd = 1GF1 : ABD = abd = 0,36AbD = aBd = 0,01(0,5đ)Abd = aBD = 0,09ABd = abD = 0,04-TLKH: Fa: A-B-D- = aabbdd = 0,36(0,5đ)A-bbD- = aaB-dd = 0,01A-bbdd = aaB-D- = 0,09A-B-dd = aabbD- = 0,04- F1 x F1, Số loại kiểu gen tối đa ở F2: 36 (HS có thể làm theo các cách khácnhau)(0,5đ)b. Nếu gen một có 3 alen, gen 2 và gen 3 đều có 2 alen. Cả 3 gen cùng nằm trên1 NST thường, số loại kiểu gen tối đa liên quan đến 3 gen này:- Số loại giao tử tối đa: 3.2.2 = 12.(0,5đ)- Sự tổ hợp tự do của các loại giao tử này tạo ra số loại kiểu gen là:n(n+1)/2 (n là số loại giao tử).(0,5đ)= 12 x13/2 = 78.Câu 4: (4 điểm)a) Màu hạt di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp (15 hạt đỏ : 1 hạt trắng)Lập bảng :(1,0đ)Tỉ lệ kiểu hìnhHạt đỏHạt trắng∑O76040800E75050800(O – E)2100100(O – E)2/E0,132X2 = 2,13Theo bảng thì X2 = 2,13 < 3,84. Ta suy ra số liệu phù hợp. Sự sai khác số liệu giữathực nghiệm và lý thuyết là do các yếu tố ngẫu nhiên.(0,5đ)b) Màu hạt và hình dạng hạt di truyền theo định luật phân ly độc lập thì ta có tỷlệ phân ly kiểu hình theo lý thuyết như sau :9 hạt vàng, trơn562,53 hạt vàng, nhăn187,5(0,5đ)3 hạt xanh, trơn187,51 hạt xanh, nhăn62,5Lập bảng :(1,5đ)3 Tỉ lệ kiểu hìnhOE(O – E)2(O – E)2/EVàng, trơn490562.5156,259,3Vàng, nhăn251187.5506,2521,5Xanh, trơn249187.5306,2520,2Xanh, nhăn1062.5756,2544,1∑X2 = 95,12Theo bảng thì X = 95,1 > 7,815. Ta suy ra số liệu không phù hợp. Sự sai khác số liệugiữa thực nghiệm và lý thuyết không phải là do các yếu tố ngẫu nhiên mà có thể domột nguyên nhân nào khác.(0,5đ)Câu 5: (4 điểm)a. Điểm khác biệt:QUẦN THỂ GIAO PHỐI- Kiểu hình đa dạng- Các gen chủ yếu ở trạng thái dị hợp(1,25đ)QUẦN THỂ NỘI PHỐI- Kiểu hình ít đa dạng- Các gen chủ yếu ở trạng thái đồng hợp,ít dị hợp.- Ít tồn gen gây chết, nửa gây chết hoặccó hại- Sự trao đổi thong tin di truyền giữa cáccá thể và giữa các quần thể lân cận hạnchế.- Đột biến nhanh chóng biểu hiện ra kiểuhình và chịu tác dụng của chọn lọc.- Gen gây chết, nửa gây chết hoặc có hạitồn tại ở thể dị hợp, được tích lũy và tăngcường.- Sự trao đổi thong tin di truyền giữa cáccá thể và giữa các quần thể lân cận mạnhmẽ.- Đột biến gen lặn có điều kiện tồn tại ởtrạng thái dị hợp lâu dài hơn.(Mỗi cặp ý đúng – 0,25 điểm)b. - Tần số các alen khi quần thể cân bằng:(rIO )2 = 400 : 10000 = 0,04 Æ rIO = 0,04 = 0,2- Tần số nhóm máu: A + O = p2IAIA + 2prIAIO + r2IOIO = (p + r)2= (400 + 1600) / (400+1600+3400+4600) = 0,2Æ pIA = ( 0,2 ) – 0,2 = 0,2472Æ qIB = 1 – r – p = 1 – 0,2 – 0,2472 = 0,5528 (0,75đ)- Khi quần thể cân bằng đối với tính trang này thì có cấu trúc di truyềnp2IAIA + 2pq IAIB + q2 IBIB + 2prIAIO + 2qrIBIO + r2IOIO == 0,0611IAIA + 0,2733IAIB + 0,3056 IBIB + 0,0989IAIO + 0,2211IBIO + 0,04IOIO = 1(0,5đ)- Khả năng sinh đươc con máu O từ cặp vợ chồng máu A của quần thể[2pr/(p2+2pr)]2 x 0,25 =(0,5đ)= [0,0989/(0,0611+0,0989)]2 x 0,25 = 0,0955c. – Ưu điểm:(0,75đ)+ Cấu trúc tương đối đơn giản, kích thước nhỏ+ Dễ tinh sạch và phân tích ADN tái tổ hợp+ Hiệu suất nhân dòng cao- Nhược điểm:(0,25đ)+ Hiệu suất biến nạp vecto tái tổ hợp ở nhiều loại tế bào chủ (không phảivi khuẩn) thấp.+ Không mang được các đoạn ADN lớn.--- HẾT --4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIALỚP 12 THPT NĂM 2011ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨCMôn: SINH HỌCNgày thi thứ hai: 12/01/2011(Gồm 07 trang)Câu 1 (1,0 điểm)a) Cho rằng khối u được xuất phát từ một tế bào bị đột biến nhiều lần dẫn đến mất khả năng điều hoà phân bào,hãy giải thích tại sao tần số người bị bệnh ung thư ở người già cao hơn so với ở người trẻ.9 Đột biến gen thường phát sinh do sai sót trong quá trình nhân đôi ADN. Do vậy, tế bào càngnhân đôi nhiều càng tích luỹ nhiều đột biến. Ở người già số lần phân bào nhiều hơn so với ởngười trẻ nên nhân đôi ADN nhiều hơn, dẫn đến xảy ra nhiều đột biến hơn so với ở người trẻtuổi.9 Người già tiếp xúc nhiều hơn với các tác nhân đột biến, và hệ miễn dịch suy yếu không đủ khảnăng phát hiện và tiêu diệt các tế bào ung thư khiến các khối u dễ phát triển.b) Thực nghiệm cho thấy, nếu nuôi cấy tế bào bình thường của người trong môi trường nhân tạo trên đĩapetri (hộp lồng) thì các tế bào chỉ tiếp tục phân bào cho tới khi tạo nên một lớp đơn bào phủ kín toàn bộ bềmặt đĩa petri. Tuy nhiên, nếu lấy tế bào bị ung thư của cùng loại mô này và nuôi cấy trong điều kiện tươngtự thì các tế bào ung thư sau khi phân bào phủ kín bề mặt đĩa petri vẫn tiếp tục phân chia tạo thành nhiềulớp tế bào chồng lên nhau. Từ kết quả này, hãy cho biết đột biến đã làm hỏng cơ chế nào của tế bào khiếnchúng tiếp tục phân chia không ngừng. Giải thích.9 Các tế bào ung thư khi bị hỏng cơ chế tiếp xúc nên số lượng tế bào đông đúc vẫn không ức chếsự phân bào. Khi đó tế bào vẫn phân chia tạo thành nhiều lớp chồng lên nhau trong khi các tếbào bình thường chỉ phân chia cho tới khi chúng chiếm hết diện tích bề mặt và dừng lại khi tiếpxúc trực tiếp với các tế bào bên cạnh.Câu 2 (1,0 điểm)a) Loại ARN nào là đa dạng nhất? Loại ARN nào có số lượng nhiều nhất trong tế bào nhân thực? Giải thích.9 ARN thông tin là đa dạng nhất vì tế bào có rất nhiều gen mã hóa protein, mỗi gen lại cho ramột loại mARN.9 Trong tế bào nhân thực, gen riboxom thường được lặp lại rất nhiều lần, hơn nữa số lượngriboxom lại rất lớn và riboxom được dùng để tổng hợp nên tất cả các loại protein của tế bào nênrARN có số lượng nhiều nhất.b) Có một đột biến xảy ra trong gen quy định một chuỗi polipeptit chuyển bộ ba 5’-UGG-3’ mã hoá cho axitamin triptophan thành bộ ba 5’-UGA-3’ ở giữa vùng mã hoá của phân tử mARN. Tuy vậy, trong tế bào lạicòn có một đột biến thứ hai thay thế nucleotit trong gen mã hoá tARN tạo ra các tARN có thể “sửa sai” độtbiến thứ nhất. Nghĩa là đột biến thứ hai “át chế” được sự biểu hiện của đột biến thứ nhất, nhờ tARN lúcnày vẫn đọc được 5’-UGA-3’ như là bộ ba mã hoá cho triptophan. Nếu như phân tử tARN bị đột biến nàytham gia vào quá trình dịch mã của gen bình thường khác quy định chuỗi polipeptit thì sẽ dẫn đến hậu quảgì?9 Codon mã hoá cho triptophan bình thường là 5’UGG3’ vì vậy, một Trp- tARN thường có bộ bađối mã là 5’XXA3’. Nếu tARN mang một đột biến mà bộ ba đối mã này chuyển thành 5’UXA3’thì nó sẽ nhận ra mã 5’UGA3’ là bộ ba mã hoá cho Trp thay vì là bộ ba mã kết thúc.9 Nếu tARN đột biến được dùng để dịch mã các gen bình thường thì ở nhiều gen, mã UGA vốnđược hiểu là mã kết thúc sẽ được tiếp tục dịch mã thành Trp vào đầu COOH của chuỗipolipeptit và sự dịch mã sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi riboxom bắt gặp một bộ ba kết thúckhác như (UAA hoặc UAG). Vì vậy, chuỗi polipeptit được tạo ra sẽ có chiều dài, dài hơn bìnhthường.Câu 3 (1,0 điểm)Nêu hai khác biệt chính giữa một gen cấu trúc điển hình của sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) với một gen điểnhình của sinh vật nhân thực. Cấu trúc của các loại gen này có ý nghĩa gì cho các sinh vật nhân sơ và nhânthực?1 9 Gen của sinh vât nhân sơ là gen không phân mảnh, có vùng mã hoá bao gồm toàn trình tự cácnucleotit mã hoá cho các axit amin. Gen của sinh vật nhân thực là phân mảnh, vùng mã hoá baogồm các exon và intron (vùng không mã hoá cho các axit amin). Gen của sinh vật nhân thựcthường dài hơn nhiều so với gen của sinh vật nhân sơ.9 Gen của sinh vật nhân sơ không có các trình tự nucleotit "thừa" (intron), do vậy tiết kiệm được vậtchất di truyền và năng lượng cần cho nhân đôi ADN và trong quá trình phiên mã -dịch mã.9 Do có sự đan xen của các trình tự không mã hóa (intron) với các trình tự mã hóa (exon) nênthông qua sự cắt bỏ các intron và nối các exon sau khi phiên mã, từ cùng một gen của sinh vậtnhân thực có thể tạo ra các mARN trưởng thành khác nhau, từ đó dịch mã ra các loại chuỗipolipeptit khác nhau ở những mô khác nhau của cùng một cơ thể. Điều này rất có ý nghĩa vớisinh vật đa bào vì chúng có thể tiết kiệm được thông tin di truyền nhưng vẫn tạo ra được nhiềuloại protein trong cơ thể.9 Intron cũng cung cấp vị trí để tái tổ hợp các exon (trao đổi exon) tạo ra các gen khác nhau từmột bộ các exon để tạo nên các gen khác nhau trong quá trình biệt hoá tế bào cũng như trongquá trình tiến hoá tạo nên các gen mới.Câu 4 (1,0 điểm)a) Lai thuận-nghịch có ý nghĩa gì trong nghiên cứu di truyền học? Giải thích.9 Giúp xác định được tính trạng nghiên cứu do gen nằm trên nhiễm sắc thể thường hay trênnhiễm sắc thể giới tính hoặc do gen trong tế bào chất quy định .9 Nếu kết quả phép lai thuận nghịch về một tính trạng nào đó mà giống nhau thì đó là di truyềndo gen trên nhiễm sắc thể thường, nếu khác nhau theo kiểu tỉ lệ phân li kiểu hình ở hai giới đựccái là khác nhau thì do gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính, nếu kiểu hình của con hoàn toànphụ thuộc vào kiểu hình của mẹ thì đó là do gen tế bào chất.b) Trong chọn giống, nhiều khi người ta thực hiện phép lai trở lại: Ví dụ, lai dòng thuần chủng A với dòngthuần chủng B rồi sau đó cho con lai lai trở lại với dòng A. Đời con sinh ra sau đó lại tiếp tục cho lai trở lạivới đúng dòng A ban đầu và quá trình lai trở lại như vậy được lặp đi lặp lại nhiều lần. Hãy cho biết cách laitrở lại như vậy nhằm mục đích gì? Giải thích.9 Trong trường hợp trên, nhà chọn giống muốn tạo ra giống mới có càng nhiều gen của dòng Acàng tốt nhưng lại được bổ sung chỉ một hoặc một số ít gen có lợi nhất định từ dòng B.9 Để làm được như vậy, sau mỗi lần lai người ta cần tiến hành chọn lọc những con lai có nhiềuđặc điểm kiểu hình của dòng A nhưng lại có thêm đặc điểm mong muốn của dòng B rồi chonhững con lai này lai trở lại với dòng A. Công việc được tiến hành lặp lại qua nhiều thế hệ chođến khi nào đạt được hiệu quả mong muốn.Câu 5 (1,0 điểm)Ở một loài thực vật, có ba kiểu hình cánh hoa khác nhau: Cánh hoa trắng chấm đỏ (TĐ), cánh hoa đỏ sẫm(ĐS) và cánh hoa đỏ nhạt (ĐN). Có hai dòng thuần TĐ khác nhau (kí hiệu là TĐ1 và TĐ2) khi tiến hành đemlai với hai dòng thuần ĐS và ĐN thu được kết quả như sau:Số thứ tựphép lai12345Cặp bố, mẹ đem lai (P)TĐ1 × ĐNTĐ1 × ĐSĐS × ĐNTĐ2 × ĐNTĐ2 × ĐSKiểu hình F1100% TĐ100% TĐ100% ĐS100% TĐ100% TĐTĐ480990193286Kiểu hình F2ĐN400436424ĐS11932132074Quy luật di truyền chi phối kiểu hình cánh hoa ở loài thực vật này là gì? Hãy cho biết kiểu gen của bốn câybố, mẹ (P) được đem lai ở các phép lai trên.* Kết quả phép lai 1 và 5 cho thấy ở F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình 12: 3: 1, do vậy tính trạng này dohai gen quy định theo kiểu tương tác át chế trội. Quy ước: A là alen át chế (B, b) cho ra kiểu hìnhmàu trắng chấm đỏ; alen a không át chế; B là alen quy định màu đỏ sẫm, alen b quy định màu đỏnhạt.* Vì cả bốn dòng đều là dòng thuần nên sơ đồ của mỗi phép lai được tóm tắt như sau:9 Phép lai 1: (P) là AABB (TĐ1) × aabb(ĐN)→ F1 AaBb(TĐ) → F2: 9A-B- (TĐ):3A-bb (TĐ):3 aaB- (ĐS):1 aabb (ĐN).9 Phép lai 2: (P) là AABB(TĐ1) × aaBB(ĐS) → F1 AaBB (TĐ) → F2: 3A-BB(TĐ):1aaBB (ĐS).2 9 Phép lai 3: (P) là aaBB(ĐS) × aabb(ĐN) → F1 aaBb(ĐS) → F2: 3 aaB-(ĐS):1aabb(ĐN).9 Phép lai 4: (P) là AAbb(TĐ2) × aabb (ĐN) → F1 Aabb (TĐ) → F2: 3 A-bb (TĐ):1aabb (ĐN).9 Phép lai 5: (P) là AAbb(TĐ2) × aaBB(ĐS) → F1 AaBb (TĐ) → F2: 9 A-B- (TĐ):3 A-bb(TĐ):3 aaB-(ĐS):1 aabb (ĐN).Câu 6 (2,0 điểm)a) Các nhà khoa học nhận thấy các đột biến dị bội do thừa một nhiễm sắc thể khác nhau ở người thường gâychết ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển của cá thể bị đột biến. Giải thích tại sao lại có sựkhác nhau như vậy.9 Đột biến dị bội do thừa một nhiễm sắc thể thường sẽ hay gây chết hơn và chết sớm hơn so vớiđột biến ba nhiễm ở nhiễm sắc thể giới tính. Thừa nhiễm sắc thể thường dẫn đến mất cân bằnggen và gây chết còn thừa nhiễm sắc thể giới tính, chẳng hạn nhiễm sắc thể X thì những nhiễmsắc thể X dư thừa cũng sẽ bị bất hoạt nên ít gây chết hơn. Nếu thừa nhiễm sắc thể Y thì ít ảnhhưởng vì nhiễm sắc thể Y ngoài gen quy định nam tính nó chứa rất ít gen.9 Hiệu quả gây chết của đột biến ba nhiễm đối với các nhiễm sắc thể thường còn phụ thuộc vàokích thước nhiễm sắc thể và loại gen trên chúng. Nhìn chung, nhiễm sắc thể càng lớn thì càngchứa nhiều gen nên sự dư thừa của chúng càng dễ làm mất cân bằng gen dẫn đến dễ gây chếthơn.b)Các thể đột biến chuyển đoạn giữa các nhiễm sắc thể có những đặc điểm gì khác biệt với các loại thể độtbiến cấu trúc nhiễm sắc thể khác? Nêu ý nghĩa của đột biến này trong chọn giống và trong tiến hóa.9 Thay đổi nhóm gen liên kết (chuyển gen từ nhóm gen liên kết này sang nhóm gen liên kếtkhác).9 Thay đổi số lượng nhiễm sắc thể nếu đó là chuyển đoạn Robertson.9 Trong giảm phân, ở cá thể chuyển đoạn dị hợp tử, các nhiễm sắc thể tham gia vào chuyển đoạncó sự tiếp hợp thành hình chữ thập).9 Đột biến chuyển đoạn tạo nên sự đa dạng di truyền và có thể góp phần hình thành loài mới.Trong chọn giống, chuyển đoạn có thể tạo ra nhóm gen liên kết có các tổ hợp gen mới phù hợpvới mục đích của nhà chọn giống.Câu 7 (1,0 điểm)Dựa trên cơ sở khoa học nào mà người ta tiến hành lai phân tử? Nêu và giải thích các ứng dụng thực tiễn của laiphân tử.9 Dựa vào khả năng biến tính và hồi tính của axit nuclêic và nguyên tắc bắt cặp bổ sung giữa cácbazơ nitơ trong phân tử axit nuclêic (ADN - ADN; ADN - ARN; ARN - ARN).9 Xác định mức độ quan hệ họ hàng giữa hai cá thể khác loài. Cách làm như sau: Tách ADN củaloài cần nghiên cứu sau đó làm biến tính ADN rồi lấy hai mạch đơn của hai loài cho chúng bắtcặp (lai) với nhau theo từng cặp loài. Phân tử lai sau đó được cho biến tính và xác định nhiệt độlàm biến tính của chúng. So sánh nhiệt độ biến tính của các phân tử lai ta có thể biết được mứcđộ họ hàng giữa các loài. Vì nếu nhiệt độ biến tính của phân tử lai nào cao hơn thì thành phầnnucleotit của hai phân tử đó giống nhau nhiều hơn.9 Xác định được chính xác vị trí gen trên nhiễm sắc thể. Làm tiêu bản nhiễm sắc thể sau đó xử lícho ADN nằm trên NST bị tách thành 2 mạch. Tiếp đến, nhỏ lên tiêu bản dung dịch chứa cácđoạn ADN hoặc ARN một mạch cần lai được đánh dấu phóng xạ, hoặc các chất phát quang vàđể cho chúng bắt đôi với nhau. Rửa tiêu bản để loại bỏ các phân tử đánh dấu không được bắtđôi trên nhiễm sắc thể. Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi và xác định đoạn nhiễm sắc thể nàocó được đánh dấu phóng xạ hoặc phát sáng sẽ xác định được vị trí chính xác của gen trênnhiễm sắc thể.9 Xác định được một gen nào đó có bao nhiêu exon và bao nhiêu intron. Cho đoạn ADN chứagen biến tính thành hai mạch sau đó trộn phân tử mARN trưởng thành không còn intron đượcđánh dấu phóng xạ và cho chúng lai với ADN. Quan sát dưới kính hiển vi và xác định các đoạnbắt đôi bổ sung và những đoạn không bắt đôi (các đoạn vòng) thì sẽ xác định được số exon làcác đoạn bắt đôi, số intron là số lượng các đoạn vòng.Câu 8 (2,0 điểm)Trong một quần thể người, có tới 84% dân số có khả năng nhận biết mùi vị của chất hóa họcphenyltiocarbamide, số còn lại thì không. Khả năng nhận biết mùi vị của chất này là do alen trội A nằm trênnhiễm sắc thể thường quy định; không có khả năng này là do alen a quy định.a) Quần thể này phải có những điều kiện nào mới có thể tính được tần số alen A và a? Giải thích.3 9 Đột biến xảy ra với gen này là không đáng kể hoặc tần số đột biến xuôi và ngược là như nhau.9 Người nhận biết mùi vị và không nhận biết mùi vị đều có sức sống và khả năng sinh sản nhưnhau.9 Kích thước quần thể đủ lớn để các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen một cách không đángkể.9 Khi lấy vợ lấy chồng người ta không để ý đến tính trạng này (giao phối ngẫu nhiên).9 Quần thể người này phải được cách li với các quần thể khác.b) Trong quần thể nêu trên, một người đàn ông có khả năng nhận biết được mùi vị chất phenyltiocarbamidelấy người vợ không có quan hệ họ hàng với anh ta và cũng có khả năng nhận biết chất hóa học trên. Hãytính xác suất cặp vợ chồng này sinh con trai đầu lòng không có khả năng nhận biết chấtphenyltiocarbamide, nếu quần thể này cân bằng di truyền.9Tần số kiểu gen aa = 1- 0,84 = 0,16 => qa = 0,4; pA = 0,6.Xác suất một người có khả năng nhận biết được mùi vị của chất hóa học này có kiểu gen dị hợptử là2pq0,48== 0,5712p +2pq0,36+0,489 Xác suất hai người đều có kiểu gen dị hợp kết hôn với nhau sinh con trai không có khả năngnhận biết mùi vị của chất hóa học này là: 0,571 . 0,571 . 0,25. 0,5 = 0.04.c) Giả sử trong số nhiều cặp vợ chồng mà cả vợ và chồng đều là dị hợp tử về cặp alen nói trên (Aa) và đềucó 4 con, thì tỉ lệ phần trăm số cặp vợ chồng như vậy có đúng ba người con có khả năng nhận biết mùi vịcủa chất hóa học phenyltiocarbamide và một người không có khả năng này là bao nhiêu?Hai vợ chồng đều là dị hợp tử mà sinh ra 4 người con thì chỉ có một số gia đình sinh ra đúng 3người có khả năng nhận biết mùi vị của chất hóa học phenyltiocarbamide và một người không cókhả năng này. Tỷ lệ số gia đình như vậy được tính bằng xác xuất để các cặp vợ chồng có 4 concó đúng tỉ lệ 3:1 có thể được tính bằng công thức như sau hoặc các công thức tương tự:n!(p)c (q) k trong đó n (số con trong gia đình) = c (số con có khả năng nhận biết mùi vị) + k (sốc!k!con không có khả nhận biết mùi vị). p là xác suất sinh con có khả năng nhận biết mùi vị và q làxác suất sinh con không có khả nhận biết mùi vị. Áp dụng trong trường hợp này ta có n = 4, c = 3và k = 1. p =3/4 và q = 1/4. Thay vào công thức trên ta tính ra được đáp án là 42,2%.Câu 9 (2,0 điểm)a)Trong điều kiện nào thì sự đa dạng di truyền của quần thể sinh vật sinh sản hữu tính sẽ bị suy giảm?Giải thích.9 Khi kích thước của quần thể bị giảm quá mức thì các yếu tố ngẫu nhiên sẽ dễ dàng loại bỏ mộtsố alen ra khỏi quần thể cho dù alen đó là có lợi hay trung tính dẫn đến làm giảm sự đa dạng ditruyền của quần thể. Khi kích thước quần thể nhỏ thì các cá thể dễ dàng giao phối gần dẫn đếnlàm giảm tần số kiểu gen dị hợp tử, tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử →giảm sự đa dạng ditruyền của quần thể.9 Trong điều kiện môi trường liên tục biến đổi theo một hướng xác định, chọn lọc tự nhiên sẽlàm thay đổi tần số alen cũng theo một hướng xác định nên sự đa dạng của quần thể di truyềnsẽ giảm, ngoại trừ trường hợp chọn lọc tự nhiên luôn duy trì những cá thể có kiểu gen dị hợp tửvà đào thải những cá thể có kiểu gen đồng hợp.b)Hiệu quả của chọn lọc tự nhiên phụ thuộc vào các yếu tố nào? Giải thích.9 Phụ thuộc vào alen được chọn lọc là trội hay lặn. Chọn lọc chống lại alen trội thì nhanh chónglàm thay đổi tần số alen của quần thể, vì alen trội biểu hiện ra kiểu hình ngay ở trạng thái dịhợp. Còn chọn lọc đào thải alen lặn sẽ làm thay đổi tần số alen chậm hơn vì alen lặn chỉ bị đàothải khi ở trạng thái đồng hợp tử.9 Áp lực chọn lọc: Nếu áp lực chọn lọc càng lớn thì tốc độ thay đổi tần số alen càng cao vàngươc lại.9 Loài sinh sản vô tính hay hữu tính: Loài sinh sản hữu tính sẽ tạo ra nhiều biến dị tổ hợp nên dễthích nghi hơn khi điều kiện môi trường thay đổi. Còn loài sinh sản vô tính thì kém đa dạnghơn về di truyền nên khi môi trường có biến động dễ bị chọn lọc tự nhiên đào thải hàng loạt.9 Tốc độ sinh sản của loài: Nếu loài sinh sản nhanh, vòng đời ngắn thì hiệu quả chọn lọc sẽnhanh hơn và ngược lại. Ngoài ra hiệu quả chọn lọc còn phụ thuộc vào loài đó là đơn bội hay4 lưỡng bội. Nếu là loài đơn bội thì tất cả các gen đều được biểu hiện ra kiểu hình nên hiệu quảchọn lọc cũng nhanh hơn và ngược lại.Câu 10 (1,0 điểm)Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa quá trình hình thành loài mới bằng cách li sinh thái và quá trìnhhình thành loài bằng đa bội hóa.Khác biệtCơ chếdẫn đếncách lisinh sảnHìnhthành cácđặc điểmđặc trưngcho loàiĐối tượngsinh vậtCách li sinh tháiDo sống ở những ổ sinh thái khác nhau nên dưới tácđộng của các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫunhiên trong quần thể (thường thì những cá thể ở cùngmột ổ sinh thái giao phối với nhau mà không giao phốivới các cá thể sống ở các ổ sinh thái khác), và các nhântố tiến hoá khác làm phân hoá vốn gen của các quần thểbị cách li, lâu dần có thể dẫn cách li sinh sản làm xuấthiện loài mới.Các đặc điểm đặc trưng cho loài được hình thành mộtcách dần dần, diễn ra qua thời gian dài, qua các dạngtrung gian chuyển tiếp trong suốt quá trình hình thànhloài. Vì sự di nhập gen giữa các quần thể bị cách li sinhthái thường không triệt để.Có thể xảy ra ở tất cả các loài sinh vật.Đa bội hóaCơ chế dẫn đếncách li sinh sảnlà do đột biến đabội hoặc lai xakèm theo đa bộihóa.Các đặc điểmcủa loài đượchình thành nhanhchóng ngay khiloài mới xuấthiện.Thường xảy ra ởthực vật.Câu 11 (1,0 điểm)Các vùng khác nhau của cùng một gen ở sinh vật nhân thực có thể tiến hóa với tốc độ khác nhau. Hãy giảithích.9 Gen tiến hoá nhanh hay chậm có nghĩa là trên một đơn vị thời gian tiến hoá nó bị thay đổinhiều hay ít. Thực tế cho thấy, không những các gen tiến hoá với tốc độ khác nhau mà nhữngvùng khác nhau của cùng một gen có thể có tốc độ thay đổi khác nhau. Tuy nhiên, vùng genthay đổi chậm không hoàn toàn đồng nghĩa với việc vùng đó ít xảy ra đột biến mà chủ yếu ởchỗ vùng này có tầm quan trọng đối với chức năng của protein như thế nào. Nếu vùng gen cóchức năng quan trọng đối với chức năng của protein, thì một khi đột biến xảy ra ở đó sẽ rất dễlàm mất chức năng của protein. Những thể đột biến gen như vậy có thể sẽ nhanh chóng bị chọnlọc tự nhiên đào thải. Do vậy, chúng ta nhận thấy vùng đó tiến hoá chậm. Ngược lại, nhữngvùng của gen tiến hoá nhanh không hẳn là vùng đó dễ xảy ra đột biến, mà đó là những vùng khibị thay đổi ít làm ảnh hưởng đến chức năng của gen nên thể đột biến ít hoặc không bị chọn lọctự nhiên đào thải, do vậy đột biến được tích luỹ theo thời gian.9 Bằng chứng thực nghiệm cho thấy các vùng exon của các gen quan trọng rất ít thay đổi cònnhững vùng intron của chúng lại thay đổi nhiều trong quá trình tiến hóa. Người ta cũng nhậnthấy, có những vùng trong gen được gọi là "điểm nóng" vì dễ xảy ra đột biến.Câu 12 (2,0 điểm)a) Phân biệt mối quan hệ vật ăn thịt-con mồi với mối quan hệ vật kí sinh-vật chủ. Cho một ví dụ về ứng dụngcủa mối quan hệ vật ăn thịt-con mồi trong phòng trừ côn trùng gây hại bằng biện pháp sinh học.Đặc điểmKích thướccơ thểMức quanhệSố lượng cáthểVật ăn thịt-con mồiKí sinh-vật chủVật ăn thịt thường lớn hơn con Vật kí sinh thường nhỏ hơn vậtmồi.chủ.Vật ăn thị giết chết con mồi.Vật kí sinh thường không giếtchết vật chủ.Số lượng vật ăn thịt thường ít hơn Số lượng vật kí sinh thườngsố lượng con mồi.nhiều hơn số lượng vật chủ.Ví dụ: Ong mắt đỏ diệt sâu hại .b) Vì sao rùa tai đỏ cũng như ốc bươu vàng đã nhập vào Việt Nam lại có thể gây nên những tác hại to lớntrong nông nghiệp? Giải thích.5 9 Rùa tai đỏ, ốc bươu vàng là những loài có tốc độ sinh sản cao, giới hạn sinh thái rộng (ăn đượcnhiều loài khác) hơn các loài bản địa nên chúng trở thành những loài ưu thế. Vì vậy, chúngcạnh tranh thành công hơn và có thể loại trừ nhiều loài bản địa có ổ sinh thái trùng với chúnghoặc chúng tiêu diệt các loài là thức ăn của các loài bản địa.9 Khi rùa tai đỏ, ốc bươu vàng mới xâm nhập vào Việt Nam chúng không hoặc có rất ít thiênđịch (loài ăn thịt chúng) cũng như không hoặc ít gặp phải sự cạnh tranh của các loài khác.Đồng thời số lượng của chúng còn ít, nguồn sống của môi trường rất dồi dào nên chúng có tốcđộ tăng trưởng rất nhanh.Câu 13 (1,0 điểm)a) Giải thích tại sao quá trình diễn thế sinh thái trong tự nhiên lại thường diễn ra theo một trình tự xác định vàcó thể dẫn đến hình thành một quần xã tương đối ổn định.Diễn thế sinh thái trong tự nhiên diễn ra theo một trình tự nhất định là vì sinh vật đến trước sẽlàm biến đổi môi trường và chỉ loài nào có điều kiện sống phù hợp với môi trường đó thì khi dicư đến mới tồn tại và phát triển được. Cứ như vậy, các loài đến sau lại làm biến đổi môi trườnghoặc môi trường bị thay đổi thuận lợi cho một số loài khác đến sinh sống. Môi trường cũng cóthể bị biến đổi làm hạn chế hoặc tiêu diệt loài đến trước. Quá trình đó được tiếp diễn cho đến khimôi trường được biến đổi đa dạng giúp cho những loài có mối quan hệ qua lại gắn bó mật thiếtvới nhau (những loài không thích hợp đã bị loại bỏ dần trước đó) có thể cùng tồn tại và pháttriển, dẫn đến tạo nên một quần xã ổn định, phát triển lâu dài gọi là quần xã đỉnh cực.b) Một số dân tộc miền núi thường đốt rẫy để lấy đất trồng cây lương thực, nhưng chỉ canh tác được vài nămrồi lại phải chuyển đi nơi khác. Hãy cho biết bà con nông dân phải làm gì để có thể trồng các cây lươngthực lâu dài mà không phải chuyển đi nơi khác? Giải thích.9 Diễn thế phục hồi sau khi nương rẫy bị đốt phá là một kiểu diễn thế thứ sinh vì trước đó trênrẫy đã có các cây rừng tồn tại. Tuy nhiên, do chỉ trồng một số loại cây nhất định nên sau khicác cây này hấp thu cạn kiệt chất dinh dưỡng, đất bị xói mòn thì môi trường không còn phù hợpvới chúng nên năng suất của các cây lương thực bị suy giảm mạnh.9 Để có thể canh tác lâu dài thì cần bón thêm các loại phân nhằm bổ sung nguồn dinh dưỡng chođất, trồng các loài cây luân canh, xen canh giúp các loài cây trồng có thể khai thác và bổ sungnguồn dinh dưỡng cho đất một cách hợp lí, đảm bảo cung cấp nguồn nước.Câu 14 (2,0 điểm)a) Nêu và giải thích những tác động của con người khiến một loài động vật có nguy cơ bị diệt vong. Nếu một loàiđang có nguy cơ bị diệt vong thì chúng ta cần phải có biện pháp gì để duy trì và phát triển loài này?* Những tác động của con người:9 Làm phân mảnh nơi sống (chia cắt nơi sống của loài thành nhiều mảng nhỏ cô lập với nhau)hoặc làm thu hẹp nơi sống khiến nguồn tài nguyên không đủ cho một số lượng tối thiểu cá thểcủa loài tồn tại.9 Hoạt động săn bắt có chủ ý một cách quá mức hoặc những hoạt động gián tiếp tác động lênnguồn sống khiến cho số lượng cá thể của loài bị giảm xuống dưới kích thước tối thiểu củaquần thể dẫn đến giảm khả năng chống chịu (hiệu quả nhóm), giảm khả năng tìm kiếm bạntình, giao phối cận huyết .... dẫn đến giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản. Số lượng cá thểgiảm quá mức khiến các yếu tố ngẫu nhiên làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể, tăngnguy cơ cận huyết làm cho quần thể tiếp tục suy giảm và rơi vào vòng xoáy tuyệt chủng .* Biện pháp:9 Bảo vệ nơi ở, khoanh vùng nuôi và bảo vệ làm tăngnhanh số lượng cá thể càng nhiều càng tốt.9 Bổ sung nguồn gen bằng cách trao đổi cá thể hoặc nhậpthêm các cá thể từ các quần thể khác nếu có.b) Hình bên ghi lại sự biến động số lượng của quần thể trùng đếgiày được nuôi trong phòng thí nghiệm. Số lượng cá thể (cácchấm đen trên hình) rất phù hợp với dạng đồ thị hình chữ S.Điều kiện thí nghiệm phải thế nào thì mới có được kiểu tăng6 trưởng của quần thể như vậy? Vào ngày thứ bao nhiêu trong thời gian thí nghiệm thì quần thể có tốc độtăng trưởng nhanh nhất? Giải thích.)9 Các điều kiện môi trường vô sinh trong thí nghiệm phải được duy trì ổn định trong suốt thờigian thí nghiệm.9 Trong môi trường nuôi trùng đế giày phải không có các loài ăn thịt cũng như các loài cạnhtranh với trùng đế giày. Trong những điều kiện như vậy thì quần thể khi đạt tới sức chịu đựngcủa môi trường sẽ không thể phát triển hơn nữa.9 Vào ngày thứ 5-6 (điểm uốn giữa đồ thị) của thời gian thí nghiệm thì quần thể có tốc độ tăngtrưởng nhanh nhất. Trước ngày thí nghiệm thứ 5 thì số lượng cá thể của quần thể còn ít nên sốlượng cá thể sinh sản ít, tốc độ tăng trưởng chậm. Ngược lại, từ những ngày thứ 7 trở đi, sốlượng cá thể ngày càng đông thì nguồn dinh dưỡng khan hiếm hơn, môi trường ô nhiễm hơn,mức độ cạnh tranh cao,... khiến tốc độ sinh sản giảm.Câu 15 (1,0 điểm)Hình bên mô tả các đảo đại dương được xuất hiện gần như cùngmột thời điểm, kí hiệu A, B, C, D và E. Hãy cho biết đảo nào có độđa dạng thành phần loài cao nhất và đảo nào có độ đa dạng thànhphần loài thấp nhất, nếu thời gian tiến hoá của các loài sinh vật ởtrên các đảo là như nhau? Giải thích.9 Số lượng loài trên đảo phụ thuộc vào: (1) số lượng loài được hình thành trên đảo, (2) số lượngloài bị tuyệt chủng, và (3) số lượng loài di cư tới đảo.9 Số lượng loài ở đảo A, là lớn nhất vì đảo này gần lục địa nhất và lớn nhất nên có nhiều cơ hộiđón nhận được những cá thể của các loài khác di cư tới. Ngoài ra, do kích thước đảo lớn nhấtnên có nguồn sống phong phú nhất, hình thành nhiều ổ sinh thái, vì vậy sẽ có ít loài bị tuyệtchủng nhất cũng như có nhiều loài được hình thành hơn ở các đảo nhỏ.9 Đảo có độ đa dạng thành phần loài ít nhất là đảo C, vì đảo này nhỏ và xa nhất nên có ít cơ hộinhận được cá loài khác di cư tới; số lượng loài tuyệt chủng cũng cao hơn và số lượng loài mớiđược hình thành ít hơn do nguồn sống không phong phú, ổ sinh thái không đa dạng.---------------Hết--------------7 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIALỚP 12 THPT NĂM 2011ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨCMôn: SINH HỌCNgày thi thứ nhất: 11/01/2011(Gồm 06 trang)Câu 1 (1,0 điểm)a) Hãy mô tả tiến trình thí nghiệm dung hợp hai tế bào của hai loài động vật khác nhau để chứng minhcác phân tử prôtêin của màng sinh chất có khả năng di chuyển hay không.9 Trước tiên người ta phải đánh dấu protein màng của hai loài khác nhau sao cho có thểphân biệt được chúng (đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ hoặc bằng chất phát quang), sauđó cho các tế bào của hai loài tiếp xúc và dung hợp với nhau (nhờ sự trợ giúp của cácchất nhất định).9 Sau từng khoảng thời gian một, quan sát các dấu chuẩn của từng loài trên "tế bào lai"dưới kính hiển vi. Nếu protein màng của các loài đan xen với nhau trên tế bào lai thìchứng tỏ các prôtêin màng đã dịch chuyển. Tuy nhiên, nếu các protein của từng loàikhông pha trộn vào nhau mà vẫn nằm ở hai phía riêng biệt của tế bào lai thì ta vẫn chưathể kết luận chắc chắn là protein màng không di chuyển. Vì protein của cùng một loài cóthể vẫn di chuyển trong loại tế bào đó nhưng khó có thể di chuyển sang màng tế bào củaloài khác.b) Để điều trị bệnh loét dạ dày do thừa axit, người ta có thể sử dụng thuốc ức chế hoạt động loại prôtêinnào của màng tế bào niêm mạc dạ dày? Giải thích.9 Tế bào niêm mạc dạ dày tạo ra axit HCl bằng cách có một số bơm H + (bơm proton) vàmột số khác bơm Cl– vào trong dạ dày để rồi các ion này kết hợp với nhau tạo ra HCltrong dịch vị dạ dày.9 Nếu vì lý do nào đó việc tiết các ion này tăng lên quá mức sẽ khiến cho dạ dày bị dư thừaaxit và bị loét. Do vậy, chúng ta có thể dùng thuốc ức chế các bơm proton trên màng sinhchất để giảm bớt axit của dạ dày.Câu 2 (2,0 điểm)a) Nêu các chức năng chủ yếu của lưới nội chất. Cho một ví dụ về một loại tế bào của người có lưới nộichất hạt phát triển, một loại tế bào có lưới nội chất trơn phát triển và giải thích chức năng của các loạitế bào này.9 Chức năng chính của lưới nội chất hạt là tổng hợp các loại prôtêin dùng để tiết ra ngoài tếbào hoặc prôtêin của màng tế bào cũng như prôtêin của các lizôxôm.9 Chức năng của lưới nội chất trơn: Chứa các enzim tham gia vào quá trình tổng hợp lipit,chuyển hoá đường và giải độc.9 Tế bào bạch cầu có lưới nội chất hạt phát triển vì chúng có chức năng tổng hợp và tiết racác kháng thể.9 Tế bào gan có lưới nội chất trơn phát triển vì gan có chức năng giải độc.b) Vì sao tế bào bình thường không thể gia tăng mãi về kích thước? Trong điều kiện nào thì chọn lọc tựnhiên có thể làm cho sinh vật đơn bào gia tăng kích thước?9 Tế bào không thể gia tăng mãi về kích thước vì khi có kích thước lớn thì tỉ lệ S/V sẽ giảmlàm giảm tốc độ trao đổi chất của tế bào với môi trường.9 Khi tế bào có kích thước quá lớn thì sự khuếch tán của các chất tới các nơi bên trong tếbào cũng cần nhiều thời gian hơn.9 Khi tế bào có kích thước lớn thì đáp ứng của tế bào với các tín hiệu từ bên ngoài cũng sẽchậm hơn vì tế bào thu nhận và đáp ứng lại các tín hiệu từ môi trường chủ yếu dựa trêncon đường truyền tin hoá học.9 Trong điều kiện sinh vật đơn bào này sống chung với những loài sinh vật đơn bào ăn thịtchúng thì những tế bào nào có kích thước lớn hơn sẽ ít bị ăn thịt hơn.1 Câu 3 (1,0 điểm)a) Bằng cơ chế nào tế bào có thể ngừng việc tổng hợp một chất nhất định khi cần?9 Tế bào có thể điều khiển tổng hợp các chất bằng cơ chế ức chế ngược âm tính. Sản phẩmkhi được tổng hợp ra quá nhiều sẽ trở thành chất ức chế quay lại ức chế enzim xúc táccho phản ứng đầu tiên của chuỗi phản ứng tạo ra sản phẩm đó.b) Thế nào là chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh của một enzim? Nếu chỉ có cácchất ức chế và cơ chất cùng dụng cụ xác định hoạt tính của enzim thì làm thế nào để có thể phân biệthai loại chất ức chế này?9 Chất ức chế cạnh tranh là chất có cấu hình phân tử giống với cơ chất của enzim, vì thếchúng cạnh tranh với cơ chất trong việc chiếm vùng trung tâm hoạt động.9 Chất ức chế không cạnh tranh liên kết với một vùng nhất định (không phải trung tâm hoạtđộng), làm biến đổi cấu hình của phân tử nên enzim không liên kết được với cơ chất ởvùng trung tâm hoạt động.9 Ta có thể phân biệt được hai loại chất ức chế bằng cách cho một lượng enzim nhất địnhcùng với cơ chất và chất ức chế vào một ống nghiệm, sau đó tăng dần lượng cơ chất thêmvào ống nghiệm, nếu tốc độ phản ứng gia tăng thì chất ức chế đó là chất ức chế cạnhtranh.Câu 4 (1,0 điểm)Bằng thao tác vô trùng, người ta cho 40ml dung dịch 10% đường glucôzơ vào hai bình tam giác cỡ 100ml(kí hiệu là bình A và B), cấy vào mỗi bình 4ml dịch huyền phù nấm men bia (Saccharomyces cerevisiae)có nồng độ 103 tế bào nấm men/1ml. Cả hai bình đều được đậy nút bông và đưa vào phòng nuôi cấy ở35oC trong 18 giờ. Tuy nhiên, bình A được để trên giá tĩnh còn bình B được lắc liên tục (120 vòng/phút).Hãy cho biết sự khác biệt có thể có về mùi vị, độ đục và kiểu hô hấp của các tế bào nấm men giữa haibình A và B. Giải thích.9 Bình thí nghiệm A có mùi rượu khá rõ và độ đục thấp hơn so với ở bình B: Trong bình Ađể trên giá tĩnh thì những tế bào phía trên sẽ hô hấp hiếu khí còn tế bào phía dưới sẽ có ítôxi nên chủ yếu tiến hành lên men etylic, theo phương trình giản lược sau: Glucôzơ→2etanol + 2CO2 + 2ATP. Vì lên men tạo ra ít năng lượng nên tế bào sinh trưởng chậmvà phân chia ít dẫn đến sinh khối thấp, tạo ra nhiều etanol.9 Bình thí nghiệm B hầu như không có mùi rượu, độ đục cao hơn bình thí nghiệm A: Do đểtrên máy lắc thì ôxi được hoà tan đều trong bình nên các tế bào chủ yếu hô hấp hiếu khítheo phương trình giản lược như sau: Glucôzơ + 6O2 → 6H2O + 6CO2 + 38ATP. Nấmmen có nhiều năng lượng nên sinh trưởng mạnh làm xuất hiện nhiều tế bào trong bìnhdẫn đến đục hơn, tạo ra ít etanol và nhiều CO2.9 Kiểu hô hấp của các tế bào nấm men ở bình A: Chủ yếu là lên men, chất nhận điện tử là chấthữu cơ, không có chuỗi truyền điện tử, sản phẩm của lên men là chất hữu cơ (trong trườnghợp này là etanol), tạo ra ít ATP.9 Kiểu hô hấp của các tế bào nấm men ở bình B: Chủ yếu là hô hấp hiếu khí, do lắc có nhiềuôxi, chất nhận điện tử cuối cùng là oxi thông qua chuỗi truyền điện tử, tạo ra nhiều ATP.Sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O.Câu 5 (2,0 điểm)a) Hãy nêu cơ chế hình thành lớp vỏ ngoài của một số virut ở người và vai trò của lớp vỏ này đối với virut.Các loại virut có thể gây bệnh cho người bằng những cách nào?9 Nguồn gốc của lớp màng (vỏ ngoài) của virut tuỳ thuộc vào loài virut, có thể từ màng ngoàicủa tế bào hoặc màng nhân hoặc mạng lưới nội chất. Màng bọc của virut đã bị biến đổi sovới màng của tế bào chủ do một số protein của tế bào chủ sẽ bị thay thế bởi một số proteincủa chính virut, các protein này được tổng hợp trong tế bào chủ nhờ hệ gen của virut.9 Lớp màng có chức năng bảo vệ virut khỏi bị tấn công bởi các enzim và các chất hoá họckhác khi nó tấn công vào tế bào cơ thể người (VD: nhờ có lớp màng mà virut bại liệt khi ởtrong đường ruột của người chúng không bị enzim của hệ tiêu hoá phá huỷ.)9 Lớp màng giúp cho virut nhận biết tế bào chủ thông qua các thụ thể đặc hiệu nhờ đó màchúng lại tấn công sang các tế bào khác.9 Gây đột biến, phá huỷ tế bào làm tổn thương các mô và gây sốt cao...2 b) Giải thích tại sao virut cúm lại có tốc độ biến đổi rất cao. Nếu dùng vacxin cúm của năm trước để tiêmphòng chống dịch cúm của năm sau có được không? Giải thích.9 Vật chất di truyền của virut cúm là ARN và vật chất di truyền được nhân bản nhờ ARNpolimeraza phụ thuộc ARN (dùng ARN làm khuôn để tổng hợp nên ADN- còn gọi là saochép ngược).9 Enzim sao chép ngược này không có khả năng tự sửa chữa nên vật chất di truyền của virutrất dễ bị đột biến.9 Cần phải xác định xem vụ dịch cúm năm sau do chủng virut nào gây ra. Nếu chủng virutvẫn trùng hợp với chủng của năm trước thì không cần đổi vacxin.9 Nếu xuất hiện các chủng đột biến mới thì phải dùng vacxin mới. VD: Năm trước là virutH5N1 năm sau là H1N1 thì đương nhiên năm sau phải dùng vacxin để chống virut H1N1.Câu 6 (2,0 điểm)a) Giải thích vì sao người ta có thể chọn ba phương pháp: Xác định điểm bù CO2, giải phẫu lá và nhu cầunước để phân biệt cây C3 với cây C4. Trình bày ba phương pháp trên.9 Điểm bù CO2 của thực vật C3 và C4 khác nhau (C3: 30-70 ppm; C4: 0-10 ppm). Nhu cầunước ở thực vật C3 và C4 khác nhau, nhu cầu nước của thực vật C3 gấp đôi C4. Ví dụ: đểhình thành 1 gram chất khô, cây lúa (thực vật C3) cần 600 gram nước, trong khi đó câyngô (thực vật C4) chỉ cần 300 gram nước.9 Giải phẫu lá của cây C3 và cây C4 khác nhau. Lá cây C3 chỉ có một loại lục lạp ở tế bàomô giậu và có chứa tinh bột, trong khi lá cây C4 có hai loại lục lạp, một loại ở tế bào môgiậu không chứa tinh bột, một loại ở tế bào bao bó mạch chứa tinh bột.9 Phương pháp xác định điểm bù CO2: Cho cây vào chuông thuỷ tinh kín và chiếu sáng liêntục. Phương pháp xác định nhu cầu nước: Tiến hành thí nghiệm xác định lượng gramnước cần thiết cho việc hình thành một gram chất khô.9 Phương pháp giải phẫu lá: Giải phẫu lá và nhuộm màu với dung dịch iôt rồi quan sát dướikính hiển vi sẽ tìm ra sự khác biệt.b) Trong điều kiện nào và ở loại thực vật nào thì hô hấp sáng có thể xảy ra? Giải thích. Nếu khí hậu trongmột vùng địa lí tiếp tục trở nên nóng và khô hơn thì thành phần của các loại thực vật (C3 , C4 và CAM)ở vùng đó sẽ thay đổi như thế nào?9 Trong điều kiện khí hậu khô, nóng vào ban ngày, cây C3 khép hờ khí khổng nhờ đó tránhmất nước quá nhiều.9 Khi khí khổng khép hờ hoặc hoàn toàn thì nồng độ CO2 trong các xoang khí của lá thấp vànồng độ oxi cao thì enzim rubisco xúc tác cho RiDP liên kết với oxi thay vì với CO2 tạora axit glicôlic đi ra khỏi lục lạp đến peroxixom và bị phân giải thành CO2. Hiện tượngnày được gọi là hô hấp sáng. Hô hấp sáng không tạo ra ATP cũng như không tạo rađường như trong quá trình quang hợp.9 Nếu khí hậu của một vùng bị nóng và khô hơn thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm gia tăng dần sốlượng các loài cây C4 và CAM vì những cây này có các cơ chế quang hợp thích hợp vớiđiều kiện khô nóng.9 Ngược lại, số lượng các loài cây C3 sẽ bị giảm vì trong điều kiện khí hậu khô nóng hiệuquả quang hợp của chúng sẽ bị giảm.Câu 7 (1,0 điểm)a) Nêu các biện pháp kĩ thuật xử lí đất để giúp cây tăng cường khả năng hấp thu chất dinh dưỡng từ đất.Một số loài cây trước khi gieo hạt, người ta cho hạt cây nhiễm loại bào tử nấm cộng sinh với rễ cây.Việc làm này đem lại lợi ích gì cho cây trồng? Giải thích.9 Điều chỉnh độ pH của đất bằng cách bón vôi nếu pH của đất thấp, vì độ pH của đất ảnhhưởng đến sự hoà tan các chất khoáng trong đất nên cần điều chỉnh độ pH thích hợp chotừng loại cây. Điều chỉnh độ thoáng khí bằng các xới xáo đất thường xuyên giúp rễ cây cóđủ oxi để hô hấp, giúp tăng khả năng hấp thu các ion khoáng bám trên bề mặt của keođất.9 Điều chỉnh độ ẩm của đất bằng cách tưới tiêu hợp lí đối với từng loại cây trồng và thíchhợp với từng loại đất. Tưới quá nhiều nước có thể giảm khả năng hấp thu muối khoáng từ3 đất. Ví dụ, ở những vùng khô nóng, lượng nước bốc hơi quá lớn nên nếu tưới quá nhiềunước thì nước bốc hơi nhiều, để lại nhiều chất khoáng hòa tan trong nước tưới và tích tụdần trong đất, làm tăng nồng độ muối không hòa tan của đất dẫn đến cây khó hấp thunước và muối khoáng.9 Cây được nấm cộng sinh với hệ rễ sẽ làm tăng bề mặt hấp thu nước và các chất dinhdưỡng.b) Khi bón các dạng phân đạm khác nhau như NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3 có làm thay đổi đặc điểm củađất trồng không? Giải thích.9 Bón các dạng phân đạm khác nhau làm thay đổi pH của môi trường đất. Ví dụ, khi bónphân đạm NH4Cl, (NH4)2SO4 cây hấp thu NH4+ còn lại ở môi trường Cl- và SO42- sẽ kếthợp với H+ tạo HCl và H2SO4 dẫn đến môi trường axit. Nếu bón NaNO3 thì cây hấp thụNO3- còn lại Na+ sẽ kết hợp với OH- tạo môi trường bazơ.Câu 8 (2,0 điểm)a) Nêu vai trò của axit abxixic và êtilen đối với sự sinh trưởng của thực vật.+ Axit abxixic:9 Có vai trò làm chậm quá trình sinh trưởng, nó có tác động đối nghịch với các loạihoomôn sinh trưởng (ức chế sinh trưởng).9 Duy trì trạng thái ngủ của hạt và chồi giúp các hạt của cây chỉ nảy mầm được trong cácđiều kiện thích hợp của môi trường. Trong hạt chín thường có chứa hàm lượng axitabxixic cao ngăn cản sự nảy mầm của hạt.9 Giúp thực vật chống chịu với hạn hán. Khi nguồn nước trong đất bị cạn kiệt, axit abxixictrong lá tăng lên làm mở kênh K+ ở màng của các tế bào bảo vệ (tế bào khí khổng) khiếncho K+ nhanh chóng thoát khỏi tế bào dẫn đến tế bào bị mất nước và khí khổng đóng lạigiúp cây không bị mất nước.+ Etilen: Có vai trò làm chín quả. Làm rụng lá.b) Nêu các yếu tố kích thích thực vật mở khí khổng vào lúc mặt trời mọc.Vì sao thực vật CAM có thể đóngkhí khổng vào ban ngày và mở vào ban đêm?+ Các yếu tố kích thích:9 Ánh sáng kích thích tế bào khí khổng mở: Ánh sáng kích thích các thụ thể ánh sáng trênmàng tế bào khí khổng (tế bào bảo vệ) làm hoạt hoá bơm prôton, bơm H+ ra khỏi tế bàovà kích thích tế bào hấp thu K+ vào trong tế bào khiến cho tế bào hút nước trương lên làmkhí khổng mở.9 Khi trong lá thiếu CO2 cũng kích thích tế bào khí khổng mở để lấy CO2. Cây mở khíkhổng mở theo nhịp ngày đêm.+ Khí khổng của thực vật CAM:9 Có thể đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm vì khí khổng mở vào ban ngày trong điềukiện khô nóng cây sẽ bị mất nhiều nước. Khi cây bị mất nước nhiều lượng axit abscisic(AAB) trong lá tăng lên kích thích kênh K+ mở cho ion này ra khỏi tế bào bảo vệ làmchúng mất nước và xẹp lại nên khí khổng đóng.9 Ngược lại, ban đên cây không bị thiếu nước, khí khổng lại được mở để lấy CO2 và CO2được dùng trong quang hợp. (Có thể giải thích thêm cơ chế theo SGK hiện hành)Câu 9 (1,0 điểm)Các cây của loài Xanthium strunarium chỉ ra hoa khi được chiếu sáng tối đa là 16 giờ/ngày. Trong một thínghiệm, người ta chiếu sáng các cây này mỗi ngày liên tục 16 giờ và để trong tối 8 giờ. Tuy nhiên, mỗiđêm lại được ngắt quãng bằng cách chiếu ánh sáng trắng kéo dài một vài phút. Hãy cho biết các câyđược trồng trong điều kiện thí nghiệm như vậy có ra hoa không? Giải thích.9 Các cây này sẽ không ra hoa khi trồng trong điều kiện chiếu sáng như vậy vì chúng là cáccây ngày ngắn cần thời gian tối liên tục là lớn hơn hoặc bằng 8 giờ.9 Giải thích: Cây ngày ngắn thực chất là cây đêm dài mà cụ thể là cây ngày ngắn cần một sốgiờ tối liên tục, tối thiểu nhất định mới ra hoa được. Trong trường hợp của loài cây này,số giờ tối liên tục phải bằng hoặc lớn hơn 8 giờ. Khi bị chiếu sáng trong đêm, số giờ tối4 của cây không đủ 8 giờ liên tục nên cây không thể ra hoa. Cây ngày dài thực chất là câyđêm ngắn, chúng cần một thời gian tối liên tục tối đa nhất định mới ra hoa. Đối vớitrường hợp của loài cây này, nếu là cây ngày dài thì cây chỉ ra hoa khi thời gian chiếusáng tối thiểu là 16 giờ, đồng nghĩa với thời gian tối liên tục chỉ có thể bằng hoặc ít hơn 8giờ.Câu 10 (1,0 điểm)Một nữ thanh niên bị bệnh phải cắt bỏ hai buồng trứng, hãy cho biết nồng độ hoocmôn tuyến yên trongmáu biến động như thế nào? Chu kì kinh nguyệt và xương bị ảnh hưởng ra sao? Giải thích.9 Nồng độ FSH và LH tăng lên vì tuyến yên và vùng dưới đồi không bị ức chế ngược bởiestrogen và progesteron.9 Chu kì kinh nguyệt không diễn ra vì chu kì kinh nguyệt xảy ra là do estrogen vàprogesteron được buồng trứng tiết ra gây phát triển và bong lớp niêm mạc tử cung kèmmáu theo chu kì.9 Xương xốp dễ gẫy (bệnh loãng xương) nguyên nhân là do thiếu estrogen nên giảm lắngđọng canxi vào xương.Câu 11 (2,0 điểm)a) Khi huyết áp thấp thì quá trình lọc ở cầu thận của cơ quan bài tiết nước tiểu bị trở ngại, thận đã tự điềuchỉnh huyết áp bằng cách nào để quá trình lọc trở lại bình thường?9Cầu thận chỉ lọc được dễ dàng khi có áp suất lọc, mà áp suất lọc = huyết áp - (áp suất keo+ áp suất thuỷ tĩnh của dịch lọc trong nang Bao man). Huyết áp thấp thì áp suất lọc càngthấp nên trở ngại cho quá trình lọc máu tạo nước tiểu đầu. Thận đáp ứng lại bằng cách tiếtra renin điều chỉnh huyết áp qua hệ thống renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) để tạothành Angiotensin II. Chất này làm co mạch máu dẫn đến tăng huyết áp .9Angiotensin II cũng kích thích tuyến thượng thận tăng tiết hoocmon aldosteron vàhoocmon này tác động lên ống lượn xa làm tăng tái hấp thu Na+ và nước ở ống lượn xadẫn đến tăng thể tích máu và tăng huyết áp.b) Nêu sự khác biệt về cấu trúc thận của loài động vật có vú sống ở sa mạc với cấu trúc thận của loàiđộng vật có vú sống ở nước. Giải thích.9 Thận của các loài có vú sống ở sa mạc có vùng tuỷ thận dày hơn nhiều so với vùng tuỷthận của động vật sống ở nước.9 Lý do là vùng tuỷ thận dày chứa quai Henle dài và ống góp nhằm tái hấp thu được nhiềunước trở lại cơ thể, do vậy chúng tiết kiệm được nước.Câu 12 (1,0 điểm)Nêu đặc điểm của mao mạch phù hợp với chức năng của chúng. Giải thích tại sao bình thường ở ngườichỉ có chừng 5% tổng số mao mạch là luôn có máu chảy qua.9 Mao mạch có đường kính rất nhỏ đủ chỉ để cho các tế bào hồng cầu di chuyển theo mộthàng nhằm tối đa hoá việc trao đổi các chất với dịch mô .9 Mao mạch chỉ được cấu tạo từ một lớp tế bào không xếp sít với nhau nhằm giúp cho mộtsố chất cần thiết và bạch cầu có thể dễ ra vào mao mạch nhằm thực hiện chức năng vậnchuyển các chất và bảo vệ cơ thể.9 Số lượng mao mạch trong các cơ quan là rất lớn, chỉ cần khoảng 5% số mao mạch có máulưu thông là đủ, số còn lại có tácdụng điều tiết lượng máu đến các cơ quan khác nhautheo các nhu cầu sinh lý của cơ thể. Lượng máu tới các mao mạch được điều tiết bởi cáccơ vòng ở đầu các động mạch máu nhỏ trước khi tới lưới mao mạch.Câu 13 (2,0 điểm)a) Giải thích cơ chế truyền tin qua xinap hóa học. Tại sao mặc dù có cả xinap điện lẫn xinap hóa học,nhưng đại bộ phận các xinap ở động vật lại là xinap hóa học?9 Cơ chế dẫn truyền xung thần kinh qua xinap: Khi điện thế hoạt động tới đầu cùng củaxinap gây khử cực màng sinh chất, làm mở kênh điện dẫn đến giải phóng Ca2+ vào trongchuỳ xinap. Ca2+ làm bóng tải gắn kết với màng và giải phóng chất truyền tin axetincolin5 vào khe xinap. Chất truyền tin sau đó được gắn vào thụ thể trên màng sau xinap làm xuấthiện thế điện động ở tế bào sau xinap.9 Ưu điểm của xinap hoá học:- Việc truyền thông tin tại xinap hoá học dễ được điều chỉnh hơn so với ở xinap điện,nhờ điều chỉnh lượng chất truyền tin được tiết vào khe xinap. Ngoài ra, mức độ đápứng với tín hiệu ở màng sau xinap cũng dễ được điều chỉnh hơn.- Dẫn truyền xung thần kinh theo một chiều.- Chất trung gian hóa học khác nhau ở mỗi xinap gây ra các đáp ứng khác nhau.b) Để tối ưu hóa hiệu quả trao đổi khí thì bề mặt hô hấp phải có những đặc điểm gì? Giải thích đặc điểmcấu tạo cơ quan hô hấp của chim thích nghi với đời sống bay lượn.+ Đặc điểm của bề mặt hô hấp:9 Bề mặt hô hấp cần phải mỏng, rộng và ẩm ướt để các chất khí dễ dàng khuếch tán.9 Có mạng lưới mao mạch phát triển và thường chảy theo hướng ngược chiều với dòng khíđi vào để làm chênh lệch phân áp các chất khí giữa hai phía của bề mặt hô hấp.+ Đặc điểm cơ quan hô hấp của chim:9 Dòng máu chảy trong các mao mạch trên thành ống khí ngược chiều với dòng khí đi quacác ống khí.9 Phổi của chim gồm nhiều ống khí song song và các túi khí có thể co giãn giúp cho việcthông khí qua phổi theo một chiều và luôn giàu ôxi cả khi hít vào và khi thở ra.Câu 14 (1,0 điểm)Loài chim cánh cụt có kiểu phân bố các cá thể một cách tương đối đồng đều trong vùng phân bố. Hãycho biết loài này có tập tính gì và tập tính đó đem lại lợi ích gì cho loài?9 Những loài có sự phân bố cá thể một cách tương đối đồng đều thường có tập tính lãnh thổcao. Mỗi con vật thường có tập tính chiếm cứ một vùng lãnh thổ nhất định và bảo vệ chủquyền của mình bằng cách đe doạ hoặc đánh đuổi những kẻ đến xâm phạm.9 Tập tính lãnh thổ giúp duy trì kích thước quần thể phù hợp với nguồn sống của môitrường. Khi số lượng cá thể của quần thể tăng lên quá mức thì một số con sẽ không có nơiở, thức ăn và nơi sinh sản, buộc phải tìm đi tìm nơi ở mới hoặc bị chết. Vì vậy, số lượngcá thể của quần thể luôn được kiểm soát./.-----------------Hết----------------6  SGIÁO D C & ÀO T OQU NG NAM✆✝✞K THI CH N H C SINH GI I L P 12 THPTN M H C 2013 – 2014✟✁✠Môn thi :D✽✂B✄✁✾✞✁☎SINH H C✁☛✿☞✌Th i gian : 180 phút (không k th i gian giao✍)✡Ngày thi : 02/10/2013✎✏(thi này có 02 trang)Câu 1( 2 i m).Các câu sau úng hay sai? Hãy gi i thích?a. Gi i nguyên sinh g m ng v t nguyên sinh và ng v t nguyên sinh.b. Ch c n ng h tu n hoàn châu ch u không làm nhi m v v n chuy n O2 và CO2.c. Gi a 2 nucleotit trong ARN liên k t nhau b ng liên k t estephotphat.d. C n c vào ngu n O2 chia vi sinh v t thành vi sinh v t t d ng và vi sinh v t d d ng.e. Loài có b nhi m s c th 2n = 16 thì loài ó có 28 ki u t bi n tam nhi m kép.f. ng ng là hình th c ph n ng c a m t b ph n cây tr c m t tác nhân kích thích theo m th ng xác nh.g. Ngu n O2 gi i phóng ra trong quang h p có ngu n g c t CO2.h. Phân chia t bi n a b i thành a b i ch n và a b i l .Câu 2( 2 i m).a. M t t bào 2n có hàm l ng ADN trong nhân là 6,6 x 10 −6 gam qua 1 s l n phân bào bìnhth ng sinh ra các t bào con u có hàm l ng ADN trong nhân là 3,3 x 10 −6 gam. Quá trình phânbào c a t bào ó là nguyên phân hay gi m phân? Gi i thích?c kí hi u AaBBDdEeXY th cb. M t t bào sinh tr ng s khai( loài 2n = 10) có nhi m s c thhi n nguyên phân 2 t t o ra các t bào sinh tr ng. Các t bào sinh tr ng u gi m phân t o tr ng.- Có bao nhiêu cách s p x p nhi m s c th vào kì gi a l n phân bào th nh t gi m phân?- Có t i a bao nhiêu lo i tr ng?- Có t i thi u bao nhiêu lo i tr ng?- Quá trình trên c n môi tr ng cung c p nguyên li u hình thành bao nhiêu nhi m s c th ?c. Trong tinh hoàn c a cá thc giao ph i v i cá th trên ch a 625 t bào sinh tinh th c hi nnguyên phân s l n b ng nhau t o ra t bào sinh tinh, các t bào sinh tinh u gi m phân t o giao t ,các giao t tham gia th tinh hi u su t 10-4 ã t o ra 2 cá th . Tính s l n nguyên phân.Câu 3(3 i m).a. Ba b nh sau ây ng i:Nguyên nhânTri u ch ngPhòng ng aB nhB nh ao123B nh Chlamydia456B nh thi u máu h ng c u l i li m789Hãy tr l i n i dung c a các ô theo s hi u nêu b ng trên.b. Trình bày c ch phát sinh b nh Claiphentng i.Câu 4(3,5 i m).a. Các d ng hoocmon kích thích sinh tr ng th c v tc th hi n b ng sau:Tác ngHoocmonPhân bAuxin12Giberelin34Xitokinin56Hãy hoàn thành n i dung theo s hi u ã cho b ng trên?b. Nêu các tiêu chu n c b n xác nh 2 nhóm th c v t C3 và C4.✑✒✓✔✕✖✙✚✛✓✗✘✜✓✢✓✭✓✓✔✙✰✩✥✗✔✑✗ư✓✫✘✗✧✘✱✗✧ư✬ư✫✭✕✗✗✓✗✓✖✗✴✲✓✳✗✵✒✗✧ư✶✱✧✧✲✓✷ư✓✗✧✙✓✭✹✧✮✲✹✜✮✶✥★ư✱✛✙✥✦✓✣✓✷✩✔✜✤✛✩✲✹✺✓✹✙✣✙✔✙ư✰✲✥✧✙✥✜✑✭✹✮✙✧✓✲✔ơ✱✜✱✔✛✕✓✭✥✙✧✛✥✧✧✣✓✹✓✥✮✲✓✢ư✔✹✜✛✙✳✻✛✛✧✖✔✶✗ơ✑✜ư✫✷✰✲✧✛✛✢ơ✢✔ư✶✒✹ư✢✢✩✘✓ư✲✗✲✼ơ✔✛✓✥✓✢✓✬✥✛✢✔✓✔✩✱✘✗✛✺✶✛✥✩✷✒✛✛✥✬✓✰✘✥✙✖ư✮✘✧✘✗✕✤★✖✗✯ư✛✧✙✘✣✦✚✗ c. T i sao th c v t C4 u i m h n th c v t C3?Câu 5( 2,5 i m).a. Phân bi t 3 hình th c ng d ng vi sinh v t: lên men gi m, s a chua, lên men r ub. Cacbohi rat là gì? Phân lo i.ng, l ngng trong máu v n gi 1 t l nh t nh? Hãy trình bày cc. T i sao khi n nhi uch i u hòang huy t?Câu 6( 3 i m).gen sinh v t nhân s có 3600 liên k t hi ro và có ycác lo i nucleotit, sao mã m t s l nc n 6000 nucleotit.a. Xác nh s l n sao mã và s nucleotit c a gen.b. Trên m i mARN có m t s riboxom ho t ng không l p l i v i t ng th i gian 54,5s và cáchu 91,8A0, v n t c là 102 A0/s. Tính s axitamin c n cung c p cho quá trình d ch mã trên 1 mARN.Câu 7( 4 i m).m t loài côn trùng hai c p gen qui nh màu s c thân và chi u dài cánh cùng n m trên m t c pnhi m s c th t ng ng, c p gen qui nh kích th c râu n m trên c p nhi m s c th t ng ngkhác.Gen qui nh thân màu xám tr i hoàn toàn so v i gen qui nh thân màu en, gen qui nh cánh dàitr i hoàn toàn so v i gen qui nh cánh c t, gen qui nh râu ng n tr i hoàn toàn so v i gen qui nhrâu dài.a. Cho hai cá th F1 u d h p t 3 c p gen lai v i nhau. Vi t các phép lai có th x y ra.b. Trong m t phép lai F1 X F1 ng i ta thuc F2 thân xám, cánh c t, râu ng n 12%. Bi n lu nlai.và vi t sCho bi t n u có hoán v thì con c và con cái u có t n s hoán v b ng nhau.✹✩✑✘ư✓✥ơ✙✙✤✓✚✷✓✑✘✣✦ư✱✹✹✓✘✒✛✧✩ư✷✓✶ư✶ư✱✓ư✶✦ ✛✁✣✓✬ơ✧✒✘✂ơ✧✓✓✜✓✰✹✗✲✜✜✓✬✲✜✲✗✄✓✷✘✑✲✭✗✹☎✜✓☎✥✓ươ✓✖✕✶✆✣✬✮✥✓✓✷✬ư✗✕✕✬✱✷✬✗✕✓✬✓☎✬✗ơ✓✲✒✮✧✹✲✗✂✰✓✤✺✓ư✶✓ư✱✭☎✬✗✮✥✓✬✮✕☎★★✓✗✥✤✧✬✓✩✓✷✜✲✬✮★........................................................ H T....................................................✝☎✓✖✬✓✬✔✖✧ơ✕✧✢ư✛✘  SGIÁO D C & ÀO T OQU NG NAM✁✂K THI CH N H C SINH GI I L P 12 THPTN m h c : 2013 - 2014✄☎✆✝✞✠✟D✆✡BNG D N CH M MÔN SINH H CH....................................................................................................................................................i mCâuN i dunga. Sai. Vì gi i nguyên sinh g m: VNS, TVNS, n m nh y.b. úng. Vì côn trùng h th ng ng khí trao i khí tr c ti p v i t bào.1ng (r u)c. úng. Vì gi a 2 nu liên k t v i nhau b ng nhóm -OH c anu này v i nhóm -OH c a H3PO4 c a nu kia nên g i là liên k testephotphat.d. Sai. Vì d a vào ngu n n ng l ng và ngu n cacbon.0,25 x 88!=2e. úng. Vì C 82 == 28✂✔✕✖Ư✞☞✌✆✍✕✂✖✻✛✻✻✲✦✲✧✕✣✓✕✩✩✆✚ư✕✰✓✎✰✖✧★✰✱✒✜✧ư✶ư✱✧✖✑2!(8 − 2)!✻f. Sai.Vì n u theo 1 h ng xác nh thì là h ng ngg. Sai. Vì ngu n O2 gi i phóng ra trong quang h p có ngu n g c t H2O.h. Sai. Vì a b i g m t a b i và d a b i.✧ư✖✓✬ư✕✓✔✓2✕✗✗✱✖✩✓✗✬✓✖✲✳✗a - Quá trình phân bào c a t bào ó là gi m phân g m 2 l n phân bàoliên ti p là nguyên nhi m và gi m nhi m.b. - Có 8 cách s p x p- Có t i a 4 lo i tr ng- Có t i thi u 1 lo i tr ng- C n 70 NSTc.- G i x là s l n nguyên phân c a TB sinh tinh( x ∈ Z+ )S tinh trùng t o ra là: 625.2x.4 = 2500.2xTa có: 2500.2x. 10-4 = 2 ⇒ x = 3V y s l n NP là 3a. 1- Do th a 1 chi c c p NST 212- Lùn, c ng n, tay chân ng n, m t híp, thi u n ng trí tu , l i thè.3- Không sinh con ngoài tu i sinh s n, tránh tác nhân gây t bi n.4- Do vi khu n Chlamydia.5- Ng a, viêm ph n ph , t n th ng vòi tr ng, có th có thai ngoài t cung6- Gi v sinh, tình d c an toàn.7- t bi n gen.8- Thi u máu, au u kéo dài, m t m i do thi u n ng l ng.9- Tránh tác nhân gây t bi n.M i ý 0,25b. C ch phát sinh b nh Claiphentng i:- Trong kì u gi m phân I t phân bào c a c p NST gi i tính không xu thi n.+ N u là m hình thành tr ng XX.+ N u là b hình thành tinh trùng XX và YY.- Trong kì u gi m phân II t phân bào c a c p NST gi i tính không xu thi n.+ N u là m hình thành tr ng XX.+ N u là b hình thành tinh trùng XY.- Trong th tinh s k t h p tr ng XX và tinh trùng bình th ng Y ho ctinh trùng XY k t h p v i tr ng bình th ng X u phát sinh b nhClaiphent XXY.✰✧✧✭✮✲✔✔✖✜✭✧✓✹✲✓✙✥✹✙✜✎✲✲✜✲0,25✜✳30,25✰✹✘0,50,250,250,250,25✧✢☎✮✆✮✮✥✚✛✔✆ư✓✫✗✧✼✙✜✦✻✤✛ư✆ơ✙✥✺✤✗✧✧✓✓✜✏✛✓✗✧✚ư✱✧✑ơ✧✛✓✜ơ✔ơ✢ư0,25x9= 2,25✒✶✰✕☎✣✛✓✧✧✙✲✓✜✔ơ✰✕☎0,25✣✛✓✧✧✙✲✤✩✧ơ✧✱✱✙✕ư✙ư✶✓✷✶0,25☎✛0,25 4a. 1. Mô phân sinh ch i, lá m m, r .2. Làm tr ng dãn t bào; tính h ng sáng, h ng t; ng n và r chínhsinh tr ng m nh, c ch ch i bên; kích thích ra qu và t o qu không h t;c ch s r ng.3. các c quan còn non.4. Kích thích thân, lóng cao và dài ra; kích thích ra hoa, t o qu s m,qu không h t; kích thích n y m m; tác ng quang h p, hô h p, trao init , axit nu, ho t tính enzim.5. r .6. Tác ng phân chia t bào hình thành c quan m i; kích thích ch ibên; ng n ch n s hóa già.b. Các tiêu chu n c b n xác nh 2 nhóm th c v t C3 và C4.+ Conng cnh CO2:- Th c v t C3: Theo chu trình Canvin.- Th c v t C4: Theo chu trình Hatch- Slack.+ Hô h p sáng:- Th c v t C3: Có- Th c v t C4: Không có+ Nhu c u n c:- Th c v t C3: Nhi u.- Th c v t C4: Ít.+ i m bù CO2:- Th c v t C3: Cao- Th c v t C4: Th p.+ C ng quang h p:- Th c v t C3: Th p.- Th c v t C4: Caoc. Th c v t C4 u i m h n th c v t C3 vì:- Không có hô h p sáng- Nhu c u n c ít- i m bù CO2 th p- C ng quang h p m nh- Trong i u ki n chi u sáng y u.- N ng su t sinh h c cao.2 ý cho 0,25, n u l thì làm tròn✖ưư✙ơ✹✩✭✧✢✧✜ư✙✧✕ư✖✕✓✎✣✔✭✹✔✹✤ơ✂✹✔✹✔ơ✜✓✗✱✔✣✓✆✭✓✗✧✚✼✓ư✶ơ✲✩✘✩✘ơ✕✓✔✓✥✓✬✩0,250,25✖✩☎0,250,25✕✹✂0,250,25✘✬0,25✣✩✘✩✘✜✻ư✩✘✩✘✩✘0,25✕✷0,25✥✩ư✘✶✓✣✗0,25✱✩✘✩✣0,25✘✩✘ư✓✥ơ✩✘✣✜✻ư✕✥✣ư✶✓✗✓✚✱✷✹✛✧✧0,75✎✣✁✎ ✂5a.- Vi sinh v t th c hi n:+ Lên men gi m: VK axit axetic+ S a chua: VK lactic.+ Lên men r u: N m men✘✩✛✣✦ư✱0,25✣✎ 3 ý cho 0,25- i u ki n:+ Lên mem gi m: Hi u khí.+ S a chua: K khí.+ Lên men r u: K khí.✻✷✛✣✦✧0,25✬ư✱✬✎ 3 ý cho 0,25- PTP :+ Lên men gi m: C2 H5OH+ O2 → CH3COOH + H2O+ S a chua:C6 H12O6 → 2(CH3 - CHOH - COOH)Ư✣✦0,25 + Lên men r→ 2C2 H5OH+ 2CO23 ý cho 0,25b. - Cacbohi rat là nh ng h p ch t mà thành ph n phân t có C,H,O.- Phân lo i:+ Monosaccarit (ng n): g mng C6 vàng C5.ng C6 g m có: gluco, fructo, galacto.ng C5 g m có: ribo, êoxiribo+ isaccarit (ng ôi):ng saccaroz g m 1 gluco liên k t v i 1 fructo.ng malto g m 2 gluco liên k t v i nhau.ng lacto g m 1 gluco liên k t v i 1 galactoz .+ Polisaccarit (ng a): g m:Tinh b t: g m các α -gluco liên k t 1 - 4 ho c 1- 4 và 1 - 6.Xenlulo: g m các β -gluco liên k t 1 - 4 .c. - Khi n nhi ung n nggluco t ng > 0,001 thì hoocmon insulinng.xúc tác cho ph n ng t o glicogen làm gi m n ng- C ch i u hòang huy t:D i xúc tác c a hoocmon insulin và glucagon th c hi n 2 ph n ng thu nngh ch m b o gluco trong máu duy trì m c cân b ng n i môi.nC6H12O6 Ínulin+ nH2O→ (C6H10O5)n(C6H10O5)n + nH2O Glucagon→ nC6H12O6ưu: C6 H12O6✱✎✓✦✱0,25 ✣✜✺✹✓✻ư✶✖✻ư✶✖✻✓✻ư✶✻ư✶✻ư✶ư✶✓ơ✖✓ư✶✖✧✧✖✓✧ư✶✓ư✕ư✶✖✙✓✗ư✔✶✔0,250,25✚✹✓0,25☎✖✓✗✓ư✶✧✰✓0,25ơ✧✷✕✬6✓✕✧✓✔✧✶✖✖ơư✕✖✷✓✓✖✚✶✓ơ✗ư✩✔✢✙✓✛✗✔★✙✗✘0,5a. S l n sao mã và s nucleotit c a gen:Ta có H = 2A + 3G = 3600 (1)2A + 2G ≤ 2A + 3G ≤ 3A + 3G✲✜✲Hay N ≤ H ≤3N2✰3N(2)2⇒ N ≤ 3600 ≤G i k là s l n sao mã c a gen ( k: nguyên, d✎✲✜✰ư0,5ng)ơN.k = 6000212000Th vào (2) ta có:⇒N =k1200012000 3.≤ 3600 ≤kk2⇒ 3,3 ≤ k ≤ 5k = 4 thì N = 3000 ⇒ G= X = 600; A = T = 900k= 5 thì N=2400 ⇒ G= X = 1200; A = T = 0(lo i)ta có✧0,5✹V y gen có 3000 nu và có s l n sao mã là 4b. LmARN = 1500 x 3,4A0 = 5100A0✘✲Th i gian cho 1 rbx ho t✶✹✓✗ng là:5100= 50s102Kho ng cách th i gian gi a rbx1 và rbx cu i là: 54,5 - 50 = 4,5s .✔✶✦✲Kho ng cách th i gian gi a 2 rbx k c n là:✔✶✦✲S axitamin c n cung c p là: (✲✧✘91,8= 0,9s1024,5+1=60,9⇒ S rbx =✜✣0,5✜0,250,250,51500- 1)x6 = 299430,5 7a. Theo ta có:A là gen tr i quiB là gen tr i quiD là gen tr i quiF1 d h p 3 c p gen. V✓✷✗✗✱✬✓✗✬nh mình xám, gen a qui nh mình ennh cánh dài, gen b qui nh cánh c tnh râu ng n, gen d qui nh râu dàiy các phép lai có th là:✓✬✓✓✬✘☎✓✮✬✓✬✓✤✬✥0,5ABABDd xDd+ababAbAbDd xDd+aBaBABAbDd xDd+abaB0,50,5b. - F1 X F1 , xét Dd x Dd thì F2 t l KH 3 râu ng n : 1 râu dàiSuy ra xét 2 c p tính tr ng màu s c thân và chi u dài cánh thì F2 TXCC :✛✁✹☎✮✮✷0,12= 0,160,750,25ABABAbDd xDd ho cDdababaB* TH 1: phép lai F1 là:☎xAbDdaBG i x là t l giao t AB = ab = x.y là t l giao t Ab = aB = y.0 ≤ x, y ≤ 0,5x + y = 0,5 (1)L p b ng t h p giao t F1 ta có F2 TXCC:2xy + y2 = 0,16 (2)(1) & (2) ta có x = 0,3 ; y = 0,2.✎✘✁✛✺✁✛✺✔✱✆✺ABDdab⇒ T n s hoán v f = 2. 0,2 = 0,4 = 40%, KG F1 là:✜✲Sơ✓✬ABDdablai: F1 X F1 :✖x0,50,25ABDdabG:ABD = abd = 0,15ABD = abd = 0,15ABd = abD = 0,15ABd = abD = 0,15AbD = aBd = 0,1AbD = aBd = 0,1Abd = aBD = 0,1Abd = aBD = 0,1F2 : L p b ng t h p giao t F1 ta có:thân xám, cánh dài, râu ng n: 44,25%thân xám, cánh dài, râu dài: 14,75%thân xám, cánh c t, râu ng n = thân en, cánh dài, râu ng n = 12%thân xám, cánh c t, râu dài = thân en, cánh dài, râu dài = 4%thân en, cánh c t, râu ng n: 6,75%thân en, cánh c t, râu dài: 2,25%✘✔✆✱0,25✺✮✤✮✓✤✓✤✓✤✮✓✮ABAbDd xDdabaB* TH 2: phép lai F1 là:G i x là t l giao t AB = ab = x.0 ≤ x, y ≤ 0,5y là t l giao t Ab = aB = y.x + y = 0,5 (1)L p b ng t h p giao t F1 ta có F2 TXCC:x2 + xy + y2 = 0,16 (2)T (1) & (2) ta có PT: y2 - 0,5y + 0,09 = 0∆ < 0 . V y PT trên vô nghi m.Hay TH 2 vô lý✎✘✔✁✛✺✁✛✺✆✱0,5✺0,5✳✘✛0,25  SGIÁO D C VÀ ÀO T OH IDNG✁✂☎✆KÌ THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 THPTN M H C 2013 - 2014MÔN SINH H CTh i gian làm bài: 180 phútthi g m: 01 trang✄✞✞✟✠✡☛Ơ✞✞✂CHÍNH TH C❉☞❊✂✌✍✏Câu 1: (1,5 i m)1. T i nh ng giai o n nào c a chu k t bào, NST g m hai crômatit gi ng h t nhau?2. Quan sát tiêu b n m t t bào bình th ng c a m t loài l ng b i ang th c hi n phân bào,ng i ta mc t ng s 48 nhi m s c thn ang phân li v hai c c t bào. Xác nh bnhi m s c th l ng b i 2n c a loài?Câu 2: (1,5 i m)ng v n chuy n n c và ion khoáng t t bào lông hút vào m ch g c a1. Trình bày conr .2. Ng i ta ti n hành các thí nghi m sau:- Thí nghi m 1:a th c v t C3 và th c v t C4 vào trong chuông thu tinh kín và chi u sángliên t c.- Thí nghi m 2: o c ngquang h p (mgCO2/dm2/h) c a th c v t C3 và th c v t C4i u ki n c ngánh sáng m nh, nhi tcao.D a vào các thí nghi m trên có th phân bi tc th c v t C3 và C4 không? Gi i thích.Câu 3: (2,0 i m)1. Gi i thích t i sao cùng là ng v t n c nh ng h tiêu hóa c a th , ng a thì manh tràngr t phát tri n còn trâu, bò thì manh tràng l i không phát tri n b ng?2. Huy t áp thay i nh th nào trong h m ch? Nguyên nhân d n n s thay i ó?Câu 4: (1,0 i m)ng v t có t ch c th n kinh?1. Nêu chi u h ng ti n hóa trong ho t ng c m ng2. Các tua qu n cây b u, bí là ki u h ng ng gì? Nguyên nhân c a hi n t ng này?Câu 5: (1,5 i m)t bi n gen trong t nhiên sinh v t nhân chu n th ng r t th p?1. T i sao t n s2. Trình bày c ch hình thành th m t và th ba.Câu 6: (1,0 i m)M t cá th c a m t loài ng v t có b nhi m s c th là 2n = 12. Khi quan sát quá trình gi mphân c a 2000 t bào sinh tinh, ng i ta th y 20 t bào có c p nhi m s c th s 1 khôngphân li trong gi m phân I, các s ki n khác trong gi m phân di n ra bình th ng; các t bàocòn l i gi m phân bình th ng. Theo lí thuy t, trong t ng s giao tc t o thành t quátrình trên thì s giao t có 5 nhi m s c th chi m t l là bao nhiêu?Câu 7: (1,5 i m)1. M t gen sinh v t nhân s có chi u dài 3060Å. Gen phiên mã ra 1 phân t mARN có t lcác lo i ribônuclêôtit nh sau: A : U : G : X = 4 : 3 : 2 : 1Xác nh s ribônuclêôtit m i lo i môi tr ng cung c p cho quá trình phiên mã trên?2. Cho phép lai P: AaBbDd × AabbDdQuá trình gi m phân x y ra s không phân li c a c p Aa gi m phân I, gi m phân II bình th ng.Không vi t slai, hãy xác nh s ki u gen t i a có th có và t l ki u gen AaBbDd F1trong các tr ng h p sau:- Tr ng h p 1: R i lo n gi m phân x y ra m t gi i.- Tr ng h p 2: R i lo n gi m phân x y ra c hai gi i.(Cho r ng các lo i giao t có s c s ng và kh n ng th tinh t ngng nhau)✎✑✒✓✑✔✚ư✢✓✧✖✓★ư✩✛✥ư✕✖✦ư✘✣✖✧✛✗✢✔★✩✓✘✛ơư✣✛✓✙✓✤✫✤✙✖✓✬✛✔✏✎✭✓ư✢✩ư✮✯✖✑✰✔✧ư✢✖✙✱✭✲ư✭✤✤✳✖✴✱✭✲✓✫✙ư✢ư✓✢✓✛✥✛✑✔✙✓✭✤✤✵✛✭✤✙✩✙✓ư✥✤✚✏✎✭✚✑✓✛✶✷ư✙✔✷✤✸✩✑✖✓✦ư✖✩✙✹✑✺✓✖✤✓✦✓✏✎✭✫ư✮✖✑✓✛✚✻✵✓✛✦✻✼✸✵✼✩ư✮✓✛✔✙ư✥✏✎✸✸✭✑✼✘✓✛ơ✖✤✖✩✵✛✽ư✢✩✏✎✭✛✩✔✛✓✛✛✧★✩✚✸✔✖ư✚✑✤✚ư✘✢✖✙✾✚✢✧★✩✦✖❀★✧✖✿✧✩ư✘✿✓ư✥✘✢✖✑✯✙✏✎✭✛✵ơ✑✫✿❀✙ư✸✓✬✘✰✑❁✚ơư✓✤✔✗✢✢❂✚✖ư✓✬✘✾✩✵✘✚✓✚✩❀ư✙✩✢✵✥ư✢✥✘✑✚✚✵ư✢✥✘✑✚✚✵✹✑✿✻✘✛✮✚✚✮✶✴ươ✓ươ-------------------------------- H t -------------------------------❃❅H và tên thí sinh:....................................................... S báo danh...................❄❆ S❇❆❈❇❈Ch kí c a giám th 1:............................ Ch kí c a giám th 2:........................GIÁO D C VÀ ÀO T O KÌ THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 THPT✁✂✄✞✞✟✠✡ ☛H ID☎✆NGƠN M H C 2013 - 2014MÔN SINH H CNgày thi 22 tháng 10 n m 2013✞✞H✆NG D N CH M✡✗ ✘✏Câu1 (1,5 )✎✁N i dung1. T i nh ng giai o n nào c a chu k t bào, NST g m hai cromatitgi ng h t nhau?- Kì trung gian: Pha S; pha G2.- Quá trình nguyên phân: Kì u; kì gi a.2. B NST c a loài:- Kh n ng I: N u t bào ang kì sau c a nguyên phân:2n = 48 : 2 = 24 (NST) .....................................................- Kh n ng II: N u t bào ang kì sau II c a gi m phân2n = (48 : 2) : 2 = 12 (NST) ..............................................✂✎✄✝✂☎❃✆✼i m✍✞✓✂0,5✒✁☎✚✶✚✖✖✶✓✖✵✖✔✓✵✔0,5✚0,5✏2 (1,5 )✎1. Trình bày conng v n chuy n n c và ion khoáng t t bàolông hút vào m ch g c a r .S v n chuy n n c và ion khoáng t t bào lông hút vào m ch g c a rtheo 2 conng:- Conng gian bào: ................................................................................+ i theo không gian gi a các t bào và không gian gi a các bó s ixenlulozo bên trong thành t bàonhanh, khôngc ch n l c+t c+ Khi i vào n n i bì b ai caspari ch n l i nên ph i chuy n sang conng t bào ch t.- Conng t bào ch t: ..............................................................................+ i xuyên qua t bào ch t c a các t bào+t cch m nh ng các ch t i quac ch n l c2. D a vào các thí nghi m trên có th phân bi t u c th c v t C3 vàC4 không? Gi i thích.* D a vào các thí nghi m trên ta có th phân bi t u c cây C3 và cây C4:- Thí nghi m 1: D a vào i m bù CO2 khác nhau gi a th c v t C3 và C4.Cây C3 s ch t tr c......................................................................................- Thí nghi m 2: C n c vào s khác nhau v c ngquang h p gi ath c v t C3 và C4, c bi t trong i u ki n nhi tcao, c ngánhsáng m nh. C ngquang h p c a C4 l n h n C3………………………✎ư✂✠✡✌☎ư☛❃☞✍✭✤✩✓✓ưưư✮✯✖✑✰✔✧✢✢✓✒✖✒0,5✥✖✘✓✛✓✓✓✖ư✥✛✎✬✎✓✾✑✚✩✸✓ư✢✖✸✓ư✢✖✸✓✖✔0,5✖✸✭✘✓✛ư✓✓ư✥✎✎✏✑✏✞✏✎✞✡✒✤✙✩✙✓✥✭✙✤✖✓ư✓✩✒✤✮✙✶✻✤✫ư✢✓✛✥0,25✒✭✤✓✑ư✢✾✓✙✓✛✥✫✙✔✙✮✓✛ư✢✓✛ơ0,25✁3 (2,0 )✎1. Gi i thích t i sao cùng là ng v t n c nh ng h tiêu hóa c ath , ng a thì manh tràng r t phát tri n còn trâu, bò thì manh tràngl i không phát tri n?- Th , ng a có d dày m t ng n: .................................................................- Th c n th c v tc tiêu hóa và h p th m t ph n trong d dày vàru t non.có th tiêu hóa, h p thu tri tc ngu n th c n thì cácloài ng v t này có manh tràng r t phát tri n. Trong manh tràng có visinh v t c ng sinh có th ti t enzim ti p t c tiêu hóa ph n còn l i c a th cn........................................................................................................- Còn trâu, bò có d dày 4 ng n :...............................................................- D c có vi sinh v t c ng sinh ti t enzim tiêu hóa xenluloz và các ch th u c khác có trong th c n. Có hi n t ng nhai l i sau khi th c n iqua d c và d t ong. d múi kh có pepsin và HCl; ru t non có nhi u✒✎✂✡ ✔ư✞☎✏✏✔✕✏✂✷✤✑✛✶✸0,25✭✻✶✤✓ư✥✴✛✼✑✸✛✲✩✩✙✓✩✓ư✥✗✻✶✸✭✓✛✩✭✛✩✖✖✴✼✑✔✻✶✑✶✸✭✑✷✒✛✖ơ✑✻✷✑✦✖ơ✶✑✙✖ư✥✑✻✛✶✓✫0,250,25 lo i enzim...............................................................................................- Nên tiêu hóa tri tngu n th c n vì v y manh tràng không phát tri nb ng..................................2. Huy t áp thay i nh th nào trong h m ch? Nguyên nhân d nn s thay i huy t áp trong h m ch?- S thay i huy t áp trong h m ch: Huy t áp gi m d n tng m chn mao m ch, t nh m ch.- Nguyên nhân gây huy t áp gi m d n trong h m ch do s ma sát gi acác phân t máu v i nhau và v i thành m ch.1. Nêu chi u h ng ti n hóa trong ho t ng c m ngng v t cót ch c th n kinh?n gi n ph n x ph c t p.- T ph n x- T ph n ng tiêu t n n ng l ng ti t ki m n ng l ng.- T ph n ng ch m Ph n ng nhanh.- T ph n ng ch a chính xác ph n ng chính xác.(HS ph i tr l i úng 3 ý tr lên m i cho i m t i a)2. Các tua qu n cây b u, bí là ki u h ng ng gì? Nguyên nhânc a hi n t ng này?- Các tua qu n cây b u, bí là ki u h ng ti p xúc………………………- Nguyên nhân do s ti p xúc ã kích thích s sinh tr ng kéo dài c a cáct bào phía ng c l i (phía không ti p xúc) c a tua làm cho nó qu nquanh giá th ……………………………………………………………….✑0,25✭✙✓✩✗✻✶✩✹❃✎ ❃ư✞✂0,25✁✏✎❃✎✤✓❃ ✦✞✖✙✂✑✖✚✼✯✓✛✑0,5✂✓✖✑✑✖✿4 (1,0 )✎✚✮✼✙✮✑✤✒✑✁✌ ✄ư❃☛✎✂✒✄✎☎✡✆✯✚✯✚✑✓ơ✚✻✚✘✶✑ư✻0,25✁0,5✑✥✖✙✶ư✥✭✯✚✻✯✚✻✚✻ư✚✻❅☛✝✝✞✟✠✟✟✡✏✁✕☎✆ư✎☛✑☎✞ư✸✵✼✩✤✖ư✮✖✓✤ư✵0,25✔✸✖ư✥✑✖✔✩0,25✁5 (1,5 )✎1. T n st bi n gen sinh v t nhân chu n th ng r t th p vì:- Nh ng sai sót trên ADN h u h tc h th ng các enzim s a sai trongt bào............................................................................................................- ADN có c u trúc b n v ng nh các liên k t Hidro gi a 2 m ch n v is l ng l n và liên k t c ng hóa tr gi a các Nu trên m i m ch n.ADNc b o v trong nhân và liên k t v i Pr Histon............................- Gen c a sinh v t nhân chu n có c u trúc phân m nh...............................✆✎✝❃☎✡✒☞✼✖✓ư✥ư✙✠✕✕✘✿✖✸✫✘ư✥✒✮✓ư✢✖✥✚✖✛✬✙✒✑✒✓✰✖ơ✑✮✓ơ✮✸✭✔✽✚✏0,250,250,25✏✁2. Trình bày c ch hình thành th m t và th ba.* Gi m phân b t th ng r i lo n phân li m t c p NST, t o giao t n - 1và n + 1.- Giao t n - 1 th tinh v i giao t bình th ng phát sinh th m t. Giao tn + 1 th tinh v i giao t bình th ng phát sinh th ba..............................❃ơ✸✚ư✿✢✘✴✴✑✵✮✮✛✿✿ưư✾✑✢✿✩✢✛0,25✿✩0,25✸* Nguyên phân b t th ng có r i lo n phân li2n2n - 1 , 2n + 1(HS có th trình bày b ng s)ư☛✢✘✑✵m t NST .........................✛0,25✍✟✏ơ6 (1,0 )✎- Có 20 t bào có c p s 1 không phân li gi m phân Ik t thúc gi mphân I có 20 t bào 5 NST kép.- 20 t bào này tham gia ti p vào gi m phân II (di n ra bình th ng)k t thúc s thuc s giao t có 5 NST là :hình thành giao t20 x 2 = 40 ( giao t )– Sau gi m phân thuc s giao t là: 2000 x 4 = 8000 ( giao t )✖✾✘✵✚✖✚✖✖✖✿✚✖✧✓✓ư✥✘ư✢✓ư✥✘✿V y s giao t có 5 nhi m s c th chi m t l là:✿✧✑★✩✖✒❀☛✟✟✙❅40x 100% = 0.5%8000✟(HS làm cách khác, n u úng v n cho i m t i a)7 (1,5 )✎✁1. M t gen☎sinh v t nhân s có chi u dài 3060A0.✡ơ0,5✿✭✘✩✿✿✚✓✌0,5 Gen phiên mã ra 1 phân t mARN có t l các lo i ribônuclêôtit nhsau: A : U : G : X = 4 : 3 : 2 : 1. Xác nh s ribônuclêôtit m i lo imôi tr ng cung c p cho quá trình phiên mã trên?- T ng s ribonucleotit c a mARN là: 3060: 3,4 = 900 (nu)- S ribônuclêôtit môi tr ng cung c pAmcc = 360 (nu); Umcc = 270 (nu);Gmcc = 180 (nu); Xmcc = 90 (nu) ✁✞✎ư✠✦✂✂ư✝✌✂✕✘✔✸✘ư✢0,52. Cho phép lai: P: AaBbDd × AabbDd* Tr ng h p 1: R i lo n gi m phân x y ra m t gi i.- Xét riêng t ng c p gen: .............................................................................C p Aa x Aa 4 ki u gen t l ki u gen Aa =0✄✆☞☎✘✝✯✑✚✚✵✛✮✾✾✩❀C p Bb x bb2 ki u genC p Dd x Dd3 ki u gen✾✩121t l ki u gen Dd =2t l ki u gen Bb =✩✾✙❀✩❀✙✩✙✩✭- V y s ki u gen t i a: 4 x 2 x 3 = 24 .......................................................T l ki u gen AaBbDd: = 0 .....................................................................* Tr ng h p 2: R i lo n gi m phân x y ra c hai gi i.✘❀✙✩✘✓0,250,25✩✆☞✘✝✑✚C p Aa x Aa3 ki u genC p Bb x bb2 ki u genC p Dd x Dd3 ki u gen✾✩✾✩✾✩✚✵✚✮1t l ki u gen Aa =21t l ki u gen Bb =21t l ki u gen Dd =2❀❀❀✙✩✙✩✙✩0,25✭- V y s ki u gen t i a: 3 x 2 x 3 = 18 .......................................................✘✩✘✓T l ki u gen AaBbDd:❀✙✩✑1111x x =.................................................2228✑☛✝✱✟✟(H c sinh ch vi t k t qu mà không bi n lu n thì không cho i m)❄✞0,25 SỞ GD&ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ(Đề chính thức)ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12Năm học 2014 - 2015Môn: Sinh họcNgày thi 14/09/2014Thời gian làm bài 150 phútCâu 1: (2 điểm)1. Hãy giải thích tại sao phần lớn các đột biến điểm lại vô hại2. Một bộ NST của một loài thực vật có hoa gồm 5 cặp NST kí hiệu I, II, III, IV, V. Khi khảo sát mộtquần thể của loài này, người ta phát hiện ba thể đột biến (kí hiệu a, b, c). Phân tích tế bào học ba thể độtbiến đó, thu được kết quả như sau:Thể đột biếnabcI343Số lượng NST đếm được từng cặpIIIIIIV333444222V3422.1 Xác định tên gọi các thể đột biến trên? Cho biết thể đột biến a khác thể đột b ở những điểm cơbản nào?2.2 Nêu cơ chế hình thành thể đột biến c?Câu 2: ( 2 điểm)Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Trứng khi được thụ tinh sẽ nở thành ong chúa hoặc ong thợ tuỳ điều kiện vềdinh dưỡng, còn trứng không được thụ tinh thì nở thành ong đực.Một ong chúa đẻ được một số trứng gồmtrứng được thụ tinh và trứng không được thụ tinh, nhưng chỉ có 80% số trứng được thụ tinh là nở thànhong thợ, 60% số trứng không được thụ tinh là nở thành ong đực, các trường hợp còn lại đều không nở vàbị tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ và ong đực nói trên chứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ongđực con bằng 2% số ong thợ con.a/ Tìm số ong thợ con và số ong đực con.b/ Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu?c/ Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hình thànhthì tổng số NST trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu?Câu 3. (2 điểm )1.Trình bày mối quan hệ giữa hai gen alen với nhau trong các qui luật di truyền để hình thành các tínhtrạng của sinh vật.2.Những trường hợp nào gen không tạo thành cặp alen?Câu 4( 2 điểm)Cho một cá thể F1 dị hợp 3 cặp gen; kiểu hình là thân cao, quả tròn, hoa đỏ lai phân tích với cá thểtương ứng là thân thấp, quả dài, hoa vàng. F2 thu được tỷ lệ:- Cao, tròn, đỏ: 278- Thấp, dài, vàng: 282- Cao, dài, đỏ: 165- Thấp, tròn, vàng: 155- Cao, dài, vàng: 62- Thấp, tròn, đỏ: 58Xác định nhóm gen liên kết và trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể.Câu 5: (1 điểm) Cho gà trống chân ngắn, lông vàng giao phối với gà mái chân ngắn, lông đốm; ở F1 thu được:- Gà trống: 57 chân ngắn, lông đốm : 29 chân dài, lông đốm.- Gà mái: 61 chân ngắn, lông vàng : 28 chân dài, lông vàng.Giải thích kết quả của phép lai trên và lập sơ đồ lai từ P đến F1. Cho biết một gen quy định mộttính trạng.Câu 6: ( 1 điểm )Một đoạn chuổi polipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi đoạn ADN sau:- G G X T A G X T G X T T X X T T G G G G A- X X G A T X G A X G A A G G A A X X X X TMạch nào là mạch mã gốc? Đánh dấu mỗi mạch bằng hướng đúng của nó (5'------>3' hay 3'--------->5').……………….Hết…………………  S✝GIÁO D C VÀ ÀO T OTUYÊN QUANG✁✂✄THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 12 THPTN M H C 2013-2014Môn thi: SINH H CTh i gian làm bài: 180 phút (không k th i gian giao )( này có 02 trang)✂☎✆✆✞✡✟✠✆✆☞✏✑✌CHÍNH TH C✒☛✍☛✎✍Câu 1 (2,0 điểm):a. Nêu sự khác nhau trong chuỗi chuyền điện tử xảy ra trên màng tilacoit của lục lạpvà trên màng ti thể. Năng lượng của dòng vận chuyển điện tử được sử dụng như thế nào?b. Ở thực vật, hoạt động của enzim Rubisco diễn ra như thế nào trong điều kiện đầyđủ CO2 và thiếu CO2?Câu 2 (2,0 điểm): Nêu hai khác biệt chính giữa một gen cấu trúc điển hình của sinh vật nhânsơ (vi khuẩn) với một gen điển hình của sinh vật nhân thực. Cấu trúc của các loại gen này cóý nghĩa gì cho các sinh vật nhân sơ và nhân thực?Câu 3 (2,0 điểm): Ở cá thể đực của 1 loài gia súc, theo dõi sự phân chia của 2 nhóm tế bào:Nhóm 1 gồm các tế bào sinh dưỡng, nhóm 2 gồm các tế bào sinh dục ở vùng chin của tuyếnsinh dục. Tổng số tế bào của 2 nhóm tế bào là 16. Cùng với sự giảm phân tạo tinh trùng củacác tế bào sinh dục, các tế bào của nhóm 1 nguyên phân một số đợt bằng nhau. Khi kết thúcphân bào của 2 nhóm thì tổng số tế bào con của 2 nhóm là 104 tế bào và môi trường nội bàocung cấp nguyên liệu tương đương với 4560 nhiễm sắc thể đơn cho sự phân chia của 2 nhómtế bào này.a. Xác định bộ nhiễm sắc thể của loài?b. Ở kỳ sau trong lần nguyên phân cuối cùng của nhóm tế bào sinh dưỡng nói trên,môi trường nội bào cung cấp tương đương bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn?Câu 4 (2,0 điểm): Những sai khác của hoạt động nhiễm sắc thể trong nguyên phân và giảmphân?Câu 5 (2,0 điểm): Cơ thể F1 chứa một cặp gen dị hợp đều có chiều dài 4080 Ăngstron. Gentrội có tỉ lệ A:G = 9:7. Gen lặn có tỉ lệ T:X = 13:3. Không xảy ra hiện tượng đột biến.a. Tính số lượng nucleotit từng loại của mỗi gen?b. Tính số lượng nucleotit từng loại của mỗi loại hợp tử?Câu 6 (3,0 điểm): Một tế bào chứa 2 gen: A và B. Khi các gen này được tái bản sau một sốlần nguyên phân liên tiếp của tế bào, chúng đã cần tới 67500 nucleotit tự do trong môitrường nội bào. Tổng số nucleotit thuộc 2 gen đó có trong tất cả các tế bào con được hìnhthành sau các lần nguyên phân ấy là 72000. Trong tất cả các tế bào con, tổng số liên kết hidrocủa các gen A là 57600, của gen B là 33600. Khi gen A tái bản một lần đã đòi hỏi môitrường nội bào cung cấp số nucleotit bằng 2/3 số nucleotit cần cho gen B tái bản 2 lần.a. Xác định số lần nguyên phân của tế bào đó?b. Tính chiều dài của mỗi gen?c. Sau các lần nguyên phân liên tiếp nói trên, môi trường nội bào đã cung cấp từngloại nucleotit tự do là bao nhiêu cho quá trình tái bản của mỗi gen?Câu 7 (1,0 điểm): Một tế bào sinh dục 2n nguyên phân 3 đợt liên tiếp đã đòi hỏi môi trườngnội bào cung cấp nguyên liệu để hình thành nên 98 nhiễm sắc thể đơn.a. Bộ NST lưỡng bội của loài là bao nhiêu?b. Nếu mỗi NST trong bộ NST 2n đó đều có cấu trúc khác nhau và mỗi NST đơn đềugiữ nguyên cấu trúc không đổi trong giảm phân thì khả năng loài đó có bao nhiêu loại giao tửđực?1 c. Nếu trong bộ NST 2n chỉ có 1 cặp NST tương đồng gồm 2 NST cấu trúc giốngnhau và mỗi NST đều không thay đổi cấu trúc trong giảm phân thì khả năng có thể cho baonhiêu loại giao tử cái?d. Nếu trong bộ NST đều gồm các NST cấu trúc khác nhau, trong đó có 1 cặp tươngđồng khi giảm phân đã có hiện tượng trao đổi đoạn tại một điểm, khả năng có thể cho ra baonhiêu loại giao tử đực?Câu 8 (2,0 điểm):a. Cấu tạo thành tế bào vi khuẩn? Những căn cứ để phân chia vi khuẩn thành 2 loạiGram âm và gram dương? Ứng dụng trong y học?b. Trong bình nuôi vi khuẩn E.coli chứa 106 tế bào. Sau 3 giờ nuôi cấy số tế bào trongbình là bao nhiêu biết rằng thời gian thế hệ của loài này là 20 phút?Câu 9 (3,0 điểm): Một gen có hiệu số giữa nucleotit loại G với nucleotit không bổ sung vớinó bằng 20%. Tổng số liên kết hydro của gen bằng 4050 liên kết.a. Khi gen tự nhân đôi 3 đợt số nucleotit tự do môi trường nội bào cung cấp mỗi loạilà bao nhiêu?b. Tất cả các gen con đều bước vào quá trình phiên mã một số đợt bằng nhau và sửdụng từ môi trường nội bào 36000 ribonucleotit tự do. Tính số lần phiên mã của mỗi ADNcon?c. Protein do gen đột biến tổng hợp kém protein bình thường 1 axit amin. Đột biến gentrên thuộc dạng nào? Tính số lượng nucleotit từng loại của gen đột biến?Câu 10 (1,0 điểm): Một thí nghiệm được tiến hành ngoài ánh sang như sau: Cho 2 cànhdong tươi có kích thước tương tự nhau vào 2 ống nghiệm (A và B) đổ đầy nước đã đun sôiđể nguội. Trên mặt nước có phủ một lớp dầu thực vật. Cho thêm vào ống A một ít Natricacbonat. Sau đó tiến hành quan sát 2 ống nghiệm một thời gian dài. Hãy cho biết:a. Mục đích của thí nghiệm nêu trên?b. Tại sao phải dung nước đun sôi để nguội?c. Tác dụng của lớp dầu thực vật?d. Tại sao cho muối Natri cacbonat vào ống A mà không cho cả 2 ống?e. Có hiện tượng gì xảy ra ở thí nghiệm trên? Rút ra kết luận từ thí nghiệm này?---- H t --- 2  ✆SGD& T NGH AN✁✼✽K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 THPTN M H C 2013 - 2014✂✄☎☎✝✟CHÍNH TH C✞☎✾Môn thi: SINH H C 12 THPT - B NG A☎✠☛✡☞✌✍Th i gian: 150 phút (Không k th i gian giao)✏✎Câu 1 (2,5 i m ).1. Mã di truy n có c i m gì ?2.T i sao ph n l n các t bi n c u trúc nhi m s c th là có h i, th m chí gây ch t cho các tht bi n?3.T i sao lu t hôn nhân và gia ình l i c m không cho ng i có h hàng g n (trong vòng 3 i) k t hônv i nhau ?Câu 2 (2,0 i m).1. Gi ng th Hymalya có b lông tr ng mu t trên toàn thân, ngo i tr các u mút c a c th nh : tai,bàn chân, uôi và mõm có lông màu en. Gi i thích t i sao các t bào c a cùng m t c th có cùng ki u gennh ng l i bi u hi n ra nh ng ki u hình khác nhau các b ph n c th khác nhau (bi t r ng s c t meelaninlàm cho lông có màu en).c m truy n cho tính tr ng “má lúm ng ti n” có chính xác không ? N u2. Có ng i nói : Cô yc n, ph i s a l i câu này th nào?✑✏✎✒✎✔✗✕✎✘✚✙✖✏✗✗✎✖✓✘✛✔✎✡✓✕✏✛✓✗✎✢✓✡✜✏✎✣✚✤✣✔✖✏✎✓ơ✥✦✗✎✎✖✓✏✏✫✓✏ơ✦✏✩✜✜✏★✖✛✗✬✚✣ơ✪✎✘✑✡✎✔✑✎✭✜✜✮✗✯✓✗★✰✓✏✎Câu 3 (2,5 i m).1. Nêu các b c c b n c a ph ng pháp nhân b n t o c u ôly ?2. Ngu n bi n d di truy n c a qu n th v t nuôi ch y uc t o ra b ng cách nào?✕★ơ★ơ✜✗✦✑✜✔✓✏✯✥✗✛✲✱✎✦✬✭✦✜✓✏✎Câu 4 (2,0 i m).1. Th nào là t ng tác gen không alen? T ng tác gen không alen g m nh ng lo i nào?2. S t ng tác gi a các gen có mâu thu n gì v i các quy lu t phân li c a các alen không ? t i sao ?✗ơ✯ơ✜✜✪✴✕ơ✳✜✓✛✪✦✓✏✎Câu 5 (3,0 i m).✑✖✎✖✎✖✛✖★✡M t gen quy nh m t tính tr ng, di truy n phân li c l p, tr i hoàn toàn, gi m phân và th tinh bình thkhông có t bi n x y ra. Tính theo lý thuy t, hãy xác nh k t qu c a t ng phép lai sau:✲✓✵✗✎✗✖ng,✜✗★✎★✲✦✥✏✎✩1. Phép lai 1 P. AaBbDdEe x AaBbDdEe. Xác✖✎✡nh t l ki u hình c a✲✶i con:✦✒a. Mang hai tính tr ng tr i và hai tính tr ng l n.✓✓✖✖✒b. Mang ba tính tr ng tr i và m t tính tr ng l n.✓✓✣✎✏✏✑✩2. Phép lai 2 P. AaBbDD x aaBbDd. Xác✲✖✒nh t l s cá th mang ki u gen d h p v m t c p gen.✭✶✲✏✎Câu 6 (3,0 i m).✷✬✖✎✖✛✎✎✚✙✖✏✡1. m t loài ng v t, gen quy nhdài cánh n m trên nhi m s c th th ng có 2 alen. Alen A quynh cánh dài tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh cánh ng n. th h b m (P), cho các con c cáng dàigiao ph i ng u nhiên v i các con cái cánh ng n, thuc F1 g m 75% s con cánh dài, 25% s con cánhng n. Ti p t c cho F1 giao ph i ng u nhiên v i nhau thuc F2 . Theo lý thuy t, tính t l ki u gen, ki uhình m i lo i th h F2 .2. m t loài th c v t t th ph n, gen A quy nh hoa , a quy nh hoa tr ng; các cá th có ki u gen aakhông có kh n ng sinh s n. M t qu n th ban u (P) có ki u gen là : 0,45AA : 0,30Aa : 0,25 aa sinh s n t ora i con F1. Theo lý thuy t, tính t l ki u gen, ki u hình m i lo i th h F1.✲✜✚✎✖✕✷✗✣✎✩✲✎✲✣✚✮✚✴✎✗✳✣✕✣✯✭✜✣✴✗✕✎✏✏✩✭✵✜✶✗✫✸✩✓✷✘✖✚✛✎✳✳✹★✤✏✏✲✔✖✏✎✲✔✹✎✵✏✎★✓✗✎✏✡✏✗✩✫✶✸✩✓✏✎Câu 7 (3,0 i m).c F1 100% ru i thânCho 2 dòng ru i gi m thân xám, cánh dài và thân en, cánh c t giao ph i v i nhauxám, cánh dài. Sau ó cho F1 giao ph i v i nhau F2 có 4 ki u hình, trong ó t l ki u hình thân en, cánhc t là 20%. (gi thi t hoán v gen ch x y ra con cái).1. Tính t n s hoán v , vi t giao t c a F1. Xác nh t l ki u hình t ng lo i c a th h F22. Trên m t nhi m s c th , xét 4 gen A, B, C và D. Kho ng cách t ng i gi a các gen là:AB = 2,5 cM, BC = 17,5 cM, BD = 4.5 cM, CD = 22 cM, AC = 20 cM. Trình bày cách xác nh tr t tc a các gen trên nhi m s c th ó.Câu 8 (2,0 i m)Lai hai th ngô thu n ch ng, m t th cao 140cm, m t th cao 100cm. F1 thuc ng lo t cây có chi ucao 120cm. F2 có 6,25% cây cao 140cm và 6,25% cây cao 100cm. Gi thi t gen tr i làm t ng chi u cao c acây, m i gen có 2 alen và ch xét t i a 2 gen.1) Hãy xác nh quy lu t di truy n chi ph i tính tr ng kích th c c a cây ngô.2) Xác nh chi u cao, t l t ng lo i ki u hình còn l i F2.H và tên thí sinh ................................. S báo danh ..............................................................................✘✣✯✎✕✎✯✭✵✣✜✏✎✕✏✫✎✩✎✶✗★★✵✲✔✣✫✺✗✏✎✲✚✙✖✰✗✩✦✲✩✶✥✓✦✏✣★✎ơ✜✪✎✛✲✚✙✳✏✎✦✏✎✔✷✖✻✷✑✖✦✎✻✻✗★✎✭✯✜✓✖✑✹✦✣✣✎✺✑✎✣✛✕✲✓✑✎✩✲✶✫✥✓✓✣✢✜✏✦ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIALỚP 12 THPT NĂM 2011Môn: SINH HỌCThời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày thi thứ hai: 12/01/2011(Đề thi có 02 trang, gồm 15 câu)Câu 1. (1,0 điểm)a) Cho rằng khối u được xuất phát từ một tế bào bị đột biến nhiều lần dẫn đến mất khả năng điều hoà phânbào, hãy giải thích tại sao tần số người bị bệnh ung thư ở người già cao hơn so với ở người trẻ.b) Thực nghiệm cho thấy, nếu nuôi cấy tế bào bình thường của người trong môi trường nhân tạo trên đĩapetri (hộp lồng) thì các tế bào chỉ tiếp tục phân bào cho tới khi tạo nên một lớp đơn bào phủ kín toànbộ bề mặt đĩa petri. Tuy nhiên, nếu lấy tế bào bị ung thư của cùng loại mô này và nuôi cấy trong điềukiện tương tự thì các tế bào ung thư sau khi phân bào phủ kín bề mặt đĩa petri vẫn tiếp tục phân chiatạo thành nhiều lớp tế bào chồng lên nhau. Từ kết quả này, hãy cho biết đột biến đã làm hỏng cơ chếnào của tế bào khiến chúng tiếp tục phân chia không ngừng. Giải thích.Câu 2. (1,0 điểm)a) Loại ARN nào là đa dạng nhất? Loại ARN nào có số lượng nhiều nhất trong tế bào nhân thực? Giải thích.b) Có một đột biến xảy ra trong gen quy định một chuỗi polipeptit chuyển bộ ba 5’-UGG-3’ mã hoá choaxit amin triptophan thành bộ ba 5’-UGA-3’ ở giữa vùng mã hoá của phân tử mARN. Tuy vậy, trongtế bào lại còn có một đột biến thứ hai thay thế nucleotit trong gen mã hoá tARN tạo ra các tARN cóthể “sửa sai” đột biến thứ nhất. Nghĩa là đột biến thứ hai “át chế” được sự biểu hiện của đột biến thứnhất, nhờ tARN lúc này vẫn đọc được 5’-UGA-3’ như là bộ ba mã hoá cho triptophan. Nếu như phântử tARN bị đột biến này tham gia vào quá trình dịch mã của gen bình thường khác quy định chuỗipolipeptit thì sẽ dẫn đến hậu quả gì?Câu 3. (1,0 điểm)Nêu hai khác biệt chính giữa một gen cấu trúc điển hình của sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) với một genđiển hình của sinh vật nhân thực. Cấu trúc của các loại gen này có ý nghĩa gì cho các sinh vật nhân sơ vànhân thực?Câu 4. (1,0 điểm)a) Lai thuận-nghịch có ý nghĩa gì trong nghiên cứu di truyền học? Giải thích.b) Trong chọn giống, nhiều khi người ta thực hiện phép lai trở lại: Ví dụ, lai dòng thuần chủng A vớidòng thuần chủng B rồi sau đó cho con lai lai trở lại với dòng A. Đời con sinh ra sau đó lại tiếp tục cholai trở lại với đúng dòng A ban đầu và quá trình lai trở lại như vậy được lặp đi lặp lại nhiều lần. Hãycho biết cách lai trở lại như vậy nhằm mục đích gì? Giải thích.Câu 5. (1,0 điểm)Ở một loài thực vật, có ba kiểu hình cánh hoa khác nhau: Cánh hoa trắng chấm đỏ (TĐ), cánh hoa đỏsẫm (ĐS) và cánh hoa đỏ nhạt (ĐN). Có hai dòng thuần TĐ khác nhau (kí hiệu là TĐ1 và TĐ2) khi tiếnhành đem lai với hai dòng thuần ĐS và ĐN thu được kết quả như sau:Kiểu hình F2Số thứ tựCặp bố, mẹ đem lai (P) Kiểu hình F1phép laiTĐĐNĐS1TĐ1 × ĐN100% TĐ480401192TĐ1 × ĐS100% TĐ990323ĐS × ĐN100% ĐS0431324TĐ2 × ĐN100% TĐ1936405TĐ2 × ĐS100% TĐ2862474Quy luật di truyền chi phối kiểu hình cánh hoa ở loài thực vật này là gì? Hãy cho biết kiểu gen của bốncây bố, mẹ (P) được đem lai ở các phép lai trên.Câu 6. (2,0 điểm)a) Các nhà khoa học nhận thấy các đột biến dị bội do thừa một nhiễm sắc thể khác nhau ở người thường gâychết ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển của cá thể bị đột biến. Giải thích tại sao lại có sựkhác nhau như vậy.b) Các thể đột biến chuyển đoạn giữa các nhiễm sắc thể có những đặc điểm gì khác biệt với các loại thể độtbiến cấu trúc nhiễm sắc thể khác? Nêu ý nghĩa của đột biến này trong chọn giống và trong tiến hóa.Câu 7. (1,0 điểm)Dựa trên cơ sở khoa học nào mà người ta tiến hành lai phân tử? Nêu và giải thích các ứng dụng thực tiễn củalai phân tử.1 Câu 8. (2,0 điểm)Trong một quần thể người, có tới 84% dân số có khả năng nhận biết mùi vị của chất hóa họcphenyltiocarbamide, số còn lại thì không. Khả năng nhận biết mùi vị của chất này là do alen trội A nằmtrên nhiễm sắc thể thường quy định; không có khả năng này là do alen a quy định.a) Quần thể này phải có những điều kiện nào mới có thể tính được tần số alen A và a? Giải thích.b) Trong quần thể nêu trên, một người đàn ông có khả năng nhận biết được mùi vị chấtphenyltiocarbamide lấy người vợ không có quan hệ họ hàng với anh ta và cũng có khả năng nhận biếtchất hóa học trên. Hãy tính xác suất cặp vợ chồng này sinh con trai đầu lòng không có khả năng nhậnbiết chất phenyltiocarbamide, nếu quần thể này cân bằng di truyền.c) Giả sử trong số nhiều cặp vợ chồng mà cả vợ và chồng đều là dị hợp tử về cặp alen nói trên (Aa) vàđều có 4 con, thì tỉ lệ phần trăm số cặp vợ chồng như vậy có đúng ba người con có khả năng nhậnbiết mùi vị của chất hóa học phenyltiocarbamide và một người không có khả năng này là bao nhiêu?Câu 9. (2,0 điểm)a) Trong điều kiện nào thì sự đa dạng di truyền của quần thể sinh vật sinh sản hữu tính sẽ bị suy giảm?Giải thích.b) Hiệu quả của chọn lọc tự nhiên phụ thuộc vào các yếu tố nào? Giải thích.Câu 10. (1,0 điểm)Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa quá trình hình thành loài mới bằng cách li sinh thái và quá trìnhhình thành loài bằng đa bội hóa.Câu 11. (1,0 điểm)Các vùng khác nhau của cùng một gen ở sinh vật nhân thực có thể tiến hóa với tốc độ khác nhau. Hãygiải thích.Câu 12. (2,0 điểm)a) Phân biệt mối quan hệ vật ăn thịt-con mồi với mối quan hệ vật kí sinh-vật chủ. Cho một ví dụ về ứngdụng của mối quan hệ vật ăn thịt-con mồi trong phòng trừ côn trùng gây hại bằng biện pháp sinh học.b) Vì sao rùa tai đỏ cũng như ốc bươu vàng đã nhập vào Việt Nam lại có thể gây nên những tác hại tolớn trong nông nghiệp? Giải thích.Câu 13. (1,0 điểm)a) Giải thích tại sao quá trình diễn thế sinh thái trong tự nhiên lại thường diễn ra theo một trình tự xácđịnh và có thể dẫn đến hình thành một quần xã tương đối ổn định.b) Một số dân tộc miền núi thường đốt rẫy để lấy đất trồng cây lương thực, nhưng chỉ canh tác được vàinăm rồi lại phải chuyển đi nơi khác. Hãy cho biết bà con nông dân phải làm gì để có thể trồng cáccây lương thực lâu dài mà không phải chuyển đi nơi khác? Giải thích.Câu 14. (2,0 điểm)a) Nêu và giải thích những tác động của con người khiến một loàiđộng vật có nguy cơ bị diệt vong. Nếu một loài đang có nguy cơbị diệt vong thì chúng ta cần phải có biện pháp gì để duy trì vàphát triển loài này?b) Hình bên ghi lại sự biến động số lượng của quần thể trùng đếgiày được nuôi trong phòng thí nghiệm. Số lượng cá thể (cácchấm đen trên hình) rất phù hợp với dạng đồ thị hình chữ S.Điều kiện thí nghiệm phải thế nào thì mới có được kiểu tăngtrưởng của quần thể như vậy? Vào ngày thứ bao nhiêu trongthời gian thí nghiệm thì quần thể có tốc độ tăng trưởng nhanhnhất? Giải thích.Câu 15. (1,0 điểm)Hình bên mô tả các đảo đại dương được xuất hiện gần nhưcùng một thời điểm, kí hiệu A, B, C, D và E. Hãy cho biết đảonào có độ đa dạng thành phần loài cao nhất và đảo nào có độđa dạng thành phần loài thấp nhất, nếu thời gian tiến hoá củacác loài sinh vật ở trên các đảo là như nhau? Giải thích.----------------------------HẾT--------------------------* Thí sinh không được sử dụng tài liệu.* Giám thị không giải thích gì thêm.2  S GD& T NINH THU NTRNG THPT CHU V N AN✁✞K THI CH N H C SINH GI I C P TRN M H C 2013-2014Môn : Sinh h cTh i gian làm bài :180 phút (không k th i gian giao✂✟✠✄☎☎✆✠✝✞NG✟☎✡☞✌☛✍)☛H và tên thí sinh…………………………………….S BD:………………………………..Giám th 1:…………………………………………...GT2:…………………………………..✎✏✑Câu 1: Quan sát hình v sau v các con✒✓✔✕ng v n chuy n các ch t qua màng sinh ch t:✖✗✘✙✙ng (1), (2), (3), (4) và cho bi t các ch tc v n chuy n theoa. Hãy chú thích các conng trên.m i conng (1), (2) có gì khác nhau?b. S v n chuy n các ch t theoCâu 2: a. R cây hút khoáng theo các c ch nào? Nêu s khác nhau gi a các c ch hútkhoáng ó?b. T i sao nói quá trình h p th n c và khoáng liên quan n quá trình hô h p c a r cây?.Câu 3:a. T i sao thi u i t trong th c n và n c u ng, ng v t non và tr em ch m ho c ng ngl n, ch u l nh kém, não ít n p nh n, trí tu th p?b. Nh p tim c a m t s loài ng v t nh sau:Voi35-40 nh p/phútC u70-80 nh p/phútMèo110-130 nh p/ phútChu t720 – 780 nh p/phút- Em có nh n xét gì v m i quan h gi a nh p tim và kh i l ng c th ?- Gi i thích t i sao các loài ng v t trên l i có nh p tim khác nhau?✔✜✔✢✕✕✖✚✙✔✕✛✗✘✖✗✘✙✔✕✖✣ơ✚✢✥ơ✚✔✦✙✦✚★✑✏✧✪✦✩✬★✔✫✕✚✑✕✏★✏✫✔✔✰✬✗✬✚✙✗✭✩✗✣✮✯✙✕✑✯✑✑✬✗✓✱✑✏✰✦✔✬✕ơ✥✑✗✏✦✕✛ơ✘✑Câu 4: (1,25 i m)✔✘a. Hoàn thành các phC6H12O6 Vi khu n êtilicng trình sau✲C6H12O6?+??+Q+Q✲Vi khu n lacticb. Hai nhóm vi khu n trên th c hi n ki u chuy n hóa dinh d ng nào? Phân bi t ki uchuy n hóa ó v i các ki u chuy n hóa còn l i c a vi sinh v t hóa d ng theo b ng sau:✳✘✔★✘✢✘✰✘✦✘✩✕✗✴✕✰✴✱✘ Ki u chuy n hóa dinh d✘✘✕ng✴Ch t nh n electron cu i cùng✙✗✏1.2.3.Câu 5: ng i, gen M quy nh m t bình th ng, gen m quy nh b nh mù màu -l c, cácalen này n m trên vùng không t ng ng c a nhi m s c th gi i tính X, không có alen trênY. Trong m t gia ình, m b b nh mù màu -l c, b m t bình th ng. Trong l n sinh thnh t, c p v ch ng này sinhc m t ng i con trai m t bình th ng. Bi t không có tbi n gen x y ra và quá trình gi m phân m x y ra bình th ng.a. Xác nh ki u gen c a ng i con trai. D a trên c ch gi m phân, em hãy gi i thíchc ch hình thành ki u gen ó.b. Ng i con trai l n lên s có tri u ch ng c a h i ch ng gì?Câu 6: M t t bào sinh d c s khai qua các giai o n phát tri n t vùng sinh s n n vùngchín ã òi h i môi tr ng t bào cung c p 3.024 NST n. T l s t bào tham gia vào tc t o là 4/3. Hi u su tphân bào t i vùng chín so v i s NST n có trong m t giao tc t o ra ítth tinh c a các giao t là 50 % ã t o ra m t s h p t . Bi t r ng s h p th n s NST n b i c a loài.a. Xác nh b NST 2n c a loài✕ ✖✔✑✕✄✬✙✮✔✛✚✑✆✕ơ✑✘✚✕✕✖✔✕✢✰✖ơ✬✔✪✚✚✩✬✖✪✝✖✚✔✬✱✱✪✦✘✙✏✔✔✠✔✧✂✖ơ✔★✏✕✕ơ✦✩✕✁✱✆✔★✁✖✒✧✂✏✰✔★✚✧✂✑✘✁✖✞✘✬ơ✬✕✔✣✔✩✖✩☎✱✔✧✔✛✱✔ơ✰✔☎✕✁✔ơơ✬✏✔✠✛✚✠✱✰✟✬✦✯✏✕✔✚✚✛✔✦✏✄✰✛✔✠✕✛✛✙✦✩✑✬b. S NST✏✔✩n mà môi trơ✕ng cung c p cho m i giai o n phát tri n c a cá t bào✖✙✜✔✦✘✩✚sinh d c ã cho là bao nhiêu?✧✔Câu 7: Cây u lai F1 mang ki u hình hoa tím- h t ph n dài t ng ng v i s có m t c a haic p gen d h p trên NST t ng ng. Gi s có 1000 t bào sinh giao t tr i qua gi m phânphát sinh h t ph n, trong ó có 100 t bào x y ra hoán v gen. Cây F1c dùng làmtrong phép lai phân tích cho th h lai.Tính t l % các lo i ki u hình th h lai.Bi t r ngt t c h t ph n sinh ra u tham gia th tinh và hoa tím tr i hoàn toàn so v i hoa , h tph n dài tr i hoàn toàn so v i h t ph n tròn.✔✮✔✑✗✘✛✕✘✦✱✦✔✱☎✔✙✙ơ✙✔✙✦✔✚★✦✪★✔✰✟✢✦✘✮✱✑✧✬ơ✠✱✰✓✕✚✠✚✘✙✱✕✛✚✞✬✩★✰✚✔✄✦✂✙Câu 8: B NST c a 1 loài th c v t có hoa g m 5 c p NST ( ký hi u I , II , III , IV, V ).Khit bi n ( ký hi u A, B , C) .Phânkh o sát 1 qu n th c a loài này ,ng i ta pháp hi n ba tht bi n ó ,thuc k t qu sau :tích t bào h c ba th✬✩✱✢✘✝✗✮☎✩✕✖✰✰✘✔✬✚✰✎✚✘✔Th✘✬✚✔✬✔✔✕S lI331✏t bi n✚ABC✛✕✚✛✱ng NSTII222✔✚mIII222✔✕✛c✞t ng cIV232✯✮pV222t bi n A và C. Bi t quá trình nàya. Em hãy gi i thích c ch hình thành các d ng thx y ra trong gi m phân và th tinh.b. G i tên tht bi n B? Cho bi t trong qu n th này có th x y ra bao nhiêu ki u tht bi n cùng d ng v i tht bi n B?✱ơ✱✚✦✱✘✔✬✚✚✧✎✘✔✬✚✔✬✚✦✚★✘✔✬✝✚✘✘✱✘✘  ✄GD& T NGH ANS✁K THI CH N✂☎✆I TUY N D THI HSG QU C GIA L P 12N m h c 2007-2008✝✞✟✠☛❃✡☞CHÍNH TH C❄❅✌✍Môn thi: SINH H C ( thi có 2 trang)Th i gian: 180 phút (Không k th i gian giaoNgày thi: 07-11-2007☎✎✏✍✎✘)✑✙Câu 1: Xét m t m ch n c a 1 gen (gen này có 2 m ch n) có trình t nucleotit nh sau:M ch1: 3’-XAGTTAXAAGTTTAXAATAATTXXXAXXGTAATXAAAXTGG-5’Hãy vi t trình t ribonucleotit, chi u và ch rõ b ba mu, b ba k t thúc c a phân tmARNc t ng h p t gen trên.✒✓✔ơ✖✗✚ư✓✜✚✔ư✧✢★✧✣✒✤✔✥✒✜✖✦✩Câu 2: 1 loài côn trùng có nhi m s c th gi i tính là: con c XY, con cái: XXCho Pt/c: m tx m t tr ngF1: 100% m tLai phân tích con c F1 thuc FB g m:100 con cái m t : 100 con cái m t tr ng: 200 con c m t tr ng.1. Xác nh quy lu t di truy n chi ph i tính tr ng màu m t. Vi t slai t P2. Không l p b ng, hãy xác nh k t qu c a phép lai khi lai F1 x F1.✪✫✬✔✯✬✬✔✔✔✮✔✚✬✚✔ư✧✰✯✬✱✲✲✭✯✔✬✬✬✢✔✳✴✔✱✚✬✓✜✴✬✔✒✯✔✚✲✒✣✴✵✮✯✜✸✔✔✱✜✣✳ư✔✚✭✔ư✸✔✰✩✓✷✬✔✥✬✔n FB.✜✭✱✓✷✖✚✶✷✹ư✮✜✔i thành ph n ki u gen c a qu nng?★✥✺✭ơph n, gen A quy nh tính tr ngng. Qu n th xu t phát toàn câyng.✶✔✸✜✱✧✜✖Câu 3: m t loài th c v t ch sinh s n theo hình th c t thhoatr i hoàn toàn so v i gen a quy nh tính tr ng hoa trhoa , th h F1 thuc 1000 cây trong ó có 50 cây hoa tra. Xác nh t l ki u gen c a P.b. N u s th h t th ph n t ng thì xu h ng bi nth ó nh th nào? Ý ngh a c a hi n t ng này trong ch n gi✪✬✜✖✸ư✧✻✳✭✖✥Câu 4: Trong 1 qu n th , xét các gen u n m trên nhi m s c th th ng.Gen th nh t g m 2 alen khác nhau n m trên c p NST s IGen th hai g m 3 alen khác nhau n m trên c p NST s IIGen th ba g m 4 alen khác nhau n m trên c p NST s IIIa. Có t i a bao nhiêu ki u gen khác nhau trong qu n th ?b. N u m i gen quy nh m t tính tr ng, tr i hoàn toàn, thì t l phân ly ki u gen và ki uhìnhi con là bao nhiêu khi lai 2 c th có ki u gen:AaBbDd x Aabbdd.✥✵✭✷✵✼✳✫✼✔✾✒✓✽ơ✭✒✭✽✳✥✱ư✳✭✿✭✳✾✼✔✬✾✼✰✜✔✢✰✵✤✔✰✣✸✭✭✭Câu 5: a. Nêu các t bi n th ng g p trên nhi m s c th s 21 ng i và h u qu c a m id ng.b. M t c p v ch ng bình th ng sinh m t con trai b b nh mù màu và b h i ch ngClaiphent . Hãy gi i thích. Bi t b nh mù màu do gen l n trên nhi m s c th X quy nh.c. M t c p v ch ng bình th ng làm vi c trong m t nhà máy có s d ng ch t phóngx , sinh m t a con b mù màu.a con b mù màu này do nh h ng c a ch t phóng x haydo c p v ch ng này ch a gen gây b nh tr ng thái d h p? Vì sao?✔✒✜ư✽✾✫✬✭✳✤ư✽✲✴✖✿✓✒✾✧ơ✒✓ư✔✧✜✾✒✾✰✴✧✵ư❀✰✒✱✸✾✰✱✽✸✽✸✵✵✤✬✭✒✱✸✱✫✦✴✓✱ư✤✖✒✔✵✱✶✷✷✓✧Câu 6: a. Có th t o ra dòng thu n ch ng b ng nh ng cách nào? T i sao vi c duy trì dòngthu n th ng r t khó kh n?b. Vì sao vi c ch n l c trong dòng thu n không mang l i hi u qu ?c. B ng nh ng c ch nào 1 t bào không ph i là n b i có s nhi m s c th là m t sl ?✭✥ư✽✓✥✷✼❁✓✸✹✸✼✖❁✻ơ✻✥✜✓✜✴❂1✔ơ✸✒✴✳✫✬✭✒✳ Câu 7: a. C u trúc gen c a sinh v t nhân th c khác sinh v t nhân si m nào?b. V svà ghi chú các thành ph n c b n c a phân t mARN sinh v t nhân chu nngay t khi nó v a i ra kh i nhân vào t bào ch t. Nêu vai trò c a các thành ph n ó.c.chuy n gen t sinh v t nhân chu n vào sinh v t nhân s thì c n có nh ng ch nhc trong t bào sinh v t nhân s ?s a nào gen ó ho t ngCâu 8: ong m t gen A quy nh cánh dài, gen a quy nh cánh ng n; gen B quy nh cánhr ng, gen b quy nh cánh h p. Các gen u n m trên nhi m s c th th ng và liên k t hoàntoàn v i nhau.Cho P: Ong cái cánh dài, r ng x ong c cánh ng n, h pF1:100% cánh dài, r nga. Cho bi t ki u gen Pb. Cho F1 t p giao. Xác nh t l phân li ki u gen và t l ki u hình c a ong cái và ongc F2.c. C ng v i gi thi t và th c hi n phép lai nh trên nh ng trên i t ng ru i gi m thìt l phân li ki u gen và ki u hình F2 nh th nào?Câu 9:a. T i sao nói ánh sáng là nhân t sinh thái v a có tác d ng gi i h n v a có tác d ngi u ch nh?b. Trong quá trình di n th , c u trúc v thành ph n loài trong qu n xã bi n i nh thnào?c. c i m c a dòng n ng l ng trong h sinh thái và ng d ng c a c i m ó trongs n xu t.Câu 10:a. Gi i thích nh n xét sau: “M t qu n xã có s l ng sinh v t càng nhi u, l i th c cónhi u chu i th c n khác nhau liên h t ng h v i nhau thì tính n nh c a qu n xã ó càngcao”.b. Nh n xét trên có ý ngh a nh th nào khi chúng ta t ng c ng b o v tính a d ngsinh h c.Câu 11: Hình 1 và hình 2 là hai ki u th bi u di n s sinh tr ng c a qu n th n m men:✷✖ơ ✔✩❀✔✔✯✭✓✔✔ư✱✖✲✥ơ✁✔✥❁✣ơ✱✔✢✭✤✲✲✔✔✖✜✂✤✦✁✧✔✔✴ơ✷✲✒✲✒ơ✜✩✔✪✲✥✭✭✚✰✩✦✲✱✬✼✫✬✔✭ư✱✽✜✮✒✔✚✬✂✒✜✭✓✔✔✱✣✸✭✸✄✭✖✚✮☎✸✄✴✜✭✚✸✭ư✤ư✓✔✢ư✔✳ư✧✰✷✜✳✩✶✮✓✩✶✣✫❀✴✾✔✭✜✖✷✹ư✢✥✧✥✸✵✜✶✖✔✔✾✔★✭ư✜✔✷✴✢✲✿✵✒✹✥✸ư✳ơ✿ư✧✲✮✢★✔✱ư✖✮✵✥✔✺✲ư✜✹ư✽✴✸✔✓✻✭✔✰✱✭✫✚ư✤✖✥✭✷✟✞ng cá th✞ng cá th✟✝✆H.1S lS l✝✆✠H.2✠Th i gianTh i giana. G i tên 2 ki uth ó.b. Trong i u ki n nào s sinh tr ng c a qu n th n m men di n ra theo d ngthc a hình 1 và hình 2.c. Trên m t hòn o có 2 loài thú là chó sói và th , s l ng th b kh ng ch b i sl ng chó sói. N u di chuy n t t c chó sói r i kh i o và thay c u vào nuôió thì sau m tth i gian s l ng th và c u bi n i nh th nào?✻✭✔✢✔✰✱✔✸✚ư✤✖✥✭✷✫✓✔✰✱✖✒ư✧✽✔✴✯✜✳ư✧✭✯✩✷✴✜✽✔★ư✯✔✴✳ư✧✯✩✱✳✤✜✔✜- - - hÕt - - -Hä tªn thÝ sinh:.............................................................2SBD:.......................✤✳✒  S✞✂GIÁO D C VÀ ÀO T OTUYÊN QUANG✁ĐỀ CHÍNH THỨC✄☎THI CH N H C SINH GI I C P T NHL P 12 THPT N M H C 2012-2013✆✝✝✟✠✡☛☞Môn thi: SINH H CTh i gian làm bài: 180 phút (không k th i gian giao✍✌☞✌✑(✒✎✏)này có 01 trang)Câu 1 (2,0 điểm): Thụ tinh kép là gì? Ý nghĩa của thụ tinh kép đối với sự phát triển của cây?Câu 2 (2,0 điểm):a) Trong nuôi cấy không liên tục vi sinh vật có trường hợp xảy ra hiện tượng sinhtrưởng kép. Cho biết đặc điểm của hiện tượng này?b) Etanol (nồng độ 70%) và penixilil đều thường dùng để diệt vi khuẩn trong y tế. Hãygiải thích vì sao vi khuẩn khó biến đổi chống được etanol, nhưng lại có thể biến đổi chốngđược penixilil?Câu 3 (2,0 điểm): Một cốc rượu nhạt (5% → 6% etanol) hoặc bia, cho thêm một ít chuối, đậycốc bằng vải màn, để nơi ấm, sau vài ngày sẽ có váng trắng phủ trên bề mặt môi trường. Rượuđã biến thành giấm.a) Hãy điền hợp chất được hình thành vào sơ đồ sau:CH3CH2OH + O2 → .................................... + H2O + Qb) Váng trắng do vi sinh vật nào tạo ra? Ở đáy cốc có loại vi sinh vật này hay không?Tại sao?c) Nhỏ một giọt nuôi cấy vi sinh vật này lên lam kính rồi nhỏ bổ sung một giọt H2O2vào giọt trên sẽ thấy hiện tượng gì?d) Nếu để cốc giấm cùng với váng trắng quá lâu thì độ chua của giấm sẽ như thế nào?Tại sao?Câu 4 (2,0 điểm):a) Nêu cấu trúc của enzim? Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của chúng?b) Tại sao khi tăng nhiệt độ quá cao so với nhiệt độ tối ưu của 1 enzim thì hoạt tính củaenzim bị giảm hoặc bị mất đi? Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằngcách nào?Câu 5 (1,0 điểm ): Trình bày các nguồn cung cấp Nitơ cho cây xanh? Người ta thường khuyênrằng “Rau xanh vừa tưới phân đạm xong không nên ăn ngay”. Hãy giải thích lời khuyên đó?Câu 6 (2,0 điểm):a) Nêu định nghĩa và nguyên nhân của mạch đập?b) Nêu sự tiến hóa và ý nghĩa tiến hóa của tim và của hệ tuần hoàn?Câu 7 (2,0 điểm): Tại một bệnh viện, bác sĩ cho làm tiêu bản nhiễm sắc thể và tế bào của mộtcậu bé và nhận được kết quả : cậu bé có 2n = 47, cặp nhiễm sắc thể số 21 có 3 chiếc.Hãy cho biết cậu bé đã mắc bệnh gì? Giải thích nguyên nhân gây ra bệnh đó?Câu 8 (2,0 điểm):a) Dựa vào cơ sở nào người ta phân loại các gen thành gen cấu trúc và gen điều hòa?b) Trong tự nhiên, dạng đột biến nào là phổ biến nhất? Vì sao?Câu 9 (3,0 điểm): Một gen có 1170 nucleotit. Trong gen số nucleotit loại G = 4A. Sau đột biếnphân tử protein do gen tổng hợp nên giảm đi 1 axit amin và xuất hiện thêm 2 axit amin mới.a) Xác định chiều dài của gen sau đột biến ?b) Khi gen trên tự nhân đôi 3 lần thì nhu cầu số nucleotit loại A giảm đi 14 nucleotit. Sốliên kết hidro bị phá vỡ trong quá trình trên là bao nhiêu?Câu 10 (2,0 điểm): Ở cây cà chua, màu quả được quy định bởi một cặp gen alen và tính trạngquả đỏ là trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. Gen quy định tính trạng này nằm trênnhiễm sắc thể thường. Cho 4 cây quả đỏ tự thụ phấn, ở F1 nhận được tỉ lệ kiểu hình là 13 quảđỏ : 3 quả vàng. Xác định kiểu gen của 4 cây quả đỏ ở thế hệ P?✓-------------H t------------- Câu 1 (2,0 điểm):+ Thụ tinh kép là hiện tượng cả 2 nhân tham gia thụ tinh, một hoà nhập với trứng, nhân thứ haihợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n). Thụ tinh kép chỉ có ở thựcvật Hạt kín (thực vật có hoa).+ Vai trò của thụ tinh kép là sự đảm bảo chắc chắn dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đãthụ tinh để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo cho hậu thếkhả năng thích nghi với điều kiện biến đổi của môi trường sống để duy trì nòi giống.Câu 2 (2,0 điểm):a) - Trong nuôi cấy không liên tục vi sinh vật (VSV), khi có hiện tượng sinh trưởng kép thìđường cong sinh trưởng của quần thể VSV gồm: 2 pha lag và 2 pha log- Vi khuẩn sinh trưởng kép khi môi trường chứa nguồn cacbon gồm hỗn hợp 2 chất hữucơ khác nhau. Khi sinh trưởng, vi khuẩn sẽ đồng hóa trước tiên nguồn cacbon nào mà chúng“ưa thích” nhất.Khi nguồn cacbon thứ nhất cạn à nguồn cacbon thứ hai cảm ứng tổng hợp E cần cho chuyểnhóa chúng.- Hiện tượng sinh trưởng kép không chỉ hạn chế ở nguồn cacbon và năng lượng mà thấy ở cácnguồn Nitơ & Phôtpho.b) - Etanol (nồng độ 70%) có tác dụng gây biến tính protein; kiểu tác động là không chọn lọcvà không cho sống sót.- Penixilil ức chế sự tổng hợp PEG (peptidogican) vỏ vi khuẩn. Nhiều vi khuẩn mang genkháng kháng sinh (thường trên plasmit) mã hóa enzim penixilinaza cắt vòng beta – lactam củapenixilil và bất hoạt chất kháng sinh này.Câu 3 (2,0 điểm):a. Chất được hình thành là giấm:CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O + Qb) Váng trắng do vi khuẩn axetic liên kết với nhau tạo ra. Ở đáy cốc không có loại vi khuẩnnày, vì chúng là những vi sinh vật hiếu khí bắt buộc.c) Khi nhỏ một giọt H2O2 bổ sung vào một giọt dung dịch nuôi cấy vi khuẩn axetic sẽ thấy bọtnhỏ li ti hình thành, đó là do oxi thoát ra:catalaza2H2O22H2O + O2Enzim catalaza có ở các sinh vật hiếu khí bắt buộc.d) Vi khuẩn axetic biến rượu thành giấm gồm 2 giống chủ yếu: Acetobacter và GluconobacterKhi để giấm lâu ngày, vi khuẩn Acetobacter có khả năng tiếp tục biến axit axetic thành CO2 vàH2O, làm pH tăng lên, giấm mất dần vị chua.Câu 4 (2,0 điểm):a) Enzim một chất xúc tác sinh học được tạo ra trong cơ thể.Cấu trúc: + Thành phần là prôtêin hoặc prôtêin với 1 phần tử nhỏ gọi là côenzim.+ Trong phân tử enzim có 1 vùng không gian đặc biệt gọi là trung tâm hoạt động lànơi liên kết với cơ chất.- Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim: Nhiệt độ, Độ pH, Nồng độ cơ chất, Nồng độenzim, Chất ức chế.b) - Vì enzim có bản chất là protein nên khi tăng nhiệt độ quá nhiệt độ tối ưu của enzim thìenzim sẽ bị biến tính và mất chức năng xúc tác.- Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách điều chỉnh hoạt tínhcủa các enzim thông qua sử dụng các chất ức chế hoặc hoạt hóa enzim.Câu 5 (1,0 điểm ): Trình bày các nguồn cung cấp Nitơ cho cây xanh? Người ta thường khuyênrằng “Rau xanh vừa tưới phân đạm xong không nên ăn ngay”. Hãy giải thích lời khuyên đó?- Các nguồn cung cấp Nitơ cho cây xanh:1. Nitơ trong không khí1 - Nitơ phân tử (N2) – cây không hấp thụ được, nhờ VSV có định thành NH3- cây hấp thụ.- Nitơ ở dạng NO, NO2 gây đọc cho cây.2. Nitơ trong đất :Nitơ trong đất tồn tại ở 2 dạng:+ Nitơ khoáng(NO3- và NH4+) - cây hấp thụ trực tiếp.+ Nitơ hữu cơ (xác sinh vật) - cây không hấp thụ trực tiếp được, nhờ VSV đất khoáng hóathành NO3- và NH4+.Câu 10 : goi A quy dinh qua do, a quy dinh qua vangkieu gen AA, Aa quy dinh qua do, kieu gen aa quy dinh qua vang4 cay qua do (AA, Aa) tu thu phan cho 13 do : 3 vang tuong duong voi ty le4 do + 3 x (3 do : 1 vang) hay (AA x AA) + 3 x (Aa x Aa)do do kieu gen cua 4 cay qua do la 1 cay AA, 3 cay Aa2 ✆ B GIÁO D C VÀ ÀO T OL P 12 THPT N M 2008✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I QU C GIA✄☎☎✝✞✟✂THI CHÍNH TH C✠✡Môn: SINH H CTh i gian: 180 phút (không k th i gian giao )Ngày thi: 29/01/2008( thi g m 2 trang, có 20 câu, m i câu 1 i m)☎☞☛✌✍✑✏✎☞✎✍✒Câu 1.Cho các hình v v c u trúc màng sinh ch t (A,B,C,D và E) d✔✕✕✓✗(1)✘i ây.✖(4)(3)(3)(3)(3)(2)(A)(b)(a)(3)(B)ATP(E)(D)(C)✚✘✣✤a) G i tên các thành ph n t ng ngc kí hi u (1), (2), (3) và (4) các hình trên.b) T m i hình trên, hãy nêu ch c n ng c a protein trong màng sinh ch t.✙ơ✖✢✜✖✕✧✥✦✜★Câu 2.T bào b ch c u có kh n ng b t và tiêu hóa (phân gi i) vi khu n. Ch c n ng nàyc th c hi n b ngph ng th c nào? Mô t ho c v hình minh h a.Câu 3.tóm t t quá trình nitrat hóa trong t t amoni thành nitrit do vi khu n Nitrosomonas và ta) Vi t snitrit thành nitrat do vi khu n Nitrobacter.b) Ki u dinh d ng và ki u hô h p c a 2 lo i vi khu n trên nh th nào?Câu 4.Sinh tr ng c a vi khu n trong i u ki n nuôi c y không liên t c g m nh ng pha nào? c i m c a m ipha. Nh c i m c a ph ng pháp nuôi c y không liên t c trong công ngh vi sinh là gì?Câu 5.Nêu vai trò c a ch t kích thích sinh tr ng thu c nhóm auxin trong quá trình sinh tr ng và phát tri nth c v t. ng d ng c a auxin trong nuôi c y mô th c v t.Câu 6.Sng hóa cácbon trong quang h p các loài th c v t CAM th hi n c i m thích nghi v i môitr ng s ng nh th nào?Câu 7.D a trên c i m hô h p th c v t, hãy nêu c s khoa h c c a các ph ng pháp b o qu n nông s n:b o qu n l nh, b o qu n khô và b o qu n n ng CO2 cao.Câu 8.Khi phân tích s ti n hóa c p phân t , Kimura (1968) ã nh n nh r ng “ph n l n các t bi n gen làtrung tính”. Nhi u t bi n nh v y sau nàyc xác nh là các t bi n “câm”. Trên c s c u trúc genvà quá trình bi u hi n gen sinh v t nhân th c (eucaryote), hãy cho bi t các t bi n “trung tính” có thhình thành do nh ng nguyên nhân nào?Câu 9.Nêu nh ng b ng ch ng sinh h c ch ng minh sinh gi i tuy a d ng nh ng có chung ngu n g c. Trongnh ng b ng ch ng ó, b ng ch ng nào có tính thuy t ph c nh t? Vì sao?Câu 10.✩✚✬✫✪✭✧✯✫✧✘✫ơ✖✰✓✣✢✜✖✮✙✜✩✬✘ơ✕✱✭✘✥✥✭✲✲✕✭✳★✭✖✔✤✕✘✖✩✪✖✲✣✱★✲✵✘✶★✦✕✘✢✰✴✣ơ✖★✖✴✕✲✤★✷✤✖✤✖✕✸✸✮✹✴★✮✲✘✱✤✢✲✸✮✣✘✰✘✗✮✺✩☛✖✖✲✘✰✕✘✤✸✮✫✤ơ✙✫✫✪✫★✫✩✫✤✱✘✫ơ✮✫✷✕✯✤✘✮✫✖✸✘✚✼✩✗✘✷✻✔✩✘✩✷✸✘✘✢✖✼✘✕✷✲✩✣✤ơ✖✤✩✸✘✲✷✮✵✯✺✗✙✵✜✯✘✯✖✩✕✘✵✜✱✪✜✜✴1 ✕✭✫✺☛✣Hãy gi i thích vì sao các cây t th ph n th ng không x y ra s thoái hóa gi ng, trong khi hi n t ngnày th ng x y ra khi ti n hành t th ph n b t bu c các cây giao ph n?Câu 11.t ng h p m t lo i protein n gi n c a ng i nh vi khu n qua s d ng k thu t ADN tái t h p,ng i ta có 2 cách: 1) Cách th nh t: Tách gen mã hóa tr c ti p t h gen trong nhân t bào, r i cài o ngen ó vào plasmit c a vi khu n nh enzim ligaza; 2) Cách th hai: Tách mARN tr ng thành c a genmã hóa protein ó, sau ó dùng enzim phiên mã ng c t ng h p l i gen (cADN), r i cài o n cADN nàyvào plasmit nh enzim ligaza. Trong th c t , ng i ta th ng ch n cách nào? T i sao?Câu 12.th c v t, có 2 phép lai gi a các cá th (F1) d h p t v 2 c p gen (kí hi u 2 hai c p gen này là A, a vàB, b), m i c p gen quy nh 1 c p tính tr ng, tính tr ng tr i là tr i hoàn toàn. Trong phép lai 1, hai c pgen cùng n m trên m t c p nhi m s c th t ng ng; trong phép lai 2, hai c p gen n m trên hai c pnhi m s c th t ng ng khác nhau.a) Trong tr ng h p nào thì s lo i giao t và t l giao t t o ra t các cá th F1 hai phép lai là gi ngnhau? Khi ó t l ki u hình tr i v c hai tính tr ng F2 là bao nhiêu?b) Vi t các ki u gen cùng có ki u hình tr i v c hai tính tr ng m i phép lai.Câu 13.m t loài côn trùng, gi i tínhc xác nh b i c p nhi m s c th XX (con cái) và XY (con c). Khicho con c cánh en thu n ch ng giao ph i v i con cái cánh m thu n ch ng, thuc F1 toàn cánhen. Cho F1 giao ph i t do v i nhau, F2 thuc 1598 con cánh en và 533 con cánh m. Bi t r ng t tc con cánh m F2 u là cái và m i tính tr ng do m t gen quy nh. Hãy gi i thích k t qu phép laitrên và vi t slai.Câu 14.M t loài th c v t th ph n t do có gen D quy nh h t tròn là tr i hoàn toàn so v i gen d qui nh h tdài; gen R qui nh h tlà tr i hoàn toàn so v i gen r qui nh h t tr ng. Hai c p gen D, d và R, r phânli c l p. Khi thu ho ch m t qu n th cân b ng di truy n, ng i ta thc 14,25% h t tròn ; 4,75%h t tròn tr ng; 60,75% h t dài ; 20,25% h t dài tr ng.a) Hãy xác nh t n s các alen (D,d,R,r) và t n s các ki u gen c a qu n th nêu trên.b) N u v sau mang t t c các h t có ki u hình dài,ra tr ng thì t l ki u hình h t mong i khi thuho ch s nh th nào? Gi i thích.Câu 15.a) T i sao nhi u ng i m c b nh v gan ng th i có bi u hi n máu khó ông?b) S i u hòa huy t áp theo c ch th n kinh di n ra nh th nào?Câu 16.Vì sao n ngprôgesterôn trong máu thay i chu kì kinh nguy t c a ph n ? S t ng và gi m n ngprôgesterôn có tác d ng nh th nào t i niêm m c t cung?Câu 17.c protein c a th c n nh ng l i không phân gi i proteinT i sao enzim pepsin c a d dày phân gi ic a chính c quan tiêu hóa ó?Câu 18.Trong m i quan h v t n th t – con m i, n u s l ng cá th c a qu n th loài n th t và qu n th conm i ub s nb tv im cnh nhau, thì s l ng cá th c a qu n th nàoc ph c h i nhanh h n?Vì sao?Câu 19.Hãy nêu nh ng nguyên nhân ch y u và ý ngh a c a vi c hình thành sinh thái trong qu n xã. Cho ví dv n i mà các sinh v t th ng có sinh thái h p.Câu 20.T i sao trong h sinh thái, n ng l ng hóa h c luôn m t i sau m i m t xích c a chu i th c n?✮✴✖✩☛✕✲✕✷✮✖✬✫✖✢✮✤✴✭ ✷✢✘✪✫ơ☛✶★✸✁✻✢✴✩✄☛ ☛✖✩✣✂✖✮✱✘✪✥✭✘☛✤✂★✖★ ✘✘✢✢✱✪✘✪✖✩☛☛✮☛✖✲☎✼✰✢✵✰✘✪✔✸✮✙✖✣✰✻✼✰✪✷✪✷✰✦✯✬✆✷✲✯✰✘ơ✱✰✰✖✬✆✲✘ơ✱✖✺☛✲✢✣✪✖✻✲✘✺✤✪✻✝✥✔✣✷✫✤✪✝✩✲✲✔✷✫✤✪✦☎✬✆✷✗✘✘✢✼✤✲✰✘✖✮✚✘✺✺✘✗✮✚✘✘★✢★✖✺✘✺✗✘✘✢✮✺✫✩✤✕✖✔✘✯✘✩✘✷✪✘✼✫✫✦✩✘ơ✱✕✷✸✘✮✴✼✷✪✗✘✼✪✮✬✘✼✘✪✷✞✗✚✘✷✸✤✪✲✘✯✼✰✪✔✷☛✘✖✬✪✢✴✘✪✞✖✬✘✪✚✘✞✪✺✚✺✲✚✲✼★✩✕✲✫✲✘✪✱✞✣✴✘✪✢✝✩✓✪✫✖✔✬✔☛✪✲✣✘✱☛✣✘✖✔✩✩✘✚✩✆ơ✮✖ ✱✘✷✘✤✣✧★✴✵✫✱✮✩✘✷✗✴✪✖✪✻✫✪✘✧✢★✖★✫✪✜✖✘ơ★✺✩✣✸✧✼✺✲✱✚✔✘✬✼✧✘✲✷✚✲✘✢✜✖✖✖✚ ★ơ✴✣✁✔✱✢★✩✵★✴ ✸ơ☛✟✖✕✪✣✧✢✲✼★✺✗✚✧✖✱✲✢✬✘✙✖✧✦2★✦✜ --------------------------------------H T----------------------------------- áp án:✶✰1a. chú thích hình: 1= photpholipit, 2= cácbonhidrat (ho c glico protein), 3=protein xuyên màng, 4= cácch t tan ho c các phân t tín hi u. 0,25b. ch c n ng c a các protein xuyên màng t ng ng m i hình:hình A và B: các protein xuyên màng ho c protein – gluco( glico protein ), làm ch c n ng ghép n i vành n di n các t bào.Hình C; protein th quan (th th ) b m t t bào làm nhi m v ti p nh n thông tin t ngoài truy n vàobên trong t bào (thí sinh c ng có th nói:protein trung gian gi a h th ng truy n tín hi u th nh t và th2, ho c ngo i bào và n i bào).Hình D: protein làm ch c n ng v n chuy n (ho c kênh) xuyên màng.Hình E: enzim ho c protein nh v trên màng theo trình t nh t nh (các protein tham gia các conngtruy n tín hi u n i bào theo tr t t nh t nh). 0,75TS nói thi u 1 trong 4 ch c n ng trên tr 0,25 nh ng không quá 0,75 .✕✰✣✘✻✧✤ơ✜★✖✜✦✺✰✧✜✩✸✣✲✔✩✩✰✴✲✣✸✴✩✥✲✺✔✕✣✣✵✁✰✔✘✴✜✜✷✪✲✧✸✰✜✕✰✘✼✼✘✼✘☛✮✔✖✕✣✷✸✘✼✂✮✩✧✘✜✘✥✖Câu 2.B ng ph ng th c th c bào (nh p bào) 0,25 .Mô t ho c v hình minh h a:- hình thành chân gi ho c bao l y vi khu n.- t o bóng th c bào liên k t v i lizoxôm.- vi khu n b tiêu hóa (phân gi i) b i các enzim có trong lizoxom. 0,75✯☛✸✖✫✜✰✘✮✓✙✕✫✭✰✩✗✪✮✭✼✫✤✂Câu 3:tóm t t 2 giai o n:a. s+ giai o n nitrit hóa do vi khu n NitrosomonasNH4 + + 3/2 O2NO2- + H2O +2H+ + n ng l ngHo c vi t: NH3NH2OH NO2+ Giai o n nitrat hóa do vi khu n nitrobacterNO3- + n ng l ngNO2- + 1/2 O2Ho c vi t: NO2- NO30,5b. dinh d ng và ki u hô h p:+ là nh ng vi sinh v t hóa t d ng, vì ngu n n ng l ng thuc t quá trình oxi hóa NH3NO2- vàNO2- NO3-; ngu n C t CO2 t o thành cacbon hidrat cho t bào c a mình.+ Là nh ng vi khu n hi u khí b t bu c c n oxi, vì n u không co oxi thì không th oxi hóa amoni và skhông có n ng l ng cho ho t ng s ng✬✘ơ✱✘✪✭✘✪✧✢✄✖✩✰✄✄✭✘✪✧✢✄✖✩✰✂✄✲✕✳✖✸✳✵✱✮✧✘✢✖✢✖✄✖✲✱✥✩✘✪✄✥✭★✩✬✚✩✲✷✓✵✺✧✢✪✘✷✖Câu 4:B n pha sinh tr ng c a vi sinh v t là:- pha ti m phát (lag): s l ng t bào h u nh không t ng (t ng ít); vi khu n t ng h p m nh m các enzimvà b c u t ng h p ADN chu n b cho phân bào.-pha l y th a (log, pha t ng tr ng hàm s m ): vi khu n phân chia m nh và s l ng t bào t ng theohàm s m .- pha cân b ng: (pha n nh): t c sinh tr ng và trao i ch t c a vi khu n n nh, s t bào ch t vàs t bào m i sinh ra cân b ng.- pha t vong: (pha suy gi m) : s t bào ch t v t s t bào m i sinh ra, vì v y s l ng t bào gi m.Nh c i m c a ph ng pháp nuôi c y không liên t c:- môi tr ng khôngc b sung các ch t dinh d ng (dinh d ng b c n ki t).✺✤✸✖★✔✺✩✚✭✧✢✖✚✗ ✧✢✓✪✖✭ ✘✼✢✖✺✧✭✺✤✥✁✩✪✖✧✢✖✁✺✁✯✺ ✘✕✼✘✷✤✘✭✺✩✺ ✘✞✖✩✩✼★✯✗✺✩✩✫✩✺✗✸✖✲ơ✖★✖✴ ☛✘✖✕✳✢✖✩✫✢✖✕✘✢✺✢✻✳✖✼✖3✪✣ ✔✕✲✕✩✤✸- s tích l y ngày càng nhi u các ch t qua chuy n hóa, g y c ch sinh tr ng c a vi sinh v t là nguyênnhân chính làm cho pha t ng tr ng (log) và pha n nh (cân b ng) ng n l i nên không có l i cho côngngh vi sinh.✮✜✁✖✯ ✧✤✘★✬✼✪✢✖✣Câu 5:Vai trò sinh lí c a auxin:- kích thích u th ng n (tính h ng sáng)- kích thích s phát sinh và sinh tr ng c a r (tính h ng t)- thúc y phân chia t bào và phát tri n qu .Tác ng vào ATPaza, kích thích b m proton chuy n H+ v phía tr c thành t bào t o môi trphá v thành ngay gi a các s i xelulo làm giãn thành t bào t ng th tích (l n lên).★✩✗✙✖✖✕✆✤✗✮✖✭★✩✘✖✲✘✫✲✘✷✔✩✗ơ☛✪✖✩✳ng axit✖✲✧✢✗✵✕✩✕✗✤ng d ng trong nuôi c y mô: dùng auxin k t h p v i xitokinin và các ch t kích thích sinh tr ng khác cótác d ng: t o r , t o ch i nhân gi ng..câu 6:quá trình th c v t CAM x y ra trong pha t i c a quá trình quang h p, trong ó có s d ng các s n ph mpha sáng là ATP, NADPH2 kh CO2 t o thành các ch t h u c .- th c v t CAM là nhóm th c v t m ng n c, s ng n i hoang m c (khô h n). ti t ki m n c (gi m sm t n c do thoát h i n c) và dinh d ng khí (quang h p) nhóm th c v t này có s phân chia th igian cnh CO2 nh sau:+ giai o n c inh CO2 u tiên di n ra vào ban êm khi khí kh ng m+ giai o n tái cnh CO2 theo chu trình Calvin di n ra vào ban ngày khi khí kh ng óng.l ng CO2 ngay c khiK t lu n: do c i m thích nghi v i i u ki n sinh thái nh v y, nên m b othi u n c và ban ngày l khí kh ng óng l i.✢✜✴✖✺✆✪✱✪✴✭✤✺✭✸✘✢✮✫★✻✲✕✘✪ơ✻✵✺✸✸✮✴✲✗✙✮ơ✪✩✘✪✣✗✖✫✖✮✕✗✗ơ✖✳✖✤✢✸✖☛✮✮✺✘✼✖✺✘✚✘✪ ✆✘✘✤✺✘✘✪✼✩✘✲✸✘ ✆✰✔✘✗✘✣✸✘✫✫✘✫✢✖✩★✖ ✗✘✖✪✦Câu 7.M c ích b o qu n nông s n là gi nông s n ít thay i v s l ng và ch t l ng. vì v y ph i kh ng chhô h p nông s n m c t i thi u.C ng hô h p t ng ho c gi m t ng ng v i nhi t ,m và t l ngh ch v i n ng CO2.th p (b o qu n l nh) và i u ki n khô (b o qu n khô) và trong i u ki n CO2Trong i u ki n nhi tcao (b o qu n n ng CO2 cao, hô h p th c v t sc h n ch m c t i thi u nên th i gian b o qu nsc kéo dài.✔ ✘✫✫✫✫✴✺✕✘✕✺✫✺✢✵✸✢✖✩✫✖✲✤✜✕☛✘✭✷✧✰✫✗ơ✖✖✔✣✣✣✘✷✘✷✣✫✱✘✫✫✘✱✘✷✔✘✪✣✫✫✘✩✷✸✓✘✢✮✓✗✔✷✕✫✼✝✕✘✘✜✺✲✤✪✣☛✖✫✫✜✢✖Câu 8Không ph i m i bi n i trong phân t ADN u d n n s bi n i trong protein (do các hi n t ng: sthoái hóa c a mã b ba, gen gi , các vùng ADN không mã hóa chi m ph n l n h gen, s t n t i c anhi u b n sao c a 1 gen trong h gen, s t n t i và chi m ph n l n c a intron trong các gen…)Không ph i m i s thay i trình t axit amin trong phân t protein u d n n s thay i v ho t tínhvà ch c n ng c a protein (ho c không làm thay i c u hình protein ho c còn ph thu c vào v trí các aatrong các vùng ch c n ng c a protein) 0,5 .Không ph i m i s thay i v ki u hình và ch c n ng protein u d n n làm thay i s thích nghi c asinh v t trong quá trình ch n l c t nhiên.Trong quá trình ti n hóa, ch n l c t nhiên ào th i các t bi n có h i, còn các t bi n trung tính (trongó có các t bi n “câm”) không b ch n l c t nhiên ào th i. các t bi n có l ic gi l i, nh ngchúng ch chi m 1 t n s r t th p (do các gen l n ang t n t i ãc ch n l c qua hàng tri u n m ti nhóa). 0,5✩✫✔ ✘✙✩ ✘✩ ✘✘✻✣✖✩✷✢✮✗✣✱★✪✮✔✩✫✣✱★✗✮★✔✘✙✮✩ ✘✮★✚✪ ✫✮✚✫✔ ✘✘✻✪✮✄✧✍✜★✂☎✁✂✁✆✄✂✞✝✔ ✫✲✔✘✙✧✮✩ ✘ ✘✘✜✸✙✮★✙✮✩✩✙✘✙✫✘✩✷✘✪✷✮✩✘✘✩✷✼✙✘✙✫✘✷✢✮✩✚✺✕✘✢✪✖✵✖✕✩✰✘✱✪✘✘✢✙✖✝✂Câu 9.4✙✣✧ ✯✯  ✫✙✙✫ơ✜✯✩Các b ng ch ng: gi i ph u so sánh, c sinh h c, phôi sinh h c, phân t …b ng ch ng thuy t ph h n c làb ng ch ng phân t (ADN, protein).Vì:V t ch t di truy n c a các i t ng khác nhau (procariot, eucariot, virut) u có thành ph n c u t o,nguyên lí sao chép và bi u hi n.. v c b n là gi ng nhau.Ph n l n các c tính khác (nh gi i ph u so sánh, s phát tri n phôi, t bào..) uc mã hóa trong hgen.Câu 10.Lý do:ng h p t , trong ó có các ng h p t l n (cóN u t th ph n b t bu c các loài giao ph n thì t n sh i) t ng lên thoái hóa gi ng.i v i các loài t th ph n, thì s t th ph n là ph ng th c sinh s n t nhiên, nên các cá thng h ptr i và l n ãc ch n l c t nhiên gi l i th ng ít ho c không nh h ng n s c s ng c a c thsinh v t không bi u hi n s thoái hóa gi ng.Câu 11.Trong th c t ng i ta ch n cách th 2. 0,5B i vì:ADN (gen) tách tr c ti p t h gen ng i th ng mang intron, còn cADN (c t ng h p t mARNtrong t bào ch t) không mang intron.Các t bào vi khu n không có kh n ng c t b intron c a các gen eucariot nên o n ADN cài tách t c ti pt nhân không t o rac protein bình th ng.o n ADN phiên mã ng c cADN chính là b n sao t ng ng c a mARN dùng d ch mã protein, cókích th c ng n h n nên d dàng tách dòng và bi u hi n trong i u ki n in-vitro. 0,5 .Câu 12.a. t l các lo i giao t2 phép lai là gi ng nhau trong tr ng h p phép lai 1 m i bên u có hoán vgen v i t n s b ng 50%, còn phép lai 2 các gen phân li hoàn toàn c l p và t h p t do (theo qui lu tphân li).Trong tr ng h p ó, có 4 lo i giao tc t o ra v i s l ng t ngng là: 1AB:1Ab:1aB:1ab. Vìv y, s ki u hình A-B- s chi m t l 9/16=56,25%. 0,5 .b. Có 5 ki u gen cho ki u hình tr i v c 2 tính tr ng trong tr ng h p liên k t gen (pl 1) là AB/AB,AB/Ab, aB/AB, AB/ab và Ab/aB.Có 4 ki u gen cho ki u hình tr i v c 2 tính tr ng trong tr ng h p phân li (pl 2) là AABB, AaBB,AABb, AaBb. 0,5 .Câu 13.Vì 1 gen qui nh 1 tính tr ng , nên k t qu ki u hình F1 cho th y tính tr ng cánh en là tr i, kí hi ugen A là cánh en và gen a là cánh m.Vì tính tr ng không phân bu 2 gi igen này n m trên nst gi i tính.Ch khi gen này n m trên vùng t ng ng c a X và Y m i th a mã k t qu phép lai.- Vi t slai.Câu 14.a. xét t ng tính tr ng trong qu n th :d ng h t: 19% tròn:81%dàit n s alen d=0,9; D=0,1 c u trúc ki u gen qui nh hình d ng h t là:0,01DD: 0,18Dd: 0,81dd.Màu h t: 75% : 25% tr ng t n s : r=0,5; R=0,5.c u trúc ki u gen qui inh màu h t là: 0,25RR: 0,5Rr: 0,25rrb. các h t dài, có t n s ki u gen là: 1ddRR: 2ddRr.N u em các h t này ra tr ng ta s có t l phân li ki u hình tính theo lí thuy t thuc v sau là:8 h t dài (ddR-): 1 dài tr ng (ddrr).✻✜✜✴✻✕✔✺✸✔✘✔✫ơ✚✲ ✰✕✔✘✘✕✣✢✮✬✷✮✩✫✖✩✪✺✣✘✕✖✲✗✚✘✢★✖✚✺✤✘✱✘✢✴✘✱✰✢✻✻✺✪✧✄✺✕✕✲✗✫ơ✶✮✴✮✮✴✖✘✜✩✷✰✘✘✢✙✙☛✪✖✮✵✰✫✤✢✺✲✘✖✲✱✮ơ✖✜★✺✸✣✄✮✩☛✂✙✮✖✜✤✩ ✣✮✩☛✖☛✖✘✢✖✢✖✥✕✩✭✬✫✩✧✘✞✪★✘✪☛✢✥✮✖✖✲✪✫✢✶✬✖✜✼★✲✆✗✘ơ✖✔✣ơ✘✣✂✖✺✣✔✤✪☛✻✝✚✺✤✢✘✖✼✦✯ ✗✤✘✷✸✸✢✮✺☛✘✢✘✪✖✺✸✢✻✲✗✪✢✖✘ơ✖✖ơ✖✩✓✣✂✝✲✲✔✩✷✫☛✪✢✖✲✲✔✷✫☛✪✢✖✂✩✘✼✲✕✫✪✤✘✪✷✣✺✘✘✺✔✯✘✪✤✗✗✄✯✩✘ơ✱✗✖✝✫✞★✩✘ơ✱✚✲✪✥✚✪✺✄✲✼✪✄✬✘✪✚✪✺✞✄✕✲✘✄✕✘✪✚✪✺✲✪✩✲✘✪✱✓✩✣✘✬✪✘✤✢✖✝✞5✴ Câu 15.a. trong các y u t tham gia quá trình ông máu có nhi u y u t do gan ti t ra bao g m: fibrinogen,prôthrombin, y u t VII, proconvertin, chrismas, stuart.. Vì v y khi gan b h ng ho c suy y u, vi c s nsinh ra các y u t này s b ình trmáu khó ông. 0,25 .b. s t ng gi m huy t áp s kích thích các áp th quan trên cung ng m ch và các xoang ng m chc nh làm xu t hi n các xunh theo các dây h ng tâm v trung khu i u hòa tim m ch hành t y, t ótheo các dây li tâm thu c h th n kinh sinh d ng n tim và m ch làm thay i nh p tim và gây co dãnm ch.- N u huy t áp t ng, xung theo dây th n kinh i giao c m (dây X) n tim, làm gi m nh p và c ngco tim ng th i làm giãn m ch ngo i vihuy t áp gi m.- N u huy t áp h , xung theo dây giao c m n h tim m ch làm t ng nh p và c ng co c a tim, ngth i làm co các m ch ngo i vi nâng huy t áp lên m c bình th ng.0,75 .Câu 16.Th vàng hình thành và phát tri n gi a chu kì kinh nguy t ti t ra progesteron và estrogen làm cho n ngprogesteron trong máu t ng lên. Th vàng thoái hóa làm cho LH gi m t ó gây gi m n ngprogesteron trong máu.0,5- N ng progesteron t ng lên làm dày niêm m c t cung, chu n b ón h p t vào làm t và ng th ic ch tuy n yên ti t FSH và LH, nang tr ng không chín và không r ng. n ng progesteron gi m gâybong niêm m c t cung xu t hi n kinh nguy t và gi m c ch lên tuy n yên, làm tuy n yên ti t FSH vàLH. 0,5Câu 17.Pepsin c a d dày không phân h y protein c a chính nó vì:ng i bình th ng, l p trong l p thành d dày có ch t nhày b o v . ch t nhày này có b n ch t làglicoprotein và mucopolisacarit do cá t bào c tuy n và t bào niêm m c b m t c a d dày ti t ra. 0,25- L p ch t nhày nói trên có 2 lo i:+ lo i hòa tan: có tác d ng trung hòa 1 ph n pepsin và HCl.+ Lo i không hòa tan: t o thành 1 l p dày 1-1,5mm bao ph toàn b l p thành d dày. L p này códai,+có tính ki m có kh n ng ng n ch n s khuy ch tán ng c c a Ht o thành “hàng rào” ng n tác ngc a pepsin-HCl.+ ng i bình th ng, s ti t ch t nhày cân b ng v i s ti t pepsin-HCl, nên protein trong d dày khôngb phân h y (d dàyc b o v ).Câu 18.Qu n th con m i ph c h i nhanh h n. 0,25Vì:M i con v t n th t th ng s d ng nhi u con m i làm th c ntiêu di t 1 con v t n th t s có nhi ucon m i s ng sót.Con m i th ng có kích th c bé h n, t c sinh s n nhanh h n v t n th t, nên qu n th con m ith ng có ti m n ng sinh h c l n h n qu n th sinh v t n th t. 0,75Câu 19✩✺✔✩✺✩✘✩✱✺✩✸✩✼✰✞✣✫✺✓✘ ✼✣✘✂✄✩✧✫✓✘✮✕✫✷✘✪✷✪✴✔✣✔✗✘✤✪✘✖★✚✷✩✣✳✥ ✘✘✪✼✖✪✩✩✚✺✧✩✘✫✘✫✼☛✘✷✖✩✘✱☛✩✪✫✪✄✩✩✫✪✘✣✧✪✼☛✘✷✘✖✲☛✪✘✪☛✜✲✱★✩✂✖✲✩✤✣✱✵✲✘✷✧✫✘✫✱✘✷✥✂✭✱✘✷✧ ✘✼✪✘✢✻✩✩✱☛✻✩✱✜✜✩✣✪✘✷✫✴✕✣✩✩✩✫✻✜✂✪★★★✕✤☛☛✗✖✗✕✫✪✕✣✫✖✩✩ ✩✔✩✰✪✂✪★✕✗✪✚✪✴✪✗✪✷✗✗✪✘✷★✔✩✫✧✧✰✢✖✧✪✄✮✘✷★★✩✤☛✯✩✗✖✼✪✮✘✪✮✫✢★✚✕☛✖✣✖✲✱✱✂ơ✴✔✸✧✼✔☛✱✧✣✸✧✼✓✄✦✖✻✴✜✺✱✺✱☛✗✖✚✘ơ✷✫✸ơ✧✲✼✱✖✔✚☛✧✗✙✲✸ơ✧✼✂✖+ C nh tranh là nguyên nhân ch y u hình thành sinh thái sinh v t (0,25 đi m)+ Vi c hình thành sinh thái h p giúp cho các sinh v t gi m c nh tranh và nhth s ng chung v i nhau trong m t qu n xã (0,5 đi m)c ví d (0,25 đi m)+ Nêu ✁✝✂✄☞✌✡✄✞✆✍✑✒☎✎✆✟ ✠✡ó nhi u cá th có☛☞✏✓Câu 20. (1,0 i m)✔✕các h th ng sinh v t, khi m t c th chuy n hóa n ng l ng hóa h c tng glucôz+hay axit béo thành ATP (hô h p t bào) và sau ó chuy n vào các liên k t hóa h c (trong quá trình t ngh p các h p ch t m i), ho c chuy n thành các n ng l ng v nng (vd: co c ), và các ho tng✖✝✌✆✛✒✒✛✍✜✎✂ơ☞☞✡☞✘✑☞✘6✒✙✂✑✒✆✡✎✚✡✑✠ơ✙✄ơ ✡✎ s ng khác c a t bào, ... luôn có m t ph n, th m chí h u h t n ng l ng hóa h c s bi n thành nhi tthoát kh i c th và phát tán vào môi tr ng. (0,5 đi m)+ Vì các ho t ng s ng c a sinh v t di n ra liên t c, nên các sinh v t không ng ng chuy n hóan ng l ng hóa h c thành nhi t thoát kh i h sinh thái, nên n ng l ng luôn m t i m t ph n sau m im t xích c a chu i th c n. (0,5 đi m)✌✁✁ơ✂✎☞✑ ✘✑☎✒✡✎✌✙✁✏✄✆✏✂✘✑✒✙ ✂✝✠✁✝✆✆✁✂✓✝✆✘✘7✑✒✚✛✡✎☞✏✄ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIALỚP 12 THPT NĂM 2011Môn: SINH HỌCThời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày thi thứ nhất: 11/01/2011(Đề thi có 02 trang, gồm 14 câu)Câu 1. (1,0 điểm)a) Hãy mô tả tiến trình thí nghiệm dung hợp hai tế bào của hai loài động vật khác nhau đểchứng minh các phân tử prôtêin của màng sinh chất có khả năng di chuyển hay không.b) Để điều trị bệnh loét dạ dày do thừa axit, người ta có thể sử dụng thuốc ức chế hoạt độngloại prôtêin nào của màng tế bào niêm mạc dạ dày? Giải thích.Câu 2. (2,0 điểm)a) Nêu các chức năng chủ yếu của lưới nội chất. Cho một ví dụ về một loại tế bào của ngườicó lưới nội chất hạt phát triển, một loại tế bào có lưới nội chất trơn phát triển và giải thíchchức năng của các loại tế bào này.b) Vì sao tế bào bình thường không thể gia tăng mãi về kích thước? Trong điều kiện nào thìchọn lọc tự nhiên có thể làm cho sinh vật đơn bào gia tăng kích thước?Câu 3. (1,0 điểm)a) Bằng cơ chế nào tế bào có thể ngừng việc tổng hợp một chất nhất định khi cần?b) Thế nào là chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh của một enzim? Nếu chỉcó các chất ức chế và cơ chất cùng dụng cụ xác định hoạt tính của enzim thì làm thế nào đểcó thể phân biệt hai loại chất ức chế này?Câu 4. (1,0 điểm)Bằng thao tác vô trùng, người ta cho 40ml dung dịch 10% đường glucôzơ vào hai bình tamgiác cỡ 100ml (kí hiệu là bình A và B), cấy vào mỗi bình 4ml dịch huyền phù nấm men bia(Saccharomyces cerevisiae) có nồng độ 103 tế bào nấm men/1ml. Cả hai bình đều được đậynút bông và đưa vào phòng nuôi cấy ở 35oC trong 18 giờ. Tuy nhiên, bình A được để trên giátĩnh còn bình B được lắc liên tục (120 vòng/phút). Hãy cho biết sự khác biệt có thể có về mùivị, độ đục và kiểu hô hấp của các tế bào nấm men giữa hai bình A và B. Giải thích.Câu 5. (2,0 điểm)a) Hãy nêu cơ chế hình thành lớp vỏ ngoài của một số virut ở người và vai trò của lớp vỏ nàyđối với virut. Các loại virut có thể gây bệnh cho người bằng những cách nào?b) Giải thích tại sao virut cúm lại có tốc độ biến đổi rất cao. Nếu dùng vacxin cúm của nămtrước để tiêm phòng chống dịch cúm của năm sau có được không? Giải thích.Câu 6. (2,0 điểm)a) Giải thích vì sao người ta có thể chọn ba phương pháp: Xác định điểm bù CO2, giải phẫu lávà nhu cầu nước để phân biệt cây C3 với cây C4. Trình bày ba phương pháp trên.b) Trong điều kiện nào và ở loại thực vật nào thì hô hấp sáng có thể xảy ra? Giải thích. Nếukhí hậu trong một vùng địa lí tiếp tục trở nên nóng và khô hơn thì thành phần của các loạithực vật (C3 , C4 và CAM) ở vùng đó sẽ thay đổi như thế nào?1 Câu 7. (1,0 điểm)a) Nêu các biện pháp kĩ thuật xử lí đất để giúp cây tăng cường khả năng hấp thu chất dinhdưỡng từ đất. Một số loài cây trước khi gieo hạt, người ta cho hạt cây nhiễm loại bào tử nấmcộng sinh với rễ cây. Việc làm này đem lại lợi ích gì cho cây trồng? Giải thích.b) Khi bón các dạng phân đạm khác nhau như NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3 có làm thay đổi đặcđiểm của đất trồng không? Giải thích.Câu 8. (2,0 điểm)a) Nêu vai trò của axit abxixic và êtilen đối với sự sinh trưởng của thực vật.b) Nêu các yếu tố kích thích thực vật mở khí khổng vào lúc mặt trời mọc.Vì sao thực vật CAMcó thể đóng khí khổng vào ban ngày và mở vào ban đêm?Câu 9. (1,0 điểm)Các cây của loài Xanthium strunarium chỉ ra hoa khi được chiếu sáng tối đa là 16 giờ/ngày.Trong một thí nghiệm, người ta chiếu sáng các cây này mỗi ngày liên tục 16 giờ và để trongtối 8 giờ. Tuy nhiên, mỗi đêm lại được ngắt quãng bằng cách chiếu ánh sáng trắng kéo dàimột vài phút. Hãy cho biết các cây được trồng trong điều kiện thí nghiệm như vậy có ra hoakhông? Giải thích.Câu 10. (1,0 điểm)Một nữ thanh niên bị bệnh phải cắt bỏ hai buồng trứng, hãy cho biết nồng độ hoocmôn tuyếnyên trong máu biến động như thế nào? Chu kì kinh nguyệt và xương bị ảnh hưởng ra sao?Giải thích.Câu 11. (2,0 điểm)a) Khi huyết áp thấp thì quá trình lọc ở cầu thận của cơ quan bài tiết nước tiểu bị trở ngại,thận đã tự điều chỉnh huyết áp bằng cách nào để quá trình lọc trở lại bình thường?b) Nêu sự khác biệt về cấu trúc thận của loài động vật có vú sống ở sa mạc với cấu trúc thậncủa loài động vật có vú sống ở nước. Giải thích.Câu 12. (1,0 điểm)Nêu đặc điểm của mao mạch phù hợp với chức năng của chúng. Giải thích tại sao bình thườngở người chỉ có chừng 5% tổng số mao mạch là luôn có máu chảy qua.Câu 13. (2,0 điểm)a) Giải thích cơ chế truyền tin qua xinap hóa học. Tại sao mặc dù có cả xinap điện lẫn xinaphóa học, nhưng đại bộ phận các xinap ở động vật lại là xinap hóa học?b) Để tối ưu hóa hiệu quả trao đổi khí thì bề mặt hô hấp phải có những đặc điểm gì? Giải thíchđặc điểm cấu tạo cơ quan hô hấp của chim thích nghi với đời sống bay lượn.Câu 14. (1,0 điểm)Loài chim cánh cụt có kiểu phân bố các cá thể một cách tương đối đồng đều trong vùng phânbố. Hãy cho biết loài này có tập tính gì và tập tính đó đem lại lợi ích gì cho loài?----------------------------HẾT---------------------------••Thí sinh không được sử dụng tài liệu.Giám thị không giải thích gì thêm.2 Họ và tên thí sinh: ………………………………..Số báo danh: ……………………………………...SỞ GD&ĐT BẠC LIÊUChữ kí giám thị 1:……………………KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2008 - 2009Đề thi chính thức(Gồm 02 trang)Môn thi: Sinh họcThời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀCâu 1 (4 điểm):a. Vì sao con sinh ra chỉ giống bố mẹ trên những nét lớn nhưng lại khác bố mẹ vàkhác nhau về nhiều điểm chi tiết.b. Người ta tiến hành lai hai cây thuốc lá có kiểu gen như sau:P ♀ AaBB x ♂ AABb.Biết rằng 2 alen A và a nằm trên NST số 2, còn 2 alen B và b nằm trên NST số 3.Hãy viết kiểu gen có thể có của con lai trong các trường hợp sau:- Con lai được tự đa bội hóa lên thành 4n.- Do xảy đột biến trong giảm phân ở cơ thể ♂ tạo con lai 3n.- Do xảy đột biến trong giảm phân ở cơ thể ♀ tạo con lai thể 3 ở NST số 2.Câu 2 (4 điểm):Cho lai giữa hai giống cà chua thuần chủng, người ta thu được F1 đồng nhất câycao, quả đỏ. Cho F1 thụ phấn với nhau được F2 phân li theo tỉ lệ:50% cây cao, quả đỏ25% cây cao, quả vàng25% cây thấp, quả đỏCho F1 thụ phấn với cây khác được thế hệ lai gồm:460 cây cao, quả vàng290 cây cao, quả đỏ210 cây thấp, quả vàngBiện luận, lập sơ đồ lai cho mỗi trường hợp. Biết rằng mỗi cặp tính trạng được quiđịnh bởi một cặp gen .Câu 3 (4 điểm):Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau:UUX: PheGAU: AspAGG: ArgGUX: ValGGU: GlyXGG: ArgUXX: Ser a. Một đoạn gen có trình tự nucleotit như sau:…GGXTAGXTGXTTXXTTGGGGA…Mạch 1…XXGATXGAXGAAGGAAXXXXT…Mạch 2Mã hóa chuỗi polipeptit có trình tự axit amin như sau: Arg - Gly - Ser - Phe - Val Asp - Arg.Mạch nào là mạch gốc? Đánh dấu mỗi mạch bằng hướng đúng của nó.b. Giả sử đột biến xảy ra làm axit amin Ser bị thay bằng axit amin Phe. Xác định rõ,chi tiết dạng đột biến trên.c. Giả sử đột biến thay cặp G - X bằng cặp A - T ở triplex thứ 7 trong đoạn gen trên.Hậu quả trên chuỗi polipeptit sẽ như thế nào? Đột biến dẫn đến hậu quả trên gọi là độtbiến gì?d. Khi đoạn gen trên tự nhân đôi, hãy xác định chiều của sợi dẫn đầu và chiều củađoạn Okazaki.e. Đoạn gen trên là loại gen có ở tế bào nào? Giải thích.Câu 4 (4 điểm):a. Khi lai hai cơ thể cùng loài, thu được một số hợp tử có tổng số 1152 NST đơn.Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10%. Biết số tinh trùng tham gia thụ tinh được tạonên từ một nhóm TB sinh dục đực sơ khai ở vùng A có 360 NST; số lần phân bào củamỗi TB sinh dục sơ khai bằng số lượng NST đơn trong bộ NST đơn bội của loài; cácTB sinh dục tạo nên đều giảm phân tạo thành tinh trùng.Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.b. Ở một tế bào sinh dục sơ khai, xét hai cặp NST tương đồng Aa và Bb. Hãy chobiết giao tử được tạo ra khi khi tế bào trải qua vùng chín thực hiện giảm phân tạo giaotử. Biết rằng trong quá trình giảm phân đã xảy ra đột biến lệch bội và đột biến chỉ liênquan đến 1 cặp NST.Câu 5 (4 điểm):a. Thế nào là mã bộ ba? Tại sao mã di truyền là mã bộ ba? Đặc điểm nào của mã ditruyền thể hiện tính thống nhất và đa dạng của sinh giới?b. Một gen rất ngắn được tổng hợp trong ống nghiệm có trình tự nucleotit như sau:Mạch 1: TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG XAT GTAMạch 1: ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX GTA XATGen này được dịch mã trong ống nghiệm cho ra 1 chuỗi polipeptit chỉ gồm có 5 axitamin. Hãy xác định mạch nào được dùng làm khuôn để tổng hợp nên mARN, viết cácdấu 5’ và 3’ vào các đầu của gen. Giải thích?HẾT SỞ GDĐT BẠC LIÊUKỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2009 – 2010Đề thi chính thức(Gồm 02 trang)Môn thi: SINH HỌCLớp:12Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)ĐỀCâu 1 (4 điểm)a. Vì sao ADN được xem là vật chất di truyền? Hãy giải thích vì sao trên mỗichạc tái bản chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lạiđược tổng hợp gián đoạn?b. Cho 2 cặp gen không alen Aa và Bb nằm trên NST thường. Khi một tế bàosinh tinh mang 2 cặp gen trên giảm phân tạo giao tử thì trên thực tế có thể tạo ranhững loại giao tử nào? Biết rằng quá trình giảm phân nếu xảy ra đột biến thì chỉ liênquan đến cặp NST chứa cặp alen Aa thuộc dạng đột biến tạo thể lệch bội.Câu 2 (4 điểm)a. (2 điểm) Người ta tiến hành thí nghiệm tạo ra nhiều bản sao của ADN trongống nghiệm như sau: cho 8 phân tử ADN giống nhau, thành phần hóa học toàn bộđều là N15 (nitơ nặng) tiến hành tự nhân đôi 5 lần liên tiếp trong môi trường mà cácnucleotid tự do đều chứa N14 (nitơ nhẹ). Sau đó đem ly tâm ống nghiệm chứa cácphân tử ADN con.1. Sau khi ly tâm các ADN con phân bố trong ống nghiệm như thế nào ? Giảithích ?2. Theo lý thuyết số ADN tương ứng từng nhóm phân bố là bao nhiêu ?b. (2 điểm) Người ta tiến hành thí nghiệm với bacteriophage xâm nhập E.colinhư sau:- Nuôi phage trong môi trường có chứa các đồng vị phóng xạ P32 và S35.- Cho Phage nhiễm vào vi khuẩn E.coli không có nhiễm phóng xạ một khoảngthời gian đủ để bám vào vách tế bào vi khuẩn và bơm chất nào đó vào trong tế bào.- Đem li tâm dung dịch chứa E.coli và Phage.1. Hãy dự đoán kết quả thu được sau khi li tâm.2. Giải thích kết quả.3. Thí nghiệm trên nhằm chứng minh điều gì?Câu 3 (4 điểm)Ở gà, gen A qui định chân thấp trội hoàn toàn so với alen a qui định chân cao;gen B qui định lông trắng trội hoàn toàn so với alen b qui định lông vàng.1 Thống kê qua nhiều lứa đẻ của một cặp gà bố mẹ, người ta thu được F1 có tỉ lệphân li như sau: 2 trống chân thấp-lông trắng: 2 mái chân thấp-lông vàng: 1 trốngchân cao-lông trắng: 1 mái chân cao-lông vàng.a. Không cần viết sơ đồ lai, hãy xác định kiểu gen và kiểu hình của cặp gà bốmẹ và xác định qui luật di truyền đã chi phối phép lai nói trên.b. Để thu được F1 gồm 8 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau, phải chọn cặp bốmẹ có kiểu gen và kiểu hình như thế nào?Câu 4 (4 điểm)a. (2 điểm)Có hai quần thể của một loài côn trùng ở trạng thái cân bằng di truyền. Trongquần thể thứ nhất, một locut có tần số các alen là M = 0,7 và m = 0,3; một locut kháccó tần số các alen là N = 0,4 và n = 0,6. Trong quần thể thứ hai, tần số của các alenM, m, N và n tương ứng là 0,4; 0,6; 0,8 và 0,2. Hai locut này nằm trên hai nhiễm sắcthể thường khác nhau và phân li độc lập với nhau. Người ta thu một số cá thể tươngđương (đủ lớn) gồm các con đực (♂) của quần thể thứ nhất và các con cái (♀) củaquần thể thứ hai, rồi chuyển đến một vùng vốn không có loài côn trùng này và chogiao phối ngẫu nhiên. Tần số các giao tử Mn của quần thể F1 được mong đợi là baonhiêu? Viết cách tính.b. (2 điểm)Nghiên cứu một bệnh ở người. Trong một gia đình, bố bị bệnh, mẹ bình thường,sinh được một trai bị bệnh và một gái bình thường; Người con gái lớn lên lấy chồngcũng bình thường sinh một cháu gái bị bệnh.Xác suất để cặp vợ chồng người con gái sinh ra một đứa con thứ hai cũng bị bệnhlà bao nhiêu? Xác suất để cặp vợ chồng người con gái sinh ra hai đứa con kế tiếpbình thường là bao nhiêu phần trăm?Câu 5 (4 điểm)a. (2 điểm) Chiều cao trung bình của hai dòng thuốc lá tự phối và các cây conlai đo được tương ứng như sau: dòng cha = 119,50cm ; dòng mẹ = 71,75; F1 (con laicủa hai dòng) = 108cm. Tính sự gia tăng chiều cao do ưu thế lai biểu hiện ở F1. Dựkiến chiều cao trung bình ở F2 (nếu F2 chỉ biểu hiện ưu thế lai bằng1của F1).2b. (2 điểm) Trình bày hiện tượng làm cho loài có ưu thế lai ngày một giảm vàhiện tượng làm cho loài có ưu thế lai ngày một tăng ?--- Hết ---2 Họ và tên thí sinh: .................................Số báo danh: ..........................................SỞ GD&ðT BẠC LIÊUðề thi gồm có 2 trangChữ ký giám thị 1:..............................KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2007 - 2008CHÍNH THỨCMôn thi: SINH HỌCNgày thi: 04/11/2007Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao ñề)ðỀCâu 1: (3 ñiểm)Một phân tử ARN thông tin có X=A+G và U=300 ribônuclêôtit. Gen sinhra mARN ñó có hiệu số giữa guanin với một loại nuclêôtit khác bằng 12,5% sốnuclêôtit của gen. Trên một mạch ñơn của gen có 25% guanin so với số nuclêôtitcủa mạch.Tính:a. Chiều dài của gen sinh ra ARN thông tin trên.b. Số nuclêôtit mỗi loại của gen.c. Số nuclêôtit mỗi loại trên từng mạch ñơn của gen.Câu 2: (3 ñiểm)a. Bệnh mù màu và bệnh máu khó ñông là bệnh của nam giới. Quan niệmnhư vậy có ñúng không? Giải thích tại sao.b. ðể xác ñịnh chiều 5’3’ hay chiều 3’5’ của một ñoạn ADNngười ta thường dựa vào tiêu chí nào? Cho ví dụ minh họa.Câu 3 (3 ñiểm):a. Một tế bào sinh tinh chứa 2 cặp gen dị hợp AaBb nằm trên 2 cặp nhiễmsắc thể tương ñồng khác nhau. Khi tế bào này giảm phân bình thường cho mấyloại tinh trùng? Viết thành phần gen của các loại tinh trùng ñó.b. Một tế bào sinh trứng chứa 3 cặp gen dị hợp AaBbDd nằm trên 3 cặpnhiễm sắc thể tương ñồng khác nhau. Khi tế bào này giảm phân bình thường chomấy loại trứng? Viết thành phần gen của các loại trứng ñó.c. Trình bày sự hình thành thể Aaa.d. Tứ bội hóa cây lưỡng bội dị hợp (Aa) bằng dung dịch cônsixin rồi chọn1 cặp cây bố mẹ cho giao phấn. Kết quả thu ñược sẽ như thế nào? Cho rằng cáccây bố mẹ giảm phân bình thường và cho giao tử có sức sống. Gen A qui ñịnhquả ñỏ trội hoàn toàn so với gen a qui ñịnh quả vàng.Câu 4 (5 ñiểm):Ở một loài thực vật A (cây cao) trội hoàn toàn so với a (cây thấp); B (quảñỏ) trội hoàn toàn so với b (quả vàng). Giao phấn 2 cây dị hợp về cả 2 tính trạngnói trên, giả sử F1 thu ñược là một trong các trường hợp sau:a. F1: cây thấp, quả vàng chiếm 6,25%.b. F1: cây thấp, quả vàng chiếm 25%.1/2 c. F1: cây thấp, quả vàng chiếm 1%.- Xác ñịnh qui luật di truyền chi phối sự di truyền của 2 tính trạng chiềucao cây và màu quả trong mỗi trường hợp.- Tính tỉ lệ mỗi loại kiểu hình còn lại cho mỗi trường hợp.Biết rằng mọi diễn biến trong tế bào sinh noãn và sinh hạt phấn như nhau.Câu 5 (3 ñiểm):Một loài ñộng vật, con ñực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, con cáimang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX. Khi lai 2 cá thể thuần chủng con cái mắtñỏ và con ñực mắt trắng ñược F1: các con cái ñều mắt ñỏ thẫm, các con ñực ñềumắt ñỏ. Cho F1 tạp giao, tỉ lệ kiểu hình ở F2 của cả ñực và cái ñều là 3/8 mắt ñỏthẫm: 3/8 mắt ñỏ: 2/8 mắt trắng.Hãy biện luận và viết sơ ñồ lai từ P ñến F2. Cho rằng các cơ thể P, F1 giảmphân bình thường.Câu 6: (2 ñiểm)Trong sản xuất nông nghiệp người xưa thường nói: nhất nước nhì phântam cần tứ giống . Bằng mối quan hệ kiểu gen, môi trường và kiểu hình hãyphân tích câu nói trên .Câu 7: (1 ñiểm)Trong kỹ thuật di truyền plasmit có những ñặc ñiểm nào mà người tadùng làm thể truyền trong kỹ thuật cấy gen? Những thành tựu trong kỹ thuật ditruyền.---HẾT---2/2  ✄SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 THPTN M H C 2012 - 2013✂☎☎✆✝✞✟☎❀❁DB❂❃Môn thi: SINH H C 12 THPT - B NG ATh i gian: 150 phút (Không k th i gian giao )☎✠☛☞✌✍✡✏✎Câu I (4,0 i m ).u Hà Lan 2n = 14. Gi s quá trình gi m phân và th tinh x y ra bình th ng, không có hi n t ng1)trao i o n. Hãy xác nh s lo i h p t t i ac t o ra ch a 2 nhi m s c th có ngu n g c t “ông n i”và 3 nhi m s c th có ngu n g c t “bà ngo i”? T l ph n tr m các lo i h p t này?2) Khi t ng h p nhân t o o n pôlipettit g m 5 axit amin t các lo i axit amin t nhiên (tr axit amin mu). Có t i a bao nhiêu lo i o n pôlipettitc t ng h p?✑✎✒✓✓✓✔✎✚✎✎✛✜✛✎✙✏✦✥✤✎✙✘✙ư✢✔✥✤✗✕✢ư✏✦✢★✛ư✣✢✧✪✘✛✧✫✛✙✩✔✦✚✙✎✛✛✛✧✪✎✬✧✭✢✎✎✛✎✛✚✙✙ư✏✎Câu II (3,0 i m).1.M t qu n th ng u ph i, xét 4 gen không alen n m trên các c p nhi m s c th khác nhau: gen thnh t có 4 alen, gen th hai và ba có 3 alen, gen th t có 2 alen. Hãy d oán qu n th có t i a: bao nhiêuki u t h p giao t ? bao nhiêu lo i ki u gen?2. M t loài thú, locut qui nh màu lông g m 3 alen và theo th t át hoàn toàn nh sau: A > a’ > a,trong ó alen A qui nh lông en; alen a’ qui nh lông xám; alen a qui nh lông tr ng. Quá trình ng uph i 1 qu n th có t l ki u hình là:0,51 lông en: 0,24 lông xám : 0,25 lông tr ng.a/. Xác nh t n s t ng i c a 3 alen trên.b/. Thành ph n ki u gen c a qu n th trên nh th nào?✪✏✢✮★✯✥✤✰✏✣✱✪✏✢✎✣✣✏ư✎✬✏✚✙✛✔✦★✎✜✣✎✎✢✪✜✎✏✎✬✎✮✜✏✥✘✭ư✥✜✎✩✪✎✢✢✜✎ơư✪✳✏✪✏✴✳ư✏✎Câu III (4,0 i m).1. Nêu th c ch t c a quy lu t phân li. Vì sao ng i ta ch ng minh quy lu t phân li l i s d ng c pt bào?2. B ng ki n th c gi m phân, ch ng minh r ng n u m t loài sinh v t có b NST l ng b i (2n) thì st o ra 2n lo i giao t . Cho r ng các NST phân li c l p, không có s trao i chéo và không có t bi n x yra.c F1 phân li v i3. nòi b câu Rosy, ng i ta cho con mái u xám lai v i con tr ng u vàng thut l : 1chim tr ng u xám: 1chim tr ng u vàng: 1chim mái u xám. Hãy gi i thích k t qu trên.Câu IV (3,0 i m).1.N u có hai dòng ru i gi m thu n ch ng, m t dòng có ki u hình m t nâu và m t dòng có ki u hìnhm tson. Làm th nào có th bi tc lôcut gen quy nh tính tr ng màu m t này là n m trên NST th nglai v ki u hình minh ho .hay trên NST gi i tính X hay trong ti th ? Vi t sBi t r ng tính tr ng màu m t do m t gen quy nh.✱✱✒✬✗✒✳ư✛✣✔✕✭✴✎★✯✴✯✴✓★✣✒★✵✣★✶ư✯✛✴✎✛★✒✎✔✑✚✎✦✪✗✢✎✎✎✷✙ư✪✘✓✪✷ư✢★✬✢✪✎✪✎✴✎✓✓✩✏✎✴✦✱✪✏✥✏★★✳✥✴✎✏✴✥✸✎✎✙ư✏✴✦✷✴✗✛✹✏ư✏✎ơ✯✜✯✎✛✥★✛✎✜✏✎Câu V (3,0 i m).1. Trong công tác ch n gi ng ng i ta áp d ng nh ng ph ng pháp nàot o ra ngu n nguyên li ucho ch n l c? Ph ng pháp nào s d ng t hi u qu cao i v i ch n gi ng vi sinh v t? Gi i thích.2. Mu n nghiên c u m c ph n ng c a m t ki u gen nào ó v t nuôi ta c n ti n hành nh th nào?Câu VI (3,0 i m).m t loài th c v t bi t : A - h t vàng, a - h t xanh. B - v tr n, b - v nh n. Trong m t thí nghi mc t l ki u hình là 15,75ng i ta cho cây h t vàng, v tr n (d h p v 2 c p gen) t th ph n thì F1 thuvàng, tr n : 5,25 vàng, nh n : 3 xanh, tr n : 1 xanh, nh n. Hãy gi i thích k t qu thuc.✢✏✗✺✕✻✺✺ơư✔✘✛✓✢✎✷✒✺✓✕✢✏✓✣✘✛ư✢✎✦✎ơư✪★✣✣✎✴✴✒✳✭ư✏✎✑✴★✒✛✗✸✛✬✹✸✛ơ✜✙✸ơ✫★✱✏✰✎ư✬✕✭✘✙ư✼✴✫ơơ✫✓✓✎✙ư---H t--✽H và tên thí sinh:........................................................................... S báo danh:..........................✾✿✘  SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 THPTN M H C 2012 - 2013✂✄☎☎✆✟❁❂D✝✞☎B❃❄Môn thi: SINH H C 12 - BT THPTTh i gian: 150 phút (Không k th i gian giao☎✡☛☞✌)✠✎✍Câu I (4,0 i m).✔✕✒1 : B NST l ng b i c a ru i gi m 2n = 8.a. Theo lí thuy t, ru i gi m cái có th hình thành bao nhiêu lo i th ba kép v b NST?b. N u trên m i c p NST t ng ng xét 1 c p gen d h p thì theo lí thuy t, ru i gi m cái cóth hình thành bao nhiêu lo i th ba có ki u gen khác nhau2 : S sinh s n h u tính có c i m gì u vi t h n sinh s n vô tính?✏✑✏✓✖✔✕✘✘✗✚✙✏✖✔✜✛✖✣ơ✜✑✘✔✕✗✥✤✘✘✙✘✧✣✦✜✣✩★✧ơ✑✎✍Câu II (4,0 i m).✪✘✘ng i, nhóm máu Ac qui nh b i ki u gen IAIA và IAIO ; nhóm máu Bc qui nh b i ki uB BB OA Bgen I I và I I ; nhóm máu ABc qui nh b i ki u gen I I và nhóm máu Oc qui nh b iO Oki u gen I I . M t qu n th ng i có c u trúc di truy n cân b ng Hacdi-Vanbec thì t n s alen IA = 0,4; IB = 0,4 và IO = 0,2. Hai ng i u có nhóm máu A k t hôn thì xác su t h sinh con nhóm máu O làbao nhiêu ph n tr m?✫✣✣✥✑✗✑✣✣✥✤✗✑✤✘✣✣✥✗✑✘✬✣✘✣✥✤✗✑✕✚✭✤✬✮✫✏✑✚✫✖✕✣✯✑✬✰✎✍Câu III (4,0 i m).✖✘✣1)t bi n i m là gì? Có nh ng lo i nào?2)t bi n thay th m t c p nuclêôtit này b ng m t c p nuclêôtit khác có th gây ra bi nnh th nào trong chu i polypeptit trong 2 tr ng h p: x y ra c p nuclêôtit ngay sau b ba mvà c p nuclêôtit xa b ba mu?✙✏✱★✖✖✭✘✜✱✏✖✜✏✣✲iu✏✖✲✫✧✥✑✗✜✗✑✬✣✏✬✜✗✗✣✏✎✍Câu IV (4,0 i m).✚✬✴✩✖✘✣✣1:Trong k thu t di truy n, vi c l a ch n plasmit c n quan tâm✯✳n nh ng✦✜✣c i m nào?★✪✚✫✩✩✣✜2 : ng i b nh hoá x nang (cystic fibrosis) và alcapton ni u (alkaptonuria) u do m t alen l n trêncác NST th ng khác nhau quy nh. M t c p v ch ng không m c các b nh trên sinh ra m t a conm c c 2 b nh ó.a, N u h sinh con th hai, thì xác su t a tr này m c c 2 b nh trên là bao nhiêu?b, N u h mu n sinh con th hai ch c ch n không m c các b nh trên thì theo di truy n h c tv n có ph ng pháp nào?ơ✑✏✔✫✣✜✑✧✤✩✩✥✏✣✵✶✏✣✵✖✕✶✯✣✶✷✧✩✵✖✮✚✶✯✩✵✵✯✵✑✕ơ✑✎✍Câu V (4,0 i m).✮✔✜✸✣M t c p côn trùng chân ng n và chân dài giao ph i v i nhau, F1 ng lo t chân ng n. Cho F1t p giaoc F2. Cho F2 ti p t c t p giaoc F3 phân tính theo t l 13 chân ng n : 3 chândài. Cho bi t tính tr ng do m t c p gen alen qui nh, m i di n bi n trong quá trình gi m phânvà th tinh di n ra bình th ng, s c s ng c a các h p t và c a các cá th con u t 100% .✏✙✵✵✖✙✣✥✖✣✙✑✩✥✹✑✜✙✻✖✻✣✫✧✘✶✓✼✖✴✔✣✙✓✖✣✣Bi n lu n và vi t slai t P---H t--ơ✚✣✥✑✩✵✤✮✹✺✯✏✽n F3✾H và tên thí sinh:........................................................................... S báo danh:.........................✿❀  SGD& T NGH AN✁❇K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 THPTN M H C 2012 - 2013✂✄☎☎✆✟❈DB❉✝✞☎❊Môn thi: SINH H C 12 THPT - B NG BTh i gian: 150 phút (Không k th i gian giao )☎✠☛☞✌✍✡✏✎Câu I (4,0 i m ).c u trúc màng sinh ch t và cho bi t ch c n ng màng sinh ch t .1.V s2.Trong t bào 2n c a ng i ch a l ng ADN b ng 6.109 c p nuclêôtit.a) Cho bi t s ôi nuclêôtit có trong m i t bào các giai o n sau :- Pha G1- Pha G2- K sau c a nguyên phân- K sau c a gi m phân II.b) Quá trình nào x y ra c th ng i, có s tham gia c a 2 t bào cùng 1 lúc, m i t bào có46 crômatit?3.Theo dõi quá trình t nhân ôi c a 1ADN , ng i ta th y có 80 o n Okazaki, 90 o n m i.B ng ki n th c di truy n ã h c hãy bi n lu n xác nh ADN trên thu c d ng nào?Cóâu?✑ơ✓✔✕✕✖✙ư✡✖✗ư✗✛✘✕✜✢✦✖✣✓✤✧✙✧✙✖✥✓★★✥ơ✩ư✡✪✙✖✤✖✦✪✓✙ư✡✕✦✓✓✔✦✜✥✖✗✫✓✬✭✮✓✩✓✯✰✓✏✎Câu II (3,0 i m).1. - Cho bi t d ng t bi n gây h i ch ng ao ng i.- Phân bi t b NST c a ng i bình th ng v i ng i m c h i ch ng ao.2. Trong phép lai 1 c p ru i gi m, F1 thuc 600 con, trong ó có 200 con ru i+ Hãy gi i thích k t qu phép lai trên b ng b ng ki n th c di truy n ã h c .+ N u cho F1 giao ph i v i nhau thì F2 th nào ?✦✖✓✭✰✖✰✰✙ư✢★✱✡✔✖✗ư✕✖✡✓★✥✡✲ưư✡✳✰✛✜✲✗✱✓✜✣ư✖✔✗✫✓✓c✪✬✖✏✎Câu III (4,0 i m).1) Trình bày c ch phát sinh th tam b i, th t b i .2) Trình bày 2 quy trình khác nhau cùng t o ra th song nh b i✏ơ✏✵✶✷✶✏✸✹✶th c v t.✺✻✼Câu IV (5,0 i m).1. ru i gi m; Gen B qui nh mình xám là tr i hoàn toàn so v i gen b qui nh mìnhen, gen F qui nh cánh dài là tr i hoàn toàn so v i cánh c t f. Gen n m trên nhi m s c thth ng. Cho hai ru i F1 u có ki u gen d h p t hai c p alen giao ph i v i nhau, k t qu laithuc 4 lo i ki u hình trong ó có ki u hình mình xám, cánh c t chi m t l 5%.Các quátrình x y ra bình th ng. Bi n lu n và vi t slai cho phép lai trên.2. cà chua, qulà tính tr i hoàn toàn so v i qu vàng. Cho cà chua qud h plai phân tích, k t qu lai thuc 48% cà chua qu, 52% cà chua qu vàng. Gi i thích k tqu lai bi t r ng b NST không i trong gi m phân, không có hi n t ng gen gây ch t.Câu V (4,0 i m).Xét 2 phân t ADN, phân t ADN th nh t có (A+G) / (T+X) = 2/3, phân t ADN thhai có (A+G) / (T+X) = 1 ( hai phân t trên không thu c lo i có A=T=G=X).1. Phân t nào là ADN m t m ch ? Phân t nào là ADN hai m ch? Gi i thích.2. t bi n gen x y ra phân t ADN th hai:a). t bi n có làm thay i t l (A+G) / (T+X) không? Gi i thích.b). t bi n thu c d ng nào không làm thay i t l (A+T) / (G+X)? Gi i thích.✓✩✽✔✕✓✓ư✓✯✯✰✰✡✔✓✫✲✲✩✯✛✾❀✓✜✢✯✿✣✳✲✩✖★✦✓ư✛✩★✓ư✡✭✽★✖★✖✮✾✖❂ơ✓✓ư✲✛✰★✓❃✖❁✭✔✰★✜✓✓✩✓★★❂★★✭ư✓❂★✛❀✗✖✖✕❀✦❀✰✦❀✰✱✦✰✖✰★❀✥✖❀✓❃❁★✗✭★✦✱✰✖✰✓❃❁✭★---H t--❄❆H và tên thí sinh:........................................................................... S báo danh:..........................❅✛✩❀✱✯✗  ✄SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 THPTN M H C 2012 - 2013✂☎☎✆✝✞✟☎❀❁CHÍNH TH C❂Môn thi: SINH H C 12 THPT - B NG ATh i gian: 150 phút (Không k th i gian giao )☎✠☛☞✌✍✡✏✎Câu I (4,0 i m ).1) Ng i ta nuôi m t t bào vi khu n E.coli trong môi tr ng ch a N14 ( l n th 1). Sau m t th h ng i tachuy n sang môi tr ng nuôi c y có ch a N15 ( l n th 2) cho m i t bào nhân ôi 2 l n. Sau ó l i chuy n các tbào ãc t o ra sang nuôi c y trong môi tr ng có N14 ( l n th 3) chúng nhân ôi 1 l n n a.a. Hãy tính s phân t ADN ch ch a N14 ; ch ch a N15 và ch a c N14 và N15 l n th 3.b. Thí nghi m này ch ng minh i u gì?2) Phân bi t gen c u trúc và gen i u hoà?3) Trong t nhiên d ng t bi n gen nào là ph bi n nh t? Vì sao?4) Nêu nh ng c i m khác nhau c b n trong nhân ôi ADN sinh v t nhân s và sinh v t nhân th c.✔✕✗✒✓✗✖✖✒✓✔✚✎✑✑✗✏✎✎✔✛✖✙✜✖✏✒✎✘✑✙✎✔✒✑✏✗✏✒✛✑✗✎✑✎✖✢✣✗✦✤✥✖✥✖✧✖✖★✘✎✖✙★✘✎✔✪✔✙✎✛✩✓✏✎✫✎✦ơ✎✧✭✭ơ✢✩✏✎Câu II (3,0 i m).M t loài th c v t giao ph n có alen A quy nh h t tròn là tr i hoàn toàn so v i alen a qui nh h t dài;là tr i hoàn toàn so v i alen b qui nh h t tr ng. Hai c p gen A, a và B, b phân li calen B qui nh h tl p. Khi thu ho ch m t qu n th cân b ng di truy n, ng i ta thuc 475 h t tròn, tr ng; 6075 h t dài, ;1425 h t tròn, ; 2025 h t dài, tr ng.1) Hãy xác nh t n s các alen (A, a; B, b) và t n s các ki u gen c a qu n th nêu trên.2) N u v sau mang t t c các h t có ki u hình dài,ra tr ng thì t l ki u hình h t khi thu ho ch snh th nào?✙✭✓✎✮✯✛✩✎✮✓✎✛✰✯✎✮✎✮✛✱✫✛✎✓✓✗✭✏✲★✱✧✛✒✎✓✜✑✛✎✛✰✑✱✎✛✰✛✗✎✣✗✣✏✗✏✮✳✔✙✏✦✵✎✛✏✰✘✴✔✛✶✛✥✑✏✎Câu III (4,0 i m).1) Nh ng tr ng h p nào gen không t o thành c p alen?2) Trong quá trình phát tri n phôi s m ru i gi m c có b nhi m s c thc ký hi u AaBbDdXY,l n phân bào th 6 ng i ta th y m t s t bào c p Dd không phân ly. Cho r ng phôi ó phát tri n thànht bi n, thì nó có bao nhiêu dòng t bào khác nhau v s l ng nhi m s c th ? Hãy vi t ký hi u b NSTthc a các dòng t bào ó.3) m t loài thú, có m t tính tr ng bi u hi n c 2 gi i tính. Tính tr ng ó có thc di truy n theonh ng quy lu t nào? ( không c n phân tích và nêu ví d ).✒✢✜✫✛✑✏✵✯✙✧✧✙✣✒✏✖✔✱✷✎✩✗✏✎✘✜✓✑✔✲✧✏✫✑✔✎✓★✣✱✷✎✏✔✘✜✓✑✓✔✎✳✸✏✏✘✛✓✧✦✯★✎✛✎✜✓✑✹✭✺✢✏✎Câu IV (3,0 i m).Ru i gi m, alen A quy nh thân xám tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh thân en; alen B quynh cánh dài tr i hoàn toàn so v i alen b quy nh cánh c t; hai c p gen cùng n m trên m t c p NST th ng.Alen D quy nh m ttr i hoàn toàn so v i alen d quy nh m t tr ng, gen quy nh tính tr ng màu m tn m trên NST gi i tính X (không có alen trên Y). Cho giao ph i gi a ru i thân xám, cánh dài, m tv iru i thân en, cánh c t, m t tr ng thuc F1 100% ru i thân xám, cánh dài, m t . Cho F1 giao ph i v inhau F2 th y xu t hi n 48,75% ru i gi m thân xám, cánh dài, m t . Theo lý thuy t, hãy xác nh:1) T n s hoán v genru i cái F1 .2) Tính t l các ki u hình còn l i F2 .✸✵✙✎✮✯✎✮✎✓✲✎✮✯✎✮✫✓✫✴✱✮✎✰✯✒✓✱✎✎✑✱✱✮✎✮✛✓✲✣✵✱✯✎✰✯✢✵✱✱✵✎✎✙✴✙✧✵✱✜✑✙✱✎✣✰✯✔✘✗✣✎✰✎✮✵✮✧✧✏✘✛✧✥✏✎Câu V (3,0 i m).1) Nêu c ch tác d ng c a enzim gi i h n.t oc 1 ADN tái t h p thì c n s d ng m y lo ienzim gi i h n? Vì sao? Nêu các tiêu chu n c n có c a m t th truy n.2) Trình bày 2 quy trình khác nhau t o ra th song nh b i th c v t.✔✏✯ơ✴✯✳✕✪✛✎✛✗✜✻✗✏✙✜✑✛✤★✴✛✳✏✓✏✎✮✛✧✭✓✩✏✎Câu VI (3,0 i m).1) So sánh hai tinh bào b c II m t ng v t l ng b i, trong tr ng h p gi m phân bình th ng.2) Cho ng a en thu n ch ng giao ph i v i ng a tr ng thu n ch ng ng h p l n, F1 u lông en.c Fa có t l 2 tr ng : 1 en : 1 xám. Khi cho F1 giao ph i v i ng a xám thucCho F1 lai phân tích thui con có t l 3 en : 3 xám : 2 tr ng. Hãy gi i thích k t qu trên.✭✧✎✓✭✳✎✑✎✑✵✩✳✎★✫✜✎✎✣✯✥✎✩✱✘✒✑✗✎✱✘✜✦✜✓✱✯✩✒✒✑✣✎✎✼✓✗✔✦✦✥---H t--✽H và tên thí sinh:........................................................................... S báo danh:..........................✾✿✜✑  SGD& T NGH AN✁✻K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 THPTN M H C 2012 - 2013✂✄☎☎✆✟✼CHÍNH TH C✝✞☎✽Môn thi: SINH H C 12 THPT - B NG BTh i gian: 150 phút (Không k th i gian giao )☎✠☛☞✌✍✡Câu I (4,0 i m ).✎✏1) Gen i u hòa là m t trong nh ng thành ph n c u trúc c a opêron Lac úng hay sai?Nêu vai trò c a gen i u hòa trong c ch i u hòa ho t ng c a opêron Lac.2) Phân bi t gen c u trúc và gen i u hoà?3) Nêu các c i m c a mã di truy n.4) Nêu nh ng c i m khác nhau c b n trong nhân ôi ADN sinh v t nhân s và sinhv t nhân th c.✎✑✒✖✎✑✘✕✎✛✎✓✎✔ơ✚✣✓✎✏✛✎✑✙✖✎✒✎✖✑✖✎✕✑✏ơ✜✎✢✣ơ✤Câu II (3,0 i m).M t loài th c v t giao ph n có alen A quy nh h t tròn là tr i hoàn toàn so v i alen a quinh h t dài; alen B qui nh h tlà tr i hoàn toàn so v i alen b qui nh h t tr ng. Hai c pgen A, a và B, b phân li c l p. Khi thu ho ch m t qu n th cân b ng di truy n, ng i ta thuc 1425 h t tròn, ; 475 h t tròn, tr ng; 6075 h t dài, ; 2025 h t dài, tr ng.1) Hãy xác nh t n s các alen A, a; B, b .2) Vi t c u trúc di truy n c a qu n th .✎✏✒✎✥✤✣✕✙✎✥✎✎ư✫✙✎✎✘✎✙✒✎✧✔✒✦✦✙✙✥✙✒✣✧✥✢✒★✎✔✙✏✎✙★✩✧✛✑✙ư✡★✬✕✑✖✔✏Câu III (4,0 i m).1) Trình bày c ch phát sinh th tam b i, th t b i .2) Trình bày 2 quy trình khác nhau cùng t o ra th song nh b i✎✥✏ơ✘✏✒✏✭✒✙✏✥✒th c v t.✢✤✣Câu IV (5,0 i m).1) m t loài th c v t, alen A quy nh thân cao tr i hoàn toàn so v i alen a quy nhthân th p; alen B quy nh hoatr i hoàn toàn so v i alen b quy nh hoa tr ng. Cho laic t l ki u gen và t l ki u hìnhgi a hai cây t b i AaaaBbbb x AaaaBbbb k t qu thunh th nào?c ký2)Trong quá trình phát tri n phôi s m ru i gi m c có b nhi m s c thhi u AaBbDdXY, l n phân bào th 6 ng i ta th y m t s t bào c p Dd không phân ly.t bi n, thì nó có bao nhiêu dòng t bào khác nhau vCho r ng phôi ó phát tri n thành ths l ng nhi m s c th ? Hãy vi t ký hi u b NST c a các dòng t bào ó.3) Phát bi u nh lu t Hac i-Vanbec và vi t công th c t ng quát v c u trúc di truy n c am t qu n th (ch xét m t gen có 2 alen). Nêu i u ki n nghi m úng và ý ngh a c a nh lu t.✎✏✮✒✤✣✕✎✓✭ư✎✥✎✧✒✒✦✦✒✘✎✜✎ư✫✯✚✎✥✥★✏✯✚✏✘✏✚✢✩✬✥ư✔✭✎✫✦✏✱★✏✎ư✏✏✎✘✥✣✢✰✡✒✕✕✎✢✤✒✒✬✱✘★✎ư✫✛✘✚✏✘✒✖✎✘✘✭✑✎✲✑✕✑✖✳✒✔✏✯✒✎✑✚✚✎✖✎✥✣Câu V (4,0 i m).t oc 1 ADN tái t h p thì c n s1) Nêu c ch tác d ng c a enzim gi i h n.d ng m y lo i enzim gi i h n? Vì sao? Nêu các tiêu chu n c n có c a m t th truy n.2) m t loài th c v t, alen A quy nh thân cao tr i hoàn toàn so v i alen a quy nhtr i hoàn toàn so v i alen b quy nh hoa tr ng. Khi giaothân th p; alen B quy nh hoaph n gi a cây thân cao, hoav i cây thân cao, hoathuc i con có t l 75% cây: 25% cây thân th p, hoa . Gi i thích k t qu và vi t slai.( Bi t các genthân cao, hoaquy nh các c p tính tr ng n m trên các c p nhi m s c th t ng ng khác nhau).✎✏ơ✴✕✴✙✦✮✒✖✎✥✎✓✎✎✥✧✛✧✧✵✏✙✎✩ư✫✲✔✥✖✒✎✎✎✧✜✛✱✧✎✘★✏✔ư✫✎✜ươ✎★✡✘✎✥✯ơ✎✰✚✘✰---H t--✸✺H và tên thí sinh:........................................................................... S báo danh:..........................✹✶✑✦✦✦✫✏✒✒✕✙✙✷✣✎✎✦✙✤✕✕✘✥ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBÌNH PHƯỚCKỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12NĂM HỌC 2012 – 2013ĐỀ THI CHÍNH THỨCĐỀ THI MÔN: SINH HỌCThời gian làm bài: 180 phútNgày thi 03/10/2012(Đề thi gồm 02 trang)Câu 1: (1,5 điểm)a. Lipit là gì? Lipit có vai trò như thế nào trong cơ thể sinh vật?b. Trình bày cấu trúc và chức năng của màng tilakoit.Câu 2: (1,5 điểm)a. Vẽ sơ đồ quan hệ giữa hai pha của quá trình quang hợp ?b. So sánh nguyên phân và giảm phân II ở các tế bào có 2n NST ?Câu 3: (2 điểm)a. Trình bày qui luật sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy tĩnh? Làm thế nàorút ngắn được pha tiềm phát trong nuôi cấy tĩnh?b. Cho biết ứng dụng của virút trong đời sống?Câu 4: (2 điểm)a. Trình bày cơ chế vận chuyển đường từ lá (cơ quan sản xuất) đến cơ quan tiêu thụ?b. Hướng động là gì? Có những loại hướng động nào? Cho biết ý nghĩa tính hướng sángdương của ngọn cây ?Câu 5: (1 điểm)Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở người?Câu 6: (2 điểm)a. Hoàn thành sơ đồ sau:Kích thích từmôi trường(−)(1)(2)(+)(−)(3)(4)(5)(+) (+)(6)(7)(+)(8)b. Giải thích cơ chế truyền tin qua xinap hóa học. Tại sao mặc dù có cả xinap điện và xinaphóa học, nhưng đại bộ phận xinap ở động vật vẫn là xinap hóa học? (1điểm) Câu 7: (2 điểm)a. Gen là gì? Dựa vào chức năng có thể chia gen thành những loại nào ? Chúng có vai trò gìtrong tế bào ?b. Hoàn thành sơ đồ sau:Câu 8: (1 điểm)Biến dị(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)Công nghệ gen là gì ? Vẽ sơ đồ quy trình kĩ thuật chuyển gen ?Câu 9: (2 điểm)Cho F1 có kiểu gen dị hợp quy định tính trạng hoa kép, màu đỏ đem lai với cây khác được thếhệ lai có kiểu hình phân phối theo tỉ lệ:332cây có hoa đơn, màu đỏ: cây có hoa kép, màu đỏ: cây có hoa đơn, màu tím.888Cho biết màu sắc hoa được quy định bởi một gen.Xác định quy luật di truyền của các tính trạng, kiểu gen của cây F1 và cây đem lai với F1.Câu 10 : (2 điểm)a. Một đoạn RNA ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 5100Ao, có tỉ lệ các loại nucleotit như sau: A: U : G : X = 2 : 4 : 3 : 6. Hãy xác định số nucleotit từng loại trên đoạn DNA mã hóa cho đoạnRNA nói trên ?b. Các quần thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằng ? Vì sao?I. 0,5AA : 0,5aaII. 0,2AA : 0,4Aa : 0,2aaIII. 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aaIV. 0,3AA : 0,3Aa : 0,3aaCâu 11: (1,5 điểm)Có những mối quan hệ nào giữa các sinh vật trong quần xã? Cho biết các đặc điểm nhận biết?Mỗi quan hệ cho 1 ví dụ.Câu 12: (1,5 điểm)a. Tại sao hầu hết các hóa thạch của người tối cổ có xương hàm lớn, răng khỏe? Còn hầu hếtngười hiện đại ngày nay thì xương hàm nhỏ, răng yếu?b. Tác dụng của chọn lọc tự nhiên đối với một alen lặn trên nhiễm sắc thể X không có alentương ứng trên nhiễm sắc thể Y so với một alen lặn có cùng giá trị thích nghi trên nhiễm sắc thểthường có gì khác nhau?--------Hết-------(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm) [...]... ✑ ✱ ✧ ✑ ✏ ✜ .H T ☎ ✶ ✞ S   K THI CH N H C SINH GI I T NH N M H C 2013- 2014 MÔN THI: SINH H C L P 12 BTTHPT Ngày thi: 21/3/2014 GIÁO D C VÀ ÀO T O THANH HÓA ✁ ✂ ✄ ✟ ✟ ☛ ✠ ✡ ✟ ✟ ☎ ☞ ✆ CHÍNH TH C ✝ H NG D N CH M ✌ ✍ ✎ ✏ ✑ Câu 1 N i dung i m (2,0 ) ✒ ✓ ✔ ✗ a i m khác bi t v s nhân ôi ADN sinh v t nhân s và sinh v t 1,0 nhân th c: i m khác bi t Sinh v t nhân s Sinh v t nhân th c S n v tái b n có... Aa (Bb) 0,5 ☞ ✏ 0,5 -HÕt - 3   ✁ THI CH N HSG L P 12 D THI C P T NH 2013 - 2014 Môn thi: SINH H C Th i gian làm bài 180 phút không k phát H và tên thí sinh: H c sinh l p: thi g m 10 câu, t ng i m là 20 i m Giám th không gi i thích gì thêm! ✂ ✄ ☎ ✆ ✝ ✞ ✠ ✟ ✡ ☛ ☞ ✌ ☞ ✍ ✎ ✏ ✑ ✒ ✓ ✒ ✓ ✔ ✕ ✠ ✡ Câu 1 (2,0 i m) a) T i sao ADN sinh v t nhân chu n có hai m ch n? b) Hình v d i ây... ✁ THI CH N HSG D THI C P T NH N M 2013 - 2014 Môn thi: SINH H C n 0 ,125 , các bài toán thí sinh gi i theo cách khác n u úng v n cho i m t i a ✂ ✄ ✆ ✝ ✞ ✄ ✟ ✠ ✡ ☞ ☛ ☎ ✌ i m bài thi làm tròn ✍ ✏ ✎ ✍ ☞ ✌ ✑ ✌ ✌ ✓ Câu 1 ✒ ý N i dung ✖ ✔ i m 2,0 ☎ ✗ ✕ ✙ ơ ✙ ✛ Phân t ADN t bào nhân chu n có hai m ch n : - m b o cho ADN có kích th c l n, n nh c u trúc không gian a - m b o cho ADN t nhân ôi theo nguyên t c bán... ✄ ✶ ✷ ✟ ☛ ✠ ✝ Môn thi: Sinh h c THPT NG D N CH M CHÍNH TH C Ư ✝ ✡ Ơ H ✞ K THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 12 N M H C 2013- 2014 ✄ ☞ ✸ ✂ ✔ ✄ ✁ ng d n ch m g m 02 trang) (H   ✹ ☎ ✆ ✆ NG D N CH M MÔN SINH L P 12 - THPT H ✝ ✞ Chú ý: Nh ng cách gi i khác HDC mà úng thì cho i m theo thang i m ã ✦ ✮ ✕ ✕ ✖ ✕ ✖ ✕ ✕ ✼ nh ✡ N i dung Câu ✟ ☛ ☞ ✌ ✠ ✑ ✎ ✍ - Chu i truy n electron di n ra ✎ ✒ màng sinh ch t c a... ✎ ✎ ơ ơ ✂ ✂ ✁ ✂ ✆ ☎ ☎ ☎ L u ý: H c sinh làm cách khác, n u úng v n cho i m nh   0.25 0.25 0.25 ✱ ✏ ư 0.25     áp án 0.5   ✟ S GIÁO D C VÀ ÀO T O PHÚ TH ✁ ✂ KÌ THI CH N H C SINH GI I C P T NH N M H C 2014 – 2015 ✄ ☎ ☎ ✺ ✻ ( ✝ ✠ ☛ ✡ ☎ MÔN: SINH H C – THPT (Ph n TNKQ) Th i gian làm bài: 120 phút, không k th i gian giao Ngày thi: 04/02/2015 G C ☎ ✼ ✆ ☎ ☞ ✍ ✌ thi g m 40 câu, 9 trang) ✞ ✎ ✏ ✑ ✕ ✒ ✓ ✔ ✓ ✘... ✥ ✺ ✣ ✂ ✕ ✄ ✣ ✂ ✺ ✣ ✄ ✾ ✖   ✕ ✣ ✾ ✺ ✭   ✑ ☞ ✌ ✍ ✎ ✏ ✎ ☞ ✎   ✆ ✁ S GIÁO D C VÀ ÀO T O L NG S N ✂ ✞ K THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 12 N M H C 2013- 2014 ✄ ✝ ✝ ✟ ✠ ✡ Ơ ✄ ☛ ✝ Môn thi: Sinh h c THPT Th i gian: 180 phút (không k th i gian giao Ngày thi: 08/10/2013 ☞ ✍ ✎ ❁ ❂ CHÍNH TH C ✏ ✑ ) ✌ ❃ ✒ ✔ ✓ thi g m 01 trang, 08 câu) ( Câu 1: (2 i m) t bào vi khu n, chu i truy n electron trong hô h p t bào... Ki u gen c a Pt/c: bV Av aV aV ❅ ❅ ❃ ❁ ✲ ✫ - H c sinh t vi t s ơ ✩ ✁ b - Xác su t = ★ C 6 3 ✦ 0,5 lai ( 0 ,1683 ) 3 C 3 1 ( 0 ,3558 )( 0 , 0817 ) 2 = 0 , 0007 ✲ -H t 0,75   S K THI CH N H C SINH GI I T NH N M H C 2013 -2014 Môn: Sinh h c L p: 12 BTTHPT Th i gian: 180 phút (không k th i gian giao ) Ngày thi: 21/3/2014 ( thi g m có 02 trang, 08 câu) GIÁO D C VÀ ÀO T O THANH... Xác su t sinh con bình th ng và b b nh c a hai c p v ch ng: Do c 2 c p v ch ng u có ki u gen Aa, nên có xác su t sinh con bình 0,25 th ng và b b nh b ng nhau: 0,25 - P: Aa x Aa → 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa → 3/4 bình th ng : 1/4 b b nh 0,25 - Xác su t sinh con bình th ng: 3/4 0,25 - Xác su t sinh con m c b nh: 1/4 b Xác su t sinh c 2 ng i con trai bình th ng c a c p v ch ng th nh t: 0,25 - Xác su t sinh con... Bi t r ng c phát tri n thành cá th Có bao nhiêu t bào sinh tr ng c a ru i gi m 100% tr ng th tinh nói trên không x y ra hoán v gen trong quá trình t o giao t ? A 40 B 135 C 270 D 120 Câu 22: Cho bi t m i c p tính tr ng do m t c p gen quy nh và di truy n tr i hoàn toàn; t n s Ab D d × XE Xe hoán v gen gi a A và B là 20%, gi a D và E không có hoán v gen Xét phép lai aB Ab d X E Y, tính theo lý thuy... y u t : t bi n, giao ph i và CLTN ây là c s phân li tính tr ng thúc y s a d ng trong sinh gi i Nguyên nhân: - Trong i u ki n xác nh v n còn nh ng sinh v t gi nguyên t ch c nguyên th y, có b th coi nh nh ng hóa th ch s ng - Trong i u ki n s ng n nh, loài có th có t ch c n gi n nh loài kí sinh sinh s n cao, gi i h n sinh thái r ng, n c nhi u ngu n th c n a - Loài này có t c h n các loài b n a nên chúng ... THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 * Môn thi: SINH HỌC (BẢNG A) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (2 điểm) a Khí sinh. .. THỨC (Gồm 02 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 * Môn thi: SINH HỌC (BẢNG B) * Ngày thi: 06/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1: (2 điểm)... LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 CHÍNH THỨC (Gồm 04 trang) * Môn thi: SINH HỌC (BẢNG B) * Ngày thi: 06/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 40 đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập 40 đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 12 (có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan