Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 tỉnh Thanh Hóa (có đáp án chi tiết)

182 5.2K 14

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2015, 09:34

Së gd&®t thanh ho¸ ®Ò thi häc sinh giái líp 12 Tr−êng THPT HËu Léc I M«n: to¸n – b¶ng A Thêi gian: 180 phót Bµi1: ( 4 ®iÓm) Cho hµm sè y = −2 x + m x 2 − 2 x + 2 1. T×m c¸c tiÖm cËn xiªn cña ®å thÞ hµm sè khi m = 3 2. T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó hµm sè ®¹t cùc ®¹i t¹i mét ®iÓm xo 1 2 Bµi 4: ( 2 ®iÓm) T×m c¸c ®a thøc f(x) tho¶ m n: x.f(x-1) = (x-3) f(x) Bµi 5: ( 6 ®iÓm) 1. LËp ph−¬ng tr×nh cña Parabol (P) cã tiªu ®iÓm F(3;2) vµ ®Ønh S(2;1). 2. Cho tø diÖn OABC, ®Ønh S cã ba mÆt vu«ng. Gäi H lµ h×nh chiÕu cña O lªn ®¸y ABC. Chøng minh r»ng: a) 1 1 1 1 = + + 2 2 2 OH OA OB OC 2 b) S 2 ∆ABC = S 2 ∆OBC + S 2 ∆OAC + S 2 ∆OAB ®¸p ¸n ®Ò thi hsg líp 12 M«n: to¸n – b¶ng A Bµi1: 1) (1,5®iÓm): Víi m =3 ta cã: y = −2 x + 3 x 2 − 2 x + 2 TX§: D = R TiÖm cËn xiªn bªn ph¶i − 2x + 3 x 2 − 2x + 2 =1 a = lim x → +ω x [ (0,25®iÓm) ] b = lim − 2 x + 3 x 2 − 2 x + 2 − x = −3 (0,25 ®iÓm) Ta cã tiÖm cËn xiªn bªn ph¶i y= x-3 TiÖm cËn xiªn bªn tr¸i (0,25®iÓm) x →+ ω − 2x + 3 x 2 − 2x + 2 = −5 x → −ω x a = lim [ (0,25®iÓm) ] b = lim − 2 x + 3 x 2 − 2 x + 2 + 5 x = 3 (0,25®iÓm) Ta cã tiÖm cËn xiªn bªn tr¸i (0,25®iÓm) x →−ω y = -5x+3 y/(xo) = 0 2) (2,5 ®iÓm): Hµm sè ®¹t cùc ®¹i t¹i xo // y (xo) < 0 m( x0 − 1)  =0  − 2 + 2 x02 − 2 x0 + 2 2 x x − + 2 2  m= (1) 0 0  ⇔ ⇔ x0 − 1 m   0 ; 1 + sinx > 0 (0,25 ®iÓm) Ph−¬ng tr×nh ⇔ log cos x sin x ln(1 + cos x) = log sin x cos x ln(1 + sin x) ln sin x ln cos x ln(1 + cos x) = ln(1 + sin x) ln cos x ln sin x (ln sin x) 2 (ln cos x) 2 (*) ⇔ = ln(1 + sin x) ln(1 + cos x) (0,25 ®iÓm) ⇔ XÐt hµm sè: f (t ) = f / (t ) = ln 2 t ln(1 + t ) ln t [2(t ) ln(t ) − t ln t ] 0 ⇒ sin C ≤ (0,25 ®iÓm) 2k − 1 k (0,25 ®iÓm) DÊu b»ng x¶y ra ↔ a = b hay A = B (0,25 ®iÓm) 2k − 1 k (0,25 ®iÓm) ⇒ max(sin C ) = Bµi 4: Ta cã: x.f(x-1)= (x-3).f(x) (1) Cho x = 0 ⇒ f(0) = 0 (2) (0,25 ®iÓm) Cho x = 1 ⇒ f(1) = 0 (3) (0,25 ®iÓm) Cho x = 2 ⇒ f(2) = 0 (4) (0,25 ®iÓm) Tõ (2) ;(3); (4) ta suy ra f(x) chia hÕt cho x; x-1; x-2 (0,25 ®iÓm) Nªn f(x) = x.(x-1).(x-2).P(x) (0,25 ®iÓm) Thay vµo (1) ta ®−îc: x.(x-1).(x-2).(x-3).P(x-1) = x.(x-1).(x-2).(x-3).P(x) (0,25 ®iÓm) ↔ P(x-1) = P(x) ; ∀x ⇒ P(x) = C h»ng sè VËy f(x) = x.(x-1).(x-2).C (0,25 ®iÓm) víi C lµ h»ng sè (0,25 ®iÓm) Bµi 5:1.(1 ®iÓm) §−êng th¼ng SF lµ trôc cña (P) cã ph−¬ng tr×nh: x – y - 1 = 0 (0,25 ®iÓm) §−êng chuÈn (∆) cña (P) cã ph−¬ng tr×nh: x + y - 1 = 0 (0,5 ®iÓm) Gäi ®iÓm M(x;y) ∈ (P) ↔ FM = d(M; ∆) ⇔ ( x + 3) 2 + ( y − 2) 2 = (0,25 ®iÓm) ( x + y − 1) 2 2 (0,5 ®iÓm) ↔ x2 + y2- 2xy - 10x - 6y + 25 = 0 (*) (0,25 ®iÓm) (*) lµ ph−¬ng tr×nh cña Parabol (P) nhËn ®iÓm S lµm ®Ønh vµ F lµ tiªu ®iÓm (0,25 ®iÓm) 2.(4®iÓm): Gäi A1=AH∩BC ; B1=BH∩AC C1= CH∩AB O (0,25®iÓm) Theo gi¶ thiÕt OA⊥(OBC) ⇒ OA⊥BC Vµ OH⊥(ABC) ⇒ OH⊥BC ⇒ BC⊥(OAH) ⇒ BC⊥AH (0,5®iÓm) A B1 H T−¬ng tù BH⊥AC; CH⊥AB ⇒ H lµ trùc t©m cña ∆ABC (0,25®iÓm) XÐt ∆ vu«ng AOA1 t¹i O ta cã: 1 1 1 = + 2 2 OH OA OA12 (1) ∆ OBC vu«ng t¹i O, ta cã: Tõ (1) vµ (2) ta cã: C C A B (0,25®iÓm) 1 1 1 = + 2 2 OA1 OB OC 2 (2) (0,25®iÓm) (0,5®iÓm) 1 1 1 1 = + + 2 2 2 OH OA OB OC 2 (®pcm) (3) Nh©n hai vÕ cña (3) víi 9.V2OABC ta cã: (0,25®iÓm) (0,25®iÓm) 9.V2OABC =OH2.(SABC)2= OA2. (SOBC)2= OB2. (SOAC)2 = OC2. (SOAB)2 (0,5®iÓm) Ta ®−îc: OH 2 ( S ABC ) 2 OA 2 .( S ABC ) 2 OB 2 .( S ABC ) 2 OC 2 .( S ABC ) 2 = + + OH 2 OA 2 OB 2 OC 2 (0,5 ®iÓm) ↔ S 2 ∆ABC = S 2 ∆OBC + S 2 ∆OAC + S 2 ∆OAB (®pcm) (0,5 ®iÓm) (Chó ý: c¸ch kh¸c cã thÓ chän hÖ to¹ ®é Oxyz gèc O) L−u ý: Nh÷ng c¸ch gi¶i kh¸c ®óng ®Òu cho ®iÓm tèi ®a thoe mçi ý, mçi bµi. ®Ò thi häc sinh giái khèi 12 Së GD & §T Thanh ho¸ Tr−êng THPT Qu¶ng X−¬ng 1 M«n: to¸n- b¶ng A - n¨m häc 2005 - 2006 (Thêi gian 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) C©u 1: (4 ®iÓm) Cho hµm sè: y = 5 x4 − 3 x 2 + (C ) vµ ®iÓm M ∈ (C ) cã hoµnh ®é xM = a. Víi gi¸ trÞ 2 2 nµo cña a th× tiÕp tiÕp tuyÕn cña (C) t¹i M c¾t (C) 2 ®iÓm ph©n biÖt kh¸c M. 2. T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh (x+1)(x+2)(x+4)(x+5) – 2m +1 =0 Cã nghiÖm tho m n: x2 +6x + 7 ≤ 0 C©u 2: (4 ®iÓm) 1.T×m GTLN vµ GTNN cña hµm sè f(x) trªn ®o¹n [-1; 2] biÕt f(0) = 1 (1) vµ f2(x).f’(x) = 1+ 2x +3x2 (2) sin 3 x. sin 3x + cos 3 x. cos 3x 1 =− π π tg ( x − 6 )tg ( x + 3 ) 8 2. C©u 3: (4 ®iÓm) log 2 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh : 2. T×m: lim x 2 ( x →∞ 2+ 2 2 x − x − = x − 2 x − 3) ( 2 2 ) log ( + 2 3 3 x+2 3 x+3 − ) x x C©u 4: (4 ®iÓm) 1. Cho h×nh chãp S.ABC, ®¸y ABC lµ tam gi¸c vu«ng t¹i A AB = a, c¸c c¹nh bªn SA = SB = SC = a vµ cïng t¹o víi ®¸y mét gãc α . X¸c ®Þnh cos α ®Ó thÓ tÝch h×nh chãp lín nhÊt. 2. TÝnh c¸c gãc cña ∆ABC biÕt sin 3A A−C A− B 3 = + sin + sin 2 2 2 2 1 C©u 5: (4 ®iÓm) π 1. TÝnh: 2 [ ] I = ∫ ln (1 + tg 2x )e x dx 0 2. Trªn trôc to¹ ®é Oxy: Cho parabol (P): y = − x2 vµ ®−êng th¼ng (∆) : 3x – 4y + 16 19 = 0. ViÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng trßn cã t©m I thuéc ®−êng th¼ng (∆) cã b¸n kÝnh nhá nhÊt vµ tiÕp xóc víi parabol (P) -------------------hÕt--------------------Hä tªn thÝ sinh: ................................................. 2 Sè b¸o danh: ............................ Së GD & §T Thanh ho¸ ®¸p ¸n ®Ò thi häc sinh giái khèi 12 Tr−êng THPT Qu¶ng X−¬ng 1 M«n: to¸n- n¨m häc 2005 – 2006 C©u 1: (4 ®iÓm) 1> §iÓm M ∈ (C ) , xM = a ---> y M = 5 a4 − 3a 2 + ta cã Pt tiÕp tuyÕn víi (C) cã 2 2 0,5® d¹ng (∆) : y = y x' ( x − x M ) + y M víi y M' = 2a 3 − 6a M 5 a4 => (∆ ) y = (2a − 6a )( x − a ) + − 3a 2 + 2 2 3 Hoµnh ®é giao ®iÓm cña (∆ ) vµ (C) lµ nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh 0,5® x4 a4 5 5 − 3x 2 + = (2a 3 − 6a )( x − a ) + − 3a 2 + ⇔ ( x − a ) 2 ( x 2 + 2ax + 3a 3 − 6) = 0 2 2 2 2 x = a ⇔ 2 2  g ( x) = x + 2ax + 3a − 6 = 0 0,5® Bµi to¸n trë thµnh t×m a ®Ó g(x)=0 cã 2 nghiÖm ph©n biÖt kh¸c a ∆' g ( x ) = a 2 − (3a 2 − 6) > 0  a < 3 a 2 − 3 < 0 ⇔ 2 ⇔ ⇔ a ≠ 1 a ≠ ±1  g (a ) = 6a 2 − 6 ≠ 0 0,5® a < 3 VËy gi¸ trÞ a cÇn t×m  a ≠ ±1 2> pt (x+1)(x+2)(x+4)(x+5) = 2m – 1 (x2 + 6x +5)(x2 + 6x + 8) = 2m – 1 §Æt t = x2 + 6x +5 = (x + 3)2 – 4 ≥ -4 0,5® Do x2 + 6x +7 ≤ 0 x2 + 6x +5 ≤ -2 => t ≤ -2 0,5® Bµi to¸n trë thµnh t×m m ®Ó pt: f(t) = t(t+3) = 2m-1 cã nghiÖm t ∈ [− 4;−2] f(t) sè giao ®iÓm cña ®å thÞ f(t) = t2 + 3t vµ ®−êng y= 2m - 1 4 y = 2m – 1 vÏ trªn ®o¹n [-4; -2] − 2 ≤ 2m − 1 ≤ 4 1 2 − ≤ m ≤ -2 5 2 o t -4 -2 3 0,5® 1 2 VËy ®Ó ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm th× − ≤ m ≤ 5 2 0,5 ® C©u 2: (4 ®iÓm) 2 [ f ( x)]3 2 1> Tõ (2): f (x)f’(x) = 1 + 2x + 3x 3 = x + x 2 + x 3 + c (c lµ h»ng 0,5® sè) 1 , do ®ã hµm sè f ( x) = 3 3x 3 + 3x 2 + 3x + 1 3 + Tõ (1) : f(0) = 1 => c = XÐt g(x) = 3x3 + 3x2 + 3x + 1 víi 2 g’(x) = 9x + 6x + 3 = 0 1 3 g(-1) = 2, g(2) = 40, g(- ) = Do ®ã GTLN cña f(x) lµ 3  x = −1  ∈ [−1;2] lµ c¸c ®iÓm tíi h¹n x = − 1 3  2 => max(g(x)) = 40, min(g(x)) = - 2 9 40 vµ GTLN cña f(x) lµ 3 −2 π π π π 6 3 6 3 2> §K: cos( x − ) ≠ 0, cos( x + ) ≠ 0; tg ( x − ) ≠ 0; tg ( x + π π 0,5® x ∈ [-1; 2] π π π 0,5® 0,5® ≠ 0) 0,5® π Do tg ( x + ) = cot g  − ( x + ) = − cot g ( x − ) ⇒ tg ( x − ).tg ( x + = −1) 3 3  6 6 3 2 0,5® Ta ®−îc ph−¬ng tr×nh 1 1 ⇔ (3 sin x − sin 3 x) sin 3 x + (3 cos x + cos 3 x) cos 3 x = 8 2 1 1 ⇔ 3(sin x sin 3 x + cos x cos s3 x) + cos 2 3x − sin 2 3 x = ⇔ 3 cos 2 x + cos 6 x = 2 2 1 1 π ⇔ 4 cos 3 2 x = ⇔ cos 2 x = ⇔ x = ± + kπ (k ∈ Z ) 2 2 6 sin 3 x. sin 3 x + cos 3 x. cos 3 x = NghiÖm x = π 6 + kπ (lo¹i v× tg ( x − π 6 0,5® 0,5® ) = 0) π NghiÖm x = − + kπ (k ∈ Z ) t/m c¸c ®k bµi to¸n 6 4 C©u 3: (4 ®iÓm) x − 2x − 2 > 0 x > 3 1> §K:  2 ⇔ x 2 − 2x − 3 > 0 ⇔  2  x < −1  x − 2 x − 3 > 0 pt log 8+ 4 3 ( x 2 − 2 x − 2) = log log 8+ 4 3 ( x − 2 x − 2) = log 7 + 4 2 ( x 2 − 2 x − 3)  x 2 − 2 x − 2 = (8 + 4 3 ) y ( x − 2 x − 3) = y ⇒  3  x 2 − 2 x − 3 = (7 + 4 3 ) y  x 2 − 2 x − 3 = t > 0 ®−a vÒ hÖ ®Æt  7 + 4 3 = a > 1 y 7+4 3 2 t + 1 = (a + 1) y ⇒ (a + 1) y = a y + 1  y t = a y a  a   1  ⇔1=  3 1 (t/m)  x = 1 − 11 + 4 3 < −1  2 (t/m) I = lim y →0 y2 0,5® vËy pt ® cho cã 2 nghiÖm x1 , x2 0,5® 1 2> ®Æt x = khi x → ∞ th× y → 0 y 1 + 2 y − 3 1 + 3y 0,5® 1 < 1 (do a a +1 > 1) Nªn hµm sè f(y) nghÞch biÕn ∀a > 1 vµ f(1) = 1 nªn y = 1 lµ nghiÖm duy nhÊt cña pt (*) => x2 – 2x – 3 = a1 = 7 + 4 3 Gi¶i ra  0,5®  1 + 2 y − (1 + y ) 3 1 + 3 y − (1 + y )  = lim  −  y →0 y2 y2   5 0,5®   y 2 ( y + 3) − y2  + = lim  2 y →0  y 1 + 2 y + (1 + y ) y 2 (3 (1 + 3 y ) 2 + (1 + y )3 1 + 3 y + (1 + y ) 2 )    1 y+3  = lim − + y →0  1 + y + 1 + 2 y (1 + y ) 2 + (1 + y )3 1 + 3 y + 3 (1 + 3 y ) 2  1 1 = − +1 = 2 2 1 VËy I = 2 OA = OB = OC C©u 4: (4 ®iÓm) Gäi O lµ trung ®iÓm cña BC =>  => SO lµ SA = SB = SC = 0 trôc ®−êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ABC => SO lµ ®−êng cao cña h×nh chãp S.ABC vµ gãc gi÷a c¹nh bªn vµ ®¸y, gãc SBO = gãc SAO = SCO = α 1,0® 0,5® S + SO =asin α , AC = a 4 cos 2 α − 1 1 2 ( cos α > ) S ∆ABC = 1 a2 AB. AC = 2 2 a 4 cos 2 − 1 B O α C 0,5® a A + VS.ABC = a3 sin α 4 cos 2 α − 1 6 ¸p dông B§T c« si cho 2 sè d−¬ng 4 sin 2 α vµ 4 cos 2 α -1 > 0 a3 a 3 4 sin 2 α + 4 cos 2 α − 1 a 3 = 4 sin 2 α . 4 cos 2 α − 1 ≤ . 12 12 2 8 5 1 DÊu “=” x¶y ra 4 sin 2 α = 4 cos 2 α − 1 ⇒ cos α = > 2 2 2 V= 6 0,5® VËy cos α = 2. Do sin π 5 2 2 h×nh chãp cã thÓ tÝch lín nhÊt 0,5® 3A π 3A = cos( − ) nªn gt bµi to¸n trë thµnh 2 2 2 A B+C B−C 3 3A = ) + 2 sin( − ) cos 2 2 2 4 4 2 B−C 3 π 3A π 3A ⇔ 1 − 2 sin 2 ( − ) − 2 sin( − ) cos = 4 4 4 4 4 2 π 3A π 3A B −C 1 B −C 1 B−C  ⇔ 2 sin 2 ( − ) + sin( − ) cos + cos 2 )=0 + (1 − cos 2  4 4 4 4 4 4 4  2 4  cos( − π 3A 1 B−C B−C 1  ⇔ 2 sin( − ) + cos + sin 2 =0  4 4 2 4  2 4  0,5® 0,5® 2 (*) π 3A 1 B −C 2 B −C Do sin( − ) + cos = 0 nªn VT cña (*) kh«ng ©m  ≥ 0; sin 2  4 4 2  4 4 0,5®  B−C sin 4 = 0 Khi ®ã (*) dÊu “=” xÉy ra  sin( π − 3 A ) + 1 cos B − C = 0  4 4 2 4 0,5®  A = 100 0 Gi¶i hÖ trªn ta ®−îc:   B = C = 40 0 0,5® C©u 5: (4 ®iÓm) π π 2 1 x 1> Ta cã I = ∫ ln(1 + tg )dx + ∫ xdx = x 2 2 2 0 0 π TÝnh 2 2 0 + I1 = π π2 8 + I1 x π t ®Æt x = − t ⇒ = − ⇒ dx = − dt 2 2 4 2 2 x I 1 = ∫ ln(1 + tg )dx 2 0 §æi cËn: x = 0 => t = π π 2 ; x= π 2 => t = 0 7 0,5® t π 2 π t  2  2 )dt = ∫ ln I 1 = − ∫ ln 1 + tg ( − ) dt = ∫ ln(1 + dt t t 4 2   π 0 0 2 1 + tg 1 + tg 2 2 π 0 π 1 − tg 2 0,5® π 2 π t π π π2 π = ∫ ln 2dt − ∫ ln(1 + tg )dt = t ln 2 02 − I 1 = ln 2 − I 1 ⇒ I 1 = ln 2 ⇒ I = + ln 2 2 2 4 8 4 0 0 2 VËy I = π2 8 + π 4 0,5® ln 2 NhËn thÊy ®−êng th¼ng (∆) kh«ng cã ®iÓm chung víi parabol (P) Gäi (∆' ) lµ ®−êng th¼ng tiÕp xóc víi Parabol (P) vµ song song víi dt (∆ ) (∆) => pt (∆' ) lµ 3x – 4y - + m = 0 ( m ≠ 19)  x 2 3x m = + − 16 4 4 cã nghiÖm hÖ pt:  − x = 3  8 4 (d) ( ∆' ) I1 H M1 I (I) M0 0,5®  x = −6 m = 9 (I) ⇔  9 4 pt ®t (∆' ) : 3x – 4y + 9 = 0. vµ to¹ ®é tiÕp ®iÓm M 0 (−6,− ) 9  M 0 (−6;− 4 ) + Gäi (d) lµ ®t qua ®iÓm M0 vµ vu«ng gãc vãi (∆ ) => (d)  → n d (4;3) ' => pt ®t (d) 4x + 3y + 123 =0 4 0,5® I lµ giao ®iÎm cña (d) vµ (∆) => to¹ ®é I lµ nghiÖm cña hÖ 36  x=− 3 x − 4 y + 19 = 0    5 ⇔  123  y = − 13 4 x + 3 y + 4 = 0  20 => I (− 36 13 ;− ) ⇒ M 0 I = 2 5 20 0,5® Pt ®−êng trßn t©m I, bk R = IM0 cã d¹ng (x + 36 2 13 ) + ( y + )2 = 4 5 20 8 Ta chøng minh: ®−êng trßn (C) cã ph−¬ng tr×nh trªn lµ ®−êng trßn cã bk nhá nhÊt so víi c¸c ®−êng trßn t/m ycbt. ThËt vËy: LÊy ®iÓm I1 bÊt k× trªn (∆ ) , M1 bÊt k× trªn parabol (P) H = I1M1 ∧ (∆' ) ta cã: I 1 M 1 ≥ I 1 H ≥ IM 0 => IM0 lµ nhá nhÊt Do ®ã ®−êng trßn bk IM0 lµ ®−êng trßn bk nhá nhÊt 2 2 36 13 VËy ®−êng trßn cÇn t×m:  x +  +  y +  = 4  5   20  9 0,5® THPT Qu¶ng X−¬ng 3 Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thanh Hãa kú thi häc sinh giái líp 12 THPT ----------------- ---------------------------------------------M«n thi To¸n b¶ng A Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò. ------------------------Bµi 1 (4 ®iÓm) 2 1. T×m trªn trôc hoµnh c¸c ®iÓm cã thÓ kÎ ®Õn ®å thÞ hµm sè y = x hai tiÕp x −1 0 tuyÕn t¹o víi nhau mét gãc 45 . 2. TÝnh thÓ tÝch vËt thÓ sinh ra bëi phÐp quay quanh trôc Ox cña h×nh giíi h¹n bëi: y = log 2 x ; x + y = 3; y = 0. Bµi 2 (4 ®iÓm)  x 2 − (m + 2 )x + 2m < 0 cã nghiÖm. 1. T×m m ®Ó hÖ  2  x + (m + 7 )x + 7 m < 0 2. Gi¶i ph−¬ng tr×nh x 2 − 2 x − 3 = x + 3 . Bµi 3 (4 ®iÓm) 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh cos6x – cos4x + 4cos3x + 4 = 0. 2. Trong tam gi¸c ABC, chøng minh r»ng: cos A + cos B + cos C + 1 13 ≤ . cos A + cos B + cos C 6 Bµi 4 (4 ®iÓm) 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh (x − 3)[log 3 (x − 5) + log 5 (x − 3)] = x + 2 . 2. TÝnh lim x →0 1 + 2 x 3 1 + 3x − 1 . x Bµi 5 (4 ®iÓm) 1. LËp ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu t©m I(1; -1; 1), biÕt r»ng qua ®−êng th¼ng 2 x + 2 y − z − 3 = 0 cã hai mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi nhau tiÕp xóc víi mÆt cÇu.  x − 2 y − 2z −1 = 0 2. Víi a, b, c d−¬ng vµ 1 ≤ α ∈ R, chøng minh r»ng: aα bα cα a α −1 bα −1 c α −1 + + ≥ + + bα + cα c α + a α a α + bα bα −1 + c α −1 c α −1 + a α −1 a α −1 + bα −1 ...........HÕt........... C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh ......................................... sè b¸o danh ......................... 1 THPT Qu¶ng X−¬ng 3 H−íng dÉn chÊm bµi thi häc sinh giái líp 12 THPT M«n: to¸n - b¶ng A (®¸p ¸n nµy cã 3 trang) Bµi ý Néi dung §iÓm • TX§ D = R\{1} M ∈ Ox ⇒ M(x0; 0), ®−êng th¼ng qua M víi hÖ sè gãc k cã ph−¬ng tr×nh: y = k(x – x0) (∆)  x2 = k ( x − x0 )   x −1 cã nghiÖm (∆) lµ tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ khi hÖ:  2  x − 2x = k  ( x − 1)2 x = 0 x2 x 2 − 2x  1 ⇒ x − 1 = (x − 1)2 (x − x0 ) ⇔ x[(x0 + 1)x − 2 x0 ] = 0 ⇒  x = 2 x0 Voi x0 ≠ −1 x0 + 1  0.5® • Víi x0 = 0 ⇒ k = 0, Víi x0 = − 4 x0 2 x0 ⇒k= x0 + 1 (x0 + 1)2 0.5® • §Ó tháa m n yªu cÇu bµi to¸n th×: tg 450 = I 4 x0 k1 − k 2 ...⇒ =±1 1 + k1k 2 (x0 + 1)2 ... x0 = 3 ± 2 2 • ⇒ M1( 3 + 2 2 ; 0), M2( 3 − 2 2 ; 0). 0.5® 0.5® Giao ®iÓm cña ®å thÞ hµm sè y = log 2 x , vµ ®−êng th¼ng x +y = - 3 2 3 1 2  lµ A(2; 1) ⇒ V = π  ∫ log 2 xdx + ∫ (3 − x )2 dx  =V1+ V2 2 0.5®  2 2 1 1 • V1=π ∫ log 2 xdx =π log 2 e.∫ ln xdx =... y =π log 2 e.(2 ln 2 − 1) . 3 1 O 1 2 3 • V2 =π ∫ (3 − x )2 dx = ...= π x 2 • V=π[  x 2 − (m + 2 )x + 2m < 0  2  x + (m + 7 )x + 7 m < 0 1 3 0.5® 0.5® 1 + log 2 e.(2 ln 2 − 1) ] (®vtt) 3 0.5® (1) (2) • ∆1 = (m – 2)2 ≥ 0 vµ ∆2 = (m – 7)2 ≥ 0 ⇒ m = 2 hoÆc m = 7 th× hÖ 0.5® ph−¬ng tr×nh v« nghiÖm. II m ≠ 2 vµ m ≥ 0 th× tËp nghiÖm cña (1) lµ D1 ⊂ R+ vµ tËp m ≠ 7  1 • Víi  nghiÖm cña (2) lµ D2 ⊂ R- nªn hÖ ph−¬ng tr×nh v« nghiÖm. • Víi m < 0 tËp nghiÖm D1= (m; 2) vµ tËp nghiÖm D2= (-7; -m) ⇒ hÖ ph−¬ng tr×nh lu«n cã nghiÖm. • HÖ ph−¬ng tr×nh lu«n cã nghiÖm víi m < 0. 2 0.5® 0.5® 0.5® THPT Qu¶ng X−¬ng 3 Bµi ý Néi dung • ⇔ x − (x + 3) − (x + x + 3 ) = 0 ⇔ (x + x + 3 )(x − x + 3 − 1) = 0 §iÓm 0.5® • 0.5® 2 x ≤ 0 1 − 13 x + 3 = −x ⇔  2 ⇔x= 2 x − x − 3 = 0 x ≥ 1 2 3 + 17 • x + 3 = x −1 ⇔  2 ⇔x= 2  x − 3x − 2 = 0 1− 13 3 + 17 vµ x = lµ nghiÖm. KÕt luËn: x = 2 2 ⇔ 2 cos 2 3x + 4 cos 3x + 3 − cos s 4 x = 0 ⇔ 2(cos 3x + 1) + 2 sin 2 2 x = 0 cos 3 x = −1 ⇔ sin 2 x = 0 1 π k 2π   x = 3 + 3 ⇔ x = l π  2 0.5® 0.5® 0.5® 0.5® 0.5® KL: NghiÖm x = π + 2kπ III 0.5® 3 C = t ⇒ 1< t ≤ 2 2 1 3 1 • XÐt f(t) = t + trªn (1; ], cã f’(t) = 1 − 2 > 0 ⇒ hµm sè ®ång 2 t t 3 biÕn trªn (1; ] 2 2 13 3 3 • ∀t ∈ (1; ] th× f(1) < f(t) ≤ f( ) = 2 2 6 1 13 ≤ • VËy cos A + cos B + cos C + cos A + cos B + cos C 6 3 DÊu b»ng x¶y ra khi: cos A + cos B + cos C = hay tam gi¸c ®Òu. 2 x+2 • Pt ⇔ log3 (x − 5) + log 5 (x − 3) = víi x > 5 x −3 • Hµm sè y = log3 (x − 5) + log 5 (x − 3) ®ång biÕn trªn (5; + ∞) 1 x+2 −5 • Hµm sè y = < 0 nghÞch biÕn trªn (5; + ∞) cã y’= x −3 (x − 3)2 A 2 B 2 • ®Æt cos A + cos B + cos C = 1+ 4 sin sin sin • ⇒ ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt x = 8 IV • L = lim x→0 3 3 0.5® 0.5® 0.5® 0.5® 0.5® 3 ( • L2 = lim x →0 0.5® 0.5® 1 + 2 x 1 + 3x − 1 + 3 x + 1 + 3x − 1 x 3 1 + 3x − 1 1 + 2x −1 3 = lim = L1 + L 2 1 + 3x + lim x → 0 x→0 x x 2x 1 + 2x −1 3 lim 3 1 + 3 x =1 1 + 3x = 2 • L1 = lim x →0 x→0 x x 1 + 2x + 1 3 0.5® ) 3x 1 + 3x − 1 = lim =1 2 x →0  3 3  x x 1 + 3x + 1 + 3x + 1   • VËy L = 2 0.5® 0.5® 0.5® 0.5® 3 THPT Qu¶ng X−¬ng 3 Néi dung Bµi ý 2 x + 2 y − z − 3 = 0 x − 2 y − 2z −1 = 0 ( P) I ∉ ( P) ta nhËn thÊy  vµ (P) ⊥ (Q) (Q)  I ∈ (Q) •  1 §iÓm 0.5® • ⇒ hai mÆt ph¼ng tiÕp xóc víi mÆt cÇu nhËn (Q) lµm mÆt ph¼ng ph©n gi¸c ⇒ 2 mÆt ph¼ng hai mÆt ph¼ng tiÕp xóc víi mÆt cÇu còng lµ hai mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc sinh bëi (P) vµ (Q). Nªn ph−¬ng tr×nh 2 mÆt ph¼ng hai mÆt ph¼ng tiÕp xóc víi mÆt cÇu lµ:  x + 4y + z - 2 = 0 3x - 3z - 4 = 0 |2x + 4y – z -3| = |x – 2y -2z -1| ⇔  • B¸n kÝnh mÆt cÇu cÇn lËp: R = d(I/α) = 0. 5® 1− 4 +1− 2 4 = 3 3 0.5® • Ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu cÇn lËp lµ: (x − 1)2 + ( y + 1)2 + (z − 1)2 = 16 9 0.5® Gi¶ sö a ≥ b ≥ c > 0   aα aα −1   bα bα −1   cα cα −1 ≥0     + − + − ⇔  α − α α −1 α −1   α α α −1 α −1   α α α −1 α −1  b +c  c +a c +a  a +b a +b  b +c 1 1  a   b  ⇔ aα −1  α − α −1 α −1  + bα −1  α − α −1 + α α α −1  b +c  c +a  b +c c +a 1   c + cα −1  α − α −1 α −1  ≥ 0 α a +b  a +b α −1 α −1 α −1 α −1 b (a − b ) + c (a − c ) α −1 c (b − c ) + a (b − a ) ⇔ aα −1 +b + bα + cα bα −1 + cα −1 cα + aα cα −1 + aα −1 V ( )( ) ( )( + cα −1 2 a ... )( ) ( (c α (c − a ) + bα −1 (c − a ) ≥ 0 )( + aα cα −1 + bα −1 )( ) )( ) ( )( ) )   +   1 1 + cα −1a α −1 (c − a ) α − α α α −1 α −1 α b + c bα −1 + aα −1  a +b a +b ( )( ) ( )( §iÒu nµy lu«n ®óng víi mäi a ≥ b ≥ c > 0 vµ α > 1, α ∈ R dÊu b»ng x¶y ra khi a = b = c > 0. 4 0.5®   +   1 1 + bα −1cα −1 (b − c ) α − α α α −1 α −1 α a + b aα −1 + bα −1  c +a c +a ( 0.5® ) α −1  1 1 ⇔ aα −1bα −1 (a − b ) α − α α α −1 α −1 α c + a cα −1 + a α −1  b +c b +c ( 0.5® )   ≥ 0  0.5® §Ò thi häc sinh giái 12 (Thêi gian lµm bµi 180’) C©u 1: Chøng minh r»ng hµm sè y = x4- 6x2 + 4x + 6 lu«n lu«n cã 3 cùc trÞ ®ång thêi gèc to¹ ®é O lµ träng t©m cña c¸c tam gi¸c t¹o bëi 3 ®Ønh vµ 3 ®iÓm cùc trÞ cña ®å thÞ hµm sè. C©u 2: Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh. x+y = 4 z − 1 y + z = 4x − 1 z + x = 4y −1 C©u 3: Trong mÆt ph¼ng víi hÖ to¹ ®é §Ò c¸c vu«ng gãc oxy cho parab«n (P): y2 = 4x. M lµ mét ®iÓm di ®éng trªn (P). M ≠ 0, T lµ mét ®iÓm trªn (P) sao cho T ≠ 0, OT vu«ng gãc víi OM. a. Chøng minh r»ng khi M di ®éng trªn (P) th× ®−êng th¼ng MT lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh. b. Chøng minh r»ng khi M di ®éng trªn (P) th× th× trung ®iÓm I cña MT ch¹y trªn 1 pa ra bol cè ®Þnh . C©u 4: Gi¶i ph−¬ng tr×nh sau: sinx + siny + sin (x+y) = C©u 5: Cho d y sè In = 4 nπ ∫π 2n 3 3 2 cos x dx , x n∈N* TÝnh nlim In → +∞ C©u 6: Cho 1 ≠ a > 0, chøng minh r»ng. 1+ 3 a ln a < a −1 a+3 a Ng−êi ra ®Ò :Ng« Quèc Kh¸nh Tr−êng PTTH Lam S¬n 1 §¸p ¸n C©u 1: (3 ®iÓm ) TËp x¸c ®Þnh: D = R y = x4 - 6x2 + 4x + 6. y’ = 4x3 - 12x + 4 y’ = 0 g(x) = x3 - 3x + 1 = 0 (1) Ta cã g(x), liªn tôc g(-2) = -1, g(-1) = 3, g(1) = -1 , g(2) = 3  g(- 2).g(- 1) < 0   g(-1).g( 1) < 0  g( 1).g( 2) < 0  g(x) liªn tôc nªn ph−¬ng tr×nh (1) cã 3 nghiÖm ph©n biÖt tháa m n : - 2 < x1 < -1 < x2 < 1 < x3 < 2 * Ta cã y = 1 y’.x- 3.(x2 - x - 2) 4 (1) Gäi c¸c ®iÓm cùc trÞ lµ A (x1,y1), B(x2,y2), C (x3,y3) vµ G (x0,y0) lµ träng t©m tam gi¸c ABC. Theo §L Viet cã x1 + x2 + x3 = 0 (2) x1x2 + x2x3 = x3x1 = -3 (3) Tõ (2) suy ra x0 = x1 + x2 + x3 =0 3 Tõ (1) (2) (3) suy ra: y0 = 1 (y1+y2+y3) = -3 [( x12 + x22 + x32 )-(x1+x2+x3) - 6] 3 = -3 [(x1 + x2 + x3)2 - 2 (x1x2 + x2x3 + x3x1) - 6] = -3 (0 - 2 (-3) - 6) = 0 VËy G (0;0) ≡ 0(0;0) (§PCM) C©u 2: ( 2 ®iÓm) x+y = 4 z − 1 (1) y + z = 4x − 1 (2) z + x = 4y −1 ¸p dông bÊt ®¼ng thøc cosi tacã: (3) (2’) T−¬ng tù 4 x − 1 < 2x Tõ (1’) ;(2’) ; (3’) vµ (1) ; (2) ; (3) suy ra. 2(x+y+z) = 4 z − 1 + 4 x − 1 + 4 y − 1 < 2z + 2x + 2y Tõ (4) suy ra: 4z - 1 = 1 4x - 1 = 1 1 4 (4 z − 1) + 1 = 2z (1’) 2 4 y − 1 < 2y (3’) 4 z − 1 = (4 z − 1).1 < (I) (I) ®k x,y,z > 4y - 1 = 1 VËy hÖ (I) cã nghiÖm x = y = z = C©u 3: (P): y2 = 4x 2 1 2 x=y=z= (4) 1 nghiÖm ®óng (I) 2   y 12   y 22    víi y1,y2 ≠ 0; y1 ≠ y2.  M ; y ; y T ; a. (3®iÓm ) Gi¶ sö 1 2  4   4     2 2 y y OT⊥OM ⇔ OT.OM = 0 ⇔ 1 . 1 + y 1 .y 2 = 0 4 4 ⇔ y1 . y2 + 16 = 0 (1) y 12 xy - y1 4 = Ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng MT: 2 2 y 2 - y1 y 2 y1 4 4 ⇔ 4x - y 12 = (y1 + y2). (y-y1) ⇔ 4x - (y1 + y2) y - 16 = 0 ⇔ 4(x- 4)- (y1 + y2) y= 0 Nªn ®−êng th¼ng MT lu«n ®i qua ®iÓm cè ®Þnh J (4;0) b. (3®iÓm) Gäi I (x0, y0) lµ trung ®iÓm MT th× ( ) 1 2 (1) y 1 + y 22 8 y +y y0 = 1 2 (2) 2 1 1 Tõ (1) suy ra x0 = [(y1+y2)2 - 2y1y2] = [(2y0)2 - 2 (-16)] 8 8 1 2 = . y0 + 4 ⇒ y02 = 2x0 - 8 2 x0 = Tõ ®ã ⇒ I ch¹y trªn parab«n (P) : y2 = 2x = 8 cè ®Þnh . C©u 4: (3 ®iÓm) sin x + sin y + sinz (x+y) = 3 3 2 (1) ¸p dông bÊt ®¼ng thøc Bunhiacèpxki vµ tõ (1) ta cã . 27 3 3 2 ) = [sinx + siny + sinz (x+y)] =( 4 2 sin2(x+y)) = 3. [ 2 < (12 + 12+12).(sin2x + zin2y + 1 − cos 2 x 1 − cos 2 y + +sin2 (x+y)] 2 2 = 3.[1- cos (x+y) . cos (x-y) + 1 - cos2 (x+y)] = 3. [2-(cos (x+y)+ < 3 (2- 0 + 1 1 cos (x-y)2) + cos2 (x-y)] 2 4 1 27 1 )= (2) (Do cos2 (x-y) < 1; (cos (x+y) + cos (x-y)2 > 0 4 4 2 Tõ (2) suy ra: (1) ⇔ cos2 (x-y) = 1 cos (x+y) + 1 cos (x-y) = 0 2 sinx = sin y = sin (x+y) = 3 3 2 π   x = 3 + 2kπ   y = π + 2nπ  3 ⇔ víi k , n ∈ Z 4n π cosx ∫ x dx 2n π C©u 5: (3 ®iÓm) In = Ta chøng minh: 0 < In < 4 nπ Ta cã: In = ∫ 2 nπ cos x dx = x 4 nπ ∫ 4 nπ 1 (1) 4 nπ 4 nπ d (sin x) sin x 4nπ 1 - ∫ sin x.d ( ) = x x x 2nπ 2 nπ 4 nπ sin x dx x2 2n sin x 1 * Ta cã: 2 < 2 ∀x ∈ [2nπ , 4nπ ] nªn x x 4 nπ dx 1 4nπ 1 1 1 =In < ∫ 2 = − + = (2) 2 n π x 4 n π 2 n π 4 n π x 2 nπ = ∫π 2 n −1 2 ( k +1)π * Ta cã: In = kΣ=n ( 2 k +1)π => JK = ∫π 2k sin x + x2 ∫π 2k sin x dx ®Æt JK = x2 2 ( k +1)π ∫π ( 2 k +1) sin x dx > x2 2 ( k +1)π ∫π 2k sin x dx x2 2 ( k +1)π 1 ∫πsin x ( x 2 − 2k 1 )dx >0 (3) (x + π )2 2 n −1 Ta l¹i cã: In = kΣ=n Jk do (3) nªn In > 0 Tõ (2) (4) suy ra 0 < In ≤ Ta l¹i cã Lim n → +∞ 1 4 nπ 1 = 0 nªn 4 nπ (4) ⇒ (1) ®óng Lim I n = 0 n→+∞ C©u 6: (3 ®iÓm) ln a 1+ 3 a < a −1 a+3 a (1) víi 1 ≠ a > 0 Trong hîp 1: a >1 (1) (a + 3 a )lna < (1 + 3 a ) (a-1) (2) 3(x3 +x) lnx < (1+x).(x3-1) x4 + x3 - x - 1 - 3 (x3+x)lnx > 0 (3) §Æt f(x) = x4 + x3 - x - 1 -3 (x3 + x)lnx (2) §Æt x = 3 a => x >1 ∀x > 1 ∀x > 1 x ∈[1;+ ∞ ) 1 x Ta cã f’(x) = 4 x3 + 3x2 - 1 - 3 [(3x2 + 1) lnx + (x3 + x) . ] = 4x3 - 4 - 3 (3x2 + 1) lnx 1 1 ) f(3)(x) = 3 ( 8x + 2 -6ln x - 9) x x 3 2 6(4 x − 3x − 1) 6( x − 1)(4 x + 4 x + 1 6 2 = f(4)(x) = 3.(8- − 3 ) = > 0 , ∀x > 1 x x x3 x3 f”(x) = 3.(4x2 - 3x - 6xln x - 4 Suy ra f(3)(x) ®ång biÕn nªn [1;+ ∞ ) f(3)(x) > f(3)(1) = 0 ... t−¬ng tù f’(x)> 0 víi ∀x > 1 ⇒ f(x)> f (1) = 0 víi ∀x >1 suy ra (3) ®óng. Tr−êng hîp 2: 0 < a < 1 ®Æt a = 1 , a1 > 1 quay vÒ tr−êng hîp 1. a1 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Hµm sè - T¸c gi¶ : TrÇn Ph−¬ng 2. T¹p chÝ " Crux - Mathematicorum " . T¹p chÝ to¸n häc Ca na ®a 5 Kú thi häc sinh giái líp 12 – THPT N¨m häc 2005 - 2006 Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thanh ho¸ M«n thi : to¸n häc - b¶ng A (Thêi gian : 180 phót - kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) §Ò chÝnh thøc Bµi 1: ( 4 ®iÓm ) Cho hµm sè : y = x + 1 + 1 x −1 (C) 1/ Kh¶o s¸t hµm sè . 2/ T×m nh÷ng ®iÓm trªn ®å thÞ (C) cã hoµnh ®é lín h¬n 1 sao cho tiÕp tuyÕn t¹i diÓm ®ã t¹o víi 2 ®−êng tiÖm cËn mét tam gi¸c cã chu vi nhá nhÊt . Bµi 2: (2 ®iÓm ) x 1 1 BiÖn luËn theo m sè nghiÖm d−¬ng cña ph−¬ng tr×nh : ∫  t − dt = m − 1  t 2 Bµi 3: (2 ®iÓm ) Gi¶i ph−¬ng tr×nh : x = 3 − x . 4 − x + 4 − x . 5 − x + 5 − x . 3 − x Bµi 4: (2 ®iÓm ) π T×m c¸c gi¸ trÞ thùc cña m ®Ó ph−¬ng tr×nh sau cã ®óng 1 nghiÖm x ∈ 0;  :  4 (4 − 6m )Sin 3 x + 3(2m − 1)Sinx + 2(m − 2)Sin 2 xCosx − (4m − 3)Cosx = 0 Bµi 5: (2 ®iÓm ) T×m tam gi¸c ABC cã B = 2A vµ ba c¹nh cã sè ®o lµ ba sè nguyªn liªn tiÕp . Bµi 6: (2 ®iÓm ) T×m ®a thøc P(x ) cã bËc lín h¬n 1 tho¶ m n hÖ ®iÒu kiÖn sau : ( ) ( x + 2 ) x 2 − 4 P' ' ( x ) − 2 x( x + 2 )P' ( x ) + 12 P( x ) = 0 ; ∀x ∈ R  P(1) = 27  Bµi 7: (2 ®iÓm )  2 3+Cos 2 x −log 2 3 = 3 −( y + 4 ) Gi¶i hÖ sau :  2 2 y − y − 1 + ( y + 3) ≤ 8 Bµi 8: (2 ®iÓm ) Hai h×nh chãp tam gi¸c ®Òu cã chung chiÒu cao , ®Ønh cña h×nh chãp nµy trïng víi t©m cña ®¸y h×nh chãp kia. Mçi c¹nh bªn cña h×nh chãp nµy ®Òu c¾t mét c¹nh bªn cña h×nh chãp kia. C¹nh bªn l cña h×nh chãp thø nhÊt t¹o víi ®−êng cao mét gãc α .C¹nh bªn cña h×nh chãp thø 2 t¹o víi ®−êng cao mét gãc β . T×m thÓ tÝch phÇn chung cña hai h×nh chãp . Bµi 9: (2®iÓm ) Cho c¸c sè thùc a, b, c ≥ 2 chøng minh bÊt ®¼ng thøc sau : Log b +c a 2 + Log c + a b 2 + Log a +b c 2 ≥ 3 ................................................................................................ Hä vµ tªn thÝ sinh : .................................................Sè b¸o danh ................... Thanh hãa; Ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2005 Lêi gi¶i chi tiÕt vµ biÓu ®iÓm ®Ò thi häc sinh giái to¸n khèi 12 Bµi ý Bµi 1 1 Lêi gi¶i chi tiÕt §iÓm a) TX§ : D = R b) Sù biÕn thiªn: 1 ; y’ = 0 cã 2 nghiÖm x = 0 ; x = 2 (x − 1)2 HS ®ång biÕn trªn (− ∞;0 ); (2;+∞ ) vµ nghÞch biÕn trªn c¸c kho¶ng (0;1); (1;2 ) Cùc trÞ : Cùc ®¹i t¹i x =0 vµ y CD = 0 • CBT: y ' = 1 − • • 1 ®iÓm Cùc tiÓu t¹i x=2 vµ y CT = 4 • Nh¸nh v« cùc vµ tiÖm cËn: TiÖm cËn ®øng x = 1; tiÖm cËn xiªn y = x+1 vµ Lim y = +∞; Lim y = −∞ x → +∞ x → −∞ ........................................................................................................ • BBT : o 1 2 −∞ x y’ + 0 - ‖ - 0 ......... +∞ + y c) §å thÞ : §å thÞ ®i qua gèc to¹ ®é O=(0;0) T©m ®èi xøng I=( 1;2 ) 1 ®iÓm y 1 O -1 2 x 1 1 a2 = a −1 a −1 a2 a 2 − 2a PTTT cña ( C ) t¹i M lµ: y − y (a ) = y ' (a )( x − a ) ⇔ y = − + x a ( ) a −1 (a − 1)2 (d) Gäi M = (a; y(a )) ∈ (C ); a > 0 th× y (a ) = a + 1 + 0.5 ®iÓm TiÖm cËn ®øng x = 1 ; TiÖm cËn xiªn y = x + 1 Giao ®iÓm cña 2 tiÖm cËn lµ I=( 1 ; 2 ) ........................................................................................................  2a  Giao ®iÓm cña d víi tiÖm cËn ®øng x = 1 lµ A = 1;   a − 1 Víi tiÖm cËn xiªn lµ : B = (2a − 1;2a ) 2 ; BI = 2 2 a − 1 , nªn AI .BI = 4 2 v× a > 1 Ta cã AI = a −1 L¹i cã ∠AIB = π suy ra 4 AB 2 = AI 2 + BI 2 − 2 AI .BICos .......... 0.5 ®iÓm π = AI 2 + BI 2 − 2 AI .BI 4 .......................................................................................................... Theo bÊt ®¼ng thøc C« si : AB 2 ≥ 2 AI .BI − 2 AI .BI = 2 − 2 AI .BI ( ( ) ⇔ AB ≥ 2 2 2 − 1 (1) §Æt p lµ chu vi tam gi¸c ABI th× : ( ) ) p = AB + AI + BI ≥ AB + 2 AI .BI ≥ 2 2 2 − 1 + 44 2 1 DÊu ®¼ng thøc x¶y ra ⇔ AI = BI ⇔ a = 1 + 4 2 ........................................................................................................... 1 VËy Minp = 2 2 2 − 1 + 44 2 ⇔ a = 1 + 4 2 1  1  Hay ®iÓm cÇn t×m lµ M = 1 + 4 ;2 + 2 + 4  2 2  ( Bµi 2 ) x → +∞ x 0.5 ®iÓm ............ 0.5 ®iÓm x  t2 1 1 1 1 Ta cã ∫  t − dt = ∫ tdt − ∫ dt =  − Ln t  = x 2 − ln x − t t 2 1 2 2 1 1 1 1 PT ®· cho t−¬ng ®−¬ng víi x 2 − ln x = m (1) 2 ............................................................................................................. Sè nghiÖm d−¬ng cña PT lµ sè giao ®iÓm cña ®−êng th¼ng y = m vµ ®å thÞ 1 hµm sè f ( x ) = x 2 − ln x víi hoµnh ®é d−¬ng. 2 1 XÐt hµm sè : f ( x ) = x 2 − ln x trªn (0;+∞ ) 2 1 §¹o hµm y ' = x − ; y ' = 0 ⇔ x = ±1 x Lim y = Lim+ y = +∞ x ......... x 0.5 ®iÓm .......... 0.5 ®iÓm x →0 ........................................................................................................... BBT o 1 x −∞ +∞ y’ | o + y | +∞ +∞ ......... 1 2 ............................................................................................................ Tõ BBT ta ®−îc : 1 +/ Víi m < th× PT v« nghiÖm 2 1 +/ Víi m = th× PT cã nghiÖm d−¬ng duy nhÊt x = 1 2 1 +/ Víi m > th× ph−¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm d−¬ng ph©n biÖt 2 Bµi 3 .......... 0.5 ®iÓm §K : x ≤ 3 §Æt a = 3 − x ; b = 4 − x ; c = 5 − x Ta cã x = 3 − a 2 = 4 − b 2 = 5 − c 2 = ab + bc + ca ........................................................................................................... 3 − a 2 = ab + bc + ca (a + b )(c + a ) = 3   2 Do ®ã 4 − b = ab + bc + ca ⇔ (b + c )(a + b ) = 4 5 − c 2 = ab + bc + ca  (c + a )(b + c ) = 5   Nh©n vÕ víi vÕ c¸c PT ta ®−îc (a + b )(b + c )(c + a ) = 2 15 ( * ) ............................................................................................................  2 15 a + b = 5  2 15  Thay lÇn l−ît c¸c ph−¬ng tr×nh cña hÖ vµo PT ( * ) sÏ cã : b + c = 3  c + a = 2 15  4  Céng c¸c vÕ ph−¬ng tr×nh cña hÖ, cã PT míi vµ thay lÇn l−ît mçi PT cña hÖ vµo PT võa cã.Ta ®−îc nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh ®· cho lµ: 671 x= 240 Bµi 4 0.5 ®iÓm 0.5 ®iÓm ......... 0.5 ®iÓm ......... 1 ®iÓm NhËn thÊy Cosx=0 kh«ng tho¶ m n PT , b»ng c¸c chia c¶ 2 vÕ cho Cos 2 x ≠ 0 ta ®−îc ph−¬ng tr×nh : (tgx − 1)(tg 2 x − 2mtgx + 4m − 3) = 0 §Æt tgx = t , ta cã PT : (t − 1)(t 2 − 2mt + 4m − 3) = 0 (1) .............................................................................................................  π §Ó PT ®· cho cã nghiÖm x ∈ 0;  th× PT (1) ph¶i cã nghiÖm 0 ≤ t ≤ 1  4 Do PT (1) lu«n cã 1 nghiÖm t = 1∈ [0;1] nªn PT t 2 − 2mt + 4m − 3 = 0 ChØ cã 1 nghiÖm t = 1 hoÆc kh«ng cã nghiÖm nµo thuéc ®o¹n [ 0 ; 1 ] ............................................................................................................. t2 −3 §Ó ý r»ng t = 2 kh«ng tho¶ m·n . Do ®ã f (t ) = =m 2t − 4 0.5 ®iÓm .......... 0.5 ®iÓm .......... XÐt f(t) trªn [0;1] ta cã : 1  t 2 − 4t + 3   ≥ 0; ∀t ∈ [0;1] f ' (t ) =  2  (t − 2)2   m ≥1 3 LËp b¶ng biÕn thiªn vµ tõ BBT ta ®−îc :  m < 4 Bµi 5 1 ®iÓm Ta chøng minh bæ ®Ò: §iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó tam gi¸c ABC cã B= 2A lµ b 2 = a 2 + ac (1) ThËt vËy: Theo ®Þnh lý C«Sin trong tam gi¸c Bµi 6 b 2 = a 2 + c 2 − 2acCosB = a 2 + ac ⇔ c − 2aCosB = a ⇔ c − a = 2aCosB ¸p dông ®Þnh lý Sin, ta ®−îc 2 RSinC − 2 RSinA = 4 RSinACosB ⇔ SinC − SinA = Sin( A + B ) + Sin( A − B ) ⇔ SinA = Sin(B − A) Do ®ã B = 2A vµ 0 < A, B < π .......................................................................................................... V× 3 c¹nh lµ 3 sè nguyªn liªn tiÕp nªn víi x ∈ N * vµ a < b, ta cã c¸c tr−êng hîp sau : a) NÕu a=x,b=x+1,c=x+2 : Khi ®ã tõ (1) ta ®−îc x=1 suy ra a=1,b=2,c=3. Kh«ng tho¶ m·n tÝnh chÊt c¹nh cña tam gi¸c b) NÕu a=x,b=x+2,c=x+1 : Tõ (1) ta cã PT x 2 − 3 x − 4 = 0 Suy ra a=4,b=6,c=5 ( tho¶ m·n ) c) NÕu a=x+1,b=x+2,c=x : T−¬ng tù th× x 2 − x − 3 = 0 , PT kh«ng cã nghiÖm nguyªn d−¬ng nªn kh«ng tho¶ m·n. VËy cã 1 tam gi¸c duy nhÊt tho¶ m·n bµi ra lµ tam gi¸c cã ®é dµi c¸c c¹nh lµ : a = 4,b = 6,c =5 . Gi¶ sö ®a thøc cÇn t×m lµ: P(x ) = a n x n + a n −1 x n −1 + ... + a1 x + a0 ; a n ≠ 0 P' ( x ) = na n x n −1 + (n − 1)a n −1 x n −2 + ... + 2a 2 x + a1 P' ' ( x ) = n(n − 1)a n x n − 2 + (n − 1)(n − 2 )a n−1 x n−3 + ... + 2a 2 .......................................................................................................... Tõ yªu cÇu , ta cã ®iÒu kiÖn cÇn lµ : HÖ sè cña luü thõa bËc (n + 1) ph¶i b»ng 0. mµ hÖ sè ®ã lµ n(n − 1)a n − 2na n = n(n − 3)a n L¹i do a n ≠ 0; n > 1 nªn n(n − 3)a n = 0 ⇔ n = 3 ............................................................................................................ Do vËy ®a thøc ph¶i cã d¹ng P( x ) = a3 x 3 + a 2 x 2 + a1 x + a 0 ; a3 ≠ 0 Thay ®a thøc vµo ®iÒu kiÖn (1) : (12a3 − 2a 2 )x 3 + (8a 2 − 24a3 − 2a1 )x 2 + (8a1 − 8a 2 − 48a3 )x + 12a0 − 16a 2 = 0; ∀x  6a 3 − a 2 = 0  a 2 = 6a 3 4a − 12a − a = 0  2  3 1 ⇔ a1 = 12a3 ⇔  a1 − a 2 − 6a3 = 0  a = 8a 3  0  3a 0 − 4a 2 = 0 ............................................................................................................. Nªn P( x ) = a 3 (x 3 + 6 x 2 + 12 x + 8) MÆt kh¸c P(1) = 27 ; Suy ra 27a3 = 27 ⇔ a3 = 1 1 ®iÓm .......... 1 ®iÓm 0.5 ®iÓm .......... 0.5 ®iÓm .......... 0.5 ®iÓm .......... VËy ®a thøc cÇn t×m lµ : P( x ) = x 3 + 6 x 2 + 12 x + 8 Bµi 7 Víi ∀x ∈ R ta cã 3 − ( y + 4 ) = 2 3+Cos 2 x − Log 3 ≥ 2 2− Log 3 = 2 Log 3 = 3 2 2 2 ⇔ −( y + 4) ≥ 1 ⇔ y ≤ −5 (1) §¼ng thøc x¶y ra khi 1 + Cos 2 x = 0 ⇔ Cosx = 0 ⇔ x = π + kπ ; k ∈ Z (2) 2 ............................................................................................................... Víi ®iÒu kiÖn (1) th× 2 / y / − / y − 1 / + ( y + 3) 2 ≤ 8 trë thµnh : y 2 + 5 y ≤ 0 ⇔ −5 ≤ y ≤ 0 , kÕt hîp víi (1) ta cã y = - 5 (3) ............................................................................................................... KÕt hîp (1);(2) vµ (3) ta cã nghiÖm cña hÖ ®· cho lµ : π  x = + kπ ; k ∈ Z  2  y = −5 Bµi 8 0.5 ®iÓm §Æt 2 h×nh chãp tam gi¸c ®Òu lµ : O.ABC vµ O’.A’B’C’ víi O lµ t©m cña tam gi¸c ABC vµ O’ lµ t©m cña tam gi¸c A’B’C’. Theo bµi ra th× OO’ lµ ®−êng cao chung cña 2 h×nh chãp . §Æt D,E,F lµ c¸c giao ®iÓm cña c¸c cÆp c¹nh bªn t−¬ng øng cña 2 h×nh chãp . PhÇn thÓ tÝch chung cña 2 h×nh chãp lµ thÎ tÝch cña khèi ®a diÖn 1 3 .............................................................................................................. ∆OO ' C vu«ng t¹i O’ nªn OO ' = l cos α Do tÝnh ®èi xøng nªn OO’ ®i qua t©m I cña ∆DEF . Trong ∆IOE ta cã : OI = IE cot gα 1 ®iÓm .......... 0.5 ®iÓm ........... 0.5 ®iÓm 0.5 ®iÓm ODEFO’. Ký hiÖu V lµ thÓ tÝch ®ã th× V = OO'.S ∆DEF Trong ∆IO ' E cã:: O' I = IE cot gα OO' l cos α = cot gα + cot gβ cot gα + cot gβ .............................................................................................................. 3 Tam gi¸c DEF ®Òu , ®−êng cao EJ = EI 2 2 DE 3 2 EJ 3 víi DE = DiÖn tÝch S ∆DEF = = EI 3 4 3 3l 2 3 cos 2 α Do ®ã S ∆DEF = 4(cot gα + cot gβ ) 2 ............................................................................................................. l 3 3 cos 3 α VËy thÓ tÝch phÇn chung cña 2 h×nh chãp lµ : V = 4(cot gα + cot gβ ) 2 Suy ra OO' = IE (cot gα + cot gβ ) ⇔ IE = ............ 0.5 ®iÓm ........... 0.5 ®iÓm ........... C' A' O 0.5 ®iÓm B' D I F E C A O' B Bµi 9 Log 2 a 2 Log 2 b 2 Log 2 c 2 + + ≥ 3 (1) Log 2 (b + c ) Log 2 (c + a ) Log 2 (a + b ) 1 1 Do a.b.c ≥ 2 nªn + ≤ 1 ⇔ a + b ≤ ab ,t−¬ng tù ta còng ®−îc : a b b + c ≤ bc & c + a ≤ ac 2 Log 2 a 2 Log 2 b 2 Log 2 c 2x 2y 2z Khi ®ã VT (1) ≥ (2) + + = + + Log 2 bc Log 2 ca Log 2 ab y + z z + x x + y Víi x = Log 2 a; y = Log 2 b; z = Log 2 c ............................................................................................................ 2x 2y 2z Ta chøng minh: + + ≥ 3; x, y, z ≥ 1 y+z z+x x+ y   2y  2x    2z + 2  +  ⇔  + 2  +  + 2  ≥ 9  x+ y  z+x  y+z  BÊt ®¼ng thøc ⇔  1 1 1   ≥ 9 ⇔ (2 x + 2 y + 2 z ). + +  x+ y y+ z z + x ............................................................................................................ ¸p dông bÊt ®¼ng thøc C« si cho vÕ tr¸i , ta ®−îc ®iÒu ph¶i chøng minh DÊu ®¼ng thøc x¶y ra khi  Log 2 a = Log 2 b = Log 2 c  x; y; z ≥ 1 ⇔a=b=c=2 ⇔  a=b=c=2  x = y = z Chó ý : NÕu thÝ sinh cã lêi gi¶i theo c¸c c¸ch kh¸c mµ ®óng vÉn cho ®iÓm theo biÓu ®iÓm cña tõng bµi . 1 ®iÓm ........... 0.5 ®iÓm .......... 0.5 ®iÓm Së gi¸o dôc ®µo t¹o Thanh ho¸ Tr−êng THPT BØm S¬n §Ò ®Ò nghÞ: b¶ng a §Ò thi chän häc sinh giái tØnh m«n to¸n líp 12 N¨m häc 2005 - 2006 (Thêi gian lµm bµi 180 phót) Bµi 1: (4 ®iÓm) 1) (§Ò 48 I2 trong 150 ®Ò tuyÓn sinh §¹i häc) T×m trªn ®å thÞ hµm sè y = x2 hai ®iÓm A vµ B ®èi xøng nhau qua ®−êng th¼ng x −1 y = x -1 2) (Tù s¸ng t¸c) Cho a, b, c ∈ R víi a ≠ 0 vµ m ∈N* tho¶ m n: a b c + + =0. m+4 m+2 m Chøng minh r»ng: §å thÞ hµm sè: y = ax4 + bx2 + c lu«n c¾t trôc ox t¹i Ýt nhÊt mét ®iÓm thuéc kho¶ng (0;1). Bµi 2: (5 ®iÓm) 1) (Tù s¸ng t¸c) T×m tæng tÊt c¶ c¸c nghiÖm x ∈ [1;100] cña ph−¬ng tr×nh: π π 3π 3 Sin4x + Sin4 ( x + ) + Sin4 (x + ) + sin 4 ( x + ) = Sin 4 4 x 4 2 4 2 2) ( To¸n häc tuæi trÎ n¨m 2003) Cho tam gi¸c ABC kh«ng cã gãc tï tho¶ m n hÖ thøc: 1 1 5 (cos 3 A + cos 3B) − (cos 2 A + cos 2 B) + cos A + cos B = 3 2 6 H y tÝnh c¸c gãc cña tam gi¸c ®ã. Bµi 3: (4 ®iÓm) 1) (To¸n Båi d−ìng gi¶i tÝch tæ hîp cña Hµn Liªn H¶i - Phan Huy Kh¶i) x5 T×m hä nguyªn hµm cña hµm sè f(x) = 4 x + 3x 2 + 2 2) (Tù s¸ng t¸c) Gi¶i ph−¬ng tr×nh: 3x2 + 1 + log2006 4x 2 + 2 = x6 x 6 + x 2 +1 Bµi 4: (4 ®iÓm) Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy 1) ( §Ò thi tuyÓn sinh vµo §HXD - Hµ Néi n¨m häc 2000-2001) 1 Cho ®iÓm A(4;0) vµ ®−êng th¼ng ∆: 4x - 9 = 0. Chøng minh r»ng tËp hîp c¸c ®iÓm M cã tû sè kho¶ng c¸ch tõ ®ã ®Õn ®iÓm A vµ tõ ®ã ®Õn ®−êng th¼ng ∆ b»ng 4 lµ mét 3 Hypebol. H y viÕt ph−¬ng tr×nh cña Hypebol ®ã. 2) ( Chuyªn ®Ò vÒ h×nh häc gi¶i tÝch cña Cam Duy LÔ - TrÇn Kh¾c B¶o) Cho Parabol y2 = 2px (p > 0) vµ ®−êng th¼ng d di ®éng nh−ng lu«n ®i qua tiªu ®iÓm F cña Parabol. Gäi M, N lµ c¸c giao ®iÓm cña parabol víi ®−êng th¼ng d. Chøng minh r»ng ®−êng trßn ®−êng kÝnh MN lu«n tiÕp xóc víi mét ®−êng th¼ng cè ®Þnh. Bµi 5: (3 ®iÓm) (500 Bµi to¸n vÒ bÊt ®¼ng thøccña Phan Huy Kh¶i -TËp II) Cho h×nh chãp SABCD cã ®¸y lµ h×nh b×nh hµnh. Gäi K lµ trung ®iÓm cña SC. MÆt ph¼ng qua AK c¾t c¸c c¹nh SB, SD lÇn l−ît t¹i M vµ N. Gäi V1, V thø tù lµ thÓ tÝch cña khèi chãp SAMKN vµ khèi chãp SABCD. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña tû sè V1 . V 2 ®¸p ¸n - thang ®iÓm kú thi chän läc häc sinh giái tØnh - m«n to¸n LíP12 Néi dung §iÓm Bµi 1: (4 ®iÓm) 1) (2 ®iÓm) Hai ®iÓm A, B ®èi xøng nhau qua ®−êng th¼ng y = x -1 nªn ®−êng th¼ng AB cã pt: y = -x + m x2 =-x +m =>Hoµnh ®é c¸c ®iÓm A, B lµ xA, xB chÝnh lµ nghiÖm pt: x−m 0,5 ®iÓm x A + xB m + 1 3m − 1 = ⇒ y I = −xI + m = 2 4 4 3m − 1 m + 1 −1 Ta ph¶i cã ®iÓm I thuéc ®−êng th¼ng y =x -1 => = 4 4 0,5 ®iÓm ⇔ g(x) = 2x2 - (m + 1)x + m = 0 Gäi I lµ trung ®iÓm cña AB ta cã xI = ⇔ m = -1 Khi ®ã g(x) = 2x2 - 1= 0 ⇔ x = ± 0,5 ®iÓm 2 2 2 2 2 2 => yA = -xA-1 = -1+ ; Víi xB = => yB = -12 2 2 2 2 2 2 2 VËy hai ®iÓm cÇn t×m lµ A(- ; -1+ ) vµ B ( ; -1- ) 2 2 2 2 Víi xA = - 0,5 ®iÓm 2) (2 ®iÓm) XÐt hµm sè f(x) = ax m + 4 bx m + 2 cx m víi a ≠ 0 vµ m N* + + m+4 m+2 m Lµ hµm sè liªn tôc vµ cã ®¹o hµm lµ: f’(x) = axm+3 + bxm+1 + cxm-1 víi ∀x∈R 0,5 ®iÓm a b c + + = 0 (do gi¶ thiÕt) m+4 m+2 m f (1) − f (0) =0 Theo ®Þnh lý Lagr¨ng: tån t¹i x0 ∈(0;1) sao cho f’(x0) = 1− 0 Ta tÝnh ®−îc f(0) = 0 vµ f(1) = => ax 0m + 3 +b0m +1 + c 0x −1 = 0 => x 0m −1 (ax 04 + b02 + c) = 0 0,5 ®iÓm => ax40 + bx20 + c = 0 Tøc lµ pt: ax4 + bx2 + c = 0 cã nghiÖm x0 ∈(0;1) Hay ®å thÞ hµm sè: y = ax4 + bx2 + c lu«n c¾t ox t¹i Ýt nhÊt 1 ®iÓm thuéc (0;1) Bµi 2: (5 ®iÓm) 1) (3 ®iÓm) Tr−íc hÕt biÕn ®æi vÕ tr¸i cña pt: Sö dông c«ng thøc Sin (α + Ta ®−îc: VT = Sin4x + cos4x + Sin4 (x+ π 4 ) + Cos4 (x+ = (Sin2x +Cos2x) - 2Sin2x Cos2x + 1 - 2Sin2 (x+ π 4 0,5 ®iÓm π 4 π 2 0,5 ®iÓm ) = cosα ) ).Cos(x+ π 4 ) 3 1 1 π 1 1 1 3 Sin22x +1 - Sin2(2x + ) = 2 - Sin22x - Cos22x = 2 - = 2 2 2 2 2 2 2 = 1- 3 3 Sin44x = ⇔ Sin24x = 1 ⇔ Cos 4x = 0 2 2 Nªn pt ® cho viÕt thµnh: π π 2 8 ⇔ 4x = + kπ ⇔ x = + k. π 0,5 ®iÓm víi k ∈ Z 4 §Ó x ∈ [1; 100] ta ph¶i cã: 1 ≤ π 8 + k. π 4 mµ k ∈ Z nªn k = 1, 2, 3 …….,126 Nªn tæng c¸c nghiÖm cÇn t×m lµ: S = 126 ≤ 100 ⇔ 8 ≤ (2k+1) π ≤ 800 π ∑8 (1 + 2k ) = k =1 Ta cã 1 ®iÓm π 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm 126 ∑ (2k + 1) 8 k =1 126 ∑ (2k + 1) lµ tæng cña 126 sè h¹ng cña cÊp sè céng cã u1= 3 vµ u126 = k =1 253 VËy S = 0,5 ®iÓm π (3 + 253).126 8 . 2 = 2016π 2) (2 ®iÓm) 5 1 1 (Cos 3A + Cos 3B) - (Cos 2A + Cos 2B) + Cos A +CosB = 3 2 6 1 1 ⇔ (4 Cos3A - 3 CosA + 4 Cos3B - 3CosB) - (2Cos2A-1+2Cos2B3 2 5 1)+CosA+CosB = 6 4 4 1 (2) ⇔ ( Cos3A - Cos2A) + ( Cos3B - Cos2B) =3 3 6 4 XÐt hµm sè f(t) = t3 - t2 víi t ∈[0;1] ta cã: 3 Ta cã f’(t) = 4t2 - 2t; f’(t) = 0 ⇔ t 0 f’(t) 0 1 2 - 0 (1) 0,5 ®iÓm t=0 1 + 1 2 t = . Ta cã b»ng biÕn thiªn; 1 2 => Víi ∀t ∈[0;1] th× f(t) ≥ f( ) = - 1 12 0,5 ®iÓm f(t) − 1 12 V× ∆ABC kh«ng cã gãc tï nªn 0 ≤ CosA Cos A = 0 => A = 60 B = 600 Bµi 3: ( 4 ®iÓm) 0,5 ®iÓm => C = 600 1) (2 ®iÓm) x5 3x3 + 2 x = x − v× x4 + 3x2 + 2 = (x2 + 2 ) (x2 + 1) x 4 + 3x 2 2 x 4 + 3x 2 + 2 3x3 + 2 x Ax + b Cx + D §Æt 4 = 2 + 2 Víi ∀x 2 x + 3x + 2 x + 2 x +1 Ta cã: 0,5 ®iÓm ⇔ 3x3 + 2x = (Ax + B) (x2 + 1) + (Cx + D) (x2 + 2) Víi ∀x Hay 3x3 + 2x = (A+C)x3 + (B + D)x2 + (A + 2C)x + B + 2D Víi ∀x => A + C = 3 B=D=0 B+D=0 => A + 2C = 2 B + 2D = 0 C = -1 tøc lµ A=4 3x3 + 2 x 4x −x + 2 = 2 4 2 x + 3x + 2 x + 2 x + 1 4x x + 2 x + 2 x +1 x2 4 xdx xdx x2 d ( x 2 + 2) 1 d ( x 2 + 1) => ∫f(x)dx = − ∫ 2 = − 2∫ 2 + ∫ 2 +∫ 2 2 x +2 x +1 2 x +2 2 x +1 => f(x) = x - VËy ∫ f(x)dx = 0,5 ®iÓm 2 1 x2 − 2 ln( x 2 + 2) + ln( x 2 + 1) + k víi k lµ h»ng sè 2 2 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm 2) (2 ®iÓm) PT ® cho viÕt thµnh: log2006 §Æt: u = 4x2 + 2 > 0 4 x2 + 2 = x6 - 3x2 - 1 6 2 x + x +1 ta ®−îc pt: log2006 (1) u =v-u v v = x6 + x2 + 1> 0 ⇔ log2006u - log2006v = v- u (*) 0,5 ®iÓm - NÕu u > v th× VT (*) > 0 > VP (*) nªn kh«ng tho¶ m n. - NÕu u < v th× VT (*) < 0 < VP (*) nªn kh«ng tho¶ m n - XÐt u = v th× VT (*) = 0 VP (*) Do ®ã pt (*)⇔ x6 + x2 + 1 = 4x2 + 2 ⇔ x6 - 3x2 - 1= 0 (2) §Æt t = x2 ≥ 0 ta ®−îc pt: f(t) = t3 - 3t - 1 = 0 (3) 0,5 ®iÓm Ta cã f’(x) = 3t2 - 3; f’(t) = 0 ⇔ t = -1 t = 1. Ta cã b¶ng biÕn thiªn 5 t -∞ f’(t) -1 + f (t) 0 0 1 - 1 0 +∞ + h¬n n÷a f(2) = 1 +∞ -1 -3 -∞ 0,5 ®iÓm Do ®ã pt (3) cã nghiÖm víi t ≥ 0 vµ lµ nghiÖm duy nhÊt t ∈(0;2) §Æt t = 2 cos α víi 0 < α < ⇔ 4Cos3α - 3 Cosα = => α = π 9 π ta ®−îc 8 Cos3α - 6 Cos α - 1 = 0 2 1 1 π π hay cos 3α = ⇒ 3α = (Do 0 < α < ) 2 2 3 2 π π 9 9 ta cã t = x2 = 2 Cos . VËy pt ® cho cã 2 nghiÖm x = ± 2Cos 0,5 ®iÓm Bµi 4: (4 ®iÓm) 1) (2 ®iÓm): Gi¶ sö ®iÓm M (x;y) khi ®ã AM = ( x − 4) 2 + y 2 Ta cã 0,5 ®iÓm 4x − 9 Kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn ®−êng th¼ng ∆: 4x - 9 = 0 lµ d(M;∆) = 4 0.5 ®iÓm 4 AM = ⇔ 3 ( x − 4) 2 + y 2 = 4 x − 9 d ( M ; ∆) 3 ⇔ 7x - 9y = 63 2 2 0,5 ®iÓm x2 y2 ⇔ − =1 9 7 0,5 ®iÓm x2 y2 VËy tËp hîp c¸c ®iÓm M cÇn t×m lµ Hypebol cã ph−¬ng tr×nh − = 1 9 7 2)( 2 ®iÓm): Parabol y2 = 2px ®−êng p 2 chuÈn lµ ∆: x = - . §−êng trßn ®−êng kÝnh MN cã t©m lµ trung ®iÓm I cña MN vµ b¸n kÝnh R= d y N1 MN 2 Gäi M1; N1, H thø tù lµ h×nh chiÕu H Cña c¸c ®iÓm M, N vµ I. Theo ®/n cña Parabol cã MM1 = MF 0,5 ®iÓm I O F M1 x M 0,5 ®iÓm NN1 = NF => MM1 + NN1 = MF + NF = MN. Mµ trong h×nh thang vu«ng MM1N1N th× MM1 + NN1 = 2 IH. Do ®ã IH= MN 2 0,5 ®iÓm 6 VËy ®−êng trßn ®−êng kÝnh MN lu«n tiÕp xóc víi ®−êng chuÈn cña Parabol Bµi 5: (3 ®iÓm): S V× ABCD lµ h×nh b×nh hµnh => VSABC = VSADC = 0,5 ®iÓm 1 1 VSABCD = V. 2 2 SM SN = x, =y SB SD V SM SK x.V ⇒ VSAMK = . th× SAMK = VSABC SB SC 4 V => V1 = VSAMK + VSANK = (x + y) (1) 4 §Æt MÆt kh¸c V1 = VSAMN + VSMNK = K M P B C N A 0,5®iÓm D V V = x.y. + x.y. 2 4 3 xy.V => V1 = (2). 4 x (3) 3x − 1 1 Do x > 0 vµ y > 0 nªn tõ (3) => x > 3 SN x 1 1 Vµ y = ≤x≤1 ≤1⇒ ≤ 1 ⇔ 2x3 - 1 ≥ 0 (v× 3x-1) 0 => x ≥ do ®ã SD 3x − 1 2 2 V 1 3 3 3x 2 x Tõ (1) => 1 = (x + y) = xy = x. = 4 3x − 1 4(3x − 1) V 4 4 Tõ (1) (2) => x + y = 3xy => y = 0,5®iÓm 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm 3x 2 3 x(3x − 2) 1 víi ≤ x ≤ 1 . Ta cã f’(x) = 4(3 x − 1) 2 2 4(3x − 1) 1 f’(x) = 0 ⇔ x = 0 kh«ng thuéc ®o¹n [ ;1 ] 2 2 x= => B¶ng biÕn thiªn 3 XÐt hµm sè f(x) = x 1 2 f’(x) f(x) 2 3 - 0 3/8 1 + 3/8 1 3 0,5 ®iÓm 7 1 3 1 1 V 3 ≤ f(x) ≤ víi ∀x ∈ [ ;1 ] hay ≤ 1 ≤ 3 8 2 3 V 8 V1 1 2 2 VËy Min ( ) = khi x = hay SM = SB 3 3 3 V 1  x=  M lµ trung ®iÓm cña SB V1 3  Vµ Max ( ) = khi 2⇔  8 V M ≡ B  x = 1 Suy ra 0,5 ®iÓm 8 Kú thi häc sinh giái líp 12 Së GD & §T Thanh Ho¸ Tr−êng THPT Mai Anh TuÊn N¨m häc 2005-2006 M«n: To¸n. B¶ng A-B (Thêi gian lµm bµi 180 phót) C©u I. (5 ®iÓm). Cho hµm sè y = x 2 − 2x + 2 x −1 1, Kh¶o s¸t vµ vÏ ®å thÞ (C) cña hµm sè trªn. 2, Chøng minh ®−êng th¼ng (d): y x + = 1 cã ®óng hai ®iÓm mµ tõ mçi ®iÓm ®ã 2 −1 kÎ ®Õn (C) hai tiÕp tuyÕn vu«ng gãc. X¸c ®Þnh to¹ ®é hai ®iÓm ®ã. C©u II. (4 ®iÓm).  x + my = m 1, BiÖn luËn theo m sè nghiÖm cña hÖ ph−¬ng tr×nh  2 2 x + y = x Khi hÖ cã hai nghiÖm (x1;y1), (x2;y2) t×m m ®Ó P = ( x 2 − x1 ) 2 + ( y 2 − y1 ) 2 lín nhÊt. 1− x 2 2, Gi¶i ph−¬ng tr×nh: 2 x2 1− 2 x −2 x2 = 1 1 − 2 x C©u III. (5 ®iÓm) 1, §−êng th¼ng (d) c¾t Parabol (P): y = − x 2 + 2 x + 3 t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A, B lÇn l−ît cã hoµnh ®é x1; x2 gi¶ sö x1 ®pcm Häc sinh gi¶i c¸ch kh¸c, ®óng gi¸m kh¶o c¨n cø thµnh phÇn cho ®iÓm tèi ®a. Së GD&§T Thanh hãa Tr−êng thpt hËu léc 3 ®Ò xuÊt ng©n hµng ®Ò §Ò thi Häc sinh giái THPT – M«n To¸n B¶ng A --------o0o----------------------o0o-------------3 C©u 1: (6 ®iÓm) Cho hµm sè: y = x + 3x2 + 1. a) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ (C) cña hµm sè. b) BiÖn luËn theo m sè nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh: x3 + 3x2 = m3 + 3m2. c) ViÕt ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ (C) kÎ tõ ®iÓm (1; 5). d) Trªn ®−êng th¼ng y = 9x – 4, t×m nh÷ng ®iÓm cã thÓ kÎ ®Õn (C) 3 tiÕp tuyÕn. C©u 2: (3 ®iÓm) Gi¶i c¸c ph−¬ng tr×nh sau: 3 a) (7 + 5 2)cos x − (17 + 12 2)cos x = cos3x . b) x 2 − 3x + 1 = − 3 4 x + x2 + 1 . 3 C©u 3: (4 ®iÓm) a) T×m m ®Ó bÊt ph−¬ng tr×nh sau cã nghiÖm duy nhÊt: log m 11 + log 1 ( x 2 + mx + 10 + 4)log m (x 2 + mx + 12) ≥ 0 . 7 b) T×m m ®Ó bÊt ph−¬ng tr×nh sau ®óng víi mäi x. 1 + 2cosx+ 1 + sin2x≤ 2m – 1. C©u 4: (2,5 ®iÓm) a) X¸c ®Þnh a, b ®Ó hµm sè sau cã ®¹o hµm t¹i x = 0:  3 1 + ax − 3 cosx víi x < 0 f(x) =  . ln(1 + 2x) + b − 1 víi x ≥ 0 b) TÝnh tÝch ph©n: I= 1+ 5 2 ∫ 1+ − 2 x2 + 1 dx . 4 2 x − + + (x x 1)(1 2006 ) 5 C©u 5: (2,5 ®iÓm) x2 y2 x2 y2 Cho 2 elÝp (E1): + = 1 , (E2): + = 1 vµ parabol (P): y2 = 15 6 6 15 12x. a) ViÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng trßn ®i qua giao ®iÓm cña 2 elÝp trªn. b) ViÕt ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn chung cña (E1) vµ (P). C©u 6: (2 ®iÓm) Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y lµ nöa lôc gi¸c ®Òu víi c¹nh a (a> 0). C¹nh SA vu«ng gãc víi ®¸y vµ SA = a 3 . M lµ mét ®iÓm kh¸c B SM . trªn SB sao cho AM ⊥ MD. TÝnh tØ sè SB --------- Së GD&§T Thanh hãa Tr−êng thpt hËu léc 3 --------o0o------- ®Ò xuÊt ng©n hµng ®Ò §¸p ¸n ®Ò thi Häc sinh giái THPT – M«n To¸n B¶ng A ----------------o0o-------------- Chó ý: + §¸p ¸n gåm 5 trang. +NÕu thÝ sinh lµm c¸ch kh¸c víi ®¸p ¸n mµ kÕt qu¶ ®óng th× cho ®iÓm tèi ®a. C©u 1 ý 1a Néi dung - TËp x¸c ®Þnh: D = R. - Sù biÕn thiªn: x = 0 + ChiÒu biÕn thiªn: y’ = 3x2 + 6x = 0 ⇔  .  x = −2 ⇒ Hµm sè ®ång biÕn trªn c¸c kho¶ng (-∞; -2) vµ (0; +∞); hµm sè nghÞch biÕn trªn kho¶ng (-2; 0). + Cùc trÞ: Hµm sè ®¹t cùc ®¹i t¹i ®iÓm (0; 1) vµ ®¹t cùc tiÓu t¹i ®iÓm (-2; 5). + Giíi h¹n: lim y = ±∞ ⇒ ®å thÞ hµm sè kh«ng cã tiÖm ®iÓm 0,25 0,25 0,25 x →±∞ cËn. + TÝnh låi lâm vµ ®iÓm uèn: y’’ = 6x + 6 = 0 ⇔ x = -1. ⇒ §å thÞ hµm sè låi trªn kho¶ng (-∞; -1), lâm trªn kho¶ng (-1; +∞) vµ cã ®iÓm uèn lµ (-1; 3). + B¶ng biÕn thiªn: x -∞ -2 -1 0 +∞ y’ + 0 0 + 5 +∞ y 3 -∞ 1 - §å thÞ: §å thÞ hµm sè ®i qua c¸c ®iÓm (-3; 1), (-2; 5), (-1; 3), (0; 1) vµ (1; 5). NhËn ®iÓm uèn (-1; 3) lµm t©m ®èi xøng. 0,25 0,25 0,25 y 5 3 1 -3 1b 1c 1d -2 -1 0 1 x Ta cã: x3 + 3x2 = m3 + 3m2 (1) ⇔ x3 + 3x2 + 1 = m2 + 3m2 + 1 = a ⇒ sè nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh (1) chÝnh lµ sè giao ®iÓm cña ®å thÞ (C) vµ ®−êng th¼ng y = a, tõ ®å thÞ ë c©u a ta cã: - Ph−¬ng tr×nh (1) cã 1 nghiÖm nÕu a > 5 hoÆc a < 1. - Ph−¬ng tr×nh (1) cã 2 nghiÖm nÕu a = 5 hoÆc a = 1. - Ph−¬ng tr×nh (1) cã 3 nghiÖm nÕu 1 < a < 5. XÐt hµm sè f(m) = m3 + 3m2 + 1 ⇒ f(m) còng cã ®å thÞ lµ (C), nªn tõ ®å thÞ ë c©u a ta cã: - a > 5 ⇔ m > 1; a = 5 ⇔ m = 1 hoÆc m = -2 - a < 1 ⇔ m < -3; a = 1 ⇔ m = -3 hoÆc m = 1. - 1 < a < 5 ⇔ -3 < m < 1 VËy ta cã: + Víi m > 1 hoÆc m < -3 th× ph−¬ng tr×nh (1) cã 1 nghiÖm. + Víi m = -3 hoÆc m = -2 hoÆc m = 1 hoÆc m = 2 th× ph−¬ng tr×nh (1) cã 2 nghiÖm. + Víi -3 < m < 1 vµ m ≠ -2, m ≠ 0 th× ph−¬ng tr×nh (1) cã 3 nghiÖm ph©n biÖt. Gäi ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn kÎ tõ ®iÓm (1; 5) cã d¹ng: y = k(x – 1) + 5 ⇔ y = kx + 5 – k. V× lµ tiÕp tuyÕn cña (C) nªn ta cã:  x3 + 3x 2 + 1 = kx + 5 − k  x = −2, k = 0 ⇔   x = 1, k = 9 . 2   k = 3x + 6x ⇒ Cã 2 tiÕp tuyÕn cña (C) ®i qua ®iÓm (1; 5) lµ: y = 5 vµ y = 9x – 4. Gäi M (x0; 9x0 – 4) lµ ®iÓm trªn ®−êng th¼ng y = 9x – 4. ⇒ §−êng th¼ng ®i qua M cã ph−¬ng tr×nh d¹ng: y = k(x – x0) + 9x0 – 4. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 3 2  x + 3x + 1 = k(x − x 0 ) + 9x 0 − 4 . ⇒ Ta cã:  2 k 3x 6x = +  §Ó cã 3 tiÕp tuyÕn qua M th× hÖ trªn cÇn cã 3 nghiÖm ⇒ ph−¬ng tr×nh sau cÇn cã 3 nghiÖm ph©n biÖt: (x – 1)[2x2 + (5 – 3x0)x + 5 – 9x0] = 0.   x 0 > 1/ 3  Tõ ®ã ta cã ®iÒu kiÖn cña x0 lµ:   x 0 < −5 . x ≠ 1  0 VËy c¸c ®iÓm M cÇn t×m cã to¹ ®é (x; 9x – 4) víi ®iÒu   x > 1/ 3  kiÖn:   x < −5 x ≠ 1  2 2a TËp x¸c ®Þnh: D = R. Ph−¬ng tr×nh ® cho t−¬ng ®−¬ng víi ph−¬ng tr×nh: 3 (1 + 2)3 cos x − (1 + 2)4 cos x = 4 cos3 x − 3cos x 3 ⇔ (1 + 2)3cos x + 3cosx = 4 cos3 x + (1 + 2)4 cos x XÐt hµm sè f(t) = (1 + 2) + t , ta cã f(t) ®ång biÕn víi mäi t nªn ta cã: f(3cosx) = f(4cos3x) ⇔ 3cosx = 4cos3x π kπ ,k∈Z ⇔ cos3x = 0 ⇔ x = + 6 3 Ta cã: x4 + x2 + 1 = (x2 + x + 1)(x2 – x + 1) > 0 x2 – 3x + 1 = 2(x2 – x + 1) – (x2 + x + 1) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 t 2b x2 − x + 1 , t > 0. Ph−¬ng tr×nh trë thµnh: §Æt t = x2 + x + 1 −3  t =  2 3 0 vµ m ≠ 1, x2 + mx + 10 ≥ 0. BÊt ph−¬ng tr×nh ® cho t−¬ng ®−¬ng víi: 0,50 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,50 3b 1 − log7 ( x 2 + mx + 10 + 4)log11 (x 2 + mx + 12) ≥ 0 . (*) log11 m §Æt u = x2 + mx + 10, u ≥ 0. + Víi 0 < m < 1: (*) ⇔ f(u) = log7( u + 4)log11(u + 2) ≥ 1 Ta thÊy f(9) = 1 vµ f(u) lµ hµm ®ång biÕn nªn ta cã: f(u) ≥ f(9) ⇔ u ≥ 9 ⇔ x2 + mx + 10 ≥ 9 ⇔ x2 + mx + 1 ≥ 0 V× ph−¬ng tr×nh trªn cã ∆ = m2 – 4 < 0 víi 0 < m < 1 nªn ph−¬ng tr×nh trªn v« nghiÖm ⇒ bÊt ph−¬ng tr×nh ® cho v« nghiÖm. + Víi m > 1: Ta cã: f(u) ≤ 1 = f(9) ⇔ 0 ≤ u ≤ 9 2 x + mx + 10 ≥ 0 (1) 2 . ⇔ 0 ≤ x + mx + 10 ≤ 9 ⇔  2 x + mx + 1 ≤ 0 (2) XÐt ph−¬ng tr×nh x2 + mx + 1 = 0 cã ∆ = m2 – 4. NÕu 1 < m < 2 ⇔ ∆ < 0 ⇒ (2) v« nghiÖm ⇒ bÊt ph−¬ng tr×nh ® cho v« nghiÖm. NÕu m > 2 ⇒ ∆ > 0 ⇒ ph−¬ng tr×nh trªn cã 2 nghiÖm ®Òu tho¶ m n (1) vµ (2) ⇒ bÊt ph−¬ng tr×nh ® cho cã nhiÒu h¬n mét nghiÖm. NÕu m = 2 ⇒ (2) cã nghiÖm duy nhÊt x = -1 ⇒ bÊt ph−¬ng tr×nh ® cho cã nghiÖm duy nhÊt x = -1. VËy gi¸ trÞ cÇn t×m cña m lµ: m = -2. §Æt f(x) = 1 + 2cosx + 1 + 2sinx. Bµi to¸n trë thµnh: t×m m sao cho maxf(x) ≤ 2m – 1. Ta cã f2(x) = 6 + 4(sinx + cosx) + 21 + 2(sinx + cosx) + 4sinxcosx §Æt t = sinx + cosx, − 2 ≤ t ≤ 2 . Ta cã: f2(x) = g(t) = 6 + 4t + 22t2 + 2t – 1 víi − 2 ≤ t ≤ 2 . XÐt sù biÕn thiªn cña g(t) ta cã: max g(t) = 4( 2 + 1)2 − 2 ; 2    0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,75 V× f(x) ≥ 0 nªn ta cã: maxf(x) = max f 2 (x) = max g(t) = 2( 2 + 1) VËy ta cã: 2( 2 + 1) ≤ 2m − 1 ⇔ m ≥ 4 4a 3+2 2 . 2 Hµm sè cã ®¹o hµm t¹i x = 0 khi nã liªn tôc t¹i x = 0. 0,25 0,25 0,25 0,50 ⇔ lim− f(x) = lim+ f(x) = f(0) ⇔ b = 1 . x →0 x→0 1 + a∆x − 3 cos ∆x a = Ta l¹i cã: f '(0 − ) = lim− x→0 ∆x 3 ln(1 + 2 ∆x) = 2 ⇒ a = 6. Vµ f '(0 + ) = lim+ x→0 ∆x VËy hµm sè cã ®¹o hµm t¹i x = 0 khi a = 6 vµ b = 1. Chøng minh ®−îc: 3 4b I= 1+ 5 2 ∫ − 1+ 2 ⇔I= x +1 dx = 4 2 x − + + (x x 1)(1 2006 ) 5 2 1+ 5 2 ∫ − 1+ 5 2 §Æt x − 5 5a 5b 1+ 1 x2 1 (x − )2 + 1 x 1+ 5 2 ∫ − 1+ 2 x2 + 1 dx 4 2 − + x x 1 5 dx . π/4 1 π = tgt ⇒ I = ∫ dt = . x 2 −π / 4 To¹ ®é giao ®iÓm cña 2 elÝp (E1) vµ (E2) lµ nghiÖm cña hÖ  x2 y2  15 + 6 = 1 60 ph−¬ng tr×nh: ⇒ x2 + y2 =  2 2 7 x + y = 1  6 15 VËy ®−êng trßn ®i qua c¸c giao ®iÓm cña 2 elÝp lµ: 60 x2 + y2 = 7 Gäi ®−êng th¼ng Ax + By + C = 0 (A2 + B2 ≠ 0), lµ tiÕp tuyÕn chung cña (E1) vµ (P). Ta cã: 15A 2 + 6B 2 + C = 0  C = 5A ⇔  2 C = −5A 6B = 2AC VËy cã 2 tiÕp tuyÕn cÇn t×m lµ: 3x ± 5y + 5 3 = 0 . 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,50 0,50 0,50 1,0 0,50 6 S H D A B 0,25 C §Æt h×nh chãp vµo hÖ trôc to¹ ®é nh− h×nh vÏ. Suy ra ta cã: A = (0; 0; 0), D = (2a; 0; 0), S = (0; 0; a 3 ) vµ a a 3  B=  ; ;0  . Suy ra ph−¬ng tr×nh cña SB lµ: 2 2  2x 2y z − a 3 = = a a 3 −a 3 Gäi M(x0; y0; z0) thuéc c¹nh SB, ta cã:  y 0 = 3x 0 .  = − z a 3 2 3x  0 0 uuuur uuuur MÆt kh¸c AM⊥DN ⇔ AM.DM = 0 3a ⇔ x02 – 2ax0 + y02 + z02 = 0 ⇔ x 0 = 8 uuu r  3a 3a 3 a 3  3 uur SM 3 ⇒ ⇔ M= ; ; SM = SB hay = .  8 8 4 4 SB 4   -----------------------------------------HÕt-------------------------------------------------- 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 ✂   ✄ ☎ THI H C SINH GI I L P 12 THPT ✁ S GD- T Thanh hóa Tr ng THPT H.Hóa 2 ✞ ✆ ✝ ✡ ✠ ✠ ☛ (Th i gian làm bài 180’- Không k th i gian phát ✟ ☞ ) MÔN THI: TOÁN ✍ 1 Bài 1. ( 2 i m) x2sin 2 khi x≠0 x Cho hàm s f(x) = 0 khi x=0 ✌ ✎ π 4 ∫π Ch ng minh r ng ✏ ✑ − ✍ 1 + x 2 sin xdx = f’(0). 4 Bài 2. ( 2 i m) Tính th tích v t th tròn xoay sinh b i mi n y=x2-6x+5 y=0 ✌ ✍ ✍ ✒ ✓ ✔ khi quay quanh tr c oy. Bài 3. ( 2 i m) Tìm m b t ph ng trình: mx2 + mx + m -2 ≥ 0 có nghi m x∈(1;2). Bài 4. ( 2 i m) Gi i và bi n lu n ph ng trình: 4x+1+2(m-1)x-1=(m+1) 4 x 2 − 3x − 1 theo tham s m. Bài 5. ( 2 i m) ✕ ✍ ✌ ✍ ✌ ✖ ư ơ ✙ ✍ ✌ ✚ ✙ ✒ ư ơ ✎ ✍ ✌ Gi i ph ✚ ư ng trình: cosx + cos2x + cos3x + cos4x = - ơ ✍ 1 2 Bài 6. ( 2 i m) Ch ng minh r ng n u tam giác ABC có: 1 1 1 3 cos A + cos B + cos C + + + = + 2 3 thì sin A sin B sin C 2 Bài 7. ( 2 i m) 2 3x − 1 lim 2 Tìm gi i h n: x →0 sin 2 x Bài 8. ( 2 i m) Gi i và bi n lu n theo m b t ph ng trình: x 2 − (m + 1) x + m ≥ ( x − m) log 1 ( x + 3) ✌ ✏ ✑ ✛ ✌ ✔ u. ✍ ✌ ✜ ✢ ✍ ✌ ✚ ✙ ✒ ✖ ư ơ 3 ✍ Bài 9. ( 2 i m) ✌ x2 − y 2 = 1 và Trong m t ph ng oxy cho hypebol (H): 9 ✣ ✤ ✌ ư ✥ ng tròn (C): x2+y2=9. ✍ 1. Vi t ph ng trình ti p tuy n c a (H) k qua i m M(3;1). 2. Vi t ph ng trình ti p tuy n chung c a (H) và (C). Bài 10. ( 2 i m) ✛ ✛ ư ơ ✛ ✛ ư ơ ✛ ✛ ✦ ✧ ✌ ✦ ✍ ✌ x2 + y 2 = 1 và hai Cho elip (E): 4 ✌ ư ng th ng (d1): x-ky=0, (d2): kx+y=0. (d1) c t ✥ ✤ ★ elip (E) t i A và C, (d2) c t elip (E) t i B và D. Tìm giá tr l n nh t và nh nh t c a di n tích t giác ABCD. ✢ ★ ✩ Ngu n g c ✫ ✬ ✭ ✮ ✜ ✖ thi: T sáng tác. ✯ ✢ ✪ ✖ ✦ ✙ ✏ ✂   ☎ ÁP ÁN THI H C SINH GI I L P ✁ S GD- T Thanh hóa ✆ ✝ 12 THPT Tr ✞ ng THPT H.Hóa 2 ✟   ( NGÂN HÀNG ✁ THI ) MÔN THI : TOÁN ✍ 2 i m Bài 1 ✌ 1 ∆x 2 = lim ∆x sin 1 ∆x →0 ∆x ∆x 2 ∆x 2 sin f’(0)= ∆lim x →0 vì -∆x≤ ∆x sin 1 ≤∆x và ∆x 2 0,25 ∆x →0 1 = 0 ⇒ f’(0)=0 ∆x 2 ⇒ ∆lim ∆x sin x →0 (1) 0 ∫π M t khác: ✣ − ∫π 1 + x 2 sin xdx = − 4 0,50 π π 4 0,25 lim (-∆x)= lim (∆x)=0 ∆x →0 4 1 + x 2 sin xdx + ∫ 1 + x 2 sin xdx 0,25 0 4 ✂ ✣ t x=-t thì dx=-dt , v i x=-π/4 thì t=π/4, v i x=0 thì t=0 ✜ π 0 4 ∫π ⇒ − 0,25 ✜ π 1 + x 2 sin xdx = - ∫ π 4 1 + t 2 sin (− t )dt + ∫ 1 + x 2 sin xdx = 0 4 4 π π π π 4 4 4 4 = − ∫ 1 + t 2 sin tdt + 0 1 + x 2 sin xdx = − ∫ 1 + x 2 sin xdx + ∫ 0 ∫ 1 + x 2 sin xdx = 0 (2) 0 0 0,25 ✂ T (1) và (2) suy ra di u ph i ch ng minh. ✔ ✚ 0,25 ✏ ✍ Bài 2 2 i m ✌ y 1 O A -4 ☎ V th hàm s y=x2-6x+5 Cung AB có ph ng trình x = y + 4 − 3 Cung BC có ph ng trình x = y + 4 + 3 ✄ ✌ ✩ 5 C x 0,5 B ✎ ư ơ ư ⇒ Voy 3 = π ∫( y + 4 + 3) dy − π ∫ ( 0 2 −4 0,5 ơ 0 y + 4 − 3) 2 dy 0,5 −4 0 = 12π ∫ y + 4dy = 8π ( y + 4) −4 3 0 2  −4 = 64π 0,5 ✍ Bài 3 Gián ti p lo i b f(x) = mx2 + mx + m -2 -3 ó suy ra N u m≥0 thì nghi m c a BPT là: ✛ ✙ ✦ -30 ∀x ∈ R (2®iÓm) m > 0 Khi  ' 2 ∆ = m + 3m + 4 > 0 m > 0  =>m >1 m < −4   m >1  VËy m>1 th× f(x) cã tËp x¸c ®Þnh R 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bµi 3 (4®iÓm) π + k 2π (k∈ Z) 2 §Æt ln(sinx+1)=y => sinx+1=ey e sinx = y + 1(1) ta cã hÖ  y e = sin x + 1(2) §iÒu kiÖn sinx ≠ -1, x ≠ - 0,5 0,5 LÊy (1) trõ (2) ta cã ph−¬ng tr×nh esinx – ey = y-sinx 0,5 NÕu sinx > y th× esinx > ey Ph−¬ng tr×nh kh«ng cã nghiÖm 0,5 NÕu sinx < y th× esinx < ey Ph−¬ng tr×nh kh«ng cã nghiÖm 0,5 VËy ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm khi sinx=y thay vµo (2) ta cã: esinx=sinx+1 (3) 0,5 XÐt f(x)= ex-x-1 víi x ≠ -1 0,5 ' x f (x)= e – 1=0 x=1 VËy ph−¬ng tr×nh (3) cã nghiÖm sinx=0 =>x=k π Bµi 4 (2®iÓm) x = 1 + y (1)  Ta cã y = 1 + z (2)  z = 1 + x (3) (k∈ Z) 0,5 ®iÒu kiÖn x,y,z ≥ 1 NÕu (x,y,z) lµ mét nghiÖm cña hÖ gäi x= min(x,y,z) th× x ≤ y,x ≤ z (4) z ≤ 1+ y =x =>z ≤ x VËy z=x x ≤ y => x ≤ y =>1+ x ≤ 1+ z z ≤ y (5) Tõ (4) vµ (5) ta cã x=y=z nªn x=1+ x => x=y=z= 0,5 0,5 0,5 3+ 5 2 0,5 Bµi5 1 Dùng MM' ⊥ AD; NN' ⊥ AD (4®iÓm) (2®iÓm) ∆ DNN' vu«ng c©n nªn AM'=MM' Ta cã AM2= x2=2MM'2 =>MM'=AM'= x 2 2 x 2 2 => ∆ ⊥ c©n MM'A = ∆ ⊥ c©n NN'D =>AM'=DN'=>AN'=DM' M'N'= AD - 2AN'= x 2 x 2 )= x 2 - a M'N'=a - 2(a2 ∆ MM'N ⊥ t¹i M' nªn MN2 V× ∆ N'DN ⊥ c©n => N'D=N'N= =M'M2+M'N2= x2 x2 x2 +(M'N'2+N'N2)= +(x 2 -a)2 + 2 2 2 =3x2 -2ax 2 +a2 §Æt f(x)=3x2 -2ax 2 +a2 xÐt trªn [0, a 2 ) a 2 3 a 2 VËy f(x) nhá nhÊt khi x= 3 0,5 0,5 f'(x)= 6x- 2a 2 =0 x= 0,5 2  a 2 a 2  - 2a MN =3   3  3  2 2 +a2 2a 2 4a 2 2 a 2 a = +a = => MN= 2 3 3 3 0,5 2 XÐt ∆ ⊥ MM'D: MD2=MM'2+M'D2 2 2 (2®iÓm)  a 2 2  a 2 4 a 2 5a 2 1  a 2  + a −  = + =  =    2 3  3 2   2a 2 a2 DN2=x2= vµ MN2= 3 9 2 5a =>MN2+DN2= 9 9 9 9 0,5 5a 2 Ta l¹i cã MD =MN +DN = 9 2 2 2 VËy ∆ MDN ⊥ t¹i N =>MN ⊥ DB 2  a 2 2  x 2 5a 2  + = XÐt ∆ ⊥ AN'N ta cã AN =AN' +N'N =  a −  2 9 3 2   2 a a 2 2 2 5a nªn AM +MN = AM=x= MN= do ®ã 3 9 3 2 2 2 AN =AM +MN => ∆ AMN ⊥ t¹i M MN ⊥ AD VËy MN lµ ®−êng vu«ng gãc chung 2 Bµi6 (2 ®iÓm) 2 0,5 0,5 2 0,5 §Æt sinx=a; siny=b; sinz=c th× a,b,c ∈  ,1 2  1 a − b b − c c − a (a − b)(b − c)(c − a ) + + = c a b abc 2 1  (a − b)(b − c)(c − a )  1  ≤ 1 − Ta chøng minh  ∀ a,b,c ∈  ,1 abc 2 2   a b 1 1 §Æt u= ; v= ; do ≤ a ≤ b ≤ c ≤ 1 th× ≤ u ≤ v ≤ 1 ta chøng c c 2 2 2 1  (v − u )(1 − u )(1 − v)  ≤ 1 − minh:  uv 2  1 1 (v − )(1 − )(1 − v) (v − u )(1 − u )(1 − v) 2 2 ta cã: ≤ 1 uv v 2 2 1 1 1  1  1 = 1+ -v- ≤ 1 + − 2 v = 1 −  2v 2 2 v  2 1 π π π 1 DÊu = khi u= ; v= hay x= ; y= ; z= 2 6 4 2 2 Ta cã Tµi liÖu tham kh¶o: 1. §Ò thi §¹i häc cña Bé gi¸o dôc xuÊt b¶n n¨m 1996. 2. B¸o to¸n häc vµ tuái trÎ n¨m 2000 0,5 0,5 0,5 0,5 ®Ò thi häc sinh giái líp 12 ( Thêi gian 180 phót) Gi¸o viªn:Lª ViÖt C−êng Cho hµm sè y = x3 -(3+2m)x2 +5mx +2m Bµi 1:(4 ®iÓm) a). kh¶o s¸t hµm sè khi m=-1 b) T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh x3 -(3+2m)x2 +5mx +2m = 0 cã 3 nghiÖm ph©n biÖt. Cho ph−¬ng tr×nh x x + x + 12 = m( 5 − x + 4 − x ) Bµi 2:(5 ®iÓm) a) Gi¶i ph−¬ng tr×nh khi m = 12 b) T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm 2005 Bµi 3: (4 ®iÓm) TÝnh Bµi 4: (3 ®iÓm) Gi¶i ph−¬ng tr×nh Lim x − >0 1 + 10 x .2006 1 + 100 x − 1 x log3(x2+x+1) - log3x = 2x-x2 Bµi 5: (4 ®iÓm) Cho tø diÖn ABCD, gäi R lµ b¸n kÝnh mÆt cÇu ngo¹i tiÕp tø diÖn. G1, G2, G3, G4 lÇn l−ît lµ träng t©m c¸c mÆt BCD, ACD, ABD, ABC. §Æt AG1 = m1, BG2 = m2, CG3 = m3, DG4 = m4. CMR: ABCD lµ tø diÖn ®Òu khi vµ chØ khi m1+m2+m3+m4 = 16R 3 h−íng dÉn s¬ l−îc to¸n HSG12 1b) Ph−¬ng tr×nh x3 -(3+2m)x2 +5mx +2m = 0 ⇔ (x-2m)(x2-3x-m)=0  x = 2m ⇔ 2  x − 3x − m = 0(2) Ph−¬ng tr×nh cã 3 nghiÖm ph©n biÖt khi vµ chØ khi ph−¬ng trinh(2) cã 2 7  m ≠ 0, m ≠ 4 (2m )2 − 3.2m − m ≠ 0 nghiÖm ph©n biÖt ≠ 2m ⇔  ⇔ ∆ = 9 + 4m > 0 m > − 9  4 Bµi 2:( 5 ®) a)(2 ®) Tõ ®iÒu kiÖn 0 ≤ x ≤ 4 ⇒ VP ≥ 12( 5 − 4 + 4 − 4 ) = 12 VT ≤ 4 4 + 4 + 12 = 12 ⇒ ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm x=4 b). (3 ® ) Ph−¬ng tr×nh ® cho ⇔ f(x) = (x x + x + 12 )( 5 − x − 4 − x ) = m (2) XÐt hµm sè f(x) trªn [0;4] f(x)=f1(x)f2(x) víi f1(x) = x x + x + 12 cã f’1(x) = x + x 2 x + 1 2 x + 12 >0 ⇒ f1(x) ↑ trªn [0;4] vµ f1(x) ≥ 0 ∀ x ∈ [0;4] f2(x) = 5 − x − 4 − x cã f’2(x) = −1 2 5− x + 1 2 4−x = −4 4− x + 5− x 2 5− x 4− x >0 ⇒ f2(x) ↑ trªn [0;4] vµ f2(x) ≥ 0 ∀ x ∈ [0;4] ⇒ f(x) ↑ trªn [0;4] ⇒ Min[o;4] f(x) = f(0) = ( ) 12 5 − 4 vµ Max[o;4] f(x) =12 Tõ ®ã (2) cã nghiÖm ⇔ Min[o;4] f(x) ≤ m ≤ Max[o;4] f(x) ( ) ⇔ 12 5 − 4 ≤ m ≤ 12 lµ ®iÒu kiÖn ®Ó (1) cã nghiÖm Bµi 3:( 5 ®) Tr−íc hÕt ta chøng minh: a ≠ 0, n ∈ N, n ≥ 2 th× Lim n x −>0 1 + ax − 1 a = x n §Æt y = n 1 + ax khi ®ã x → 0 th× y → 1 vµ n Lim x − >0 1 + ax − 1 y −1 y −1 a = (2 ®) = a Lim = Lim n n x n y − >1 y − 1 y − >1 ( y −1)( y + .... + y + 1) Ta cã: Lim 2005 x − >0 = Lim 1 + 10 x .2006 1 + 100 x − 1 x 2005 x − >0 1 + 10 x .2006 1 + 100 x − 2006 1 + 10 x + 2006 1 + 100 x − 1 x 2006  2005 1 + 10 x − 1  1 + 100 x − 1  + Lim  x x   x − >0 = Lim 2006 1 + 100 x  x − >0 = 10 2005 + 100 2006 = 220560 2005.2006 (3 ®) x > 0 x > 0   2 C©u 4: Ph−¬ng tr×nh ® cho ⇔  ⇔  x2 + x + 1 2 + x +1 2 x = 2x − x = 32 x − x  Log 3  x x   2 + x +1 víi x>0, Minf(x) = 3 víi x=1 xÐt hµm sè y= x x 2 y= g(x)= 32 x− x víi x>0, Maxf(x) =3 víi x=1 ⇒ Ph−¬ng tr×nh ® cho cã nghiÖm x=1. Bµi 5:( 4 ®) Gäi O vµ G lÇn l−ît lµ t©m mÆt cÇu ngo¹i tiÕp vµ träng t©m tø diÖn OA2 + OB2 + OC 2 + OD 2 = R 2 Ta cã:  GA + GB + GC + GD = O MÆt kh¸c: ( ) ( ) ( ) ( 4R2 = OG + GA + OG + GB + OG + GC + OG + GD 2 2 2 ) 2 (1 ®) ⇔ 4R2 = 40G2 +GA2+GB2+GC2+GD2 mµ GA2 = 9 2 9 2 9 2 9 2 2 2 2 m1 , GB = m2 ,GC = m3 ,GD = m4 16 16 16 16 ⇒ 4R2 = 40G2 + ⇒ 4R2 ≥ (1 ®) ( 9 2 2 2 2 m1 + m2 + m3 + m4 16 ( ) ) 9 2 2 2 2 m1 + m2 + m3 + m4 (1 ®) 16 Theo B§T “ Bunhiacopxki” ta cã (m1+ m 2 + m 3 + m 4 ) ≤ 4(m1 + m2 + m3 + m4) 2 ⇒ R2 ≥ 9 (m1 + m2 + m3 + m4 ) ≥ 9 (m1+ m 2 + m 3 + m 4 )2 ( 1 ®) 64 256 ⇔ m1 + m2 + m3 + m 4 ≤ 16 R 3 O ≡ G DÊu b»ng x¶y ra khi vµ chØ khi :  ⇔ Tø diÖn ABCD m1 = m2 = m3 = m4 ®Òu (1®) Së GD & §T thanh hãa Tr−êng THPT tÜnh gia 3 =========***========= §Ò thi chän häc sinh giái líp 12 M«n: To¸n Thêi gian: 180 phót C©u1: (6 ®iÓm) Cho hµm sè y= x3 + 4x2 + 4x +1. a) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè. b) Cho M(x0;y0) trªn ®å thÞ. Mét ®−êng th¼ng d thay ®æi ®i qua M c¾t ®å thÞ t¹i M1 vµ M2 kh¸c M. T×m quü tÝch trung ®iÓm I cña ®o¹n M1M2. c) T×m a sao cho tån t¹i 2 tiÕp tuyÕn cïng hÖ sè gãc a cña ®å thÞ hµm sè, gäi c¸c tiÕp ®iÓm lµ M3 vµ M4. ViÕt ph−¬ng tr×ng ®−êng th¼ng chøa M3 vµ M4. C©u 2: ( 5 ®iÓm) Gi¶i c¸c ph−¬ng tr×nh sau: a) tgxsin2x - 2sin2x = 3 (Cos2x + sinxcosx) b) 4 X = (2x2 – x +1)2x 2 (1) (2) C©u 3: ( 4 ®iÓm) TÝnh tÝch ph©n sau: π I= 2 ∫ sin 0 3 sin x dx x + cos 3 x C©u 4: ( 5 ®iÓm) Cho tø diÖn ABCD cã t©m mÆt cÇu ngo¹i tiÕp O. T×m c¸c ®iÓm M trong kh«ng gian sao cho 4 träng t©m cña tø diÖn MBCD; MCDA; MDAB; MABC c¸ch ®Òu ®iÓm O. §¸p ¸n ®Ò thi häc sinh giái khèi 12 M«n: To¸n C©u 1: ( 6 ®iÓm) a) ( 2 ®iÓm) • TX§: D =R (0,25®) • ChiÒu biÕn thiªn: y’ = 3x2 + 8x + 4 y’ = 0 x = -2; x= - 2 3 2 3 2 3 Hµm sè ®ång biÕn (- ∞ ; -2) ∪ (− ;+∞) , nghÞch biÕn (−2;− ) (0.25). • Cùc ®¹i, cùc tiÓu: Cùc ®¹i t¹i :) xC§ = -2; yC§ = 1. 2 3 Cùc tiÓu t¹i: xCT = - ; yCT = - 5 27 Giíi h¹n lim y = +∞ ; xlim y = −∞ → −∞ x → +∞ (0.25®) • TÝnh låi lâm vµ ®iÓm uèn: y’’ = 6x + 8 = 0 x= 4 3 4 3 4 3 Hµm s« låi tõ (- ∞;− ), lâm (- ; + ∞ ) 4 11 ) 3 27 §iÓm uèn: I(- ; (0.25®) • B¶ng biÕn thiªn: (0,5®) x -∞ y’ -2 + y 0 4 3 - - - - 2 3 0 +∞ + +∞ 1 11 27 −5 27 -∞ • §å thÞ (0,5 ®) 4 2 A -5 5 -2 -4 -6 b) ( 2®iÓm) Gäi d qua M cã hÖ s« gäc k : d: y=k(x-x0) + y0 (0,25®) Hoµnh ®é giao ®iÓm cña ®å thÞ víi ®−êng th¼ng d lµ nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh: x3 + 4x2 + 4x +1 = k(x-x0) + x03 + 4x02 + 4x0 +1 x=x0 x2 + ( 4 + x0)x + x02 + 4x0 + 4 – k = 0 (1) (0, 5 ®) Gäi x1, x2 lµ nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh (1) => x1, x2 lÇn l−ît lµ hoµnh ®é cña M1, M2 => xI = - x0 + 4 2 yI = y0 + k( I∈x= (0,75 ®) 3x0 + 4 ) 2 x0 + 4 2 Giíi h¹n: (1) cã 2 nghiÖm ph©n biÖt ∆ > 0 f(x0) ≠ 0 3x 0 + 8 x0 4 2 k> (0,5) k ≠ x0 2 + 8 x0 + 4 c) ( 2®) §Ó tháa m n YCBT: y’ = 3x2 + 8x + 4 = a cã 2 nghiÖm ph©n biÖt a> - 4 3 (0,25®) (0,25®) x 8 4 9 NhËn xÐt: x3 + 4x2 + 4x + 1 = (3x2 + 8x +4)( + )- 8x + 7 (0,5®) 9 Gäi M3(x3; y3), M4(x4; y4) y3 = a( x3 4 8 x3 + 7 + )− 8 9 9 y4 = a( x4 4 8x4 + 7 + )8 9 9 (0,5®) VËy ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ®i qua M3; M4 lµ: x 8 4 9 y= a( + ) + 8x + 7 9 (0,5®) C©u 2: (4 ®) §/K : x ≠ π 2 + kπ (k ∈ z ) Chia 2 vÕ cña ph−¬ng tr×nh cho cos2x (0,25®) (1) tg3x -2tg2x = 3(1-tg2x+tgx) tgx=-1 (1®) π x=- + kπ (k ∈ z ) (0,5®) 4 tgx= ± 3 x= ± π 3 + kπ (k ∈ z ) (0,5®) VËy nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh : π x=- + kπ (k ∈ z ) 4 x= ± a) (2) 2 2 x 2 π 3 −x + kπ (k ∈ z ) (0,25®) = 2x 2 − x + 1 (0.5®) 1 8 §Æt 2x2 – x = t (t ≥ − ) (0.25®) Ph−¬ng tr×nh trë thµnh: 2t = t + 1 2 t − t − 1 = 0 Kh¶o s¸t f(t) = 2 t − t − 1 (0.25®) f’(t) = 2tln2 – 1 =0 2t = α t f’(t) 1 =α ln 2 - 0 + f(t) Quan s¸t b¶n bݪn thiªn nhËn thÊy ph−¬ng tr×nh cã tèi ®a 2 nghiÖm t. (1® ) MÆt kh¸c f(0) = f(1) = 0 Ph−¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm t = 0; t= 1 1 2 x= 0 ; x= ± ; x=1 C©u 3: (4 ®) (0.25®) (0.25® ) π XÐt J= 2 ∫ sin 3 0 cos x dx x + cos 3 x (0.25®) π Ta CM ®−îc I = J (®Æt x= − t ) (0.75®) 2 I+J = π π 2 4 ∫ 0 dx = 2 sin x − sin x cos x + cos 2 x π 2 dtgx d cot gx ∫0 tg 2 x − tgx − 1 − π∫ cot g 2 x − cot gx + 1 (0.75®) 4 §Æt tgx(cotgx) = t 1 d (t − ) dt 2 I + J = 2∫ 2 =2 ∫ 1 3 0 t − t +1 0 (t − ) 2 + 2 4 1 §Æt t - (0.75®) 1 3 tgy = 2 2 => I + J = => I= 1 4π (0.75®) 3 3 2π (0.75) 3 3 C©u 4: ( 6 ®iÓm) (0.5®) §Æt x = OM + 4OG Gäi A’, B’, C’, D’ lÇn l−ît lµ träng t©m cña c¸c tø diÖn MBCD; MCDA; MDAB; MABC Ta cã 4OA' = OM + OB + OC + OD = OM + 4OG − OA = x − OA (1®) 4 OB' = x − OB 4OC ' = x − OC 4OD' = x − OD (1®) Ta cã: OA’ =OB’= OC’ = OD’ 2 2 2 ⇒ 16OA' = 16OB' = 16OC ' = 16OD' 2 ⇔ ( x − OA) 2 = ( x − OB) 2 = ( x − OC ) 2 = ( x − OD) 2 ⇔ xOA = xOB = xOC = xOD => x = 0 => OM + 4OM = O => GM = 5GO VËy cã 1 ®iÓm M tho¶ m n ®iÒu kiÖn ®Ò ra. (1.5®) (0.5®) (0.5®) Së GD & §T Thanh Ho¸ Tr−êng THPT N«ng cèng I ®Ò thi häc sinh giái khèi 12 (b¶ng a) m«n: to¸n thêi gian: 180' 1 3 1 3 Bµi 1:(4 ®iÓm). Cho hµm sè: y = x 3 + mx 2 − 2 x − 2m − (cm) 1. Kh¶o s¸t vµ vÏ ®å thÞ hµm sè khi m = 1. 5 6 2. T×m m∈ (0; ) sao cho h×nh ph¼ng giíi h¹n bëi ®å thÞ (Cm), vµ c¸c ®−êng th¼ng: x=0; x=2; y=0 cã diÖn tÝch b»ng 4. Bµi 2: (4 ®iÓm). 1. Gi¶i c¸c ph−¬ng tr×nh: 3 tgx + 1 (sin x + 2cos x)=5(sin x +3cos x). 2. gi¶i ph−¬ng tr×nh: log22 x + x.log7(x + 3)= log2x [ x + 2.log7(x + 3)] 2 Bµi 3: ( 4 ®iÓm). 1. T×m a ®Ó ph−¬ng tr×nh sau cã nghiÖm. a + a + sin x = sin x 2. T×m a ®Ó ph−¬ng tr×nh sau cã ®óng 3 nghiÖm ph©n biÖt. x3 + 1 x x + 2(a − 1) x2 +1 x +1 + 4(1 − a ). + 4a − 6 = 0 x x Bµi 4( 4 ®iÓm). 1. Cho ABC nhän néi tiÕp trong ®−êng trßn t©m O b¸n kÝnh R. Gäi R1, R2, R3 lÇn l−ît lµ c¸c b¸n kÝnh ®−êng trßn ngo¹i tiÕp c¸c tam gi¸c BOC, COA, AOB. Cho biÕt: R1+R2+R3 = 3R. TÝnh 3 gãc cña ABC 2. Cho (E): x2 + 4y2 = 4 . M lµ ®iÓm thay ®æi trªn ®−êng th¼ng y=2. Tõ M kÎ ®Õn (E) hai tiÕp tuyÕn. Gäi c¸c tiÕp ®iÓm lµ T1, T2. T×m vÞ trÝ cña M ®Ó ®−êng trßn t©m M tiÕp xóc víi ®−êng th¼ng T1, T2 cã b¸n kÝnh nhá nhÊt. Bµi 5:( 4 ®iÓm). 1. Cho hµm sè f(x) x¸c ®Þnh vµ d−¬ng trªn R tháa m n:  f '2 ( x) + 4 f ' ( x). f ( x) + f 2 ( x) = 0   f ( 0) = 1 T×m hµm sè f(x). 2. Cho tø diÖn ABCD cã träng t©m lµ G. C¸c ®−êng th¼ng AG, BG, CG, DG kÐo dµi lÇn l−ît c¾t mÆt cÇu ngo¹i tiÕp tø diÖn ë A1, B1, C1, D1 CMR: GA1 + GB1 + GC1 + GD1 ≥ GA + GB + GC + GD §¸p ¸n vµ thang ®iÓm §¸p ¸n y= Bµi 1: 1.Khi m=1. Thang ®iÓm x3 7 + x 2 − 2x − 3 3 TX§ : D = R + y ' = x 2 + 2x − 2  x = −1 − 3 y' = 0⇔   x = −1 + 3 0,5 Hµm sè ®ång biÕn (-∞; -1- 3 ) ∪ (-1+ 3 ; +∞) Hµm sè nghÞch biÕn ( -1- 3 ;1+ 3 ) yCT = y(-1+ 3 ) = yC§ = y(-1- 3 ) = + y '' = 2 x + 2 ; y '' = 0 ⇔ x = −1. §å thÞ hµm sè låi trªn (-∞; -1) §å thÞ hµm sè lâm trªn (-1;-∞) 0.5 7 3 NhËn I(-1, − ) lµm ®iÓm uèn + Lim x → −∞ y = −∞ ; Lim x→ +∞ y = +∞ B¶ng biÕn thiªn x y’ y -∞ + -∞ -1- 3 0 C§ - -1+ 3 0 +∞ + 0,5 +∞ CT §å thÞ: 0.5 2. XÐt ph−¬ng tr×nh : x3 1 + mx 2 − 2 x − 2m − = 0 trªn [0; 2] 3 3 0.5 1 x3 + mx 2 − 2 x − 2m − = 0; f ' ( x) = x 2 + 2mx − 2. 3 3 Ph−¬ng tr×nh: f ' ( x) = 0 lu«n cã hai nghiÖm tr¸i dÊu x12 cho gi¸ trÞ x>0 0.5 t = 2 ↔ x = 1 t ≥ 2  + Ta cã : (1) ⇔  ⇔  f (t ) = t 2 + 2at + 1 = 0 2 (t − 2)(t + 2at + 1) = 0 t ≥ 2  + Do (*) nªn ®Ó ph−¬ng tr×nh ® cho cã 3 nghiÖm ph©n biÖt th× PT (1) ph¶i cã ®óng 1 nghiÖm t>2 NhËn xÐt: TÝnh a.c =1 vËy ®Ó ph−¬ng tr×nh (1) cã ®óng 1 nghiÖm t>2 th× (1) ph¶i cã nghiÖm c¸c tr−êng hîp sau: 0.5 ∆ = 0   VN 2 − > a   t1 = 2 < t 2 ↔ VN    5 t1 < 2 < t 2 f (2) < 0 ⇔ a < −   4   KÕt luËn: §Ó ph−¬ng tr×nh ® cho cã ®óng 3 nghiÖm ph©n biÖt th× : a< − 0.5 5 4 Bµi 4: 1. Theo ®Þnh lý hµm sè sin cho 0.5 BOC ta cã: a a 2 R sin A R = = 2 R1 ⇔ = 2 R1 ⇔ R1 = sin BOC sin 2 A sin 2 A 2 cos A R R T−¬ng tù cho COA, AOB : R2 = ; R3 = 2 cos B 2 cos C. 1 1 1 + VËy cã: + + = 6. (1) cos A cos B cos C + DÔ cã : 1 1 1 9 9 + + ≥ ≥ = 6 (Do cos A cos B cos C cos A + cos B + cos C 3 2 0.5 ABC 0.5 nhän). 3 2 + VËy (1) ⇔ CosA = CosB = CosC ⇔ A = B = C = 60 o + ( Ph¶i chøng minh : cos A + cos B + cos C ≤ ) 0.5 0.5 2 x + y 2 = 1 M ∈ ®−êng th¼ng y = 2 → M(a;2) 4 2. (E): + Gäi T1(x1,y1); T2(x2,y2) lµ c¸c tiÕp ®iÓm tiÕp tuyÕn t¹i T1, T2 lµ: x1 x + y. y1 = 1 4 x2 x + y. y 2 = 1 2 : 4 : 1 Do ; 1 2 0.5  a.x1  4 + 2 y1 = 1 ®i qua M(a, 2) ⇒   a.x 2 + 2 y = 1 2  4 NhËn xÐt : T1, T2 cã täa ®é tháa m¶n ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ∆: a.x + 2y =1 4 VËy ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng T1, T2 lµ; ax + 8y – 4 =0. + §−êng trßn t©m M tiÕp xóc T1, T2 cã b¸n kÝnh lµ: R = d (M R= T1T2 )= a 2 + 12 a 2 + 64 a 2 + 12 a 2 + 64 0.5 + Ta t×m a ®Ó R nhá nhÊt : §Æt a 2 = t ≥ 0 → R = f (t ) = f ' (t ) = t + 116 2 (t + 64) 3 > 0 ∀t ≥ 0 ⇒ R min t + 12 t + 64 3 = f (0) = 2 ®¹t ®−îc khi : t=0 ⇔ a=0 + KÕt luËn: vËy ®iÓm M(0;2). 0.5 Bµi 5 : 1. Tõ: f ( x) + 4 f ( x) + f ( x) = 0 '2 ' 2  f ' ( x) = −2 + 3  f ( x)  ⇔ '  f ( x) = −2 − 3   f ( x)  f ' ( x) = (−2 + 3) f ( x) ⇔ '  f ( x) = (−2 − 3) f ( x) (1) ( do f ( x) > 0) (2) 0.5 + XÐt (1) Cã: ⇔ f ( x) e ( −2+ ∫ f ' ( x) dx = ∫ (−2 + 3 )dx f ( x) 3 ) x + C1 ⇔ ln f ( x) = (−2 + 3 ) x + C1 f (0) = 1 ⇔ e C1 = 1 ⇔ C1 = 0 do + VËy: f ( x) = e ( −2+ 3 ) x + XÐt (2) t−¬ng tù : ta ®−îc kÕt qu¶ : f ( x) = e ( −2− §¸p sè: f ( x) = e ( −2− 3 ) x. hoÆc f ( x) = e ( −2+ 3 ) x. 0.5 3 ) x. 0.5 2. Gäi O lµ t©m mÆt cÇu ngo¹i tiÕp tø diÖn ABCD Cã: OA = OG + GA T−¬ng tù ta cã: 0.5 ⇒ OA = OG + GA + 2OG.GA 2 2 2 OB 2 = OG 2 + GB 2 + 2OG.GB OC 2 = OG 2 + GC 2 + 2OG.GC OD 2 = OG 2 + GD 2 + 2OG.GD 0.5 + Tõ trªn : ⇒ 4( R 2 − OG 2 ) = GA 2 + GB 2 + GC 2 + GD 2 + L¹i cã : GA.GA1= GB.GB1=GC.GC1=GD.GD1=R2 – OG2 VËy : GA1 + GB1 + GC1 + GD1 = ( R 2 − OG 2 )( = 1 1 1 1 + + + ) GA GB GC GD 0.5 1 1 1 1 1 (GA 2 + GB 2 + GC 2 + GD 2 ).( + + + ) 4 GA GB GC GD + ¸p dông Bunhia vµ cosi cã: 1 1 1 1 1 (GA + GB + GC + GD) 2 ( + + + ) 16 GA GB GC GD ≥ GA + GB + GC + GD GA1 + GB1 + GC1 + GD1 ≥ 0.5 DÊu b»ng x¶y ra ⇔ GA = GB = GC = GD ⇔ Tø diÖn ABCD gÇn ®Òu hoÆc tø diÖn ABCD ®Òu 0.5 §Ò thi häc sinh giái líp 12 M«n: To¸n Thêi gian: 180 phót Gi¸o viªn thùc hiÖn: Lª V¨n Minh Lª V¨n Khëi C©u 1: (4 ®iÓm) Cho hµm sè: y = x 3 − 3x 2 + 1 (C) a) Kh¶o s¸t vµ vÏ ®å thÞ hµm sè (C) b) BiÖn luËn theo k sè nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh: y = x 3 − 3x 2 − kx − k = 0 (1) C©u 2: (4 ®iÓm) a) Chøng minh r»ng: e x + cos x ≥ x + 2 víi ∀x ≥ 0 b) T×m m ®Ó pt sau cã nghiÖm: 4x 2 − mx +1 − 2x 2 +1 = − x 2 + 2mx − 1 C©u 3: (5 ®iÓm) π  (1 + cos x)1+ sin x  ln ∫0  1 + sin x  dx 2 a) TÝnh: x b) T×m x ∈ Z tho¶ m n ∫ sin tdt = cos 2 x − 1 0 c) Cho c¸c sè d−¬ng a, b, c, d tho¶ m n: a 2004 + b 2004 = c 2004 + d 2004  2005 a + b 2005 = c 2005 + d 2005 Chøng minh r»ng: a 2006 + b 2006 = c 2006 + d 2006 C©u 4: (3,5 ®iÓm) Cho elÝp: y2 x2 y2 x2 (E) vµ Hypebol: + =1 + = 1 (H) (víi a, b, m, n > a2 b2 m2 n2 0) cã cïng chung tiªu ®iÓm F1 vµ F2: Chøng minh r»ng tiÕp tuyÕn cña (E) vµ (H) t¹i giao ®iÓm cña chóng vu«ng gãc víi nhau. C©u 5: (4,5 ®iÓm) Cho tø diÖn ®Òu ABCD, gäi (C) lµ mÆt cÇu ngo¹i tiÕp tø diÖn ABCD. §iÓm M ∈ (C), gäi A1, B1, C1, D1 lÇn l−ît lµ h×nh chiÕu cña M trªn c¸c mÆt ph¼ng (BCD); (ACD); (ABD); (ABC). a) T×m vÞ trÝ ®iÓm M ∈ (C) sao cho tæng: S = MA1 + MB1 + MC1 + MD1 ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt. b) Chøng minh r»ng tån t¹i ®iÓm M ∈ (C) ®Ó 4 ®iÓm A1, B1, C1, D1 kh«ng ®ång ph¼ng: ®¸p ¸n §Ò thi häc sinh giái líp 12 M«n: To¸n Thêi gian: Gi¸o viªn thùc hiÖn: Lª V¨n Minh Lª V¨n Khëi C©u 2 (4 ®iÓm) C©u a: (2 ®iÓm) Chøng minh r»ng e x + cos x ≥ x + 2(1) víi ∀x ≥ 0 0,25 (1) ⇔ e x + cos x − x − 2 ≥ 0 víi ∀x ≥ 0 §Æt: f ( x) = e x + cos x − x − 2 Ta cã: f ' ( x) = e x − sin x − 1 0,25 f " ( x) = e x − cos x 0,25 V× x ≥ 0, e x ≥ 1 cßn cos x ≤ 1 ⇒ f " ( x) = e x − cos x ≥ 0 víi ∀x ≥ 0 0,25 VËy hµm sè f(x) = ®ång biÕn trªn [0,+∞ ) 0,25 f ' ( x) ≥ f ' (0) = e 0 − sin 0 − 1 = 0 ⇒ f ' ( x) ≥ 0 víi ∀x ≥ 0 hay f(x) ®ång biÕn [0,+∞ ) 0,25 f ( x) ≥ f (0) = e 0 + cos 0 − 0 − 2 = 0 f ( x) ≥ 0 ⇒ e x + cos x ≥ x + 2 0,25 víi ∀x ≥ 0 C©u b: (2 ®iÓm) T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh sau cã nghiÖm: 4x 2 − mx +1 − 2x 2 +1 0,25 0,5 = − x 2 + 2mx − 1 = 0 (1) 2 − 2 mx + 2 − 2x 2 − 2 mx + 2 + 2 x 2 − 2mx + 2 = 2 x Ph−¬ng tr×nh (1) ⇔ 2 2 x ⇔ 22x 2 +1 = −2 x 2 + 2mx − 2 + x 2 + 1 2 +1 + x 2 + 1 (2) 0,25 XÐt hµm sè f (t ) = 2 t + t Ta cã f ' (t ) = 2 t ln 2 + 1 0,5 Ta cã f ' (t ) > 0∀t VËy hµm sè f (t) ®ång biÕn ∀ t 0,25 Tõ ®¼ng thøc (2) ⇒ 2 x 2 − 2mx + 2 = x 2 + 1 0,25 0,25 ⇔ x 2 − 2mx + 1 = 0 (3) Ph−¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm ⇔ Ph−¬ng tr×nh (3) cã nghiÖm ⇔ ∆' ≥ 0 ⇔ m2 - 1≥ 0 π C©u 3 (5 ®iÓm) C©u a: (2 ®iÓm) ⇔ m ≥1 TÝnh:  (1 + cos x)1+ sin x  ln ∫0  1 + sin x  dx 2 π π π 2 2 2 0 0 0 0,5 I = ∫ ln(1 + cos x)dx + ∫ sin x ln(1 + cos x)dx − ∫ ln(1 + sin x)dx (I)1 Chøng minh: I1 = I3 §Æt: x = π 2 ( I2 ) 0,25 x=0⇒t = − t ⇒ dx = dt : x= π π 2 (I3) π 2 π 2 ⇒t =0 π π 2 2 I1 = ∫ ln(1 + cos( − t ))dt = ∫ ln(1 + sin t )dt = ∫ ln(1 + sin x)dx = I 3 2 0 0 0 0,25 VËy I1 - I3 = 0 π 0,25 2 Ta tÝnh: I 2 = ∫ sin x ln(1 + cos x)dx 0 x=0⇒t =2 §Æt: t = 1 + cos x ⇒ dt = − sin xdx : u = ln t I 2 = ∫ ln tdt §Æt:  dv = dt 1 2 x= π 2 ⇒ t =1 0,25 1  du = dt t  v = t 0,25 2 I 2 = t ln t 12 − ∫ dt = (t ln t − t ) 12 1 I 2 = 2 ln 2 − 1 0,25 C©u c: (1,5 ®iÓm) Cho c¸c sè d−¬ng a, b, c, d tho¶ m n: 0,25 a 2004 + b 2004 = c 2004 + d 2004  2005 a + b 2005 = c 2005 + d 2005 Chøng minh r»ng: a 2006 + b 2006 = c 2006 + d 2006 §Æt: x = a 2004 , y = b 2004 , m = c 2004 , n = d 2004 , α =  x + y = m + n(1) Theo ®Ò ra ta cã:  α α α α  x + y = m + n ( 2) 2005 2006 ,β = 2004 2004 Tõ (1) vµ (2) ta cã: 0,25 x α + (m + n − x) α = m α + n α f ( x) = x α + (m + n − x) α = m α + n α ; α > 1 ; x > 0 XÐt hµm sè [ f ' ( x) = α x α −1 − (m + n − x)α −1 ] => f ' ( x) = 0 ⇔ x = m+n 2 Suy ra PT f(x) = 0 cã nhiÒu nhÊt 2 nghiÖm 0,25 0,25 0,25 x = m  y = m ⇒ y = n x = n mµ f (m) = f (n) = 0 ⇒  a = c VËy  hoÆc b = d a = d b = c  Tõ ®ã ta suy ra: a 2006 + b 2006 = c 2006 + d 2006 x C©u b: (1,5 ®iÓm) T×m x ∈ Z tho¶ m n ∫ sin tdt = cos 2 x − 1 0,25 0,5 0 x Ta cã: ∫ sin tdt = − cos t x 0 = − cos x + 1 0 VËy: cos 2 x − 1 = − cos x + 1 ⇒ cos 2 x + cos x − 2 = 0 cos x = 1 2 cos x + cos x − 3 = 0 ⇔  cos x = − 3 (loai ) 2  0,5 2 cos x = 1 ⇒ x = 2kπ v× x ∈ Z , k ∈ Z => k = 0 x=0 C©u 4 (3,5 ®iÓm) ElÝp: 0,5 nghiÖm ph−¬ng tr×nh x = 0 x2 y2 + = 1 (E) vµ Hypebol: a2 b2 y2 x2 + = 1 (H) cã chung m2 n2 tiªu ®iÓm F1(-c;0); F2(c;0) VËy c2 = a2 - b2 (a > b > 0) c2 = m2 + n2 (m,n > 0) VËy: a2 - b2 = m2 + n2 ⇒ a2 - m2 = b2 + n2 To¹ ®é giao ®iÓm cña (E) vµ (H) lµ nghiÖm cña hÖ ph−¬ng tr×nh: 0,25 0,25 0,25 x2 y2  2 + 2 = 1( E ) a b  2 2  x + y = 1( H )  m 2 n 2 Gi¶i ra ta ®−îc: x = ± am 0,5 b2 + n2 b 2 (a 2 + m 2 ) a2 − m2 b 2 (a 2 + m 2 ) 0,5 Cã 4 giao ®iÓm. Gi¶ sö 1 giao ®iÓm : 0,25 y = ±bn M ( am b2 + n2 ; b 2 (a 2 + m 2 ) bn a2 − m2 ) NhËn xÐt: b 2 (a 2 + m 2 ) 2 biÓu thøc c¨n b»ng nhau do a2 - m2 = b2 + n2 b2 + n2 =k; b 2 (a 2 + m 2 ) ®Æt: M (amk, bnk) Ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña elÝp t¹i M cã d¹ng: amk bnk mk nk x + 2 y =1⇒ x+ y =1 2 a b a b (d1) Ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña Hypebol t¹i M cã d¹ng: amk bnk ak bk x − 2 y =1⇒ x− y =1 2 m n m n 0,25 0,25 (d2) m n a b TiÕp tuyÕn (d1) cã vÐc t¬ ph¸p tuyÕn n1 = ( ; ) a m 0,25 b n TiÕp tuyÕn (d2) cã vÐc t¬ ph¸p tuyÕn n 2 = ( ;− ) Ta cã: n1 .n 2 = ma nb − = 0 ⇒ n1 ⊥ n 2 ⇒ d 1 ⊥d 2 ma nb VËy 2 ®−êng th¼ng (d1) vµ (d2) vu«ng gãc víi nhau. T−¬ng tù 3 ®iÓm cßn l¹i ta còng cã c¸c tiÕp tuyÕn cña (H) vµ (E) vu«ng gãc víi nhau. C©u 5 C©u a: (2,5 ®iÓm) A (4,5 ®iÓm) Kh«ng lµm mÊt tÝnh tæng qu¸t. Gi¶ sö ®−êng th¼ng AM c¾t 0,25 0,25 0,25 mf (BCD) t¹i 1 ®iÓm n»m trong ∆ BCD. Ta cã: VMABCD = VMABC + VMACD B + VMADB H1 H3 H2 I D C2 D2 D1 H C B2 C1 B1 MÆt kh¸c: VMABCD = VABCD + VMBCD Gäi B lµ diÖn tÝch mét mÆt cña tø diÖn, h lµ ®−êng cao: 0,25 0,5 1 1 B( MB1 + MC1 + MD1 ) = B(h + MA1 ) 3 3 Ta cã tæng S = MA1 + MB1 + MC1 + MD1 = h + 2 MA1 0,25 V× h kh«ng ®æi S lín nhÊt khi MA1 lín nhÊt: 0,25 MA1 lín nhÊt ⇔ AM lµ ®−êng kÝnh cña (C): Max S = h + 2MA1 = h + 2MH = 2(h + MH) - h = 4R - h 0,25 Khi AM lµ ®−êng kÝnh: Ta cã 4 vÞ trÝ cña M ®Ó S lín nhÊt ®ã lµ: AM hoÆc BM, CM, DM lµ ®−êng kÝnh cña (C ) 0,25 Min S = h + 2MA1 Khi MA1 nhá nhÊt MA1 = 0 ⇒ M trïng víi c¸c ®Ønh B hoÆc C, hoÆc D. VËy min S = h khi M trïng víi c¸c ®iÓm A hoÆc B, C, D C©u b: (2 ®iÓm) Khi AM lµ ®−êng kÝnh cña mÆt cÇu (C) ®iÓm 0,25 0,25 0,5 A1 ≡ H t©m mÆt ph¼ng BCD. Gäi H1, H2, H3 lÇn l−ît lµ t©m cña c¸c mÆt ABC, ACD, ABD. I lµ t©m mÆt cÇu (C) Ta cã MD1 // IH1, MB1 // IH2, MC1 // IH3 0,5 ⇒ mf (B1D1C1) // mf (H1H2H3) 0,5 MÆt kh¸c (H1H2H3) // (BCD) (B1D1C1) // (BCD) v× A1 ≡ H ∈ (BCD) nªn 4 ®iÓm 0,5 C©u 1 (4 ®iÓm) A1,B1,C1,D1 kh«ng ®ång ph¼ng C©u a: (2 ®iÓm) Kh¶o s¸t vµ vÏ ®å thÞ hµm sè: y = x 3 − 3x 2 + 1 (C) + TËp x¸c ®Þnh: ∀x ∈ R 0,25 + ChiÒu biÕn thiªn: y ' = 3x 2 − 6 x 0,25  x1 = 0 x = 2  2 y' = 0 ⇔ 3x 2 − 6 x XÐt dÊu y' + 0,25 + 0 - 2 Hµm sè ®ång biÕn (−∞;0) ∪ (2;+∞) nghÞch biÕn (0;1) Hµm sè ®¹t cùc ®¹i t¹i x1 = 0 gi¸ trÞ cùc ®¹i y(0) = 1 0,25 Hµm sè ®¹t cùc tiÓu t¹i x 2 = 0 gi¸ trÞ cùc tiÓu y(2) = -3 + §iÓm uèn y" = 6 x − 6 y" = 0 ⇔ x = 1 0,25 y" ®æi dÊu khi x ®i qua ®iÓm 1 ⇒ §å thÞ cã ®iÓm uèn U (1;-1) + Lim y = −∞ , x → −∞ Lim y = +∞ 0,25 x → +∞ B¶ng biÕn thiªn: x −∞ + y' y −∞ 0 0 1 - +∞ 2 0 + +∞ -3 + §å thÞ ®i qua c¸c ®iÓm: x -1 0 1 2 3 y -3 1 -1 -3 1 0,5 y 1 -1 1 2 x -1 -3 0,25 C©u b: (2 ®iÓm) BiÖn luËn theo k sè nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh: y = x 3 − 3x 2 − kx − k = 0 (1) Ph−¬ng tr×nh (1) ⇔ x 3 − 3x 2 + 1 = k ( x + 1) + 1 0,25 §Æt: y = x 3 − 3x 2 + 1 (C) ®å thÞ võa kh¶o s¸t ë trªn y = k ( x + 1) + 1 (d) lµ ®−êng th¼ng quay xung quanh ®iÓm A (-1;1) cè ®Þnh §iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó (d) lµ tiÕp tuyÕn cña (C) lµ hÖ cã 0,25 x 3 − 3x 2 + 1 = k ( x + 1) + 1(1) nghiÖm: 3 x 2 − 6 x = k ( 2) Thay (2) vµo (1) ta ®−îc x 3 − 3x 2 = (3 x 2 − 6 x)( x + 1) 2x 2 − 6x = 0 Víi :  x1 = 0  ⇔ x2 = 3   x3 = − 3 0,25  x1 = 0 k1 = 0  y = 1(d 1 )     x 2 = 3 ⇒ k 2 = 9 − 6 3 ⇒  y = (9 − 6 3 )( x + 1) + 1(d 2 )     x 3 = − 3 k 3 = 9 + 6 3  y = (9 + 6 3 )( x + 1) + 1(d 3 ) * BiÖn luËn: y 0,25 + Khi 9 − 6 3 < k < 0 hoÆc A k > 9 + 6 3 (d) c¾t (C) t¹i 3 d1 1 1 ®iÓm ⇒ ph−¬ng tr×nh (1) cã 3 nghiÖm 2 x -1 + Khi k = 0 hoÆc k = 9 − 6 3 hoÆc k = 9 + 6 3 th× (d) vµ (C) cã hai ®iÓm chung 0,25 0,25 -3 d3 d2 ⇒ ph−¬ng tr×nh (1) cã 2 nghiÖm + Khi k < 9 − 6 3 hoÆc 0 < k < 9 + 6 3 th× (d) vµ (C) c¾t nhau t¹i 1 ®iÓm ⇒ ph−¬ng tr×nh (1) chØ cã 1 nghiÖm duy nhÊt 0,25 Së GD §T Thanh Hãa §Ò xuÊt ®Ò thi häc sinh giái líp 12 M«n: To¸n - B¶ng A Thêi gian lµm bµi: 180 phót Bµi 1: Cho ph−¬ng tr×nh: m.Cosx + Cos3x - Cos2x =1 1) Gi¶i ph−¬ng tr×nh trªn víi m=1. π 5π 2) T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh ® cho cã ®óng 8 nghiÖm ph©n biÖt x ∈  − ;   2 2  Bµi 2: 1) Gi¶i ph−¬ng tr×nh (Sinα)x + (tgα)x = (α)x (víi x lµ tham sè, 0 < x < π 2 ) 2) T×m a ®Ó ph−¬ng tr×nh sau cã ®óng 3 nghiÖm ph©n biÖt. 32-x - Sin a +1. logπ (x2 + 4x + 6) + ( 3) − x −4 x .logπ 2 1 =0 2( x − Sina + 1 + 1) 3 Bµi 3: Víi mäi ∆ABC, ∀k∈ 0,  . Chøng minh:  4 A− B B−C C−A π π π + Cos + Cos ≤ Cosk ( A − ) + Cosk ( B − ) + Cosk (C − ) Cos 2 2 2 3 3 3   a1 ; b1 > 0  1 a b ; ; voi { } { } ai +1 = bi + n n Bµi 4: XÐt hai d y sè: ai   1 bi +1 = ai + bi  (i=1, 2...) Chøng minh (a2006 + b2006)2 > 16039 Bµi 5: Cho tø diÖn ABCD 1) Gäi αi (i= 1, 2, …, 6) lµ ®é lín c¸c gãc nhÞ diÖn cã c¹nh lÇn l−ît lµ c¸c c¹nh cña tø diÖn 6 Chøng minh: ∑ Cosα i =1 i ≤ 2. 2) Gäi G lµ träng t©m cña tø diÖn; mÆt ph¼ng (α) quay quanh AG, c¾t DB t¹i M vµ c¾t DC t¹i N. Gäi V, V1 lÇn l−ît lµ thÓ tÝch cña tø diÖn ABCD vµ DAMN. Chøng minh: 4 V1 1 ≤ ≤ 9 V 2 3) Gäi diÖn tÝch c¸c mÆt ®èi diÖn víi c¸c ®Ønh A, B, C, D cña tø diÖn lÇn l−ît lµ: Sa, Sb, Sc, Sd. I lµ t©m h×nh cÇu néi tiÕp tø diÖn ABCD. Chøng minh: uur uur uur uur r Sa .IA + Sb .IB + Sc .IC + Sd .ID = 0 H−íng dÉn chÊm thi häc sinh giái líp 12 M«n: To¸n. B¶ng A C©u Bµi 1 1 Néi dung Cosx = 0 Víi m =1; Ph−¬ng tr×nh ⇔  §iÓm 5 3 1 2  4Cos x − 2Cosx − 2 = 0  π  x= 2 + kπ  ⇔  x = k 2π  2π + k 2π x = ± 3   Cosx = 0  ⇔ Cosx = 1  1 Cosx = −  2 2 2 2 Cosx = 0 Ph−¬ng tr×nh ⇔  2  4Cos x − 2Cosx + m − 3 = 0 * Cosx =0 Cã 2 nghiÖm: x = π ; x= 2 * Ycbt ⇔ 4Cosx - 2 Cosx +m - 3 =0 3π 2 0,5 2 Cosx = t (-1 ≤ t ≤ 1) ⇔ 2  f (t ) = 4 t − 2 t + m − 3 0,5  −1 < t1 < 0 < t2 < 1 : (a) Cã 2 nghiÖm t1, t2 tháa m n:  (b)  0 VP  ⇒ VËy ph−¬ng tr×nh v« nghiÖm  x VP  nªn: Sinα CJ ⊥ SB (1) MÆt kh¸c CL ⊥ SB (2) Tõ (1) vµ (2) suy ra SB ⊥ HO 0,5 ®iÓm V× OH trong mp(SAI) nªn OH ⊥ BC => OH ⊥ mp(SBC) 0,5 ®iÓm Hay OH lµ ®−êng th¼ng Hy. VËy Hy lu«n lu«n ®i qua ®iÓm O cè ®Þnh 0,5 ®iÓm b) (2 ®iÓm) XÐt ∆SIS' ta cã IA ⊥ SS', S'H ⊥ SI Do ®ã O lµ trùc t©m cña ∆SIS' 0,5 ®iÓm a2 Nªn AS.AS' = AI.AO => AS' = 2h 0,5 ®iÓm a2 a VËy SS' = SA + AS' = h+ ≥2 =a 2 2h 2 0,75 ®iÓm a2 a 2 DÊu "=" x¶y ra khi h= => h= 2h 2 0,25 ®iÓm Chó ý: 1)Bµi h×nh kh«ng cã h×nh vÏ th× kh«ng chÊm 2)NÕu häc sinh lµm c¸ch kh¸c mµ ®óng th× ng−êi chÊm cho ®iÓm t−¬ng øng phÇn ®óng ®ã. Së gd & §T thanh ho¸ K× thi häc sinh giá líp 12 Tr−êng thpt triÖu s¬n 3 ***************** M«n To¸n-B¶ng A (Thêi gian 180 phót,kh«ng kÓ giao ®Ò ) Ng−êi ra ®Ò: Vò §oµn KÕt ' Bµi 1 . Cho hµm sè : f(x) = x(x-1)(x-2)…(x-2006). TÝnh f (0). ( x 2 − 1) dx Bµi 2. TÝnh I = ∫ x4 + 1 0 1 Bµi 3 . T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh : cã nghiÖm duy nhÊt. 4 −m.2 +m2 −3=0 x x Bµi 4. Gi¶i ph−¬ng tr×nh : x +1=2 2x−1 . Bµi 5. T×m tæng c¸c nghiÖm thuéc [2;40] cña ph−¬ng tr×nh: 3 2 cos 2 sin 3 x + 1 x + cot g x = sin 2 x 2 abc Bµi 6. Cho ∆ ABC, Chøng minh r»ng (p-a)(p-b)(p-c) ≤ 8 a+b+c p = . víi 2 n Bµi 7. TÝnh L= nlim [(1+x)(1+x2)(1+x4)…(1+x2 )], víi x f(1)=0 ⇔ x0. VËy f(x) cïng dÊu víi (1-x). V× g(x)=2x-1 lµ hµm ®ång biÕn vµ g(0) =0 nªn g(x)>0 ⇔ x>0. VËy g(x) cïng dÊu víi x. f (x) 1− x ⇔ ≥ 0 ⇔ ≥ 0 ⇔0 < x ≤1. Suy ra BPT g(x) x 1.0 0.5 0.5 VËy tËp nghiÖm cña BPT lµ: (0;1] Bµi 9 Chän hÖ to¹ ®é Oxyz sao cho A=(-5;0;0), B=(5;0;0). Gäi M(x;y;z) lµ ®iÓm tho m n AM=3BM ⇔ AM2=9BM2 ⇔ (x+5)2+y2+z2=9(x-5)2+9 y2+9z2 ⇔ x2+y2+z2- 25 x +25 =0 2 2.0 0.5 1.0 (*) §©y lµ ph−¬ng tr×nh mÆt cÇu. VËy quü tÝch ®iÓm M cÇn t×m lµ mÆt cÇu cã ph−¬ng tr×nh (*). Bµi 10 0.5 2.0 Cè ®Þnh n, víi 0 ≤ k ≤ n, xÐt d y sè {uk} (2n+k)! (2n−k)! . n!(n+k)! n!(n−k)! (2n+k +1)! (2n−k −1)! n n uk+1 =c2n+k+1.c2n−k−1 . n!(n+k +1)! n!(n−k −1)! Ta cã uk =c2n.c2n−k = n ⇒ n 0.5 uk+1 (2n + k +1)(n − k) = ≤ 1 uk (n + k +1)(2n − k) 1.0 ⇔ (2n+k+1)(n-k) ≤ (n+k+1)(2n-k) ⇔ 2nk+n ≥ 0 ®óng v× 0 ≤ k ≤ n. VËy {uk} lµ d y sè gi¶m. n n Suy ra víi k ≥ 0 ta cã uk= 2n+k 2n−k c .c ≤ (c2nn)2 =u0 --------HÕt------- (®pcm) 0.5 Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thanh ho¸ Céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ®Ò thi häc sinh giái líp 12 cÊp tØnh – b¶ng a M«n: To¸n Thêi gian lµm bµi: 180 phót Bµi 1 (2®iÓm) x 2 + mx + n Cho hä ®−êng cong (C m ) : y = víi m + n ≠ −1 x −1 Chøng minh r»ng: NÕu ∃ a ®Ó ®−êng th¼ng ∆ : y=a kh«ng c¾t hä ®−êng cong (C m ) th× hä ®−êng cong cã cùc ®¹i vµ cùc tiÓu. Bµi 2 (2®iÓm) Chøng minh r»ng: π ∫e sin 2 x dx > 0 3π 2 Bµi 3 (2®iÓm) Gi¶i ph−¬ng tr×nh: 2x 13x + 2 =6 2 x − 5x + 3 2 x + x + 3 2 Bµi 4 (2®iÓm) Gi¶i ph−¬ng tr×nh: x 2 + x + 5 = 5 Bµi 5 (2®iÓm) Gi¶i ph−¬ng tr×nh: cos x − 3 3 sin x = cos 7 x Bµi 6 (2®iÓm) sin t , Cho hµm sè f (t ) =  1 + cos t, nÕu 0 < t ≤ /2 nÕu /2 < t <       Chøng minh r»ng: ∀∆ABC ta lu«n cã: f ( A) + f ( B) + f (C ) ≤ Bµi 7 (2®iÓm) Cho hµm sè f : Ν * → Ν * tho¶ m n 2 ®iÒu kiÖn i. f (1) = 2 ii. ∀n >1 th× f (1) + f (2) + ... + f (n) = n 2 f (n) H y x¸c ®Þnh c«ng thøc ®¬n gi¶n tÝnh f (n) ? Bµi 8 (2®iÓm) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh 3 3 . 2 log 2 x + log 4 y + log 4 z = 2  log 3 y + log 9 x + log 9 z = 2 log z + log y + log x = 2 16 16  4 Bµi 9 (2®iÓm) Cho tø diÖn ABCD, chøng minh r»ng: ( AC + BD ) 2 + ( AD + BC ) 2 > ( AB + CD) 2 Bµi 10 (2®iÓm) C n1 C n2 (−1) n C nn 2.4.6...2n , ∀n ∈ Ν = Chøng minh r»ng: 1 − + + ... + 3 5 2n + 1 1.3.5...( 2n + 1) §¸p ¸n - thang ®iÓm ®Ò thi häc sinh giái cÊp tØnh – b¶ng a Néi dung Thang ®iÓm Bµi 1 ( 2 ®iÓm) V× m+n ≠ −1 nªn hä ®−êng cong (C m ) cã cùc ®¹i, cùc tiÓu khi m+n > -1. §−êng th¼ng ∆ kh«ng c¾t (C m ) nªn ph−¬ng tr×nh: x 2 + mx + n = a v« nghiÖm x −1 Nªn suy ra ph−¬ng tr×nh: x 2 − (a − m) x + n + a = 0 v« nghiÖm ⇒ ∆ = a 2 − 2a (m + 2) + m 2 − 4n < 0 cã nghiÖm a ⇒ ∆ ′a = 4m + 4n + 4 > 0 ⇒ m + n > -1 ⇒ (C m ) cã cùc ®¹i, cùc tiÓu Bµi 2 ( 2 ®iÓm) Bæ ®Ò: ∀ x>0 th× e x >x+1 ThËt vËy: §Æt f(x) = e x - x - 1 ∀x ≥ 0 Ta cã: f ′( x) = e x − 1 ≥ 0 , ∀x ≥ 0 ⇒ ∀x > 0 th× f(x) > f(0) = 0 ⇒ e x > x+1 ∀x >0 ¸p dông bæ ®Ò ta cã: ∀x ∈ (0, π ) ⇒ e sin x > 1+ sin 2 x 2 π ⇒ ∫ e sin x dx > 0 2 π ∫ (1 + sin 0 2 x)dx = 3π 2 Bµi 3 ( 2 ®iÓm) x ≠ 1 §iÒu kiÖn  3  x ≠ 2 NhËn thÊy x = 0 kh«ng ph¶i lµ nghiÖm nªn ph−¬ng tr×nh 2 13 ⇔ + =6 3 3 2x + − 5 2x + + 1 x x t = 1 3 2 13 §Æt 2 x + = t ph−¬ng tr×nh trë thµnh: + = 6 ⇔  11 t = x t − 5 t +1  2 Víi t =1 th× ph−¬ng tr×nh v« nghiÖm 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 1.0 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 x = 2 11 Víi t = th× ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm  2 x = 2 3  x = 2 KÕt luËn: Ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm  2 x = 3  Bµi 4 ( 2 ®iÓm) §iÒu kiÖn: x ≥ −5 §Æt x + 5 = t ≥ 0 ⇒ t 2 = x + 5 0.25 0.25 0.5 x 2 + t = 5 Ph−¬ng tr×nh trë thµnh:  t 2 − x = 5 x 2 + t = 5 ⇔ ( x + t )( x − t + 1) = 0  x ≤ 0  t = − x ≥ 0  1 − 21  x = 1 ± 21  2  x =  5 0 x x − − = 2   2 ⇔ ⇔ ⇔  t = x +1 ≥ 0 − 1 + 17  x ≥ −1   x = 2   x + x − 4 = 0 2    x = − 1 ± 17 2  1.25 Bµi 5 ( 2 ®iÓm) BiÕn ®æi t−¬ng ®−¬ng ph−¬ng tr×nh ® cho cos x − cos 7 x − 3 3 sin x = 0 ⇔ 2 sin 3 x sin 4 x − 3 3 sin x = 0 ⇔ 2 sin 4 x sin x(3 − 4 sin 2 x) − 3 3 sin x = 0 [ ] 0.5 ⇔ sin x 2 sin 4 x(1 + 2 cos 2 x) − 3 3 = 0 0.25 sin x = 0  2 sin 4 x(1 + 2 cos 2 x) = 3 3  2 0.25 Gi¶i (1) ta ®−îc x=k π víi k ∈ Ζ 3 3 2 3 3 (3) ⇔ 4 sin 2 x cos 2 2 x + sin 4 x = 2 cos 2 2 x cos 2 2 x ¸p dông B§T C«si cho 3 sè: sin 2 2 x, , 2 2 Gi¶i (2): Ta cã (2) ⇔ sin 4 x cos 2 x + sin 4 x = ta ®−îc 1 = sin 2 2 x + (sin 2 x cos 2 2 x) 2 cos 2 2 x cos 2 2 x + ≥ 33 2 2 4 0.25 0.5 ⇒ sin 2 x cos 2 2 x ≤ sin 2 x cos 2 2 x ≤ do ®ã 4 sin 2 x cos 2 2 x + sin 4 x ≤ 2 3 3 2 3 3 +1< 3 3 2 0.25 suy ra (3) v« nghiÖm nªn (2) v« nghiÖm. KÕt luËn: Ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm x=k π víi k ∈ Ζ Bµi 6 ( 2 ®iÓm) Tr−êng hîp 1: Tam gi¸c ABC kh«ng tï, ta cã 3 3 2 3 3 ⇔ sin A + sin B + sin C ≤ 2 0.5 f ( A) + f ( B) + f (C ) ≤ 0.5 Chøng minh bÊt ®¼ng thøc trªn. Tr−êng hîp 2: Tam gi¸c ABC tï, kh«ng gi¶m tÝnh tæng qu¸t gi¶ sö gãc C tï, ta cã: f ( A) + f ( B) + f (C ) ≤ 3 3 2 3 3 2 3 3 ⇔ sin A + sin B + sin C ≤ 2 V× ta cã nhËn xÐt: 1 + cos C ≤ sin C víi C lµ gãc tï. ⇔ sin A + sin B + 1 + cos C ≤ Chøng minh ë tr−êng hîp 1. Bµi 7 ( 2 ®iÓm) 2 3  f (1) + f (2) + ... + f (n − 1) + f (n) = n 2 f (n) Víi n ≥ 3 , theo gi¶ thiÕt:   f (1) + f (2) + ... + f (n − 1) = (n − 1) 2 f (n − 1) V× f (1) + f (2) = 4 f (2) ⇒ f (2) = ⇒ f (n) = n 2 f (n) − (n − 1) f (n − 1) n −1 ⇒ f ( n) = f (n − 1) n +1 (n − 1)(n − 2)...2 4 vËy víi n ≥ 3 ⇒ f (n) = f (2) = (n + 1)n...4 n(n + 1) 2 v× f (1) = 2; f (2) = tho¶ m n c«ng thøc trªn nªn 3 4 f ( n) = ∀n ∈ Ν * n(n + 1) Bµi 8 ( 2 ®iÓm) §iÒu kiÖn x,y,z>0 0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 log 4 x 2 + log 4 y + log 4 z = 2  Víi ®iÒu kiÖn trªn hÖ ph−¬ng tr×nh ⇔ log 9 y 2 + log 9 x + log 9 z = 2  2 log 16 z + log 16 y + log 16 x = 2  log  ⇔  log   log 4 x 2 yz = 2 9 y 2 xz = 2 0.5 z 2 yx = 2 16 0.75  x 2 yz = 16  ⇔  y 2 xz = 81  z 2 yx = 256  2  x = 3  27 lµ nghiÖm cña hÖ ph−¬ng Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh ta ®−îc  y = 8  32  z = 3  0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 tr×nh. Bµi 9 ( 2 ®iÓm) 0.25 Gäi O,M,N,P,QlÇn l−ît lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh: CD, AC, CB, BD, DA Suy raMNPQ lµ h×nh b×nh hµnh vµ O kh«ng thuéc (MNPQ) Ta cã 0.5 (MO+OP) 2 +(NO+OQ) 2 >MP 2 +NQ 2 =2(PQ 2 +QM 2 )>(PQ+QM) 2 VËy: (MO+OP) 2 +(NO+OQ) 2 >(PQ+QM) 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (®pcm) ⇔ ( AC + BD ) + ( AD + BC ) > ( AB + CD ) Hay ( AD + BC ) 2 + ( BD + AC ) 2 >( AB+ CD) 2 Bµi 10 ( 2 ®iÓm) Ta cã (1 − x 2 ) n = 1 − C n1 x 2 + C 2n x 4 + ... + (−1) n C nn x 2 n ∀n ∈ Ν * 1 1 ⇒ ∫ (1 − x ) dx = ∫ (1 − C n1 x 2 + C 2n x 4 + ... + (−1) n C nn x 2 n )dx = 2 n 0.5 0 0 1 3 1 5 = 1 − C n1 + C n2 + ... + 1 TÝnh I n = ∫ (1 − x 2 ) n dx 0 (−1) n C nn 2n + 1 (1) π ®Æt x= cost, x = cos t , t ∈ 0,   0.5 0.25 2 ⇒ dx = − sin tdt π 2 ⇒ I n = ∫ sin 2 n +1 tdt 0 u = sin 2 n t dv = sin tdt ®Æt  π π 2 2 0 0 ⇒ I n = 2n ∫ cos 2 t sin 2 n −1 tdt = 2n ∫ (1 − sin 2 t ) sin 2 n −1 tdt = 2nI n −1 − 2nI n 2n 2.4...2n I0 I n −1 = ⇒ In = 2n + 1 3.5...( 2n + 1) 2.4.6...2n VËy In = 1.3.5...( 2n + 1) (2) Tõ (1) vµ (2) ⇒ ®pcm L−u ý: C¸c c¸ch gi¶i kh¸c nÕu ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a PhÇn nhËn xÐt ë bµi 6 nÕu kh«ng chøng minh th× cho 0.25 ®iÓm §Ò thi häc sinh giái líp 12 M«n To¸n häc – Thêi gian lµm bµi 180 phót §Ò thi b¶ng A Bµi 1: Cho y = (-m + 1) x3 + 3( m + 1) x2 - 4 mx - m . a) T×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó hµm sè lu«n ®ång biÕn . b) Chøng minh víi mäi m ®å thÞ hµm sè lu«n ®i qua 3 ®iÓm cè ®Þnh th¼ng hµng . Bµi 2: T×m c¸c gi¸ trÞ cña tham sè a ®Ó bÊt ph−¬ng tr×nh : x +1 m = - 1 cã y’ = 4 > 0 Tho m n víi ∀ x vËy m = -1 lµ gi¸ trÞ cÇn t×m . (0.25 ®iÓm) + m + 1 ≠ 0 = > m = - 1 . §Ó y’ ≥ 0 Tho m n víi ∀ x cÇn ®iÒu kiÖn m + 1 > 0  ' 2 ∆ = 9(m + 1) + 12m(m + 1) ≤ 0 m + 1 > 0 3 ⇔ m < −1 hoÆc m ≥ − ⇔ 7 (m + 1)(7 m + 3) ≤ 0 (0.50 ®iÓm) KÕt luËn: m ∈ (− ∞;−1] ∪ − ;+∞ . 3  7  (0.25 ®iÓm) b) Gäi (x0 ;y0) lµ ®iÓm cè ®Þnh mµ ®å thÞ ®i qua víi ∀ m => m ( x03 + 302 − 4 x0 − 1) + x03 − 3x02 − y0 = 0 (*) §Ó ph−¬ng tr×nh (*) kh«ng phô thuéc m cÇn  x03 + 3x02 − 4 x0 − 1 = 0  3  x0 + 3x02 − y0 =0 XÐt ph−¬ng tr×nh x03 + 3 x02 − 4 x0 − 1 = 0 Gäi f(x) = x03 + 3x02 − 4 x0 − 1 = 0 lµ hµm sè liªn tôc trªn R + Cã f(0) .f(-1) ph−¬ng tr×nh f(x) = 0 cã mét nghiÖm thuéc (-1; 0) (1.0 ®iÓm) + Cã f(1) .f(2) ph−¬ng tr×nh f(x) = 0 cã mét nghiÖm thuéc (1; 2) + Cã f(-1) > 0 ; khi x → −∞ th× f(x) 2 1 ⇒ h( α ) > NÕu p > 0 ⇒ 1 + p > 1 ⇒  1 2  f (0) > 2  1   f (−1) > 2 1 NÕu p < 0 ⇒ 1 − p > 1 ⇒  ⇒ h( α ) > 1 2  f (0) > 2    p Chó ý : Max h(x) = max  f (− ) ; f (−1) ; f (1)  2   [− 1;1] p *) NÕu p = 0 ⇒ f(x) = x2 + q ; f(0) = f(- ) = q ; f(±1) = 1 + q 2 Gi¸ trÞ lín nhÊt cña h(x) lµ mét trong 2 gi¸ trÞ q ; 1 + q 1 2 1 1 NÕu q < - ⇒ q > 2 2 1 NÕu q = - ⇒ fx) = 2 1 2 1 2 NÕu q > − ⇒ 1 + q > ⇒ f (±1) > ⇒ h(α ) > ⇒ f (0) > 1 2 1 1 ⇒ h(α ) > 2 2 1 1 1 ≤ ⇒ max h( x) = ⇔ x = 0; x = ±1 còng lµ gi¸ 2 2 2 1 trÞ nhá nhÊt cña h(α) .VËy p = 0 ; q = - tho¶ m n bµi to¸n 2 x2 − 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25   x2 + 2y2 > 1 (I )   2x + y ≥ x 2 + 2 y 2   2) log x 2 + 2 y 2 (2 x + y ) ≥ 1(*) ⇔  αx 2 + 2 y 2 < 1 ( II )  2 2 0 < 2 x + y ≤ x + 2 y 0,5 Tr−êng hîp 1: NÕu (x;y) tho¶ m n (I) ta cã x2 +2y2 ≤ 2 xy ⇔ ( x − 1) 2 + ( 2 y − 1 2 2 )2 ≤ 9 . Theo bÊt ®¼ng thøc Bunhiacèpxki ta 8 cã 2  81 9 9 9 1  9 1 ⇒ 2x + y − ≤ ⇔ 2x + y ≤ ) ≤ ( 2y − (2 x + y − ) 2 = ( x − 1)2 + 16 4 4 2 4 2 2  2  0,5 ®óng víi mäi x ; y tho¶ m n (*) . DÊu “=” x¶y ra 9  2x + y =  2   x = 2 1  2y − 1 ⇔ ⇔ y = x −1 2 2   = 2 1  2  2 1 VËy x = 2 ; y = th× 2x + y lín nhÊt 2 0,5 Tr−êng hîp 2 : ( x ; y ) tho¶ m n (II) ⇒ 2x + y kh«ng ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt V× tõ (II) ⇒ 2 x + y ≤ x 2 + 2 y 2 < 1 cos3x – cos2x + mcosx – 1 = 0 (1) 0,5 cos x = 0  ⇔ cos x(4 cos 2 x − 2 cos x + m − 3) = 0 ⇔  2 4 cos x − 2 cos x + m − 3 = 0 (2)  2 π  cos x = 0  x = 2 + kπ 1 ⇔ 1) Víi m = 3 th× (1) ⇔  k ∈Z π cos x =   2 π x k = ± + 2  3  0,5 2) t = cos x ; t ≤ 1  XÐt ph−¬ng tr×nh (2) ⇔  0,5 0,25 4t − 2t + m − 3 = 0 (3) π VÏ ®å thÞ hµm sè y = cosx trªn  − ;2π   2  2 Y 3 y=t1 - π 2 O π 2 y=t2 π - 3π 2 2π x 0,25 π Sè nghiÖm cña (2) lµ sè giao ®iÓm cña y = t vµ y = cosx trªn  − ;2π   2  víi t lµ nghiÖm cña (3) . Ph−¬ng tr×nh (1) cã sè nghiÖm nhiÒu nhÊt trªn  π   − ;2π  khi vµ chØ khi ph−¬ng tr×nh (3) cã hai nghiÖm t1 < t2 tho¶ m n  2   ∆' > 0   f (0) > 0 13 0 < t1 < t2 0 ⇔ 3 < m < 4  1 0 < < 1 4  π 1) I = x sin x ∫ 1 + cos 2 0 x dx .§Æt t = π − x ⇒ x = 0 ⇒ t = π ; x = π ⇒ t = 0 0,5 0,5 dx = - dt ; sinx = sint ; cos2x = cos2t π π sin tdt π π π t sin tdt x sin xdx π sin xdx ⇒I =∫ −∫ =∫ −∫ 2 2 2 2 0 1 + cos t 0 1 + cos t 0 1 + cos x 0 1 + cos x π 0,5 π 4 dt sin xdx π2 ⇒ 2I = π ∫ = = = dx 2 π π ∫ 2 ∫0 2 2 −1 1 + t 0 1 + cos x 4 10) 11) 12) 13) 14) ⇒I= 1 0,5 π2 4 2) §Æt x = sint ; y = cost ⇒ sin 2 t + cos 2 t = 1 Ta cã sin5t = 16sin5t –20sin3t + 5sint Cos5t = 16cos5t – 20cos3t + 5cost ⇒sin5t = 16x5 –20x3 + 5x ; cos5t = 16y5 – 20y3 +5y ⇒ 16( x 5 + y 5 ) − 20( x 3 + y 3 ) + 5( x + y ) = sin 5t + cos 5t ≤ 2 π π π kπ 15) DÊu “=” x¶y ra ⇔ 5t + = + kπ ⇔ t = + 4 2 20 5 k ∈Z A K’ K D H 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 Dùng mf(P) ⊥ AB t¹i M . Gäi DK ; CH lµ c¸c ®−êng cao cña tam gi¸c DAB vµ tam gi¸c CAB . Do dt ∆DAB = dt∆CAB ⇒ DK’ = CH. Gäi C’ ; D’ lÇn l−ît lµ h×nh chiÕu cña C ; D trªn (P) ⇒ MC’ = MD’ v× CH // (P) ; DK// (P) ⇒∆MC’D’ c©n t¹i M ⇒ MI’ ⊥ C’D’ ; I’ lµ trung ®iÓm C’D’ KÎ II’ // AB ; ( I ∈CD ) ; IK //MI’ ⇒ MKII’ lµ h×nh ch÷ nhËt. VËy IK lµ ®−êng vu«ng gãc chung cña AB vµ CD vµ I lµ trung ®iÓm CD *) Vai trß A ; B ; C ; D b×nh ®¼ng . B»ng c¸ch dùng t−¬ng tù mf(P’) ⊥ Cd ta chøng minh K’ lµ trung ®iÓm cña AB vµ I’K’ lµ ®−êng vu«ng gãc chung cña AB vµ CD ⇒ I’≡ I ; K’≡ K Do ®ã tø diÖn ABCD cã c¸c ®−êng trung b×nh ®ång thêi lµ ®−êng vu«ng gãc chung 0,5 0,5 0,25 B P K D O I A Q C Gäi O lµ trung ®iÓm IK ⇒ OA = OB = OC = OD vËy O lµ t©m mÆt cÇu ngo¹i tiÕp tø diÖn ABCD *) VKBCD = VKACD ⇒ KI ∈ mf ph©n gi¸c cña gãc ph¼ng nhÞ diÖn c¹nh CD vµ AB . T−¬ng tù PQ ∈ mf ph©n gi¸c cña gãc ph¼ng nhÞ diÖn c¹nh AC vµ BD. V× 0,25 0,25 KI ∩ PQ = O ⇒ O c¸ch ®Òu c¸c mÆt cña tø diÖn ABCD . VËy O lµ t©m mÆt cÇu néi tiÕp tø diÖn ABCD 2) 0,25 A I D N Þ B C Gäi I ; J lµ trung ®iÓm AB vµ CD ; N lµ trung ®iÓm cña IJ . Víi M bÊt kú  ta cã 2 MI = MA + MB  ⇒ MA + MB + MC + MD = 2( MI + MJ ) = 4 MN 2MJ = MC + MD  ⇒ MA + MB + MC + MD = 4 MN bÐ nhÊt ⇔ M lµ h×nh chiÕu cña N trªn mÆt ph¼ng (P) 1,0 §Ò thi häc sinh giái líp 12 B¶ng A Thêi gian: 180 phót Bµi 1: (4 ®iÓm) 1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè sau: x 2 − 4x + 4 . y= 1− x 2. TÝnh tÝch ph©n: Π x sin xdx . 2 + 1 cos x 0 Bµi 2: (4 ®iÓm) I=∫ Cho ph−¬ng tr×nh: a x3 − 1 = x2 + 2 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh khi a = 4. 2. T×m a ®Ó ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm. Bµi 3: (4 ®iÓm) 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh: tgx – 3cotg3x = 2tg2x. 2. Chøng minh r»ng ∆ABC ®Òu nÕu tho¶ m n: A B C tgA + tgB + tgC = cot g + cot g + cot g . 2 2 2 Bµi 4: (2 ®iÓm) x + 3 3 x+1 ) . T×m giíi h¹n: lim ( x→∞ x + 2 Bµi 5: (2 ®iÓm) 2x + 1 Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh: 2x 2 − 6 x + 2 ≥ log 2 . (x − 1)2 Bµi 5: (4 ®iÓm) Trong mÆt ph¼ng víi hÖ to¹ ®é oxy. x2 y2 Cho elip (E) cã ph−¬ng tr×nh: + = 1 ; ®iÓm I(-1;-2) vµ ®−êng th¼ng 16 9 (d): x + y – 6 = 0. 1. ViÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ®i qua I vµ c¾t (E) t¹i hai ®iÓm A, B sao cho I lµ trung ®iÓm AB. 2. T×m to¹ ®é ®iÓm M∈ (E) sao cho kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn d lµ nhá nhÊt. ý Néi dung Thang ®iÓm H-íng dÉn chÊm ®Ò thi häc sinh giái líp 12 1 TËp x¸c ®Þnh: R\{1} Sù biÕn thiªn: 0.5 x = 0,y ( 0 ) = 4 − x 2 + 2x y’= = 0 ⇔ x =2 , y ( 2 ) = 0 (1 − x) 2 +, lim y = +∞; lim y = −∞ -> ®−êng th¼ng x=1 lµ tiÖm cËn [ x →1− 0.25 x →1+ ®øng. +, lim y = +∞; x→− ∞ lim y = −∞ x→ +∞ 1 x 2 − 4x + 4 = −x + 3 + → lim [y − (−x + 3)] = 1− x 1− x x →∞ 1 → ®−êng th¼ng y= - x+3 lµ tiÖm cËn xiªn. = lim x→∞ 1 − x B¶ng biÕn thiªn: Bµi 1 y= x y y’ -∞ +∞ 0 0 4 §å thÞ: 1 + +∞ +∞ 2 0 + 0.25 0 -∞ -∞ y 0.25 3 4 2 1 0 3 1 2 x 0.75 2 π TÝnh: I = x sin xdx ∫ 1 + cos 2 x 0 §Æt x = π − t x t 0 π π 0 dx = - dt I = -∫ Bµi 1 π (π − t ) sin t sin t = π dt dt − I ∫ 2 2 + + 1 cos t 1 cos t π 0 π π sin t →I= ∫ dt 2 0 1 + cos 2 t §Æt u = cost -> du = - sintdt t 0 π u 1 -1 1 π du →I= ∫ 2 −11 + u 2 π π §Æt u = tgv víi v∈ (− ; ) , du = (1+tg2v)dv 2 2 u -1 1 v π π 4 4 0 π 4 π π du (1 + tg 2 v )dv = = → = = dv I dv v ∫ 2 π 2 1 + u2 1 + tg 2 v − π π π π2 = ( + )= 2 4 4 4 4 0.75 0.5 π 4 − = π 4 0.75 §iÒu kiÖn: x ≥ 1 Ph−¬ng tr×nh ® cho t−¬ng ®−¬ng víi : 1 0.25 a (x − 1)(x 2 + x + 1) = (x 2 + x + 1) − (x − 1) ⇔a x −1 x2 + x + 1 =1−( x −1 2 ) (do x 2 + x + 1 > 0) x + x +1 2 −3+2 3 x −1 ®iÒu kiÖn 0 ≤ t ≤ 3 x + x +1 2 ph−¬ng tr×nh trë thµnh: f(t) = t + at – 1 = 0 (1) Víi a = 4 ta cã: ph−¬ng tr×nh (1) lµ: t2 + 4t – 1 = 0 ®Æt t = ⇔[ 2 0.75 t = −2 − 5 ( lo ¹ i ) 0.75 −3 + 2 3 ] 3 x −1 Víi t =- 2 + 5 ta cã: t = 2 x + x +1 2 2 2 2 0.5 t x + t x +t = x – 1 t2x2 + (t2 – 1)x +t2 + 1 = 0 1 − t 2 ± − 3t 4 − 6 t 2 + 1 ⇔x= hiÓn nhi ª n tho¶ m n x ≥ 1 0.5 2 2t VËy víi a = 4 ph−¬ng tr×nh ® cho cã 2 nghiÖm: t = −2 + 5 Bµi 2 ⇔ x1, 2 = ∈ [ 0; 1 − t 2 ± − 3t 4 − 6 t 2 + 1 , víi t = 5 − 2 2t 2 0.25 Ph−¬ng tr×nh ® cho cã nghiÖm khi vµ chØ khi ph−¬ng tr×nh: −3+2 3 ]=D 2 3 dÔ thÊy ph−¬ng tr×nh (1) lu«n cã 2 nghiÖm t1, t2 tho¶ m n: t1 < 0 < t2 , do ®ã ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm t2 ∈ D t2 + at – 1 = 0 (1) cã nghiÖm t ∈ [0; ⇔ f( 2( 3 − 1) −3+2 3 )≥0⇔a≥ 3 −3+2 3 VËy tËp gi¸ trÞ cÇn t×m cña a lµ: [ 2( 3 − 1) −3+2 2 0.25 0.5 ;+ ∞ ) 0.25 §iÒu kiÖn: cos2x ≠ 0; cosx ≠ 0; sin3x ≠ 0 tgx – 3tg3x = 2tg2x 1 tgx – cotg3x = 2(tg2x + cotg3x) sin x cos 3x sin 2x cos 3x ) ⇔ − = 2( + cos x sin 3x cos 2x sin 3x - cos4x . cos2x = 2 cos2x (2cos22x - 1)(cos2x) +1 +cos2x = 0 1 cos32x = 2 ®èi chiÕu ®iÒu kiÖn: cosx ≠ 0 cos2x ≠ 0 1 + cos 2 x ≠ 0 cos2x ≠ -1. 2 sin3x ≠ 0 sinx(3 – 4sin2x) ≠ 0 sin2x ≠ 0 3 sin2x ≠ 4 1−cos 2 x cos 2 x ≠1 ≠0 2 ⇔ 1−cos 2 x 3 ⇔ cos 2 x≠− 1 ≠ 2 2 4 1 => cos32x = - (tho¶ m n ®iÒu kiÖn) 2 α 1 cos2x = - 3 = cos α ⇔ x = ± + kπ 2 2 VËy ph−¬ng tr×nh ® cho cã nghiÖm lµ: α 1 x = ± + kπ, k ∈ Z víi cos α = − 3 2 2 Bµi 3 { 0.25 1 { V× tgA, tgB, tgC x¸c ®Þnh nªn ∆ ABC kh«ng vu«ng 2 → tgA + tgB = −tgC ⇔ tgA + tgB + tgC = tgA.tgB.tgC 1 − tgAtgB B A + cot g A B C 2 2 cot g = tg( + ) = A B 2 2 2 cot g cot g − 1 2 2 A B C A B C ⇔ cot g + cot g + cot g = cot g . cot g . cot g 2 2 2 2 2 2 0.5 0.25 0.25 cot g 0.25 -> gi¶ thiÕt ®Ò cho t−¬ng t−¬ng víi: A B C tgA.tgB.tgC = cot g . cot g . cot g > 0 2 2 2 ∆ ABC nhän -> tgA, tgB, tgC lµ c¸c sè d−¬ng 0.25 sin A. sin B cos(A − B ) + cos C = cos A. cos B cos(A − B ) − cos C ta sÏ chøng minh ®−îc: ta cã: tgA.tgB = cos(A − B ) + cos C 1 + cos C ≥ (*) cos(A − B ) − cos C 1 − cos C 0.25 thËt vËy: 1- cosC > 0; cos(A-B) – cosC = 2cosA.cosB > 0. do ®ã (*) cos(A-B) - cos(A-B)cosC + cosC – cos2C ≥ cos(A-B) + cos(A-B)cosC – cosC – cos2C 0.25 cosC cos(A-B) – cosC ≤ 0 cos(A-B) – 1 ≤ 0 lu«n ®óng (v× cosC > 0) 1 + cos C C = cot g 2 1 − cos C 2 B t−¬ng tù: tgA.tgC ≥ cotg2 2 A tgB.tgC ≥ cotg2 2 A B C → tgA + tgB + tgC ≥ cot g + cot g + cot g 2 2 2 dÊu “=” x¶y ra khi: cos(A - B) = 1 cos(B - C) = 1 A = B = C cos(C - A) = 1 A B C VËy nÕu tgA + tgB + tgC = cot g + cot g + cot g 2 2 2 th× ∆ ABC lµ tam gi¸c ®Òu. VËy: tgA.tgB ≥ 0.25 0.25 0.25 x + 3 3x+1 1 + 1)3x+1 ) = lim ( x →∞ x + 2 x→∞ x + 2 ®Æt t = x + 2 ta cã x → ∞ ⇔ t → ∞ 1 1 x + 3 3 x+1 ) lim ( = lim{[(1 + ) t ]3 . } = e3 x →∞ x + 2 t →∞ 1 t (1 + )5 t 0.25 Bµi 4 lim ( 1.5 1 2 x ≠1 ) x> − 2x + 1 (®iÒu kiÖn (2x − 1) 2 2x + 1 − log 2 2 ⇔ 2(x − 1)2 − (2x + 1) ≥ log 2 (x − 1) 2 0.25 ⇔ 2(x − 1) 2 + log 2 [2(x − 1) 2 ] ≥ log 2 (2 x + 1) + 2x + 1 XÐt hµm sè: f(X) = X + log2X 1 → f ' (X ) = 1 + > 0 ∀x > 0 X ln 2 -> f(X) ®ång biÕn trªn R*+ ®Æt: X1=2x + 1 0.5 { 2x 2 − 6x + 2 ≥ log 2 Bµi 5 0.25 x> − { 1 2 X2= 2(x-1)2 => X1, X2 ∈ R*+ víi x ≠1 Khi ®ã bÊt ph−¬ng tr×nh trë thµnh f(X2) ≥ f(X1) ⇔ X 2 ≥ X 1 tøc lµ: 2(x-1)2 ≥ 2x+1 3+ 7 2 3− 7 ⇔ 2x 2 − 6 x + 1 ≥ 0 ⇔ x≤ 2 [ x≥ VËy bÊt ph−¬ng tr×nh ® cho cã tËp nghiÖm lµ: 1 3− 7 3+ 7 (− ; ]∪[ ; + ∞) 2 2 2 0.5 0.5 0.25 Gi¶ sö ®−êng th¼ng ∆ lµ ®−êng th¼ng cã ph−¬ng tr×nh cÇn 1 t×m. V× ∆ ®i qua I(-1; -2) nªn cã ph−¬ng tr×nh tham sè: x = −1+ at Bµi 6 {y = −2 + bt (a2+b2 ≠ 0 V× A, B lµ giao ®iÓm cña ∆ vµ (E) nªn: A(-1 + at1; -2 + bt1); B(-1 + at2; -2 + bt2) víi t1, t2 lµ nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh: (−1 + at ) 2 (−2 + bt ) 2 + =1 16 9 1 4 a 2b a2 b2 ⇔ ( + ) t 2 − 2( + ) t + + − 1 = 0 (*) 16 9 16 9 16 9 0.25 0.5 a2 b2 1 4 + )( + − 1) < 0 v× a2 + b2 ≠ 0 16 9 16 9 nªn ph−¬ng tr×nh (*) lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt t1, t2 I lµ trung ®iÓm AB nªn: − 2 + a(t 1 + t 2 ) − 4 + b( t 1 + t 2 ) = −1 vµ = −2 ⇔ 2 2 b( t 1 + t 2 ) = 0 t1 + t2 = 0 (v× a2 + b2 ≠ 0 ) a(t 1 + t 2 ) = 0 a 2b + =0 t1 + t2 = 0 16 9 9a = -32b, chän b = -9 => a=32 => ®−êng th¼ng ∆ cã ph−¬ng tr×nh: x +1 y + 2 = 32 −9 ( 2 0.25 0.5 0.25 0.25 Gi¶ sö M(x0; y0). v× M∈ (E ) nªn: x 16 2 0 + y 9 2 0 0.5 = 1 x 0 =4 sin t x0 y0 = sin t vµ = cos t , Khi ®ã: y 0 =3 cos t ®Æt 4 3 4 sin t + 3 cos t − 6 5 cos( t − ϕ) − 6 → d ( M ,d ) = = 2 2 3 cos ϕ= 5 6 − 5 cos( t − ϕ) víi sin ϕ= 4 -> d ( M,d ) = 2 5 => d(M, d) nhá nhÊt cos(t - ϕ ) = 1 ⇔ t = ϕ + k 2 π { { 16 x 0 = 4 sin(ϕ + k 2π) = 4 sin ϕ = 5 9 y 0 = 3 cos(ϕ + k 2π) = 3 cos ϕ = 5 VËy ®iÓm cÇn t×m lµ: M( 16 9 ; ). 5 5 0.75 0.5 0.25 Së GD-§T Thanh Hãa Tr−êng THPT Thèng NhÊt §Ò Thi häc sinh giái Líp 12 M«n: To¸n Thêi gian: 180 Phót Gi¸o viªn ra ®Ò : TrÞnh V¨n Hïng Bµi 1 : (4®iÓm ) 2 + mx + 1 ( m lµ tham sè vµ |m |≠ 2) Cho ®−êng cong ( Cm) : y = x 2x + m T×m c¸c ®iÓm trªn trôc hoµnh mµ tõ ®ã vÏ ®−îc hai tiÕp tuyÕn víi ®−êng cong (Cm ) mµ chóng vu«ng gãc v¬Ý nhau. (Gi¶i tÝch - To¸n n©ng cao 12 T¸c gi¶ Phan Huy Kh¶i ) 1 b) Cho In = ∫ 0 e − nx 1 + e− x dx víi n lµ sè tù nhiªn T×m lim In n → +∞ ( To¸n n©ng cao líp 12 Phan Huy Kh¶i ) Bµi 2: (4 §iÓm ) a) Gi¶i vµ biÖn luËn ph−¬ng tr×nh sau theo tham sè a x + 1 - a − x =1 ( To¸n båi d−ìng häc sinh : nhãm t¸c gi¶ Hµn Liªn H¶i , Phan Huy Kh¶i ) b) Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh 12x − 8 2x + 4 - 2 2 − x > 2 9x + 16 ( To¸n båi d−ìng häc sinh : nhãm t¸c gi¶ Hµn Liªn H¶i , Phan Huy Kh¶i ) Bµi 3 ( 4®iÓm ) a)Gi¶i Ph−¬ng tr×nh :2sin(3x+ ∏ ) = 1 + 8 sin 2x cos2 2x 4 b) Tam gi¸c ABC cã c¸c gãc thâa m n : 2sinA+ 3sinB+4sinC = 5cos C 2 Chøng minh r»ng : tam gi¸c ABC lµ tam gi¸c ®Òu . ( B¸o To¸n häc tuæi trÎ 5/2004) Bµi 4(4®iÓm) : +cos A B +3cos 2 2 x n − nx + n −1 a)Cho n lµ sè nguyªn d−¬ng , h y t×m giíi h¹n A = lim x →1 ( x −1)2 ( To¸n båi d−ìng häc sinh : nhãm t¸c gi¶ Hµn Liªn H¶i , Phan Huy Kh¶i ) log 2 x + 3 = log(23 y ) b) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh  y +3 (3x ) = log 2 log 2 (§¹i sè s¬ cÊp t¸c gi¶ TrÇn Ph−¬ng) Bµi 5 ( 4®iÓm) : a) Cho h×nh chãp SABCD ®¸y ABCD lµ h×nh thang cã c¹nh AD =2 BC. Gäi M,N lµ hai trung ®iÓm cña SA , SB t−¬ng øng .MÆt ph¼ng (DMN ) c¾t SC t¹i P. TÝnh tØ sè ®iÓm P chia ®o¹n th¼ng CS . ( To¸n båi d−ìng häc sinh : nhãm t¸c gi¶ Hµn Liªn H¶i , Phan Huy Kh¶i ) b) Cho a,b,c lµ c¸c sè thùc lín h¬n 2 2 2 2 Chøng minh r»ng : logab+ c + logba + c + log ca + b ≥3 ( C¸c ph−¬ng ph¸p chøng minh bÊt ®¼ng thøc ,t¸c gi¶ TrÇn Ph−¬ng) .................................... HÕt ........................................... §¸p ¸n C©u 1 Gäi M(x0;0 ) lµ ®iÓm cÇn t×m . §−êng th¼ng ( ∆ )qua M cã hÖ sè gãc k cã ph−¬ng tr×nh y= k( x-x0) §Ó( ∆ ) lµ tiÕp tuyÕn cña ®−êng cong th× ph−¬ng tr×nh sau cã nghiÖm kÐp (0,5®) x 2 + mx + 1 = k(x − x 0 ) 2x + m ( 1- 2k) x2+(m+2kx0-mk)x +1+mkx0=0 cã nghiÖm kÐp 1 − 2k ≠ 0   2 [k (2x 0 − m) + m] − 4(1 − 2k )(1 + mkx 0 ) = 0 1   ( 2) k≠ (I )  2 k 2 (2 x + m) 2 + 4k (2 − mx 0 ) + m − 4 = 0 (3) Bµi to¸n trë thµnh t×m ®iÒu kiÖn ®Ó (I) cã hai nghiÖn ph©n biÖt k1, k2 vµ k1.k2 = -1 (0,5®) thay (2) vµo (3) ta cã : (2x0-m) 2 +m2 + 12 ≠ 0 (4) V× (4) ®óng nªn hÖ (I) ⇔ (3) §iÒu kiÖn cÇn t×m lµ :  2x 0 + m ≠ 0 m    m2 − 4 x0 ≠ − ⇔  2 = −1  2 (2x 0 + m) 2 = 4 − m 2  (2 x 0 + m) ( 2x0 +m)2 = 4-m2 ( v× m 2) (5) NÕu m > 2 th× (5) v« nghiÖm NÕu m < 2 th× (5) cã hai nhghiÖm cÇn t×m víi x0 = VËy cã hai ®iÓm M(x0;0) cÇn t×m víi x0 = m± 4 2 e − nx e − ( n +1) x b) Ta cã x ∈ ( 0;1) th× : > ⇒ In > In+1 1 + e −x 1 + e −x e − nx > 0 ∀ x ∈ (0;1) In >0 ∀n MÆt kh¸c v× 1 + e −x m2 m± 4 2 m2 (0,5®) VËy {In} lµ d y ®¬n ®iÖu gi¶m vµ bÞ chÆn d−íi , nªn tån t¹i lim I n (0,5®) n →∞ 1 Ta cã In + In+1 = ∫ e + e −(n + x ) dx 1 + e− x − nx 0 e −1 - In-1 1− n 1 = ∫ e − ( n −1) x dx = 0 1 [e −( n −1) − 1] n −1 1− n In = (*) (0,5®) Râ rµng : lim I n = lim I n −1 n →∞ lim n → +∞ n →∞ e 1− n − 1 =0 nªn tõ (*) suy ra 2 lim I n = 0 n →+∞ 1− n lim I n = 0 (0,5®) n →+∞ Bµi 2: a) Gi¶i vµ biÖn luËn ph−¬ng tr×nh theo tham sè a: x + 1 - a − x =1 a−x≥0  ⇔  x +1 =1+ a − x x≤a  ⇔ 2 x − a = 2 a − x x≤a   a ⇔ x≥ 2  2 = − − f ( x ) 4 ( a 1) + a 2 − 4a = 0 4x  (2) (0,5®) (3) (4) Ta xÐt c¸c tr−êng hîp sau: +) NÕu a < 0 khi ®ã a > a nªn hÖ (2) (3) (4) v« nghiÖm tøc lµ (1) v« 2 nghiÖm +) NÕu a=0 th× hÖ (2), (3), (4) cã nghiÖm duy nhÊt x=0 a  ≤x≤a (5)  +) NÕu a >0 th× ta cã  2 f ( x ) = 4 x 2 − 4(a − 1) x + a 2 − 4a (4) XÐt tam thøc f(x) cã f( a )= -2a < 0 vµ f(a) = a2 > 0 2 VËy theo ®Þnh lÝ ®¶o (4) cã hai nghiÖm x1,x2 tho m n x1< a < x2 < a KÕt luËn 2 (1®) +) NÕu a < 0 th× (1) v« nghiÖm +) NÕu a ≥0 th× (1) cã nghiÖm duy nhÊt x= a − 1 + 2a + 1 2 b) Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh 12x − 8 (1) 2x + 4 - 2 2 − x > 2 9x + 16 Nh©n biÓu thøc liªn hîp vÕ tr¸i ta cã ( Víi x ∈ [-2;2] ) 2( 6 x − 4) 6x − 4 > 2x + 4 + 2 2 − x 9x 2 + 16 ⇔ (3x − 2)[ 9 x 2 + 16 − 2( 2 x + 4 + 2 2 − x ] > 0 ⇔ (3x − 2)(9 x 2 + 8x − 32 − 16 8 − 2x 2 > 0 (0,5®) (0,5®) (0,5®) ⇔ (3x − 2)( x − 2 8 − 2x 2 )(8 + x + 2 8 − 2x 2 > 0 Do 8+x+2 8 − 2x 2 > 0 2  − ≤ < 2 x  3 ⇔ 4 2 < x ≤ 2  3 nªn (2) (3x-2) (x-2 8 − 2 x 2 ) > 0 TËp nghiÖm cña bÊt ph−¬ng tr×nh T = [ -2; Bµi 3 ( 4®iÓm ) a)Gi¶i Ph−¬ng tr×nh :2sin(3x+ 2 4 2 )∪( ; 2] 3 3 (1®) ∏ ) = 1 + 8 sin 2x cos2 2x 4 ∏  sin(3x + ) ≥ 0 ( 2)  4 ⇔ ∏ 4 sin 2 (3x + ) = 1 + 8 sin 2 x cos 2 2x (3)  4 (0,5®) Gi¶i (2): ∏ ) ] = 1+ 8sin2x(1-sin22x) 2 ⇔ 2+ 2sin6x = 1+ 8sin 2x-8sin32x ⇔ 2+ 2(3sin2x-4sin32x) = 1+8sin2x-8sin32x ∏  + k∏ = x  1 12 ⇔ (k,l∈Z ) ⇔ sin2x =  5∏ 2 x = + l∏  12 (2) ⇔ 2[1-cos(6x + (0,5®) ∏ + k¶ vµo (2) ta cã : 12 ∏ k VT(2) = sin( + 3k ∏) = (−1) ≥ 0 khi k=2n ,n ∈ Z 2 ∏ + 2n¶ lµ nghiÖm cña (1). x= 12 5∏ +) Thay x= + l ∏ vµo (2) ta cã : 12 3∏ l +1 + 3l ∏) = (−1) ≥ 0 khi l=2m-1;m ∈Z VT(2) = sin( 12 5∏ x= + (2m − 1) ∏ lµ hä nghiÖm cña (1) 12 ∏ 5∏ + 2n¶ vµ x= VËy (1) cã hai hä nghiÖm : x= + (2m − 1) ∏ ; (n,m∈Z) 12 12 +)Thay x= b) Ta cã sinA +sin B = 2 sin (1®) A+B A−B C cos dÊu ( = ) x¶y ra khi vµ chØ khi ≤ 2 cos 2 2 2 1 C (sin A + sinB ) ≤ cos chØ khi A = B 2 2 5 A T−¬ng tù : (sin B + sinC ) ≤ 5 cos 2 2 3 B (sin C + sinA ) ≤ 3 cos 2 2 (1) (2) (3) Tõ (1), (2), (3), suy ra : 2sinA + 3sin B + 4 sin C ≤ 5cos §¼ng thøc x¶y ra khi vµ chØ khi tam gi¸c ABC ®Òu. (1®) A B C +3cos +cos 2 2 2 (1®) Bµi 4 : x n − nx + n −1 x →1 ( x −1)2 a)Cho n lµ sè nguyªn d−¬ng , h y t×m giíi h¹n A = lim ta cã xk -1 = (x-1)(1+x+x2+ ……….+xk-1) (0,5®) (x −1) + (x −1) + .........+ (x −1) (x −1)(1+ x + x + ......+ x − n) = lim A = lim 2 x →1 x →1 x −1 (x −1) 2 n −1 2 n −1 n(n −1) (x −1)[1+ (x +1) + ....+ (1+ x + ......+ xn−2 )] 1 2 3 ....... ( n 1 ) A = lim = + + + + − = x →1 2 x −1 (0,5®) VËy : A = n (n − 1) 2 (0,5®) log 2 x + 3 = log(23 y ) b) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh  y +3 (3x ) = log 2 log 2 log2x +3 = 2(1+ log(23 y )) ( x +3) x ( y +3) y ⇒ log 2 + 2 log 3 = log 2 + 2 log 3  y +3 (3x ) = 2(1 + log2 ) log2 XÐt hµm sè : f(t) = log(2 t +3) + 2 log2t víi ®ång biÕn trªn (0; + ∞ ) (1) t∈(0; + ∞ ) (0,5®) (1) viÕt d−íi d¹ng f(x) = f(y) x=y ( 2)  (I)  x log 2 ( x + 3) = 2(1+ log 3 ) (3) (II) x (3) ⇔ x + 3 = 22(1+ log3 ) ⇔ x + 3 = 4.2log3x 2 ⇔ x + 3 = 4.2log3 log 2 x ..... 4 2 2 ⇔ x + 3 = 4.( x 2 ) log32 4 ⇔ x + 3 = 4.x log3 ⇔ x1−log3 + 3.x −log3 4 = 4 ( 4) 4 4 XÐt hµm sè q(x) = x1−log3 + 3.x −log3 trªn (0;+ ∞ ) nghÞch biÕn trªn (0;+ ∞ ) (0,5®) Nªn (4) cã nghiÖm th× lµ nghiÖm duy nhÊt , do g(1) =4 VËy x=1 lµ nghiÖm duy nhÊt cña (4). x = y Khi ®ã hÖ (II) trë thµnh  ⇔ x = y =1 x =1 VËy hÖ ph−¬ng tr×nh ® cho cã nghiÖm duy nhÊt x=y=1 Bµi5 : (0,5®) a) §Æt DA = a ; DC = b ; DS = c; Tõ gi¶ thiÕt ta ®−îc CB = a v× P trªn CS 2 nªn ®Æt: CP = x.CS M, N, P, D ë trªn cïng mÆt ph¼ng nªn DM, DN, DP ®ång ph¼ng ta cã: DN = αDM +βDP (1) V× M lµ trung ®iÓm cña SA nªn: DM = V× N lµ trung ®iÓm cña SB nªn: DN = DS + DA c + a = 2 2 DS + DB = 2 c+b+ 2 (2) a 2= a + b + c 4 2 2 (3) Ta cã: DP = DC + CP = b + xCS = b + x(c - b) DP = (1-x)b + xc Tõ (1), (2), (3) vµ (4) ta cã: a b c α α + + = c + a + β(1 − x )b + β xc 4 2 2 2 2 ⇔ a b c α α a + β (1-x) b + ( + βx) c + + = 4 2 2 2 2 (4) (0,5®)  α 1  2=4  1 b(1 − x ) = 2  α 1  + βx =  2 2 1  α = 2  3 ⇔ β = 4  x = 1  3 VËy P trªn SC sao cho CP = log b + c b) Ta cã a2 = 1 1 CS hay P chia ®o¹n th¼ng CS theo tØ sè k=3 2 2 ln a 2 ln a 2 ln a ≥ = ln( b + c ) ln bc ln b + ln c (0,5®) log a c + a T−¬ng tù : log c2 a+ b VT(1) ≥ 2( ≥ b2 2 ln b ≥ ln a + ln c 2 ln c ln a + ln b ln a ln b ln c ) + + ln b + ln c ln a + ln c ln a + ln b Bæ ®Ò Víi x,y,z>0 th× ThËt vËy (*) ( (0,5®) y z x 3 + (*) + ≥ z + y x + z x+y 2 y z 3 x +1)+( +1) ≥ +3 +1) + ( z+y x+z 2 x+y [ (y+z) +(z+x) +(x+y) ]. ( 1 1 1 + + )≥9 z + y x + z x+y . ¸p dông bæ ®Ò ta cã : VT(1) ≥ 3 (**) Theo C«si th× (**) tho m n (0,5®) (§PCM) HÕt (0,5®) ®Ò thi hsg m«n to¸n 12 (thêi gian :180 phót) C©u 1 (2.0®) TÝnh tæng sau x x 1 x 1 1 tg + 2 tg 2 + ... + n tg n 2 2 2 2 2 2 Sn = C©u 2 (2.0 ®) TÝnh tÝch ph©n sau π 2 ∫ 0 sin xcox a cos 2 x + b 2 sin 2 x 2 (Víi a ≠ 0; b ≠ 0) dx  x + my = m  2 2 x + y = x C©u 3 (2.0 ®) Cho hÖ ph−¬ng tr×nh 1/ BiÖn luËn sè nghiÖm cña hÖ ph−¬ng tr×nh theo m 2/ Khi hÖ cã hai nghiÖm (x1;y1);(x2;y2) t×m m ®Ó S = (x2-x1)2+(y2-y1)2 ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt C©u 4 (2.0 ®) Gi¶i ph−¬ng tr×nh 3( 2 x 2 + 1 − 1) = x(1 + 3 x + 8 2 x 2 + 1 C©u 5 (2.0® ) T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña tham sè m ®Ó bÊt ph−¬ng tr×nh sau ®©y cã nghiÖm 2 sin C©u 6 (2.0 ® ) 2 x + 3 cos T×m giíi h¹n sau 2 x ≥ m3sin 2 x L = Lim x→ π 3 2 1 − sin m + n + p x (1 − sin m x)(1 − sin n x)(1 − sin p x) (víi m ,n ,p lµ ba sè nguyªn d−¬ng cho tr−íc ) C©u7 (2.0®) Gi¶i vµ biÖn luËn theo tham sè m hÖ bÊt ph−¬ng tr×nh sau  1 − 5 cos 4 3 x ≤ 2 log cos π 2  4  1 + sin x ≤ m  sin 2 x C©u 8 ( 2.0 ® ) Cho tø diÖn OABC cã OA ,OB ,OC ®«i mét vu«ng gãc víi nhau. VÏ ®−êng cao OH cña tø diÖn . §Æt A = ∠CAB; B = ∠ABC ; C = ∠BCA α = ∠AOH ; β = ∠BOH ; γ = ∠COH Chøng minh r»ng sin 2 α sin 2 β sin 2 γ = = sin 2 A sin 2 B sin 2C C©u 9 (4.0® ) Cho h×nh chãp tam gi¸c SABC .BiÕt r»ng tån t¹i h×nh cÇu t©m O, b¸n kÝnh R ( O n»m trªn ®−êng cao h×nh chãp) tiÕp xóc víi c¶ 6 c¹nh h×nh chãp. 1/ Chøng minh r»ng SABC lµ h×nh chãp ®Òu. 2/ Cho SC =R 3 . TÝnh chiÒu cao h×nh chãp. ®¸p ¸n (®Ò thi hsg m«n to¸n 12) Ap dông : (ln u ) = / C©u 1 Do ®ã nÕu ®Æt cã 1 Pn = x 2n sin u u/ 1 x / x ) = − tg n n 2 2 2 x x x Pn = cos . cos 2 ... cos n ⇒ S n = −(ln Pn ) / 2 2 2 co (ln cos x x x x cos n . cos n −1 ... cos n 2 2 2 2 sin = ... = 1 1 sin x x 2n sin n 2 . /     1 1 x 1 . n sin x  = − cot gx + n cot g n S n = − ln x 2   2 2  sin n  2   do ®ã C©u 2 §Æt I lµ tÝch ph©n ® cho.XÐt 2 tr−êng hîp sau: π : TH 1 : TH 2 : 1 2 1 .∫ sin xd (sin x) = a 0 2a a = b⇒I = a ≠b Víi [ ] t = a 2 cos 2 x + b 2 sin 2 x ⇒ dt = − 2a 2 cos x sin x + 2b 2 sin x cos x dx = 2(b 2 − a 2 ) sin x cos xdx 1 2 2 b − a2 1 Kl : I = a+b ⇒I = ( b 2 )∫ a2 dt t = 1 1 b2 = t / 2 2 a2 b+a b −a C©u 3  x + m. y − m = 0 HÖ pt ⇔  1 2 1 2 ( x − 2 ) + y = 4 (1) (2) NhËn xÐt : (1) lµ pt d−êng th¼ng Dm: x+(y-1).m =0 ®i qua ®iÓm cè ®Þnh A(0;1) (2) lµ pt ®−êng trßn ( C) cã t©m I(1/2;0), b¸n kÝnh R=1/2 do ®ã sè nghiÖm cña pt chÝnh lµ sè giao ®iÓm cña Dmvµ (C) TiÕp tuyÕn cña (C) xuÊt ph¸t tõ A chÝnh lµ OA, (x=0) vµ d−êng th¼ng AB _ 2.tgα 4 §Æt ∠OAI = α ⇒ OB = OA .tg 2α = OA . = ( do tgα = 1) 2 1 − tg α 3 ___ ___ ___ ___ ___ MÆt kh¸c , OB lµ hoµnh ®é giao ®iÓm cña Dm vµ Ox nªn OB =m BiÖn luËn ./ m=0 hoÆc m=4/3 ,hpt cã nghiÖm duy nhÊt. ./ o 1,4. C©u 2: (2 ® ) Chøng minh Π 2 Π 2 n Cos .dx Sin n x.dx = ∫0 Cos n x + Sinn x ∫0 Cos n x + Sinn x Vµ suy ra gi¸ trÞ cña chóng . C©u 3 ( 2 ® ) BiÖn luËn theo m sè nghiÖm ccña ph−¬ng tr×nh x4 + 4x + m + 4 x4 + 4 x + m = 6 C©u 4: ( 2 ® ) T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh: x4 – (2m + 3 ) x2 + m + 5 = 0 Cã c¸c nghiÖm tho¶ mÉn: - 2 < x1 < -1 < x2 < 0 < x3 < 1 < x4 < 2. C©u 5: (2®) T×m nghiÖm trªn kho¶ng ( 0 : Π ) cña ph−¬ng tr×nh 4 sin 2 3Π x − 3Cos 2 x = 1 + 2Cos 2 ( x − ) 2 4 C©u 6 (2®) Trong tam giÊc ABC cã c¸c gãc vµ c¸c c¹nh tho¶ m n: 1 + CosB = SinB 2a + c 4a 2 − c 2 (1) Chøng minh tam gi¸c lµ tam gi¸c c©n C©u 7: ( 2 ® ) T×m giíi h¹n E = x Lim1 ( C©u 8: (2®) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh : ( m n − ) (m,n ∈ Z + ) m n 1− x 1− x )  1 + 4 2 x − y 51− 2 x + y = 1 + 2 2 x − y +1 (1)  3 2  y + 4 x + 1 + ln( y + 2 x) = 0(2) C©u 9 (2®) Cho 2 ®−êng trßn (C1 ) : x2 + y2 – x – 6y + 8 = 0 (C2 ): x2 + y2 – 2mx – 1 = 0 T×m m ®Ó (C1 ) vµ ( C2 ) tiÕp xóc víi nhau Nãi râ lo¹i tiÕp xóc. C©u 10 (2®) Chøng minh r»ng nÕu n lµ sè nguyªn, n ≥ 1 th× 1   1 +   n +1 n +1 1 > 1 +   n n Së GD&§T Thanh ho¸ Tr−êng THPT Thä Xu©n 4 H−íng dÉn chÊm thi häc sinh giái líp 12 THPT N¨m häc 2005-2006 M«n to¸n- b¶ng A H−íng dÉn chÊm §iÓm C©u 1 C©u 1: (0,5®) Π 1 + tg10 18 Ta cã: tg 550 = tg (450 + 100 ) = = 1 − tg100 1 − tg Π 18 1+ x XÐt hµm sè : f(x) = ta cã: 1− x 2 > 0 .VËy f(x) ®ång biÕn ∀ x ∈ (- ∞ ;1) hoÆc f’(x) = (1 − x) 2 0 ∀ x ∈ (1;+ ∞ ). Theo (1) ta cã tg550=f(tg 2 §Æt t= Ta cã: Π -x ⇒ dt = - dx. 2 Π 2 Cos xdx = n x + Sin n x ∫ Cos 0 Π 2 n 0 Π 2 n Π Π 1 )> f( )>f( ) =1,4 18 18 6 Π 2 ∫ 1 + tg Cos n ( Π − t )dt 2 Π Π Sin ( − t ) x + Cos n ( − t ) 2 2 = MÆt kh¸c: 0 Tõ(1) vµ (2): 3 (1) Π 2 Sin xdx Cos xdx Π = ∫ dx = . +∫ n n n n x + Sin x 0 Cos x + Sin x 0 2 ∫ Cos Π 2 n x4 + 4x + m + 4 x4 + 4 x + m = 6 (2) (0,5®) (0,5®) Π 2 Cos xdx Sin n xdx Π = ∫0 Cos n x + Sinn x ∫0 Cos n x + Sinn x = 4 n §Æt t= 4 x 4 + 4 x + m (t ≥ 0) ⇒ t2 = x 4 + 4 x + m (0,25®) n Π 2 n (0,5®) (0,5®) (0,5®) Sin tdt Sin n xdx =∫ = Cos nt + Sin nt ∫0 Cos n x + Sin n x 0 Π 2 (0,5®) (1) (2) (0,25®) 0,25® 0,25® t ≥ 0 ⇒ Ta cã:  2 ⇔ t=2. + − 6 = 0 t t  Tõ (2) 4 x 4 + 4 x + m = 2 ⇔ x4+4x+m=16. ⇔ -x4-4x+16=m §Æt: f(x)= -x4-4x+16 f’(x) = -4x3-4=-4(x3+1) f’(x)=0 ⇔ x=-1vµ f(-1)=19 Lim ∞ = - ∞ x B¶ng biÕn thiªn cña f(x) x -∞ -1 F’(x) + 0 19 F(x) 0,25® 0,25® 0,25® +∞ 0,25® -∞ -∞ Tõ b¶ng biÕn thiªn ta cã b¶ng biÖn luËn theo m sè nghiÖm cña (1) nh− sau: m Sè nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh (1) 0 +∞ 19 1 -∞ 2 0,5® 4 §©y lµ ph−¬ng tr×nh trïng ph−¬ng §Æt t= x2 ≥ 0; khi ®ã ph−¬ng tr×nh ® cho cã d¹ng: t2 – (2m+3)t +m+5 = 0 (2). Ph−¬ng tr×nh ® cho cã 4 nghiÖm x1;x2;x3;x4 khi vµ chØ khi ph−¬ng tr×nh (2) cã 2 nghiÖm d−¬ng t1 ; t2 d−¬ng.(0 t1 > 0  af (1) < 0  ⇔ af (0) > 0 ⇔ af (4) > 0   −m+3< 0   m+5 > 0 ⇔ − 7m + 9 > 0  (Kh«ng cã m tho¶ m n )  m>3  m > −5 m < 9  7 0,5® 0,5® 5 3Π   4   3Π ⇔ 2(1 − Cosx) − 3Cos 2 x = 1 + 1 + Cos (2 x − ) 2 ⇔ −2Cosx − 3Cos 2 x = − Sin 2 x ⇔ 3Cos 2 x − Sin2 x = −2Cosx Π  ⇔ Cos 2 x +  = Cos (Π − x) 6  Π ⇔ 2x + = ±(Π − x) +k2 Π 6 Ta cã: 4Sin 2 − 3Cos 2 x = 1 + 2Cos 2  x − x 2 5Π 2Π   x = 18 + k . 3 (2) ⇔  7Π x = − + k 2Π (3) 6  Do x ∈ (0; Π ) nªn ë hä ( 2 ) chØ lÊy ®−îc k = 0, k = 1 ë hä ( 3 ) chØ lÊy ®−îc k = 1 VËy c¸c nghiÖm ∈ (0; Π ) lµ: x1 = 6 1 + CosB = SinB 2a + c 4a 2 − c 2 5Π 17Π 5Π ; x2 = ; x3 = 8 18 6 0,25® 0,25® 0,25® 0,25® 0,5® 0,25® 0,25® ( 1) Ta cã: (1 + CosB ) 2 2a + c = Sin 2 B 2a − c 2   2 B  2Cos  2  = 1 + 2a + c ⇒ 1+  2a − c  2 Sin B .Cos B    2 2  B 4a ⇒ 1 + cot g 2 = 2 2a − c 1 4a ⇒ = B 2a − c Sin 2 2 B ⇒ 2a − c = 4a.Sin 2 2 B  ⇒ c = 2a1 − 2 Sin 2  2  ⇒ 2a.CosB = c (1) ⇒ 0,25® 0,25® 0,5® 0,25® ⇒ 4 RSinACosB = 2 RSinC ⇒ 2 SinACosB = SinC 0,25® ⇒ 2 SinACosB = Sin( A + B) ⇒ Sin( A − B) = 0 ⇒ A− B = 0 ( V× - Π < A − B < Π ) ⇒ A = B hay ∆ABC lµ tam gi¸c c©n t¹i C. 7 0,5® Ta cã:      E = lim  − −  = − n Ü →1 1 − x m 1 − x   1 − x 1 − x   1 m n 1  (m − (1 + x + x 2 + ... + x m −1 ) (n − (1 + x + x 2 + ... + x n −1 )    Lim − 1 x 1 − xm 1 − xn   2 2 m −1  (1 − x) + (1 − x ) + ... + (1 − x ) (1 − x) + (1 − x ) + ...(1 − x n −1 )   = x Lim1  − 1 − xm 1 − xn   = 0,5®  1 + (1 + x) + ... + (1 + x + ... + x m − 2 )   1 + (1 + x) + ... + (1 + x + ... + x n − 2 )  −  lim  x →1 1 + x + x 2 + ... + x m −1 1 + x + x 2 + ... + x n −1s    0,5® 1 + 2 + ... + (m − 1) 1 + 2 + ... + (n − 1) − m n m(m − 1) n(n − 1) m −1 n −1 m − n E= − = 2− 2= m n 2 2 2 E= 8 §Æt t = 2x – y ( ) 0,5® 0,5® 0,25®  1 + 4 2 x − y 51− 2 x + y = 1 + 2 2 x − y +1 (1) Khi ®ã hÖ (I):  2  y + 4 x + 1 + ln( y + 2 x) = 0(2) 3 Ta cã: (1) ⇔ (1 + 4t )5−t +1 = 1 + 2t +1  1 t  4 t  ⇔ 5  +    = 1 + 2.2t (3)  5   5   t  1 t 4  §Æt f (t ) = 5  +    ; g(t) = 1+2. 2t  5   5   0,25® 0,25® 0,25® Ta cã: f(t) lµ hµm sè gi¶m, g(t) lµ hµm sè t¨ng Vµ f(1) = g (1) Do ®ã: (3) ⇔ t = 1 ⇔ 2 x − y = 1 0,25® 2x = y + 1 2  y + 2 y + 3 + ln( y + y + 1) = 0 0,25®  VËy hÖ (I) ⇔  3 §Æt h(y) = y3 + 2y + 3 + ln ( y2+ y +1 ) Ta cã: h’(y) = 3y2 + 2 + = 3y2 + 2y +1 y + y +1 2 2 y2 + 4 y + 3 y2 + y + 1 2( y + 1) 2 + 1 = 3y + 2 >0 y + y +1 0,25® 2 h’(y) >0 ⇒ h(y) lµ hµm sè t¨ngvµ h(-1) = 0 2 x = y + 1 ⇔  y = −1 VËy (I) ⇔  9 x=0   y = −1 0,25® Ph−¬ng tr×nh cña ( C1) vµ ( C2 ) cã d¹ng sau: 2 (C1): 1 5  2  x −  + ( y − 3) = 2 4  0,25® (C2): (x-m)2 + y2 = m2 + 1 5 1 ; VËy ( C1) lµ ®−êng trßn víi t©m O1  ;3  vµ b¸n kÝnh R1 = 2  2 (C2) lµ ®−êng trßn víi t©m O2 (m,0) vµ b¸n kÝnh R2 = m + 1 0,25® 1 4m − 4m + 37 4m − 4m + 37 Ta cã: O1O2 = 9 +  m −  = = 0,25® 2 2  2 2 2 4 2 a, ( C1) vµ ( C2) tiÕp xóc ngoµi nÕu R1+R2 = O1O2 ⇔ 5 + 4m 2 + 4 = 4m 2 − 4m + 37 ⇔ 4m 2 + 9 + 2 20m 2 + 20 = 4m 2 − 4m + 37 5m 2 + 5 = 7 − m m≤7  ⇔ 2 2 5m + 5 = 49 − 14m + m m≤7  ⇔ 2 4m + 14m − 44 = 0 11 ⇔ m=2 hoÆc m = 2 ⇔ 0,5® (C1) vµ (C2) tiÕp xóc trong nÕu R1 − R2 = O1O2 b, ⇔ 5 − 4m 2 + 4 = 4m 2 − 4m + 37 (1) 0,25® 1 2 +) nÕu m > th× R2 > R1, do vËy tõ (1) ta cã 4m 2 + 4 − 5 = 4m 2 − 4m + 37 ⇔ 4m 2 + 9 − 2 20m 2 + 20 = 4m 2 − 4m + 37 ⇔ m − 7 = 5m 2 + 5 m≥7  (HÖ v« nghiÖm) ⇔ 2 4m + 14m − 44 = 0 1 +) nÕu m < th× R1 > R2 , lËp luËn t−¬ng tù trªn ta cã ®−îc hÖ 2 0,25® 0,25® v« nghiÖm. KÕt luËn: §Ó (C1) vµ (C2) tiÕp xóc víi nhau th× m = 2 hoÆc m = - 11 vµ khi ®ã mäi sù tiÕp xóc ®Òu lµ tiÕp xóc 2 ngoµi 10 ¸p dông bÊt ®¼ng thøc c«si cho n+1 sè gåm n  1  1 1 +  + ... + 1 +  + 1 14n442444n3 ≥ n sè h¹ ng n +1 0,25®  1   1  sè 1+ 1 vµ sè 1 ta cã: 1 + ...1 +  n +1 n 14n4244n3 n thõa sè 0,5® ⇔ n + 2 n +1  1  ≥ 1 +  n +1  n 1   ⇔ 1 +   n +1 n +1 n  1 ≥ 1 +   n 0,25® n DÊu ®¼ng thøc kh«ng thÓ x¶y ra v× 1 + n +1 1   1 VËy 1 +  > 1 +   n +1  1 ≠1 n 0,5® n n 0,5® [...]... a=b=c=2 x = y = z Chú ý : Nếu thí sinh có lời giải theo các cách khác mà đúng vẫn cho điểm theo biểu điểm của từng bài 1 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm Sở giáo dục đào tạo Thanh hoá Trờng THPT Bỉm Sơn Đề đề nghị: bảng a Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn toán lớp 12 Năm học 2005 - 2006 (Thời gian làm bài 180 phút) Bài 1: (4 điểm) 1) (Đề 48 I2 trong 150 đề tuyển sinh Đại học) Tìm trên đồ thị hàm số y = x2... trờng hợp 1 a1 Tài liệu tham khảo 1 Hàm số - Tác giả : Trần Phơng 2 Tạp chí " Crux - Mathematicorum " Tạp chí toán học Ca na đa 5 Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 THPT Năm học 2005 - 2006 Sở giáo dục và đào tạo Thanh hoá Môn thi : toán học - bảng A (Thời gian : 180 phút - không kể thời gian giao đề) Đề chính thức Bài 1: ( 4 điểm ) Cho hàm số : y = x + 1 + 1 x 1 (C) 1/ Khảo sát hàm số 2/ Tìm những điểm trên... chứng minh bất đẳng thức sau : Log b +c a 2 + Log c + a b 2 + Log a +b c 2 3 Họ và tên thí sinh : Số báo danh Thanh hóa; Ngày 02 tháng 10 năm 2005 Lời giải chi tiết và biểu điểm đề thi học sinh giỏi toán khối 12 Bài ý Bài 1 1 Lời giải chi tiết Điểm a) TXĐ : D = R b) Sự biến thi n: 1 ; y = 0 có 2 nghiệm x = 0 ; x = 2 (x 1)2 HS đồng biến trên ( ;0 ); (2;+ ) và nghịch biến trên... R, chứng minh rằng: a b c a 1 b 1 c 1 + + + + b + c c + a a + b b 1 + c 1 c 1 + a 1 a 1 + b 1 .Hết Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh số báo danh 1 THPT Quảng Xơng 3 Hớng dẫn chấm bài thi học sinh giỏi lớp 12 THPT Môn: toán - bảng A (đáp án này có 3 trang) Bài ý Nội dung Điểm TXĐ D = R\{1} M Ox M(x0; 0), đờng thẳng qua M với hệ số góc k có phơng trình:... 0,5đ THPT Quảng Xơng 3 Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 THPT - -Môn thi Toán bảng A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Bài 1 (4 điểm) 2 1 Tìm trên trục hoành các điểm có thể kẻ đến đồ thị hàm số y = x hai tiếp x 1 0 tuyến tạo với nhau một góc 45 2 Tính thể tích vật thể sinh ra bởi phép quay quanh trục Ox của hình...Sở GD & ĐT Thanh hoá đáp án đề thi học sinh giỏi khối 12 Trờng THPT Quảng Xơng 1 Môn: toán- năm học 2005 2006 Câu 1: (4 điểm) 1> Điểm M (C ) , xM = a -> y M = 5 a4 3a 2 + ta có Pt tiếp tuyến với (C) có 2 2 0,5đ dạng () : y = y x' ( x x M ) + y M với... cắt các cạnh SB, SD lần lợt tại M và N Gọi V1, V thứ tự là thể tích của khối chóp SAMKN và khối chóp SABCD Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của tỷ số V1 V 2 đáp án - thang điểm kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi tỉnh - môn toán LớP1 2 Nội dung Điểm Bài 1: (4 điểm) 1) (2 điểm) Hai điểm A, B đối xứng nhau qua đờng thẳng y = x -1 nên đờng thẳng AB có pt: y = -x + m x2 =-x +m =>Hoành độ các điểm A,... Bài 3: (4 điểm) 1) (Toán Bồi dỡng giải tích tổ hợp của Hàn Liên Hải - Phan Huy Khải) x5 Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 4 x + 3x 2 + 2 2) (Tự sáng tác) Giải phơng trình: 3x2 + 1 + log2006 4x 2 + 2 = x6 x 6 + x 2 +1 Bài 4: (4 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy 1) ( Đề thi tuyển sinh vào ĐHXD - Hà Nội năm học 2000-2001) 1 Cho điểm A(4;0) và đờng thẳng : 4x - 9 = 0 Chứng minh rằng tập hợp các điểm M... a 1 b +c b +c ( 0.5đ ) 0 0.5đ Đề thi học sinh giỏi 12 (Thời gian làm bài 180) Câu 1: Chứng minh rằng hàm số y = x4- 6x2 + 4x + 6 luôn luôn có 3 cực trị đồng thời gốc toạ độ O là trọng tâm của các tam giác tạo bởi 3 đỉnh và 3 điểm cực trị của đồ thị hàm số Câu 2: Giải hệ phơng trình x+y = 4 z 1 y + z = 4x 1 z + x = 4y 1 Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Đề các vuông góc oxy cho parabôn (P):... (1) : (12a3 2a 2 )x 3 + (8a 2 24a3 2a1 )x 2 + (8a1 8a 2 48a3 )x + 12a0 16a 2 = 0; x 6a 3 a 2 = 0 a 2 = 6a 3 4a 12a a = 0 2 3 1 a1 = 12a3 a1 a 2 6a3 = 0 a = 8a 3 0 3a 0 4a 2 = 0 Nên P( x ) = a 3 (x 3 + 6 x 2 + 12 x + 8) Mặt khác P(1) = 27 ; Suy ra 27a3 = 27 a3 = 1 1 điểm 1 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm Vậy đa thức cần tìm là : P( x ) = x 3 + 6 x 2 + 12 x + ... chí toán học Ca na đa Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 THPT Năm học 2005 - 2006 Sở giáo dục đào tạo Thanh hoá Môn thi : toán học - bảng A (Thời gian : 180 phút - không kể thời gian giao đề) Đề thức... GD&ĐT Thanh hóa Trờng thpt hậu lộc o0o - đề xuất ngân hàng đề Đáp án đề thi Học sinh giỏi THPT Môn Toán Bảng A o0o Chú ý: + Đáp án gồm trang +Nếu thí sinh làm cách khác với đáp. .. thí sinh : Số báo danh Thanh hóa; Ngày 02 tháng 10 năm 2005 Lời giải chi tiết biểu điểm đề thi học sinh giỏi toán khối 12 Bài ý Bài 1 Lời giải chi tiết Điểm a) TXĐ : D = R b) Sự biến thi n:

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan