Tuyển tập 90 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 (kèm đáp án chi tiết)

533 18.2K 98
Tuyển tập 90 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 (kèm đáp án chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

UBND HUYỆN NGHI XUÂN PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: HOÁ HỌC; Thời gian: 150 phút làm Câu 1: Viết PTHH thực chuỗi biến hóa sau: Zn → ZnCl2 → Zn(NO3)2 → Zn(OH)2 → ZnO → Zn → ZnSO4 ↓ Na2ZnO2 → Zn(OH)2 → ZnSO4 → ZnCl2 → Zn(OH)2 → K2ZnO2 → KCl → KNO3 Câu 2: a. Chỉ dùng thêm thuốc thử nêu phương pháp hóa học nhận biết dung dịch sau: Fe2(SO4)3, FeSO4, Al2(SO4)3, Na2SO4, MgSO4, (NH4)2SO4 b. Có hỗn hợp bột gồm kim loại Fe Cu. Hãy giới thiệu phương pháp hóa học xác định thành phần phần trăm theo khối lượng kim loại hỗn hợp trên. Câu 3: a. Khử hoàn toàn 23,2g oxit kim loại CO nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn khí sinh vào bình đựng 250ml dung dịch Ba(OH)2 1M thấy tạo 19,7g kết tủa. Nếu cho lượng kim loại sinh hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thu 6,72 lít khí (đktc). Xác định oxit kim loại đó. b. Cho 11,6g oxit kim loại vào 250g dung dịch HCl 7,3%. Tính C% dung dịch thu sau phản ứng. Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 17,2g hỗn hợp kim loại kiềm A oxit (A2O) vào nước dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu 22,4g hiđroxit (AOH) khan. Xác định tên kim loại khối lượng chất hỗn hợp. Câu 5: Hòa tan hoàn toàn a (g) hỗn hợp Al Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu dung dịch A 11,2 lít khí (đktc). Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch A đến lượng kết tủa bắt đầu không đổi (kết tủa B); lọc B thu dung dịch nước lọc C; đem nung B không khí đến lượng không đổi thu 16g chất rắn D. a. Viết PTHH xác định A, B, C, D b. Tính a. c. Cho từ từ dung dịch HCl 2M vào dung dịch C sau phản ứng thu 7,8g kết tủa. Tính thể tích dung dịch HCl 2M dùng. Câu 6: Hòa tan 3,6g kim loại (chỉ có hóa trị hợp chất) vào 200ml dung dịch hỗn hợp HCl 1,25M H2SO4 1,5M. Dung dịch thu sau phản ứng làm đỏ quỳ tím phải trung hòa 100ml dung dịch hỗn hợp NaOH 2,5M Ba(OH)2 1,5M. Xác định kim loại. Cho biết: Al = 27; Fe = 56; S = 32; O = 16; H = 1; Na = 23; Ba = 137; C = 12; Cl = 35,5; Cu = 64; Mg = 24. …………………….Hết………………………. Họ tên thí sinh:………………………… SBD:……………………………………… Cán coi thi không giải thích thêm! PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NGHI XUÂN ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG LỚP – NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 120 phút Câu Đáp án Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ↑ (3,5đ) ZnCl2 + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2AgCl ↓ Zn(NO3)2 + 2NaOH → Zn(OH)2 ↓ + 2NaNO3 to Zn(OH)2 → ZnO + H2O to ZnO + H2 → Zn + H2O Zn + H2SO4(l) → ZnSO4 + H2 Zn + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2 ↑ Na2ZnO2 + 2HCl → 2NaCl + Zn(OH)2 ↓ Zn(OH)2 + H2SO4 → ZnSO4 + 2H2O ZnSO4 + BaCl2 → ZnCl2 + BaSO4 ↓ ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 ↓ + 2NaCl Zn(OH)2 + 2KOH → K2ZnO2 + 2H2O K2ZnO2 + 2HCl 2KCl + Zn(OH)2 ↓ KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl ↓ (Mỗi PƯ viết 0,25 đ) 2a, (3 đ) 2b, (1 đ) - Dùng dung dịch NaOH dư: + Nhận dd Fe2(SO4)3 có kết tủa màu đỏ nâu xuất Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4 + Nhận dd FeSO4 có kết tủa trắng hóa nâu FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓ + Na2SO4 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 + Nhận dd Al2(SO4)3 có kết tủa trắng tan Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 ↓ + 3Na2SO4 Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O + Nhận dd (NH4)2SO4 có khí mùi khai thoát (NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3 ↑ + 2H2O + Nhận dd MgSO4 có tạo kết tủa trắng MgSO4 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + Na2SO4 + Còn lại tượng dd Na2SO4 (Nhận biết chất 0,5 đ) Điểm 3,5 3đ - Cân lấy 100g hỗn hợp cho vào dd HCl dư, sắt tan vào dd: 1đ Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ - Lọc lấy chất không tan làm khô cân lại giả sử có khối lượng a(g) khối lượng Cu ⇒ % Cu = a % ⇒ % Fe = 100 % − a % 19,7 6,72 nBa (OH ) = 0,25.1 = 0,25(mol ); nBaCO3 = = 0,1(mol ); nH = = 0,3(mol ) 197 22,4 3a, (3,5đ) to yCO + AxOy → xA + yCO2 ↑ 2A + 2aHCl → 2ACla + aH2 ↑ 0,6 a (1) (2) 0,3 Khi cho khí CO2 vào dd Ba(OH)2 xảy ra: TH1: Chỉ tạo BaCO3 (Ba(OH)2 dư) CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + H2O (3) 0,1 0,1 Từ (1) ta có: nO(trong AxOy) = nCO2 = 0,1(mol) → mA = 23,2 – 0,1.16 = 21,6(g) => M A = 21,6 = 36a ( g ) (a=1,2 3) 0,6 a + a =1 → MA = 36 (loại) + a =2 → MA = 72 (loại) + a =3 → MA = 108 (loại) TH2: Tạo muối CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + H2O 0,25 0,25 0,25 CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2 0,15 (0,25-0,1) Từ (1) ta có: nO(trong AxOy) = nCO2 = 0,25 + 0,15 = 0,4(mol) → mA = 23,2 – 0,4.16 = 16,8(g) => M A = 16,8 = 28a ( g ) 0,6 a + a =1 → MA = 28 (loại) + a =2 → MA = 56(Fe) + a =3 → MA = 84 (loại) 16,8 x 0,3 nFe = = 0,3(mol ); → = = ; → CTHH : Fe3 O4 56 y 0,4 nFe O = 3b, (1 đ) 11 , 250 . ,3 = , 05 ( mol ); nHCl = = ,5 ( mol ) 232 100 . 36 ,5 Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O Ban đầu 0,05 0,5 PƯ 0,05 0,4 0,1 Sau pư 0,1 0,1 mdd sau pư = 11,6 + 250 = 261,6(g) 1đ 1đ 1đ 0,5 đ 1đ 0,05 0,05 0,1 .162 ,5 0,05 .127 × 100 % ≈ 6, 212 %; C % FeCl = × 100 % ≈ 2,43 % 261,6 261,6 0,1 .36 ,5 C % HCldu = × 100 % ≈ 1,395 % 261,6 C % FeCl = (2 đ) 2A + 2H2O → 2AOH + H2 ↑ x x A2O + H2O → 2AOH y 2y  xA + yA + 16 y = 17,2 5,2 − 17 x ⇒ 17 x + 18 y = 5,2 ⇒ y =  18  xA + 17 x + yA + 34 y = 22,4 10,4 A − 226,4 5,2 ⇒x= (0 < x < ) 16 A + 272 17 10,4 A + 226,4 5,2 ⇒0< < 16 A + 272 17 ⇒ 21,8 < A < 56,256 A KLK ⇒ A K Na 1đ 1đ * Nếu A Na: 23x + 62 y = 17,2  x = 0,02 mNa = 0,02.23 = 0,46( g ) ⇒ ⇒   x + y = 0,56  y = 0,27 mNa O = 0,27.62 = 16,74( g ) * Nếu A K: 39 x + 94 y = 17,2  x = 0,2 mK = 7,8( g ) ⇒ ⇒   x + y = 0,4  y = 0,1 mK O = 9,4( g ) 5a, 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑ x 0,5x 1,5x Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 ↑ y y y Dung dịch A: Al2(SO4)3, FeSO4 H2SO4 dư H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 ↓ + 3Na2SO4 0,5x x FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓ + Na2SO4 y y Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O x x Kết tủa B: Fe(OH)2 Dung dịch C: NaAlO2, Na2SO4 2đ to 4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O y 0,5y Chất rắn D: Fe2O3 5b, 11,2  1,5 x + y = 22,4  x = 0,2 ⇒   y = 0,2 0,5 y = 16  160 2đ a = 0,2.27 + 0,2.56 = 16,6(g) 5c, nNaAlO2 = x = 0,2mol nAl (OH ) = 7,8 = 0,1(mol ) 78 Cho dd HCl vào dd C: NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3 ↓ (1) Có thể có tiếp pư: (2) 3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O TH1: Chỉ xảy pư (1): NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3 ↓ 0,1 0,1 0,1 ⇒ VddHCl = 0,1 = 0,05(l ) TH2: Có pư (2) xảy ra, Al(OH)3 bị hòa tan phần: NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3 ↓ (1) 0,2 0,2 0,2 3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O (2) 0,3 (0,2-0,1) ⇒ VddHCl = 0,2 + 0,3 = 0,25(l ) nHCl = 0,2.1,25 = 0,25(mol ) ⇒ nH + = 0,25(mol ) nH SO4 = 0,2.1,5 = 0,3(mol ) ⇒ nH + = 2.0,3 = 0,6(mol ) 2đ ⇒ ∑ nH + = 0,25 + 0,6 = 0,85(mol ) nNaOH = 0,1.2,5 = 0,25(mol ) ⇒ nOH − = 0,25(mol ) nBa(OH ) = 0,1.1,5 = 0,15(mol ) ⇒ nOH − = 2.0,15 = 0,3(mol ) ∑ nOH − = 0,25 + 0,3 = 0,55(mol ) 2A + 2xHCl → 2AClx + xH2 (1) 2A + xH2SO4 → A2(SO4)x + xH2 (2) (3) HCl + NaOH → NaCl + H2O 2HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O (4) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O (5) H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2H2O (6) nH+(trong hỗn hợp axit dư) = nOH-(trong hỗn hợp bazơ) = 0,55(mol) ⇒ nH+ (pư 2) = 0,85 – 0,55 = 0,3(mol) Từ (1) (2): nA = 0,3 3,6 nH + = (mol ); M A = = 12 x( g ) 0,3 x x x (x = 1, 3) + x = ⇒ MA = 12 (loại) + x = ⇒ MA = 24 (Mg) + x = ⇒ MA = 36 (loại) Vậy kim loại cần tìm Mg Nếu HS giải theo cách khác, điểm tối đa PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC ------------ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LÓP NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC (Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 01 trang Bài (2,0 điểm). 1. Chỉ dùng chất thị phenolphtalein, phân biệt dung dịch riêng biệt NaHSO4, Na2CO3, AlCl3, Fe(NO3)3, NaCl, Ca(NO3)2. Viết phản ứng minh họa. 2. Cho Zn dư vào dung dịch H2SO4 96% có khí không màu, mùi xốc bay ra, sau thời gian thấy xuất kết tủa màu vàng, sau lại có khí mùi trứng thối sau có khí không màu, không mùi thoát ra. Hãy giải thích viết phương trình phản ứng. Bài 2: (2,0 điểm). 1. Bằng phương pháp hóa học tách riêng chất khỏi hỗn hợp gồm: Cu, Ag, S, Fe. 2. Hãy nêu muối (cho trường hợp sau) vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl thỏa mãn điều kiện: a. Cả hai phản ứng tạo chất khí b. Phản ứng với dung dịch HCl tạo khí, phản ứng với dung dịch NaOH tạo kết tủa. c. Cả hai phản ứng tạo kết tủa. Bài 3: (2,0 điểm) 1. Một loại thuỷ tinh dùng làm cửa kính đồ dùng gia đình có thành phần: 9,623% Na; 8,368% Ca; 35,146% Si; 46,863% O. Hãy tìm công thức thuỷ tinh dạng oxit. 2. Công thức hóa học hợp chất A có dạng XY3. Tổng số hạt proton, nơtron, electron phân tử A 120. Trong đó, số hạt mang điện lần số hạt không mang điện. Nguyên tử X có số hạt mang điện nhiều số hạt mang điện nguyên tử Y 16 hạt. Xác định công thức hóa học A. Bài 4: (1,0 điểm) Một hỗn hợp X gồm chất: K2O, KHCO3, NH4Cl, BaCl2 có số mol chất nhau. Hoà tan hỗn hợp X vào nước, đun nhẹ thu khí Y, dung dịch Z kết tủa M. Xác định chất Y, Z, M viết phương trình phản ứng minh họa. Bài 5: (1,5 điểm). Hòa tan 4,8 gam kim loại M hòa tan 2,4 gam muối sunfua kim loại này, dung dịch HNO3 đặc nóng dư, thu lượng khí NO2 (sản phẩm khử nhất) nhau. 1) Viết phương trình phản ứng xẩy ra. 2) Xác định kim loại M, công thức phân tử muối sunfua. 3) Hấp thụ khí sinh hai phản ứng vào 300 ml dung dịch NaOH 1M, thêm vào phenolphtalein. Hỏi dung dịch thu có màu gì? Tại sao? Bài 6. (1,5 điểm) Cho 20 gam hỗn hợp A gồm FeCO3, Fe, Cu, Al tác dụng với 60 ml dung dịch NaOH 2M thu 2,688 lít khí (đktc) hiđro. Sau kết thúc phản ứng cho tiếp 740 ml dung dịch HCl 1M đun nóng đến hỗn hợp khí B ngừng thoát ra. Lọc tách cặn rắn C chứa kim loại. Cho B hấp thụ từ từ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 10 gam kết tủa. Cho C tác dụng hết với axit HNO3 đặc, nóng, dư, thu dung dịch D 1,12 lít chất khí (đktc) nhất. Cô cạn D nhiệt phân muối khan đến khối lượng không đổi m gam sản phẩm rắn. Tính khối lượng chất hỗn hợp A giá trị m. -------------------------- Hết -------------------------Cán coi thi không giải thích thêm, học sinh sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn Họ tên thí sinh SBD: Phòng PHÒNG GD - ĐT YÊN LẠC -------------------ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2013 - 2014 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HOÁ HỌC (Hướng dẫn chấm gồm 05 trang) Bài Nội dung Bài 1. (1đ) Chỉ dùng chất thị phenolphtalein, phân biệt dung dịch (2,0đ) riêng biệt NaHSO4, Na2CO3, AlCl3, Fe(NO3)3, NaCl, Ca(NO3)2. Viết phản ứng minh họa. Đáp án: Trích mẫu thử cho lần thí nghiệm: Cho phenolphtalein vào mẫu thử. Mẫu thử có màu hồng dung dịch Na2CO3, mẫu thử lại không màu.  → NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O ←  Dùng Na2CO3 làm thuốc thử vào mẫu thử lại. Mẫu thử có sủi bọt khí không màu NaHSO4 2NaHSO4 + Na2CO3 → H2O + CO2↑ + 2Na2SO4 Mẫu thử tạo kết tủa trắng keo sủi bọt khí không màu AlCl3 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3↓+ 3CO2↑ +6NaCl Mẫu thử tạo kết tủa đỏ nâu sủi bọt khí không màu Fe(NO3)3 2Fe(NO3)2 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓+ 3CO2↑ + 6NaNO3 Mẫu thử tạo kết tủa trắng Ca(NO3)2 Ca(NO3)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaNO3 Mẫu thử không tạo tượng NaCl 2. (1đ) Cho Zn dư vào dung dịch H2SO4 96% có khí không màu, mùi xốc bay ra, sau thời gian thấy xuất kết tủa màu vàng, sau lại có khí mùi trứng thối sau có khí không màu, không mùi thoát ra. Hãy giải thích viết phương trình phản ứng. Đáp án: Ban đầu H2SO4 đặc → SO2 (mùi xốc) 2H2SO4 + Zn → ZnSO4 + 2H2O + SO2 ↑ Về sau H2SO4 bị pha loãng tiêu hao H2O sinh ra, nên tạo kết tủa S ( màu vàng) 4H2SO4 + 3Zn → 3ZnSO4 + 4H2O + S ↓ Tiếp đến : 5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + 4H2O + H2S ↑ ( mùi trứng thối) Khi nồng độ H2SO4 đủ loãng → H2: H2SO4 + Zn → ZnSO4 + H2 ↑ Bài 1. (1,0đ) Bằng phương pháp hóa học tách riêng chất khỏi hỗn (2,0đ) hợp gồm: Cu, Ag, S, Fe. Đáp án: Sơ đồ tách chất: + Zn FeCl  → Fe + HCl Cu, Ag,S, Fe → +H S + O2 Cu, Ag,S  → Các phương trình phản ứng xảy ra: →S SO  + HCl Ag, CuO → đpdd CuCl  → Cu Ag Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - - Cho hỗn hợp chất rắn vào dung dịch HCl dư, lọc lấy chất rắn không tan gồm Cu, Ag, S dung dịch nước lọc Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Đem dung dịch lại điên phân thu Fe đpdd FeCl2  → Fe + Cl2 Đốt cháy chất rắn lại, thu lấy khí cho qua dung dịch H2S, lọc chất rắn S. 0,25 0,5 t → 2CuO 2Cu +O2  t → SO2 S + O2  H2S + SO2 → S + H2O - Hòa tan chất rắn lại vào dung dịch HCl dư, lọc chất rắn không tan ta Ag. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O - Đem dung dịch lại điên phân thu Cu đpdd CuCl2  → Cu + Cl2 2. (1,0đ) Hãy nêu muối (cho trường hợp sau) vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl thỏa mãn điều kiện: a. Cả hai phản ứng tạo chất khí b. Phản ứng với dung dịch HCl tạo khí, phản ứng với dung dịch NaOH tạo kết tủa. c. Cả hai phản ứng tạo kết tủa. Đáp án: Các muối thỏa mãn điều kiện: a) (NH4)2CO3 + 2NaOH → Na2CO3 + 2NH3 ↑ + 2H2O (NH4)2CO3 + 2HCl → 2NH4Cl + CO2 ↑ + H2O NH4HCO3 b) Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O + 2CO2 ↑ Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 ↓ + Na2CO3 + 2H2O c) AgNO3 + HCl → AgCl ↓ + HNO3 2AgNO3 + 2NaOH → Ag2O ↓ + H2O + 2NaNO3 Hoặc AgNO3 + NaOH → AgOH ↓ + NaNO3 Bài 1. (1,0 đ) Một loại thuỷ tinh dùng làm cửa kính đồ dùng gia đình có (2,0đ) thành phần: 9,623% Na; 8,368% Ca; 35,146% Si; 46,863% O. Hãy tìm công thức thuỷ tinh dạng oxit. Đáp án: Gọi công thức thuỷ tinh là: xNa2O. yCaO. zSiO2 Theo ta có: 46 x .100% = 9, 623%; M TT 28 z % Si = .100% = 35,146%; M TT % Na = %Ca = 40 y .100% = 8,368%; M TT Ta có: 46x : 40y : 28z = 9,623 : 8,368 : 35,146 ⇒ x : y : z = : : Công thức thuỷ tinh Na2O. CaO. 6SiO2 2. (1,0 đ) Công thức hóa học hợp chất A có dạng XY3. Tổng số hạt proton, nơtron, electron phân tử A 120. Trong đó, số hạt mang điện lần số hạt không mang điện. Nguyên tử X có số hạt mang điện nhiều số hạt mang điện nguyên tử Y 16 hạt. Xác định công thức hóa học A. 0,25 Nếu viết 1TH: 0,25đ 2TH: 0,75đ 0,25 0,5 0,25 Đáp án: Đặt pA, eA, nA số p, số e, số n phân tử A. pX, eX, nX số p, số e, số n nguyên tử X. pY, eY, nY số p, số e, số n nguyên tử Y. Ta có: 0,25  p A + eA + n A = 120 n A = 40 ⇒   p A + e A = 2n A  p A + e A = 80 Phân tử A có dạng XY3 ⇒ (pX + eX) + 3(pY + eY) = 80 Mặt khác: (pX + eX) - (pY + eY) = 16 Với: p X = eX ; p Y = eY 2 p X + pY = 80  p X = 16 ⇒ ⇔ 2 p X − pY = 16  pY = Vậy: X Lưu huỳnh (S) ; Y Oxi (O). CTHH A là: SO3 Bài Một hỗn hợp X gồm chất: K2O, KHCO3, NH4Cl, BaCl2 có số mol (1,0đ) chất nhau. Hoà tan hỗn hợp X vào nước, đun nhẹ thu khí Y, dung dịch Z kết tủa M. Xác định chất Y, Z, M viết phương trình phản ứng minh họa. Đáp án: Xác định Y, Z, M: - Đặt số mol chất = a(mol) K2O + H2O → 2KOH ; a 2a (mol) KHCO3 + KOH →K2CO3 + H2O a a a (mol) NH4Cl + KOH → KCl + NH3 ↑ + H2O a a (mol) BaCl2 + K2CO3 → BaCO3 ↓ + 2KCl a a (mol) Vậy : Y NH3 ; dung dịch Z : KCl ; M : BaCO3 Bài Hòa tan 4,8 gam kim loại M hòa tan 2,4 gam muối sunfua (1,5đ) kim loại này, dung dịch HNO3 đặc nóng dư, thu lượng khí NO2 (sản phẩm khử nhất) nhau. 1) Viết phương trình phản ứng xẩy ra. 2) Xác định kim loại M, công thức phân tử muối sunfua. 3) Hấp thụ khí sinh hai phản ứng vào 300 ml dung dịch NaOH 1M, thêm vào phenolphtalein. Hỏi dung dịch thu có màu gì? Tại sao? Đáp án: 1. Phương trình phản ứng: M + 2mHNO3 → M(NO3)m + mNO2 + mH2O (1) M2Sn + 2(2m +3n)HNO3→ 2M(NO3)m+nH2SO4+(2m+6n)NO2 + 2(m+n)H2O (2) 2. Vì số mol NO2 hai trường hợp nên ta có: 4,8 2,4 m= (2m + 6n ) M 2M + 32n 0,5 0,25 0,25 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG ĐỀ SỐ 02 C©u I 6,0 điểm HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP NĂM HỌC 2010-2011 Môn : Hóa học Thời gian : 150 phút ( không kể thời gian giao đề) ý §¸p ¸n a) Khi cho quỳ tím vào dung dịch NaOH quỳ tím chuyển thành màu xanh. Sau nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 quỳ tím dần chuyển màu tím. Khi lượng axit dư quỳ tím chuyển thành màu đỏ. PTPƯ 2NaOH + H2SO4  → Na2SO4 + 2H2O b) Khi cho mẩu Na vào dung dịch AlCl3 , ta thấy mẩu Na xoay tròn, chạy mặt dung dịch tan dần, có khí không màu thoát ra. 2Na + H2O  → 2NaOH + H2 Một lúc sau thấy có kết tủa keo trắng. 3NaOH + AlCl3  → 3NaCl + Al(OH)3 Kết tủa keo trắng tan dần. NaOH + Al(OH)3  → NaAlO2 + 2H2O c) Sắt tan dần lúc đầu có khí không màu mùi sốc thoát ra, sau H2SO4 loãng dần có khí H2 . t Fe + H2SO4 đặc  → Fe2(SO4)3 +3SO2 +6H2O t Fe + H2SO4 loãng  → Fe SO4 + H2 §iÓm 1,0 1.5 1,5 Fe + Fe2(SO4)3  → 3FeSO4 - Chia chất cần nhận biết thành nhiều phần . - Đem hoà tan chất cần vào nước, nhận nhóm: Nhóm 1: NaCl, Na2CO3, Na2SO4 (Tan) Nhóm 2: BaCO3, BaSO4 (Không tan) - Sục khí CO2 vào lọ nhóm vừa thu trên. - Lọ kết tủa bị tan BaCO3, lọ tượng BaSO4 BaCO3 + CO2 + H2O  → Ba(HCO3)2 - Lấy Ba(HCO3)2 vừa thu cho vào lọ nhóm + Lọ tượng NaCl + Hai lọ cho kết tủa Na2CO3, Na2SO4 Na2CO3 + Ba(HCO3)2  → BaCO3 ↓ +2 NaHCO3 Na2SO4 + Ba(HCO3)2  → BaSO4 ↓ +2 NaHCO3 0,5 0,5 0,25 0,5 - II 4,0 điểm Phân biệt hai kết tủa BaCO3 BaSO4 0,25 (4 điểm) Mỗi phản ứng 0,5 điểm x8 CaO  → Ca(OH )2  → CaCl2 CaCO3 CaCO3 CaCO3 CaCO3 CO2  → NaHCO3  → Na2CO3 CaCO3→CaO + CO2 CaO + H2O →Ca(OH)2 Ca(OH)2 +HCl → CaCl2 +H2O CO2+NaOH NaHCO3 NaHCO3 +NaOH → Na2CO3+CO2+H2O CaO + CO2 →CaCO3 Ca(OH)2+ NaHCO3 → CaCO3+ Na2CO3+H2O CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 +NaCl 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 III 3,0 điểm a b - Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → (C2H3Cl)n 2CH4 → C H2 + 3H2 (1500 o C,làm lạnh nhanh) C H2 +HCl → C2H3Cl nC2H3Cl →(C2H3Cl)n\ 2CH4 → C2H2 → C2H3Cl → (C2H3Cl)n (22,4)m3 --------------------62.5kg (22,4)m3 250Kg Hiệu suất trình 80% nên ta tìm hiệu suất chung : 0,8 × 0,8 × 0,8 = 0,521=51,2% V1 = × 22,4 × 100 100 × = 437,5 (m ) 80 51,2 0,75 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75 (CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên) Có thể tính theo trình lâu IV 3.0 điểm a b Sơ đồ chuyển hóa Fe3O4 hỗn hợp FeO Fe2O3 nên cần viết sơ đồ FeO Fe2O3 FeO→ FeCl2 →Fe(OH)2 →Fe2O3 Fe2O3→ FeCl3 →Fe(OH)3 →Fe2O3 phản ứng thu Fe2O3 Nên số mol=3/160=0.0875mol 0.5 0.5 0.5 0.5 số mol Fe=0.0875mol×2=0.0375mol nên số mol Fe 2,8 gam=0.0375mol×56=2.1 khối lượng O 2,8=0.7 số mol O=0.7/16=0.04375mol số mol H(HCl) =2lầnsố molO=0.04375mol×2=0.875 V=0.875lít(CM = 1M ) V 4.0 điểm a b c Gọi kim loại A kí hiệu hóa học : A, số mol amol , hóa trị n nguyên tử khối MA Phương trình phản ứng : nBaCl2 +A2(SO4)n → n BaSO4 ↓+2ACln a a/n .a .2a/n (mol) m BaCl2=(416 ×2) :100= 49,2 n BaCl2=49,2 :208=0.24 dựa vào phương trình phản ứng ta có : a=0.24 (1) a/n(2MA+96n) =27.36 (2) 2a/n =0.16 (3) từ (1) (2) (3) ta có n=3 A=27(Al) ptpu điều chế Al từ Al2(SO4)3 Al2(SO4)3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al Al2(SO4)3 + 6NaOH loãng vừa đủ →2 Al(OH)3 ↓+3Na2SO4 nung nhiệt độ cao 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O đem điện phân nóng chảy2 Al2O3 → 4Al +3O2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Lưu ý : • Giải toán phương pháp khác tính đúng, lập luận đến kết tính theo biểu điểm. • Trong tinh toán lầm lẫn câu hỏi dẫn đến kết sai trừ nửa số điểm dành cho câu hỏi đó. • Nếu tiếp tục dùng kết sai để giải tiếp vấn đề không tính điểm phần sau đó. Cách cho điểm toàn :tổng điểm 20 điểm • Sau hai giám khảo chấm xong thống điểm điểm toàn không làm tròn. • Điểm toàn số nguyên, số thập phân, viết số chữ, ghi vào chỗ quy định. TUYỂN CHỌN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP – SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) Câu (4,5 điểm): Một hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu chia làm phần A, B, C a/ - Phần A tác dụng với dung dịch NaOH dư - Phần B tác dụng với dung dịch HCl dư - Phần C tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư Trình bày tượng hoá học xảy b/ Gạn lọc kết tủa phần trên, thu dụng dịch A, B, C - Cho dung dịch HCl vào A dư - Cho dung dịch NaOH vào B dư - Cho dung dịch NaOH vào C dư Trình bày tượng hoá học xảy Câu (3 điểm) a/ Giải thích đồ dùng nhôm không dùng đựng dung dịch kiềm mạnh. b/ Đặt hai cốc đĩa cân. Rót dung dịch H2SO4 loãng vào hai cốc, lượng axít hai cốc nhau, cân vị trí thăng bằng. Cho mẫu Kẽm vào cốc mẫu Sắt vào cốc kia. Khối lượng hai mẫu nhau. Cân vị trí sau kết thúc phản ứng ? Câu 3: (3 điểm) a/ Cho nguyên liệu Fe3O4, KMnO4, HCl. - Hãy viết phương trình phản ứng điều chế FeCl3 b/ Viết phản ứng để điều chế FeCl3 Câu 4: (4 điểm) Hỗn hợp Mg, Fe có khối lượng m gam hoà tan hoàn toàn dung dịch HCl. Dung dịch thu tác dụng với dung dịch NaOH dư. Kết tủa sinh sau phản ứng đem nung không khí đến khối lượng không đổi giảm a gam so với trước nung. a/ Xác định % khối lượng kim loại theo m, a b/ áp dụng với m = 8g a = 2,8g Câu 5: (5,5 điểm) Người ta đốt cháy hidrôcacbon no O2 dư dẫn sản phẩm cháy qua H2SO4 đặc đến 350ml dung dịch NaOH 2M thu dung dịch A. Khi thêm BaCl2 dư vào dung dịch A thấy tác 39,4gam kết tủa BaCO3 lượng H2SO4 tăng thêm 10,8gam. Hỏi hiđrô bon chất ? Đáp án hướng dẫn chấm đề thi Môn thi: hoá học Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: (4,5đ) a/ Khi cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư có bọt H2 thoát 2,25đ 0,75 khỏi dung dịch liên tục kim loại bị hoà tan hết Al, Fe, Cu không tan. 2Al + 2H2O → NaAlO2 + H2↑ - Khi cho B tác dụng với dung dịch HCl dư bọt khí H2 thoát khỏi 0,75 dung dịch liên tục. Kim loại bị tan hết Fe, Al Cu không tan 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑ Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ - Khi cho C tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư có khí màu nâu thoát 0,75 khỏi dung dịch. Kim loại bị hoà tan hết Cu, Al, Fe không hoà tan. Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O b/ Gạn lọc kết tủa phần dung dịch A thu chứa NaAlO2 (2,25đ) NaOH dư; dung dịch B chứa: FeCl2, AlCl3, HCl dư; dung dịch C chứa Cu(NO3)2, HNO3 dư. - Cho dung dịch HCl vào dung dịch A xảy phản ứng: 0,75 HCl + NaOH → NaCl + H2O Đồng thời xuất kết tủa màu trắng: NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl Đến lúc kết tủa dần tan thu dung dịch suốt HCl dùng dư. Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O - Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch B xảy phản ứng NaOH + HCl → NaCl + H2O Đồng thời kết tủa trắng xuất FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl AlCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl 0,75 Đến lúc kết tủa tan dần kết tủa trắng xanh NaOH dùng dư (vì Fe(OH)2 có màu trắng xanh) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O - Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch C xảy phản ứng 0,75 NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O Đồng thời kết tủa xanh xuất Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3 Câu 2: (3đ) - Không thể dùng đồ nhôm đựng dung dịch kiềm mạnh, chẳng hạn nước vôi 1đ do: + Trước hết lớp Al2O3 bị phá huỷ Al2O3 hợp chất lưỡng tính 0,3đ Al2O3 + Ca(OH)2 → Ca(AlO2)2 + H2O + Sau lớp Al2O3 bị hoà tan, Al phản ứng với nước mạnh 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2↑ 0,3đ 0,4đ + Sự phá huỷ Al xảy liên tục Al(OH)3sinh đến đâu bị hoà tan Ca(OH)2, Al(OH)3 hợp chất lưỡng tính 2Al(OH)3 + Ca(OH)2 → Ca(AlO2)2 + 4H2O Phản ứng dừng lại hết nhôm vôi b/ * Trường hợp axít đủ dư 1đ Cân nghiêng cốc cho kẽm vào a xít đủ dư Phương trình phản ứng hoá học là: 0,4đ Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑ 65g 2g ag 2a g 65 Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ 56g 2g ag 2a g 56 0,4đ Vì 2a 2a g> g cân nghiêng cốc cho miếng sắt. 56 65 0,3đ * Nếu a xít thiếu lượng H2 tính theo lượng axit. Do lượng axit nên lượng H2 thoát hai cốc nhau. Cân vị trí cân 1đ sau kết thúc phản ứng Câu 3: (3đ) a/ Trước hết điều chế Cl2 0,5 t0 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ↑ + 8H2O - Dùng HCl hoà tan Fe3O4 0,5 Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O - Cho khí Cl2 thu sục vào dung dịch chứa FeCl2, FeCl3 0,5 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 b/ Các phản ứng điều chế t0 → 2FeCl3 0,25 Cách 1: 2Fe + 3Cl2 Cách 2: Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O Cách 3: Fe(OH)3 + 3HCl Cách 4: Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4↓ + 2FeCl3 0,25 Cách 5: Fe(NO3)3 + 3HCl → FeCl3 + 3HNO3 0,25 Cách 6: 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 0,25 0,25 t → FeCl3 + 3H2O 0,25 Câu 4: (4đ) Do lượng HCl dư nên Mg, Fe hoà tan hết Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑ Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ 0,3đ (1) (2) Dung dịch thu tác dụng với dung dịch NaOH dư toàn 0,3đ kation kim loại kết tủa dạng hyđrôxit. FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2↓ (3) MgCl2 + 2NaOH → NaCl + Mg(OH)2↓ (4) Khi đem nung kết tủa không khí đến khối lượng không đổi xảy phản ứng 0,4 Mg(OH)2 → MgO + H2O (5) 4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O (6) Giả sử hỗn hợp ban đầu có x mol Mg y mol Fe, theo giả thiết ta có phương trình 24x + 56y = m (*) Mặt khác theo định luật bảo toàn suy số phân tử gam Mg(OH)2 x; số phân tử gam Fe(OH)2 y. 0,5đ Khi nung khối lượng chất rắn giảm lượng 18x + 18y - y .32 = a (**) 0,5đ Giải hệ phương trình gồm (*) (**) 24x.6 + 56y.6 = m  18x.8 + 10y.8 = 8a ⇒ 256y = 6m - 8a ⇒ y = Vậy khối lượng Fe = 0,25đ 6m − 8a 256 6m − 8a .56 256 0,5đ 0,25đ Kết % khối lượng Fe (6m − 8a )56.100% = α% 256.m 0,25đ % khối lượng Mg 100% - α% = β% 0,25đ b/ áp dụng số: %Fe : α% = (6.8 − 8.2,8).56.100% = 70% 256.8 % Mg : β% = 100% - 70% = 30% 0,25đ 0,25đ Câu 5: (5,5đ) - Sản phẩm cháy đốt Hiđrô cac bon khí O2 CO2; H2O; O2 dư. 1,5đ Khi dẫn sản phẩm cháy qua H2SO4 đặc toàn H2O bị giữ lại (do H2SO4 đặc hút nước mạnh), lượng H2SO4 tăng 10,8gam, lượng nước tạo thành ( m H O = 10,8gam), khí lại CO2, O2 dư tiếp tục qua dung dịch NaOH, xảy phản ứng CO2 NaOH CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1) CO2 + NaOH → NAHCO3 (2) Tuỳ thuộc vào số mol CO2 NaOH mà tạo muối 0,5đ 0,25đ trung hoà Na2CO3 lẫn muối axit NaHCO3) * Trường hợp 1: 2đ NaOH dư, sản phẩm phản ứng CO2 NaOH muối trung 0,5đ hoà. Dung dịch A gồm Na2CO3 + H2O Khi phản ứng với dung dịch BaCl2, toàn muối gốc cacbonat bị chuyển thành kết tủa BaCO3. Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl (3) Ta có: n BaCO = n CO n BaCO = Vì: 39,4 = 0,2(mol) 197 → n CO = 0,2 (mol) n CO nH O 0,5đ 10,8 = 0,6( mol) 18 Trong khi: n H O = Suy ra: Tỷ số 0,5đ = 0,2 = không tồn hiđrô bon no tỷ số nhỏ 0,6 CH4 cháy * Trường hợp 2: 0,5đ 2,0đ - Như NaOH không dư. Nghĩa NaOH phản ứng hết. Đồng thời tạo muối axít muối trung hoà (cả phản ứng (1) (2) xảy ra, lượng CO2 phản ứng hoàn toàn, lượng CO2 bị giữ lại hoàn toàn) - Theo phương trình (1) n NaOH ban đầu = 0,35 . = 0.7 (mol) 0,25đ nNaOH = 2. n Na CO = . n BaCO = . 0,2 = 0,4 (mol) → n CO (1) = 0,2 (mol) (*) 0,25đ Lượng NaOH lại: 0,7 - 0,4 = 0,3 (mol). Tham gia phản ứng (2) 0,25đ - Theo phương trình (2): n CO = n NaOH = 0,3 (mol) (**) 0,25đ - Vậy từ (*), (**) lượng khí CO2 tạo thành phản ứng cháy n CO = 0,2 + 0,3 = 0,5 (mol) 0,25đ Gọi CTHH hiđrô bon no CnH2n+2 (n ≥ 1) Phản ứng cháy; CnH2n+2 + Do đó; 3n + O → n CO2 + (n + 1)H2O n 0,5 = →n=5 n + 0,6 Vậy hiđrô bon cần tìm có công thức hoá học C5H12 Chú ý: Nếu học sinh làm cách khác cho điểm tối đa 0,25đ 0,25đ 0,25đ TUYỂN CHỌN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP – SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) Câu 1. (6,5 điểm) 1. Khi cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu dung dịch X1 khí X2. Thêm vào X1 tinh thể NH4Cl tiếp tục đun nóng thấy tạo thành kết tủa X3 có khí X4 thoát ra. Xác định X1, X2 , X3 , X4. Viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng xảy ra. 2. Xác định chất A, B, C, D, E, F, H hoàn thành sơ đồ biến hóa sau: C + NaOH t0 A → B +E H Biết H thành phần đá phấn; B khí + NaOH D +F dùng nạp cho bình chữa cháy(dập tắt lửa). 3. a. Bằng phương pháp hóa học tách SO2 khỏi hỗn hợp gồm khí SO2 , SO3 , O2. b. Bằng phương pháp hóa học tách riêng kim loại khỏi hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe, Cu. 4. Có chất rắn: BaCl2 , Na2SO4 , CaCO3 , Na2CO3 , CaSO4.2H2O đựng lọ riêng biệt. Hãy tự chọn chất dùng làm thuốc thử để nhận biết chất rắn đựng lọ. +NaOH +HCl Câu 2: (5,5 điểm) 1. Viết công thức cấu tạo đồng phân ứng với công thức phân tử: C2H4O2 , C3H8O, C5H10 . 2. Chất A có công thức phân tử C4H6. Xác định công thức cấu tạo A, B, C, D hoàn thành phương trình hóa học biểu diễn phản ứng theo sơ đồ: +Cl2 A B 1:1 dd NaOH C H2SO4đđ +H2 D Ni,t0 A t0,xt,p Cao su 1700C 3. Hỗn hợp khí gồm CO, CO2, C2H4 C2H2. Trình bày phương pháp dùng để tách khí khỏi hỗn hợp Câu3: (4,0 điểm) Có hai dung dịch; H2SO4 (dung dịch A), NaOH (dung dịch B). Trộn 0,2 lít dung dịch A với 0,3 lít dung dịch B 0,5 lít dung dịch C. Lấy 20 ml dung dịch C, thêm quì tím vào, thấy có màu xanh. Sau thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M tới quì tím đổi thành màu tím thấy hết 40 ml dung dịch axit. Trộn 0,3 lít A với 0,2 lít B 0,5 lít dung dịch D. Lấy 20 ml dung dịch D, thêm quì tím vào thấy có màu đỏ. Sau thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M tới quì tím đổi thành màu tím thấy hết 80 ml dung dịch NaOH. a. Tính nồng độ mol/l dung dịch A B. b. Trộn VB lít dung dịch NaOH vào VA lít dung dịch H2SO4 ta thu dung dịch E. Lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch BaCl2 0,15 M kết tủa F. Mặt khác lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 1M kết tủa G. Nung F G nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu 3,262gam chất rắn. Tính tỉ lệ VB:VA Câu 4: (4,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm hai chất hữu A B khác dãy đồng đẳng loại hợp chất, A B nguyên tử cacbon, người ta thu nước 9,24 gam CO2. Biết tỉ khối X H2 13,5. a. Tìm công thức cấu tạo A, B tính thành phần trăm theo khối lượng chất hỗn hợp X. b. Từ B viết sơ đồ phản ứng điều chế CH3COOCH3 CH3COO –CH -- CH3 CH3 (Cho: O=16, H=1, C=12, Ca=40, Ba=137, Na=23, S=32, Cl=35,5 ) --------------------------------------------- Hết ----------------------------------------------Lưu ý: Học sinh sử dụng máy tính thông thường, không sử dụng tài liệu (kể bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học). Họ tên: .Số báo danh: Sở Giáo dục Đào tạo Hướng dẫn chấm Thi Thanh hóa học sinh giỏi lớp THCS Năm học 2006 – 2007 Môn : Hoá học Đáp án Câu 1: 1. Các phương trình hóa học: 2Al + 2NaOH + 2H2O → NaAlO2 + 3H2 ↑ . NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 ↑+ H2O NaAlO2 + NH4Cl + H2O → Al(OH)3↓ +NH3 + NaCl ------------------------------------- => Dung dịch X1 chứa NaOH dư NaAlO2 - Khí A2 H2. - Kết tủa A3 Al(OH)3 - Khí A4 NH3. 2. Các phương trình hóa học: Thang điểm 6,5đ 1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 t MgCO3 → MgO + CO2 CO2 + NaOH → NaHCO3 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O . Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH + H2O Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl => B CO2 , A muối cacbonnat dễ bị nhiệt phân MgCO3, BaCO3 ., C NaHCO3 , D Na2CO3 , E Ca(OH)2 , F muối tan canxi CaCl2, Ca(NO3)2 ., H CaCO3. 3. a. Cho hỗn hợp qua dd NaOH dư, lại O2: SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O 0,5 0,5 0,5 2,0 0,5 0,25 dung dịch thu tác dụng với H2SO4 loãng: Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2. b. Hoà tan hỗn hợp dd NaOH dư, Al tan theo phản ứng: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2. . 0,25 1,5 0,25 - Lọc tách Fe, Mg, Cu không tan. Thổi CO2 dư vào nước lọc: NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaHCO3 - Lọc tách kết tủa Al(OH)3, nung đến khối lượng không đổi thu Al2O3, điện phân nóng chảy thu Al: t 2Al(OH)3  → Al2O3 + 3H2O dpnc 2Al2O3  . → 4Al + 3O2 - Hoà tan hỗn hợp kim loại dd HCl dư, tách Cu không tan dung dịch hai muối: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 - Cho dd NaOH dư vào dung dịch muối : MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl 0,25 FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl . - Lọc kết tủa nung nhiệt độ cao: 0,25 Mg(OH)2 → MgO + H2O t 4Fe(OH)2 + O2  → 2Fe2O3 + 4H2O - Thổi CO dư vào hỗn hợp oxit nung nhiệt độ cao: t Fe2O3 + 3CO  → 2Fe + 3CO2 MgO + CO không phản ứng - Hoà tan hỗn hợp (để nguội) sau nung vào H2SO4 đặc nguội dư, MgO tan Fe không tan tách ra: . MgO + H2SO4 (đặc nguội)  → MgSO4 + H2O - Tiến hành phản ứng với dung dịch lại thu Mg: 0,5 MgSO4 +2NaOH dư → Mg(OH)2 + Na2SO4 Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O dpnc MgCl2  → Mg + Cl2 4. - Hoà tan chất nước dư, phân biệt hai nhóm chất: 0,25 1.5 - Nhóm gồm chất không tan: CaCO3 , CaSO4.2H2O. Dùng dd HCl nhận 0,5 chất nhóm (Viết PTHH). . - Nhóm gồm chất tan BaCl2 , Na2SO4 , Na2CO3 . - Dùng dd HCl nhận Na2CO3. . - Dùng Na2CO3 tìm ; nhận BaCl2 . Còn lại Na2SO4. 0,5 Na2CO3 +2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl . 0,5 Câu 2: 1. Các đồng phân 5,5đ 1,5 0,5 0,5 + C2H4O2: CH3COOH , HCOOCH3 , CH2(OH) CHO. + C3H8O: CH3CH2CH2OH , CH3CH(OH) CH3 , CH3-O-CH2CH3 +C5H10: CH2= CHCH2CH2CH3 , CH2= CH-CH(CH3)CH3 , CH2= C(CH3) –CH2CH3 , CH3-CH=CH-CH2CH3 , CH3CH=C(CH3)2 . . 2. 0,5 2,0 Theo đề công thức cấu tạo chất : A: CH2=CH-CH=CH2 , C: CH2OH-CH=CH-CH2OH. B: CH2Cl-CH=CH-CH2Cl D: CH2OH-CH2- CH2-CH2OH 1,0 Phương trình hóa học: 1,4 CH2=CH-CH=CH2 + Cl2  → CH2Cl-CH=CH-CH2Cl o t c CH2Cl-CH=CH-CH2Cl + 2NaOH  → CH2OH-CH=CH-CH2OH.+2NaCl o Ni ,t c CH2OH-CH=CH-CH2OH. + H2  → CH2OH-CH2- CH2-CH2OH 170 C , H SO4 dac → CH2=CH-CH=CH2 CH2OH-CH2- CH2-CH2OH  t , xt , p nCH2=CH-CH=CH2  → (-CH2-CH=CH-CH2-)n 3. - Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH)2dư ; CO2 giữ lại: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O - Nhiệt phân CaCO3 thu CO2: t CaCO3  → CaO + CO2 1,0 2,0 - Dẫn hỗn hợp khí lại qua dung dịch Ag2O dư NH3 ; lọc tách thu kết 0,5 tủa hỗn hợp khí CO , C2H4 NH3: NH C2H2 + Ag2O  → C2Ag2 + H2O - Cho kết tủa tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu C2H2 : t → C2H2 + Ag2SO4 C2Ag2 + H2SO4  - Dẫn hỗn hợp CO, C2H4 NH3 qua dd H2SO4 loãng dư, đun nóng; thu CO: 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 d .dH SO4 C2H4 + H2O  → CH3CH2OH 0,75 - Chưng cất dung dịch thu C2H5OH. Tách nước từ rượu thu C2H4. 170 C , H SO4 dac CH3CH2OH  → C2H4 + H2O . Câu . a. PTHH: + Lần thí nghiệm 1: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O Vì quì tím hóa xanh, chứng tỏ NaOH dư. Thêm HCl: HCl + NaOH → NaCl + H2O 0,75 4,0 1,5 (1) (2) 0,5 + lần thí nghiệm 2: phản ứng (1) xảy ra, sau quì hóa đỏ chứng tỏ H2SO4 dư. Thêm NaOH: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O (3) + Đặt x, y nồng độ mol/l dung dịch A dd B: Từ (1),(2),(3) ta có: 0,25 0, 05.40 500 . = 0,05 (I) 1000 20 0, y 0,1.80 500 0,3x = = 0,1 (II) 1000.2 20 0,3y - 2.0,2x = Giải hệ (I,II) ta được: x = 0,7 mol/l , y = 1,1 mol/l b. Vì dung dịch E tạo kết tủa với AlCl3 , chứng tỏ NaOH dư. AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl t0 → Al2O3 + 3H2O 2Al(OH)3  Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl (4) (5) (6) . Ta có n(BaCl2) = 0,1.0,15 = 0,015 mol n(BaSO4) = 0,5 3, 262 = 0,014mol < 0,015 233 => n(H2SO4) = n(Na2SO4) = n(BaSO4) = 0,014mol . Vậy VA = n(Al2O3) = 0,75 2,5 0, 014 = 0,02 lít 0, 3, 262 =0,032 mol n(AlCl3) = 0,1.1 = 0,1 mol. 102 . 0,75 + Xét trường hợp xảy ra: - Trường hợp 1: Sau phản ứng với H2SO4 , NaOH dư thiếu so vời AlCl3 (ở pư (4): n(NaOH) pư trung hoà axit = 2.0,014 = 0,028 mol n(NaOH pư (4) = 3n(Al(OH)3) = 6n(Al2O3) = 6.0,032 = 0,192 mol. tổng số mol NaOH 0,028 + 0,192 = 0,22 mol Thể tích dung dịch NaOH 1,1 mol/l 0, 22 = 0,2 lít . Tỉ lệ VB:VA = 0,2:0,02 =10 . 1,1 - Trường hợp 2: Sau (4) NaOH dư hoà tan phần Al(OH)3: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (7) 0,75 Tổng số mol NaOH pư (3,4,7) là: 0,028 + 3.0,1 + 0,1 - 2.0,032 = 0,364 mol Thể tích dung dịch NaOH 1,1 mol/l 0,364 ≃ 0,33 lít 1,1 => Tỉ lệ VB:VA = 0,33:0,02 = 16,5 Câu 4. a. Theo đề ra: MX= 13,5.2 = 27 => MB < MX < MA. - MB < 27 => B CH4 (M = 16) C2H2 (M = 26). . - Vì A,B khác dãy đồng đẳng loại hợp chất nên: * Khi B CH4 (x mol) A C2H4(y mol) : 0,5 4,0đ 2,5 0,75 t CH4 + 2O2  → CO2 + 2H2O t C2H4 + 3O2  → 2CO2 + 2H2O Từ pthh đề ra: mX = 16x + 28y =3,24 n CO = x + 2y = 0,21 Giải phương trình đại số: x = 0,15 , y = 0,03 mCH = 16.0,15 = 2,4 gam. => 74,07% ; %mC H = 25,93% * Khi B C2H2 A C3H6 C3H8. + Khi A C3H6: công thức cấu tạo A CH3-CH=CH2 CH2-CH2 CH2 t → 4CO2 + 2H2O PTHH đốt cháy: 2C2H2 + 5O2  0,5 0,25 t 2C3H6 + 9O2  → 6CO2 + 6H2O Từ pthh đề ra: mX = 26x + 42y =3,24 n CO = 2x + 3y = 0,21 Giải ph trình đại số: y = 0,17, x = - 0,15 => loại + Khi A C3H8: công thức cấu tạo A CH3-CH2- CH3 . t PTHH đốt cháy: 2C2H2 + 5O2  → 4CO2 + 2H2O . 0,5 t → 3CO2 + 4H2O C3H8 + 5O2  Từ pthh đề ra: mX = 26x + 44y =3,24 n CO = 2x + 3y = 0,21 Giải ph trình đại số: x < => loại VậyB CH4 A C2H4 . . b. * Sơ đồ điều chế CH3COOCH3 từ CH4 : + CH4 → CH≡CH → CH2=CH2 → C2H5OH → CH3COOH . + CH4 → CH3Cl → CH3OH → CH3COOCH3 0,5 1,5 0,75 * Sơ đồ điều chế CH3COOCH(CH3)2 từ CH4 : + CH4 → CH≡CH → CH2=CH2 → C2H5OH → CH3COOH +C2H5OH → CH2=CH-CH=CH2 → CH3CH2CH2CH3 → CH3CH=CH2 → (CH3)2CHOH → CH3COOCH(CH3)2 . 0,75 Chú ý chấm thi: - Trong phương trình hóa học viết sai công thức hóa học không cho điểm, không viết điều kiện phản ứng không cân phương trình hoặckhông ghi trạng thái chất phản ứng ba cho 1/2 số điểm phương trình đó. - Nếu làm cách khác mà cho điểm tối đa ứng với ý, câu đề ra. [...]... H c sinh lm cỏch khỏc ỳng v n cho i m t i a C = 12 ; H= 1 ; S = 32 ; Cu = 64 ; O = 16 ; Ba = 137 Thớ sinh c s d ng mỏy tớnh v h th ng tu n hon khi lm bi ( thi g m 2 trang, ỏp ỏn g m 4 trang ) Ti li u tham kh o: - 150 cõu h i tr c nghi m v 350 bi t p Hoỏ h c ch n l c dựng cho h c sinh THCS - B i d ng hoỏ h c THCS - thi HS gi i Hoỏ h c cỏc t nh nm 199 8 TR NG TH&THCS LM XUYấN H v tờn: L p i m THI. .. (2 x + y + z )( M + 35,5) + 74, 5.0,1 = 29, 68 2 Gi i h phng trỡnh trờn ta tỡm c M = 23 v y M l Na x= 0,3 mol y= 0,1 mol z= 0,06 mol 0,3 x106 x100 = 72,75% 43,71 84 x0,1 % NaHCO3= x100 = 19, 22% 43,71 b) V y% Na2CO3= a) % NaCl = 100%-(72,75% + 19, 22%)=8,03% s mol HCl ban u ó dựng : 2x+y+2a = 2.0,3 + 0,1 + 2.0,1 = 0 ,9 mol Th tớch dung d ch HCl = 0 ,9. 36,5.100 = 297 ,4ml 10,52.1,05 * Lu ý: N u HS gi i theo... = nFe(NO3)3 = 0,05 mol mdd ban đầu = 29g ; mdd sau kết tinh l 29 8,08 = 20 ,92 g -Khối lợngFe(NO3)3 còn lại trong dung dịch: nFe(NO3)3 còn lại trong dung dịch : (20 ,92 ì 34,7) = 7,26 g 100 7,26 = 0,03 mol 242 Vậy n muối rắn kết tinh 0,05 - 0,03 = 0,02 mol Gọi công thức muối Fe(NO3)3.nH2O M muối rắn kết tinh = 8,08 : 0,02 = 404 n = 9 Công thức muối rắn l Fe(NO3)3.9H2O Cõu 6 1- Tớnh n ng dd H2SO4: (3,0... => T (1) => M + 60 = 100 => M = 40 => M l Ca V y CTHH c a mu i c n tỡm l CaCO3 Chỳ ý: N u thớ sinh cú cỏch gi i khỏc m ỳng thỡ v n cho i m t i a 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 PHềNG GIO D C V O T O HUY N HềA AN THI CH N H C SINH GI I C P HUY N NM H C 2011-2012 Mụn thi: HểA H C 9 Th i gian lm bi: 150 phỳt (Khụng k th i gian giao ) CHNH TH C Cõu I : (4,0 i m) a) Cho m t... n ng thu c 2 09, 6 gam k t t a, nung k t t a n kh i l ng khụng i c ch t r n E cú kh i l ng gi m a gam so v i l ng k t t a em nung D n khớ C qua n c, khớ cũn l i cú th tớch 8 ,96 lớt ( ktc) a) Xỏc nh n ng mol/lớt c a dung d ch H2SO4 b) Xỏc nh kim lo i M v mu i halogen c a kim lo i ki m ó dựng (H c sinh c s d ng b ng HTTH v mỏy tớnh theo quy nh c a B GD& T) Hết Hớng dẫn chấm môn: hoá học Câu Câu1.1... 0,25 Thớ sinh cú th gi i nhi u cỏch, n u ỳng v n c i m t i a N u thớ sinh gi i ỳng tr n k t qu c a 1 ý theo yờu c u ra thỡ cho i m tr n ý m khụng c n tớnh i m t ng b c nh , n u t ng ý gi i khụng hon ch nh, cú th cho m t ph n c a t ng i m t i a dnh cho ý ú i m ton bi l t ng cỏc i m thnh ph n, khụng lm trũn -H T PHềNG GD& T THI CHNH TH C ( g m cú 01 trang) K THI CH N H C SINH GI... 2- Xác định kim loại v muối: (1,0 điểm) Theo (2) v (4) số mol M(OH)2 = 0,4 mol => 0,4(M + 34) = 2 09, 6 - 0,8.233 =23,2 => M = 24 vậy kim loại l Mg Theo đầu b i : 0,4.24 + 0,2(R + 35,5) = 24,5 => R = 39 vậy kim loại kiềm l K muối l KCl THI CH N HSG C P HUY N V I TUY N D THI HSG THNH PH MễN: HểA H C L P 9 NM H C: 2013 2014 TH I GIAN :150 phỳt khụng k th i gian giao -Cõu I :(5 i m) 1)... dung d ch KOH 0,8 M sau ph n ng cụ c n c 29, 68 gam h n h p mu i khan a) Tỡm tờn kim lo i ki m? b) Tớnh % kh i l ng m i mu i ban u? c) Tớnh th tớch dung d ch HCl ó dựng? ( Bi t: Fe = 56; S=32; O=16; Na=23; C=12; H=1; Cl=35,5; K= 39; Ag =108; N=14 ) * H c sinh c s d ng b ng h th ng tu n hon v b ng tớnh tan - H t P N - THANG I M Mụn: Hoỏ h c l p 9 - HSG nm 2011-2012 H ng d n ch m Cõu I... khớ thoỏt ra cho h p th h t vo 100 ml dung d ch Ba(OH)2 1M th y thu c 9, 85 gam k t t a Xỏc nh cụng th c húa h c c a mu i cacbonat ? Cho: Mg = 24; Zn = 65; Fe = 56;Cu = 64; S = 32; O = 16; N = 14; Na = 23; C = 12; H = 1; Ca = 40; S =32; Cl = 35,5 -H t H v tờn thớ sinh: .SBD: PHềNG GD& T K THI CH N H C SINH GI I HUY N C P HUY N NM H C 2012 2013 P N V BI U I M Mụn: Húa... 0, 29 mol số mol hỗn hợp nằm trong khoảng : 0, 29 số mol hỗn hợp kim loại 0,77 -Theo các phơng trình hoá học số mol kim loại phản ứng với H2SO4 theo tỉ lệ 1:1 ; Với số mol H2SO4 l 0,24 chỉ có thể tác dụng với 0,24 mol kim loại trên Do đó lợng axit hết, kim loại còn d Số mol H2 = số mol H2SO4 = 0,24 mol 1 Lấy thể tích H2 = 0,24 : 2 = 0,12 mol 2 Câu 4.2 - Nếu trong ống chỉ còn lại Cu, số mol Cu = 8 ,96 . GD&ĐT YÊN LẠC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LÓP 9 NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC (Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 01 trang Bài. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn Họ tên thí sinh SBD: Phòng PHÒNG GD - ĐT YÊN LẠC ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP. sinh: ………………………… SBD:……………………………………… Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! ĐỀ CHÍNH THỨC 2 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NGHI XUÂN ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 9 – NĂM HỌC

Ngày đăng: 27/09/2015, 08:42

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan