MỘT số GIẢI PHÁP THU hút SINH VIÊN TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH đến GIẢNG ĐƯỜNG các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ KHI CHUYỂN SANG học CHẾ tín CHỈ

6 582 0
MỘT số  GIẢI PHÁP THU hút SINH VIÊN TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ  hồ CHÍ MINH đến GIẢNG ĐƯỜNG các môn  lý LUẬN CHÍNH TRỊ KHI CHUYỂN SANG học CHẾ tín CHỈ

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Hội nghị khoa học tổng kết năm đào tạo theo hệ thống tín đổi phương pháp giảng dạy – học tập MỘT S GIẢI PHÁP THU HÚT SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PH HỒ CHÍ MINH ĐẾN GIẢNG ĐƢỜNG CÁC M N UẬN CHÍNH TRỊ KHI CHUYỂN SANG HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ths. TRẦN THỊ I Khoa ý luận trị Nhiệm vụ ủ giáo dụ kh ng dừng lại việ đ o tạo r on ngƣời ó lự huyên m n m n phải giáo dụ đ o tạo r ngƣời ho n thiện nhân h, phẩm hất h nh trị, ó l p trƣờng tƣ tƣởng vững v ng để phụ vụ ho nghiệp h mạng xã h i hủ nghĩ . Vì v i tr ủ m n kho họ Má – Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Ch Minh ngày phải đƣợ đề o. Trong m t v i năm gần đặ biệt l từ 2009 trƣờng đại họ Kiến trú th nh phố Hồ Ch Minh h nh thứ huyển từ loại hình đ o tạo theo niên hế s ng đ o tạo theo họ hế t n hỉ, hƣơng trình m n kho họ Má – Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Ch Minh ũng ó th y đổi để đáp ứng yêu ầu ủ họ hế t n hỉ: Số tiết họ ủ mỗi họ phần giảm tải, số l thuyết giảm, thuyết trình tăng lên, v theo quy định ủ B Giáo dụ v o tạo t h hợp m t số m n họ . Trƣớ thự tế đó, kho L lu n h nh trị tổ buổi sinh hoạt họ thu t, buổi tọ đ m đổi phƣơng pháp đáp ứng yêu ầu ủ hƣơng trình v đối tƣợng ngƣời họ . Tuy nhiên thự tế n y m t b ph n kh ng nhỏ sinh viên v n hƣ thự tâm huyết với m n họ n y, hƣ thự g n bó với giảng đƣờng m t h tự giá , m t số sinh viên lên lớp hủ yếu đối phó điểm d nh, ngồi lớp l m việ riêng, kh ng hịu ghi h p, thuyết trình kh ng hịu hợp tá … Trƣớ thự trạng theo t i ần tiếp tụ ó giải pháp thiết thự thu hút sinh viên đến với giảng đƣờng m n L lu n h nh trị m t h tự giá nhằm kh ng ngừng nâng o hất lƣợng dạy v họ v y t i lự họn hủ đề: ―Một số giải pháp nhằm thu h t sinh viên trƣờng đại học Kiến tr c thành phố H Chí minh đến với giảng đƣờng các môn ý luận trị chuyển sang học chế tín chỉ‖ l m đề t i th m lu n ủ mình. M t loạt âu hỏi đƣợ đặt r : Tại s o sinh viên nói hung, sinh viên đại họ Kiến trú th nh phố Hồ Ch Minh lại hƣ thự hứng thú với m n kho họ Má – Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Ch Minh? Phải hăng m n họ n y kh ng n ph hợp với thời đại, phải hăng m n họ n y kh ng ó nghĩ với m n họ huyên ng nh, với ng việ s u n y sinh viên r trƣờng? Nhiều sinh viên qu n niệm m n họ n y hỉ l m n phụ, kh ng đầu tƣ nhiều thời gi n, thi đạt 5.5 l tốt rồi. M t số lại ho l m n họ kh kh n, nh m hán, thầy giảng dạy n o ũng u ó, khó t nh. M t số bạn lại suy nghĩ nguy hiểm m n họ n y hẳng ó tá dụng ả…Tại s o em lại ó suy nghĩ nhƣ v y? l m s o để th y đổi đƣợ suy nghĩ đó? Chúng ta xuất phát từ việ nghiên ứu kết ấu ủ thứ theo qu n điểm ủ triết họ Mác – Lênin: Nhìn gó đ yếu tố tạo th nh Ý thứ b o gồm: Tình ảm, Tâm l , 235 Hội nghị khoa học tổng kết năm đào tạo theo hệ thống tín đổi phương pháp giảng dạy – học tập Niềm tin, L tƣởng, Ý h v Tri thứ ; ấu trú n y yếu tố qu n trọng l TRI THỨC, tri thứ b o ũng giữ v i tr hủ đạo, định hƣớng ho tất ả yếu tố phát triển, tất nhiên phải l tri thứ kho họ . Kh ng ó tri thứ kho họ định hƣớng tình ảm ủ on ngƣời kh ng sáng, tâm l kh ng vững v ng, ngƣời s kh ng ó niềm tin vững h , v nhƣ v y kh ng b o ó thể xá định đƣợ l tƣởng o đẹp, từ kh ng ó h mạnh m nhƣ m t đ ng lự th i thú on ngƣời h nh đ ng l m ho u sống ủ on ngƣời trở nên v vị. Tuy nhiên, kh ng đƣợ tuyệt đối hó v i tr ủ tri thứ m phải xem x t yếu tố tri thứ mối qu n hệ biện hứng với yếu tố ấu trú đó, đặ biệt l qu n hệ giữ tri thứ v tình ảm - l hì khó để giải vấn đề trọng tâm ủ b i viết; l m s o để huyển hó tri thứ kho họ th nh tình ảm ủ on ngƣời, tạo nên hứng khởi để on ngƣời tiếp thu tri thứ m t h tự giá , v từ tri thứ kho họ hỉ đạo hoạt đ ng ủ on ngƣời để m ng lại hiệu o nhất. Ngƣợ lại, tri thứ kh ng huyển hó th nh tình ảm tri thứ kh ng ó giá trị, ho d l tri thứ kho họ - điều n y l giải s o giáo l ủ t n giáo l phản kho họ nhƣng lại ó sứ thu hút mạnh m tầng lớp hế đ xã h i, v tồn lâu d i đời sống xã h i lo i ngƣời. V y, Tình ảm l v s o tình ảm lại ó ảnh hƣởng to lớn nhƣ on ngƣời việ tiếp nh n tri thứ , l tiếp nh n hệ tƣ tƣởng ủ gi i ấp thống trị? Tình ảm l b ph n qu n trọng ủ tâm l , l xú ảm đƣợ xá định r r ng mỗi on ngƣời, ăn sâu v o tâm tr v trở th nh đ ng lự thú đẩy hoạt đ ng ủ on ngƣời lú , nơi để đạt đến mụ đ h định trƣớ .Tất ả tình ảm ủ on ngƣời giá qu n đƣ lại trự tiếp tiếp xú với v t,hiện tƣợng; xuất phát từ xú ảm nhƣng với xú ảm hỗ đƣợ lặp đi, lặp lại u sống h ng ng y. Vì v y, on ngƣời yêu ứ yêu ho i; ngƣợ lại gh t ũng gh t mãi, hỉ n o điều kiện h qu n th y đổi tình ảm ó thể th y đổi, tất nhiên điều kiện h qu n n y phải tá đ ng thời gi n v kh ng gi n định. Khi xá định đƣợ tình ảm ủ l tự kh hình th nh đ ng lự mạnh m th i thú on ngƣời hoạt đ ng, ó thể khẳng định tình ảm l tá nhân k h th h on ngƣời h nh đ ng, nhƣ l h m muốn ủ on ngƣời v t hất, tinh thần đƣợ thể r bên ngo i; v y để thu hút sinh viên v o giảng đƣờng m n L lu n h nh trị, húng t phải tạo điều kiện trự tiếp tá đ ng l m th y đổi tình ảm vốn hƣ l nh mạnh lớp trẻ m n họ kho họ Má - Lênin; Tƣ tƣởng Hồ Ch Minh n y. Theo t i thu hút sinh viên đến với giảng đƣờng m n kho họ Má – Lênin v Tƣ tƣởng Hồ Ch Minh húng t nên ó m t số giải pháp s u: Thứ nhất, từ uổi học phải cho sinh viên thấy đƣợc mối quan hệ các môn khoa học Mác - ênin đối với các môn học chuyên ngành. Cứ theo lối m n buổi đầu lên lớp giảng viên giới thiệu sơ hƣơng trình, t i liệu, h thứ thi, đối tƣợng nghiên ứu, phƣơng pháp họ t p, nghiên ứu m n họ v nghĩ ủ nhƣng hỉ l nghĩ m ng t nh l lu n hƣ đủ để em thấy ần phải 236 Hội nghị khoa học tổng kết năm đào tạo theo hệ thống tín đổi phương pháp giảng dạy – học tập họ m n họ n y. Tại s o ng y từ buổi họ húng t kh ng ho sinh viên biết đƣợ v i tr ủ m n kho họ Má – Lênin m n huyên ng nh: nhƣ v i tr ủ triết họ xây dựng, triết họ kiến trú , triết họ m thu t… v dụ v n dụng nguyên l mối liên hệ phổ biến triết họ v o việ thi ng m t ng trình xây dựng h y quy lu t lƣợng - hất việ tr n bê t ng, qu n điểm lị h sử ụ thể thiết kế. Nhƣ v y sinh viên thự ảm nh n đƣợ mối liên hệ giữ m n kho họ Má – Lênin với họ phần huyên ng nh ủ mình. Tuy nhiên để ho sinh viên thấy đƣợ mối qu n hệ giữ m n kho họ Má – Lênin với m n họ huyên ng nh đ i hỏi giảng viên ũng phải tìm hiểu kiến thứ huyên ng nh để lấy d n hứng hứng minh ó nhƣ v y sinh viên thự tin tƣởng. Thứ hai, sử dụng phƣơng pháp nêu vấn đề cách hiệu giảng lý thuyết thuyết trình Mặ d kh ng phải l phƣơng pháp v x lạ với giảng viên, l phƣơng pháp kh ng khó v n dụng trình giảng dạy. Tuy nhiên thời lƣợng giảng l thuyết cho mỗi m n họ l t nhƣng khối lƣợng kiến thứ nhiều nên giảng viên n o ũng ó tƣ tƣởng phải ố g ng hạy nh nh kh ng giảng kh ng hết phần l thuyết. Vì v y v n theo lối ổ xƣ l thầy lên lớp giảng tiết l thuyết ứ nói v nói n tr ứ nghe v h p, ó nhiều em kh ng muốn h p l m việ riêng, th m h nằm ngủ. Liệu ứ thuyết giảng 100% nhƣ v y n ph hợp với xu ủ thời đại kh ng? Khi m ng nghệ th ng tin phát triển húng t hỉ ần ngồi m t nơi n o hỉ m t phút th i ũng ó thể nhìn thấy to n ảnh bứ tr nh giới. Hơn nữ theo tinh thần ủ Nghị 29 ủ h i nghị TW8 đại h i XI ủ ảng đổi ăn bản, to n diện giáo dụ với mụ tiêu Giáo dụ ại họ t p trung đ o tạo nhân lự trình đ o, bồi dƣ ng nhân t i, phát triển phẩm hất v lự tự họ , tự l m gi u tri thứ , sáng tạo ủ ngƣời họ , với phƣơng hâm lấy ngƣời họ l m trung tâm phƣơng pháp dạy họ nêu vấn đề phải đƣợ sử dụng m t h ó hiệu trình giảng dạy ả phần l thuyết v phần thự h nh: Th y húng t ứ nói nói thầy ho sinh viên tình g n với b i họ để em hủ đ ng tƣ sáng tạo, s u l tr nh lu n giữ thầy v tr , giữ sinh viên v sinh viên, thầy s l hủ tọ đồng thời l ngƣời đƣ r kết lu n uối ng s giúp em kh sâu kiến thứ , hứng thú với m n họ hơn: V dụ m n Những nguyên l ủ hủ nghĩ Má – Lênin, thầy đặt ho em âu hỏi: Chủ nghĩ Má – Lênin l gì? B o gồm ó b ph n ấu th nh? Triết họ l gì? Triết họ đƣợ r đời từ n o? Tại s o triết họ Má – Lenin lại xuất hiện? Thế giới qu n l gì? Phƣơng pháp lu n l gì? Triết họ ó v i tr húng t ? Triết họ Má – Lênin b o gồm nguyên l , quy lu t, ặp phạm tr ? Những âu hỏi s giúp em ó m t bứ tr nh to n ảnh m n Những nguyên l ủ hủ nghĩ Má – Lênin 1. S u mụ , phần, hƣơng húng t ũng s sử dụng âu hỏi m ng t nh gợi mở tƣơng tự. Với m n Nguyên l ủ hủ nghĩ Má – Lênin húng t ũng ần đặt âu hỏi: H ng hó l gì? Nền sản xuất h ng hó r đời từ điều kiện n o? Nó so với sản xuất tự ung, tự 237 Hội nghị khoa học tổng kết năm đào tạo theo hệ thống tín đổi phương pháp giảng dạy – học tập ấp? Giá trị thặng dƣ l gì? Bản hất ủ hủ nghĩ tƣ l gì? Chúng t phải ó nhìn đ n hủ nghĩ tƣ nhƣ n o? Với thự trạng ủ gi i ấp ng nhân gi i đoạn n y, đến năm 2020 nƣớ Việt N m ó trở th nh m t nƣớ ng nghiệp theo hƣớng đại h y kh ng? Phƣơng pháp dạy họ nêu vấn đề l phƣơng pháp ần phải đƣợ áp dụng m t h phổ biến trình giảng dạy ủ giảng viên. Tuy nhiên l phƣơng pháp l m tăng khối lƣợng ng việ ủ giảng viên. ể ó âu hỏi thự tế giảng viên phải đầu tƣ thời gi n, tr tuệ để tiếp n nguồn th ng tin nh u xây dựng tình sát với n i dung b i họ . Việ n y đ i hỏi ngƣời giảng viên phải ó nhân h, ó tâm huyết với nghề, ó đ ng v nhu ầu đ n với mụ tiêu đổi giáo dụ . Xây dựng đƣợ tình sƣ phạm kh ng đơn giản l trình l m việ liên tụ , v y đ i hỏi ngƣời dạy phải ó nhiều kinh nghiệm huyên m n sâu r ng. Cái khó ủ giảng viên giảng dạy hủ nghĩ Má - Lênin l ngƣời họ kh ng muốn th m gi v o giải tình ó vấn đề. Phải hăng vấn đề khó quá? Phải hăng em e ngại? h y em kh ng qu n tâm? ể v n dụng phƣơng pháp n y m t h ó hiệu húng t ần đƣ r âu hỏi nhỏ, m ng t nh gần gũi với em. Giảng viên phải gi o nhiệm vụ ho sinh viên đọ trƣớ t i liệu nh , ó biện pháp k h th h suy nghĩ, sáng tạo ủ em: ng điểm, phần qu nhỏ kh h lệ sinh viên trả lời tình xuất s . Thứ ba, nên tạo sân chơi cho sinh viên giảng dạy môn khoa học Mác – Lênin ây l giải pháp m dƣờng nhƣ hƣ đƣợ sử dụng trƣờng đại họ Kiến trú giảng dạy m n L lu n h nh trị. Thế hệ trẻ thời đại ng y n y thƣờng thự dụng ả v t hất v tinh thần, em lu n hƣớng tới lợi h đạt đƣợ trƣớ m t. Việ tạo r sân s góp phần l m th y đổi kh ng kh lớp họ , mâu thu n, g nh đu giữ đ i l m ho em ảm thấy h o hứng hơn. V dụ họ phần Những nguyên l ủ hủ nghĩ Má – Lênin 1, húng t ó thể ho sinh viên tr hữ, nhƣ ho sinh viên tìm hiểu hữ quê quán, năm sinh, tá phẩm ủ C.Má v Ăngghen để tìm r tá giả sáng l p r hủ nghĩ Má …Họ phần nguyên l ủ hủ nghĩ Má – Lên nin 2, giảng viên s ho sinh viên hi th nh nhóm nhỏ lự họn hủ đề đóng kị h: nhƣ hủ đề phản ánh u sống ủ gi i ấp ng nhân Việt N m khu ng nghiệp qu giúp em thấu hiểu hất ủ hủ nghĩ tƣ bản: bó l t l o đ ng kh ng ng ủ ngƣời ng nhân; hủ đề bạo lự gi đình; hủ đề lối sống ủ sinh viên Việt N m n y, để em hiểu sâu việ giữ gìn s văn hó dân t Việt N m kinh tế thị trƣờng; hủ đề tệ nạn xã h i Việt N m nhƣ: thoái hó biến hất ủ m t số án b đảng viên, th m nhũng, th m , hối l , nhũng nhi u dân v tệ nạn xã h i ủ giới trẻ nhƣ bạo lự họ đƣờng, sống thử, nghiện hút. Th ng qu phần n o giúp em hiểu đƣợ thời kì đ Việt N m l m t thời kì hết sứ khó khăn, phứ tạp v lâu d i nhằm ủng ố niềm tin sinh viên on đƣờng xây dựng hủ nghĩ xã h i m ảng t lự họn. Họ phần Tƣ tƣởng Hồ Ch Minh húng t s tạo sân ho sinh viên: tổ u thi tìm hiểu u đời v nghiệp ủ Chủ 238 Hội nghị khoa học tổng kết năm đào tạo theo hệ thống tín đổi phương pháp giảng dạy – học tập tị h Hồ Ch Minh, u thi kể huyện Bá Hồ, h y đƣ ho em hủ đề đóng kị h thể phẩm hất đạo đứ ủ Hồ Ch Minh: Cần, Kiệm, Liêm, Ch nh, Ch ng v tƣ….Theo t i sinh viên Kiến trú l sinh viên gi u hất nghệ thu t v đầy sáng tạo em s kh ng khó để ó đƣợ tƣởng h y ho hủ đề ủ th ng qu em s đƣợ b bạ h hiểu biết ủ mình, kh sâu kiến thứ m t h tự giá . Thứ tƣ, giảng dạy các môn lý luận trị phải gắn lý luận với thực tiễn – tổ chức cho sinh viên tham quan thực tế Chủ tị h Hồ Ch Minh khẳng định: ―L lu n m kh ng ó thự ti n hỉ l l lu n su ng; thự ti n kh ng ó l lu n soi đƣờng hỉ l thự ti n m quáng‖. Yêu ầu thống giữ l lu n v thự ti n trình giảng dạy m n l lu n h nh trị ó tầm qu n trọng đặ biệt nhƣng thự tế n y nhiều giảng, giảng viên hầu nhƣ hỉ m v o giáo trình, nh lại m t h m n mỏi điều ó, đƣợ ghi h p m t h đầy đủ, r r ng sá h vở, t i liệu. Nhiều họ tr i qu nh m hán, nặng nề giảng viên hầu nhƣ hỉ biết ó l thuyết su ng. B i giảng thiếu sứ sống, kh ng thuyết phụ , kh ng sinh đ ng đ i n phản tá dụng v tạo r tâm l ứ hế, khiên ƣ ng, g ép cho sinh viên. Từ nhiều sinh viên ho h nh trị dƣờng nhƣ l m t lĩnh vự kh kh n, thiếu sứ sống, thiếu sứ truyền ảm. Xuất phát từ thự trạng n y b i giảng ủ m t số giảng viên m ng nặng t nh l thuyết, thiếu t nh thự ti n nên nhiều sinh viên ho dƣờng nhƣ họ h nh trị hỉ l họ m t mớ l thuyết m ng t nh kinh viện, sáo rỗng, kh ng thự tế. Từ qu n niệm s i lầm n y m thự tế nhiều bạn đến với b i họ , b i thi m n h nh trị m t tâm l đối phó, hỉ hú trọng họ vẹt, họ thu l ng, họ s o ho mi n l qu đƣợ k thi, n hất vấn đề hầu nhƣ kh ng hiểu hoặ kh ng ần hiểu, niềm đ m mê hứng thú hầu nhƣ kh ng ó. Với qu n niệm v tâm l xuất phát điểm nhƣ v y r r ng hất lƣợng dạy – họ ó l l vấn đề đáng đƣợ báo đ ng. Khó khăn ủ giảng viên kho L lu n h nh trị l tuổi đời v tuổi nghề n trẻ, đ phần l hệ 8X, v y kiến thứ thự ti n lị h sử, u sống n hạn hế, để g n l lu n với thự ti n b i giảng đ i hỏi giảng viên đặ biệt l giảng viện trẻ phải n m th t h vấn đề l lu n để tìm d n hứng thự tế ho ph hợp. B n hủ nhiệm Kho v Nh trƣờng phải tạo điều kiện để giảng viên đƣợ th m gi buổi th m qu n thự tế lấy tƣ liệu phụ vụ ho giảng dạy. Cá giảng viên phải t h ự tìm hiểu nghị quyết, văn kiện kì ại h i ủ ảng để g n l lu n với thự ti n, t h ự p nh t vấn đề thời v ngo i nƣớ để b i giảng thụ thuyết phụ . ể g n l lu n với thự ti n giảng dạy l lu n h nh trị theo t i mỗi m n họ t sinh viên phải ó m t buổi th m qu n thự tế. ây l vấn đề m giảng viên b m n thu kho L lu n h nh trị trƣờng Kiến trú hỉ thự đƣợ sinh viên hƣơng trình đ o tạo tiên tiến. Theo t i húng t ần phải thự giải pháp n y tất ả ng nh họ , lớp họ phần ủ kho L lu n h nh trị đảm nhiệm. Tại s o giảng gi i ấp ng nhân húng t kh ng tổ ho sinh viên th m qu n dây huyền 239 Hội nghị khoa học tổng kết năm đào tạo theo hệ thống tín đổi phương pháp giảng dạy – học tập sản xuất nh máy, ng ty. Giảng tƣ tƣởng Hồ Ch Minh s o húng t kh ng gi nh m t buổi ho em th m qu n bảo t ng Hồ Ch Minh . h y giảng ƣờng lối h mạng ủ ảng C ng sản húng t kh ng ng họ tr ủ tới Bảo t ng hiến t h hiến tr nh….để em kh ng hỉ nghe l lu n m n đƣợ hứng kiến thự ti n m ng lại niềm tin ho sinh viên giúp em hứng thú với m n họ . Tất nhiên thự giải pháp n y gặp m t số khó khăn: lớp họ phần đ ng sinh viên khó khăn ho việ giảng viên quản l nhƣng s kh ng khó húng t kết hợp với đo n th nh niên, với ph ng ng tá h nh trị để thự v thự tế sinh viên l on ngƣời trƣởng th nh. Nếu húng t tâm thự kh ng ó l khó khăn ả. Trên l m t số giải pháp ủ tá giả nhằm thu hút sinh viên đại họ Kiến trú th nh phố Hồ Ch Minh đến với giảng đƣờng m n L lu n h nh trị huyển s ng họ hế t n hỉ, kh ng ó giải pháp n o l hữu hiệu hỉ đứng m t mình. Vì v y để nâng o hất lƣợng dạy v họ m n L lu n h nh trị theo t i húng t nên kết hợp tổng thể giải pháp. ể thự đƣợ giải pháp ần ó lỗ lự từ mỗi giảng viên, từ hỉ đạo kịp thời từ B n hủ nhiệm kho . ồng thời l tạo điều kiện, qu n tâm ủ B n giám hiệu nh trƣờng v sẻ hi phối kết hợp ủ ph ng b n năng, ó nhƣ v y hất lƣợng giảng dạy m n L lu n h nh trị trƣờng đại họ Kiến trú đƣợ nâng o thự sự. Sinh viên s đến giảng đƣờng m n L lu n h nh trị m t h tự giá v đầy hứng khởi. 240 . Hội nghị khoa học tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập 235 I PHÁP   .  Hội nghị khoa học tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập 236   TH .    Hội nghị khoa học tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập 237  

Ngày đăng: 16/09/2015, 18:17

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan