0

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội

90 986 12
  • Hoàn thiện công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 09:00

Chương I: Thực trạng thẩm định các dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Vietcombank Hà NộiChương 2: Một số giải pháp hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Vietcombank Hà Nội. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .4 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU .5 LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI VIETCOMBANK NỘI 2 1.1. Tóm tắt quá trình hình thành và tình hình hoạt động của Vietcombank Nội 2 1.1.1.Lịch sử hình thành Vietcombank Nội .2 1.1.2.Mạng lưới hoạt động của Vietcombank Nội .2 1.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 3 1.1.4.Các hoạt động chủ yếu của Vietcombank Nội .5 1.1.5.Tình hình hoạt động của Vietcombank Nội trong những năm gần đây 6 1.1.5.1.Tình hình huy động vốn 6 1.1.5.2.Tín dụng .7 1.1.5.3.Mua bán ngoại tệ .9 1.1.5.4. Thanh toán xuất nhập khẩu và bảo lãnh .9 1.2.Thực trạng công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Vietcombank Nội .10 1.2.1. Sự cần thiết thẩm định dự án nói chung và thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê nói riêng tại Vietcombank Nội .10 1.2.2. Đặc điểm của dự án xây dựng văn phòng cho thuê cần lưu ý trong quá trình thẩm định 11 1.2.3.Quy trình thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Vietcombank Nội 13 1.2.4.Phương pháp thẩm định các dự án xây dựng văn phòng tại VCB HN.16 1.2.5. Nội dung thẩm định chi tiết dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Vietcombank Nội 18 SV: Phạm Mạnh Hùng Lớp: Đầu tư 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.5.1. Thẩm định khách hàng (chủ dự án) .18 1.2.5.2. Thẩm định tính pháp lý của dự án .19 1.2.5.3. Thẩm định về phương diện thị trường của dự án 21 1.2.5.4. Thẩm định sự phù hợp về mặt kỹ thuật công nghệ và khả năng tổ chức thực hiện dựa án .24 1.2.5.5.Thẩm định dự án về mặt tài chính 26 1.2.5.6.Thẩm định điều kiện bảo đảm tiền vay .33 1.2.6. Ví dụ minh hoạ Thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê .35 1.2.6.1. Thẩm định chủ đầu tư .35 1.2.6.2. Thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê 42 1.3. Đánh giá công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Vietcombank Nội .58 1.3.1. Những thành tựu đạt được .58 1.3.2. Những mặt còn tồn tại và nguyên nhân .60 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI VIETCOMBANK NỘI 65 2.1. Định hướng chung hoạt động của Vietcombank Nội trong thời gian tới 65 2.1.1. Định hướng chung về hoạt động trong thời gian tới .65 2.1.2. Định hướng chung về hoạt động thẩm địnhđịnh hướng riêng trong công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê 66 2.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Vietcombank Nội .67 2.2.1.Thành lập phòng thẩm định dự án chuyên trách độc lập .67 2.2.2. Tuyển dụng các cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án xây dựng và đào tạo thêm về chuyên môn thẩm định, nâng cao đạo đức trách nhiệm cho nhân viên 68 SV: Phạm Mạnh Hùng Lớp: Đầu tư 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.3.Có sự phân loại từng loại dự án khi thẩm định, và xây dựng khung thẩm định cho từng loại dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các dự án xây dựng 70 2.2.4. Thuê hoặc liên kết với các công ty kiểm toán độc lập để đánh giá chính xác tình hình tài chính của chủ đầu tư 73 2.2.5. Rút ngắn thời gian thẩm định nhưng không quy định hạn mức thời gian thẩm định đối với các dự án xây dựng văn phòng .73 2.2.6. Phân tán rủi ro khi thẩm định dự án theo phương thức đồng tài trợ 74 2.2.7. Sử dụng phần mềm Crystal Ball trong phân tích rủi ro thi công dự án xây dựng văn phòng .75 2.2.8. Giải pháp hoàn thiện nội dung thẩm định một số khía cạnh của các dự án xây dựng văn phòng 77 2.2.8.1.Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định năng lực tài chính và tính pháp lý của chủ đầu tư, dự án xây dựng văn phòng : .77 2.2.8.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định khía cạnh kĩ thuật dự án : 78 2.2.8.3.Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định khía cạnh tài chính : 79 2.2.8.4. Xác định thời hạn trả nợ, phương thức trả nợ 80 2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án nói chung và các dự án lĩnh vực xây dựng công nghiệp nói riêng .80 2.3.1.Kiến nghị với cơ quan Nhà nước và Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam80 2.3.2. Kiến nghị với Vietcombank Nội 81 2.3.3.Kiến nghị với chủ đầu tư dự án .82 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 SV: Phạm Mạnh Hùng Lớp: Đầu tư 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Vietcombank Nội: Tên tiếng Anh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt NamChi nhánh Nội NHNT: Ngân hàng Ngoại thương TMCP: Thương mại cổ phần VCB HN: Vietcombank Nội NHTMCP NT: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương VCB TW: Vietcombank Trung ương TGXD: Thời gian xây dựng VNĐ: Việt Nam đồng CTHĐQT: Chủ tịch Hội đồng quản trị TGD/GD: Tổng Giám đốc/ Giám đốc PTGĐ/PGĐ: Phó tổng Giám đốc/ Phó Giám đốc XDCB: Xây dựng cơ bản TB KPT: Trung bình khoản phải thu DTT: Doanh thu thuần GVHB: Giá vốn hàng bán TB TTS: Trung bình Tổng tài sản TB TSLĐ: Trung bình Tài sản lưu động NNH: Nợ ngắn hạn DTTCNH: Đầu tư tài chính ngắn hạn NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu CPQL: Chi phí quản lý KHCB: Khấu hao cơ bản SV: Phạm Mạnh Hùng Lớp: Đầu tư 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ + Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức Vietcombank Nội + Sơ đồ 1.2: Quy trình thẩm định dự án tại Vietcombank Nội + Sơ đồ 2.1: Mô hình phân tích rủi ro bằng phầm mềm Crystal Ball BẢNG BIỂU + Bảng 1.1: Tình hình huy động vốn + Bảng 1.2: Doanh số cho vay + Bảng 1.3: Bảng tính doanh thu dự án văn phòng cho thuê + Bảng 1.4: Công suất sử dụng văn phòng + Bảng 1.5: Bảng tính dòng tiền của dự án xây dựng văn phòng cho thuê + Bảng 1.6: Bảng tính kế hoạch trả nợ Vietcombank Nội + Bảng 1.7: Các chỉ tiêu tài chính + Bảng 1.8: Các chỉ số doanh lợi + Bảng 1.9: Các chỉ số cơ cấu vốn và tài sản, các chỉ tiêu đòn bấy tài cính + Bảng 1.10: Các hệ số thanh toán (Chỉ số thanh khoản) + Bảng 1.11: Các hệ số hoạt động hiệu quả + Bảng 1.12: Năng lực bộ máy lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chủ chốt + Bảng 1.13: Bảng dòng tiền dự án xây dựng văn phòng cho thuê bằng Excel + Bảng 1.14: Bảng tính dòng tiên dự án khi biến phí tăng 5% + Bảng 1.15: Bảng tính dòng tiền án khi doanh thu giảm 10% + Bảng 2.1: Bảng chấm điểm tài chính các doanh nghiệp xây dựng + Bảng 2.2: Tỷ lệ nhân tố ảnh hưởng tiến độ thi công dự án xây dựng + Bảng 2.3: Quan hệ tương quan giữa các loại nguyên vật liệu chính + Bảng 2.4: Hàm phân bố xác suất các loại vật tư + Bảng 2.5: Tóm tắt thông số của công tác xây lắp công trình SV: Phạm Mạnh Hùng Lớp: Đầu tư 47B Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với sự phát triển nhanh và mạnh của nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế. Trong đó nổi bật là sự gia tăng đáng kể của các dự án đầu tư góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng chung của xã hội. Sở dĩ số dự án đầu tư không ngừng tăng lên trong thời gian qua là do chúng ta đã có một hệ thống tài chính ngân hàng đáp ứng được phần nào nhu cầu vay vốn của các dự án và nhu cầu vay vốn của các dự án ngày càng cao. Tuy nhiên đối với các ngân hàng nói chung và Vietcombank Nội nói riêng thì công tác thẩm định dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, bởi vì thẩm định dự án không chỉ giúp cho chính ngân hàng mình tài trợ được những dự án tốt, mà còn giúp chủ đầu tư tìm kiếm lợi nhuận và tăng hiệu quả kinh tế xã hội, vì vậy công tác thẩm định dự án luôn được Vietcombank Nội đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng. Tuy nhiên thẩm định luôn là một lĩnh vực khó đòi hỏi chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tế, đặc biệt là chưa có một sự tách biệt trong việc thẩm định từng loại dự án trong các lĩnh vực khác nhau tại Vietcombank Nội. Hiện nay có một sự gia tăng đáng kể các dự án đầu tư xây dựng các văn phòng cho thuê do nhu cầu thuê văn phòng cao tại đô thị lớn như Nội và một số đô thị lân cận, và số dự án này xin vay vốn ngân hàng Vietcombank Nội là rất nhiều. Trong quá trình thực tập và nghiên cứu, em thấy công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê cần tìm hiểu một cách sâu sắc và toàn diện hơn, chính vì vậy em chọn đề tài chuyên đề : “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Nội”. Chuyên đề gồm hai chương: Chương I: Thực trạng thẩm định các dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Vietcombank Nội Chương 2: Một số giải pháp hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Vietcombank Nội. Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Từ Quang Phương, và các cán bộ thẩm định tại Vietcombank Nội đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này! SV: Phạm Mạnh Hùng Lớp: Đầu tư 47B 1 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI VIETCOMBANK NỘI 1.1. Tóm tắt quá trình hình thành và tình hình hoạt động của Vietcombank Nội 1.1.1.Lịch sử hình thành Vietcombank Nội NHNT Nội là một chi nhánh cấp 1 của NHNT Việt Nam, được thành lập vào ngày 01/03/1985 theo quyết định số 177/NH – QĐ của Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. NHNT Nội là một đại diện pháp nhân của NHNT Việt Nam, tên giao dịch tiếng Anh là Vietcombank Nội, có con dấu riêng, trực tiếp giao dịch kinh doanh, hạch toán nội bộ, hoạt động kinh doanh tiền tệ và quản lý ngân hàng, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và những cam kết của mình. Giao dịch mọi hoạt động dưới sự quản lý của Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và sự điều hành của giám đốc chi nhánh. 1.1.2.Mạng lưới hoạt động của Vietcombank Nội - Trụ sở chính: 344 Bà Triệu – Nội. - Các phòng giao dịch: + PGD số 1: 2 Hàng Bài – Nội. + PGD số 2: 14 Trần Bình Trọng – Nội. + PGD số 3: 1 Hàng Đồng – Nội. + PGD số 4: 36 Hoàng Cầu – Nội. + PGD số 5: Khu CC2 khu đô thị Bắc Linh Đàm – Nội. + PGD số 6: 277 Nguyễn Trãi. + PGD số 7: Tầng 1 toà nhà 434 Trần Khát Chân. + PGD Bát Đàn: 48 Bát Đàn. + PGD Yết Kiêu: 14 Yết Kiêu. + Quầy giao dịch sân bay quốc tế Nội Bài: Tầng 1 Sân bay Quốc tế Nội Bài SV: Phạm Mạnh Hùng Lớp: Đầu tư 47B 2 Chuyên đề tốt nghiệp 1.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức Vietcombank Nội Nguồn: Phòng hành chính nhân sự Vietcombank Nội Ban giám đốc: Bao gồm 1 Giám đốc và 4 Phó Giám đốc. Các phòng ban trực thuộc: Phòng Khách hàng: Phát triển kinh doanh, cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng, củng cố và mở rộng quan hệ đối với các khách hàng là doanh nghiệp trên địa bàn thuộc quyền quản lý hiện tại của chi nhánh. SV: Phạm Mạnh Hùng Lớp: Đầu tư 47B 3 P h ò n g k h á c h h à n g P h ò n g q u ả n l ý r ủ i r o t í n d ụ n g P h ò n g d ị c h v ụ n g â n h à n g P h ò n g t h a n h t o á n t h ẻ P h ò n g n g â n q u ỹ P h ò n g t h a n h t o á n x u ấ t n h ậ p k h ẩ u P h ò n g k ế t o á n t à i c h í n h P h ò n g h à n h c h í n h n h â n s ự P h ò n g k i ể m t r a n ộ I b ộ P h ò n g t i n h ọ c P h ò n g t í n d ụ n g t h ể n h â n P h ò n g t ổ n g h ợ p P h ò n g q u ả n l ý n ợ G i á m đ ố c P h ó g i á m đ ố c 4 P h ó g i á m đ ố c 1 P h ó g i á m đ ố c 2 P h ó g i á m đ ố c 3 Chuyên đề tốt nghiệp Phòng dịch vụ Ngân hàng: Huy động tiết kiệm đồng Việt Namngoại tệ, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu đồng Việt Namngoại tệ, chi trả tiền kiều hối & chuyển tiền đi nước ngoài, mua bán ngoại tệ , nhận gửi và thanh toán séc nhờ thu của cá nhân, quản lý đại lý thu đổi ngoại tệ, trực tiếp thu chi tiền mặt của khác hàng gửi , rút tiền tiết kiệm VNĐ, ngoại tệ, kỳ phiếu ngoại tệ, tài khoản ngoại tệ cá nhân. Phòng thanh toán thẻ: có chức năng nhiệm vụ phát hành và thanh toán các loại thẻ Vietcombank theo thể lệ quy định. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ Marketing khách hàng về thẻ. Phát triển và quản lý các cơ sở chấp nhận thẻ, quản lý các máy rút tiền tự động ATM được giao. Phòng ngân quỹ: có chức năng nhiệm vụ thu chi kiểm đếm toàn bộ đồng Việt Nam, ngoại tệ của khách hàng có mở tài khoản hoạt động tại Chi nhánh. Giúp các đơn vị nhận biết ngoại tệ thật,giả. Tham gia ban quản lý quỹ ATM. Quản lý kho quỹ của Chi nhánh. Phòng Thanh toán xuất nhập khẩu: Mở L/C và thanh toán hàng xuất, nhập khẩu, chuyển tiền đi nước ngoài., nhờ thu hàng nhập khẩu, thông báo L/C xuất khẩu, kiểm tra chứng từ L/C hàng xuất, thanh toán L/C hàng xuất, nhận và xử lý nhờ thu hàng xuất, quản lý mẫu chữ ký của ngân hàng nước ngoài, làm các báo cáo thanh toán hàng xuất và nhập, bảo lãnh trong nước, ngoài nước, giữ tài khoản ký quỹ mở L/C hàng nhập giữ tài khoản ngoại bảng L/C nhập khẩu, xuất khẩu Phòng kế toán tài chính: có chức năng xử lý nghiệp vụ chuyển tiền,quản lý tài khoản khách hàng là các tổ chức, các doanh nghiệp,quản lý chi tiêu nội bộ. Phòng Hành chính – Nhân sự: Có chức năng theo dõi công tác nhân sự và công tác hành chính quản trị của chi nhánh theo chỉ đạo của Ban Giám đốc. Phòng kiểm tra nội bộ: có trách nhiệm kiểm tra hoạt động tín dụng bảo lãnh, kiểm tra hoạt động hay động vốn, phát hành thẻ, các hoạt động dịch vụ ngân hàng khác, hoạt động kế toán – ngân quỹ và hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu. Phòng tin học: có chức năng quản lý hệ thống mạng, thiết lập cài đặt các phần mềm hệ thống mạng, thiết lập hệ thống bảo mật. Viết các chương trình trợ giúp cho SV: Phạm Mạnh Hùng Lớp: Đầu tư 47B 4 Chuyên đề tốt nghiệp hoạt động nghiệp vụ, nhận truyền dữ liệu, back up dữ liệu, kiểm tra hệ thống truyền thông giữa các chi nhánh, phòng giao dịch… Phòng tín dụng thể nhân: thực hiện cấp tín dụng và các dịch vụ ngân hàng đối với đối tượng là khách hàng là thể nhân. Phòng tổng hợp: có chức năng kinh doanh vốn và ngoại tệ, Marketing, quan hệ công chúng… Các phòng giao dịch: Huy động tiết kiệm đồng Việt Namngoại tệ, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu đồng Việt Namngoại tệ, dịch vụ thu đổi ngoại tệ và trả tiền kiều hối, dịch vụ phát hành thẻ, thanh toán thẻ tín dụng quốc tế, nhận gửi và thanh toán sé nhờ thu của cá nhân, quản lý các tài khoản tiền gửi cá nhân đồng Việt Namngoại tệ, cho vay thế chấp, cầm cố tài sản. 1.1.4.Các hoạt động chủ yếu của Vietcombank Nội Nhận tiền gửi: Mở tài khoản vãng lai, tài khoản có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu. Bốn loại dịch vụ trên đều được thực hiện cả bằng nội tệ và ngoại tệ mạnh như USD, bảng Anh, Mác Đức, Frăng Pháp…. Chuyển tiền: Chuyển tiền trong nước và quốc tế với nhiều loại hình: chuyển tiền nhanh Money Gram, chuyển tiền bằng điện, chuyển tiền bằng thư… Cấp tín dụngtài trợ dự án đầu tư: cung cấp tất cả các loại tín dụng ngắn, trung và dài hạn, tham gia tài trợ hoặc đồng tài trợ cho các dự án xuất nhập khẩu… Bảo lãnh: thực hiện các ngiệp vụ bảo lãnh và tái bảo lãnh cho các khoản vay tài chính và vay thương mại, bảo lãnh hàng trả chậm, bảo lãnh tiền đặt cọc, đấu thầu quốc tế, bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Thanh toán xuất nhập khẩu: NHNT đã xây dựng mạng lưới thanh toán khắp toàn cầu với các nghiệp vụ liên quan đến các phương thức thanh toán quốc tế như: thư tín dụng, uỷ thác thu, chuyển tiền… Chuyển đổi ngoại tệ: mua bán, chuyển đổi ngoại tệ, thực hiện các nghiệp vụ Forward, Swap… Phát hành và thanh toán thẻ: NHNT thực hiện làm đại lý thanh toán các loại thẻ quốc tế như VISA, Master Card, JCB, và American express. Ngoài ra NHNT còn SV: Phạm Mạnh Hùng Lớp: Đầu tư 47B 5 [...]... trạng công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Vietcombank Nội 1.2.1 Sự cần thiết thẩm định dự án nói chung và thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê nói riêng tại Vietcombank Nội Đối với các ngân hàng nói chung hay với Vietcomk Nội nói riêng thì công tác thẩm định dự án là một trong những biện pháp cơ bản để phòng ngừa rủi ro trong quá trình cho vay vốn tài trợ dự án Như... thì nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án này là vô cùng cần thiết 1.2.2 Đặc điểm của dự án xây dựng văn phòng cho thuê cần lưu ý trong quá trình thẩm định Thứ nhất: Đặcđiểm tính chất đặc thù của dự án xây dựng - Các dự án xây dựng công trình dân dụngcông nghiệp có thể gồm các dự án xây dựng khu chung cư, xây dựng văn phòng (để bán hoặc cho thuê) ; các dự án xây dựng khu đô thị hoặc và... tích cho thuê dự án qua các năm để tính toán Ví dụ với dự án trên: Bảng 1.4: Công suất sử dụng văn phòng Năm 1 2–3 4 5 6 trở đi Diện tích cho thuê văn phòng 35% 75% 80% 85% 90% Cho thuê bãi đỗ xe, cho thuê hội 100% 100% 100% 100% 100% nghị, tiệc cưới Nguồn: Báo cáo thẩm định dự án xây dựng văn phòng (Tổ thẩm định) Chi phí của dự án xây dựng văn phòng được cán bộ thẩm định tính toán dựa trên hai chi. .. xây dựng văn phòng tại VCB HN Thẩm định dự án theo trình tự: Đây là một phương pháp thẩm định được áp dụng rất phổ biến trong việc thẩm định các dự án xây dựng văn phòng cho thuê Đó là việc thẩm định từ tổng quát đến chi tiết Khi thẩm định một dự án xây dựng văn phòng cho thuê thì cán bộ thẩm định sẽ thẩm định những yếu tố cần của dự án trước, những yếu tố ban đầu để dự án có thể được thực hiện như... khách hàng thông qua hình thức khách hàng ứng trước một phần tiền mua (hoặc thuê) công trình sản phẩm ngay khi dự ánđủ căn cứ pháp lý để thực hiện triển khai xây dựng 1.2.3.Quy trình thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Vietcombank Nội SV: Phạm Mạnh Hùng Lớp: Đầu tư 47B 14 Chuyên đề tốt nghiệp Sơ đồ 1.2: Quy trình thẩm định dự án tại Vietcombank Nội: Chủ dự án xây dựng (khách hàng) ... thác thường xuyên Vốn đầu tư xây dựng ban đầu bao gồm các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình Chi phí khai thác công trình dự án thường xuyên hàng năm thường bao gồm: - Chi phí duy tu, bảo dưỡng các công trình xây dựng của dự án chưa bán hoặc cho thuê, thuê mua - Chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hạ tầng cơ sở hàng năm - Chi phí cho ban quản lý công trình dự án trong giai đoạn đưa vào... 14 6-2 004/TNMTNĐ-HĐTĐTN ngày 07/12/2004 giữa sở tài nguyên môi trường và nhà đất NộiCông ty - Nghị quyết số 50NQ/HĐQT-TCT ngày 21/09/2004 của Tổng Công ty về thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng tổ hợp Văn phòng, khách sạn và căn hộ cho thuê tại 152 Kim Mã - Nội của Công ty - Công văn số 1220/SXD-TĐ của Sở Xây Dựng Nội ngày 13/09/2005 V/v kết quả thẩm định thiết kế cơ sở xây dựng tổ hợp văn. .. Tp Nội v/v chấp thuận quy hoạch mặt bằng và thiết kế tại 152 Kim Mã - Nội - Công văn số 1466/KDNS-KT ngày 24/07/2004 của Công ty kinh doanh nước sạch – Sở giao thông công chính Nội về thoả thuận cấp nước cho dự án đầu tư xây dựng tổ hợp Văn phòng, khách sạn và căn hộ cho thuê tại 152 Kim Mã - Nội - Công văn số 585/TNMTNĐ-QLMT ngày 02/03/2005 của Sở Tài Nguyên Môi trường và nhà đất Nội. .. tương tự, phải dựa vào đặc điểm của loại hình doanh nghiệp (chủ dự án) , đặc điểm từng dự án cụ thể để áp dụng linh hoạt 1.2.5 Nội dung thẩm định chi tiết dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Vietcombank Nội 1.2.5.1 Thẩm định khách hàng (chủ dự án) Thứ nhất: Cán bộ thẩm định sẽ đánh giá được doanh nghiệp thuộc loại hình doanh nghiệp nào, thành phần kinh tế nào, và luật nào sẽ điều chỉnh hành vi hoạt... quyết định cho vay dự án Không đạt Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Từ chối cho vay SV: Phạm Mạnh Hùng Nguồn: Phòng Khách hàng VCB HN Lập hợp đồng tín dụng với chủ dự án Lớp: Đầu tư 47B Chuyên đề tốt nghiệp 15 Thứ nhất: Khi khách hàng đề xuất vay vốn cho dự án thì phòng khách hàng sẽ tiếp nhận hồ sơ xin vay vốn Trưởng, phó phòng hoặc cán bộ phòng khách hàng sẽ thông báo cho khách hàng . chuyên đề : Hoàn thiện công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội . Chuyên đề gồm hai. công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Vietcombank Hà Nội 1.2.1. Sự cần thiết thẩm định dự án nói chung và thẩm định dự án xây dựng văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội, Hoàn thiện công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội, Hoàn thiện công tác thẩm định dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội, Thanh toán xuất nhập khẩu và bảo lãnh, Thẩm định tính pháp lý của dự án, Những thành tựu đạt được, Những mặt còn tồn tại và nguyên nhân, Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định khía cạnh kĩ thuật dự án :, Xác định thời hạn trả nợ, phương thức trả nợ, Kiến nghị với Vietcombank Hà Nội

Từ khóa liên quan