0

GIÁO án THỂ dục lớp 2 cả năm SOẠN THEO VNEN

70 2,396 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2015, 22:02

Giáo án khối 2 Thứ ngày tháng năm 2010 tuần 01 Bài 1: giới thiệu nội dung học - trò chơi diệt các con vật có hại I.Mục tiêu: - Giới thiệu nội dung học của chơng trình lớp 2 . Yêu cầu biết đợc một số nội quy trong giờ tập thể dục, biết tên 4 nội dung cơ bản của của chơng trình thể dục lớp 2. - Trò chơi diệt các con vật có hại . Thực hiện đúng yêu cầu của trò chơi . II.Địa điểm,ph ơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh an toàn nơi tập - Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1.Phần mở đầu: (5- 8 phút) 2.Phần cơ bản: (18- 22 phút) 3.Phần kết thúc: (3- 5 phút ) - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học. - Cho lớp tại chổ hát 1 bài. - Cho lớp ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng, điểm số, giậm chân tại chổ -đứng lại. - GV điều khiển, quan sát ,sữa sai. - Hớng dẫn HS cách chào,báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học. * Trò chơi diệt các con vật có hại GV nêu tên trò chơi, hớng dẫn cách chơi và luật chơi. Sau đó GV cho chơi thử, rồi tổ chức chơi. - Cho HS đứng tại chổ vỗ tay hát 1-2 bài. - Hệ thống lại bài - GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà - Xuống lớp GV hô thể dục - Tập trung thành 3 hàng ngang, lắng nghe. - Tại chổ hát 1 bài. - Tham gia tập luyện - Thực hiện theo hớng dẫn - Tham gia chơi vui vẻ, an toàn. - Đứng tại chỗ vỗ tay hát 1- 2 bài - Hệ thống lại bài - Lắng nghe - Đồng thanh hô khỏe Thứ ngày tháng năm 2009 tuần 01 Bài 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng , điểm số, chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp. I.Mục tiêu: Trang 1 Giáo án khối 2 - Ôn một số kỉ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1.Yêu cầu biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, điểm dúng số của mình. - Học cách chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp và kết thúc giờ học.Yêu cầu thực hiện đợc ở mức tơng đối. II.Địa điểm,ph ơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh an toàn nơi tập - Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1.Phần mở đầu: (5- 8 phút) 2.Phần cơ bản: (18- 22 phút) 3.Phần kết thúc: (3- 5 phút ) - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học. - Cho lớp tại chổ hát 1 bài. - Cho lớp ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng, điểm số, giậm chân tại chổ -đứng lại. - GV điều khiển, quan sát ,sữa sai. - Hớng dẫn HS cách chào,báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học. * Trò chơi: Diệt các con vật có hại GV nêu tên trò chơi, hớng dẫn cách chơi và luật chơi. Sau đó GV cho chơi thử, rồi tổ chức chơi. - Cho HS đứng tại chổ vỗ tay hát 1-2 bài. - Hệ thống lại bài - GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà - Xuống lớp GV hô thể dục - Tập trung thành 3 hàng ngang, lắng nghe. - Tại chổ hát 1 bài. - Tham gia tập luyện - Thực hiện theo hớng dẫn - Tham gia chơi vui vẻ, an toàn. - Đứng tại chỗ vỗ tay hát 1- 2 bài - Hệ thống lại bài - Lắng nghe - Đồng thanh hô khỏe Thứ ngày tháng năm2010 Tuần 02 Bài 3: dàn hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm đứng nghỉ - trò chơi qua đờng lội I.Mục tiêu: - Ôn một số kĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1. Yêu cầu biết cách tập hợp hàng dọc, đứng đúng vào vị trí, biết dóng thẳng hàng dọc. - Biết cách điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Biết cách dàn hàn ngang, dồn hàng ở mức tơng đối. -Trò chơi qua đờng lội . Biết cách tham gia trò chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi. II.Địa điểm, ph ơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng,vệ sinh an toàn nơi tập - Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi và kẻ sân cho trò chơi. III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp : Trang 2 Giáo án khối 2 Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động H/S 1.Phần mở đầu: (6- 8 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) 3.Phần kết thúc: (3- 5 phút) - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học (2-3 phút) - Cho lớp khởi động các khớp.(3-5 phút) - Cho lớp ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, giậm chân tại chổ - đứng lại (1-2 lần) - GV điều khiển, quan sát, sữa sai. - Cho thực hiện dàn hàng ngang, dồn hàng (2-3 lần). - GV điều khiển 1 lần sau đó lớp tr- ởng điều khiển, GV quan sát, sữa sai. * Trò chơi (5-7 phút ): - GV nêu tên trò chơi, hớng dẫn cách chơi và luật chơi. - Cho HS đứng tại chổ vỗ tay hát 1-2 bài. - Hệ thống lại bài - GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà - Xuống lớp : GV hô thể dục - Tập trung thành 3 hàng ngang, lắng nghe. - Tại chổ quay các khớp . - Tham gia tập luyện - Thực hiện theo hớng dẫn - Cả lớp thực hiện - Tham gia chơi vui vẻ, an toàn. - Đứng tại chỗ vỗ tay hát 1- 2 bài - Hệ thống lại bài - Lắng nghe - Đồng thanh hô khỏe Thứ ngày tháng năm 2010 Tuần 02 Bài 4: đhđn - trò chơi nhanh lên bạn ơi I.Mục tiêu: - Ôn một số kĩ năng ĐHĐN. Biết cách điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Biết cách dàn hàn ngang, dồn hàng ở mức tơng đối. - Ôn trò chơi nhanh lên bạn ơi . Biết cách tham gia trò chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi. II.Địa điểm, ph ơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh an toàn nơi tập - Phơng tiện: chuẩn bị 1 còi và kẻ sân cho trò chơi nhanh lên bạn ơi. III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động H/S Trang 3 Giáo án khối 2 1.Phần mở đầu: (6- 8 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) 3.Phần kết thúc: (3-5 phút) - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/c của giờ học (1-2 phút) - Ôn tập cách báo cáo và HS cả lớp chúc GV khi nhận lớp. - Cho lớp khởi động các khớp (3-5 phút) - Giậm chân tại chỗ (1-2 phút) - Cho lớp ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái (1-2 lần) - GV điều khiển, quan sát, sữa sai. - Cho thực hiện dàn hàng ngang, dồn hàng (2-3 lần). - GV điều khiển 1 lần sau đó lớp tr- ởng điều khiển, GV quan sát, sữa sai. * Trò chơi (5-7 phút ): - GV nêu tên trò chơi, hớng dẫn cách chơi và luật chơi. - Cho H/s đi thờng theo nhịp. - Hệ thống lại bài - GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà - GV xuống lớp - Tập trung thành 3 hàng ngang, lắng nghe. - Thực hiện 2-3 lần - Tại chổ quay các khớp. - Thực hiện động tác - Tham gia tập luyện - Thực hiện theo hớng dẫn - Cả lớp thực hiện - Tham gia chơi vui vẻ, an toàn. - Đi theo nhịp 1-2 vòng - Hệ thống lại bài - Lắng nghe - Đồng thanh hô khỏe Thứ ngày tháng năm2010 Tuần 03 Bài 5: quay phải, quay trái-trò chơi nhanh lên bạn ơi I.Mục tiêu: - Tiếp tục ôn một số kĩ năng ĐHĐN. Y/c thực hiện chính xác và đẹp hơn giờ trớc. - Học quay phải, quay trái.Yêu cầu thực hiện đợc động tác tơng đối đúng kĩ thuật, ph- ơng hớng và không để mất thăng bằng. - Ôn trò chơi nhanh lên bạn ơi.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đúng luật. II.Địa điểm, ph ơng tiện : - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh an toàn nơi tập - Phơng tiện: chuẩn bị 1 còi và kẻ sân cho trò chơi nhanh lên bạn ơi. III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động H/S Trang 4 Giáo án khối 2 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/c của giờ học (2-3 phút) - Ôn tập cách báo cáo và HS cả lớp chúc GV khi nhận lớp. - Chạy nhẹ một vòng sân - Trò chơi làm theo tín hiệu - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1- hết. - Học quay phải, quay trái.GV làm mẫu động tác cho H làm theo. - GV điều khiển, quan sát, sữa sai - Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn. GV nhận xét biểu dơng. - Cũng cố lại nội dung. * Trò chơi Nhanh lên bạn ơi - Cho chơi thử sau đó chơi chính thức - GV nhận xét, biểu dơng. - Đứng tại chỗ vỗ tay hát. - Hệ thống lại bài - GV nhận xét giờ học - Xuống lớp : GV hô thể dục - Tập trung thành 3 hàng ngang, lắng nghe. - Thực hiện 2-3 lần - Thực hiện - Chơi - Tham gia tập luyện - Quan sát, làm theo. - Thực hiện - Thi đua - Cũng cố - Tham gia chơi vui vẻ, an toàn. - 1-2 bài - Trả lời - Lắng nghe - Đồng thanh hô khỏe Thứ ngày tháng năm2010 Tuần 03 Bài 6: ÔN ĐHĐN - động tác vơn thở và tay I.Mục tiêu: - Ôn quay phải, quay trái. Bớc đầu biết cách thực hiện quay phải quay trái - Học 2 động tác tay vơn thở và tay . Yêu cầu biết cách thực hiện 2 động tác của bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi qua đờng lội . Biết cách tham gia trò chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi. II.Địa điểm, ph ơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh an toàn nơi tập - Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động HS 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/c của giờ học (2-3 phút) - Tại chỗ hát và vỗ tay. - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp - Ôn quay phải, quay trái. GV điều khiển 1-2 lần, quan sát, sữa sai * Học động tác vơn thở. GV nêu tên động tác, giải thích và làm mẫu. - Tập trung, lắng nghe. - Hát 1- 2 bài - Thực hiện - Tham gia tập luyện - Tập trung lắng nghe Trang 5 Giáo án khối 2 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - GV làm mẫu động tác vừa hô cho HS làm theo. - GV điều khiển, quan sát, sữa sai. * Học động tác tay.(tơng tự) GV nêu tên động tác, giải thích và làm mẫu động tác, vừa làm mẫu vừa cho HS làm theo. - GV điều khiển, quan sát, sữa sai. - Tập hợp lớp GV điều khiển cũng cố lại 2 động tác vừa học. * Trò chơi Qua đờng lội. - GV nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Cho chơi thử sau đó chơi chính thức - Tại chỗ hát và vỗ tay theo nhịp. - Hệ thống lại bài - GV nhận xét giờ học - Xuống lớp : GV hô thể dục - Thực hiện theo GV - Thực hiện động tác. - Tập trung lắng nghe - Thực hiện theo GV - Thực hiện động tác. - Tập trung lắng nghe - Tham gia chơi trò chơi - Hát 1- 2 bài - Trả lời - Lắng nghe - Đồng thanh hô khỏe Thứ ngày tháng năm2010 Tuần 03 Bdnk-td: quay phải, quay trái - trò chơi I.Mục tiêu: - Tiếp tục ôn một số động tác ĐHĐN: quay phải, quay trái. Y/c thực hiện động tác ở mức tơng đối chính xác và đúng hớng. - Ôn trò chơi Nhanh lên bạn ơi.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động, đúng luật. II.Địa điểm, ph ơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh an toàn nơi tập - Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi và kẻ sân cho trò chơi nhanh lên bạn ơi. III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động H/S Trang 6 Giáo án khối 2 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/c của giờ học (2-3 phút) - Khởi động chung - Trò chơi Diệt các con vật có hại - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1- hết. Tập báo cáo 1-2 lần. - Ôn quay phải, quay trái. - GV điều khiển, quan sát, sữa sai - Chia tổ tập luyện. GV quan sát, sữa sai - Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn. GV nhận xét biểu dơng. - Cũng cố lại nội dung. * Trò chơi Nhanh lên bạn ơi - Cho chơi thử sau đó chơi chính thức - GV nhận xét, biểu dơng. - Thực hiện động tác thả lỏng. - Hệ thống lại bài - GV nhận xét giờ học - Xuống lớp : GV hô thể dục - Tập trung, lắng nghe. - Xoay các khớp - Chơi - Tham gia tập luyện - Tập luyện. - Thực hiện - Thi đua - Cũng cố - Tham gia chơi vui vẻ, an toàn. - Làm theo hớng dẫn - Trả lời - Lắng nghe - Đồng thanh hô khỏe Thứ ngày tháng 09 năm 2010 Tuần 04 Bài 7: động tác chân-trò chơi kéo ca lừa xẻ I.Mục tiêu: - Ôn 2 động tác vơn thở và tay. Yêu cầu biết cách thực hiện 2 động tác của bài thể dục phát triển chung. - Học động tác chân. Yêu cầu bớc đầu thực hiện đợc động tác ở mức tơng đối đúng. - Ôn trò chơi Kéo ca lừa xẻ. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động. II.Địa điểm, ph ơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh an toàn nơi tập - Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động H/S 1.Phần mở đầu: (6 -10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/c của giờ học (2-3 phút) - Chạy nhẹ trên địa hình tự nhiên. ( 50 - 60 m) - Đi thờng theo vòng tròn hít thở sâu - Kiểm tra bài củ. - Ôn 2 động tác vơn thở và tay.(2x8 n ). - Tập trung, lắng nghe. - Thực hiện - Tập luyện. - 2-3 H Trang 7 Giáo án khối 2 3.Phần kết thúc: ( 4- 6 phút) GV điều khiển 1-2 lần, quan sát, sữa sai * Học động tác chân. GV nêu tên động tác, giải thích và làm mẫu chậm cho H bắt chớc làm theo. - GV điều khiển, quan sát, sữa sai.(2lần x 8nhịp). - Cho thi đua giữa các tổ. GV nhận xét biểu dơng. - Tập hợp lớp GV điều khiển cũng cố lại 3 động tác vừa học. * Ôn trò chơi Kéo ca lừa xẻ. - GV nhắc lại cách chơi. Cho cả lớp cùng chơi. GV nhận xét, biểu dơng. - Thực hiện động tác thả lỏng. - Hệ thống lại bài - GV nhận xét giờ học - Thực hiện động tác. - Thực hiện theo GV - Thực hiện động tác. - Cũng cố - Tập trung lắng nghe - Tham gia chơi trò chơi - Thả lỏng các cơ - Trả lời - Lắng nghe Thứ ngày tháng 09 năm2010 Tuần 04 Bài 8 động tác lờn - trò chơi kéo ca lừa xẻ I.Mục tiêu: - Ôn 3 động tác vơn thở, tay, chân. Yêu cầu biết cách thực hiện 3 động tác của bài thể dục phát triển chung. - Học động tác lờn. Yêu cầu bớc đầu thực hiện động tác tơng đối đúng. - Ôn trò chơi Kéo ca lừa xẻ.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi II.Địa điểm, ph ơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh an toàn nơi tập - Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi. III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động H/S Trang 8 Giáo án khối 2 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/c của giờ học (2-3 phút). - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên (50 - 60 m) - Đi thờng theo vòng tròn hít thở sâu. - Ôn lại 3 động tác vơn thở, tay và chân. (2lần x 8 nhịp). GV điều khiển và làm mẫu cho H làm theo. - Cho lớp thực hiện lớp trởng đkhiển. GV quan sát sữa sai. - Học động tác lờn.(Nh cách dạy động tác chân) - Ôn 4 động tác vơn thở, tay, chân, lờn. GV đkhiển 1-2 lần. - Lần 2-3 LT đkhiển GV quan sát, sữa sai - Cũng cố lại nội dung. * Trò chơi Kéo ca lừa xẻ. - GV nhắc lại cách chơi. Cho chơi thử sau đó chơi chính thức - GV nhận xét, biểu dơng. - Thực hiện động tác thả lỏng. - Hệ thống lại bài - GV nhận xét giờ học - Xuống lớp : GV hô thể dục - Tập trung, lắng nghe. - Thực hiện - Thực hiện - Tham gia tập luyện - Tập luyện. - Thực hiện - Tham gia tập luyện - Cũng cố - Tham gia chơi vui vẻ, an toàn. - Làm theo hớng dẫn - Trả lời - Lắng nghe - Đồng thanh hô khỏe Thứ ngày tháng 09 năm2010 Tuần 05 Bài 9 : ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung I.Mục tiêu: - Ôn 4 động tác vơn thở, tay, chân, lờn. Yêu cầu biết cách thực hiện 4 động tác của bài thể dục phát triển chung. - Ôn trò chơi Kéo ca lừa xẻ.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi. II.Địa điểm, ph ơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh an toàn nơi tập - Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi. III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động HS Trang 9 Giáo án khối 2 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) 3.Phần kết thúc: (4-6 phút) - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung y/c của giờ học (2-3 phút). - Đứng vỗ tay và hát. - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp - Kiểm tra bài củ. - Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngợc lại. GV đkhiển hớng dẫn cách di chuyển đội hình.(2-3 lần) - Ôn lại 4 động tác vơn thở, tay chân và l- ờn.(2lần x 8 nhịp). - GV điều khiển và làm mẫu cho H làm theo. - Cho lớp thực hiện lớp trởng đkhiển. GV quan sát sữa sai. - Tập hợp lớp cho thi đua giữa các tổ. GV nhận xét, biểu dơng. - Cũng cố lại nội dung. * Trò chơi Kéo ca lừa xẻ. - GV nhắc lại cách chơi. Cho chơi thử sau đó chơi chính thức - Thực hiện động tác thả lỏng. - Hệ thống lại bài - GV nhận xét giờ học - Xuống lớp : GV hô thể dục - Tập trung, lắng nghe. - Hát 1-2 bài - Thực hiện - 2-5 H - Tham gia tập luyện - Tập luyện. - Thực hiện - Tham gia tập luyện - Thi đua, trình diễn - Cũng cố - Tham gia chơi vui vẻ, an toàn. - Làm theo hớng dẫn - Trả lời - Lắng nghe - Đồng thanh hô khỏe Thứ ngày tháng 09 năm2010 Tuần 05 Bài 10 động tác bụng, chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngợc lại I.Mục tiêu: - Ôn 4 động tác vơn thở, tay, chân, lờn, học mới động tác bụng. Yêu cầu biết cách thực hiện 4 động tác của bài thể dục phát triển chung. - Ôn trò chơi Kéo ca lừa xẻ.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi II.Địa điểm, ph ơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh an toàn nơi tập - Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi. III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động HS Trang 10 [...]... và phơng pháp lên lớp : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động HS 27 Trang Giáo án khối 2 1.Phần mở đầu - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của - Tập trung, lắng nghe (6-10 phút) giờ học - GV cho HS khởi động và ôn lại bài thể dục - HS chạy nhẹ nhàng 1 đã học vòng và ôn bài thể dục 2. Phần cơ bản: * Điểm số 1 -2, 1- 2, theo đội hình vòng (18 -22 phút) tròn theo đội hình hàng ngang: 2- 3 lần - GV nhắc... lớp : Nội dung 23 Hoạt động của GV Hoạt động HS Trang Giáo án khối 2 1.Phần mở đầu - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của (6-10 phút) giờ học - GV cho H khởi động, giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp - Tập lại bài thể dục đã học 2. Phần cơ bản: (18 -22 phút) - Ôn lại cách điểm số 1- 2 , 1- 2 - Đi thờng theo nhịp : Nhịp 1 bớc chân trái , nhịp 2 bớc chân phải GV điều khiển hô nhịp cho HS tập 1- 2. .. dung và phơng pháp lên lớp : Nội dung 21 Hoạt động của GV Hoạt động H/S Trang Giáo án khối 2 1.Phần mở đầu - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của (6-10 phút) giờ học - GV cho HS khởi động, giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp - Tập lại bài thể dục đã học 2. Phần cơ bản: (18 -22 phút) * Điểm số 1- 2, 1- 2, theo đội hình hàng ngang: 2lần - Lần 1 GV hô khẩu lệnh cho HS điểm số Lần 2 thi xem tổ nào thực... - Xuống lớp GV hô: "thể dục" - Tập trung, lắng nghe - HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng và ôn bài thể dục - HS lắng nghe tiếp thu và tham gia chơi trò chơi - HS tập luyện theo yêu cầu của GV - HS thực hiện - HS thả lỏng - Lắng nghe, tiếp thu - Hô : " khoẻ" Thứ ngày tháng 11 năm2 010 Tuần 13 Bài 26 điểm số 1- 2, 1- 2, theo đội hình vòng tròn Trò chơi bịt mắt bắt dê I.Mục tiêu: - Ôn điểm số 1- 2, 1- 2, theo đội... và phơng pháp lên lớp : Nội dung 22 Hoạt động của GV Hoạt động H/S Trang Giáo án khối 2 1.Phần mở đầu - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của (6-10 phút) giờ học - GV cho HS khởi động, giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp - Tập lại bài thể dục đã học 2. Phần cơ bản: (18 -22 phút) - Đi thờng theo nhịp : Nhịp 1 bớc chân trái , nhịp 2 bớc chân phải GV điều khiển hô nhịp cho HS tập 1- 2 lần Sau đó để LT... nghe, tiếp thu - GV nhận xét giờ học, ra bài tập về nhà Thứ ngày tháng 10 năm2 010 Tuần 09 Bài 18 ôn bài thể dục phát triển chung điểm số 1 -2, 1 -2, theo đội hình hàng ngang I.Mục tiêu: - Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung Yêu cầu biết cách thực hiện đợc các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung - Học điểm số 1 -2, 1 -2, theo đội hình hàng ngang Yêu cầu biết và điểm đúng số, rõ ràng, có... III.Nội dung và phơng pháp lên lớp : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động H/S 19 Trang Giáo án khối 2 1.Phần mở đầu - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của (6-10 phút) giờ học Nhắc HS hoàn thiện bài thể dục để giờ sau kiểm tra. (2- 3 phút) - GV cho HS khởi động, giậm chân và chơi trò chơi 2. Phần cơ bản: (18 -22 phút) * Điểm số 1 -2, 1- 2, theo đội hình hàng dọc: 1- 2 lần - GV nhắc cách điểm số, hô... luyện theo yêu cầu của GV - Tập theo đội hình hàng ngang - HS ôn tập theo yêu cầu của GV - Thi đua - HS tham gia chơi - HS thực hiện thả lỏng - Lắng nghe, tiếp thu Thứ ngày tháng 10 năm2 010 Tuần 10 ôn bài thể dục phát triển chung điểm số 1 -2 ,1 -2 I.Mục tiêu: - Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung Yêu cầu biết cách thực hiện đợc các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung - Ôn điểm số 1 -2, ... lên lớp : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động H/S 12 Trang Giáo án khối 2 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2. Phần cơ bản: (18 -22 phút) - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học (2- 3 phút) - Giậm chân, vỗ tay theo nhịp - Khởi động chung - Trò chơi làm theo tín hiệu * Ôn lại 5 động tác vơn thở, tay, chân, lờn và bụng.3- 4 lần(2l x 8 nhịp) - Lần 1 GV điều khiển và làm mẫu cho Hs làm theo - Lần 2- ... pháp lên lớp : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động H/S 13 Trang Giáo án khối 2 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2. Phần cơ bản: (18 -22 phút) - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học (2- 3 phút) - Khởi động chung - Giậm chân, vỗ tay theo nhịp - Kiểm tra bài cũ * Ôn lại 5 động tác vơn thở, tay, chân, lờn và bụng.3- 4 lần(2l x 8 nhịp) - Lần 1 GV điều khiển và làm mẫu cho HS làm theo - Lần 2- 4 lớp trởng . nghe, tiếp thu Thứ ngày tháng 10 năm2 010 Tuần 09 Bài 17 ôn bài thể dục phát triển chung - điểm số 1 -2, 1 -2, theo đội hình hàng dọc I.Mục tiêu: - Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu. ơng pháp lên lớp : Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động H/S Trang 12 Giáo án khối 2 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2. Phần cơ bản: (18 -22 phút) 3.Phần kết thúc: (4-6 phút) - Tập hợp lớp, phổ biến. theo. Trang 16 Giáo án khối 2 * Trò chơi 3.Phần kết thúc: (4-6 phút) cho H làm theo. - GV không làm mẫu mà điều khiển, quan sát, sữa sai uốn nắn cho H. - Ôn bài thể dục: 2lần mỗi lần 2x8 n GV
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án THỂ dục lớp 2 cả năm SOẠN THEO VNEN, GIÁO án THỂ dục lớp 2 cả năm SOẠN THEO VNEN, , II.Địa điểm, phương tiện:

Mục lục

Xem thêm