0

bộ 20 đề thi thử thpt quốc gia môn địa lý

93 4,470 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 12:43

Trang 1 TRƯỜNG THPT N.T MINH KHAI ĐỀ THI THỬ 1 NĂM 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I. (4,0 điểm) 1. Nêu ảnh hưởng của vị trí địa lý đối với tự nhiên nước ta. 2. Giải thích sự khác biệt về khí hậu đông Trường Sơn và Tây Nguyên. Câu II. (6,0 điểm) 1. So sánh địa hình đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao lại có sự khác biệt đó? 2. Trình bày biểu hiện của thiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua thành phần sông ngòi ở nước ta. Câu III. (6,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Diện tích và sản lượng lúa của nước ta (1990-2013) Năm 1990 1995 1999 2006 2013 Diện tích (nghìn ha) 6.042 6.765 7.653 7.324 7.900 Sản lượng (nghìn tấn) 19.225 24.963 31.393 35.859 44.100 1. Hãy tính năng suất lúa của nước ta thời kỳ 1990-2013. 2. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng lúa của nước ta qua thời kỳ 1990-2013. 3. Nhận xét về sự biến động diện tích, sản lượng và năng suất lúa nước ta thời kỳ 1990-2013. Câu IV(4 điểm) 1. Trình bày đặc điểm thiên nhiên đai cận nhiệt gió mùa trên núi. 2. Giải thích tại sao giới động vật tự nhiên nước ta phong phú đa dạng nhưng đang bị giảm sút nghiêm trọng? HẾT Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh Số báo danh:……………………… Trang 2 TRƯỜNG THPT N.T MINH KHAI - – ĐỀ THI THỬ 1 NĂM 2015 (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I 4,0 1 Nêu ảnh hưởng của vị trí địa lý đối với tự nhiên nước ta. 2,0 Ảnh hưởng: - Quy định thiên nước ta là thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa… - Tài nguyên khoáng sản, sinh vật phong phú đa dạng…… - Tạo nên sự phân hóa đa dạng của tự nhiên……… - Nằm trong vùng nhiều thiên tai……. 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Giải thích sự khác biệt về khí hậu đông Trường Sơn và Tây Nguyên 2,0 Lượng mưa: - Đông Trường Sơn: Mưa thu- đông do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, bão, áp thấp, dải hội tụ nhiệt đới. Thời kỳ này Tây Nguyên là nùa khô: - Tây Nguyên: Mưa vào mùa hạ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Lúc này đông tRường Sơn nhiều nơi chịu tác động của gió phơn khô nóng. Nhiệt độ: - Có sự chênh lệch giữa hai vùng: Đông trường Sơn nhiệt cao hơn (ảnh hưởng của gió phơn); Tây nguyên nhiệt thấp hơn do ảnh hưởng của độ cao 1,0 1,0 II 6,0 1 So sánh địa hình đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao lại có sự khác biệt đó? 4,0 So sánh Giống nhau - Đều được hình thành tạ các vùng sụt võng theo các đứt gãy sâu. - Hình thành và phát triển do phù sa sông bồi tụ trên vùng biển nông, thềm lục địa mở rộng. Địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, hướng nghiêng chung TB-ĐN. Hiện nay cả hai đồng bằng vẫn tiếp tục mở rộng Khác nhau - Nguyên nhân hình thành: ĐBSH do sông Hồng, S.Thái Bình bồi đắp; ĐBSCL do S. Tiền và S. Hậu bồi đắp. - Diện tích: ĐBSH nhỏ hơn ĐBSCL(dẫn chứng) - Độ cao: ĐBSH cao hơn ĐBSCL (dẫn chứng) 1,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Trang 3 - Địa hình: ĐBSH nhiều ô trũng ngập nước, ruộng bậc cao bạc màu, đòi núi sót cồn cát, bãi bồi, có đê ngăn lũ; ĐBSCL nhiều vùng trũng lớn, gờ đất cao ven sông, cồn cát ven biển, sông ngòi, kênh rạch dày đặc. Giải thích Sự khác biệt về địa hình của hai đồng bằng do: - Biên độ sụt võng khác nhau (dẫn chứng) - Khả năng bồi tụ khác nhau (dẫn chứng) - Tác động của con người (dẫn chứng) 1,0 2 Trình bày biểu hiện của thiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua thành phần sông ngòi ở nước ta. 2,0 - Mạng lưới sông ngòi dày đặc: + Có 2360 con sông chiều dài trên 10km. + Dọc bờ biển, trung bình 20km gặp một cửa sông. + Sông ngòi nhiều nhưng phần lớn là sông nhỏ. - Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa: + Tổng lượng nước 839 tỷ m 3 /năm. + Tổng lượng phù sa hàng năm 200 triệu tấn. - Chế độ nước theo mùa: + Mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa cạn tương ứng với mùa khô. + Chế độ dòng chảy diễn biến thất thường. 1,0 0,5 0,5 III 6,0 a Hãy tính năng suất lúa của nước ta thời kỳ 1990-2013 Năng suất lúa của nước ta NS = SL/DT (tạ/ha) Đơn vị:(tạ/ha) Năm 1990 1995 1999 2006 2013 Năng suất 31,8 36,9 41,0 48,9 55,8 1,0 0,5 0,5 b Xử lý số liệu và vẽ biểu đồ 3,0 Tốc độ tăng trưởng DT, SL, NS Đơn vị:% Năm 1990 1995 1999 2006 2013 Diện tích 100 112 127 121 131 Năng suất 100 130 163 186 244 Sản lượng 100 116 129 154 175 Vẽ biểu đồ 1,0 2,0 c Nhận xét 2,0 - Diện tích, sản lượng, năng suất lúa nước ta 1990-2013 có sự biến động. - Sản lượng, năng suất tăng liên tục, diện tích cũng có xu hướng tăng chung nhưng năm 2006 có xu hướng giảm (dẫn chứng) - Tốc độ tăng trưởng của sản lượng cao nhất 299%, đến năng suất 175%, thấp nhất là diện tích 131%. 1,0 0,5 0,5 Trang 4 4,0 IV 1 Trình bày đặc điểm thiên nhiên đai cận nhiệt gió mùa trên núi. 2,0 - Độ cao: Miền bắc: 600-700 đến 2600m; miền nam 900-1000 đến 2600m. - Khí hậu: Mát mẻ, không có tháng nào nhiệt trên 25 0 C; Mưa nhiều, độ ẩm tăng. - Đất: + Feralit có mùn: 600m đến 1600-1700m + Đất mùn: Trên 1600-1700m - Hệ sinh thái: Rừng cận nhiệt đới lá rộng và lá kim, nhiều chim thú quý cận nhiệt phương bắc. Trên 1600-1700m, rừng sinh trưởng kém, đơn giải về thành phần loài. 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Giải thích tại sao giới động vật tự nhiên nước ta phong phú đa dạng nhưng đang bị giảm sút nghiêm trọng? 2,0 - Phong phú đa dạng do ảnh hưởng của vị trí dịa lý… - Sự giảm sút nghiêm trọng: Rừng bị tàn phá, săn bắn, buôn bán trái phép, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, chính sách phát triển chưa hợp lý 1,0 1,0 Tổng 20,0 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – Lần 1 Trường THPT Quỳnh Lưu 3 Môn: Địa Lí – Thời gian: 180 phút Câu I: (2,5 điểm) 1. Ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam? 2. Trình bày và giải thích đặc điểm chung của sông ngòi Bắc Bộ. Câu II: (3 điểm) 1. Thiên nhiên phân hoá theo chiều Bắc – Nam. Nguyên nhân và biểu hiện? 2. Trình bày đặc điểm nguồn lao động nước ta. Câu II: (2 điểm): Cho bảng số liệu sau đây: Giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta (Đơn vị: %) Năm Tổng số Chia ra Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ 1990 100,0 79,3 17,9 2,8 1995 100,0 78,1 18,9 3,0 2000 100,0 78,2 19,3 2,5 2005 100,0 73,5 24,7 1,8 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp. phân theo ngành của nước ta trong giai đoạn 1990 - 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch đó. Câu IV: (2,5 điểm) Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam trang 21 Công nghiệp chung và kiến thức được học. Anh (chị) hãy: 1. Chứng minh sự chênh lệch giữa các vùng về tình hình phát triển và phân bố công nghiệp. 2. Giải thích nguyên nhân tạo nên sự chênh lệch đó. …………………Hết…………………… Hướng dẫn chấm Ý Nội dung Điểm Câu I 1 Ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam? 1,0 * Ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam. - Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa - Nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương trên vành đai sinh khoáng Châu Á - Thái Bình Dương, trên đường di cư của nhiều loài động thực vật nên nước ta có nhiều tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật vô cùng quý giá - Vị trí và hình thể nước ta đã tạo nên sự phân hóa đa dạng của tự nhiên giữa các miền - Nước ta cũng nằm trong vùng có nhiều thiên tai trên thế giới cần có những biện pháp phòng chống tích cực. 0,25 0,25 0,25 0,25 2 Trình bày và giải thích đặc điểm chung của sông ngòi Bắc Bộ. 1,5 - Đặc điểm: + Hướng của sông ngòi: tây bắc - đông nam và vòng cung, phần lớn đều đổ ra biển Đông, trừ hệ thống sông Kỳ Cùng- Bằng Giang đổ vào sông Tây Giang (Trung Quốc) + Mạng lưới sông ngòi dày đặc, có các hệ thống sông : Hồng, Thái Bình, Mã, Kỳ Cùng - Bằng Giang + Chế độ nước: có mùa lũ khoảng từ tháng VI đến tháng X, mùa cạn từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Sông có độ dốc lớn, lượng phù sa nhiều. - Giải thích: + Các dãy núi chính của vùng chạy theo hai hướng: tây bắc - đông nam và vòng cung. + Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích của miền nên mạng lưới sông ngòi dày đặc, sông đào lòng mạnh, mang theo lượng phù sa lớn. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 + Bắc Bộ có mùa đông rõ rệt nhất nước ta với đặc trưng thời tiết là lạnh-khô (nửa đầu mùa đông) và lạnh -ẩm-mưa phùn (cuối đông) nên sông ngòi cạn nước vào mùa đông. 0,25 Câu II 1 Thiên nhiên phân hoá theo chiều Bắc – Nam. Nguyên nhân và … 1,5 - Nguyên nhân: + Do lãnh thổ nước ta trải dài…15 vĩ tuyến + Do ảnh hưởng của địa hình: các dãy núi ĐT, các dãy núi đâm ngang ra biển, do ảnh hưởng của gió mùa - Biểu hiện: Khu vực phía Bắc Khu vực phía Pham - Ranh giới - Đặc trưng - Đặc điểm khí hậu - Cảnh quan thiên nhiên - Vĩ tuyến 16 trở ra - Thiên nhiên mang đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh - Nhiệt độ trung bình năm khá cao. Có mùa đông lạnh từ 2-3 tháng: Tb < 18 0 C. Biên độ nhiệt lớn. Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo mùa X-H- T-Đ - Đới rừng nhiệt đới gió mùa là cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của miền. Thành phần loài: Nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn có các loài cây á nhiệt đới, vùng đồng bằng vào mùa đông trồng được cả cây rau ôn đới - Vĩ tuyến 16 trở vào - Thiên nhiên mang đặc trưng cho vùng khí hậu cận xích đạo gió mùa không có mùa đông lạnh - Nhiệt độ trung bình năm cao Không có tháng nào nhiệt độ xuống dưới 20 0 C. Biên độ nhiệt nhỏ.Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo 2 mùa - Đới rừng cận xích đạo gió mùa là cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của miền.Thành phần loài: phần lớn thuộc vùng xích đạo và nhiệt đới từ phương nam đi lên hoặc từ phía Tây Ấn Độ-Mianma di cư sang. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2 Đặc điểm nguồn lao động nước ta 1,5 - Số lượng: + Nguồn lao động nước ta dồi dào do dân số nước ta đông, thuộc loại trẻ( dẫn chứng) + Tốc độ tăng nguồn lao động tương đối cao nên hàng năm số lao động được bổ sung thêm hơn 1 triệu lao động. - Chất lượng: + Mặt mạnh: * Người lao động nước ta cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất đặt biệt là sản xuất nông nghiệp. * Trình độ lao động nói chung ngày càng được nâng cao (DC) + Mặt hạn chế: * Thiếu kỹ luất, tác phong công nghiệp chưa cao; thiếu lao động có tay nghề, đặc biệt là đội ngũ quản lý, công nhân kỹ thuật lành nghề * Phân bố không đều cả về sô lượng và chất lượng (DC) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu III 1 Vẽ biểu đồ: - Yêu cầu: + Biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ miền. + Chính xác về khoảng cách năm. + Có chú giải và tên biểu đồ. + Đẹp, chính xác về số liệu trên biểu đồ. - Biểu đồ: 1,0 BIỂU ĐỒ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA 0,5 2 Nhận xét và giải thích 1,0 - Nhận xét + Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta trong giai đoạn 1990 - 2005 có sự chuyển dịch, nhưng còn chậm: + Sự chuyển dịch diễn ra theo hướng giảm tỉ trọng của trồng trọt và tăng tỉ trọng của chăn nuôi (dẫn chứng). - Giải thích: + Sự chuyển dịch diễn ra theo hướng tiến bộ là tất yếu. + Giảm tỉ trọng của trồng trọt (chủ yếu là cây lương thực) và tăng tỉ trọng của chăn nuôi nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Dịch vụ nông nghiệp chiếm tỉ trọng không đáng kể và còn đóng vai trò nhỏ bé trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp. 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu IV 1. Chứng minh sự chênh lệch giữa các vùng về tình hình phát triển và phân bố công nghiệp. 1,5 Hết - Sự phát triển và phân bố công nghiệp không đều giữa các vùng lãnh thổ - Các vùng tập trung công nghiệp, tốc độ phát triển nhanh: Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long. - Duyên Hải Miền Trung: sự phát triển công nghiệp và mức độ tập trung công nghiệp vào loại trung bình. - Các vùng công nghiệp kém phát triển: Tây Nguyên, Tây Bắc. - Sự chênh lệch giữa các vùng lãnh thổ quá lớn: (DC) + Giữa vùng phát triển nhất so với vùng chậm phát triển nhất chênh nhau quá xa về giá trị sản xuất công nghiệp (giữa Đông Nam Bộ so với Tây Bắc, Tây Nguyên). + Ngay giữa các vùng được coi phát triển cũng có sự chênh lệch (giữa Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long). 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 2. Giải thích nguyên nhân tạo nên sự chênh lệch đó. - Các vùng có sự phát triển và mức độ tập trung cao là do có sự đồng bộ về các nhân tố về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, dân cư và lao động, cơ sở hạ tầng, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, thị trường tiêu thụ và các chương trình hợp tác đầu tư nước ngoài. - Các vùng chậm phát triển và mức độ tập trung thấp là do sự thiếu đồng bộ các nhân tố trên. 0,5 0,5 Tổng Câu I + Câu II + Câu III + Câu IV 10,0 [...]... 1,0đ 1,0đ SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 201 5 Môn thi: Địa lý Ngày thi 7/3 /201 5 Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu I (2,0 điểm) Vị trí địa lí có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành các đặc điểm tự nhiên nước ta Anh (chị) hãy: 1) Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, lãnh thổ của nước ta 2) Chứng... ít được đầu tư, vận tải đường bộ cơ động trên nhiều loại địa hình, được đầu tư nhiều Tổng điểm toàn bài (I + II + III + IV) 10,00 SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPTHẬU LỘC 2 ĐỀ THI THỬ KÌ THI QUỐC GIA LÂN THỨ 2 NĂM 201 4 - 201 5 Môn: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (4,0 điểm) 1 Trình bày đặc điểm chung về địa hình miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ Những đặc điểm đó có ảnh hưởng... ……………………………….SBD……………… SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Câu HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 201 5 Môn thi: Địa lý Ngày thi 7/3 /201 5 Điểm 1,0 Ý Nội dung 1 Vị trí địa lí - Vùng đất liền: + Hệ tọa độ (vĩ độ 8034’B – 23023’B; kinh độ từ 1 0200 9’Đ – 109024’Đ) + Hình thể: trải dài 15 vĩ độ khoảng 200 0 km, hẹp ngang nơi hẹp nhất (Quảng Bình khoảng... các bài trên? SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 201 4 – 201 5 MÔN ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu I (2,0 điểm) 1 Trình bày những đặc điểm chính của địa hình vùng núi Tây Bắc Những đặc điểm đó ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu của vùng này như thế nào? 2 Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước... dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPTHẬU LỘC 2 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM THI THỬ KÌ THI QUỐC GIA NĂM 201 4 - 201 5 Môn: ĐỊA LÝ (Đáp án – thang điểm có 04 trang) Câu I (4,0đ) Ý Nội dung 1 Đặc điểm chung địa hình miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, ảnh hưởng của đặc điểm đó tới sông ngòi của miền: 2 II (6,0đ) 1 - Đặc điểm chung địa hình + Chủ yếu là địa hình đồi núi,... vận tải của nước ta giai đoạn 1990 - 201 0 3 Nhận xét và giải thích tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta giai đoạn 1990 - 201 0 ………… Hết ………… Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) trong khi làm bài TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC CÂU Câu I (2 điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 201 5 Môn: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút...TRƯỜNG THPT CẨM GIÀNG II ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 *** NĂM HỌC 201 4- 201 5 MÔN: ĐỊA LÍ; KHỐI: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể giao đề Câu I (2,0 điểm) 1 Trình bày vị trí địa lí của nước ta 2 Phân tích các thế mạnh và hạn chế của thi n nhiên khu vực đồi núi đối với phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta Câu... SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 1 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI QUỐC GIA LẦN 2, NĂM HỌC 201 4 -201 5 MÔN ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Đề gồm 01 trang Câu 1(2.5 điểm): 1 Trình bày đặc điểm vị trí và phạm vi lãnh thổ của vùng biển nước ta? Đặc điểm đó mang lai ý nghĩa gì về mặt tự nhiên của nước ta? 2 Nêu một số tồn tại hạn chế về vấn đề lao động và việc làm của... ta, giai đoạn 1990 -200 5 Năm 1990 1995 200 0 200 5 Than (triệu tấn) 4,6 8,4 11,6 34,1 Dầu mỏ (triệu tấn) 2,7 7,6 16,3 18,5 Điện (tỉ kWh) 8,8 14,7 26,7 52,1 Sản phẩm 1 Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi sản lượng than, dầu mỏ và điện của nước ta giai đoạn 1990 - 200 5 2 Nhận xét sự thay đổi sản lượng than, dầu mỏ và điện của nước ta trong giai đoạn trên Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa. .. TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đáp án gồm có 04 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 201 4 – 201 5 MÔN ĐỊA LÝ Câu Ý Nội dung Điểm I 1 Trình bày những đặc điểm chính của địa hình vùng núi Tây Bắc 1,50 ( 2,0đ) Những đặc điểm đó ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu của vùng này như thế nào? a) Đặc điểm chính của địa hình vùng núi Tây Bắc 1,00 - Phạm vi 0,25 - Hướng núi Độ cao địa hình . thấp là do sự thi u đồng bộ các nhân tố trên. 0,5 0,5 Tổng Câu I + Câu II + Câu III + Câu IV 10,0 TRƯỜNG THPT CẨM GIÀNG II *** ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM HỌC 201 4- 201 5 MÔN: ĐỊA LÍ; KHỐI:. nước ta giai đoạn 1990 - 200 5. 2. Nhận xét sự thay đổi sản lượng than, dầu mỏ và điện của nước ta trong giai đoạn trên. Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa - THPT Cẩm Giàng II năm 201 5 Câu. II + III + IV = 10,0 điểm TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 201 5 Môn: ĐỊA LÍ       Câu I.   1. Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc. Đặc điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ 20 đề thi thử thpt quốc gia môn địa lý,