20 đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý năm 2017 của các trường trong cả nước có đáp án và giải thích chi tiết từng câu

229 1.4K 2
20 đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý năm 2017 của các trường trong cả nước có đáp án và giải thích chi tiết từng câu

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 -2017 Thời gian làm : 50 phút Đề minh họa Câu 1: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc A 2 m k B 2 k m C m k D k m Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ); A, ω số dương Pha dao động thời điểm t A (ωt +φ) B ω C φ D ωt Câu 3: Hai dao động có phương trình là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) x2 = 10cos(2πt + 0,5π) (cm) Độ lệch pha hai dao động có độ lớn A 0,25π B 1,25π C 0,50π D 0,75π Câu 4: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2cos(40πt - πx) (mm) Biên độ sóng A mm B mm C π mm D 40π mm Câu 5: Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A Sóng lan truyền chân không B Sóng lan truyền chất rắn C Sóng lan truyền chất khí D Sóng lan truyền chất lỏng Câu 6: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx), với t tính s Tần số sóng A 10π Hz B 10 Hz C 20 Hz D 20π Hz Câu 7: Suất điện động cảm ứng máy phát điện xoay chiều pha tạo có biểu thức e = 220 cos(100πt + 0,5π)(V) Giá trị hiệu dụng suất điện động A 220 V B 110 V C 110V D 220V Câu 8: Đặt điện áp u = U0cosωt (với U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Khi ω = ω0 mạch có cộng hưởng Tần số góc ω0 A LC B LC C LC D LC Câu 9: Đặt điện áp u  U cos100 t (t tính s) vào hai đầu tụ điện có điện dung 10 4  ( F ) Dung kháng tụ điện A 150 Ω B 200 Ω C 50 Ω D 100 Ω Câu 10: Sóng điện từ A sóng dọc truyền chân không B sóng ngang truyền chân không C sóng dọc không truyền chân không D sóng ngang không truyền chân không Câu 11: Để xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua xử lí tín hiệu đưa đến hình Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại A sóng trung B sóng ngắn C sóng dài D sóng cực ngắn Câu 12: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm có độ tự cảm 105 H tụ điện có điện dung 2,5.106 F Lấy   3,14 Chu kì dao động riêng mạch A 1,57.105 s B 1,57.1010 s C 6, 2810 s D 3,14.105 s Câu 13: Tia X ứng dụng sau đây? A Chữa bệnh ung thư B Tìm bọt khí bên vật kim loại C Chiếu điện, chụp điện D Sấy khô, sưởi ấm Câu 14: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A nhiễu xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C giao thoa ánh sáng D tăng cường độ chùm sáng Câu 15: Một xạ truyền chân bước song 0, 60  m , truyền thủy tinh có bước sóng  Biết chiết suất thủy tinh xạ 1,5 Giá trị  A 900 nm B 380 nm C 400 nm D 600 nm Câu 16: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc có tần số lớn phôtôn ứng với ánh sáng có lượng lớn B Năng lượng phôtôn giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng C Phôtôn tồn trạng thái đứng yên trạng thái chuyển động D Năng lượng loại phôtôn Câu 17: Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa tượng A quang - phát quang B quang điện C quang điện D nhiệt điện Câu 18: Công thoát êlectron khỏi kim loại 6, 625.1019 J Biết h  6, 625.1034 J.s , c  3.108 m/s Giới hạn quang điện kim loại A 300 nm B 350 nm Câu 19: Số nuclôn có hạt nhân A 23 23 11 C 360 nm D 260 nm C 34 D 12 Na B 11 Câu 20: Đại lượng sau đặc trưng cho mức độ bền vững hạt nhân? A Năng lượng liên kết B Năng lượng nghỉ C Độ hụt khối D Năng lượng liên kết riêng Câu 21: Tia α A có tốc độ tốc độ ánh sáng chân không B dòng hạt nhân 24 He C không bị lệch qua điện trường từ trường D dòng hạt nhân 11H Câu 22: Khi bắn phá hạt nhân 14 N hạt α, người ta thu hạt prôtôn hạt nhân X Hạt nhân X A 126C B 168O C 178O D 146C Câu 23: Tầng ôzôn “áo giáp” bảo vệ cho người sinh vật mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt A tia tử ngoại ánh sáng Mặt Trời B tia hồng ngoại ánh sáng Mặt Trời C tia đơn sắc màu đỏ ánh sáng Mặt Trời D tia đơn sắc màu tím ánh sáng Mặt Trời Câu 24: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng A sóng siêu âm B sóng dọc C có tính chất hạt D có tính chất sóng Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì s Tốc độ trung bình chất điểm từ thời điểm t0 chất điểm qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến thời điểm gia tốc chất điểm có độ lớn cực đại lần thứ (kể từ t0) A 27,3 cm/s B 28,0 cm/s C 27,0 cm/s D 26,7 cm/s Câu 26: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với biên độ cm Khi vật qua vị trí có li độ cm, lắc có động A 0,024 J B 0,032 J C 0,018 J D 0,050 J Câu 27: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 50 Khi vật nặng qua vị trí cân người ta giữ chặt điểm dây treo, sau vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ góc α0 Giá trị α0 A 7,10 B 100 C 3,50 D 2,50 Câu 28: Khảo sát thực nghiệm lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 216g lò xo có độ cứng k, dao động tác dụng ngoại lực F  F0 cos 2 ft , với F0 không đổi f thay đổi Kết khảo sát ta đường biểu diễn độ A lắc theo tần số f có đồ thị hình vẽ Giá trị k xấp xỉ A 13,64 N/m B 12,35 N/m C 15,64 N/m D 16,71 N/m Câu 29: Tại điểm O lòng đất xảy dư chấn trận động đất Ở điểm A mặt đất có trạm quan sát địa chấn Tại thời điểm t0 , rung chuyển O tạo sóng (một sóng dọc, sóng ngang) truyền thẳng đến A tới A hai thời điểm cách s Biết tốc độ truyền sóng dọc tốc độ truyền sóng ngang lòng đất 8000 m/s 5000 m/s Khoảng cách từ O đến A A 66,7 km B 15 km C 115 km D 75,1 km Câu 30: Tại hai điểm A B mặt chất lỏng có nguồn kết hợp dao động điều hòa theo phương thẳng đứng pha Ax nửa đường thẳng nằm mặt chất lỏng vuông góc với AB Trên Ax có điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại, M điểm xa A nhất, N điểm với M, P điểm với N Q điểm gần A Biết MN = 22,25 cm NP = 8,75 cm Độ dài đoạn QA gần với giá trị sau đây? A 1,2 cm B 3,1 cm C 4,2 cm D 2,1 cm Câu 31: Đặt điện áp u  U cos t (U không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Trên hình vẽ, đường (1),(2) (3) đồ thị điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở U R , hai đầu tụ điện U C hai đầu cuộn cảm U L theo tần số góc  Đường (1),(2) (3) theo thứ tự tương ứng A UC, UR UL B UL, UR UC C UR, UL UC D UC, UL UR Câu 32: Cho dòng điện có cường độ i = 2cos100πt (i tính A, t tính s) chạy qua cuộn cảm có độ tự cảm A 200 2V 0,  B 220V (H) Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm C 200V D 220 2V Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với điện trở Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 100V Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch A  B  C  D  Câu 34: Từ trạm điện, điện truyền tải đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Biết công suất truyền đến nơi tiêu thụ không đổi, điện áp cường độ dòng điện pha Ban đầu, trạm điện chưa sử dụng máy biến áp điện áp hiệu dụng trạm điện 1,2375 lần điện áp hiệu dụng nơi tiêu thụ Để công suất hao phí đường dây truyền tải giảm 100 lần so với lúc ban đầu trạm điện cần sử dụng máy biến áp lí tưởng có tỉ số số vòng dây cuộn thứ cấp so với số vòng dây cuộn sơ cấp A 8,1 B 6,5 C 7,6 D 10 Câu 35: Cho đoạn mạch gồm điện trở, cuộn dây tụ điện mắc nối tiếp Đặt điện áp u = 65 2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện 13 V, 13 V, 65 V Hệ số công suất đoạn mạch A B 12 13 C 13 D Câu 36: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng khoảng từ 380 nm đến 760 nm M điểm màn, cách vân sáng trung tâm cm Trong xạ cho vân sáng M, xạ có bước sóng dài A 417 nm B 570 nm C 714 nm D 760 nm Câu 37: Từ không khí, chiếu chùm sáng hẹp (coi tia sáng) gồm hai xạ đơn sắc màu đỏ màu chàm tới mặt nước với góc tới 530 xảy tượng phản xạ khúc xạ Biết tia khúc xạ màu đỏ vuông góc với tia phản xạ, góc tia khúc xạ màu chàm tia khúc xạ màu đỏ 0,50 Chiết suất nước tia sáng màu chàm A 1,333 B 1,343 C 1,327 D 1,312 Câu 38: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Gọi F độ lớn lực tương tác điện êlectron hạt nhân êlectron chuyển động quỹ đạo dừng K Khi độ lớn lực tương tác điện êlectron hạt nhân A Quỹ đạo dừng L F êlectron chuyển động quỹ đạo dừng nào? 16 B Quỹ đạo dừng M C Quỹ đạo dừng N D Quỹ đạo dừng O Câu 39: Người ta dùng hạt prôtôn có động 1,6 MeV bắn vào hạt nhân 37 Li đứng yên, sau phản ứng thu hai hạt giống có động Giả sử phản ứng không kèm theo xạ γ Biết lượng tỏa phản ứng 17,4 MeV Động hạt sinh A 9,5 MeV B 8,7 MeV C 0,8 MeV D 7,9 MeV Câu 40: Một sợi dây sắt, mảnh, dài 120 cm căng ngang, có hai đầu cố định Ở phía trên, gần sợi dây có nam châm điện nuôi nguồn điện xoay chiều có tần số 50 Hz Trên dây xuất sóng dừng với bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 120 m/s B 60 m/s C 180 m/s D 240 m/s Đáp án 1.D 6.B 11.D 16.A 21.C 26.B 31.A 36.C 2.A 7.D 12.D 17.C 22.C 27.A 32.C 37.B 3.A 8.C 13.D 18.A 23.A 28.A 33.D 38.A 4.A 9.D 14.B 19.A 24.D 29.A 34.A 39.A 5.A 10.B 15.C 20.D 25.C 30.D 35.C 40.A Câu 1: Đáp án D Trong dao động điều hòa tần số góc tính công thức   k m Câu 2: Đáp án A Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x Acost; A, ω số dương Pha dao động thời điểm t t  Câu 3: Đáp án A Ta có độ lệch pha hai dao động 0,75 0,5 0,25 Câu 4: Đáp án A Từ phương trình truyền sóng u 2cos40tx(mm) ta có biên độ truyền sóng 2mm Câu : Đáp án A Sóng không lan truyền chân không Câu 6: Đáp án B   2 f  20  f  10 Hz Câu 7: Đáp án D E E0 Câu 8: Đáp án C Khi ZC   C mạch RLC nối tiếp xảy  100 104 100  Câu 9: Đáp án D 0  LC Câu 10 : Đáp án B Sóng điện từ sóng ngang truyền chân không tượng cộng hưởng Câu 11 : Đáp án D Sóng cực ngắn dùng phát sóng truyền hình qua vệ tinh Câu 12: Đáp án D Chu kỳ dao động riêng mạch T  2 LC  2.3,14 105.2,5.106  3.14.105 s Câu 13 : Đáp án D Tia X tác dụng sưởi ấm Câu 14 : Đáp án B Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng Câu 15 : Đáp án C Khi vào môi trường có Câu 16 : Đáp án A Câu 17 : Đáp án C Quang điện trở hoạt động theo nguyên tắc quang điện Câu 18: Đáp án A Ta có A  hc    hc 6, 625.10 34.3.10 8   300nm A 6, 625.1019 Câu 19: Đáp án A Số nuclon có hạt nhân 23 11 Na 23 hạt Câu 20 : Đáp án D Đặc trưng cho mức độ bền vững hạt nhân lượng liên kết riêng Câu 21 : Đáp án C Vì tia không bị lệch qua điện trường từ trường Câu 23 : Đáp án A Tầng ozon áo giáp bảo vệ cho người sinh vật mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt tia tử ngoại ánh sáng Mặt Trời Câu 24 : Đáp án D Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất song Câu 25: Đáp án C Câu 26: Đáp án B W  Wd  Wt  Wd  W  Wt  Câu 27: Đáp án A 2 kA  kx  0, 032 J 2 vmax  gl (1  cos 50 ) s0'  v max 2  gl (1  cos 50 ) g l 2 gl (1  cos 50 ) 1     0'      0,123( rad )  7,10 1g 2  Câu 28 : Đáp án A Khi f nằm khoảng từ 1,25Hz đến 1,3Hz biên độ cực đại, xảy cộng hưởng Thay vào công thức tính tần số ta thu giá trị xấp xỉ k Câu 29: Đáp án A Theo ta có: OA/5000 - OA/8000 = (s) Câu 30: Đáp án D   AB  k   (h/s tự chứng minh) Nếu X thuộc cực đại bậc k ta có hệ thức: XA    k  Ta có: Đối với điểm M (k = 1), điểm N (k = 2), điểm P (k = 3) điểm Q (k = 4)   AB MA    2     AB NA    2   2    AB PA    3   3   AB    22, 25cm  MN  MA  NA  22, 25cm  4   4cm Ta có:     NP  NA  PA  8, 75cm  AB  18cm  AB    8,57cm  12   AB Thay vào biểu thức điểm Q (k = 4) ta có: QA    4   2,1  4  Câu 31: Đáp án C Quan sát đồ thị ta thấy tần số nguồn coi nguồn chiều Khi có điện trở hoạt động Vậy đường số tương ứng với điện trở Câu 32: Đáp án C I = 5A; ZL = ωL = 40Ω UL= IZL= 200V Câu 33: Đáp án D Mạch R, L; có UR=100V, U = 200V Ta có: cos   U R / U  0,5    60o   Câu 34: Đáp án A Gọi P0 công suất nơi tiêu thụ (không đổi), U0, I0 điện áp hiệu dụng cường độ dòng điện nơi tiêu thụ ban đầu Điện áp ban đầu trạm là: U1 = 1,2375U0 = 1,2375P0/I0 Khi tăng điện áp gọi U, I điện áp hiệu dụng cường độ hiệu dụng nơi tiêu thụ Công suất hao phí giảm 100 lần: I  I 02 I P 10 P0  I  U   100 10 I I0 Độ giảm điện áp trường hợp là: U  R  I R U 0, 2375U 0, 2375 P0    10 10 10 10 I Điện áp nơi truyền tải lúc U  U  U  10 P0 0, 2375 P0 P   10, 02375 I0 10 I I0 Tỉ lệ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp: N U 10, 02375    8,1 N1 U1 1, 2375 Câu 35: Đáp án C Gọi r điện trở cuộn dây Ta có U R  13V ,U C  65V U d  13V  U L2  U r2  132 U  65V  (U R  U r )  (U L  U C )  652 Từ phương trình ta tìm Ur = 12V Hệ số công suất đoạn mạch: cos   UR Ur  U 13 Câu 36: Đáp án C D = 2m, a = 0,5mm = 0,5.10-3m OM = ki = kD  / a = 2cm 2.10-2m Tại M cho vân sáng: Với 380nm    760nm Thay vào ta 6, 57  k  13,1 Vậy kmin     0, 714  m  714nm Câu 37: Đáp án B Chu kì lắc đơn dao động điều hòa: T  2 l g Câu 12: Đáp án A Biên độ lắc đơn chúng dao động điều hòa : s  l  Câu 13: Đáp án C Trong đoạn mạch xoay chiều có cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện trễ pha  Câu 14: Đáp án A U R  U R R R Z  U   U R  U  U1  U 2 Z R   ZL  ZC   U1  U R  I.R R  ZL  U1  U  Xét đáp án B:   U  U L  IZL R  ZL  U1  U Xét đáp án C: U  U L  ZL U Nếu ZL  Z  U  U ngược lại Z Xét đáp án D: CH U  U   U1  U, U1 U2 U1  U  U  U Đáp án A xảy Câu 15: Đáp án D Trong dao động điều hòa, động vật giảm vật từ vị trí cân đến vị trí biên Câu 16: Đáp án D Sóng ngang có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng Câu 17: Đáp án B a  x "  t    A2 cos  t    Câu 18: Đáp án B T  2 l T1  0,25T2  T ~ l   l  0, l  l  0, 25l g Câu 19: Đáp án A tan    ZC ZC  R      tan   1      i  u     R  4 Trang Dòng điện nhanh pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 20: Đáp án C Hai điểm nút cách   0,5 Câu 21: Đáp án B Trong dao động điều hòa, đại lượng biến thiên tần số với tần số biến thiên vận tốc li độ, gia tốc lực kéo Câu 22: Đáp án D Âm sắc đặc tính sinh lí âm cho phép phân biệt hai âm tần số phát hai nhạc cụ khác Câu 23: Đáp án C Nhận thấy A  A1  A     2k  1  (Hai dao động ngược pha) Hay nói cách khác hai dao động ngược pha độ lệch pha chúng số lẻ lần  Câu 24: Đáp án D Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực băng tần số riêng hệ, tức f  f Câu 25: Đáp án C ur ur Nhận thấy U  U 2AM  U 2MB  U AM  U MB Đoạn mAM chứa điện trở R, đoạn MB phải chứa cuộn dây cảm Câu 26: Đáp án A x max 3A  3A     10  cm   A   cos     A   cm  (1)   2A   6 2     v1  A sin  t      v1  v max 1m/s  1   v  3A  sin  t       6   A  3A        A  0,8  m / s      10  rad / s  A1  A  8cm  *Biên độ lắc là:  3A A   6cm *Công cần thiết tác dụng vào hai lắc để hai lắc đứng yên tổng lượng hai lắc Trang 10 A td  W1  W2   1 m2 A12  m2 A 22 2 1 m2  A12  A 22   0, 5.102  0, 082  0, 06   0, 25  J  2 Câu 27: Đáp án C  v 40   2cm f 20 Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn AB: AB AB  k     8,5  k  7,5  Có 16 điểm dao động với biên độ cực đại *Điểm M gần A M định nằm vân cực đại ứng với bậc k  7, (Số bán nguyên nhỏ 8,5) MA  AB2  MA  7,5 MA  162  MA  7,5.2  MA  1, 03cm Câu 28: Đáp án C  max 1 2 m  Wd  mv max  kA   16, 2.A  A  2  A 5 W  Wd  Wt  W  W   W  2Wt  x    m  Fkv  k x  16,5  9N t  d 9 Câu 29: Đáp án C Tai người người khiếm thính nghe người từ M1 đến M2  OB2  OB2 L  L  log 0,6 A B  14 43 2 0,6 0,3  OA  10 OA  0,6  OB  10 OB  10 OA 1         2 0,6 0,3 OM  10 OM  10 L  L  log OA  OA  100,6  14M2 43A  OM12 OM12  0,6 Trang 11 AB  OA  OB2  2OA.OBcos1500  2, 90   1 SOAB  AB.OI  OA.OBsin150  OI  0, 34  2 0, 5M1M  OM12  OI2  0,37  M1M  0, 74 AB  v.t MM 0, 74  t1  t  60  15s  AB 2,90 M1M  v.t1 Chú ý: Ở ta chuẩn hóa OA = mức cường độ âm lấy đơn vị Ben Câu 30: Đáp án A uur uur a max 2 A A1  A  A  A12  A 22    a max  10 2cm / s Câu 31: Đáp án D Tại thời điểm t:  v2  A2  x  9A   2x 2 2  v 1    2  1 v  A  x    A12  x12   4A  x12  x  2    x  2x1  x  2x1  x1  A 15  x1   x1  x  15    A  3cm 1  x  2A 15  Tại thời điểm t  t  v2  v  2 A 22  x 22     2   A12  x12  x2   x1 9A  x12 1  2   x1  x  21 4A  x12 x  x1  x  21cm Câu 32: Đáp án B Bước sóng:   v.T  20.1  20cm / s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử môi trường dao động ngược pha Câu 33: Đáp án B Trang 12  20   10cm 2 L A v2 v 2 x  A      A2  x v T L  x2  5 202  52   2   2s   Câu 34: Đáp án B I P I A R 2B OB2 22 W  I  R       IB  2 2 4R IB R A OA IB m Câu 35: Đáp án C Áp dụng công thức: l  k v  1,  k  k  16 (16 bó sóng) 2f 2.20 (Đối với sợi dây có hai đầu cố định thì: Số bụng = số bó = số nút – 1) Câu 36: Đáp án B Từ giản đồ vectơ kép ta có tứ giác AM1BM2 hình chữ nhật Do đó:  U1R  U 2LC  2U 2  U  U1LC  U 2LC  1502  U 22  2U  U  U  U  2R 1LC  U1R  U1  2U  U  50V    U1R  100 2V Câu 37: Đáp án D *Chọn gốc O (VTCB) Đối với lắc đơn, áp dụng định luật Bảo toàn lượng cho vị trí biên (li độ góc    ) vị trí (tại M) ta có: mgl 1  cos    Trang 13 mv  mgl 1  cos     v  2gl  cos   cos   *Tiếp tục sử dụng phương trình động lực học (áp dụng định luật Niutơn ) phương trình vectơ chiếu vào phương hướng tâm thu được: mv  T  mg cos   T  mg  3cos   cos   l Câu 38: Đáp án A 2 kA  kA A  A  A  A  A  A  W 0    2 W A0 A0 kA 2 A  A  2A  W A   2.3%  6% W A0 Câu 39: Đáp án A ZL  L  100  40 5 U C  Z C I  ZC  U Cmax  U R  Z2L  max  ZC0  1 ZL 1 2  R  ZL  Z  2ZL Z  C C U U U 3  ZC0  60 ZL 40 1 1 ZC0 Z C0 1 Thay ZC0  60   R  20 2 Câu 40: Đáp án A  ZL  L  100    ZC  C  200 U L  ZL Trang 14 U R   Z L  ZC   100 200 1002  100  200   100 2V (Trích: Đề thi học kì trường chuyên Vinh năm học 2016 – 2017) Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Một vật dao động điều hòa, khoảng thời gian hai lần liên tiếp vận tốc triệt tiêu 0,2s Tần số dao động A 5Hz B 0,4 Hz C 0,5 Hz D 0,8 Hz 𝜋 Câu 2: Cho điện áp hai đầu đoạn mạch uAB =120√2cos(100πt - ) V cường độ dòng điện qua mạch i = 𝜋 3√2cos(100πt + 12) A Công suất tiêu thụ trung bình đoạn mạch A P =180W B P =120W C P =100W D P =50W Câu 3: Điều kiện để hai sóng gặp hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A pha ban đầu có biên độ B biên độ hiệu số pha không thay đổi theo thời gian C tần số hiệu số pha không thay đổi theo thời gian D gia tốc ngược pha với li độ Câu 4: Khi vật dao động điều hòa A vectơ gia tốc ngược hướng với vectơ vận tốc B vectơ gia tốc hướng với vectơ vận tốc C gia tốc pha với li độ D gia tốc ngược pha với li độ Câu 5: Hai nguồn S1 S2 có tần số 10Hz pha gây tượng giao thoa sóng mặt nước Giả sử biên độ sóng không đổi truyền đi, tốc độ truyền sóng v = 50 cm/s Xét hai điểm M N đường elip nhận S1 S2 làm tiêu điểm Điểm M có SM1 - SM2 =1,25 cm, điểm N có SN1 - SN2 = cm Vào thời điểm M có vận tốc dao động vM = cm/s N có vận tốc A -2 m/s B - 4√2 m/s C 4√2 m/s D m/s Câu 6: Một vật dao động điều hòa đại lượng không phụ thuộc vào trạng thái kích thích ban đầu A tốc độc cực đại B pha ban đầu C biên độ dao động D tần số dao động 2𝜋 Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos t(cm) Kể từ lúc bắt đầu dao động, chất điểm qua vị trí có li độ x = -2 cm vào lần thức 2017 vào thời điểm A 1512s B 3026s C 6049s D 3025s Câu 8: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 0,5Hz Chu kì dao động vật A 1s B 2s C 4s D 0,5s Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị tức thời u giá trị hiệu dụng U vào hai đầu mạch nối tiếp gồm điện trở R tụ điện có điện dung C Các điện áp tức thời điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở hai đầu tụ điện uR, uC, UR, UC Hệ thức sau không ? A u = uR + uC B U = UR + UC 𝑢 𝑢 C (𝑈𝑅 ) + (𝑈𝐶 ) = 𝑅 𝐶 D U2 = 𝑈𝑅2 + 𝑈𝐶2 Câu 10: Một sóng ngang truyền môi trường phương dao động phần tử môi trường A vuông góc với phương truyền sóng B phương ngang C trùng với phương truyền sóng D phương thẳng đứng Câu 11: Cho mạch điện hình vẽ, cuộn dây cảm Điện áp xoay chiều ổn định hai đầu A B u = 100√6cos(ωt + φ) V Khi K mở đóng, đồ thị cường độ dòng điện qua mạch theo thời gian tương ứng im iđ biểu diễn hình bên Điện trở dây nối nhỏ Giá trị R : A 50√2 Ω B 50√3 Ω C 100√3 Ω D 50Ω C N L R Câu 12: Đặt điện áp vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L = 𝜋 điện áp xoay chiều u =141cos100πt V Cảm kháng cuộn dây M A ZL = 200 Ω B ZL = 50 Ω K C ZL = 25 Ω D ZL = 100 Ω Câu 13: Một sóng có lan truyền với tốc độ 100 m/s, tần số 20Hz Bước sóng A 5m B 20m C 10m D 15m Câu 14: Một vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía khoảng chuyển động vật Tại thời điểm t vật xa M nhất, sau khoảng thời gian ngắn Δt vật gần M Độ lớn vận tốc vật nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần Δt Δt Δt 2Δt A t + B t + C t + D t + Câu 15: Cho dòng điên có cường độ i = 5√2cos(100πt) A chạy qua đoạn mạch có tụ điện Tụ điện có 250 điện dung C = 𝜋 μF Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện A 220V B 250V C 400V D 200V Câu 16: Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha gọi A độ lệch pha B chu kì C bước sóng D tốc độ truyền sóng Câu 17: Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện có điện trở điện áp tức thời hai đầu điện trở A nhanh pha dòng điện B pha với dòng điện C lệch pha dòng điện D chậm pha dòng điện 𝜋 𝜋 Câu 18: Hai dao động điều hòa có phương trình x1 = 2sin(4t + φ1 + ) cm x2 = 2cos(4t + φ2 + ) cm Biết ≤ φ2 – φ1 ≤ π dao động tổng hợp có phương trình x = 2cos(4t + 𝜋 7𝜋 𝜋 ) (cm) Giá trị φ1 10 𝜋 42𝜋 A φ1 = − 18 B φ1 = − 30 C φ1 = − D φ1 = − 90 Câu 19: Hai âm có độ cao hai âm có A mức cường độ âm B cường độ âm C biên độ D tần số Câu 21: Cường độ dòng điện điện áp hau đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp pha A ω2LC =1 B ω2 √𝐿𝐶 =1 C ω2L/C =1 D ωLC2 =1 Câu 22: Đặt điện áp u = U√2cos2πft V U không đổi, f thay đổi được, vào hai đầu điện trở Khi f = f1 công suất tiêu thụ điện trở P Khi f = f2 = 2f1 công suất tiêu thụ điện trở P A √2P B P C 2P D Câu 23: Một lò xo có độ cứng k, đầu treo vào điểm cố định , đầu lại gắn vào nặng có khối lượng m Khi m vị trí cân lò xo dãn đoạn Δℓ Kích thích cho nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân với chu kì T Xét chu kì dao động thời gian mà độ lớn gia tốc nặng lớn gia tốc rơi tự g nơi treo lắc 2T/3 Biên độ dao động nặng m A √3Δℓ B Δℓ/2 C √2Δℓ D 2Δℓ Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có cuộn dây cảm Với giá trị ban đầu điện áp hai đầu cuộn dây uL sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch góc π/2 Nếu tăng giá trị điện trở R giữ nguyên thông số đoạn mạch A Cường độ hiệu dụng tăng B hệ số công suất tăng C hệ số công suất không đổi D công suất tiêu thụ mạch tăng Câu 25: Tại nơi có gia tốc trọng trường, lắc đơn dao động với biên độ góc α0 Biết khối lượng vật nhỏ lắc m, chiều dài dây treo ℓ, mốc vị trí cân Cơ lắc 1 A 4mglα02 B mglα02 C 2mglα02 D 2mglα02 𝜋 Câu 26: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x =5cos(ωt + ) cm Pha ban đầu dao động 𝜋 A π B 𝜋 C D 2.10−2 3𝜋 𝜋 Câu 27: Từ thông qua dây dẫn thay đổi theo thời gian với biểu thức Φ = 𝜋 cos(100πt + ) Wb Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất khung 𝜋 A E = 2πsin100πt V B E = 2πsin(100πt + ) V 𝜋 C E = - 2sin(100πt + ) V D E = -2sin100πt V Câu 28: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng, diện tích vòng 220 cm Cho khung quay với tốc độ 50 vòng/s quanh trục đối xứng mặt phẳng khung Hệ thống đặt từ trường ⃗ vuông góc với trục quay có độ lớn √2 T Suất điện động cực đại khung có giá trị có vectơ cảm ứng từ 𝐵 5𝜋 A 110 V B 110√2 V C 220 V D 220√2 V 𝜋 Câu 29: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x =10cos(5πt + ) cm Tốc độ vật vật cách vị trí cân 5cm A 25 cm/s B 50cm/s C 25√2 cm/s D 25√3 cm/s Câu 30: Một người xách xô nước đường, bước dài 50cm Tần số dao động riêng nước xô Hz Vận tốc lợi người A 2m/s B m/s C 50 cm/s D 25 cm/s Câu 31: Hai chất điểm dao động điều hòa hai đường thẳng song song gần kề có vị trí cân nằm đường thẳng vuông góc với quỹ đạo chúng có tần số góc ω, biên độ A1, A2 Biết A1 + A2 = 8cm Tại thời điểm vật vật có li độ vận tốc x 1, v1 , x2, v2 thỏa mãn x1v2 + x2v1 = 8cm2.s Giá trị nhỏ ω A 0,5 rad/s B rad/s C rad/s D 4rad/s Câu 32: Nguyên tắc tạo dòng điện xaoy chiều dựa A tượng tự cảm B tượng cảm ứng điện từ C nguyên tắc động không đồng D Hiện tượng nhiệt điện Câu 33: Một chât điểm dao động điều hòa trục Ox (gốc O vị trí cân bằng) Trong khoảng thời gian 2s, chất điểm thực dao động toàn phần 1s chất điểm quãng đường 40cm Tại thời điểm ban đầu vật có li độ - 2√3 chuyển động chậm dần Phương trình dao động vật 𝜋 𝜋 5𝜋 5𝜋 𝜋 A x = 4cos(5πt - ) cm B x = 4√3cos(5πt - ) cm C x = 4cos(5πt + ) cm D x = 4√3cos( = ) cm 6 2 Câu 34: Đăt điện áp u =80cosωt (V) bào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C cuộn dây không cảm thấy công suất tiêu thụ đoạn mạch 40W, điện áp hiệu dụng UR = UrL = 25V, UC = 60V Điện trở r cuộn dây có giá trị A 25 Ω B 20Ω C 15 Ω D 40 Ω Câu 35: Theo quy đinh Bộ giao thông vận tải, âm lượng còi điện lắp ôtô đo độ cao m 90 dB đến 115 dB Giả sử còi điện đặt đầu xe có độ cao 1,2 m Người ta tiên hành đo âm lượng còi điện lắp ôtô ô tô vị trí cách đầu xe 30 m, độ cao 1,2 m thu âm lượng ôtô 85 dB ôtô 91 dB Âm lượng còi điện xe ôtô quy định Bộ giao thông vận tải ? A Ôtô B Ôtô C Không ôtô D Cả hai ô tô Câu 36: Một lắc đơn dài 1,6 m dao động điều hòa với biên độ 16 cm Biên độ góc dao động A 0,5 rad B 0,01 rad C 0,1 rad D 0,05 rad 𝜋 Câu 37: Một vật dao động theo phương trình x =10cos(4πt + ) cm, với t tính giây Động vật biến thiên với chu kì A 0,25s B 0,5s C 1,00s D 1,5s Câu 38: Cường độ âm tăng lần mức cường độ âm tương ứng tăng thêm 2B ? A 100 lần B 10 lần C 50 lần D 1000 lần Câu 39: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp cuộn dây cảm có hiệu điện hiệu dụng UR = 120V, UL = 50V, UC = 100V hệ số công suất đoạn mạch A 0,92 B √2 C 0,85 D 𝜋 √3 Câu 40: Đặt điện áp u =120cos(100πt + ) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với điện trở R = 30Ω điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 60V Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức 𝜋 𝜋 A i = 2√3cos(100πt + ) A B i = 2√2cos(100πt + ) A 𝜋 12 𝜋 C i = 2√2cos(100πt - ) A A A C D B D 7.D 8.B 9.B 10.A 11.A 12.D 13.A 14.C 15.D D i = 2√2cos(100πt + ) A HẾT -ĐÁP ÁN 16.C 21.A 26.C 31.A 17.B 22.B 27.B 32.B 18.B 23.D 28.D 33.C 19.D 24.C 29.D 34.C 20.A 25.D 30.B 35.D 36.C 37.A 38.A 39.A 40.B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Vận tốc vật hai biên x  A  A  t  T  T  0, 4s Thế biến thiên với tần số 2f  5Hz Câu 2: Đáp án A    P  UI cos   120.3cos      180W  12  Câu 3: Đáp án C Hai nguồn phải hai nguồn kết hợp + Cùng phương + Cùng tần số + Có độ lệch pha không đổi theo thời gian Câu 4: Đáp án D Mối liên hệ gia tốc li độ dao động điều hòa a  2 x  gia tốc ngược pha với li độ Câu 5: Đáp án B Phương trình dao động phần tử chất lỏng d d  d d   d d    d d   u  2a cos    cos  t     v  u '  2a cos    sin  t                M N nằm elip nên S1M  S2 M  S1N  S2 N  S N  S2 N   5 cos   cos     vN    v     4 m / s  n vM  S M  S2 M   1, 25  cos   cos          Câu 6: Đáp án D Tần số dao động không phụ thuộc vào trạng thái kích thích ban đầu, phụ thuộc vào thuộc tính hệ Câu 7: Đáp án D Chu kì dao động T   2   3s  2 Trong chu kì, vật qua vị trí x  2cm hai lần  cần 1008 chu kì để vật qua vị trí Từ hình vẽ, ta có khoảng thời gian để vật qua vị trí x  2cm lần kể từ thời điểm ban đầu t    1s  Vậy thời gian để vật qua vị trí x  2cm lần thứ 2017 kể từ thời điểm ban đầu t  100T  t  3035s Câu 8: Đáp án B Chu kì dao động T  1   2s f 0,5 Câu 9: Đáp án B Hệ thức không U  U R  U C + Đoạn mạch RC nối tiếp nên điện áp hai đầu mạch bẳng tổng điện áp thành phần u  u R  u C 2 u  u  + u C  u R  cống thức độc lập  R    C    UR   UC  + u C  u R  U2  UR2  UC2 Câu 10: Đáp án A Sóng ngang sóng có phương dao động phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng Câu 11: Đáp án A Biểu thức cường độ dòng điện đóng mởi K    i d  3cos  t   A   => hai dòng điện vuông pha  i  cos  t  A m Sử dụng phương pháp giản đồ vecto kép Id  3I m  U R d  3U R m Từ hình vẽ ta thấy  U U LC  U Rd  3U Rm  URm   50 3V  2 U  U  U  Rm LC  R U0Rm  50 2 I0Rm Câu 12: Đáp án D Cảm kháng cuộn dây ZL  L  100  100  Câu 13: Đáp án A Bước sóng sóng   v 100   5m f 20 Câu 14: Đáp án C Khoảng thời gia ngắn vật dịch chuyển từ vị trí xa M đến vị trí gần M t  T  T  t A  v   A   x   A  x   v       Khoảng thời gian từ thời điểm t đến thời điểm gần tốc độ nửa cực đại   T t  12 Câu 15: Đáp án D Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện U  IZC   200V 250.106 100  Câu 16: Đáp án C Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha gọi bước sóng Ghi chú: “Khoảng cách” đại lượng có đơn vị chiều dài, đáp án toán + Độ lệch pha (góc) + Chu kì (thời gian) + Tốc độ truyền sóng (quãng đường/thời gian) Câu 17: Đáp án B Cùng pha so với dòng điện Câu 18: Đáp án B Ta đưa phương trình dạng cos    x1  cos  4t  1   x1  2sin  4t  1               x  cos 4t     x  cos  4t  2        2   Áp dụng kết tổng hợp dao động   2       A  A12  A 22  2A1A cos   22  212  222  2.2.2.cos  2  1     5 4 4 23  2      sin  2 1   Kết hợp với tan   A1 sin 1  A sin 2    sin 1  cos 2  tan    A1 cos 1  A cos 2  18  cos 1  sin 2 + Với 2  1   SHIFT SOLVE 7  1   30 + Với 2  1  5 SHIFT SOLVE 13  1  30 Câu 19: Đáp án D Tần số đại đặc trưng vật lý gắn liền với đặc trưng sinh lý độ cao âm Câu 21: Đáp án A Cường độ dòng điện điện áp hai đầu mạch RLC nối tiếp pha  cộng hưởng điện, 2 LC  Câu 22: Đáp án B Công suất tiêu thụ đoạn mạch có điện trở P  U2  không phụ thuộc thay đổi tần số f R Câu 23: Đáp án D Gia tốc lắc có độ lớn a  2 x  g x l Theo toán a  g  x  l Từ hình vẽ ta thấy A  2l Câu 24: Đáp án C Điện áp hai đầu cuộn dây cảm vuông pha với điện áp hai đầu mạch => u pha với i => mạch có cộng hưởng điện + I U  tăng R I giảm R + cos    không phụ thuộc vào giá trị R + P U2  tăng R P giảm R Câu 25: Đáp án D Cơ lắc đơn E  mgl 02 Câu 26: Đáp án C   0   x  5cos  t    14 423   Câu 27: Đáp án B e d    2sin 100t   dt 4  Câu 28: Đáp án D Suất điện động cực đại khung E0  NBS  100.500 200.104  220 2V 5 Câu 29: Đáp án D  x  5cm  2 2 2  x   v   v   A  x  5 10   25 cm / s  A    A      Câu 30: Đáp án B Xô nước bị xóc mạnh tần số bước di chuyển người trùng với tần số dao động riêng xô nước v S  Sf  1m / s T Câu 31: Đáp án A  AA  x1  A1 cos  t  1  Ta có:   x1x  cos  2t  1  2   cos  1  2     x  A cos  t  2  Mặt khác: x1.v  x v1  x1x '2  x x1'   x1x  '  A1A 2 sin  2t  1  2      A1A sin  2t  1  2  Kết hợp với  2 A1  A     A1A max  Cosi A A Vậy min   4A A 82  16  0,5 A1A sin  2t  1  2  max 16 44 4 max 1 Câu 32: Đáp án B Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa tượng cảm ứng điện từ Câu 33: Đáp án C Chu kì dao động T  t 2  0, 4s     5 rad / s T Khoảng thời gian t  1s  2T  T S2T 8A  St  10A  A  4cm ST2 2A Thời điểm ban đầu vật chuyển động chậm dần => hướng vị trí biên âm Từ hình vẽ ta xác định 0  5 5    x  4cos  5t     Câu 34: Đáp án C  R  I  r  Z2L   ZL   r Chuẩn hóa  2   U R  U rL  R  r  ZL U C  2, 4U R  ZC  2, 4R  2, U  1, 2U R  Z  1,  5,12  1  r   P U cos R  40   Rr   SHIFT SOLVE  r  2,   r  0,  0, 1  0,     0, 62  2,  r  0,6R  40  R  r  25   r  15 Câu 35: Đáp án D r vị trí đo mức cường độ âm, công suất nguồn âm nằm khoảng Pmin  P  Pmax để mức cường độ âm đo 90dB  L  115dB ta có: L  10log P 90 L115  109 4r I0  P  1011,5 4r I0  109 422 I0  P  1011,5422 I0 4r I0 Ta tìm 16.109 I0  P  16.1011,5 I0 + Đối với xe thứ L1  10log P1  P1  10L1 4r12I0  3600108,5 I , so sánh điều kiện thấy thõa mãn 4r12 I0 + Đối với xe thứ hai L2  10log P2  P2  10L2 4r22 I0  3600109.1 I0 , so sánh điều kiện thấy thõa mãn 4r2 I0 Câu 36: Đáp án C Biên độ góc dao động   s 0,16   0,1rad l 1, Câu 37: Đáp án A Chu kì dao động vật T  2 2   0,5s  4 Động vật biến thiên với chu kì Td  T  0, 25s Câu 38: Đáp án A L  log I I  L  log   I2  100I1 I0 I1 Câu 39: Đáp án A Hệ số công suất mạch cos   UR UR 120    0,92 2 2 U UR   UL  UC  120   50  100  Câu 40: Đáp án B Đoạn mạch có cuộn cảm điện trở U R  U  U 2L   60   602  60V Dòng điện hiệu dụng mạch I  tan   U R 60   2A R 30 UL  1   UR    i  cos 100t   A 6  [...]... '  Vậy chỉ có xe 1 đảm bảo tiêu chuẩn ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 201 6 -201 7 SỞ GD&ĐT TP.HCM LẦN 2 TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài : 50 phút  Câu 1: Đặt vào hai đầu đoạn một điện áp u  100 2 cos(100 t  )(V ) vào hai đầu cuộn 6 cảm thuần có hệ số tự cảm L thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là 2A Hệ số tự cảm L có giá trị A 1 H 2 B 2  H C 1  H D 2 2 H Câu 2: Một sợi... Câu 29: Đáp án D Câu 30 Đáp án A Câu 31 Đáp án A l 0  mg 1 1  2 g  2 10  2, 5cm k  20 Khi ở VTCB vật có chi u dái 30 +2,5 = 32,5 cm Biên độ 2 cm nên dài lớn nhất và nhỏ nhất là 32,5  2 Câu 32: Đáp án A t  1 T /6 15 Để tốc độ tb lớn nhất thì quãng đường đi được lớn nhất và bằng A = 12cm vtb  12  180cm / s 1/15 Câu 33: Đáp án C S = A + A/2 Câu 34: Đáp án C Fd  qE  0,5 N q > 0, Fđ cùng chi u... k = 2 Thay vào ta được 1,2m Tốc độ truyền sóng trên dây: v = .f = 1,2.100 = 120m/s ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 201 6 -201 7 SỞ GD&ĐT TP.HCM LẦN 1 TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài : 50 phút Câu 1: Chọn câu trả lời đúng Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào A tốc độ truyền sóng và bước sóng B phương truyền sóng và tần số sóng C phương dao động và phương truyền... 1;0;1  0  Câu 8: Đáp án A Thời gian lò xo nén ứng với vật ở trong khoảng li độ (-3;-A) như hình bên Thời gian lò xo nén = 1/3 thời gian lò xo giãn nên khi lò xo nén ứng với góc quét 1200 Từ đó ta được A = 6cm Câu 9: Đáp án B Câu 10: Đáp án B Bước sóng   vT = 0,2.10 = 2 m Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất dao động ngược pha là /2 = 1 m Câu 11: Đáp án B Câu 12: Đáp án B Cơ năng của con lắc:... 2 t   (cm)  4 0, 4  4   Câu 39: Đáp án C 2 amax   2 A   2 f  A  12, 3m / s 2 Câu 40: Đáp án A   x1  3cos   t   cm 2    x2  4sin   t   cm  4 cos( t )cm 2    x3  5sin( t )  5cos   t   cm 2  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 201 6 -201 7 SỞ GD&ĐT TỈNH VĨNH PHÚC LẦN 1 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài : 50 phút Câu 1: Một sợi dây đàn hồi, dài... có 10 điểm dao động cực đại trên AB Câu 19: Đáp án B Câu 20: Đáp án C Sóng tại M trễ pha hơn sóng tại A một lượng là   2 d   2 15  30 Vậy sóng tại M ngược pha so với sóng tại A Câu 21: Đáp án D Khoảng cách giữa 5 gợn lồi liên tiếp là 4  0,5m    0,125m  2,5cm Tốc độ truyền sóng: v  f  0,125. 120 = 15m/s Câu 22: Đáp án B Câu 23: Đáp án C Câu 24: Đáp án C Áp dụng công thức độc lập: A2... Fđ cùng chi u E nên g '  g  T '  2 Fd  14,8cm / s 2 m l  2s g' Câu 35: Đáp án B Câu 36 Đáp án B Câu 37 Đáp án C T = 60/30 = 2s Câu 38 Đáp án B Câu 39 Đáp án B Câu 40 Đáp án B Công suất của tàu điện lắp trên 2 ô tô là: 4 4 P1   R12 I1   (302  1, 22 ).109,112 3 3 4 4 P2   R22 I 2   (302  1, 22 ).109,4 12 3 3 Khi đó ở cách đầu xe 2m thì cường độ âm đo được là: P1  L1  113dB 4  (1, 22...  25,12cm / s Câu 25: Đáp án B Câu 26: Đáp án A Câu 27: Đáp án A Biên độ dao động tổng hợp thỏa mãn điều kiện: A1  A2  A  A1  A2  6  A  18 Câu 28: Đáp án B Chu kỳ dao động: T  2 l 0, 64  2  1, 6 s g 2 Câu 29: Đáp án D Chu kỳ dao động của con lắc: T  2 l g  2  2 s  g  9,86m / s 2 g l Câu 30: Đáp án B Chu kỳ dao động T = 2s Quan sát trên hình vẽ ta thấy quãng đường vật đi được từ...  1    1  A  6 3cm A12 A2 6 2 A2 Câu 18: Đáp án A Chu kỳ dao động của vật: T = 0,2s Biểu diễn trên hình vẽ vị trí (1) là vị trí của vật ở thời điểm t1, sau t = 0,05s = T/4 vật ở vị trí (2) Câu 19: Đáp án C Chu kỳ dao động T = 1s Thời điểm vật đi qua VTCB lần thứ 1: t1 = T/6 = 1/6s Thời điểm vật qua VTCB lần thứ 201 7: t = t1 + 1008T = 6049/6 (s) Câu 20: Đáp án A Ax2  A12  A22  2 A1 A2 cos(1... nhất cách gợn thứ năm 0,5 m Tốc độ truyền sóng là: A 12 m/s B 30 m/s C 25 m/s Câu 22: Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng là A hai sóng có cùng biên độ, cùng tốc độ giao nhau B hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian C hai sóng có cùng bước sóng giao thoa nhau D hai sóng chuyển động ngược chi u nhau Câu 23: Khi một con lắc lò xo dao động điều hòa thì A gia tốc của vật có ... tác dụng sưởi ấm Câu 14 : Đáp án B Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng Câu 15 : Đáp án C Khi vào môi trường có Câu 16 : Đáp án A Câu 17 : Đáp án C Quang điện... Mặt Trời Câu 24 : Đáp án D Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất song Câu 25: Đáp án C Câu 26: Đáp án B W  Wd  Wt  Wd  W  Wt  Câu 27: Đáp án A 2 kA... 2, có bụng sóng nên k = Thay vào ta 1,2m Tốc độ truyền sóng dây: v = .f = 1,2.100 = 120m/s ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 201 6 -201 7 SỞ GD&ĐT TP.HCM LẦN TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN: VẬT

Ngày đăng: 24/01/2017, 23:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan