0

50 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn hóa học của các trường nổi tiếng trên toàn quốc có đáp án và giải thích chi tiết từng câu

552 1,678 0
  • 50 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn hóa học của các trường nổi tiếng trên toàn quốc có đáp án và giải thích chi tiết từng câu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2017, 12:14

S GD T TNH VNH PHC THI TH LN THPT QUC GIA NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi cú 40 cõu / trang) Mó : 303 Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu 1: Khi thy phõn hp cht hu c X (khụng cú phn ng bc) mụi trng axit ri trung hũa axit thỡ dung dch thu c cú phn ng bc X l: A Anehit axetic B Ancol etylic C Saccaroz D Glixerol Cõu 2: Cho kim loi Ba d vo dung dch Al2(SO4)3, thu c sn phm cú: A Mt cht khớ v hai cht kt ta B Mt cht khớ v khụng cht kt ta C Mt cht khớ v mt cht kt ta D Hn hp hai cht khớ Cõu 3: to thnh thy tinh hu c (plexiglat), ngi ta tin hnh trựng hp: A CH3-COO-C(CH3)=CH2 B CH2=CH-CH=CH2 C CH3-COO-CH=CH2 D CH2=C(CH3)-COOCH3 Cõu 4: Hiu sut ca quỏ trỡnh iu ch anilin (C6H5NH2) t benzen (C6H6) t 30% Khi lng anilin thu c iu ch t 156 gam benzen l: A 186,0 gam B 111,6 gam C 55,8 gam D 93,0 gam Cõu 5: Phỏt biu no sau õy ỳng ? A Cỏc amino axit l cht rn iu kin thng B Cỏc amin iu kin thng l cht khớ hoc cht lng C Cỏc protein u dờc tan nc D Cỏc amin khụng c Cõu 6: phõn bit cỏc dung dch: CaCl2, HCl, Ca(OH)2 dựng dung dch ? A NaNO3 B NaOH C NaHCO3 D NaCl Cõu 7: un núng tristearin dung dch NaOH thu c glixerol v ? A.C17H35COONa B C17H33COONa C C15H31COONa D C17H31COONa Cõu 8: Nhỳng mt st (d) vo 100ml dung dch CuSO4 x mol/l Sau cỏc phn ng xy hon ton thy lng st tng 0,4 gam Bit tt c Cu sinh u bỏm vo st Giỏ tr ca x l: A 0,05 B 0,5 C 0,625 D 0,0625 Cõu 9: ng phõn ca glucoz l: A Xenluloz B Fructoz C Saccaroz D Sobitol Cõu 10: Cht no di õy l etyl axetat ? A CH3COOCH2CH3 B CH3COOH C CH3COOCH3 D CH3CH2COOCH3 Cõu 11: un núng 5,18 gam metyl axetat vi 100ml dung dich NaOH 1M n phn ng hon ton Cụ cn dung dch sau phn ng, thu c m gam cht rn khan Giỏ tr ca m l: A 8,20 B 6,94 C 5,74 D 6,28 Cõu 12: Cht no sau õy cũn c gi l ng mt ong ? A Saccaroz B Fructoz C Glucoz D Amilopectin Cõu 13: Lờn men hon ton a gam glucoz, thu c C2H5OH v CO2 Hp th ht CO2 sinh vo dung dch nc vụi d, thu c 15 gam kt ta Giỏ tr ca a l: A 30,6 B 27,0 C 15,3 D 13,5 Cõu 14: Mt phõn t polieilen cú lng phõn t bng 56000u H s polime húa ca phõn t polietylen ny l: Trang A 20000 B 2000 C 1500 D 15000 Cõu 15: Polime cú cu trỳc mng li khụng gian l: A Polietilen B Poli(vinyl clorua) C Amilopectin D Nha bakelit Cõu 16: Cho dóy cỏc dung dch sau: C6H5NH2, NH2CH2COOH, HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH C2H5NH2, NH2[CH2]2CH(NH2)COOH S dung dch dóy lm i mu qu tớm ? A B C D Cõu 17: Cho cỏc cht sau: CH3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5 Cht cú nhit sụi thp nht l: A HCOOC6H5 B CH3COOC2H5 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Cõu 18: Khng nh no sau õy ỳng ? A un núng tinh bt vi dung dch axit thỡ xy phn ng khõu mch polime B Trựng hp axit -amino caproic thu c nilon-6 C Polietilen l polime trựng ngng D Cao su buna cú phn ng cng Cõu 19: Dóy no sau õy ch gm cỏc cht va tỏc dng c vi dung dch HCl, va tỏc dng c vi dung dch AgNO3 ? A Fe, Ni, Sn B Zn, Cu, Mg C Hg, Na, Ca D Al, Fe, CuO Cõu 20: Phỏt biu no sau õy ỳng ? A Phn ng gia ancol vi axit cacboxylic c gi l phn ng x phũng húa B Phn ng x phũng húa l phn ng thun nghch C Trong cụng thc ca este RCOOR, R cú th l nguyờn t H hoc gc hidrocacbon D Phn ng este húa l phn ng mt chiu Cõu 21: Nhn xột no sau õy ỳng ? A a s cỏc polime d hũa tan cỏc dung mụi thụng thng B a s cỏc polime khụng cú nhit núng chy xỏc nh C Cỏc polime u bn vng di tỏc ng ca axit, baz D Cỏc polime d bay hi Cõu 22: Trong cỏc cht di õy, cht no l amin bc hai ? A H2N(CH2)6NH2 B CH3NHCH3 C C6H5NH2 D CH3CH(CH3)NH2 Cõu 23: Mt tripeptit X mch h c cu to t amino axit l glyxin, alanin, valin S cụng thc cu to ca X l: A B C D Cõu 24: Cacbohidrat no sau õy c dựng lm nguyờn liu sn xut t visco ? A Saccaroz B Tinh bt C Glucoz D Xenluloz Cõu 25: Hũa tan hon ton 21,5 gam hn hp X gm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cn dựng ht 430 ml dung dch H2SO4 1M thu c hn hp khớ Y (ktc) gm 0,06 mol NO v 0,13 mol H2, ng thi thu c dung dch Z ch cha cỏc mui sunfat trung hũa Cụ cn dung dch Z thu c 56,9 gam mui khan Thnh phn phn trm ca Al hn hp X cú giỏ tr gn nht l: A 25,5% B 18,5% C 20,5% D 22,5% Cõu 26: Hũa tan m (g) hn hp X gm Al v Na cú t l mol 1:2 vo nc d thu c 4,48 (l) khớ (ktc) Gớỏ tr ca m l: A 7,3 B 5,84 C 6,15 D 3,65 Cõu 27 : Cho s chuyn húa sau : t0 (A) + (B) (1) C4H6O2 (M) + NaOH t0 (F) + Ag (2) (B) + AgNO3 + NH3 +H2O t + NH4NO3 (A) + NH3 + H2O (3) (F) + NaOH Cht M l: A HCOO(CH2)=CH2 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH=CHCH3 D CH2=CHCOOCH3 Trang Cõu 28: Cho hp cht hu c X, Y cú cựng cụng thc phõn t l C3H7NO2 Khi phn ng vi dung dch NaOH, X to H2NCH2COONa v cht hu c Z, cũn Y to CH2=CHCOONa v khớ T Cỏc cht Z v T ln lt l: A CH3OH v NH3 B CH3OH v CH3NH2 C CH3NH2 v NH3 D C2H3OH v N2 Cõu 29: Cht hu c X cú cụng thc phõn t C3H9O2N Cho 9,1 gam X tỏc dng vi dung dch NaOH va Cụ cn dung dch sau phn ng thu c 6,8 gam cht rn khan S cụng thc cu to ca X phự hp vi tớnh cht trờn l: A B C D Cõu 30: Tin hnh cỏc thớ nghim sau: (a) Cho Cu d vo dung dch Fe(NO3)3 (b) Sc khớ CO2 d vo dung dch NaOH (c) Cho Na2CO3 d vo dung dch Ca(HCO3)2 (d) Cho bt Fe vo dung dch FeCl3 d S thớ nghim cui cựng cũn li dung dch cha mui tan l: A B C D Cõu 31: t chỏy hon ton lng hn hp este Dn sn phm chỏy ln lt qua bỡnh (1) ng P2O5 d v bỡnh (2) ng dung dch Ca(OH)2 d, thy lng bỡnh (1) tng 6,21 gam, cũn bỡnh (2) thi c 34,5 gam kt ta Cỏc este trờn thuc loi este no sau õy ? A Este no, n chc, mch h B Este khụng no C Este thm D Este a chc Cõu 32: t chỏy hon ton m gam hn hp X gm este ng phõn cn dựng 4,704 lớt khớ O2 , thu c 4,032 lớt CO2 v 3,24 gam H2O Nu cho m gam X tỏc dng ht vi 110 ml dung dch KOH 1M Cụ cn dung dch sau ph ng thỡ thu c 7,98 gam cht rn khan, ú cú a mol mun Y v b mol mui Z (MY > MZ ) Cỏc th tớch khớ u o iu kin chun T l a : b l: A : B : C : D : Cõu 33: Thy phõn m gam hụn hp X gm tetrapeptit A v pentapeptit B (A v B u h cha ng thi Glyxin v Alanin phõn t) bng lng dung dch NaOH va Cụ cn dung dch sn phm cho (m+ 15,8) gam hn hp mui t chỏy ton b lng mui sinh bng lng oxi va , thu c Na2CO3 v hn hp hi Y gm CO2 , H2O v N2 Dn Y i qua bỡnh ng dung dch NaOH c d, thy lng thy lng bỡnh tng thờm 56,04 gam so vi ban u v cú 4,928 lớt khớ nht (ktc) thoỏt bỡnh Xem nh N2 khụng b nc hp th , cỏc phn ng xy hon ton Thnh phn phn trm lng ca B hn hp X l: A.35,37% B 58,92% C 46,94% D 50,92% Cõu 34: Braikinin cú tỏc dng lm gim huyt ỏp, ú l mt nonapeptit cú cụng thc l: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg Khi thu phõn khụng hon ton peptit ny, thu c bao nhiờu tripeptit m thnh phn cú phenyl alanin (Phe) ? A B C D Cõu 35: Hn hp X gm metyl fomat, anehit acrylic v metyl acrylat t chỏy hon ton m gam X ri hp th ht sn phm chỏy vo dung dch Ca(OH)2 d, thu c gam kt ta v lng dung dch gim 3,78 gam Giỏ tr ca m l : A 1,95 B 1,54 C 1,22 D 2,02 Cõu 36: Poli(vinyl clorua) c iu ch t khớ thiờn nhiờn (cha 95% metan v th tớch) theo s chuyn hoỏ v hiu sut (H) nh sau : H 15% H 95% H 90% Metan Axetilen Vinyl clorua Poli(vinyl clorua) Th tớch khớ thiờn nhiờn (ktc) cn iu ch c tn PVC l : A 5589,08 m3 B 1470,81 m3 C 5883,25 m3 D 3883,24 m3 Cõu 37: Cho hn hp X gm hai cht hu c, no n chc, mch h (cha C, H, O) tỏc dng va vi 20ml dung dch NaOH 2M thu c mt mui v mt ancol un núng lng ancol thu c vi Trang axit H2SO4 c 170C thu c 0,015 mol anken (l cht khớ iu kin thng) Nu t chỏy lng X nh trờn ri cho sn phm qua bỡnh ng CaO d thỡ lng bỡnh tng 7,75 gam Bit cỏc phn ng xy hon ton Phỏt biu no sau õy ỳng ? A Khi lng ca cht cú phõn t ln hn X l 2,55 gam B Tng phõn t ca hai cht X l 164 C Thnh phn phn trm lng cỏc cht X l 49,5% v 50,5% D Mt cht X cú cụng thc cu to phự hp vi iu kin bi toỏn Cõu 38: Sc 13,44 lớt CO2 (ktc) vo 200 ml dung dch X gm Ba(OH)2 1,5M v NaOH 1M Sau phn ng thu c dung dch Y Cho dung dch Y tỏc dng vi 200 ml dung dch hn hp BaCl2 1,2M v KOH 1,5M thu c m gam kt ta Giỏ tr ca m l: A 66,98 B 39,4 C 47,28 D 59,1 Cõu 39: Cho cỏc phỏt biu sua : (a) Hidro hoỏ hon ton glucoz to axit gluconic (b) Phn ng thu phõn xenluloz xy c d dy ca ng vt n c (c) Xenluloz trinitrat l nguyờn liu sn xut t nhõn to (d) Saccaroz b hoỏ en H2SO4 c (e) Trong cụng nghip dc phm, saccaroz c dựng pha ch thuc Trong cỏc phỏt biờu trờn, s phỏt biu ỳng l: A B C D Cõu 40: Cht X cú cụng thc phõn t C2H7O3N Khi cho X tỏc dng vi dung dch HCl hoc dung dch NaOH un núng nh u thy khớ thoỏt Ly 0,1 mol X cho vo dung dch cha 0,25 mol KOH Sau phn ng cụ cn dung dch c cht rn Y, nung núng Y n lng khụng i c m gam cht rn Giỏ tr ca m l: A 16,6 B 18,85 C 17,25 D 16,9 HT Trang PHN TCH HNG DN GII CHI TIT THI TH LN S GD & T TèNH VNH PHC M 303 Cõu 1: Chn C - Thy phõn saccaroz: H 2O C12H22O11 C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) H - Phn ng bc ca sn phm: to C6H12O6 + 2[Ag(NH3)2]OH CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O Cõu 2: Chn C - Th t phn ng xy nh sau: Ba(OH)2 + H2 (1) Ba + 2H2O Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 Al(OH)3 trng keo + BaSO4 trng (2) 2Al(OH)3 + Ba(OH)2 Ba(AlO2)2 + 4H2O (3) - Hay cú th vit gn li: 5Ba dư 4H O Al (SO )3 3BaSO 2BaAlO 4H Vy sn phm thu c cú mt cht khớ (H2) v mt cht kt ta (BaSO4) Cõu 3: Chn D - Phng trỡnh phn ng: COOCH3 n CH2 C COOCH3 to, p, xt CH2 C n CH3 CH3 Cõu 4: Chn C HNO H 2SO4 ,t 6H, t o C6 H5 NO C6 H5 NH , H = 30% - Quỏ trỡnh phn ng: C6 H o Fe HCl - Ta cú: n C H 5NH n C H H% 156 0,3 0,6 mol m C H 55,8(g) 78 Cõu 5: Chn A A ỳng, Cỏc amino axit u l cht rn iu kin thng B Sai, Ch cú -metyl, -imetyl, -trimetyl v etyl amin l cht khớ iu kin thng C Sai, Ch cú cỏc dng protein hỡnh cu tan tt nc, cũn protein dng si thỡ hon ton khụng tan nc D Sai, Hu ht cỏc amin u c Cõu 6: Chn C CaCl2 HCl Ca(OH)2 A NaNO3 Khụng phn ng Khụng phn ng Khụng phn ng B NaOH Khụng phn ng Khụng hin tng Khụng phn ng C NaHCO3 Khụng phn ng Thoỏt khớ khụng mu Kt ta trng D NaCl Khụng phn ng Khụng phn ng Khụng phn ng Cõu 7: Chn A t (CH3[CH2]16COO)3C3H5 + 3NaOH 3CH3[CH2]16COONa + C3H5(OH)3 Tristearin Natri sterat (X) Glixerol Cõu 8: Chn B m 0,4 0,05 TGKL n Cu2 0,05mol C M(CuSO4 ) 0,5M M CuFe 0,1 Cõu 9: Chn B Cõu 10: Chn A - Phn ng: Trang Cõu 11: Chn B - Phn ng: t0 CH 3COOCH NaOH CH 3COONa CH 3OH 0,07mol 0,1mol 0,07 mol m rắn khan 40n NaOH(dư) 82n CH3COONa 6,94(g) Cõu 12: Chn B - Saccaroz hay cũn gi l ng mớa, ng tht nt - Fructoz l thnh phn chớnh ca mt ong (fructoz cú ngt ln nht cỏc loi cacbohidrat) - Glucoz hay cũn gi l ng nho, ng trỏi cõy - Amilopectin l mt on mch ca tinh bụt Cõu 13: Chn D n CO n CaCO 0,075mol m glucozơ 0,075.180 13,5(g) - Ta cú: n glucozơ 2 Cõu 14: Chn B 56000 - Ta cú: M ( CH CH )n 56000 n 2000 28 Cõu 15: Chn D - Cỏc polime mch phõn nhỏnh thng gp l amilopectin v glicozen - Cỏc polime mch khụng gian thng gp l cao su lu húa v nha rezit (nha bakelit) - Cỏc polime mch khụng phõn nhỏnh thng gp l cũn li Cõu 16: Chn D - Cỏc amin cú tớnh baz nờn cú kh nng lm i mu qu tớm chuyn thnh mu xanh tr anilin (v ng ng ca nú) khụng lm i mu qu tớm cú tớnh baz yu - i vi cỏc amino axit cú dng (H2N)x-R-(COOH)y thỡ : + Nu x > y : qu tớm chuyn sang mu xanh + Nu x = y : qu tớm khụng i mu + Nu x < y : qu tớm chuyn sang mu Vy cú dung dch lm i mu qu tớm l: Dung dch HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH C2H5NH2 NH2[CH2]2CH(NH2)COOH Mu qu tớm Xanh Xanh Cõu 17: Chn C Cỏc yu t nh hng n nhit sụi: - Phõn t khi: nu nh khụng xột n nhng yu t khỏc, cht phõn t cng ln thỡ nhit sụi cng cao - Liờn kt Hiro: nu hai cht cú phõn t xp x thỡ cht no cú liờn kt hiro s cú nhit sụi cao hn - Cu to phõn t: nu mch cng phõn nhỏnh thỡ nhit sụi cng thp Dóy sp xp nhit sụi gim dn ca cỏc hp cht cú nhúm chc khỏc v phõn t xp x nhau: Axit > ancol > amin > este > xeton > anehit > dn xut halogen > ete > CxHy Vy cht cú nhit sụi thp nht l HCOOCH3 Cõu 18: Chn D A Sai, un núng tinh bt vi dung dch axit thỡ xy phn ng ct mch polime B Sai, Trựng hp axit -aminocaproic thu c nilon-6 C Sai, Polietilen l polime c iu ch t phn ng trựng hp D ỳng, Trong phõn t cao su buna: ( CH CH CH CH ) cũn liờn kt ụi C = C, nờn cú th tham gia phn ng cng Cõu 19: Chn A - Cỏc kim loi ng trc cp H+/H2 cú th tỏc dng c vi HCl - Cỏc kim loi ng trc cp Ag+/Ag cú th tỏc dng c vi AgNO3 Trang Vy cỏc kim loi va tỏc dng c vi dung dch HCl, va tỏc dng c vi dung dch AgNO3 l Mg, Zn, Al, Fe, Ni v Sn Cõu 20: Chn D A Sai, Phn ng gia ancol vi axit cacboxylic c gi l phn ng este húa B Sai, Phn ng x phũng húa l phn ng mt chiu C ỳng D Sai, Phn ng este húa l phn ng thun nghch Cõu 21: Chn B A Sai, a s cỏc polime khụng tan cỏc dung mụi thụng thng B ỳng, Hu ht cỏc polime khụng cú nhit núng chy xỏc nh, núng chy nhit khỏ rng C Sai, Ly vớ d nh: D Sai, Cỏc polime khụng bay hi Cõu 22: Chn B - Bc ca amin c tớnh bng s nguyờn t H phõn t aminoac b thay th bi gc hidrocacbon vy ch cú CH3NHCH3 l amin bc Cõu 23: Chn A - Cú cụng thc cu to l: GlyAlaVal, GlyValAla, AlaGlyVal, AlaValGly, ValGlyAla, ValAlaGly Cõu 24: Chn D - T visco c to thnh t phn ng gia xenluloz vi CS2 v NaOH to thnh mt dung dch nht gi l visco Bm dung dch ny qua nhng l rt nh ri ngõm dung dch H2SO4 to thnh t visco Cõu 25: Chn C - Khi cho 21,5 gam X tỏc dng vi 0,43 mol H2SO4 thỡ : m 98n H 2SO 30n NO 2n H m Z BTKL n H 2O X 0, 26 mol 18 n n NO 2n 2n H2O 2n H BT:H n NH4 H 2SO4 0, 02 mol n Cu(NO3 )2 NH4 0, 04 mol 2n H2SO4 10n NH 4n NO 2n H 0, 08 mol - Ta cú n O(trong X) n FeO 3n Al 2n Zn 3n NO 2n H 8n NH 0, n Al 0,16 mol - Xột hn hp X ta cú: 27n Al 65n Zn m X 72n FeO 188n Cu(NO3 ) 8, 22 n Zn 0, 06 mol 27.0,16 %m Al 100 20, 09 21,5 Cõu 26: Chn B BT:e 3n Al n Na 2n H 3x 2x 0, x 0,08 m 27n Al 23n Na 5,84 (g) Cõu 27: Chn B - Cỏc phn ng xy ra: t (1) CH3COOCH=CH2 (M) + NaOH CH3COONa (A) + CH3CHO (B) Trang t (2) CH3CHO (B) + AgNO3 + NH3 CH3COONH4 (F) + Ag + NH4NO3 t (3) CH3COONH4 (F) + NaOH CH3COONa (A) + NH3 + H2O Cõu 28: Chn A - X v Y ln lt l NH2CH2COOCH3 v CH2 = CH COONH4 t NH 2CH 2COOCH (X) NaOH NH CH 2COONa CH3OH(Z) t CH CH COONH (Y) NaOH CH CH COONa NH (T) H 2O Cõu 29: Chn B - X cú ng phõn cu to l HCOONH3C2H5 v HCOONH(CH3)2 t HCOONH 3C H NaOH HCOONa C H5 NH H 2O t HCOONH (CH ) NaOH HCOONa CH NHCH H 2O Cõu 30: Chn A (a) Cu(d) + 2Fe(NO3)3 Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 (b) CO2 (d) + NaOH NaHCO3 CaCO3 + 2NaHCO3 (ngoi cũn Na2CO3 d) (c) Na2CO3 (d) + Ca(HCO3)2 (d) Fe d + 2FeCl3 3FeCl2 Vy cú thớ nghim dung dch thu c ch cha mui tan l (b), (d) Cõu 31: Chn A m bình tăng m bình tăng - t chỏy hn hp este thỡ: n H 2O 0,345mol n CO n CaCO3 0,345mol 18 100 - Nhn thy rng n H2O nCO2 , nờn X ch cha cỏc este no, n chc, mch h Cõu 32: Chn D - Khi t chỏy m gam X ta nhn thy n CO2 n H 2O X cha este no, n chc mch h 2n CO n H 2O 2n O n CO 0,06 mol C X (C 3H O ) nX - Khi cho m gam X trờn tỏc dng vi 0,11 mol KOH thỡ : BT:O n COO n X n 0,01 68n HCOOK 82n CH 3COOK m rắn khan 56n KOH 5,18 n HCOOK 0,05mol CH3COOK n HCOOK 0,05 n CH 3COOK 0,01mol n HCOOK n CH 3COOK n X 0,06 Cõu 33 : Chn C - Quy i hn hp X thnh C2H3ON (a mol), -CH2 (b mol) v H2O (c mol) - Khi cho X tỏc dng vi dung dch NaOH thỡ c hn hp quy i gm C2H4ONNa (a mol) v CH2 (b mol) Xột quỏ trỡnh t chỏy hn hp mui ta cú h sau: 97n NH CH COONa 14n CH (57n C H ON 14n CH 18n H O ) m 40a 18c 15,8 a 0, 44 2 2 2 102a 62b 56, 04 b 0,18 44n CO 18n H 2O m bỡnh Z BT:N a 0, 44 c 0,1 n C 2H 3ON 2n N - Ta cú: n Ala n CH2 0,18mol n Gly 2n N2 n Ala 0, 26mol n A n B n H 2O n A n B 0,1 n A 0, 06 mol - Xột hn hp X ta cú : 4n A 5n B 0, 44 n B 0,04 mol 4n A 5n B 2n N - Gi peptit A v B ln lt l (Gly)x (Ala) 4x v (Gly) y (Ala) 5y (với x y < 5) BT:Gly n A x n B y n Gly 0,06x 0,04y 0,26 x y = (thỏa) 0,04.M Gly2 Ala 0,04.345 100% 46,94 mX 57.0, 44 14.0,18 18.0,1 Cõu 34: Chn D %m B Trang - Khi thu phõn khụng hon ton peptit trờn thỡ thu c tripeptit m thnh phn cú phenylalanin (Phe) l: Pro-Gly-Phe, Gly-Phe-Ser, Phe-Ser-Pro, Ser-Pro-Phe v Pro-Phe-Arg Cõu 35: Chn D - Vỡ dựng lng d Ca(OH)2 nờn n CO n CaCO3 0, 09 mol vi m dd giảm m CaCO3 (44n CO2 18n H2O ) 3,78 n H2O 0,07mol - Xột hn hp cỏc cht X: HCOOCH3 (k=1); CH2=CH-CHO (k=2) v CH2=CH-COOCH3 (k=2) quan hệ n C 3H 4O n C H6O2 n CO2 n H 2O 0,02 mol CO H O 2 n CO 4n C 4H 6O 0, 005 mol 2, 02 (g) (tha vi ỏp ỏn ca ) - m X(min) thỡ n C2H 4O v ch khi: n C3H 4O n C2H 4O m X(min) 60n C 2H 4O 86n C 4H 6O - Lu ý : Nu ta cho n C3H 4O n C 4H 6O 0, 02 0, 01 mol thỡ lỳc ny ta s gii c chớnh xỏc ỏp ỏn ca bi cho Cõu 36: Chn C 2n C H3Cl H H H 0,25.103 mol - Ta cú : H 0,12825 n CH H 100 VCH (trong tự nhiên) n CH 22, 5883, 25(m ) 0,95 Cõu 37: Chn C - Khi t chỏy X cú n CO2 n H2O 44n CO 18n H 2O m bình tăng 44a 18a 7, 75 a 0,125mol - Xột quỏ trỡnh X tỏc dng vi NaOH : + Nhn thy rng, n NaOH n anken , trong X cha este v axit Khi dehirat húa ancol thỡ : n este(A) nanken 0,015mol naxit(B) n X n este 0,025mol - Gi CA v CB ln lt l s nguyờn t C ca este A v axit B (vi CA 3, CB 1) n A C A n B C B n CO2 0,015C A 0,025C B 0,125 C A C B (thỏa) Vy (A) C 5H10O2 (B) C H 4O2 A Sai, chờnh lch lng gia A v B l: m 102n A 60n B 0,03(g) B Sai, Tng lng phõn t ca A v B l 162 102n A 100% 50,5 %m B 49,5 C ỳng, %m A 102n A 60n B D Sai, Este A cú ng phõn tng ng l: CH3COO-C3H7 (2 ng phõn) ; HCOO-C4H9 (4 ng phõn) ; C2H5COOC2H5 (1 ng phõn) v axit B ch cú ng phõn l CH3COOH Cõu 38: Chn D - Khi cho 0,6 mol CO2 tỏc dng vi dung dch X gm 0,3 mol Ba(OH)2 v 0,2 mol NaOH: n BT: C Vỡ OH n CO2 n OH n CO32 n OH n CO2 0,2 mol n HCO3 n CO2 n CO32 0, mol - Khi cho dung dch Y tỏc dng vi dung dch cha 0,24 mol BaCl2 v 0,3 mol KOH thỡ: HCO OH Ba BaCO H O 0,4 mol 0,3mol 0,54 mol 0,3mol m BaCO3 0,3.197 59,1(g) Cõu 39: Chn A (a) Sai, Hidro húa glucoz thu c soritol: Ni, t HOCH2[CHOH]4CHO + H2 HOCH2[CHOH]4CH2OH Trang (b) ỳng, Trong d dy ca cỏc ng vt nhai li nh trõu, bũ cú cha enzim xenlulaza cú th lm thy phõn xenluloz (c) Sai, Xenluloz trinitrat l cht d chỏy v n mnh c dựng lm thuc sỳng (d) ỳng, Do H2SO4 c cú tớnh hỏo nc nờn cho H2SO4 vo ng saccaroz thỡ : C12(H2O)11 + H2SO4(c) C(en) + H2SO4.11H2O (e) ỳng, Trong cụng nghip dc phm, saccaroz c dựng pha ch thuc Vy cú phỏt biu ỳng l (b), (d) v (e) Cõu 40: Chn A t - Phng trỡnh phn ng : CH 3NH 3HCO 2KOH K CO CH 3NH H O 0,1mol 0,25mol 0,1mol m rắn 138n K 2CO3 56n KOH(dư) 16,6(g) Trang 10 C Thnh phn % v lng ca mi kim loi X l 50% D S mol kim loi M l 0,025 mol Cõu 35: Thi khớ CO i qua ng s ng m gam Fe2O3 nung núng Sau phn ng thu c m1 gam cht rn Y gm cht Ho tan ht cht rn Y bng dung dch HNO3 d, thu c 0,448 lớt khớ NO (sn phm kh nht, o iu kin chun) v dung dch Z Cụ cn dung dch Z thu c (m1 + 16,68) gam mui khan Giỏ tr ca m l : A 16,0 gam B 12,0 gam C 8,0 gam D gam Cõu 36: Thc hin phn ng nhit nhụm m gam hn hp X gm Al v Fe3O4 n phn ng hon ton thu c hn hp Y (bit Fe3O4 ch b kh v Fe) Chia Y thnh hai phn: - Phn 1: cho tỏc dng vi dung dch NaOH d thu c 0,15 mol H2, dung dch Z v phn khụng tan T Cho ton b phn khụng tan T tỏc dng vi dung dch HCl d thu c 0,45 mol H2 - Phn 2: cho tỏc dng vi dung dch HCl thu c 1,2 mol H2 Giỏ tr ca m l A 164,6 B 144,9 C 135,4 D 173,8 Cõu 37: Cho hn hp A gm cht hu c mch h X, Y (ch cha C, H, O v MX < MY) tỏc dng va vi 200 ml dung dch NaOH 1M, thu c 0,2 mol mt ancol n chc v mui ca hai axit hu c n chc, k tip dóy ng ng Mt khỏc t chỏy 20,56 gam A cn 1,26 mol O2 thu c CO2 v 0,84 mol H2O Phn trm s mol ca X A l A 20% B 80% C 40% D 75% Cõu 38: Dung dch X gm 0,02 mol Cu(NO3)2 v x mol HCl Khi lng Fe ti a phn ng c vi dung dch X l 5,6 gam (bit NO l sn phm kh nht NO3-) Th tớch khớ thu c sau phn ng l A 0,672 lớt B 2,24 lớt C 1,12 lớt D 1,344 lớt Cõu 39: un núng m gam hn hp X gm glyxin v alanin thu c m1 gam hn hp Y gm cỏc ipeptit mch h Nu un núng 2m gam X trờn thu c m2 gam hn hp Z gm cỏc tetrapeptit mch h t chỏy hon ton m1 gam Y thu uc 0,76 mol H2O; nu t chỏy hon ton m2 gam Z thỡ thu c 1,37 mol H2O Giỏ tr ca m l A 24,74 gam B 24,60 gam C 24,46 gam D 24,18 gam Cõu 40: t chỏy hon ton 4,03 gam triglixerit X bng mt lng oxi va , cho ton b sn phm chỏy hp th ht vo bỡnh ng nc vụi d thu c 25,5 gam kt ta v lng dung dch thu c gim 9,87 gam so vi lng nc vụi ban u Mt khỏc, thy phõn hon ton 8,06 gam X dng dch NaOH (d) un núng, thu c dung dch cha a gam mui Giỏ tr ca a l A 4,87 B 9,74 C 8,34 D 7,63 HT Trang PHN TCH - HNG DN GII THI TH THPT CHUYấN BC LIấU LN Cõu 1: Chn D - Khi un núng protein vi dung dch baz v dung dch axit hay nh xỳc tỏc ca enzim, cỏc liờn kt peptit phõn t protein b phõn ct dn, to thnh cỏc chui polipeptit v cui cựng thnh hn hp cỏc -amino axit Cõu 2: Chn A Cõu 3: Chn C - Glucoz, saccaroz khụng tỏc dng vi NaOH CH 3COONa CH 3OH - Metyl axetat tỏc dng vi NaOH: CH 3COOCH NaOH ancol metylic C17 H 33COONa C3H (OH)3 - Triolein tỏc dng vi NaOH: (C17 H 33COO)3 C3H NaOH Glyxerol Cõu 4: Chn C A Sai, Trong mựi ca cỏ l hn hp cỏc amin (nhiu nht l trimetylamin) v mt s cht khỏc, chớnh vỡ vy ngi ta dựng gim n (thnh phn cú cha CH3COOH) kh mựi ca cỏ trc nu B Sai, ipeptit thỡ ch cú liờn kt peptit C ỳng, Bc ca ancol chớnh l bc ca nguyờn t cacbon liờn kt vi nhúm OH bc ca amin c tớnh bng s nguyờn t hiro b thay th NH3 bi cỏc gc hirocacbon D Sai Anilin (C6H5NH2) cú tớnh baz yu v khụng lm xanh qu tớm m Cõu 5: Chn B - Gi s mol mi cht X l mol Hũa tan X vo NaOH d thỡ ch cú Al tan Fe2O3 v Cu khụng tan 2Al 6HCl 2AlCl3 3H Hũa tan X vo HCl d: Fe 2O 6HCl 2FeCl 3H 2O mol Cu FeCl3 CuCl 2FeCl mol mol mol Hn hp tan hon ton dung dch HCl d Hũa tan X vo AgNO3 d thỡ Al v Cu tan Fe2O3 khụng tan Hũa tan X vo NH3 (d) thỡ khụng cú cht no tan Cõu 6: Chn A - Gi n v a ln lt l húa tr v s mol ca M - Quá trình oxi hóa: M M n ne a BT: e n.x 0,175 M an Quá trình khử :NO3 2H e 0,175 NO H O 0,175 5, n n 32n M 64 (Cu) 0,175 Cõu 7: Chn A Thuc th NaOH H2SO4 loóng, Cu(NO3)2, K2SO4 FeCl2 FeCl3 To kt ta trng xanh To kt ta nõu Khụng hin tng Trang Cõu 8: Chn D - Chỡ l mt kim loi mm, nng, c hi v cú th to hỡnh Chỡ cú mu trng xanh mi ct nhng bt u xn mu thnh xỏm khớ tip xỳc vi khụng khớ Chỡ dựng xõy dng, c quy chỡ, n, v l mt phn ca nhiu hp kim Chỡ cú s nguyờn t cao nht cỏc nguyờn t bn - Khi tip xỳc mt mc nht nh, chỡ l cht c i vi ng vt cng nh ngi Nú gõy tn thng cho h thn kinh v gõy ri lon nóo Tip xỳc mc cao cng gõy ri lon mỏu ng vt Ging vi thy ngõn, chỡ l cht c thn kinh tớch t mụ mm v xng Cõu 9: Chn A Cõu 10: Chn D pnc 2Al2O3 4Al + 3O2 - Phng trỡnh in phõn Al2O3 núng chy: Cõu 11: Chn A Cõu 12: Chn A NaOH H N(CH )4 CH(NH ) COOH : x mol CH 2COOH : y mol NH 4 4 4 4 4 4 43 m gam X H N(CH )4 CH(NH ) COONa, NH 2CH 2COONa (1) 4 4 4 4 42 4 4 4 4 43 (m 6,6) gam Y HCl ClH3 N(CH )4 CH(NH3Cl) COOH, NH3ClCH 2COOH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 (2) (m14,6) gam Z - p dng phng phỏp tng gim lng ta cú h sau: mY mX 6, 0,3 (1) : x y x 0,1 mol 22 22 m 36, gam m m 14, y 0, mol Z X (2) : 2x y 0, 36,5 36,5 Cõu 13: Chn D - Trng hp 1: Al2(SO4)3 d + Ta cú: n NaOH 3n Al(OH)3 0, 45 mol C% NaOH 40n NaOH 100% % 200 - Trng hp 2: Al(OH)3 b hũa tan mt phn + Ta cú: n NaOH 4n Al3 n Al(OH)3 0, 65 mol C% NaOH 40n NaOH 100% 13 % 200 Vy cú giỏ tr tha Cõu 14: Chn A - Dung dch sau in phõn cú pH = 13 tc l [OH-] = 0,1 n OH 2,5.0,1 0,25mol 2NaOH + Cl2 + H2 - Phng trỡnh in phõn: 2NaCl + 2H2O 0,25 0,25 0,25.58,5 n NaCl (bị điện phân) 0,25mol %m NaCl bị điện phân 100% 62,5% 23, Cõu 15: Chn D - hn ch khớ NO2 b thoỏt mụi trng thỡ dung dch dựng loi b khớ phi phn ng c vi khớ v to sn phm khụng gõy c hi cho mụi trng Do ú quỏ trỡnh lm thớ nghim ngi ta dựng bụng tm dung dch kim (xỳt) hn ch tt nht khớ NO2 theo phng trỡnh sau: NaNO3 + NaNO2 + H2O 2NO2 + 2NaOH Cõu 16: Chn A Cõu 17: Chn C Cõu 18: Chn B - Ta cú: mmui = mkim loi + 35,5n Cl vi n Cl n HCl 2n H2 0, mol mmui = 36, (g) Cõu 19: Chn D Trang - X lm qu tớm húa nờn X cha chc axit cacboxylic COOH X cú ng phõn l C2H5COOH - Y tỏc dng vi NaOH nhng khụng tỏc dng vi Na nờn Y cha chc este COO Y cú ng phõn l HCOOC2H5 v CH3COOC2H5 - Z tỏc dng c Na v cho c phn ng gng nờn Z cha ng thi nhúm chc ancol OH v anehit CHO Z cú ng phõn l HOCH2CH2CHO, HOCH(CH3)CHO Vy tng s ng phõn ca X, Y, Z l ng phõn Cõu 20: Chn A (a) ỳng, Cu hỡnh Cr (Z=24): [Ar] 3d54s1 Cr nm ụ 24, chu kỡ 4, nhúm VIB (b) Sai, CrO l oxit baz ; Cr2O3 l oxit lng tớnh ; CrO3 l oxit axit (c) ỳng, Cỏc hp cht ca CrO42- v Cr2O72- s oxi húa cao nht ca Cr l +6 (d) Sai, Trong cỏc phn ng húa hc, hp cht crom(III) va úng vai trũ cht oxi húa va úng vai trũ l cht kh (e) ỳng, Phng trỡnh: 2Cr 3Cl 2CrCl3 Vy phỏt biu ỳng l (a), (c), (e) Cõu 21: Chn C Vy cỏc cht tỏc dng c vi Cu(OH)2 nhit thng l: Glucoz: C6H12O6 Etylen glycol: C2H4(OH)2 Glixerol: C3H5(OH)3 Saccaroz: C12H22O11 Cõu 22: Chn A - Hu ht cỏc kim loi u tỏc dng vi O2 tr Ag, Au, Pt Cõu 23: Chn B (3) Sai, Trong quỏ trỡnh quang hp ca cõy xanh cú to thnh tinh bt t CO2, H2O nh ỏnh sỏng mt tri aựnh saựng (C6H10O5)n + 6nO2 6nCO2 + 5nH2O clorophin Vy cỏc phỏt biu ỳng l (1),(2),(4) Cõu 24: Chn B Vy cho Ba tỏc dng vi H2O to thnh dung dch Ba(OH)2 lm qu tớm húa xanh Cõu 25: Chn C Cõu 26: Chn C 2MOH H (M l Na, K) A ỳng, Phng trỡnh: 2M 2H 2O Al(OH)3 trng keo + NaHCO3 B ỳng, Phng trỡnh: CO2 NaAlO2 2H 2O C Sai, Fe l kim loi nng cú mu trng hi xỏm, cú tớnh dn in, dn nhit tt, c bit cú tớnh nhim t 2NaAlO 3H D ỳng, Phng trỡnh: 2Al 2NaOH 2H 2O Cõu 27: Chn C BT: N n C2H7 N 2n N 0,1 mol mC2H7 N 4,5 (g) Cõu 28: Chn B - Cỏc phn ng xy ra: to CH C(CH ) COOC2 H5 (M) NaOH CH C(CH ) COONa (Y) C2 H 5OH (X) H SO , t o C2 H5OH (X) CH CH (X1 ) H O o t , p, xt nCH CH (X1 ) ( CH CH ) n (P.E) 2CH C(CH3 ) COONa (Y) H 2SO4 2CH C(CH3 ) COOH (Y1 ) Na 2SO4 Trang H SO , t o CH2 C(CH3 ) COOCH3 (Y2 ) CH2 C(CH3 ) COOH (Y1 ) CH3OH xt,p,t o nCH C(CH ) COOCH (Y2 ) [ CH (CH )C(COOCH ) ] n (thy tinh hu c) Cõu 29: Chn A Cõu 30: Chn D Cõu 31: Chn D Ba SO 24 BaSO - Kt ta ca BaSO4: mol: 0,1 0,1 0,1 H 2O Kt ta ca Cu(OH)2: H OH mol: 0,12 0,12 Cu 2OH Cu(OH) mol: 0,1 t 0,08 0,04 o - Nung BaSO : 0,1 mol ; Cu(OH) : 0, 04 mol BaSO : 0,1 mol ; CuO : 0, 04 mol mrn = 26,5 (g) Cõu 32: Chn C - Khi t chỏy hn hp X luụn thu c n CO2 n H 2O 0,8 mol mCO2 35, (g) Cõu 33: Chn A O H O NaOH 2 Fe(OH)3 nõu - Quỏ trỡnh: FeCl (X) Fe(OH)2 trng xanh Cõu 34: Chn C - p dng phng phỏp chn khong giỏ tr nh sau : 1, 08 30,86 + Nu X ch cha Al ta cú: n Al n H 0, 035 mol MX = 0, 035 1, 08 + Nu X ch cha M ta cú: n M n H 0, 0525 mol MX = 20,57 0, 0525 - Kt hp giỏ tr: 20,57 < MX < 30,86 M l 27n Al 24n Mg 1, 08 n Al 0, 02 mol 3n Al 2n Mg 2n H n Mg 0, 0225 mol Mg Khi ú: BT:H BT:Cl - Xột dung dch Y: n HCl n AgCl 0,125 mol v n HCl(dư) n HCl 2n H 0,02 mol Cõu A Sai, Nng HCl cn dựng l: C M 0,125 1, 25 M 0,1 Cõu B Sai, Kim loi M l Mg Cõu C ỳng, Thnh phn % v lng ca mi kim loi X l 50% Cõu D Sai, S mol kim loi M l 0, 0225 mol Cõu 35: Chn C 0,02 mol to - Quỏ trỡnh: CO Fe { 22 O 3 Fe,O m (g) m1 (g) hh Y HNO3 Fe 14 2, NO 33 } NO H O (m1 16,68) g muối Z - Ta cú: ne nhn = n NO 3n NO 2n O 0, 06 2n O m Z m1 16, 68 56n Fe 62n NO (1) m m Y m1 56n Fe 16n O thay m1 vo (1) suy ra: nO = 0,12 mol 3n 2n O n BT: e BT: Fe n Fe NO 0,1 mol n Fe2O3 Fe 0, 05 mol m Fe 2O3 (g) Cõu 36: Chn B Trang H : 0,15 mol Al O3 Al to - Quỏ trỡnh: X Y Fe Fe 3O Al dư - Phng trỡnh: P1 : Y NaOH Z : NaAlO H : 0, 45 mol T: Fe + HCl P2 : Y HCl H :1, mol to 8Al 3Fe3O 4Al 2O3 9Fe 2 n Al dư n H 0,15 0,1 mol n Al2O3 n Fe 0, mol m P1 48,3 gam - Phn 1: 3 n Fe n H 0, 45 mol BT: e BTe 3n Al dư 2n Fe 2n H 2, n Al 0,2 mol - Phn 2: dư n Al d 0,1 Phần n Fe 0,9 mol n Fe 0, 45 - Nhn thy: n Fe (P2 ) 2n Fe (P1 ) m P2 2m P1 96, gam m m P1 m P2 144,9 gam Cõu 37: Chn B - Vỡ n NaOH n ROH v hn hp thu c cha hai mui ca hai axit hu c nờn hn hp A cha este n chc, mch h cú s C liờn tip BTKL m A m O2 m CO2 m H 2O n CO 1, 04 mol - Khi t 20,56 gam A, ta cú: BT: O 2n A 2n O2 2n CO2 n H 2O n A 0, mol n X : C5 H x O n X n Y 0, n 0,16 - Ta cú: C A CO2 5, BT:C X % n X 80% nA 5n X 6n Y 1, 04 n Y 0, 04 Y : C6 H y O Cõu 38: Chn D S oxi húa S kh Fe Fe2+ + 2e 4H+ + NO3- + 3e NO + 2H2O 0,2 0,1 0,16 0,04 0,12 0,04 (vỡ lng Fe phn ng ti a nờn Fe chuyn Cu2+ + 2e Cu lờn Fe2+) 0,02 0,04 2H+(d) + 2e H2 BT:e 2n Fe 3n NO 2n Cu 2n H n H2 0, 02 mol V 22, 4(n NO n H2 ) 1,344 (l) Cõu 39: Chn A C2nH4nO3N2 (Y) + H2O - Trựng ngng m (g) hn hp X: 2CnH2n+1O2N mol: a 0,5a + t m1 (g) Y thu c: n H 2O (Y) na 0, 76 (1) C4nH8n - O5N4 (Z) + 3H2O - Trựng ngng 2m (g) hn hp X: 4CnH2n+1O2N mol: 2a 0,5a + t m2 (g) Z thu c: n H 2O (Z) (4n 1).0,5a 1,37 (2) - Lp t l (1) na 0, 76 38 : n Thay n vo (1) ta tớnh c: a = 0,3 mol (2) 2na 0,5a 1,37 15 m 24, 74 (g) Cõu 40: Chn C - Gi a l s mol 4,03 gam X Khi t chỏy 4,03 gam X, ta cú: n CO n CaCO3 0, 255 mol m m dung dịch giảm m (44n CO 18n H 2O ) n H 2O 0, 245 mol Trang - Li cú: m X 12n CO 2n H 2O 16n O 12.0, 255 2.0, 245 16.6a = 4,03 a = 0,005 mol - Trong 8,06 gam X cú: n X 2a 0,01 mol BTKL mmuối m 8,34(g) X 40n { 1NaOH 92n1C43H25 (OH) 33 8,06 0,03 0,01 Trang 10 S GD T TNH THI NGUYấN THPT CHU VN AN ( thi cú 40 cõu / trang) THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó : 132 Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu 1: Cacbonhidrat no cú nhiu cõy mớa v c ci ng ? A Glucoz B Mantoz C Fructoz D Saccaroz Cõu 2: Cho cỏc kim loi sau: Li, Na, Al, Ca S kim loi kim dóy l: A B C D Cõu 3: ung núng 100 gam dung dch Glucoz 18% vi lng d dung dch AgNO3 NH3 n phn ng xy hon ton thu c m gam Ag Giỏ tr ca m l: A 16,2 B 21,6 C 10,8 D 32,4 Cõu 4: Loi t no sau õy t chỏy ch thu c CO2 v H2O? A T olon B T Lapsan C T nilon-6,6 D T tm Cõu 5: Kim loi c dựng ph bin to trang sc, cú tỏc dng bo v sc khe l: A ng B Bc C St D St tõy Cõu 6: Kt lun no sau õy ỳng? A in phõn dung dch CuSO4 vi anot ng, nng Cu2+ dung dch khụng i B t lỏ st khớ Cl2 xy n mũn in húa C Thanh km nhỳng dung dch CuSO4 khụng xy n mũn in húa D Kim loi cú tớnh kh, nú b kh thnh ion dng Cõu 7: Trong iu kin thng, cht trng thỏi khớ l: A etanol B glyxin C Metylamin D anilin Cõu 8: Hũa tan hon ton 6,5 gam Zn bng dung dch H2SO4 loóng thu c V lớt H2 (ktc) Giỏ tr ca V l: A 4,48 lớt B 3,36 lớt C 2,24 lớt D 1,12 lớt Cõu 9: Phn ng thy phõn este mụi trng kim gi l phn ng A Este húa B X phũng húa C Trỏng gng D Trựng ngng Cõu 10: Cụng thc húa hc ca st (III) hidroxit l: A Fe2O3 B Fe(OH)3 C Fe3O4 D Fe2(SO4)3 Cõu 11: Khi lm thớ nghim vi H2SO4 c núng thng sinh khớ SO2 hn ch khớ SO2 thoỏt gõy ụ nhim mụi trng, ngi ta thng nỳt ng nghim bng bụng tm dung dch A Mui n B gim n C kim D ancol Cõu 12: Cho cỏc cht sau: glucoz, fructoz, saccaroz, tinh bt, matri fomat, axit fomic, metyl glicozit S cht va tham gia phn ng bc, va lm mt mu nc brom l : A B C D Cõu 13: kh mựi ca cỏ (gõy mt s amin), ta cú th cỏ vi: A nc B nc mui C cn D gim Cõu 14: Khi lõu khụng khớ m mt vt bng st tõy (st thic) b sõy sỏt sõu ti lp st bờn trong, s xy quỏ trỡnh A Sn b n mũn in húa B Fe b n mũn in húa C Fe b n mũn húa hc D Sn b n mũn húa hc Cõu 15: Cht khụng thy phõn mụi trng axit l: A Glucoz B Saccaroz C Xenluloz D Tinh bt Cõu 16: Cú cỏc dung dch riờng bit khụng dỏn nhón: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, (NH4)2SO4 Dung dch thuc th cn thit nhn bit cỏc dung dch trờn l: Trang A NaOH B Ba(OH)2 C NaHSO4 D BaCl2 Cõu 17: Este X cú cụng thc phõn t C2H4O2 un núng 9,0 gam X dung dch NaOH va n phn ng xy hon ton thu c m gam mui Giỏ tr ca m l: A 12,3 B 8,2 C 15,0 D 10,2 Cõu 18: t chỏy hon ton mt lng cht hu c X thu c 3,36 lớt khớ CO2, 0,56 lớt khớ N2 (cỏc khớ o ktc) v 3,15 gam H2O Khi X tỏc dng vi dung dch BaOH thu c sn phm cú mui H2N CH2 COONa Cụng thc cu to thu gn ca X l (cho H = 1, C = 12, O = 16) A H2N CH2 COO C3H7 B H2N CH2 COO CH3 C H2N CH2 CH2 COOH D H2N CH2 COO C2H5 Cõu 19: S ng phõn amin bc ca cụng thc C4H11N l: A B C D Cõu 20: Cho 2,0 gam hn hp X gm metylamin, imetylamin phn ng va vi 0,05 mol HCl, thu c m gam mui Giỏ tr ca m l : A 3,425 B 4,725 C 2,550 D 3,825 Cõu 21: Mt mu khớ thi c cho qua dung dch CuSO4, thy xut hin kt ta mu en Hin tng ny khớ thi cú ? A SO2 B H2S C CO2 D NO2 Cõu 22: Protetin tham gia phn ng mu biure to sn phm cú mu ? A trng B C tớm D vng Cõu 23: Phỏt biu no sau õy khụng ỳng ? A Dựng nc ỏ khụ bo qun thc phm l phng phỏp an ton nht B Dựng nc x lý cỏc ion kim loi nng gõy ụ nhim ngun nc C mt trỏnh b khụ thiu vitamin A nờn n c rt, gc, c chua D Cỏc amin u khụng c, c s dng ch bin thc phm Cõu 24: Kim loi Ag khụng tan dung dch: A HNO3 loóng B HNO3 c núng C H2SO4 c núng D H2SO4 loóng Cõu 25: Phng trỡnh húa hc no sau õy vit sai? A Cu + 2FeCl3 CuCl2 + 2FeCl2 B Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag C Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu D Cu + 2HNO3 Cu(NO3)2 + H2 Cõu 26: Cho cỏc phỏt biu sau v cacbohirat: (a) Glucoz v saccaroz u l cht rn cú v ngt, d tan nc (b) Tinh bt v xenluloz u l polisaccarit (c) Trong dung dch, glucoz v saccaroz u ho tan Cu(OH)2, to phc mu xanh lam (d) Khi thu phõn hon ton hn hp gm tinh bt v saccaroz mụi trng axit, ch thu c mt loi monosaccarit nht (e) Khi un núng glucoz (hoc fructoz) vi dung dch AgNO3 NH3 thu c Ag (g) Glucoz v fructoz u tỏc dng vi H2 (xỳc tỏc Ni, un núng) to sobitol S phỏt biu ỳng l : A B C D Cõu 27: t chỏy hon ton m gam cht bộo triglixerit cn 1,61 mol O2, sinh 1,14 mol CO2 v 1,06 mol H2O Cho 7,088 gam cht bộo tỏc dng va vi dung dch NaOH thỡ lng mui to thnh l: A 7,312 gam B 7,512 gam C 7,412 gam D 7,612 gam Cõu 28: Cho dóy cht sau: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOCH3, C2H5OH, CH3NH3Cl S cht dóy tỏc dng c vi dung dch KOH un núng l: A B C D Cõu 29: Cú dung dch NH3, HCl, NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH cựng nng c ỏnh ngu nhiờn l A, B, C, D, E Giỏ tr pH v kh nng dn in ca dung dch theo bng sau: Dung dch A B C D E pH 5,25 11,53 3,01 1,25 11,00 Kh nng dn in Tt Tt Kộm Tt Kộm Trang Cỏc dung dch A, B, C, D, E ln lt l A NH4Cl, NH3, CH3COOH, HCl, Na2CO3 B CH3COOH, NH3, NH4Cl, HCl, Na2CO3 C NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH, HCl, NH3 D Na2CO3, HCl, NH3, NH4Cl, CH3COOH Cõu 30: Dung dch X gm 0,02 mol Cu(NO3)2 v 0,1 mol H2SO4 Khi lng Fe ti a phn ng c vi dung dch X l (bit NO l sn phm kh nht ca NO3-) A 4,48 gam B 5,60 gam C 3,36 gam D 2,24 gam ` Cõu 31: Hũa tan ht 3,264 gam hn hp X gm FeS2, FeS, Fe, CuS v Cu 600ml dung dch HNO3 1M ung núng, sau kt thỳc cỏc phn ng thu c dung dch Y v 1,8816 lớt (ktc) mt cht khớ thoỏt Cho Y tỏc dng vi lng d dung dch BaCl2 thu c 5,92 gam kt ta Mt khỏc, dung dch Y cú th hũa tan ti a m gam Fe Bit quỏ trỡnh trờn, sn phm kh nht ca N+5 l NO Giỏ tr ca m l: A 9,760 B 9,120 C 11,712 D 11,256 Cõu 32: Cho 2a mol bt Fe vo dung dch cha 5a mol AgNO3, sau phn ng xy hon ton, thu c dung dch gm cỏc cht A Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2 v Fe(NO3)3 C Fe(NO3)2, AgNO3 D Fe(NO3)3 v AgNO3 Cõu 33: t chỏy hon ton 14,24 gam hn hp X cha este u no, n chc, mch h thu c CO2 v H2O cú tng lng l 34,72 gam Mt khỏc un núng 14,24 gam X vi dung dch NaOH va , thu c hn hp Y cha ancol k tip v hn hp Z cha mui ca axit cacboxylic k tip, ú cú a gam mui A v b gam mui B (MA < MB) T l gn nht ca a : b l A 0,6 B 1,25 C 1,20 D 1,50 Cõu 34: X l mt peptit cú 16 mt xớch c to t cỏc -amino axit cựng dóy ng ng vi glyxin t chỏy m gam X cn dựng 45,696 lớt O2 Nu cho m gam X tỏc dng vi lng va dung dch NaOH ri cụ cn cn thn thỡ thu c hn hp rn Y t chỏy Y bỡnh cha 12,5 mol khụng khớ, ton b khớ sau phn ng chỏy c ngng t hi nc thỡ cũn li 271,936 lớt hn hp khớ Z Bit cỏc phn ng xy hon ton, cỏc khớ o ktc, khụng khớ cú 1/5 th tớch O2 cũn li l N2 Giỏ tr gn nht ca m l : A 46 gam B 41 gam C 43 gam D 38 gam Cõu 35: Tin hnh cỏc thớ nghim sau : (a) Cho dung dch AgNO3 vo dung dch HCl (b) Cho Al2O3 vo dung dch HCl loóng d (c) Cho Cu vo dung dch HCl c núng d (d) Cho Ba(OH)2 vo dung dch KHCO3 Sau kt thỳc cỏc phn ng, s thớ nghim thu c cht rn l : A B C D Cõu 36: Cho 0,3 mol hn hp X gm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) v (H2N)2C5H9COOH (lysin) vo 400ml dung dch HCl 0,1 M, thu c dung dch Y Bit Y phn ng vi va ht 800ml dung dch NaOH 1M S mol lysin hn hp X l: A 0,2 B 0,25 C 0,1 D 0,15 Cõu 37: Hn hp M gm axit cacbonxylic X v este Y (u n chc v cựng s nguyờn t cacbon) Cho m gam M phn ng va vi dung dch cha 0,25 mol NaOH, sinh 18,4 gam hn hp hai mui Mt khỏc, cng cho m gam M trờn tỏc dng vi lng d dung dch AgNO3 NH3 ung núng kt thỳc phn ng thu c 32,4 gam Ag Cụng thc ca X v giỏ tr ca m ln lt l: A C2H5COOH v 18,5 B CH3COOH v 15,0 C C2H3COOH v 18,0 D HCOOH v 11,5 Cõu 38: Hn hp M gm H2NR(COOH)x v CnH2n+1COOH t chỏy hon ton 0,5 mol M thu c 26,88 lớt CO2 (ktc) v 24,3 gam H2O Mt khỏc, cho 0,1 mol M phn ng va vi dung dch cha a mol HCl Giỏ tr ca a l: A 0,06 mol B 0,08 mol C 0,07 mol D 0,05 mol Cõu 39: Cho cỏc phỏt biu sau: (1) Cho xenlulozo vo ng nghim cha nc Svayde, khuy u thy xenluloz tan (2) T visco, t axetat l t tng hp (3) t nitron (hay olon) c dựng dt vi may qun ỏo m hoc bn thnh si len an ỏo rột (4) Cỏc hp cht hu c thng cú nhit núng chy, nhit sụi cao (khú bay hi) Trang (5) Trong phn ng gng, glucozo úng vai trũ cht oxi húa S phỏt biu ỳng l : A B C D Cõu 40: Cho m gam hn hp X gm Fe, Fe3O4 v Fe(NO3)2 tan ht 320 ml dung dch KHSO4 1M Sau phn ng, thu c dung dch Y cha 59,04 gam mui trung hũa v 896 ml NO (sn phm kh nht ca N+5, ktc) Y phn ng va vi 0,44 mol NaOH Bit cỏc phn ng xy hon ton Phn trm lng ca Fe(NO3)2 X cú giỏ tr gn nht vi giỏ tr no sau õy ? A 63 B 18 C 73 D 20 HT Trang PHN TCH - HNG DN GII THI TH THPT CHU VN AN QUNG TR LN Cõu 1: Chn D Cõu 2: Chn C Cõu 3: Chn C - Ta cú: nAg = 2nGlucoz = 0,2 mol mAg = 21, g Cõu 4: Chn B - Cỏc loi t olon, t nilon-6,6 v t tm thnh phn cú cha N nờn t chỏy hon ton thỡ cú to sn phm khớ N2 Cõu 5: Chn B - Bc c ng dng rt ph bin vic to trang sc, ngoi bc cũn cú tỏc dng bo v sc khe ca ngi Cõu 6: Chn A A ỳng, Khi in phõn dung dch CuSO4 vi anot bng Cu thỡ nng ca Cu2+ dung dch khụng i: Cu + Cu2+ Cu2+ + Cu B Sai, t Fe khớ Cl2 khụng cú tip xỳc vi cht in li C Sai, Thanh km nhỳng dung dch CuSO4 cú xy n mũn in húa D Sai, Kim loi cú tớnh kh, nú b oxi húa thnh ion dng Cõu 7: Chn C Cõu 8: Chn C VH 22, 4.n Zn 2, 24 (l) Cõu 9: Chn B Cõu 10: Chn B Cõu 11: Chn C - trỏnh SO2 thoỏt cn tm bụng vi kim: 2OH SO SO H O - Phn ng to mui khụng bay hi v khụng c nh SO2 Cõu 12: Chn B - Cú cht tha bi l: glucoz, natri fomat, axit fomic Cõu 13: Chn D - Dựng gim l axit nh to mui vi amin, d trụi ng thi axit yu nờn khụng nh hng ln n cht lng tht cỏ Cõu 14: Chn B - Khi lõu khụng khớ m mt vt bng st tõy (st thic) b sõy sỏt sõu ti lp st bờn trong, s xy quỏ trỡnh Fe b n mũn in húa Cõu 15: Chn A Cõu 16: Chn B Thuc th NH4Cl AlCl3 FeCl3 (NH4)2SO4 Ba(OH)2 dựng d Cú khớ mựi khai Ban u cú kt ta Cú kt ta mu Va cú khớ mựi trng keo sau ú tan nõu khai thoỏt va dn to kt ta trng Cõu 17: Chn D - Este X ch cú cụng thc cu to nht l: HCOOCH3 nờn n X n HCOONa 0,15 mol m 10, g Cõu 18: Chn B n CO2 nX - Khi X tỏc dng vi NaOH thu c sn phm cú mui H2N CH2 COONa - Khi t chỏy X tac cú: n N 0, 025 n X 0, 05mol v C = Trang Vy X l: H N CH COONa Cõu 19: Chn C Bc ca C4H11N S ng phõn Cõu 20: Chn D Bc Bc Bc BTKL m m X 36,5.n HCl 3,825 (g) Cõu 21: Chn B - Khi cho dung dch CuSO4 tỏc dng vi H2S thỡ thy cú kt ta CuS mu en Cõu 22: Chn C Cõu 23: Chn D D Sai, Cỏc cht khớ metyl-, etyl-, imetyl-, trimetyl- u l cỏc khớ c; ngoi cũn cú c anilin cng l mt cht lng rt c Cõu 24: Chn D Cõu 25: Chn D - Phn ng ca Cu v HNO3 khụng to sn phm l H2 vỡ ion H+ khụng oxi húa c Cu Cõu 26: Chn A - Cỏc phỏt biu ỳng l: (a), (b), (c), (e), (g); - Phỏt biu (d) sai vỡ thy phõn saccaroz thu c loi monosaccarit l glucoz v fructoz Cõu 27: Chn A BTKL - Khi t chỏy cht bộo trờn thỡ: m 44n CO 18n H 2O 32n O 17, 72g BT: O n X n O X 2n CO2 n H 2O 2n O2 0, 02 mol 6 - Xột 7,088 gam X thỡ: n X 0, 008 mol n NaOH 0,024 mol mmui = m X m NaOH m C H OH 7,312 g Cõu 28: Chn C - Cú cht tha l: H2NCH(CH3)COOH; C6H5OH; CH3COOC2H5; CH3NH3Cl Cõu 29: Chn C - Kh nng dn in ph thuc vo kh nng phõn ly ion ca cỏc cht vy cỏc cht in ly tt thỡ s dn in tt v ngc li Xột dung dch trờn: Kh nng dn in tt: NH4Cl, Na2CO3, HCl Kh nng dn in kộm: NH3, CH3COOH - Giỏ tr pH cỏc dung dch theo th t: Na2CO3 > NH3 > NH4Cl > CH3COOH > HCl Vy cỏc dung trờn l: Dung dch NH4Cl (A) Na2CO3 (B) CH3COOH (C) HCl (D) NH3 (E) Cõu 30: Chn B S oxi húa S kh Fe Fe2+ + 2e 4H+ + NO3- + 3e NO + 2H2O (vỡ lng Fe phn ng ti a nờn Fe chuyn 0,16 0,04 0,12 0,04 lờn Fe2+) Cu2+ + 2e Cu 0,02 0,04 2H+(d) + 2e H2 0,04 0,04 0,02 3n NO 2n Cu 2n H BT:e n Fe 0,1 mol m Fe 5, (g) Cõu 31: Chn D - Khi cho Y tỏc dng vi BaCl2 thỡ: n BaSO4 nS X 0, 024 mol Trang - Trong Y cú: n NO 0, 084 mol n NO n HNO3 n NO 0,516 mol BT: O n H 2O 3n HNO3 n NO 3n NO 4n SO 0, 072 mol BT: H n H du n HNO3 2n H 2O 0, 456 mol 3n Fe 2n Cu 6n S 3n NO 0, 252 mol n Fe 0, 024 mol - Qui hn hp X v Fe, Cu, S thỡ 56n Fe 64n Cu 32n S 3, 264 n Cu 0, 018 mol Vỡ hũa tan ti a Fe nờn Fe chuyn thnh Fe2+ Cỏc quỏ trỡnh oxi húa kh: 3Fe 8H 2NO3 3Fe2 2NO 4H O ; Fe Cu Fe2 Cu ; Fe 2Fe3 3Fe2 n Fe 0,375n H n Cu 0,5n Fe3 0, 201 mol m Fe 11, 256 (g) Cõu 32: Chn B - Vỡ 2n Fe n AgNO3 3n Fe nờn dung dch sau phn ng ch cha Fe(NO3)2 v Fe(NO3)3 Cõu 33: Chn B - Khi t X cha este no, n chc, mch h thỡ ta luụn cú: n CO2 n H 2O 0,56 mol m CO2 H 2O m X 2n n H 2O 2n O BT: O 0, 64 mol n X CO2 0, mol 32 0,56 - Ta cú: C X 2,8 Vỡ cho X tỏc dng vi NaOH thu c ancol k tip v mui ca axit 0, cacboxylic k tip nờn este X ln lt l: HCOOCH : x mol x y 0, x 0,12 CH 3COOC H : y mol 2x 4y 0,56 y 0,08 BTKL n O - Hn hp mui Z gm HCOONa (A): 0,12 mol v CH3COONa (B): 0,08 mol a : b 1, 243 Cõu 34: Chn C - Ta cú: n O2 (ủoỏt Y) n O2 (ủoỏt X) 2,04 mol n O2 (dử ) n O2 (kk) n O2 (ủoỏt Y) 0, 46 mol 14 43 43 2,5 2,04 - Xột quỏ trỡnh t hn hp Y an mol an mol (0,5a 10) mol 0,46 an mol (0,5a 10)mol 0,46 4a7mol4 48 2,5mol mol mol } 10mol } } } } } } ngưng tụ C n H 2n O2 NNa O2 ; N Na CO3 CO2 , H2 O , N2 , O2(dư) CO2 , N2 , O2(dư) 4 43 4 14 43 4 4 4 4 4 4 4 4 43 Y không khí 0,5a mol hỗn hợp khí (hỗn hợp Z) 12,14 mol n CO2 n N n O2 (dư) 12,14 an 1,68 an 1,68 + Ta cú: BT:O 1,5a 3an 4.08 a 0,64 2n Y 2n O2 3n Na 2CO3 2n CO2 n H2O + Khi cho m gam X + NaOH ta cú: mY a.(14n 69) 67, 68(g) v n H2 O n X a BT:Na 0,08 mol n NaOH n C n H nO2 NNa 0,64 mol số mắc xích BTKL mX mY 18n H2O 40n NaOH 42,8(g) Cõu 35: Chn B - Cú phn ng thu c cht rn l: (a) AgNO3 HCl AgCl HNO3 (c) Cu khụng phn ng vi HCl nờn sau phn ng thu c cht rn l Cu (d) Ba OH 2KHCO3 K 2CO3 BaCO3 2H 2O Cõu 36: Chn A - Gi a, b ln lt l s mol ca axit glutamic v lysin, ta cú: a + b = 0,3 (1) Trang - Thc hin gp quỏ trỡnh ta suy ra: n COOH n HCl n NaOH n COOH 2a b 0,8 0, 0, (2) - T (1), (2) ta tớnh c a 0,1 mol ; b 0, mol Cõu 37: Chn B - Vỡ M phn ng vi AgNO3/NH3 to Ag nờn este Y l este ca HCOOH (X khụng th l HCOOH vỡ X n Ag v Y cú cựng s nguyờn t C nờn s nguyờn t C ca Y ớt nht l 2) nY = = 0,15 mol - M phn ng va vi 0,25 mol NaOH nờn nX = 0,25 - nY = 0,1 mol - Gi cụng thc ca X l RCOOH thỡ cụng thc ca Y l HCOOR mui gn RCOONa v HCOONa vi mmui = 0,1(R + 67) + 0,15.68 = 18,4 R = 15 l CH3Vy X l CH3COOH v Y l HCOOCH3 m = 15 (g) Cõu 38: Chn A - Nhn thy: n H 2O 1,35 mol n CO 1, mol amino axit l no, n chc - t cụng thc chung ca amino axit l CmH2m+1O2N Khi t chỏy: - p dng bt bóo hũa: n a.a 2(n CO n H 2O ) 0, mol Vy 0,1 mol M tỏc dng vi HCl thỡ cú 0,06 mol amino axit a = 0, 06 mol Cõu 39: Chn B - Cú phỏt biu sai l: (2), (4), (5) (2) Sai, T visco v t axetat l t bỏn tng hp (4) Sai, Cỏc hp cht hu c khụng bn nhit, d bay hi, d chỏy (5) Sai, Glucoz phn ng ny úng vai trũ l cht kh Cõu 40: Chn C 0,04 mol } NO H 2O Fe, Fe3O4 , Fe(NO3 ) KHSO 4 4 4 14 43 0,32 mol m(g) X 60,32mol 78 } NaOH K , Fe , Fe3 , NO3 ,SO4 Fe(OH) , Fe(OH)3 4 4 42 4 4 43 0,32 mol 59,04(g) dd Y BT:H n H 2O n KHSO BTKL 0,16 mol m X m Y 30n NO 18n H 2O 136n KHSO 19, (g) BTDT(Y) - Ta cú: 2n Fe2 3n Fe3 n NaOH 0, 44 mol n NO3 n K 2n Fe2 3n Fe3 2n SO42 0,12 mol BT:N n Fe(NO3 )2 n NO n NO3 0, 08 mol %m Fe(NO3 )2 73, 46 Trang ... 16,6(g) Trang 10 S GD T BC NINH THPT NGUYN NG O THI TH LN THPT QUC GIA NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi cú 40 cõu / trang) Chobitnguyờntkhicacỏcnguyờnt:... B.Saivỡtinhbtvsaccarozkhụngthamgiaphnngtrỏnggng. C.Sai D.SaivỡtinhbtkhụnghũatanCu(OH)2 S GD T THI TH LN THPT QUC GIA NM 2017 TNH VNH PHC Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC THPT YấN LC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian... Phõn tớch:CỏcchtthamgiaphnngtrỏngbclsauphnngsnphmsinhracúAg. A.ỳng B.SaivỡGlixerolkhụngthamgiaphnngtrỏngbc. C.SaivỡSaccarozkhụngthamgiaphnngtrỏngbc. D.SaivỡGlixerolkhụngthamgiaphnngtrỏngbc. Cõu
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn hóa học của các trường nổi tiếng trên toàn quốc có đáp án và giải thích chi tiết từng câu, 50 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn hóa học của các trường nổi tiếng trên toàn quốc có đáp án và giải thích chi tiết từng câu,

Từ khóa liên quan