Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2013 tại xã Bộc Nhiêu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên.

71 278 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 07:09

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  LÊ ĐÌNH NAM Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011 – 2013 TẠI XÃ BỘC NHIÊU HUYỆN ĐỊNH HÓA - TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Lớp : K42 – QLĐĐ N01 Khoá học : 2010 – 2014 Thái Nguyên, năm 2014 2 Lời cảm ơn Cùng với phương châm “Học đi đôi với hành”, thực tập tốt nghiệp là một khâu rất quan trọng, không thể thiếu trong trương trình đào tạo. Là thời gian để mỗi sinh viên đã học tập nghiên cứu tại trường có điều kiện củng cố và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. Qua đó sinh viên ra trường sẽ hoàn thiện hơn về kiến thức lý luận, phương pháp làm việc, năng lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của công việc sau này. Được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2013 tại xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên” tại UBND xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa. Trong suốt quá trình học tập và viết luận văn em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các thầy cô, anh chị, bạn bè và các cô chú nơi thực tập tốt nghiệp. Nhân dịp luận bản văn được hoàn thành, em muốn được gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên cùng các thầy cô giáo trong khoa đã dạy dỗ, quan tâm tạo mọi điều kiện cho em trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường. Đặc biệt em muốn được bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc nhất tới cô giáo ThS. Trương Thị Ánh Tuyết người đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bản luận văn tốt nghiệp này. Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ UBND xã Bộc Nhiêu đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập và viết luận văn. Do điều kiện và kinh nghiệm của bản thân còn nhiều hạn chế, mặc dù đã rất cố gắng song bản luận văn của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến chỉ bảo của các thầy cô giáo, ý kiến đóng góp của bạn bè để bản luận văn tốt nghiệp của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 6 tháng 5 năm 2014 Sinh viên Lê Đình Nam 3 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT QSD : Quyền sử dụng CBQL : Cán bộ quản lý SXPNN : Sản xuất phi nông nghiệp SXNN : Sản xuất nông nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân 4 DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất tại xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa 30 Bảng 4.2: Kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa giai đoạn 2011 – 2013. 34 Bảng 4.3: Kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo loại đất tại xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa giai đoạn 2011 – 2013. 34 Bảng 4.4: Kết quả tặng cho QSD đất tại xã Bộc Nhiêu 36 Bảng 4.5: Kết quả tặng cho QSD đất theo loại đất tại xã Bộc Nhiêu 37 Bảng 4.6: Kết quả để thừa kế QSD đất. 38 Bảng 4.7: Kết quả để thừa kế QSD đất theo loại đất. 39 Bảng 4.8: Kết quả thế chấp bằng giá trị QSD đất. 40 Bảng 4.9: Kết quả thế chấp bằng giá trị QSD đất theo loại đất. 40 Bảng 4.10: Những hiểu biết cơ bản của cán bộ quản lý và người dân 43 Bảng 4.11: Sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân xã Bộc Nhiêu về chuyển đổi quyền sử dụng đất 44 Bảng 4.12: Sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân về chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 45 Bảng 4.13: Sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân 46 Bảng 4.14: Sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân 47 Bảng 4.15: Sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân về thừa kế QSD đất 48 Bảng 4.16: Sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân về thế chấp bằng giá trị QSD đất 49 Bảng 4.17: Sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân 50 Bảng 4.18: Sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân 51 5 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ cơ cấu sử dụng đất của xã Bộc Nhiêu năm 2011 31 Hình 4.2: Sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân xã Bộc Nhiêu về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất 52 Hình 4.3: Sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân xã Bộc Nhiêu về chuyển QSD đất phân theo nhóm đối tượng 53 6 MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.2. MỤC ĐÍCH 2 1.3. MỤC TIÊU 3 1.4. Ý NGHĨA 3 PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 4 2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài 4 2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài 5 2.1.3. Cơ sở pháp lý 5 2.2. KHÁI QUÁT VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 6 2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất 6 2.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất 11 2.2.3. Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo cơ chế một cửa tại xã, phường, thị trấn 14 2.3. SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 21 2.3.1. Sơ lược về tình hình chuyển QSD đất của tỉnh Thái Nguyên 21 2.3.2. Sơ lược về tình hình chuyển QSD đất của huyện Định Hóa 22 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 23 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu 23 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu 23 3.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH 23 3.3. NỘI DỤNG NGHIÊN CỨU 23 3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu 23 3.4.2. Phương pháp tổng hợp phân tích và xử lí số liệu 24 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 4.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA XÃ BỘC NHIÊU HUYỆN ĐỊNH HÓA 25 4.1.1. Điều kiện tự nhiên 25 4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 27 4.1.3. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lí đất đai 30 4.2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUYỂN QSD ĐẤT TẠI XÃ BỘC NHIÊU HUYỆN ĐỊNH HÓA. 33 7 4.2.1. Đánh giá kết quả chuyển đổi quyền sử dụng đất 33 4.2.2. Đánh giá kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất 33 4.2.3. Đánh giá kết quả cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất. 35 4.2.4. Đánh giá kết quả tặng cho quyền sử dụng đất. 36 4.2.5. Đánh giá kết quả để thừa kế quyền sử dụng đất tại xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa giai đoạn 2011 – 2013 38 4.2.6. Đánh giá kết quả thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất tại xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa giai đoạn 2011 – 2013 40 4.2.7. Đánh giá kết quả bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất tại xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa giai đoạn 2011 – 2013 41 4.2.8. Đánh giá kết quả góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa giai đoạn 2011 – 2013 41 4.3. ĐÁNH GIÁ SỰ HIỂU BIẾT CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI DÂN XÃ BỘC NHIÊU HUYỆN ĐỊNH HÓA VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 42 4.3.1. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa về những quy định chung của chuyển quyền sử dụng đất 43 4.3.2. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất 44 4.3.3. Tổng hợp sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân về chuyển quyền sử dụng đất 52 4.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ BỘC NHIÊU HUYỆN ĐỊNH HÓA. 55 4.4.1. Những mặt tích cực 55 4.4.2. Những tồn tại và hạn chế 56 4.4.3. Hướng giải quyết khắc phục 56 PHẦN 5 : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 57 5.1. KẾT LUẬN 57 5.2. ĐỀ NGHỊ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 1 1 PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là kết quả lâu dài của một quá trình đấu tranh anh dũng của dân tộc trong hàng nghìn năm lịch sử, là máu xương của nhiều thế hệ con người Việt Nam trong chiến đấu và lao động. Đất đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội, nó là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình sản xuất, cơ sở trung gian không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Đất đai là sản phẩm của tự nhiên có giới hạn về không gian nhưng lại vô hạn về mặt thời gian nếu sử dụng hợp lý, cải tạo bồi bổ thường xuyên thì giá trị mà đất mang lại càng tăng. Nhằm quản lý tốt về đất đai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định “ Đất đai là thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lí”. Điều đó cũng được khẳng định trong khoản 1 Điều 5 Luật Đất đai 2003. Đất đai là tài sản chung của quốc gia, mọi người dân đều có quyền sinh sống và làm việc trên đất đó theo quy định của pháp luật. Về mặt chính trị - xã hội đất đai tạo nên lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, tạo nên dân tộc và cộng đồng dân tộc với những nét văn hóa đặc trưng. Trong thực tế đất đai còn được coi là hàng hóa đặc biệt được trao đổi từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển quyền. Chuyển quyền sử dụng đất là một trong những quyền lợi cơ bản của người sử dụng đất. Trên thực tế, hoạt động chuyển quyền sử dụng đất là một hoạt động diễn ra từ xưa đến nay và tồn tại dưới nhiều hình thức rất đa dạng. Tuy nhiên chỉ đến luật đất đai năm 1993 chuyển quyền sử dụng đất mới được quy định một cách có hệ thống về các hình thức chuyển quyền, cũng như trình tự thủ tục thực hiện các quyền đó. Theo luật Đất đai 1993, người sử dụng đất có thể tham gia 5 hình thức chuyển quyền sử dụng đất đó là: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế và thế chấp quyền sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện và sau 2 lần sửa đổi, bổ xung (vào năm 1998, 2001) hoạt động chuyển quyền sử dụng đất thu được những thành tự đáng kể góp vốn phần hoàn thiện công tác quản lí nhà nước về đất đai, thúc đẩy nền kinh tế Việt 3 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT QSD : Quyền sử dụng CBQL : Cán bộ quản lý SXPNN : Sản xuất phi nông nghiệp SXNN : Sản xuất nông nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân 3 3 1.3. MỤC TIÊU - Đánh giá kết quả đạt được của từng hình thức chuyển quyền khi được thực hiện tại địa phương nhằm đưa ra những mặt tích cực và những tồn tại khi thực hiện từng hình thức chuyển quyền, từ đó đề gia những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác chuyển QSD đất. - Tìm hiểu được mức độ quan tâm và mức độ đánh giá của người dân về kết quả chuyển QSD đất tại xã. 1.4. Ý NGHĨA - Ý nghĩa trong học tập: Giúp sinh viên vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tế. - Ý nghĩa trong thực tiễn: Việc đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về công tác quản lí Nhà nước về đất đai tại địa phương, từ đó có thể đưa ra những giải pháp khả thi để giải quyết những khó khăn và hoàn thiện công tác quản lí nhà nước về đất đai trong thời gian tiếp theo. [...]... đất của xã Bộc Nhiêu trong giai đoạn từ 2011 – 2013 - Các văn bản liên quan đến hình thức chuyển QSD đất 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tất cả các hình thức chuyển QSD đất theo Luật Đất đai 2003 trên địa bàn xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2011 - 2013 3.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH Địa điểm: UBND xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Thời gian: Từ 20/01/2014... người lao động - Tạo cơ sở pháp lí và cơ sở thực tế cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng cũng như người khác thực hiện chức năng và quyền lợi của họ (Nguyễn Khắc Thái Sơn, 2007) 2.2.1.7 Quyền bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất Tương tự quyền thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất, quyền bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất là quyền mà người sử dụng đất sử dụng giá trị QSD đất của mình để... không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức bán nền mà chưa xây nhà ở (Nguyễn Khắc Thái Sơn, 2007) 2.2.2.3 Một số quy định về nhận chuyển quyền sử dụng đất Điều 99 Nghị định 181/2004 ngày 29/10/2004 quy định về người nhận chuyển quyền sử dụng đất như sau: 1 Người nhận chuyển quyền sử dụng đất được quy định như sau: 12 13 a) Hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp... về đất đai theo cơ chế “một cửa” tại cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.2 KHÁI QUÁT VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2.2.1 Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất Luật đất đai 2003 quy định 8 hình thức chuyển QSD đất đó là: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSD đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị QSD đất 6 7 2.2.1.1 Quyền chuyển đổi quyền sử dụng. .. nghiệp thông qua chuyển đổi quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 113 Luật Đất đai 2003 và điều 102 của Nghị định này b) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trừ trường hợp quy định tại Điều 103 Nghị định này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng QSD đất trong khu công... 20/01/2014 đến 30/04/2014 3.3 NỘI DỤNG NGHIÊN CỨU - Nội dung 1: Điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình quản lí và sử dụng đất - Nội dung 2: Đánh giá kết quả chuyển QSD đất theo 8 hình thức chuyển quyền được quy định trong Luật Đất đai 2003 theo số liệu thứ cấp - Nội dung 3: Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân xã Bộc Nhiêu về chuyển QSD đất theo số liệu điều tra 3.4... chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với đất do Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất được quy định như sau: a) Trường hợp người sử dụng đất không được phép chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính... theo quy định của pháp luật thì được 11 12 thực hiện các quyền của người sử dụng đất kể từ khi có quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, kí hợp đồng thuê đất 2 Thời điểm hộ gia đình, cá nhân được thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai... tượng có thể góp đất, góp tiền hoặc góp cái khác như sức lao động, công nghệ, máy móc theo thỏa thuận (Nguyễn Khắc Thái Sơn, 2007) 2.2.2 Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất 2.2.2.1 Điều kiện để được thực hiện các quyền chuyển quyền sử dụng đất Điều 106 Luật Đất đai 2003 quy định điều kiện để đất được thực hiện các quyền chuyển quyền là: 1 Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 Đất không có... được sử dụng phần mềm Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel tổng hợp sử lí sau đó so sánh kết quả đạt được với các quy định của pháp luật đất đai hiện hành để đánh giá 24 25 PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA XÃ BỘC NHIÊU HUYỆN ĐỊNH HÓA 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.1.1 Vị trí địa lí Xã Bộc Nhiêu có tổng diện tích tự nhiên là 2601.97 ha Xã nằm ở phía nam của huyện Định Hóa cách . 4.2.6. Đánh giá kết quả thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất tại xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa giai đoạn 2011 – 2013 40 4.2.7. Đánh giá kết quả bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất tại xã Bộc. lại quyền sử dụng đất. 35 4.2.4. Đánh giá kết quả tặng cho quyền sử dụng đất. 36 4.2.5. Đánh giá kết quả để thừa kế quyền sử dụng đất tại xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa giai đoạn 2011 – 2013. xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa giai đoạn 2011 – 2013 41 4.2.8. Đánh giá kết quả góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa giai đoạn 2011 – 2013 41 4.3. ĐÁNH GIÁ SỰ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2013 tại xã Bộc Nhiêu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên., Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2013 tại xã Bộc Nhiêu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên., Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2013 tại xã Bộc Nhiêu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên.