0

Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 thpt môn toán (tt)

115 2,536 4
  • Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 thpt môn toán (tt)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2015, 11:57

.:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::. Trần Trung Chính Trang số 174 CHUYÊN ĐỀ 16 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƢƠNG TRÌNH Cách giải:  B    B B           1. Dạng 1: Toán chuyển động: 1.1. Kiến thức cơ bản:            dòng sông,  G s = v.t.  s v= t .  s t= v .      -      v xuôi dòng = v riêng + v  v  = v riêng - v    Chuy  1 - v 2  1 , v 2  1 > v 2 )   1 + v 2  1 , v 2  1.2. Bài tập áp dụng: Bài tập 1:     www.VNMATH.com .:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::. Trần Trung Chính Trang số 175 Giải G - x (m).  15x 4 (vì 16 phút = 4 15  - x) (vì 4 phút = 1 15     24 x 4 15x  và x 15(24-x)    24 x 4 15x  = x 15(24 x)  (x - 16)(x - 48) = 0    x 16 x 48 lo¹i       Bài tập 2:    Giải  Theo bài ra ta có: 1600 1600 1 x 80 x    x 2 - 80x - 128000 = 0   x 400 x 320 lo¹i       Bài tập 3:   3 2  lâu. Giải   Ta c AB x (km/h);  3 2 AB x (km/h);  AB x (km);  3 2 . AB x (km);  5. AB x + 5. 3 2 . AB x = AB  = 3 25 .  3 25  2 25 . .:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::. Trần Trung Chính Trang số 176 Bài tập 4:    5 3  Giải   < 5).  x) (h).  BC 5-x (km/h).  BC 5 (km/ h).  5 3  BC 5 = 5 3 . BC 5-x   Bài tập 5:    Giải    (km/h).  3 10 x (km);   trình: 2( x + 17 ) - 3 10 x =10   Bài tập 6:    Giải     50 x (h);  50 2,5x (h).   50 x - 50 2,5x = 2,5 G  Bài tập 7:    Giải   www.VNMATH.com .:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::. Trần Trung Chính Trang số 177  x 30 (h);  x 25 (h)   x 30 + x 25 + 3 1 = 5 6 5   Bài tập 8:     Giải      x +60 2 40 (h)  x +60 2 50   x +60 2 40 x +60 2 50 = 1   Bài tập 9:     Giải    x 35  x 50 (h).  x 35 - 2 = x 50 + 1   35 350 -  Bài tập 10:    Giải     20 x ( h). .:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::. Trần Trung Chính Trang số 178  20 x +12 ( h).   20 x - 20 x +12 = 3 16  2 + 12x  45 = 0.   Bài tập 11:    Giải   - 12 (km/h).  270 x ( h).  270 x -12 ( h).  trình: 270 x -12 - 270 x = 3 2  34 .  34  34 - 6 km/h. Bài tập 12:   Giải    - 4 (km/h).  80 x + 4  80 x -4 (h). nh: 80 x + 4 + 80 x -4 = 3 25   Bài tập 13: sông B Ca nô I    Giải sông A B là x   x 20 (h),  x 24 (h).  x 20 - x 24 = 3 2  www.VNMATH.com .:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::. Trần Trung Chính Trang số 179  Bài tập 14:     Giải    Th 240 x (h).  240 x +12 (h).  240 x - 240 x +12 = 3 5   Bài tập 15:    Giải    i dòng: x - 2 (km/h).  42 x + 2 (h).  20 x -2 (h).  42 x + 2 + 20 x -2 = 5.  2 - 62x + 24 = 0.   1.3. Bài tập tự luyện: Bài tập 1h nhau   Bài tập 2    Bài tập 3   Bài tập 4:    Bài tập 5:    Bài tập 6:    Bài tập 7:    .:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::. Trần Trung Chính Trang số 180 Bài tập 8:    Bài tập 9:     Bài tập 10:     Bài tập 11:     Bài tập 12:    Bài tập 13:   ng. Bài tập 14:     Bài tập 15:   -  Bài tập 16:   Bài tập 17:    4 km/h. Bài tập 18:    Bài tập 19:    Bài tập 20:   Bài tập 21:     Bài tập 22:     2. Dạng 2: Dạng toán liên quan đến kiến thức hình học: 2.1. Kiến thức cơ bản:      Hình vuông:   2 . Tam giác: www.VNMATH.com .:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::. Trần Trung Chính Trang số 181  a +b+ c S= 2 Chu vi tam giác: C = a + b + c  1 S = a.h 2 a h a  )  2 = a 2 + b 2 óc vuông) a giác n(n -3) 2  2.2. Bài tập áp dụng: Bài tập 1:  thêm 16cm 2   Giải  Theo bài ra ta có: (x + 2) 2 = x 2 + 16  x 2 + 4x + 4 = x 2 + 16  4x = 12  x = 3  Bài tập 2:   Giải   x) (cm).   x 2 + ( 17  x ) 2 = 13 2  2 - 17x + 60 = 0.  1 = 12, x 2 = 5.  Bài tập 3:    2   Giải   x).  (x  4), (140  x  4) (m)  2  (x  4)(140  x  4) = 4256  2 - 140x + 4800 = 0.  1 = 80, x 2 = 60.  Bài tập 4:   Giải   Ta x 2 + (x + 1) 2 = 5 2   Bài tập 5:  2 . Tìm  Giải   .:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::. Trần Trung Chính Trang số 182  2  trình: x(x + 4) = 320   Bài tập 6:  2   Giải  N - x (m)   2 .  x(60 - x) = 800   2.3. Bài tập tự luyện: Bài tập 1:  2   Bài tập 2:  2   Bài tập 3:  2 5  360m 2  Bài tập 3:   7 4  1792m 2  Bài tập 4:  2  m 48cm 2 . Bài tập 5:   ó? Bài tập 6:   Bài tập 7: a giác ó có bao nhiêu  Bài tập 8:  2  táy 4m và gi Bài tập 9:  ng hình thang và o  1 4  3. Dạng 3: Toán năng suất. 3.1. Kiến thức cơ bản:    A = N.T         3.2. Bài tập áp dụng: www.VNMATH.com .:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::. Trần Trung Chính Trang số 183 Bài tập 1:     Giải   x 40     x + 4 52   x 40 - x + 4 52 = 2.   Bài tập 2:     Giải   1 x (KLCV).  12 4 = 3 1 (KLCV). - 3 1 = 3 2 (KLCV).  3 2 : x = 10.    Bài tập 3:    Giải   420 x (ngày).   5 420 x (ngày).   x 420 - 5 420 x = 7.  1 = 15; x 2 = -   Bài tập 4:    Giải  [...]... CHUYấN TON LUYN THI VO LP 10 THPT :: www.VNMATH.com Gii Gi dung tớch ca b cha l x, (m3), (iu kin: x > 0) x (gi) Ta cú thi gian d nh bm y b l: 10 1 x Thi gian bm b vi cụng sut 10 m3/s l: (gi) 30 3 2 2x b cũn li vi cụng sut 15 m3/s l: Thi gian bm 45 3 2 b cũn li nờn thi gian thi gian bm y trc 48 phỳt so vi Do cụng sut tng khi bm 3 quy nh do ú ta cú phng trỡnh: x x 2x 4 - = 10 30 45 5 Gii phng... thờm bao nhiờu lớt dung dch loi 1 v loi 2 c 100 lớt dung dch 50% axit nitric? Gii Gi x, y theo th t l s lớt dung dch loi 1 v 2 (x, y > 0) 30 55 x v loi 2 l y Lng axit nitric cha trong dung dch loi 1 l 100 100 Biờn son: Trn Trung Chớnh Trang s 205 .:: CHUYấN TON LUYN THI VO LP 10 THPT :: www.VNMATH.com x + y = 100 Ta cú h phng trỡnh: 30 55 x+ y = 50 100 100 Gii h ny ta c: x = 20; y = 80 Vy s lớt... 045 (2) 100 100 Theo bi ra ta cú h phng trỡnh: x + y = 4 1, 2x 1,1y 100 + 100 = 0, 045 Gii h phng trỡnh ta c: x = 101 2000; y = 3033000 Vy dõn s ca tnh A nm nay l 1 012 000 ngi, tnh B l 3 033 000 ngi 7.3 Bi tp t luyn: Bi tp 1: Hai trng A v B ca mt th trn cú 210 hc sinh thi vo lp 10, vi t l trỳng tuyn 84% Tớnh riờng thỡ trng A 80%, trng B 90% Tớnh xem mi trng cú bao nhiờu hc sinh lp 9 d thi Bi tp... Trn Trung Chớnh Trang s 196 .:: CHUYấN TON LUYN THI VO LP 10 THPT :: ab 360 a 2 b 6 ab Gii h phng trỡnh trờn ta c: a = 10; b = 36 Vy chiu rng l 10m, chiu di l 36m 2.3 Bi tp t luyn: Bi tp 1: Mt mnh vn hỡnh ch nht cú din tớch l 720m2, nu tng chiu di thờm 6m v gim chiu rng i 4m thỡ din tớch mnh vn khụng i Tớnh cỏc kớch thc ca mnh vn ( thi vo lp 10 THPT, tnh Thỏi Bỡnh nm 2005-2006) ỏp s: chiu di... Bc 2: Thi gian hai vũi chy y b Biờn son: Trn Trung Chớnh Trang s 200 .:: CHUYấN TON LUYN THI VO LP 10 THPT :: Thi gian chy riờng hon thnh ca mi vũi Lp phng trỡnh thi gian chy y b Bc 3: Gii h phng trỡnh 4.2 Bi tp ỏp dng: Bi tp 1: Hai vũi nc chy chung vo mt b thỡ sau 4 vũi I chy c bng 1 4 gi y b Mi gi lng nc ca 5 1 lng nc chy c ca vũi II Hi mi vũi chy riờng thỡ trong 2 bao lõu y b Gii 24 5 24 Gi thi. .. cựng chy vo mt b ln thỡ sau 10 s y b Nu vũi th nht chy 2 trong 6 gi v vũi th hai chy trong 3 gi thỡ b ch y c b Hi mi vũi nu chy mt 5 mỡnh thỡ phi mt bao lõu mi y b Gii h phng trỡnh trờn, ta c: y 5 Dng 5: Toỏn tỡm s: 5.1 Kin thc c bn: Cỏch vit s trong h thp phõn ca s t nhiờn: S cú hai ch s: ab = 10a + b S cú ba ch s: abc = 100 a +10b + c S cú ba ch s: abcd = 100 0a +100 b +10c + d Quan h chia ht v chia... Khi ú lng dung dch nc l 200 + x Nng dung dch l 50 200 + x Theo bi ta cú phng trỡnh: Biờn son: Trn Trung Chớnh Trang s 189 .:: CHUYấN TON LUYN THI VO LP 10 THPT :: www.VNMATH.com 50 20 = 200 + x 100 Gii phng trỡnh trờn, ta c: x = 100 Vy lng nc cn pha thờm l 100 g Bi tp 3: Ngi ta pha 3kg nc núng nhit 900C v 2kg nc lnh nhit 200C Hi nhit nc sau khi pha l bao nhiờu Gii Gi nhit cui cựng ca nc sau khi... phng trỡnh lng nc Bc 2: Thi gian hai vũi chy y b Thi gian chy riờng hon thnh ca mi vũi Lp phng trỡnh thi gian chy y b Bc 3: Gii h phng trỡnh 4.2 Bi tp ỏp dng: Bi tp 1: Mt Mỏy bm mun bm y nc vo mt b cha trong mt thi gian quy nh 1 thỡ mi gi phi bm c 10m3 Sau khi bm c dung tớch b cha, ngi cụng nhõn vn 3 hnh cho mỏy bm cụng xut ln hn mi gi bm c 15 m3 Do ú b c bm y trc 48 phỳt so vi thi gian quy nh Tớnh dung... 0) S sn phm ca hai t phi hon thnh l: x + y = 90 (1) Vỡ t I vt mc 15% k hoch ca t v t II vt mc 12% k hoch ca t Do ú, c hai t lm c 102 sn phm Ta cú phng trỡnh: 15 12 x y 12 x + 15%x + y + 12%y = 102 hay (2) 100 100 T (1) v (2), ta cú h phng trỡnh: x y 90 12 15 100 x 100 y 12 Gii h phng trỡnh trờn, ta c: x = 40; y = 50 Vy t I lm c 40 sn phm, t II lm c 50 sn phm Bi tp 3: Hai i cụng nhõn c giao... Vỡ trong thỏng th hai T I vt mc 15%, T II sn xut vt mc 12%, c hai t sn xut c 945 chi tit mỏy do ú ta cú phng trỡnh l: 15x 20x 115 112 x+ +y+ = 945 x+ y = 945 (2) 100 100 100 100 Theo bi ra ta cú h phng trỡnh: x + y = 800 112 115 100 x + 100 y = 945 Gii h phng trỡnh ta c: x = 300, y = 500 Vy trong thỏng u t I sn xut c 300 chi tit mỏy, t II sn xut c 500 chi tit mỏy Bi tp 5: Nm ngoỏi dõn s ca hai tnh . .:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::. Trần Trung Chính Trang số 174 CHUYÊN ĐỀ 16 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƢƠNG TRÌNH Cách giải:.   www.VNMATH.com .:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::. Trần Trung Chính Trang số 193 CHUYÊN ĐỀ 17 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƢƠNG TRÌNH . .:: CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT ::. Trần Trung Chính Trang số 190 50 20 = 200+x 100  hêm là 100 g.
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 thpt môn toán (tt), Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 thpt môn toán (tt),

Từ khóa liên quan