0

CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC

28 153,425 430
  • CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 12:15

Đề tài về : CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC Sáng kiến kinh nghiệm - Người thực hiện : Mai Xuân Dung - Trường THCS TT Ba Tơ PHẦN A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Năm học 2005 – 2006 là năm đầu tiên BGD chính thức đưa vào áp dụng đại trà sách giáo khoa sinh học 9 nói riêng bộ SGK lớp 9 nói chung theo chương trình đổi mới. Trong chương trình SGK sinh học 9 có đưa vào các kiến thức về Di truyền Biến dị. Do đó đòi hỏi học sinh phải nắm được các kiến thức cơ bản về lai một cặp hai cặp tính trạng của Menđen; nhiễm sắc thể; ADN gen; ARN…, đồng thời biết vận dụng lý thuyết vào giải các dạng bài tập này. Tuy nhiên do phân phối chương trình quy định thời gian dành cho việc vận dụng vào giải bài tập rất ít hoặc thậm chí không có nên giáo viên học sinh không có đủ thời gian để thực hành giải các dạng bài tập này trên lớp cũng như trong việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong khi đó đề thi học sinh giỏi Sinh lớp 9, thi tuyển sinh vào lớp 10… luôn đòi hỏi học sinh phải biết giải các dạng toán này. Mặt khác đây cũng chính là các dạng toán cơ bản để giúp học sinh có đủ cơ sở khi lên học cấp THPT. Chính vì thế, tôi làm đề tài này nhằm giúp giáo viên có thêm thông tin về các dạng toán cơ bản trong chương trình Sinh học ở bậc THCS để vận dụng vào việc dạy trên lớp, dạy học tự chọn cũng như dạy bồi dưỡng học sinh giỏi trong các nhà trường. PHẦN B. NỘI DUNG ĐỀ TÀI PHẦN 1. DI TRUYỀN PHÂN TỬ. A. CẤU TẠO ADN: I. TÓM TÁT KIẾN THỨC CƠ BẢN: - Phân tử ADN ( axit đêôxiribônuclêic) có kích thước khối lượng lớn; có cấu tạo đa phân, tức do nhiều dơn phân hợp lại. - Mỗi đơn phân là một nuclêôtit có chiều dài 3,4A 0 có khối lượng trung bình là 300đvC. Có 4 loại nuclêôtit là A ( ađênin), T ( timin), G ( guanin) X ( xitôzin). - Các nuclêôtit liên kết nhau tạo thành 2 mạch pôlinuclêôtit. Các nuclêôtit trên hai mạch của ADN liên kết theo từng cặp, gọi là nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết hyđrô G liên kết với X bằng 3 liên kết hyđrô. - Bốn loại nuclêôtit sắp xếp với thành phần, số lượng trật tự khác nhau tạo cho ADN vừa có tính đa dạng vừa có tính đặc thù. II. CÁC DẠNG BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP GIẢI: DẠNG 1. Tính chiều dài, số lượng nuclêôtit khối lượng của phân tử ADN. 1. Hướng dẫn công thức: Hai mạch pôlinuclêôtit của ADN xếp song song nhau nên chiều dài của ADN bằng chiều dài của một mạch. 1 Sáng kiến kinh nghiệm - Người thực hiện : Mai Xuân Dung - Trường THCS TT Ba Tơ Ký hiệu: N: số nuclêôtit của ADN 2 N : số nuclêôtit của 1 mạch L: chiều dài của ADN M: khối lượng của ADN. Mỗi nuclêôtit dài 3,4A 0 có khối lượng trung bình là 300đvC, nên: L = 2 N . 3,4A 0 N = 0 2 3,4A L M= N . 300đvC 2. Bài tập hướng dẫn giải: Bài 1. Có hai đoạn ADN: - Đoạn thứ nhất có khối lượng là 900.000đvC. - Đoạn thứ hai có 2400 nuclêôtit. Cho biết đọan ADN nào dài hơn dài hơn bao nhiêu? GIẢI - Xét đoạn ADN thứ nhất: Số lượng nuclêôtit của đoạn: N = 300 M = 900.000 300 = 3000(nu). Chiều dài của đoạn ADN: L = 2 N . 3,4A 0 = 3000 2 . 3,4A 0 = 5100A 0 - Xét đoạn ADN thứ hai: Chiều dài của đoạn ADN: L = 2 N . 3,4A 0 = 2400 2 . 3,4A 0 = 4080A 0 Vậy đoạn ADN thứ nhất dài hơn đoạn AND thứ hai: 5100A 0 - 4080A 0 = 1020A 0 . Bài 2. Gen thứ nhất có chiều dài 3060A 0 . Gen thứ hai nặng hơn gen thứ nhất 36000đvC. Xác định số lượng nuclêôtit của mỗi gen. GIẢI Số lượng nuclêôtit của gen thứ nhất: N = 0 2 3,4A L = 2.3060 3,4 = 1800( nu). Khối lượng của gen thứ nhất: M= N . 300đvC = 1800 . 300đvC = 540000đvC. Khối lượng của gen thứ hai: 540000đvC + 36000đvC = 576000đvC. Số lượng nuclêôtit của gen thứ hai: 2 Sáng kiến kinh nghiệm - Người thực hiện : Mai Xuân Dung - Trường THCS TT Ba Tơ N = 300 M = 576000 300 = 1920 ( nu). DẠNG 2. Tính số lượng tỉ lệ từng loại nuclêôtit của phân tử ADN. 1. Hướng dẫn công thức: Theo nguyên tắc bổ sung, trong phân tử ADN, số nuclêôtit loại A luôn bằng T G luôn bằng X: A=T G=X - Số lượng nuclêôtit của phân tử ADN: A + T + G + X = N Hay 2A + 2G =N. A + G = 2 N - Suy ra tương quan tỉ lệ các loại nuclêôtit trong phân tử ADN: A + G = 50% N T + X = 50% N. 2. Bài tập hướng dẫn giải: Bài 1. Một gen dài 0,408micrômet có số nuclêôtit loại G bằng 15%. Xác định số lượng tỉ lệ từng loại nclêôtit của gen. GIẢI Tổng số nuclêôtit cuae gen: N = 0 2 3,4A L = 4 2 0,408 10 3,4 x x = 2400(nu). Gen có: G = X = 15%. Suy ra A = T = 50% - 15% = 35%. Vậy tỉ lệ số lượng từng loại nuclêôtit của gen là: A = T = 35% x 2400 = 840 ( nu). G = X = 15% x 2400 = 360 ( nu). Bài 2. Gen thứ nhất có 900G bằng 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen thứ hai có khối lượng 900000đvC. Hãy xác định gen nào dài hơn. GIẢI - Xét gen thứ nhất: Số lượng nuclêôtit của gen thứ nhất: N = 900 x 100 30 = 3000 ( nu). Chiều dài của gen thứ nhất: L = 2 N . 3,4A 0 = 3000 2 . 3,4A 0 = 5100A 0 - Xét gen thứ hai: Số lượng nuclêôtit của gen thứ hai: 3 Sáng kiến kinh nghiệm - Người thực hiện : Mai Xuân Dung - Trường THCS TT Ba Tơ N = 300 M = 900000 300 = 3000 ( nu). Chiều dài của gen thứ hai: L = 2 N . 3,4A 0 = 3000 2 . 3,4A 0 = 5100A 0 Vậy hai gen có chiều dài bằng nhau. DẠNG 3. Xác định trình tự số lượng các loại nuclêôtit trên mỗi mạch pôlinuclêôtit của thân tử ADN. 1. Hướng dẫn công thức: - Xác định trình tự nuclêôtit trên mỗi mạch của phân tử ADN dựa NTBS: A trên mạch này liên kết với T trên mạch kia G trên mạch này liên kết với X trên mạch kia. - Gọi A 1 , T 1 , G 1 , X 1 lần lượt là số nuclêôtit mỗi loại trên mạch thứ nhất A 2 , T 2 , G 2 , X 2 lần lượt là số nuclêôtit mỗi loại trên mạch thứ hai. Dựa vào NTBS, ta có: A 1 = T 2 T 1 = A 2 G 1 = X 2 X 1 = G 2 A = T = A 1 + A 2 G = X = G 1 + G 2 2. Bài tập hướng dẫn giải: Bài 1. Một đoạn của phân tử ADN có trật tự các nuclêôtit trên mạch đơn thứ nhất như sau: …AAT-AXA-GGX-GXA-AAX-TAG… a. Viết trật tự các nuclêôtit trên mạch đơn thứ hai của đọan ADN . b. Xác định số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi mạch của đọan ADN đã cho. GIẢI a. Trật tự các nuclêôtit trên mạch đơn thứ hai của đọan ADN : …TTA-TGT-XXG-XGT-TTG-ATX . b. Số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi mạch của đọan ADN. Theo đề bài theo NTBS, ta có số nuclêôtit trên mỗi mạch: A 1 = T 2 = 8 ( nu) T 1 = A 2 = 2 (nu) G 1 = X 2 = 4( nu) X 1 = G 2 = 4 ( nu). Số lượng từng loại nuclêôtit của đọan ADN: A = T = A 1 + A 2 = 8+2 = 10 (nu) G = X = G 1 + G 2 = 4+4 = 8 ( nu). Bài 2. Một gen có chiều dài 5100A 0 có 25%A. Trên mạch thứ nhất có 300T trên mạch thứ hai có 250X. Xác định: a. Số lượng từng loại nuclêôtit của cả gen. b. Số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi mạch gen. 4 Sáng kiến kinh nghiệm - Người thực hiện : Mai Xuân Dung - Trường THCS TT Ba Tơ GIẢI a. Số lượng từng loại nuclêôtit của cả gen: Tổng số nuclêôtit của gen: N = 0 2 3,4A L = 2 5100 3,4 x = 3000( nu). Theo đề: A =T = 25% Suy ra G = X = 50% - 25% = 25% Vậy số lượng từng loại nuclêôtit của gen đều bằng nhau: A = T = G = X = 25% x 3000 = 750 (nu). b. Số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi mạch gen: Theo đề bài theo NTBS, ta có: T 1 = A 2 = 300 ( nu) Suy ra A 1 = T 2 = A – A 2 = 750 – 300 = 450 (nu). G 1 = X 2 = 250 ( nu) Suy ra X 1 = G 2 = G – G 1 = 750 – 250 = 500 (nu). DẠNG 4. Tính số liên kết hyđrô của phân tử ADN. 1. Hướng dẫn công thức: Trong phân tử ADN: - A trên mạch này liên kết với T trên mạch kia bằng 2 liên kết hyđrô. - G trên mạch này liên kết với X trên mạch kia bằng 3 liên kết hyđrô. Gọi H là số liên kết hyđrô của phân tử ADN H = ( 2 x số cặp A-T) + ( 3 x số cặp G-X) Hay: H = 2A + 3G 2. Bài tập hướng dẫn giải: Bài 1. Một gen có 2700 nuclêôtit có hiệu số giữa A với G bằng 10% số nuclêôtit của gen. a. Tính số lượng từng loại nuclêôtit của gen. b. Tính số liên kết hyđrô của gen. GIẢI a. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen: Theo đề: A – G = 10% Theo NTBS A + G = 50% Suy ra: 2A = 60% Vậy A = T = 30% Suy ra: G = X = 50% - 30% = 20%. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen: A = T = 30% x 2700 = 810 ( nu) G = X = 20% x 2700 = 540 ( nu). b. Số liên kết hyđrô của gen: 5 Sáng kiến kinh nghiệm - Người thực hiện : Mai Xuân Dung - Trường THCS TT Ba Tơ H = 2A + 3G = ( 2 x 810) + ( 3 x 540) = 3240 Lkết. Bài 2. Một gen có 2720 liên kết hyđrô có số nuclêôtit loại X là 480. Xác định: a. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen. b. Chiều dài của gen. GIẢI a. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen: Theo đề: G = X = 480( nu). Gen có 2720 liên kết hyđrô, nên: H = 2A + 3G  2720 = 2.A + ( 3 x 480) Suy ra A = 2720 (3 480) 2 x − = 640(nu). Vậy số lượng từng loại nuclêôtit của gen là: A = T = 640(nu) ; G = X = 480(nu). a. Chiều dài của gen: Số lượng nuclêôtit trên một mạch của gen: 2 N = A + G = 480+ 640 = 1120(nu). Chiều dài của gen: L = 2 N . 3,4A 0 = 1120 x 3,4A 0 = 3808A 0 B. CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI ADN. I. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN: Dưới tác dụng của men, hai mạch đơn của phân tử ADN lần lượt tách các liên kết hyđrô từ đầu này đến đầu kia. Khi ấy, các nuclêôtit tự do của môi trường nội bào lần lượt di chuyển vào liên kết với các nuclêôtit của hai mạch đơn theo NTBS: - A của mạch liên kết với T của môi trường - T của mạch liên kết với A của môi trường - G của mạch liên kết với X của môi trường - X của mạch liên kết với G của môi trường Kết quả từ một phân tử ADN mẹ hình thành 2 phân tử ADN con giống hệt nhau giống với ADN mẹ. Trong mỗi phân tử ADN con có một mạch đơn nhận từ ADN mẹ một mạch đơn còn lại được liên kết từ các nuclêôti của môi trường. Quá trình nhân đôi của ADN còn gọi là quá trình tự sao. II. CÁC DẠNG BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 6 Sáng kiến kinh nghiệm - Người thực hiện : Mai Xuân Dung - Trường THCS TT Ba Tơ DẠNG 1. Tính số lần nhân đôi của ADN số phân tử ADN được tạo ra qua quá trình nhân đôi. 1. Hướng dẫn công thức: Phân tử ADN thực hiện nhân đôi: Số lần nhân đôi Số ADN con 1 2 = 2 1 2 4 = 2 2 3 8 = 2 3 Gọi x là số lần nhân đôi của ADN thì số phân tử ADN được tạo ra là: 2 x 2. Bài tập hướng dẫn giải: Bài 1. Một gen nhân đôi một số lần đã tạo được 32 gen con. Xác định số lần nhân đôi của gen. GIẢI Gọi x là số lần nhân đôi của gen, ta có số gen con tạo ra là: 2 x = 32 = 2 5 Suy ra x = 5 Vậy gen đã nhân đôi 5 lần. Bài 2. Một đoạn phân tử ADN có trật tự các nuclêôtit trên một mạch đơn như sau: -A-T-X-A-G-X-G-T-A- a. Xác định trật tự các nuclêôtit của môi trường đến bổ sung với đoạn mạch trên. b. Viết hai đoạn phân tử ADN mới hình thành từ quá trình nhân đôi của đoạn ADN nói trên. GIẢI a. Trật tự các nuclêôtit của môi trường: -T-A-G-T-X-G-X-A-T- b. Hai đoạn ADN mới: Theo đề theo NTBS, đọan ADN đã cho có trật tự các cặp nuclêôtit như sau: -A-T-X-A-G-X-G-T-A- -T-A-G-T-X-G-X-A-T- Hai đoạn ADN mới giống hệt đoạn ADN đã cho: -A-T-X-A-G-X-G-T-A- -T-A-G-T-X-G-X-A-T- DẠNG 2. Tính số lượng nuclêôtit môi trường cung cấp cho ADN nhân đôi. 1. Hướng dẫn công thức: Nếu x là số lần nhân đôi của ADN thì: - Tổng số nuclêôtit môi trường cung cấp: 7 Sáng kiến kinh nghiệm - Người thực hiện : Mai Xuân Dung - Trường THCS TT Ba Tơ .nu mt ∑ = ( 2 x – 1) . N ADN - Số lượng nuclêôtit từng loại môi trường cung cấp: A mt = T mt = ( 2 x – 1) . N ADN G mt = X mt = ( 2 x – 1) . N ADN 2. Bài tập hướng dẫn giải: Bài 1. Mạch 1 của gen có 200A 120G; mạch 2 của gen có 150A 130G. Gen đó nhân đôi 3 lần liên tiếp. Xác định từng lọai nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen nhân đôi. GIẢI Số lượng từng loại nu gen: A = T = A 1 + A 2 = 200 + 150 = 250 (nu) G = X = G 1 + G 2 = 120 + 130 = 250 (nu). Số lượng nuclêôtit từng loại môi trường cung cấp cho gen nhân đôi: A mt = T mt = ( 2 3 – 1) . A gen = ( 2 3 -1) . 350 = 2450 (nu). G mt = X mt = ( 2 3 – 1) . G gen = ( 2 3 -1) . 250 = 1750 (nu). Bài 2. Gen có 600A có G = 3 2 A. Gen đó nhân đôi một số đợt, môi trường cung cấp 6300G. a. Xác định số gen con được tạo ra. b. Xác định số liên kết hyđrô của gen. GIẢI a. Số gen con được tạo ra: Gen có: A =T = 600 (nu) G = X = 3 2 A = 3 2 x 600 = 900 (nu). Gọi x là số lần nhân đôi của gen, ta có số G môi trường cung cấp cho gen nhân đôi là: G mt = X mt = ( 2 x – 1) . G gen  6300 = ( 2 x – 1) . 900 Suy ra: 2 x – 1 = 6300 900 = 7 Số gen con được tạo ra là: 2 x = 7 + 1 = 8 gen. b. Số liên kết hyđrô của gen: H = 2A + 3G = ( 2 x 600) + ( 3 x 900) = 3900 liên kết. DẠNG 3. Tính số liên kết hyđrô bị phá vỡ trong quá trình nhân đôi ADN. 1. Hướng dẫn công thức: 8 Sáng kiến kinh nghiệm - Người thực hiện : Mai Xuân Dung - Trường THCS TT Ba Tơ Nếu phân tử ADN chứa H liên kết hyđrô ( H = 2A + 3G) nhân đôi x lần thì: Số liên kết hyđrô bị phá = (2 x -1) .H 2. Bài tập hướng dẫn giải. Bài 1. Một gen nhân đôi 3 lần phá vỡ tất cả 22680 liên kết hyđrô, gen đó có 360A. a. Tính số lượng từng loại nuclêôtit của gen. b. Tính số liên kết hyđrô có trong các gen con tạo ra. GIẢI a. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen: Gọi H là số liên kết hyđrô của gen, áp dụng công thức tính số liên kết hyđrô bị phá trong nhân đôi của gen: ( 2 x – 1) . H = ( 2 3 – 1) . H = 22680 Suy ra: H = 3 22680 2 1 − = 3240 liên kết. H = 2A + 3G hay ( 2 x 360) + 3G = 3240 Suy ra: G = 3240 (2 360) 3 x − = 840 (nu). Vậy số lượng từng loại nuclêôtit của gen là: A = T = 360 (nu) G = X = 840 ( nu). b. Số liên kết hyđrô có trong các gen con tạo ra: Số gen con tạo ra: 2 x = 2 3 = 8 gen Số liên kết hyđrô có trong các gen con: 3240 x 8 = 25920 liên kết. PHẦN 2. DI TRUYỀN TẾ BÀO A. NST HOẠT ĐỘNG CỦA NST TRONG NGUYÊN PHÂN. I. HƯỚNG DẪN CÔNG THỨC: 1. Công thức liên quan đến việc xác định số NST, số crômatit số tâm động trong mỗi tế bào trong từng kì của nguyên phân. Trong quá trình nguyên phân, NST có những hoạt động mang tính chất chu kì như tháo xoắn, nhân đôi, xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc, phân li về các cực của tế bào,… Dưới đây là bảng khái quát về số NST, số crômatit số tâm động trong mỗi tế bào trong dựa trên lí thuyết về biến đổi hoạt động của NST trong nguyên phân: 9 Sáng kiến kinh nghiệm - Người thực hiện : Mai Xuân Dung - Trường THCS TT Ba Tơ Kì Cuối TB chưa tách TB đã tách Số NST Trạng thái NST 2n kép 2n kép 2n kép 4n đơn 4n đơn 2n đơn Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 4n 2n 2. Tính số lần nguyên phân, số TB con được tạo ra, số NST môi trường cung cấp cho các TB nguyên phân số NST có trong các TB con được tạo ra sau nguyên phân. a. Nếu có 1 tế bào mẹ (2n) tiến hành nguyên phân x lần, thì: - Số TB con được tạo ra sau nguyên phân = 2 x - Số NST có trong các TB con = 2 x . 2n - Số NST môi trường cung cấp cho TB nguyên phân = ( 2 x -1).2n b. Nếu có a tế bào mẹ (2n) tiến hành nguyên phân x lần bằng nhau, thì: - Số TB con được tạo ra sau nguyên phân = a.2 x - Số NST có trong các TB con = a .2 x . 2n - Số NST môi trường cung cấp cho TB nguyên phân = ( 2 x -1).a.2n c. Nếu có a tế bào mẹ (2n) tiến hành nguyên phân x lần không bằng nhau là x 1 , x 2 , x 3 ,…x a , thì: - Số TB con được tạo ra sau nguyên phân = 2 X1 + 2 X2 +…+ 2 Xa - Số NST có trong các TB con = (2 X1 + 2 X2 +…+ 2 Xa ).2n - Số NST môi trường cung cấp cho TB nguyên phân = ( 2 X1 -1).2n + ( 2 X2 -1).2n +…+ ( 2 Xa -1).2n II. BÀI TẬP ÁP DỤNG. Bài 1. Ruồi gấm có 2n = 8. Có 4 hợp tử của ruồi giấm đều nguyên phân 5 lần bằng nhau. Xác định: a. Số TB con đã được tạo ra. b. Số NST có trong các TB con. c. Số NST môi trường đã cung cấp cho quá trình nguyên phân. GIẢI a. Số TB con đã được tạo ra = a.2 x = 4. 2 5 = 128 (TB) b. Số NST có trong các TB con = a .2 x . 2n = 128 x 8 = 1024(NST) c. Số NST môi trường đã cung cấp cho quá trình nguyên phân là ( 2 x -1).a.2n = ( 2 5 – 1) . 4. 8 = 992(NST). Bài 2. Có 3 hợp tử A, B, C - Hợp tử A nguyên phân 3 lần liên tiếp đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương với 84 NST. 10 [...]... cơ bản về các dạng di truyền áp dụng vào giải bài tập ở bậc THCS cũng như THPT sau này, tôi xin có một số ý kiến đề xuất như sau: - Giáo viên dạy môn sinh học lớp 9 cần hướng dẫn học sinh cách giải các dạng bài tập này ngay trong tiết lý thuyết tiết giải bài tập được quy định trong phân phối chương trình - Giáo viên có thể vận dụng đề tài này để dạy trong các tiết học trên lớp, trong các chủ đề... Ba Tơ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Phương pháp giải bài tập di truyền lớp 9 của nhà xuất bản trẻ năm 1998 – Tác giả: Lê Ngọc Lập, 2 Phân dạng hướng dẫn giải bài tập sinh học 9 của nhà xuất bản Đà Nẵng năm 1999 – Tác giả: Nguyễn Văn Sang Nguyễn Thị Vân, 3 126 bài tập di truyền sinh học 9 của nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 – Tác giả: Nguyễn Văn Sang Nguyễn Thảo Nguyên 26... các tiết học trên lớp, trong các chủ đề tự chọn sinh hoc 9 cũng như trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp ở bậc THCS cả THPT Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi xin được đóng góp vào ngành nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng nhận biết giải các dạng toán di truyền trong dạy học sinh học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương Trong qua trình làm đề tài này không sao... thuộc vào sự di truyền của các cặp tính trạng khác 2 Điều kiện nghiệm đúng của định luật phân li độc lập: - Thế hệ xuất phát (P) phải thuần chủng về các cặp tính trạng đem lai - Mỗi gen qui định một tính trạng - Tính trạng trội phải là trội hoàn toàn - Số lượng cá thể F2 phải đủ lớn - Các gen phải nằm trên các NST khác nhau II PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 1 Dạng bài toán thuận: Cách giải tương tự như ở bài. .. GIẢI BÀI TẬP: Thường gặp hai dạng bài tập, tạm gọi là bài toán thuận bài toán nghịch 1 Dạng 1: Bài toán thuận Là dạng bài toán đã biết tính trội, tính lặn, kiểu hình của P Từ đó xác định kiểu gen, kiểu hình của F lập sơ đồ lai a Cách giải: Có 3 bước giải: * Bước 1: Dựa vào đề bài, qui ước gen trội, gen lặn ( có thể không có bước này nếu như đề bài đã qui ước sẵn) * Bước 2: Từ kiểu hình của bố, mẹ;... đỏ 3 lá chẻ, quả vàng 3 lá nguyên, quả đỏ 1 lá nguyên, quả vàng III.BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1 Ở đậu Hà Lan, thân cao hạt vàng là hai tính trạng trội hoàn toàn so với thân thấp hạt xanh Hai cặp tính trạng về chiều cao về màu hạt di truyền độc lập với nhau Hãy lập sơ lai cho mỗi phép lai sau đây: a Cây thân cao, hạt xanh giao phấn với cây thân thấp, hạt vàng b Cây trhân cao, hạt vàng giao phấn với... chú: Các tỉ lệ kiểu hình trong dấu ngoặc dùng trong bảng nêu trên nghiệm đúng khi tính trội không hoàn toàn 6 Các kí hiệu thường dùng: P: thế hệ bố mẹ F: thế hệ con lai ( F1 thế hệ con thứ nhất, F2 thế hệ con thứ hai ) FB: thế hệ con lai phân tích G: giao tử (GP: giao tử của P, GF1: giao tử của F1 ) Dấu nhân (X): sự lai giống ♂: đực ; ♀: cái II PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP: Thường gặp hai dạng bài tập, ... chẻ, quả đỏ; 21 cây lá chẻ,qủa vàng ; 23 cây lá nguyên,quả đỏ 7 cây lá nguyên, quả vàng Biết mỗi gen qui định một tính trạng các gen nằm trên các NST khác nhau GIẢI - Xét tỉ lệ kiểu hình ở con lai F1: F1 có 64 chẻ, đỏ : 21 chẻ,vàng : 23 nguyên, đỏ : 7 nguyên, vàng Tỉ lệ xấp xỉ 9 : 3 : 3 : 1, là tỉ lệ của định luật phân li độc lập khi lai 2 cặp tính trạng Suy ra bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp về... trong quá trình trên số NST trong các trứng đó b Tính số thể định hướng tạo ra số NST có trong các thể định hướng GIẢI a Số trứng số NST trong các trứng: Số noãn bào bậc 1 = Số TB con sau nguyên phân: a.2x = 10.22 = 40 Số trứng được tạo ra = Số noãn bào bậc 1 = 40 số NST có trong các trứng được tạo ra: 40 40 n = 40 = 800 (NST) 2 b Số thể định hướng tạo ra số NST có trong các thể định hướng:... hình: 1 cao, vàng : 1 cao, xanh * Sơ đồ lai 3 P AaBB ( cao, vàng) x aabb ( thấp, xanh) GP AB, aB ab F1 1AaBb : aaBb Kiểu hình: 1 cao, vàng : 1 thấp, vàng * Sơ đồ lai 4 P AaBb ( cao, vàng) x aabb ( thấp, xanh) GP AB, Ab, aB, ab ab F1 1AaBb : 1Aabb : aaBb : 1aabb Kiểu hình: 1 cao, vàng : 1 cao, xanh : 1 thấp, vàng : 1 thấp, xanh Bài 2 Ở một thứ bí, xét hai cặp tính trạng về hình dạng quả về màu hoa, . II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP: Thường gặp hai dạng bài tập, tạm gọi là bài toán thuận và bài toán nghịch. 1. Dạng 1: Bài toán thuận. Là dạng bài. bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong khi đó đề thi học sinh giỏi Sinh lớp 9, thi tuyển sinh vào lớp 10… luôn đòi hỏi học sinh phải biết giải các dạng toán
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC, CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC, , Hướng dẫn và cơng thức: Phân tử ADN thực hiện nhân đơi: Hướng dẫn và cơng thức: Nếu x là số lần nhân đơi của ADN thì:, Nếu có a tế bào mẹ 2n tiến hành ngun phân x lần bằng nhau, thì: Nếu có a tế bào mẹ 2n tiến hành ngun phân x lần khơng bằng nhau là x, Phép lai phân tích: Hiện tượng di truyền trung gian Tính trội khơng hồn tồn: Các sơ đồ lai có thể gặp khi lai một cặp tính trạng:, Dạng 1: Bài toán thuận. Dạng 2: Bài toán nghịch.

Từ khóa liên quan