TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CÁC TRƯỜNG (KÈM ĐÁP ÁN)

197 2.8K 0
TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CÁC TRƯỜNG (KÈM ĐÁP ÁN)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CÁC TRƯỜNG (KÈM ĐÁP ÁN) TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN CUỐI, NĂM 2015 Môn: SINH HỌC − KHỐI B (Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm) Họ tên Số báo danh Mã đề thi 132 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu đến câu 40) Câu 1: Cho ruồi giấm thân xám, cánh dài, đốt thân dài giao phối với ruồi giấm thân đen, cánh ngắn, đốt thân ngắn F1 đồng loạt ruồi giấm thân xám, cánh dài, đốt thân dài Cho ruồi đực F lai phân tích, hệ lai có tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, đốt thân dài : thân đen, cánh ngắn, đốt thân ngắn Khi cho F giao phối với thu F gồm 5600 cá thể với loại kiểu hình khác nhau, có 1148 ruồi thân đen, cánh ngắn, đốt thân ngắn Số lượng cá thể loại kiểu hình F2 A 3948 thân xám, cánh dài, đốt thân dài : 1148 thân đen, cánh ngắn, đốt thân ngắn : 252 thân xám, cánh ngắn, đốt thân ngắn : 252 thân đen, cánh dài, đốt thân dài B 3948 thân xám, cánh dài, đốt thân dài : 1148 thân đen, cánh ngắn, đốt thân ngắn : 250 thân xám, cánh ngắn, đốt thân ngắn : 254 thân đen, cánh dài, đốt thân dài C 3946 thân xám, cánh dài, đốt thân dài : 1148 thân đen, cánh ngắn, đốt thân ngắn : 254 thân xám, cánh ngắn, đốt thân ngắn : 254 thân đen, cánh dài, đốt thân dài D 3944 thân xám, cánh dài, đốt thân dài : 1148 thân đen, cánh ngắn, đốt thân ngắn : 256 thân xám, cánh ngắn, đốt thân ngắn : 252 thân đen, cánh dài, đốt thân dài Câu 2: Chiều cao loài quy định gen không alen nằm cặp NST tương đồng khác Trong cao có chiều cao 320cm alen trội làm chiều cao giảm 15cm Cho cao lai với thấp thu F 1, cho F1 tự thụ phấn thu F Tính theo lí thuyết, tỉ lệ có chiều cao 290cm F2 A 1/64 B 6/64 C 7/64 D 5/64 Câu 3: Một nhà làm vườn mua cặp thỏ gồm thỏ đực lơng trắng thỏ lơng đen Ơng cho chúng giao phối với nhau, lứa thứ ông thu thỏ lơng đen Ơng khẳng định lơng đen trội hồn tồn so với lông trắng cặp thỏ mà ông mua chủng Kết luận nhà làm vườn chưa xác, giải thích sau chưa hợp lí? A Các quy luật di truyền rút từ nhiều thí nghiệm số lượng lớn cá thể B Phải cho giao phối liên tục qua nhiều lứa dùng phép lai phân tích để xác định kiểu gen, lập bảng thống kê kết phép lai, từ rút kết luận di truyền tính trạng C Khi thụ tinh cịn nhiều tổ hợp di truyền khác chưa xuất D Theo quy luật di truyền Menđen, F1 đồng tính P chủng tính trạng biểu F1 tính trạng trội Câu 4: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Hai alen A B nằm nhóm gen liên kết cách 20cM Khi cho thể có kiểu gen AB Dd tự thụ phấn, kiểu hình đời ab có hai tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ A 50% B 37,5% C 30% D 13,5% Câu 5: Ở người, alen A quy định da bình thường trội hồn tồn so với alen a quy định da bạch tạng Bệnh máu khó đơng alen lặn b nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, alen B quy định máu bình thường Cho sơ đồ phả hệ I Nữ bị bệnh bạch tạng Nữ bị bệnh máu khó đơng, Nữ bình thường, II III Nam bị bệnh Nam bị bệnh máu khó đơng Nam bình thường ? Biết bố người đàn ông hệ thứ ba không mang alen gây bệnh, không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Cặp vợ chồng III – sinh người đầu lịng khơng bị bệnh Xác suất để người đầu lịng khơng mang alen bệnh TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CÁC TRƯỜNG (KÈM ĐÁP ÁN) A 42,8% B 71,4% C 41,7% D 50,4% Câu 6: Trước mùa sinh sản, nhiều loài thằn lằn, rắn có số lượng cá thể nhiều cá thể đực Sau mùa đẻ trứng, số lượng cá thể đực cá thể gần Nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ giới tính lồi A tỉ lệ tử vong B nhiệt độ C dinh dưỡng D ánh sáng Câu 7: " Sông nên đồng, chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai" hiểu dạng A diễn phân hủy B diễn thứ sinh C diễn nguyên sinh D diễn dị dưỡng Câu 8: Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn có trình tự nuclêôtit 3'AGXXGAXAAAXXGXGATA 5' Do tác động hóa chất 5BU vào mạch gốc gen vị trí nuclêơtit 10 (theo chiều 3' - 5') tạo nên gen đột biến Nhận xét sau xác nói gen đột biến trên? A Chuỗi pơlipeptit gen đột biến tổng hợp thay đổi so với gen bình thường B Số liên kết hiđrơ gen đột biến giảm so với gen bình thường C 5BU tác động lên mạch gốc gen, qua hai lần nhân đôi tạo gen đột biến D Chuỗi pơlipeptit gen đột biến tổng hợp thay đổi so với gen bình thường Câu 9: Ở lồi lưỡng bội, nhiễm sắc thể thường có alen trội A tương ứng với alen lặn a; alen trội B tương ứng với alen lặn b Có thể tạo nhiều số kiểu gen hai cặp gen A 19 kiểu gen B 17 kiểu gen C kiểu gen D 10 kiểu gen Câu 10: Các ví dụ sau thuộc chế cách li sau hợp tử: (1) Hai loài rắn sọc sống khu vực địa lí, lồi chủ yếu sống nước, loài sống cạn (2) Một số lồi kì giơng sống khu vực giao phối với nhau, nhiên phần lớn lai phát triển khơng hồn chỉnh (3) Ngựa lai với lừa đẻ la bất thụ (4) Trong khu phân bố địa lí, chồn đốm phương đông giao phối vào cuối đông, chồn đốm phương tây giao phối vào cuối hè (5) Các phân tử prôtêin bề mặt trứng tinh trùng nhím biển tím nhím biển đỏ khơng tương thích nên khơng thể kết hợp với (6) Hai dịng lúa tích lũy alen đột biến lặn số locut khác nhau, hai dịng phát triển bình thường, hữu thụ lai hai dòng mang nhiều alen đột biến lặn nên có kích thước nhỏ cho hạt lép Đáp án : A (2), (3), (5) B (2), (3), (6) C (1), (3), (6) D (2), (4), (5) Câu 11: Phát biểu sau không mối quan hệ hỗ trợ loài quần xã? A Quan hệ hỗ trợ bao gồm quan hệ cộng sinh, hợp tác hội sinh B Trong quan hệ hỗ trợ có loài hưởng lợi C Trong quan hệ hỗ trợ dẫn đến sinh vật phải đấu tranh để tìm nguồn sống D Trong quan hệ hỗ trợ, loài có lợi khơng bị hại Câu 12: Trong quần thể giao phối ngẫu nhiên, xét gen thứ có hai alen A a với tần số tương ứng 0,7 0,3; gen thứ hai có hai alen B b với tần số 0,8 0,2 Hai gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác Biết gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội quần thể A 31,36% B 87,36% C 81,25% D 73,92% Câu 13: Giao phối ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa có vai trị quan trọng tiến hóa Ý sau khơng đề cập đến vai trị giao phối ngẫu nhiên tiến hóa A Giao phối ngẫu nhiên làm cho quần thể ổn định qua hệ B Giao phối ngẫu nhiên làm cho đột biến phát tán quần thể C Giao phối ngẫu nhiên làm trung hịa tính có hại đột biến D Giao phối ngẫu nhiên góp phần tạo tổ hợp gen thích nghi Câu 14: Hình thành lồi khác khu vực địa lí dễ xảy so với hình thành lồi khu vực địa lí Giải thích sau hợp lí nhất? A Hình thành lồi đường địa lí xảy đất liền quần đảo B Hình thành lồi đường địa lí thường trải qua dạng trung gian, từ dạng trung gian hình thành nên loài TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CÁC TRƯỜNG (KÈM ĐÁP ÁN) C Trong tự nhiên cách li địa lí quần thể dễ xảy xuất trở ngại địa lí sinh vật phát tán, di cư D Cách li địa lí làm giảm đáng kể dòng gen quần thể Trong dịng gen dễ xảy quần thể khu vực địa lí Câu 15: Nhận định sau xác nói giai đoạn tiến hóa hóa học q trình phát sinh sống Trái đất? A Các hợp chất hữu đơn giản tổng hợp từ chất vô như: CH 4, H2O, O2, NH3 nhờ xúc tác nguồn lượng tự nhiên B Các đại phân tử hữu tổng hợp từ chất hữu đơn giản tác dụng nhiệt độ cao mơi trường khí C ADN hình thành trước sau làm khn tổng hợp nên ARN D Chọn lọc tự nhiên chọn phức hợp phân tử hữu phối hợp với tạo nên chế nhân đôi dịch mã Câu 16: Phương pháp chủ yếu để tạo giống trồng A nuôi cấy hạt phấn, nỗn chưa thụ tinh B lai lồi trồng với hoang dại C tạo giống chọn dịng tế bào xơma có biến dị D lai hữu tính kết hợp với đột biến thực nghiệm Câu 17: Biển khơi thường chia thành hai tầng: tầng có suất sơ cấp cịn tầng khơng có suất Nhân tố sinh thái chi phối nên sai khác A hàm lượng ơxi nước B nhiệt độ C độ mặn D ánh sáng Câu 18: Một thể thực vật có kiểu gen AaBb, quan sát trình giảm phân hình thành giao tử có 10% tế bào rối loạn phân li giảm phân I cặp Aa 20% tế bào khác rối loạn phân li giảm phân II cặp Bb Các kiện khác diễn bình thường, tế bào cịn lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, giao tử n + chiếm tỉ lệ A 13% B 15% C 9% D 2% Câu 19: Khi cho giao phấn hoa đỏ chủng với hoa trắng thu F toàn hoa đỏ Tiếp tục cho F1 lai với thể đồng hợp lặn thu hệ có tỉ lệ hoa trắng : hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2, lấy F2 xác suất để có hoa đỏ A 0,177 B 0,311 C 0,036 D 0,077 Câu 20: Ở cà chua, alen A quy định thân cao; alen a quy định thân thấp Cho thân cao thụ phấn với thân cao, F1 thu toàn thân cao Khi cho F1 lai với nhau, F2 xuất thân cao thân thấp Tỉ lệ cà chua thân cao chủng có đời F A 1/16 B 6/16 C 9/16 D 1/4 Câu 21: Ở loài thực vật xét phép lai: - Phép lai thứ cho hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn với hoa trắng thu F có tỉ lệ 43 hoa trắng: 14 hoa vàng - Phép lai thứ hai cho hoa trắng lai với hoa vàng thu F có tỉ lệ 39 hoa trắng : 40 hoa vàng Kiểu gen có phép lai thứ hai A P: AaBB × aaBB P: AaBB × aaBb P: AaBb × aaBB B P: AaBb × aaBb P: AaBB × aaBB P: AaBb × AaBb C P: AaBb × aaBb P: AaBb × aaBB P: AaBb × aabb D P: AaBB × aaBb P: AaBB × Aabb P: AaBB × aaBB Câu 22: Xét hai lồi sinh vật: lồi thứ có kiểu gen AaBb, lồi thứ hai có kiểu gen AB Đặc điểm ab đặc điểm chung hai lồi? A Có tính phổ biến tự nhiên, có khả tạo nhiều loại biến dị tổ hợp qua đường sinh sản hữu tính B Khi phát sinh giao tử tạo tối đa loại giao tử, thành phần gen với tỉ lệ C Chứa hai cặp gen dị hợp, thành phần gen D Là thể lưỡng bội, tính di truyền khơng ổn định Câu 23: Khi nói chứng tiến hóa, nhận định sau đúng? A Cơ quan tương đồng thể tiến hóa phân li, quan thối hóa thể tiến hóa đồng quy TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CÁC TRƯỜNG (KÈM ĐÁP ÁN) B Khi so sánh cấu tạo hình thái lồi sinh vật ta thấy chúng có đặc điểm tương tự cho phép ta kết luận nguồn gốc chung chúng C Sự giống cấu tạo đại thể quan tương đồng loài khác loài chọn lọc tự nhiên tác động theo hướng D Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử chứng minh sinh giới có chung nguồn gốc, đồng thời dựa vào chứng sinh học phân tử chứng minh quan hệ họ hàng gần gũi loài Câu 24: Ở loài thực vật (2n = 12), người ta phát có dạng đột biến thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể Khi xét dạng thể ba loài giảm phân hình thành giao tử thấy trình giảm phân diễn bình thường, khơng có trao đổi chéo nhiễm sắc thể Số loại giao tử khơng bình thường số lượng nhiễm sắc thể A 16 B 31 C 32 D Câu 25: Khi nói trình dịch mã sinh vật nhân thực, phát biểu sau đúng? A Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN trình dịch mã dừng lại, mARN phân hủy trả nucleôtit mơi trường nội bào B Trong giai đoạn hoạt hóa, lượng ATP dùng để gắn axit amin vào đầu ' tARN C Tiểu phần lớn ribôxôm gắn với tiểu phần bé tạo thành ribơxơm hồn chỉnh sau ba đối mã phức hợp mở đầu Met – tARN bổ sung xác với codon mở đầu mARN D Ribôxôm dịch chuyển ba mARN theo chiều 5' - 3' sau ba đối mã khớp bổ sung với ba mã tương ứng mARN Câu 26: Phát biểu sau nói q trình nhân đôi ADN ? A Enzim ADN pôlimeraza di chuyển sau enzim tháo xoắn B Enzim nối ligaza có mặt hai mạch tổng hợp C Trong q trình nhân đơi ADN, mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn D Enzim ADN pôlimeraza trượt theo hai chiều ngược mạch khuôn Câu 27: Cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể quần thể không thơng qua hình thức A vật ăn thịt B hợp tác C di cư D cạnh tranh Câu 28: Điểm giống ADN ARN sinh vật nhân thực A tổng hợp từ mạch khuôn phân tử ADN mẹ B phân tử có mối liên kết hiđrơ liên kết cộng hóa trị C cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân có cấu tạo giống (trừ Timin ADN thay Uraxin ARN) D tồn suốt hệ tế bào Câu 29: Biết gen quy định tính trạng, cặp gen nằm cặp NST thường liên kết hoàn toàn Xét phép lai sau: Ab Dd × ab aB (4) P: Dd × ab (1) P: ab Dd ab Ab Dd Ab Ab Dd × ab Ab (5) P : Dd × ab (2) P: aB DD aB aB Dd ab AB Ab DD × dd ab ab Ab Ab (6) P: Dd × Dd aB aB (3) P: Có phép lai cho tỉ lệ kiểu hình : : : 1? A B C D Câu 30: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao; gen a quy định thân thấp; gen B quy định tròn; gen b quy định dài; gen D quy định hoa đỏ; gen d quy định hoa vàng Cho cá thể F dị hợp cặp gen lai phân tích thu Fa gồm 278 thân cao, tròn, hoa đỏ : 282 thân thấp, dài, hoa vàng : 165 thân cao, dài, hoa đỏ : 155 thân thấp, tròn, hoa vàng : 62 thân cao, dài, hoa vàng : 58 thân thấp, trịn, hoa đỏ Trình tự phân bố gen NST A ADB B DAB C ABD D DBA Câu 31: Ở loài thực vật, kiểu gen A-B- quy định hoa đỏ; A-bb, aaB-, aabb quy định hoa trắng Khi xử lí hạt có kiểu gen AaBb cônsixin người ta thấy thoi phân bào mang cặp gen Aa bị tác động, thoi phân bào lại hình thành bình thường Sau đem gieo hạt thu hệ P Cho hệ P lai với có kiểu gen AaBb, nhận xét sau đúng? A Cây F1 phát sinh giao tử với tỉ lệ : : : : : B Tỉ lệ phân li kiểu gen F2 10 : 10 : : : : : : : : : : TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CÁC TRƯỜNG (KÈM ĐÁP ÁN) C Tỉ lệ phân li kiểu hình F2 25 đỏ : 11 trắng D Tỉ lệ phân li kiểu hình F2 33 đỏ : 14 trắng Câu 32: Nguồn chất hữu chủ yếu cung cấp cho quần xã sinh vật vùng đáy biển sâu có nguồn gốc từ A q trình quang hợp rong tảo biển B trình quang hợp thực vật biển C nguồn dinh dưỡng rơi từ tầng nước mặt xuống D q trình hóa tổng hợp sinh vật nhân sơ thuộc nhóm sinh vật hóa tự dưỡng Câu 33: Ở sinh vật nhân thực, nói đến gen nhân gen tế bào chất nhận xét sau đúng? A Mỗi gen có chuỗi pơlinuclêơtit B Gen tế bào chất tồn trạng thái đơn gen nên gen có alen C Hoạt động di truyền gen tế bào chất diễn song song với gen nhân tế bào D Trong tế bào có nhiều nhiễm sắc thể nên gen nhân có nhiều alen Câu 34: Các cá thể quần thể ln gắn bó chặt chẽ với thơng qua mối quan hệ A hỗ trợ cạnh tranh B hỗ trợ đối kháng C hỗ trợ hợp tác D hỗ trợ hội sinh Câu 35: Ở loài động vật, xét locut I mang gen A có alen, locut II mang gen B có alen, locut III mang gen C có alen Ba gen nằm nhiễm sắc thể thường, gen A C nằm nhóm gen liên kết Q trình ngẫu phối tạo quần thể loài tối đa số kiểu gen dị hợp ba cặp gen A 828 B 270 C 540 D 1728 Câu 36: Đột biến gen A thường xuất đồng loạt cá thể loài sống điều kiện sống B phát sinh nguyên phân tế bào mô sinh dưỡng di truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính C phát sinh giảm phân vào giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính D phát sinh giảm phân nhân lên mơ thể biểu kiểu hình phần thể Câu 37: Cho hệ sinh thái: (1) Đồng rêu vùng hàn đới hoang mạc (2) Một cánh rừng ngập mặn (3) Một bể cá cảnh (4) Rừng núi đá vôi phong thổ - Ninh Bình (5) Rừng cao su rừng cà phê Tây Nguyên (6) Đồng ruộng (7) Thành phố Những hệ sinh thái nhân tạo gồm: A (1), (3), (6), (7) B ( 2), (5), (6), (7) C (3), (5), (6), (7) D (4), (5), (6), (7) Câu 38: Ở người, gen quy định nhóm máu có alen: I A, IB, IO Khảo sát quần thể cân di truyền có 4% người có nhóm máu O, 21% người có nhóm máu B Xét gia đình quần thể trên: người đàn ơng mang nhóm máu B, em trai mang nhóm máu O, bố mẹ có nhóm máu B Người đàn ơng kết với người vợ có nhóm máu B Cặp vợ chồng sinh người có nhóm máu B, xác suất để đứa có kiểu gen dị hợp A 16,3% B 42,9% C 47,4% D 39,3% Câu 39: Điều sau khơng nói phát sinh sống qua đại địa chất? A Thực vật có hạt xuất vào kỉ Krêta thuộc đại Trung sinh B Lưỡng cư, côn trùng phát sinh kỉ Đêvôn thuộc đại Cổ sinh C Kỉ Triat đại Trung sinh thời điểm phát sinh chim, thú D Thực vật có mạch chuyển lên cạn kỉ Silua thuộc đại Cổ sinh Câu 40: Khi nói hình thành lồi theo quan điểm tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Hình thành lồi đường lai xa kèm đa bội hóa thường gặp động, thực vật B Hình thành lồi đa bội hóa nguồn thực thơng qua chế ngun phân C Hình thành lồi cách li tập tính xảy quần thể xuất đột biến liên quan đến tập tính giao phối khả khai thác nguồn sống TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CÁC TRƯỜNG (KÈM ĐÁP ÁN) D Hình thành lồi đường địa lí diễn nhanh có tham gia nhân tố biến động di truyền II PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh làm hai phần (Phần A Phần B) A Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Sự trao đổi chéo khơng cân crơmatit có nguồn gốc cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng A gây đột biến lặp đoạn đoạn B không xảy tượng đột biến C gây đột biến đảo đoạn lặp đoạn D gây đột biến chuyển đoạn đoạn Câu 42: Cho biết gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường, kích thước lơng cặp gen chi phối, khơng có tượng trao đổi đoạn nhiễm sắc thể kép cặp tương đồng Cho thỏ F lai với thỏ khác thu hệ lai gồm: 62,5% thỏ lông trắng dài; 18,75% thỏ lông trắng, ngắn; 12,5% thỏ lông xám, dài; 6,25 thỏ lơng xám, ngắn Nếu F1 nói kết phép lai cặp chủng tất cặp gen kiểu gen P Bd bD Bd bD × aa aa × AA Bd bD Bd bD bd bD bd bD C AA × aa aa × AA bd bD bd bD BD bD BD bD × aa aa × AA BD bD BD bD Bd BD bd bD D AA × aa aa × AA Bd bD bd bD A AA B AA Câu 43: Khi nói cách li địa lí, nhận định sau chưa xác? A Cách li địa lí góp phần trì khác biệt vốn gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa B Trong tự nhiên, nhiều quần thể lồi cách li mặt địa lí thời gian dài không xuất cách li sinh sản C Cách li địa lí xảy lồi có khả di cư, phát tán lồi di cư D Cách li địa lí trở ngại sinh học ngăn cản cá thể quần thể giao phối với Câu 44: Phương pháp sau chứng minh động vật bậc cao có khả sinh sản vơ tính? A Dung hợp tế bào trần B Nhân vơ tính động vật C Lai hữu tính D Cơng nghệ gen Câu 45: Ở lồi thực vật, alen A quy định cao, alen a quy định thấp; alen B quy định quy định tròn, alen b quy định dài Cho dị hợp cặp gen tự thụ phấn thu F gồm 213 thân cao, dài; 210 thân thấp, tròn; 599 thân cao, tròn; 65 thân thấp, dài Lấy ngẫu nhiên thân cao, dài F cho tự thụ phấn xác suất đời sau thu có kiểu hình giống mẹ A 1/6 B 5/6 C 2/3 D 1/3 Câu 46: Ở loài sinh vật, xét tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa Bb Khi tế bào giảm phân hình thành giao tử, giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li; giảm phân II diễn bình thường Số loại giao tử tạo từ tế bào sinh tinh A B C D Câu 47: Theo quan niệm đại tiến hóa, phát biểu sau khơng đúng? A Chọn lọc tự nhiên nguyên nhân tạo nên q trình tiến hóa nhỏ có chọn lọc tự nhiên cải thiện khả thích nghi sinh vật B Suy cho biến dị di truyền cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa đột biến C Chọn lọc tự nhiên tác động lên cá thể sinh vật cá thể sinh vật tiến hóa D Phân li độc lập, trao đổi chéo thụ tinh ba chế xuất sinh sản hữu tính hình thành nên nguồn biến dị di truyền lớn cho tiến hóa Câu 48: Cho quần xã gồm sinh vật sau: thực vật, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, hổ, sinh vật phân giải Chuỗi thức ăn sau xảy A thực vật → thỏ → hổ → sinh vật phân giải B thực vật → dê → hổ → sinh vật phân giải C thực vật → chim ăn sâu → sâu hại thực vật → sinh vật phân giải D thực vật → sâu hại thực vật → chim ăn sâu Câu 49: Cho đặc điểm sau: TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CÁC TRƯỜNG (KÈM ĐÁP ÁN) (1) Nhiệt độ cao ổn định (2) Nhiệt độ dao động mạnh theo mùa (3) Lượng mưa cao, mưa tập trung vào mùa mưa (4) Rụng vào thời kì mùa khơ (5) Lượng mưa trung bình rải rác tương đối quanh năm (6) Thời gian chiếu sáng dài mùa hè (7) Thời gian chiếu sáng ngày đêm dài (8) Nhiều dây leo thân gỗ Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới có đặc điểm: A (1), (3), (7), (8) B (1), (3), (6), (8) C (1), (3), (4), (7) D (1), (3), (5), (8) Câu 50: Ở người, bệnh di truyền đột biến gen trội nhiễm sắc thể thường quy định Ý sau nói di truyền bệnh trên? A Nếu em bé bị bệnh, chắn ông bà nội, ngoại em bị bệnh B Bố bị bệnh tất sinh bị bệnh C Mẹ bị bệnh không truyền bệnh cho trai D Nếu bố mẹ bị bệnh chắn họ bị bệnh B Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Nghiên cứu khu rừng nhiệt đới cho thấy: có vùng mà cao to bị chặt phá tạo nên khoảng trống lớn rừng, sau diễn trình phục hồi Quá trình diễn sinh thái khoảng trống bị tác động chủ yếu nhân tố ánh sáng, bốn loài thực vật xuất với đặc điểm sau: - Loài A: Cây gỗ có phiến to, mỏng, mặt bóng, màu sẫm, mơ giậu phát triển - Lồi B: Cây gỗ lớn có phiến nhỏ, dày cứng, màu nhạt, mơ giậu phát triển - Lồi C: Cây cỏ có phiến nhỏ, thn dài cứng, gân phát triển - Lồi D: Cây thân cỏ có phiến to, mỏng, màu sẫm, mô giậu không phát triển Thứ tự xuất loài là: A D → B → A → C B D → C → B → A C C → B → A → D D C → D → A → B Câu 52: Ở nòi sóc, alen A quy định lơng dài; alen a quy định lông ngắn; alen B quy định lông ráp; alen b quy định lông mềm Hai cặp gen Aa Bb liên kết với NST X khơng có alen Y Đem sóc chủng kiểu hình lơng dài, ráp giao phối với sóc đực lơng ngắn mềm F thu 100% lông dài, ráp Cho F1 giao phối với nhau, F2 thu 330 lông dài, ráp; 65 lông ngắn, mềm; 30 lông dài, mềm; 30 lông ngắn, ráp Do điều kiện sống thay đổi số đực lông ngắn, mềm chết giai đoạn phơi Tính số đực bị chết giai đoạn phôi? A 65 B 90 C 25 D 30 Câu 53: Ở thực vật để tạo cá thể có kiểu gen giống với cá thể ban đầu người ta dùng phương pháp A kĩ thuật chuyển gen B nuôi cấy hạt phấn đa bội hóa C dung hợp tế bào trần D nuôi cấy tế bào thực vật in vitro tạo mơ sẹo Câu 54: Ở bị, AA lông đen, Aa lông trắng đen, aa lông vàng; alen B quy định khơng sừng, alen b quy định có sừng; alen D quy định chân cao, alen d quy định chân thấp Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác Lai bò lơng vàng, có sừng, chân thấp với bị đực chưa biết kiểu gen Năm đầu đẻ bê đực lơng vàng, có sừng, chân thấp Năm sau đẻ bê lông trắng đen, không sừng, chân cao Kiểu gen bò bố mẹ hai bê A AaBbDd, aabbdd, aabbdd, AaBbDd B AaBbDd, aabbdd, Aabbdd, AaBbDd C AaBbDd, aabbdd, aabbdd, AabbDd D AabbDd, aabbdd, aabbdd, AaBbDd Câu 55: Bằng chứng sau không xem chứng sinh học phân tử? A ADN loài cấu tạo từ loại nuclêơtit B Prơtêin lồi sinh vật cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin C Mã di truyền hầu hết loài sinh vật giống D Các thể sinh vật cấu tạo từ tế bào Câu 56: Một đóng góp quan trọng Đacuyn tiến hóa A Chỉ vai trị biến dị xác định biến dị không xác định q trình tiến hóa B Phát vai trò chọn lọc tự nhiên tiến hóa lồi sinh vật C Giải thích thành cơng hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật D Giải thích hợp lí hình thành lồi Câu 57: Ở người, dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể gặp cặp số 21 cặp số 23 Giải thích sau hợp lí nhất? A Các cặp nhiễm sắc thể cịn lại có kích thước lớn nên đột biến thường gây hậu nghiêm trọng, thể đột biến chết trước đời TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CÁC TRƯỜNG (KÈM ĐÁP ÁN) B Các cặp nhiễm sắc thể cịn lại xuất dạng tiền đột biến có chế sửa sai tốt nên không biểu thành kiểu hình C Các cặp nhiễm sắc thể cịn lại có cấu trúc bền vững nên xảy đột biến D Các cặp nhiễm sắc thể cịn lại có kích thước bé, số lượng gen nên đột biến khơng biểu thành kiểu hình Câu 58: Xét gen nhân tế bào, nhân đôi số lần liên tiếp tế bào có 512 chuỗi pôlinuclêôtit mang gen Biết gen thuộc hai nhóm gen liên kết khác Xác định số lần nhân đơi gen nói A B C D Câu 59: Điểm sai khác trình tái trình phiên mã sinh vật nhân chuẩn A có tham gia enzim ARN pôlimeraza B thực theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn C diễn vào kì trung gian q trình phân bào D mạch pơlinuclêơtit tổng hợp kéo dài theo chiều 5' - 3' Câu 60: Con hàu lọc phytoplankton (thực vật phù du) nước làm thức ăn, song lại bị hải mã ăn thịt Về phía hải mã lại trở thành thức ăn cho gấu Bắc Cực Trong ví dụ này, động vật tiêu thụ sơ cấp A hàu B phytoplankton C hải mã D gấu Bắc Cực - HẾT trờng đại học vinh đáp án môn SINH lần cuối - năm 2014 trờng thpt chuyên Mó đề 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Đáp án A C D C D A B A D B C B A D D D D B B C A B D C C B B TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CÁC TRƯỜNG (KÈM ĐÁP ÁN) 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B A B D A A C C C C A D A A D B B D C C A A C C D A D B A D B A TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CÁC TRƯỜNG (KÈM ĐÁP ÁN) SỞ GD&ĐT TP.HỒ CHÍ MINH THỨC TRƯỜNG THCS&THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ CHÍNH ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA (2014 – 2015) – MƠN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề (Đề có 50 câu – 05 trang) Họ, tên thí sinh:………………………………………… Số báo danh:…………………………………………… Mã đề thi: 511 Câu Dựa vào sắc tố loại tảo nhóm tảo có khả quang hợp lớp nước sâu A tảo nâu B tảo đỏ C tảo vàng D tảo lục Câu Loại đột biến dùng để tăng lượng đạm dầu hướng dương A Lặp Đoạn B Mất đoạn C Đảo đoạn tâm động D Chuyển đoạn không tương hỗ Câu Một mARN nhân tạo có loại nu với tỉ lệ A:U:G = 5:3:2 Tỉ lệ mã chứa loại nu nói : A 66% B 81% C 68% D 78% Câu Có nhiều phương pháp để tạo giống đậu phọng có suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu tốt,…Nhưng người ta thường không sử dụng phương pháp A gây đột biến nhân tạo cônsixin B chuyển gen người vào đậu phộng C lai khác dòng để tạo ưu lai D gây đột biến nhân tạo tia phóng xạ Câu Hiện tượng số lượng cá thể lồi tự nhiên khơng tăng q cao khơng giảm thấp, bị khống chế mức định dẫn đến A biến động số lượng bất thường B diễn sinh thái C cân sinh học quần thể D phá vỡ quan hệ loài quần xã Câu Các loài chim khác sống với tán cây, kết luận sau đúng? A Các loài thường sống chung với để chống lại điều kiện bất lợi mơi trường B Các lồi tìm kiếm loại thức ăn nên khơng cạnh tranh thức ăn nơi C Các loài thường có xu hướng sống quần tụ bên để chống kẻ thù D Các lồi khơng trùng ổ sinh thái dinh dưỡng, nơi đủ để dung nạp số lượng chung chúng Câu Ở ruồi giấm: gen A quy định mắt đỏ, alen a - mắt lựu; gen B - cánh bình thường; alen b - cánh xẻ Hai cặp gen nằm cặp NST giới tính X Kết phép lai sau: Ruồi ♂ F1: 7,5 % mắt đỏ, cánh bình thường: 7,5 % mắt lựu, cách xẻ: 42,5 % mắt đỏ, cách xẻ: 42,5 % mắt lựu, cánh bình thường Ruồi ♀ F1: 50 % mắt đỏ, cánh bình thường: 50 % mắt đỏ, cách xẻ Kiểu gen ruồi ♀ P tần số hoán vị gen A XAb XaB ; f=30 % B XAbXaB ; f=15 % C XABXab ; f=15 % D XAb XaB ; f=7,5 % Câu Trong lần giảm phân I người, có 10% số tế bào sinh tinh bố có cặp NST khơng phân li, 30% số tế bào sinh trứng mẹ có cặp NST không phân li Các cặp NST khác phân li bình thường, khơng có đột biến khác xảy Xác suất để người trai bị hội chứng Đao (không bị hội chứng khác) A 0,3695% B 0,0081% C 0,0322% D 0,7394% 10 Đột biến đoạn Đột biến lặp đoạn Phương án là: A 1, 2, B 1, C 1, 2, 3, D 1, 2, Câu 13: Cho thân cao tự thụ phấn, đời F1 có tỷ lệ 56,25% cao: 43,75% thấp Biết khơng xảy đột biến, tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu gen F A 4:2:2:2:1:2:2:1:1 B 1: 2: 1: 2:2:1:2:2:1 C 4:2:2:2:2:1:1:1:1 D 3:3:1:1:2:2:1:1:2 Câu 14: Vào kỳ đầu phân bào giảm phân I, trao đổi đoạn hai crômatit thuộc hai nhiễm sắc thể khác cặp tương đồng dẫn tới tượng A Hoán vị gen B Đột biến lệch bội C Đột biến chuyển đoạn D đột biến đoạn Câu 15:Bằng chứng quan trọng để chứng minh quan hệ họ hàng gần gũi người lồi thuộc linh trưởng A chứng hình thái, giải phẫu sinh lý B loài dùng chung mã di truyền C mức độ giống ADN prôtêin D Bằng chứng đặc điểm tay ngón Câu 16: Ở lồi thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng Có quần thể cân mặt di truyền, có 75% số cho hoa màu đỏ, chọn hoa đỏ, xác suất để chủng A 1/243 B 1/1024 C 1/32 D 1/256 Câu 17: Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin người thành A gây đột biến nhân tạo B dùng kỹ thuật vi tiêm C dùng kỹ thuật chuyển gen nhờ vectơ plasmit D lai tế bào sinh dưỡng Câu 18: Đặc điểm sau nói plasmit sử dụng kỹ thuật di truyền? A Là phân tử ARN mạch kép, dạng vòng B Là vật chất di truyền chủ yếu tế bào nhân sơ tế bào thực vật C Là phân tử ADN mạch thẳng D Có khả nhân đơi độc lập với ADN nhiễm sắc thể tế bào vi khuẩn Câu 19: Ở người, bệnh điếc bẩm sinh gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định Ở cặp vợ chồng, bên phía người vợ có mẹ bị điếc bẩm sinh, bên phía người chồng có em trai bị điếc bẩm sinh, người khác hai gia đình nội ngoại không bị bệnh Xác suất để cặp vợ chồng sinh không bị bệnh A 1/6 B 5/6 C 2/3 D 1/4 Câu 20: Các lồi sâu ăn thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh lá, nhờ mà khó bị chim ăn sâu phát tiêu diệt Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi hình thành A ảnh hưởng trực tiếp thức ăn có màu xanh làm biến đổi màu sắc thể sâu B chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu thể để thích nghi với mơi trường C chọn lọc tự nhiên tích luỹ biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều hệ D chọn lọc tự nhiên tích luỹ đột biến màu xanh lục xuất ngẫu nhiên quần thể sâu Câu 21: Dương xỉ phát triển mạnh vào đại nào, kỉ sau đây? A Kỉ tam điệp, đại trung sinh B Kỉ than đá, đại cổ sinh C Kỉ silua, đại cổ sinh D Kỉ pecmi, đại cổ sinh Câu 22: Ưu lai đạt mức cao lai F1 giảm dần hệ sau A tần số kiểu gen có lợi ngày giảm B tần số kiểu gen dị hợp tử ngày giảm C tần số alen trội ngày giảm D gen lặn có hại ngày tăng hệ sau Câu 23: Nhân tố tạo nguồn nguyên liệu tiến hoá làm phát sinh alen tổ hợp alen phong phú A trình đột biến B trình giao phối C trình đột biến, giao phối D chế cách li Câu 24: Cho khoảng cách gen tren nhiễm sắc thể sau: AB = 1,5cM, AC = 14cM, BC = 12,5cM, DC = 3cM, BD = 9,5cM Trật tự gen nhiễm sắc thể A ABDC B ABCD C BACD D BCAD Câu 25: Các thành phần tham gia trực tiếp vào q trình tổng hợp chuỗi pơlypeptit gen mARN axitamin tARN ribôxôm enzim Phương án là: A 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 3, 4, C 2, 3, 4, 5, D 3, 4, 5, Câu 26: Bộ ba mã 5, GXA 3, có ba đối mã tương ứng A 5, XGU 3, B 5, GXA 3, C 3, XGT 5, D 5, UGX 3, Câu 27: Trong sản xuất nông nghiệp loại tác động gen thường ý A tác động gen lên nhiều tính trạng B tác động cộng gộp C tác động bổ trợ hai loại gen trội D tác động át chế gen không alen Câu 28: Câu sau nói thể đột biến dị đa bội? A Có nhiễm sắc thể đơn bội hai loài bố mẹ B Dạng đột biến làm tăng số nguyên lần nhiễm sắc thể đơn bội loài lớn 2n C Thường xảy động vật, gặp thực vật D Được tạo cách lai xa kết hợp đa bội hố Câu 29: Ví dụ sau quan tương tự? A Tay người cánh dơi B Tuyến nước bọt tuyến nọc độc rắn C Cánh sâu bọ cánh dơi D Gai xương rồng tua đậu Hà lan Câu 30: Theo quan niệm Đacuyn, đối tượng tác động chọn lọc tự nhiên A cá thể B quần thể C loài D cấp độ Câu 31: Quy luật phân ly có ý nghĩa thực tiễn là: A Thấy phân ly tính trạng hệ lai B Xác định dịng C Tìm phương thức di truyền tính trạng D Xác định tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống Câu 32: Trong trường hợp cặp tính trạng cặp gen quy định trội hoàn toàn, phép lai sau cho tỷ lệ kiểu gen phân ly 1:1? A AaBbDd x aabbdd B AabbDD x aaBbdd C AaBBDd x aabbdd D AaBBdd x aabbDD Câu 33: Hội chứng Đao, hội chứng claiphentơ muốn xác giai đoạn phơi phải dùng phương pháp nghiên cứu sau đây? A Phả hệ B Di truyền tế bào C Trẻ đồng sinh D Di truyền quần thể Câu 34: Điều sau nói thể lệch bội? A Tế bào sinh dưỡng thiếu nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể B Tế bào sinh dưỡng mang ba nhiễm sắc thể tất cặp nhiễm sắc thể C Tế bào sinh dưỡng mang nhiễm sắc thể 4n D Tế bào sinh dưỡng mang nhiễm sắc thể 2n Câu 35: Đặc điểm có thể dị đa bội mà khơng có thể tự đa bội là: A Tế bào mang nhiễm sắc thể lưỡng bội hai loài khác B Bộ nhiễm sắc thể tồn theo cặp tương đồng C Khơng có khả sinh sản hữu tính ( bị bất thụ) D Hàm lượng ADN nhân tế bào tăng lên so với dạng lưỡng bội Câu 36: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen AB/ab xảy hốn vị gen B b với tần số 20% Tính theo lý thuyết, 1000 tế bào sinh tinh thể giảm phân số tế bào xảy hoán vị gen alen B b A 600 B 400 C 300 D 800 Câu 37: Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định trội hoàn toàn xảy hoán vị BD Bd gen hai bên với tần số 20% phép lai Aa x Aa cho tỷ lệ kiểu hình A- bbdd đời F1 bd bD A 4,5% B 3% C 75% D 6% Câu 38: Sự hình thành lồi theo Đacuyn: A Do tích luỹ biến đổi nhỏ thời gian dài, tác động ngoại cảnh B Do chế cách ly sinh sản, cách ly di truyền C Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, nên sinh vật thay đổi thích nghi với điều kiện sinh thái mới, lâu dần tạo nên loài D Lồi hình thành từ từ, qua nhiều dạng trung gian, tác dụng chọn lọc tự nhiên, theo đường phân ly tính trạng Câu 39: Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau người : Bệnh máu khó đơng Bệnh ung thư máu Bệnh phêninkêtôniệu Hội chứng Đao Hội chứng claiphentơ Tật dính ngón tay số Hội chứng tơcnơ Bệnh, tật hội chứng di truyền gặp nam nữ A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, C 1, 2, 3, 4, D 1, 2, 3, 4, Câu 40: Hai anh em sinh đôi trứng, người anh lấy vợ có nhóm máu B sinh có nhóm máu A, người em lấy vợ có nhóm máu O sinh có nhóm máu B Kiểu gen vợ người anh, người anh, người em là: A IBIB, IAIO, IBIO B IBIO, IAIA, IBIO C IBIO, IAIO, IBIO D IBIO, IAIA, IBIB II Phần riêng( 10 câu) A Theo chương trình chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Một nuclêôxôm có cấu trúc gồm A lõi phân tử histôn quấn quanh đoạn ADN chứa 140 cặp nuclêôtit B lõi phân tử histôn đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh vòng C lõi đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêơtit bọc ngồi phân tử histơn D phân tử prôtêin quấn quanh đoạn ADN dài 146 cặp nucleotit Câu 42: Cho F1 dị hợp cặp gen tự thụ phấn, đời F có loại kiểu hình với tỷ lệ : 51% cao, hoa đỏ: 24% cao, hoa trắng: 24% thấp, hoa đỏ: 1% thấp, hoa trắng.( cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định) Kiểu gen F là: A AB/ab B AaBb C Ab/aB D AB/aB Câu 43: Một gen vi khuẩn E.coli tổng hợp cho phân tử prơtêin hồn chỉnh có 298 axitamin Phân tử mARN tổng hợp từ gen có tỷ lệ A : U : G : X 1:2:3:4 Số lượng nuclêôtit loại gen A A = T = 270; G = X = 630 B A = T = 630; G = X = 270 C A = T = 270; G = X = 627 D A = T = 627; G = X = 270 Câu 44: Con đường hình thành lồi hay xảy với lồi động vật di chuyển A cách ly địa lý B cách ly tập tính C cách ly sinh thái D lai xa đa bội hoá Câu 45: Khi lai hai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản F cho F1 lai với nhau, điều kiện để F2 có tỷ lệ kiểu hình 3: là: Số lượng cá thể đem phân tích phải lớn Tính trạng đem lai phải trội, lặn hoàn toàn Mỗi cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Phương án là: A 1, B 1,2,3 C 1, D 2, Câu 46: Hạt phấn lồi A có n = nhiễm sắc thể thụ phấn cho loài B tế bào rễ có 2n = 18 nhiễm sắc thể Cây lai dạng song nhị bội có số nhiễm sắc thể A 19 B 18 C 36 D.27 Câu 47: Một em bé tuổi trả lời câu hỏi em bé 10 tuổi số IQ em bé A 110 B 127 C 125 D 110 Câu 48: Các cặp tính trạng di truyền phân ly độc lập với khi: A Mỗi cặp gen quy định cặp tính trạng di truyền trội, lặn hồn tồn B Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác C Tỷ lệ phân ly cặp tính trạng trội : lặn D Các cặp tính trạng di truyền trội lặn hoàn toàn số cá thể đem phân tích phải đủ lớn Câu 49: Phương pháp thông dụng kỹ thuật chuyển gen động vật A cấy truyền phơi B cấy nhân có gen cải tiến C biến nạp D Vi tiêm Câu 50: Cho phép lai P AAaa x Aa Tỷ lệ kiểu gen tạo F A 1AAA : 5AAa : 1Aaa :1aaa B 1AAAA : 5AAAa : 1AAaa :1aaaa C 1AAA : 5AAa : 5Aaa :1aaa D 1AAA : 5AAa : 5Aaa :5aaa B Theo chương trình nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Cho biết trình giảm phân diễn bình thường, tứ bội tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Tính theo lý thuyết phép lai tứ bội có kiểu gen Aaaa cho đời có kiểu gen đồng hợp chiếm tỷ lệ A 1/4 B 1/9 C 17/18 D 4/9 Câu 52: Bệnh chi phối tượng di truyền thẳng? A Bệnh máu khó đơng B Bệnh dính ngón tay số người C Bệnh ung thư máu D Hội chứng tơcnơ Câu 53: Chiều hướng tiến hoá sinh giới A ngày trở nên đa dạng phong phú B Thích nghi ngày hợp lý với môi trường C Số cá thể số loài ngày tăng D Tổ chức cấu trúc thể ngày nâng cao, phức tạp Câu 54: Quần thể ban đầu gồm 100% cá thể có kiểu gen dị hợp tử sau hệ tự thụ phấn tỷ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn A 75% B 12,5% C 43,75% D 87,5% Câu 55: Một quần thể có cấu trúc di truyền sau: 0,3 AA : 0,4 Aa : 0,3 aa Kết luận sau không đúng? A Tần số alen A 0,5; alen a 0,5 B Nếu quần thể giao phối hệ tiếp theo, kiểu gen AA 0,09 C Quần thể chưa cân mặt di truyền D Nếu quần thể tự phối hệ tiếp theo, kiểu gen aa chiếm 0,4 Câu 56: Trong thực tiễn hoán vị gen có ý nghĩa là: A Tạo nhiều tổ hợp gen độc lập B Làm hạn chế xuất nguồn biến dị tổ hợp C Tổ hợp gen có lợi nhiễm sắc thể D Làm giảm số kiểu hình quần thể Câu 57: Nhân tố tiến hoá làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen quần thể? A Di gen – nhập gen B Đột biến C Giao phối không ngẫu nhiên D Các yếu tố ngẫu nhiên Câu 58: Bằng đường phân ly tính trạng, chọn lọc người từ loài hoang dại ban đầu dẫn đến tượng tạo thành giống trồng khác Một số giống trồng không xuất phát từ lồi mù tạc hoang dại, A cải cúc B cải bắp C cải thảo D suplơ Câu 59: Cho gen phân li độc lập trội hoàn toàn Phép lai: P AaBbDd x aaBbDd, cho số kiểu gen, kiểu hình F A 18 kiểu gen, 18 kiểu hình B 18 kiểu gen, kiểu hình C kiểu gen, 18 kiểu hình D kiểu gen, 18 kiểu hình Câu 60: Ứng dụng công nghệ tế bào tạo giống thực vật: Cấy truyền phôi Dung hợp tế bào trần Nhân vơ tính kỹ thuật chuyển nhân ni cấy hạt phấn Chọn dịng tế bào xơma có biến dị Ni cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo Phương án là: A 1,2,3,4 B 2,4,5,6 C 2,3,5,6 D 1,2,5,6 -Hết - 1C 2C 3C 4A 5C 6C Đáp án đề thi thử đại học lần năm 2012 trường Trần Phú Môn Sinh học 7B 13C 19B 25C 31D 37B 43A 49D 8B 14C 20C 26D 32D 38D 44C 50C 9B 15C 21B 27B 33B 39B 45A 51A 10C 16A 22B 28D 34A 40C 46C 52B 11C 17C 23C 29C 35A 41B 47C 53B 12B 18D 24A 30A 36B 42C 48B 54C 55B 56C 57C 58A 59B 60B BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 134 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH(Từ câu đến câu 40) Câu 1: Trong kĩ thuật DT, người ta dùng enzim ligaza để A cắt AND thành đoạn nhỏ B nối liên kết hiđrô AND thể cho với plasmit C nối đoạn AND tế bào cho vào thể truyền tạo AND tái tổ hợp D cắt AND thể nhận thành đoạn nhỏ Câu 2: Đâu nhận định sai ? A Tính trạng gen NST X qui định di truyền chéo B Dựa vào tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực cái, điều chỉnh tỉ lệ đực theo mục tiêu sản xuất C Vùng tương đồng vùng chứa lôcut gen khác NST X NST Y D Tính trạng gen NST Y qui định di truyền thẳng Câu 3: Khâu sau khơng có kĩ thuật cấy truyền phôi? A Tách nhân khỏi hợp tử, sau chia nhân thành nhiều phần nhỏ lại chuyển vào hợp tử B Tách phôi thành hai hay nhiều phần, phần sau phát triển thành phôi riêng biệt C Phối hợp hai hay nhiều phôi thành thể khảm D Làm biến đổi thành phần tế bào phôi phát triển theo hướng có lợi cho người Câu 4: Thuyết tiến hố tổng hợp giải thích tăng sức đề kháng ruồi DDT Phát biểu khơng xác? A Khả chống DDT liên quan với đột biến tổ hợp đột biến phát sinh từ trước cách ngẫu nhiên B Khi ngừng xử lý DDT dạng kháng DDT quần thể sinh trưởng, phát triển bình thường qua chọn lọc C Giả sử tính kháng DDT gen lặn a, b, c, d tác động bổ sung, sức đề kháng cao thuộc kiểu gen aabbccdd D Ruồi kiểu dại có kiểu gen AABBCCDD, có sức sống cao mơi trường khơng có DDT Câu 5: Hóa chất 5-BU thường gây đột biến gen dạng thay cặp A – T cặp G – X Đột biến gen phát sinh qua chế nhân đôi ADN Để xuất dạng đột biến trên, gen phải trải qua lần nhân đôi? A lần B lần C lần D lần Câu 6: Những lồi có phân bố cá thể theo nhóm là: A gỗ rừng nhiệt đới, loài sâu sống tán B nhóm bụi mọc hoang dại, giun đất sống đơng đúc nơi đất có độ ẩm cao C đàn trâu rừng, chim hải âu làm tổ D chim cánh cụt Hoàng đế Nam Cực , dã tràng nhóm tuổi bãi triều Câu 7: Gen phân mảnh gen: A có exơn B có vùng mã hố liên tục C có vùng mã hố khơng liên tục D có đoạn intrơn Câu 8: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng thu F1 phân li theo tỉ lệ 37,5% thân cao, hoa trắng: 37,5% thân thấp, hoa đỏ: 12,5% thân cao, hoa đỏ: 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết khơng có đột bíên xảy Kiểu gen bố, mẹ phép lai A Ab/aB x ab/ab B AB/ab x ab/ab C AaBb x aabb D Aabb x aabb Câu 9: Tế bào thai nhi chứa 45 nhiễm sắc thể có NST X Có thể dự đoán rằng: A Thai nhi phát triển thành bé trai bình thường B Thai nhi phát triển thành bé gái khơng bình thường C Thai nhi phát triển thành thành bé trai khơng bình thường D Thai nhi phát triển thành người bị hội chứng Đao Câu 10: Căn để phân biệt thành đột biến trội - lặn A nguồn gốc sinh đột biến B biểu kiểu hình đột biến hệ C hướng đột biến thuận hay nghịch D biểu đột biến có lợi hay có hại Câu 11: Cho lồi có giới hạn trên, điểm cực thuận giới hạn nhiệt độ là: Loài =150C, 330C, 410C Loài = 80C, 200C, 380C Loài = 290C, 360C, 500C Loài = 20C, 140C, 220C Giới hạn nhiệt độ rộng thuộc về: A Loài B Loài C Loài D Lồi Câu 12: Sự thu gọn cấu trúc khơng gian nhiễm sắc thể A giúp tế bào chứa nhiều nhiễm sắc thể B thuận lợi cho tổ hợp nhiễm sắc thể trình phân bào C thuận lợi cho phân ly, tổ hợp nhiễm sắc thể trình phân bào D thuận lợi cho phân ly nhiễm sắc thể trình phân bào Câu 13: Người bị bệnh sau có số NST tế bào khác bệnh lại ? A Bệnh Đao B Bệnh Tơcnơ C Bệnh Patau D Bệnh Claifentơ o Câu 14: Một gen có chiều dài 4080A , phân tử mARM dược tổng hợp từ gen có 10 R trượt qua không lặp lại R thứ trượt qua hết phân tử mARN tổng hợp từ gen 40s, R cuối trượt qua hết phân tử ARN chậm so với R thứ 8,1s Khoảng cách trung bình hai R bao nhiêu: A 71,4Ao B 61,2Ao C 81,6Ao D 91,8Ao Câu 15: Hiện tượng hoán vị gen phân li độc lập có đặc điểm chung là: A Các gen phân li ngẫu nhiên tổ hợp tự B Mỗi cặp gen nằm cặp NST C Tỷ lệ giao tử không đồng D Xuất biến dị tổ hợp Câu 16: Cơ quan tương đồng có ý nghĩa tiến hóa? A Phản ánh nguồn gốc chung B Phản ánh chức quy định cấu tạo C Phản ánh tiến hóa phân ly D Phản ánh tiến hóa đồng quy Câu 17: Đặc điểm quần thể? A Quần thể có khả sinh sản, tạo thành hệ B Các cá thể quần thể sinh sống khoảng không gian xác định C Các cá thể quần thể tồn thời điểm định D Quần thể sinh vật tập hợp cá thể lồi Câu 18: Cho biết tính trạng gen quy định tính trạng trội trội hoàn toàn phép lai: AB AB Dd x dd, xảy hoán vị gen giới với tần số 20% kiểu hình ab ab A-B-D- đời chiếm tỷ lệ A 45% B 33% C 35% D 30% Câu 19: Ở thực vật q trình hình thành lồi diễn nhanh trường hợp: A Cách ly tập tính B Cách ly địa lý C Cách ly sinh thái D Lai xa đa bội hóa Câu 20: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội so với alen a quy định thân đen Một quần thể ruồi giấm có cấu trúc di truyền 0,1 AA : 0,4 Aa : 0,5 aa Loại bỏ cá thể có kiểu hình thân đen cho cá thể cịn lại thực ngẫu phối thành phần kiểu gen quần thể sau ngẫu phối là: A 0,09 AA : 0,12 Aa : 0,04 aa B 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa C 0,09 AA : 0,87 Aa : 0,04 aa D 0,2 AA : 0,2 Aa : 0,1 aa Câu 21: Nuôi cấy tế bào 2n môi trường nhân tạo, chúng sinh sản thành nhiều dịng tế bào có tổ hợp NST khác nhau, với biến dị cao mức bình thường Các biến dị sử dụng để tạo giống trồng mới, có kiểu gen khác giống ban đầu Đây sở khoa học phương pháp tạo giống ? A Nuôi cấy tế bào thực vật in vitrô tạo mô sẹo B Dung hợp tế bào trần C Tạo giống chọn dịng tế bào xơma có biến dị D Ni cấy hạt phấn Câu 22: Một lồi thú, locus quy định màu lông gồm alen theo thứ tự át hoàn toàn sau: A > a′ > a alen A quy định lơng đen, a′ - lơng xám, a – lơng trắng Qúa trình ngẫu phối quần thể có tỷ lệ kiểu hình 0,51 lông đen: 0,24 lông xám: 0,25 lông trắng Tần số tương đối alen là: A A = 0, ; a′ = 0,1 ; a = 0,5 B A = 0, ; a′ = 0,2 ; a = 0,3 C A = 0,7 ; a′ = 0,2 ; a = 0, D A = 0,3 ; a′ = 0,2 ; a = 0,5 Câu 23: Một NST bị đột biến, có kích thước ngắn bình thường Kiểu đột biến gây nên NST bất thường A Mất đoạn NST đảo đoạn NST B Mất đoạn NST chuyển đoạn không tương hổ NST C Chuyển đoạn NST đoạn NST D Đảo đoạn NST chuyển đoạn NST Câu 24: Lai phân tích ruồi giấm dị hợp cặp gen thu kiểu sau A-B-D- 160 ; A-bbdd: 45 ; aabbD- 10 ; A-B-dd: ; aaB-D-: 48 ; aabbdd : 155 ; A-bbD- :51 ; aaB-dd : 53 Hãy xác định trật tự xếp gen NST A BAD B ADB C ABD D Abd Câu 25: Trong phép lai cặp tính trạng người ta thu tỉ lệ kiểu hình lai 135 hoa tím : 45 hoa vàng : 45 hoa đỏ 15 hoa trắng Qui luật di truyền sau chi phối tính trạng màu hoa nói trên? A Tác động gen kiểu bổ trợ B Tác động gen kiểu át chế C Qui luật hoán vị gen D Định luật phân li độc lập Câu 26: Ở bí cho lai thuộc hai dịng chủng có dài với nhau, thu F tồn trịn Cho F1 tự thụ phấn thu F có tỉ lệ tròn : dài Nếu cho F lai phân tích kết FA là: A 100% tròn B tròn: dài C tròn : dài D dài : tròn Câu 27: Trong cộng đồng người Bắc Âu có 64% người có da bình thường, biết tính trạng da bình thường trội so với tính da bạch tạng, gen qui định tính trạng nằm NST thường cộng đồng có cân thành phần kiểu gen Tần số người bình thường có kiểu gen dị hợp bao nhiêu? A 0,24 B 0,12 C 0,48 D 0,36 Câu 28: Ở loài thực vật, hoa đỏ (A) trội hoàn toàn so với hoa trắng (a) Cho P chủng khác cặp tính trạng lai với F1 Cho F1 giao phối ngẫu nhiên F2 có tỉ lệ thể mang tính trạng lặn chiếm: A 6,25% B 18,75% C 25% D 6,25% 25% Câu 29: Trong hướng tiến hóa sinh giới, hướng tiến hóa là: A Ngày đa dạng phong phú B Tổ chức ngày phức tạp C Tổ chức ngày đơn giản D Thích nghi ngày hợp lý Câu 30: Trong trình hình thành quần thể thích nghi chọn lọc tự nhiên đóng vai trò A Cung cấp biến dị di truyền cho tiến hóa B Thúc đẩy đấu tranh sinh tồn C Tạo kiểu gen thích nghi D Sàng lọc giữ lại kiểu gen thích nghi Câu 31: Nếu P dị hợp cặp gen, hoạt động NST giảm phân số quy luật di truyền sau đây, quy luật cho số loại kiểu gen nhiều hệ lai ? A phân li độc lập B tương tác gen C hoán vị gen D liên kết gen Câu 32: Khi nghiên cứu phát sinh sống Trái Đất, thí nghiệm Milơ chứng minh A sống Trái Đất có nguồn gốc từ vũ trụ B axit nuclêic hình thành từ Nu C chất hữu Trái Đất hình thành từ chất vơ theo đường hóa học D chất hữu Trái Đất dược hình thành từ ngun tố có sẵn bề mặt Trái Đất theo đường sinh học Câu 33: Ở lồi thực vật, A- chín sớm, a- chín muộn, B- ngọt, b- chua Cho lai hai thể bố mẹ chủng , F1 thu 100% mang tính trạng chín sớm, Cho F lai với cá thể khác, hệ lai thu loại kiểu hình có tỉ lệ 42,5% chín sớm , chua: 42,5% chín muộn, : 7,5% chín sớm, : 7,5 % chín muộn, chua Phép lai F1 tính chất di truyền tính trạng A AaBb(F1) x aabb, phân li độc lập AB ab B (F1) x , hoán vị với tần số 15% ab ab AB Ab C (F1) x , liên kết gen hoán vị gen bên với tần số 30% ab aB Ab ab D (F1) x , hoán vị gen với tần số 15% aB ab Câu 34: Thuyết tiến hóa Kimura đề xuất dựa sở phát khoa học ? A Mã di truyền có tính phổ biến loài nên đa số đột biến gen trung tính B Quần thể có tính đa hình, gen gồm nhiều alen với tần số cân C Phần lớn đột biến cấp độ phân tử trung tính, khơng có lợi khơng có hại D Các đột biến có hại bị đào thải, quần thể cịn đột biến khơng có hại Câu 35: Thế đột biến dị đa bội? A Là đột biến số lượng NST xảy hay số cặp NST tương đồng B Đột biến làm thay đổi số lượng hay số cặp NST toàn NST C Là tăng số nguyên lần số NST đơn bội loài lớn 2n D Là NST loài khác tồn tế bào lai xa kèm đa bội hoá Câu 36: Trong quần thể thực vật lưỡng bội, lơcut có alen, lơcut có alen, lơcut có alen phân li độc lập trình ngẫu phối tạo quần thể số loại kiểu gen A 240 B 90 C 180 D 160 Câu 37: Chu trình cacbon sinh A phân giải mùn bã hữu đất B tái sinh toàn vật chất hệ sinh thái C tái sinh phần lượng hệ sinh thái D tái sinh phần vật chất hệ sinh thái Câu 38: Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu thể chế A tổng hợp ADN, dịch mã B tổng hợp ADN, ARN C tự sao, tổng hợp ARN D tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã Câu 39: làm để biết hai cặp gen dị hợp phân li độc lập với A Nếu kết phép lai phân tích cho loại kiểu hình dồng nhất, hai cặp gen phân li độc lập B Nếu kết phép lai phân tích cho loại kiểu hình với tỉ lệ khơng nhau, hai cặp gen phân li độc lập C kết phép lai phân tích cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1:1:1:1, hai cặp gen phân li độc lập D kết phép lai phân tích cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1:1, hai cặp gen phân li độc lập Câu 40: Trong quần thể thực vật, nhiễm sắc thể số II gen phân bố theo trình tự ABCDEFGH, đột biến đảo đoạn NST, người ta phát thấy gen phân bố theo trình tự khác ABCDEFGH AGCEFBDH ABCGFEDH AGCBFEDH Mối liên hệ trình phát sinh dạng đột biến đảo đoạn l A → → → B → → → C ← ← → D → → → II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chọn hai phần để làm 1.Phần giành cho chương trình Cơ bản: (Từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Phép lai cá thể có kiểu gen AaBBDd x AaBbdd với gen trội trội hồn tồn Số kiểu hình kiểu gen hệ sau bao nhiêu? A kiểu hình : kiểu gen B kiểu hình : 12 kiểu gen C kiểu hình : 12 kiểu gen D kiểu hình : kiểu gen Câu 42: Hóa chất sau gây đột biến thay cặp G - X cặp T - A cặp X - G ? A NMU B Cônsixin C EMS D 5BU Câu 43: Một cặp gen dị hợp, alen dài 510 nm Gen A cã sè liªn kÕt hydro 3900, gen a cã hiệu số phần trăm loại A với G 20% số nu gen Do đột biến thể dị bội tạo tế bào cã kiểu gen Aaa Số lượng nu loại kiểu gen A A = T= 2700; G = X = 1800 B A = T= 1800; G = X = 2700 C A = T= 1500; G = X = 3000 D A = T= 1650; G = X = 2850 Câu 44: Ở ngơ tính trạng chiều cao cặp gen không alen (A 1, a1, A2, a2, A3, a3), phân li độc lập gen trội có mặt tổ hợp gen làm cho thấp 20 cm Cây cao có chiều cao 210 cm Khi giao phấn cao thấp nhất, lai thu có chiều cao A 150 cm B 120 cm C 90 cm D 160 cm Câu 45: Trong kĩ thuật di truyền insulin người, sau gen tổng hợp insulin người đựơc ghép vào ADN vịng plasmit bước làm gì? A Chuyển vào mơi trường ni cấy để tổng hợp insulin B Được ghép vào tay người bệnh để sinh insulin C Cho nhân đôi lên nghìn lần để làm nguồn dự trữ cấy gen D Chuyển vào vi khuẩn để hoạt động ADN vi khuẩn Câu 46: Có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen quần thể kiểu chọn lọc A chống lại alen lặn B chống lại alen trội C hàng loạt D cá thể Câu 47: Điểm sau có kĩ thuật cấy gen mà khơng có gây đột biến gen? A Cần có thiết bị đại, kiến thức di truyền học sâu sắc B Làm biến đổi định hướng vật liệu di truyền cấp phân tử C Làm biến đổi vật liệu di truyền cấp độ phân tử tác nhân ngoại lai D Làm tăng số lượng nuclêôtit gen chưa tốt tế bào giống Câu 48: Sự phân bố theo nhóm cá thể quần thể có ý nghĩa : A Hỗ trợ chống chọi với bất lợi từ môi trường B Tăng cạnh tranh gay gắt cá thể C Tận dụng nguồn sống từ môi trường D Giảm cạnh tranh gay gắt cá thể Câu 49: Sự trao đổi chéo không cân crômatit cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng kì đầu giảm phân I nguyên nhân dẫn đến kết A hoán vị gen B đột biến lặp đoạn đoạn nhiễm sắc thể C đột biến thể lệch bội D đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể Câu 50: Phát biểu sau khơng phải quan niệm Đacuyn? A Tồn sinh giới ngày kết trình tiến hoá từ nguồn gốc chung B Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật có khả thích ứng kịp thời C Lồi hình thành qua nhiều dạng trung gian tác dụng chọn lọc tự nhiên theo đường phân li tính trạng D Chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật 2.Phần giành cho chương trình Nâng cao: (Từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Tại sâu bọ có nọc độc ( ong vị vẽ ) hay có tuyến ( bọ xít , bọ rùa ) thường có mầu sắc bật?tại vì: A Các mầu sắc dễ thu hút mồi B Các chim ăn sâu công nhấm mà không bị chết xó kinh nghiệm di truyền kinh nghiệm cho đồng loại C Chúng cảnh báo để chim ăn sâu không công nhầm D Những tổ hợp đột biến tạo sắc mầu lộ rõ có lợi cho lồi sâu chim ăn sâu rễ phát để không công nhầm Câu 52: Ở ruồi giấm có kiểu gen Bv bV , theo dõi 2000 tế bào sinh trứng điều kiện thí nghiệm, người ta phát 360 tế bào có xẩy hốn vị gen V v Như khoảng cách B V là: A 36 cM B cM C 18 cM D 3,6 cM Câu 53: Ở loài thực vật, cho giao phấn hoa đỏ chủng với hoa trắng F toàn hoa đỏ Tiếp tục cho F1 lai với thể đồng hợp lặn hệ có tỉ lệ hoa trắng : hoa đỏ.Cho F1 tự thụ phấn hạt lai F2 , Xác suất để có hoa đỏ ? A 0,31146 B 0,177978 C 0,07786 D 0,03664 Câu 54: Những thành tựu thành tựu công nghệ gen: 1.Tạo giống kháng sâu hại Sản xuất loại thuốc trừ sâu hóa học diệt trừ sâu bọ gây hại Giống cà chua có gen sản sinh etilen bất hoạt Chuột nhắc mang gen tăng trưởng chuột cống Cừu Đoly Dê sản xuất tơ nhện sữa Tạo giống cừu có gen protein huyết tương người A 1,4,6,7 B 1,2,4,5,7 C 1,3,4,6,7 D 1,4,6,7 Câu 55: Trong chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ, vai trò gen điều hòa gì? A Mang thơng tin quy định prơtêin điều hịa B Nơi liên kết với protêin điều hòa C Nơi tiếp xúc với enzim pôlimeraza D Mang thông tin quy định enzim pôlimeraza Câu 56: Điểm giống chủ yếu quan niệm Dac uyn quan niệm đại là: A Đều xem CLTN nhân tố đóng vai trị chủ đạo tiến hóa nói chung cung hình thành tính thích nghi nói riêng B Đều xem nguyên liệu tiến hóa biến dị ( đột biến , biến dị tổ hợp ) C Đều xem kết CLTN phát triển ưu sinh vật (cá thể hay quần thể) thích nghi D Đều xem tiến hóa sinh vật bắt buộc phải có đào thải Câu 57: Một gen có 1200 nuclêơtit có 30% ađênin Do đột biến chiều dài gen giảm 10,2 A o liên kết hydrô Số nuclêôtit tự loại mà môi trường phải cung cấp gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp lần là: A A = T = 1080 ; G = X = 720 B A = T = 1074 ; G = X = 717 C A = T = 1440 ; G = X = 960 D A = T = 1432 ; G = X = 956 Câu 58: Sự phân bố loài sinh vật thay đổi: A Theo cấu trúc tuổi quần thể B Theo mối quan hệ cá thể quần thể C Do hoạt động người trình tự nhiên D Theo nhu cầu nguồn sống cá thể quần thể Câu 59: Bệnh phenylketonuria xảy do: A Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính X B Dư thừa tirozin nước tiểu C Thiếu enzim xúc tác cho phản ứng chuyển phenylalanin thức ăn thành tirozin D Chuỗi beta phân tử hemoglobin có biến đổi axitamin Câu 60: Phát biểu sau khơng nói đặc điểm thích nghi? A Ngay hồn cảnh ổn định đột biến biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên khơng ngừng tác động, đặc điểm thích nghi liên tục hồn thiện B Đặc điểm thích nghi sinh vật kiểu gen quy định, nhiên mang tính tương đối C Chọn lọc tự nhiên tạo đặc điểm thích nghi sinh vật nên đặc điểm thích nghi ln trì qua hệ D Mỗi QT thích nghi sản phẩm CLTN hồn cảnh định nên có ý nghĩa hồn cảnh định - HẾT -ĐÁP ÁN 1C 2C 3A 4B 5B 6B 7C 8A 9B 10B 11A 12C 13A 14D 15D 16C 17A 18B 19D 20B 21A 22D 23B 24B 25A 26D 27C 28D 29D 30D 31C 32C 33D 34A 35D 36C 37D 38D 39C 40A 41C 42A 43A 44A 45D 46C 47B 48A 49B 50B 51D 52B 53A 54C 55A 56A 57B 58D 59C 60C TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN TỔ SINH – CÔNG NGHỆ – THỂ DỤC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – lần Môn thi: Sinh học Mã đề 117 Thời gian làm bài: 90 phút Biết gen quy định tính trạng Gen trội trội hoàn toàn Khi thực phép lai bố AaBbCcDd mẹ AabbCcDd Tỉ lệ phân ly F1 kiểu hình khơng giống Câu :bố không giống mẹ : A.31/64; B.37/64; C.33/128; D.37/128; Câu :Vì HIV làm khả miễn dịch thể ? A.Nó tiêu diệt tất bạch cầu thể; B.Nó tiêu diệt tế bào tiểu cầu; C.Nó tiêu diệt loại tế bào T ; D.Nó tiêu diệt tế bào hồng cầu; Trung bình đậu có khoảng hạt Nếu có hạt trơn dị hợp tử tự thụ phấn Câu :thì khả để đậu có hạt trơn hạt nhăn là: A.31,25%; B.29,5%; C.35,2%; D.33,5%; Câu :Sự phân hoá chức ADN ? Chỉ phần nhỏ ADN mã hố thơng tin di truyền cịn đại phận đóng vai trị điều A.hồ; Chỉ phần nhỏ ADN mã hố thơng tin di truyền cịn đại phận đóng vai trị điều B.hồ khơng hoạt động; C.Chỉ phần nhỏ ADN mã hoá thơng tin di truyền cịn đại phận khơng hoạt động; Chỉ phần nhỏ ADN khơng hoạt động cịn đại phận mã hố thơng tin di D.truyền; Cho ngô xanh đốm trắng thụ phấn ngơ bình thường hệ xuất Câu :hiện: Một số xanh, số đốm số hoàn A.Toàn đốm; B.toàn bạch tạng; Một số xanh, số C.lá đốm; D.Toàn xanh; Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen hệ P là: 0,45 AA:0,30Aa:0,25aa Cho biết cá thể có kểu gen aa khơng có khả sinh sản Câu :Tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen thu F1 là: A.0,7AA:0,2Aa: 0,1aa; B.0,36AA:0,48Aa: 0,16aa; C.0,525AA:0,15Aa: 0,325aa; D.0,36AA:0,24Aa: 0,40aa; Câu :Cơ chế điều hoà Operon Lăc E.coli dựa vào tương tác yếu tố ? A.Dựa vào tương tác protein ức chế vùng O; B.Dựa vào tương tác protein ức chế thay đổi điều kiện môi trường; C.Dựa vào tương tác protein ức chế nhóm gen cấu trúc; D.Dựa vào tương tác protein ức chế vùng P; Câu :Đặc trưng sau quy định tốc độ phát triển quần thể ? A.Thành phần nhóm tuổi; B.Mật độ; C.Sự sinh sản tử vong; D.Tỉ lệ đực/cái; Điều sau không với biến đổi số sinh thái q trình diễn Câu :thế ? A.Tính đa dạng loài tăng số lượng cá thể lồi giảm; B.Kích thước tuổi thọ lồi tăng lên; C.Sinh khối, tổng sản lượng sản lượng sơ cấp tăng; D.Lưới thức ăn trở lên phức tạp, quan hệ loài ngày trở lên căng thẳng; Nguyên nhân làm cho chế điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân thực phức tạp Câu 10 :hơn sinh vật nhân sơ? A.Cấu trúc phức tạp ADN NST; B.Phiên mã diễn nhân, dịch mã diễn tế bào chất; C.Tế bào có nhiều hoạt động sống phức tạp; D.Có cấu trúc nuclxơm phức tạp; Câu 11 :Trong quần thể, thấy số cá thể mang kiểu hình mắt trắng chiếm tỉ lệ 1% quần thể trạng thái cân Tính trạng màu sắc mắt gồm hai alen quy định mắt trắng tính trạng lặn Tỷ lệ % số cá thể thể dị hợp quần thể là: A.54%; B.18%; C.72%; D.81%; Câu 12 :Nguyên nhân chủ yếu tiến sinh học là: Nhiều tiềm thích nghi với hồn cảnh A.Sinh sản nhanh; B.thay đổi; C.Phân hoá đa dạng; D.Phức tạp hoá tổ chức thể; Cho cá giếc lai với cá chép đực thu F1 toàn cá có râu Tiếp tục cho cá F1 giao phối với F2 tồn cá có râu Kết phép chịu chi phối Câu 13 :di truyền nào? A.Sự di truyền qua tế bào chất; B.Sự di truyền gen NST Y; Sự di truyền gen NST C.Sự di truyền gen NST X; D.thường; Câu 14 :Điều sau giải thích khơng lý tần số hốn vị gen khơng vượt q 50%? A.Các gen có xu hướng liên kết chủ yếu; B.Sự trao đổi chéo diễn hai sợi cromatit cặp tương đồng; C.Các gen có xu hướng khơng liên kết với nhau; D.Không phải tế bào giảm phân xảy trao đổi chéo; Câu 15 :Các biện pháp không góp phần bảo vệ mơi trường : A.Sử dụng thiên địch để tiêu diệt sâu bệnh hại; B.Trồng sắn vùng đồi núi vừa để tăng thu nhập vừa bảo vệ chống xói mịn đất; C.Lọc nước thải sinh hoạt nước thải công nghiệp; D.Bảo vệ đa dạng vồn gen hệ sinh thái nông nghiệp; Câu 16 :Phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu nhóm sinh vật nào? A.Động vật; B.Nấm; C.Vi sinh vật; D.Thực vật; Khi lai cá vảy đỏ chủng với cá vảy trắng F1 Cho F1 tiếp tục giao phối với kết F2 có tỉ lệ : cá vảy đỏ: cá vảy trắng (trong cá vảy trắng toàn cá cái) Cho cá F1 lai phân tích tỉ lệ kiểu gen kiểu hình hệ sau Câu 17 :nào? vảy đỏ: đực vảy đỏ: 1cái vảy trắng : đực vảy vảy đỏ: đực vảy A.trắng B.trắng; đực vảy đỏ:1 vảy C.3 vảy đỏ: 1đực vảy trắng; D.trắng; Câu 18 :Nhóm lồi ngẫu nhiên nhóm lồi có: Có tần suất xuất độ phong phú thấp xuất chúng lại làm tăng A.độ đa dạng cho quần xã; Tần suất xuất độ phong phú cao, sinh khối lớn, định chiều hướng B.phát triển quần xã; Vai trị kiểm sốt khống chế phát triển lồi khác, trì tồn phát C.triển ổn định quần xã; D.Vai trị thay cho nhóm lồi khác nhóm suy vong lý đó; Gen S đột biến thành gen s Khi trình tự nhân đôi liên tiếp lần từ gen S gen s số nuclêơtit tự mà mơi trường nội bào cung cấp cho gen s so với gen S Câu 19:2 nucleotid Dạng đột biến xảy với gen S là: A.Mất cặp nuclêôtit ; B.Đảo vị trí cặp nucltit; C.Thay cặp nuclêôtit ; D.Mất cặp nuclêôtit ; Khi cho gà chân thấp lai với thu 152 chân thấp 74 chân cao Tính trạng chiều cao chân gen quy định nằm NST thường Kết phép Câu 20 :lai giả thích nào? Do tác động cộng gộp gen trội A.Do tác động bổ trợ gen trội gen lặn; B.gen lặn; C.Do tác động gây chết gen trội; D.Do tác động át chế gen trội; Sự tăng tỉ lệ cá thể màu đen lồi bướm sâu đo bạch dương vùng cơng nghiệp Câu 21 :không phụ thuộc vào : A.Tác động giao phối; B.Tác động chọn lọc tự nhiên; C.Ảnh hưởng mơi trường có bụi than; D.Tác động đột biến; Câu 22 :Tính đa hình vốn gen quần thể giao phối có vai trị : A.Tạo nên cân di truyền quần thể; B.Tạo tiềm thích ứng quần thể trước thay đổi ngoại cảnh; C.Xác lập tương quan tần số alen; D.Thể ưu hình thức sinh sản giao phối; Câu 23 :Quan hệ sinh vật quần xã đóng vai trò quan trọng nhất? A.Hỗ trợ; B.Đối địch; C.Nơi ở; D.Dinh dưỡng; Sơ đồ sau biểu thị cho loại diễn nào?Rừng lim -> rừng sau sau -> trảng Câu 24 :cây gỗ -> trảng bụi -> trảng cỏ Sơ đồ không biểu thị diễn A.Diễn phân huỷ; B.bị viết sai; C.Diễn thứ sinh; D.Diễn nguyên sinh; Câu 25 :Người ta phải dùng thể truyền để chuyển gen từ tế bào sang tế bào khác : Nếu khơng truyền gen khơng thể chui vào tế bào nhận nhân lên, phân ly A.về tế bào chúng phân chia; B.Nếu khơng truyền gen cần chuyển khơng chui vào tế bào nhận; C.Nếu khơng truyền gen khơng thể tạo sản phẩm tế bào nhận; Nếu khơng truyền ta khó thu nhiều sản phẩm gen từ tế bào D.nhận; Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh dài, v quy định cánh cụt Cho ruồi cánh dài cánh cụt giao phối với F1 có tỉ lệ 50% cánh dài, 50% cánh cụt Tiếp tục cho ruồi Câu 26 :F1 giao phối với thi F2 thống kê quần thể có tỉ lệ kiểu nào? A.9 cụt:7dài; B.1 cụt:3dài; C.1 cụt:1dài; D.5cụt:7dài; Các nhóm phân loại có q trình phát triển phơi trải qua giai đoạn giống nhau, Câu 27 :điều chứng tỏ : A.Thế giới sinh vật có nguồn gốc tiến hố có tính kế thừa; B.Sự phát triển sinh vật phản ánh đầy đủ q trình tiến hố chúng; C.Q trình tiến hố sinh vật ln trải qua giai đoạn giống nhau; D.Thế giới sinh vật có nguồn gốc từ tế bào hợp tử; Câu 28 :Phát biểu không với phát sinh sống Trái Đất : Các chất hữu đơn giản xuất Trái Đất đường tổng hợp A.hoá học B.Chọn lọc tự nhiên bắt đầu tác động từ xuất tế bào sơ khai; Sự xuất sống gắn liến với xuất đại phân tử hữu có khả tự C.nhân đơi; D.Nhiều chứng thực nghiệm chứng minh cho đường tiến hoá hoá học; Ở cà chua, A- hoa đỏ, a – hoa trắng Cho PTC hoa đỏ lai với hoa trắng F1 100% hoa đỏ Xử lý cônxisin F1 Sau cho F1 giao phấn với thu F2 Câu 29 :có tỉ lệ: 11 hoa đỏ:1 hoa trắng Kiểu gen F1 sau xử lý đột biến là: A.AAaa x AAaa; B.AAaa x Aaaa; C.Aa x AAaa; D.Aa x Aaaa; Không giao phối chênh lệch thời kì sinh sản mùa hoa, đẻ trứng Câu 30 :thuộc dạng cách li ? A.Cách li tập tính; B.Cách li nơi ở; C.Cách li học; D.Cách li sinh thái; Một cặp NST tương đồng quy ước Aa Nếu cặp khơng phân li kì sau Câu 31 :giảm phân II số tế bào tạo loại giao tử nào? A.Aa, O, A, a; B.AA, Aa,A,a; C.AA, O,a; D.Aa, aa; Ở lồi thú, locut quy định màu lơng gồm alen theo thứ tự trội hoàn toàn sau: A>a’>a, đó: A- lơng đen, a’ – lơng xám, a – lơng trắng Một quần thể có tỉ lệ kiểu hình là: 0,51 lơng đen: 0,24 lơng xám: 0,25 lông trắng Tần số tương đối alen Câu 32 :a’ là: A.0,4; B.0,3; C.0,5; D.0,2; Câu 33 :Thực chất hình thành lồi : Sự cải biến thành phần kiểu gen quần thể ban đầu theo hướng đa hình,tạo hệ gen A.mới, cách li sinh sản với quần thể gốc; Sự cải biến thành phần kiểu gen quần thể ban đầu theo hướng cân bằng, tạo hệ B.gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc; Sự cải biến thành phần kiểu gen quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo C.thành phần kiểu gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc; Sự cải biến thành phần kiểu gen quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo hệ D.gen mới, cách li sinh sản không hoàn toàn với quần thể gốc; Khi cá thể quần thể giao phối lưỡng bội giảm phân để hình thành giao tử đực cái, số tế bào sinh giao tử đực cái, cặp NST thường không phân li giảm phân I, Giảm phân II diễn bình thường Giao phối tự cá thể Câu 34 :quần thể tạo tổ hợp NST là: A.2n-2, 2n, 2n+2+1; B.2n+1, 2n-2-2, 2n, 2n+2; C.2n+1, 2n-1-1-1, 2n; D.2n, 2n-1, 2n+1, 2n-2, 2n+2; Câu 35 :Đột biến cấu trúc NST dễ nhận biết vào kì giảm phân? A.Kì đầu lần phân bào I; B.Kì lần phân bào II; C.Kì lần phân bào I; D.Kì đầu lần phân bào II; Câu 36 :Chỉ số ADN trình tự lặp lại đoạn nuclêơtit ADN: A.Có thể khơng chứa mã di truyền có số lần lặp lại đặc trưng cho cá thể; B.Chứa mã di truyền có số lần lặp lại đặc trưng cho cá thể; C.Không chứa mã di truyền có số lần lặp lại khơng đặc trưng cho cá thể; D.Không chứa mã di truyền có số lần lặp lại đặc trưng cho cá thể; Nhóm sinh vật cư trú thành cơng đảo hình thành hoạt Câu 37 :động núi lửa là: A.Nấm; B.Tảo; C.Địa y; D.Rêu; Câu 38 :Cơ quan sinh dục nữ có sản sinh hormon sinh dục nam, chứng : A.Cơ quan tương tự; B.Cơ quan thoái hoá; C.Cơ quan tương ứng; D.Cơ quan tương đồng; Đâu điểm khác chế nhân đôi tế bào nhân sơ so với tế Câu 39 :bào nhân thực? Diễn nhiều điểm phân tử ADN A.cùng lúc; B.Năng lượng tiêu tốn hơn; C.Có loại enzim tham gia hơn; D.Diễn nhanh hơn; Câu 40 :Vai trò khống chế sinh học tồn quần xã : A.Điều hoà mật độ quần thể; B.Đảm bảo cân quần xã; Điều chỉnh số lượng loài quần C.Làm giảm số lượng cá thể quần xã; D.xã; Câu 41 : Bệnh NST phổ biến người ? A.Hội chứng Patau; B.Hội chứng Đao; C.Hội chứng Etuôt; D.Hội chứng Claiphentơ; Câu 42 :Điều sau không với ưu điểm thể đa bội so với thể lưỡng bội ? A.Độ hữu thụ lớn hơn; B.Cơ quan sinh dưỡng lớn hơn; C.Phát triển khoẻ hơn; D.Có sức chống chịu tốt hơn; Câu 43 :Trong tiến hố thích nghi thể đánh giá : A.Tính biến dị di truyền; B.Sức khoẻ; Sự đóng góp vào vốn gen Tính ổn định đối mặt với biến đổi C.hệ sau; D.môi trường; Câu 44 :Đặc điểm sau khơng có kỉ thứ ba ? A.Cây Hạt kín phát triển mạnh; B.Phát sinh nhóm linh trưởng; C.Xuất loài người; D.Chim thú phát triển mạnh; Câu 45 :Giả thuyết siêu trội ưu lai : Các alen trội thường có lợi alen lặn, tác động cộng gộp nhiều alen trội có A.lợi hính thành ưu lai; Cơ thể dị hợp alen tốt thể đồng hợp, hiệu bổ trợ gen alen B.dẫn tới lai có kiểu hình vượt trội so với bố mẹ; Ở thể dị hợp, alen trội át chế biểu alen lặn có hại, không cho chúng biểu C.hiện; D.Các gen không alen tác động bổ trợ với nhau; Câu 46 :Các thể lệch bội – dị bội sau tạo thành hơn? A.Thể không nhiễm thể bốn nhiễm; B.Thể nhiễm thể ba nhiễm; C.Thể không nhiễm thể nhiễm; D.Thể không nhiễm thể ba nhiễm; Các tế bào kháng thuốc tách nhân, cho kết hợp với tế bào bình thường mẫn cảm với thuốc tạo tế bào kháng thuốc Điều chứng tỏ tính kháng thuốc Câu 47 :được truyền qua gen ở: A.NST Y; B.Ngoài NST; C.NST thường; D.NST X; Câu 48 :Ở động vật đồng nhiệt sống vùng lạnh phía bắc có: Các phần nhơ to hơn, cịn kích thước thể lớn lồi tương tự phía nam A.thuộc Bán Cầu Bắc ; Các phần nhơ to hơn, cịn kích thước thể nhỏ lồi tương tự phía B.nam thuộc Bán Cầu Bắc ; Các phần nhô nhỏ hơn, cịn kích thước thể nhỏ lồi tương tự phía C.nam thuộc Bán Cầu Bắc ; Các phần nhơ nhỏ hơn, cịn kích thước thể lớn lồi tương tự phía D.nam thuộc Bán Cầu Bắc ; Câu 49 :Số lượng cá thể quần thể ln có xu hướng ổn định : Quần thể khác quần xã khống A.Quần thể tự điều chỉnh; B.chế; C.Khi số lượng cá thể nhiều tự chết; D.Cả B A; Cho hai dòng lúa chủng thân cao hạt dài thân thấp hạt bầu thụ phấn với F1 Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, F2 thu 20.000 cây, Câu 50 :có 1250 thấp, hạt bầu Tỉ lệ thân cao hạt dài F2 bao nhiêu? A.0,5625; B.0,1875; C.0,0625; D.0,375; ... 40.A[1] 50.A[1] TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CÁC TRƯỜNG (KÈM ĐÁP ÁN) TRƯỜNG THPT SƠNG LƠ (Đề thi có trang) ĐỀ KTCL ƠN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài:... A TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CÁC TRƯỜNG (KÈM ĐÁP ÁN) SỞ GD&ĐT TP.HỒ CHÍ MINH THỨC TRƯỜNG THCS &THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ CHÍNH ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA (2014 – 2015) – MÔN: SINH HỌC... B B A 39 TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CÁC TRƯỜNG (KÈM ĐÁP ÁN) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM Môn: SINH HỌC; Khối

Ngày đăng: 12/06/2015, 18:04

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Câu 15: Có thể tạo sinh vật biến đổi gen bằng các phương pháp nào sau đây?

  • Câu 37: Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan