50 đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học có đáp án chi tiết và bình luận

687 5K 11
50 đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học có đáp án chi tiết và bình luận

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học có đáp án chi tiết của tuyển sinh 247, tập hợp đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học của các trường chuyên trong cả nước sẽ giúp cho học sinh ôn luyện chuẩn bị cho kì thi thpt quốc gia sắp tới với kết quả cao nhất.

>> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 1/13 SỞ GDĐT HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẰN 1 NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN: SINH HỌC NGUYỄN HUỆ Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề MÃ ĐỀ 132 Họ và tên: SBD: Câu 1: (ID: 83164) Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân đen; gen V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen V quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và cách nhau 17cM. Lai hai cá thể ruổi giấm thuần chủng (P) thân xám, cánh cụt với thân đen, cánh dài thu được F 1 . Cho các ruồi giấm F 1 giao phối ngẫu nhiên với nhau. Tính theo lí thuyết, ruồi giấm có kiểu hình thân xám, cánh dài ở F 2 chiếm ti lệ A. 56,25% B. 64,37% C. 50% D.41,5% Câu 2: (ID: 83165) Gen là một đoạn ADN A. Tham gia vào cơ chế điều hoà hoạt động gen. B. Mang thông tin qui định tổng hợp phân tử ARN vận chuyển. C. Mang thông tin mã hoá cho 1 sản phẩm xác định (chuỗi pôlipeptit hay ARN). D. Mang thông tin qui định tổng hợp phân tử ARN thông tin. Câu 3: (ID: 83166) Menđen đã phát hiện ra qui luật di truyền phân li độc lập ở 7 cặp tính trạng tương phản. Sau này các gen tương ứng qui định 7 cặp tính trạng này được tìm thấy trên 4 NST khác nhau. Phát biểu nào sau đây là phù hợp để giải thích cho kết luận trên? A. Hệ gen đơn bội của đậu Hà Lan chỉ có 4 NST. B. Mặc đù một sổ gen liên kết, song khoảng cách trên NST cùa chúng xa đến mức mà tần sổ tái tổ hợp của chúng đạt 50%. C. Mặc dù một số gen liên kết, song trong các thí nghiệm cúa Menđen, chúng phân li độc lập một cách tình cờ. D. Mặc dù một số gen liên kết, song kết quả các phép lải cho kiểu hình phân li độc lập vì sự tái tổ hợp trong giảm phân không xày ra. Câu 4: (ID: 83167) Cho các thông tin sau: 1. Trong tế bào chất của một số vi khuẩn không có plasmit. 2. Vi khuẩn sinh sản nhanh, thời gian thế hệ ngắn. 3. Chất nhân chỉ chứa 1 phân tửADN kép vòng, nhờ nên các đột biến khi xảy ra đều biểu hiện ra ngay kiểu hình. 4. Vi khuẩn cỏ thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tự dưỡng 5. Vi khuẩn không chỉ có khả năng truyền gen theo chiều dọc và còn có khả năng truyền gen theo chiều ngang. Có mấy thông tin đúng được dùng làm căn cứ để giải thích sự thay đổi tần số alen trong quẩn thể vi khuẩn nhanh hơn so với sự thay đổi tần số alen của quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội? A. 4. B.2. C. 5. D 3. Câu 5: (ID: 83168) Để phát hiện ra các quy luật di truyền, phương pháp nghiên cứu của Menđen là: A. phân tích cơ thể lai B. lai thuận nghịch C. lai phân tích D. tự thụ phấn Câu 6: (ID: 83169) Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tháp sinh thái? A. Tháp số lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ. B. Tháp sinh khối không phải lúc nào cũng có đáy lớn đinh nhỏ. C. Tháp số lượng được xây dựng dựa trên số lượng cá thể của mỗi bậc dinh dưỡng. D. Tháp năng lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đinh nhỏ. Câu 7: (ID: 83170) Trong cấu trúc cùa ADN ở sinh vật nhân chuẩn, hai mạch polynuclêôtit có chiều A. 3’ → 5’ B. 5’ →3’ C. 5’ →3’ và 3’ →5’ D 5’ → 5’ và 3’ →3’ Câu 8: (ID: 83253) Mười tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài nguyên phân liên tiếp 1 số đợt đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 2480 nhiễm sắc thể đơn. Các tế bào con tạo ra đều buớc vào giảm phân, môi trường cung cấp thêm nguyên liệu tương đương 2560 nhiễm sắc thể đơn cho quá trình giảm phân. Bộ nhiễm sắc thể của loài là A. 32. B. 4. C. 8. D. 16. Câu 9: (ID: 83254) Thực hiện phép lai sau: ♀ AABb x ♂AaBb, biết trong quá trình giảm phân cơ thể dùng >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 2/13 làm bố có 1 số tế bào rối loạn phân li ở giảm phân I của cặp nhiễm sắc thể mang Aa. Biết rằng tất cả các loại tinh trùng đều có khả năng thụ tinh và các họp tử được tạo thành đều có khả năng sống sót. Theo lí thuyết đời con cùa phép lai trên có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen? A. 14. B. 16. C 12. D. 6. Câu 10: (ID: 83171) Giả sử thế hệ thứ nhất của một quần thể thực vật ở trạng thái cân bằng di truyền có q(a) = 0,2; p(A) = 0,8. Thế hệ thứ hai của quần thể có cấu trúc 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa. cấu trúc di truyền của quần thể ở thể hệ thứ ba sẽ như thế nào? Biết rằng cách thức sinh sản tạo ra thế hệ thứ ba cũng giống như cách thức sinh sản tạo ra thế hệ thứ hai. A. 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa B. 0,76AA + 0,08Aa + 0,16aa C. 0,78AA + 0,0,04Aa + 0,18aa D. 0,72AA + 0,16Aa + 0,12aa Cậu 11: (ID: 83172) Những quá trình nào sau đâỵ không tạo ra được biến dị di truyền? A. Cho lai hữu tính giữa các cá thể có kiểu gen khác nhau. B. Chuyển gen từ té bào thực vật vào tế bào vi khuẩn. C. Dung hợp tế bào trần, nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hoá. D. Cấy truyền phôi và nhân bản vô tính động vật. Câu 12: (ID: 83173) Ở một loài thú gen A qui định lông đen là trội hoàn toàn so với gen a qui định lông trắng . Phép lai thuận nghịch giữa con cái đen thuần chủng với con đực trắng được F1 toàn con đen, cho F 1 tạp giao, thu được ở F2 tỉ lệ 3 đen: 1 trắng trong đó ở phép lai thuận con trắng toàn là con đực, ở phép lai nghịch con trắng toàn là cái. Có thể kết luận A. gen A nằm trên vùng tương đồng của cặp nhiễm sắc thể XY B. gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường. C. gen A nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X D. gen A nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y Câu 13: (ID: 83174) Trên 1 mạch đơn của gen có có số nu loại A = 60, G=120, X= 80, T=30. Khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần, môi trường cung cấp số nuclêôtit mỗi loại là A. A = T= 630, G = X = 1400. B . A = T = 180,G = X = 400 C. A = T = 90, G = X=200 D. A=T = 270, G = X = 600. Câu 14: (ID: 83175) Một động vật ăn thịt chủ chốt trong quần xã có thể duy trì sự đa dạng loài trong quần xã đó nếu chúng A. cạnh tranh và xua đuổi các loài động vật ăn thịt khác ra khỏi quần xã. B. chi săn bắt các loài chiếm ưu thế trone quần xã làm thức ăn. C. cho phép các loài động vật ăn thịt khác nhập cư vào quần xã. D. chi săn bắt các loài có mức phổ biến thấp nhât trong quần xã làm thức ăn. Câu 15: (ID: 83176) Trong giảm phân cặp nhiễm sắc thể giới tính XY có hoạt động nào sau đây khác với cặp nhiễm sắc thể thường? A. Luôn không xảy ra tiếp hợp. B. Luôn không xảy ra trao đổi chéo, C. Phân li về các cực của tế bào. D. Đóng xoắn và tháo xoắn trong chu kì tế bào. Câu 16: (ID: 83177) Gen A và gen B cách nhau 12 đơn vị bản đồ. Môt cá thể dị hơp có cha mẹ là Ab/Ab và aB/aB tạo ra các giao tử với các tần số nào dưới đây? A. 6% AB ; 44% Ab ; 44% aB ; 6% ạb B. 12% ẠB_; 38% Ab ; 38% aB ; 12% ab C. 44% ẠB ; 6% Ạb ; 6% aB ; 44% ạb D. 6% AB ; 6% Ab ; 44% aB ; 44% ab Câu 17: (ID: 83178) Ở ruồi giấm, màu thân vàng và mắt trắng đều do gen lặn liên kết với nhiễm sac the X qui định. Các con đực kiểu dại lai với ruồi cái thân vàng, mắt trắng, F1 được tạo ra có các kiêu hình được Nhóm cá thê con Kiểu hình và giới tính đời con (a) Con cái kiểu dại (b) Con đực thân vàng, mắt trắng (c) Con cái thân vàng, mắt trắng (d) Con đực kiểu dại >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 3/13 Cách giải thích nào dưới đây là đúng nhất cho sự xuất hiện nhóm cá thể con (c) và (d)? A. Tái tổ hợp xảy ra ở giảm phân I B. Đột biến xôma xuất hiện ở các con ruồi kiểu dại. C. Không phân ly cặp nhiễm sắc thể giới tính trong giảm phân D. tái tổ hợp xảy ra ở giảm phân II Câu 18: (ID: 83179) Cho phép lai sau đây: AaBbCcDdEe X aaBbccDdee Biết gen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen qui định 1 tính trạng, không có đột biến phát sinh. Có mấy kêt luận sau đây là đúng với phép lai trên: (1) : ti lệ đời con có kiểu hình lặn về tất cả tinh trạng là 1/128. (2) : sổ loại kiểu hình dược tạo thành là 32. (3) : ti lệ kiểu hình trội về tất cả các tính trạng là: 9/128 (4) : số loại kiểu gen được tạo thành: 64 A. 4. B. 3 C . 1. D. 2. Câu 19: (ID: 83180) Một gen cấu trúc ở tế bào nhân chuẩn A. Không bao giờ thaỵ đổi trật tự nuclêôtit. B. luôn tạo ra sản phẩm tham gia vào kiểm soát hoạt động của các gen khác. C. luôn được biểu hiện ra kiểu hình. D. có thể được phiên mã và dịch mã ra nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau. Câu 20: (ID: 83181) Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền lặn trội hoàn toàn; tần số hoán vị gen giữa A và B là 20%. Xét phép lai x Y kiểu hình A-bbddE- ở đời con chiếm tỉ lệ A. 45%. B. 35%. C.40%. D.22,5%. Câu 21: (ID: 83182) Một số gen trội có hại trong quàn thể vẫn có thể được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giải thích nào dưới đây không đúng về nguyên nhân cùa hiện tượng này? A. Gen trội chỉ gây gây hại ở trạng thái đồng hợp. B. Gen trội này liên kết chặt chẽ với một gen có lợi khác, C. gen trội này là gen đa hiệu. D. Gen trội này được biểu hiện trước tuổi sinh sản. Câu 22: (ID: 83183) Ở một loài thực vật, màu sắc hoa được hình thành do sự tác động của hai cặp gen không alen(A,a và B,b).Gen A và gen B tác động đến sự hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ: Chất không màu 1 Chất không màu 2 Sản phẩm màu tía Các alen a và b không có chức năng trên. Lai hai cây hoa trắng và hoa đỏ đều thuần chủng khác nhau thu được F1 gồm toàn cây có hoa màu tía. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa đỏ ở F 2 cho giao phấn, ở F 3 xuất hiện cây hoa trắng đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ A. 1/4. B.4/9. C. 1/9. D 1/6. Câu 23: (ID: 83184) Giả sử cỏ một giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn. Để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh trên, người ta thực hiện các bước sau 1. xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gậy đột biến rồi gieo hạt mọc thành cây. 2. chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh. 3. cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh. 4. cho các cây kháng bệnh lai vớii nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuần. Gen A Gen B Enzyme A Enzyme B >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 4/13 Quy trình tạo giống theo thứ tự A. 2,3,4,1. B. 1,2,3,4. C. 1,3, 4,2 D. 1,3,2,4. Câu 24: (ID: 83185) Loại đột biến làm thay đổi số lượng cùa một hoặc một vài cặp NST trong bộ nhiễm sắc thể của các tế bào cơ thể được gọi là A. thể lệch bội. B. thể khảm. C. đột biến lệch bội. D. đột biến đa bội. Câu 25: (ID: 83186) Ở một loài thực vật, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng.Cho 5 cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, ti ỉệ phân li kiểu hình ở đời lai F1 là: a) 3 đỏ : 1 vàng b) 5đỏ : 3 vàng c) 9 đò : 1 vàng d) 4 đỏ : 1 vàng e) 19 đỏ : 1 vàng . f) 100% đỏ g) 17 đỏ : 3 vàng h) 5 đỏ : 1 vàng Tổ hợp đáp án đúng gồm A.a,c,d,e, f,g. B. c ,d, e, f, g, h. C. a, b, c ,d, e, f. D.b c ,d, e, f, h. Câu 26: (ID: 83187) Châu chấu cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX(2n = 24), chầu chấu đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XO (2n =23). Khi châu chấu đực giảm phân có khả năng cho bao nhiêu loại giao tử trong trường hợp không xảy ra đột biên và trao đổi chéo, các cặp NST tương đồng đều mang cặp gen dị hợp? A.2 11 + 1 B. 2 12 . C.2 11 . D. 2 12 + 1. Câu 27: (ID: 83188) Ở người, mắt nâu là trội so với mắt xanh, da đen trội so với da trắng, hai cặp tính trạng này do hai cặp gen năm trên 2 cặp NST thường quy định. Một cặp vợ chông có mắt nâu và da đen sinh đứa con đẩu lòng có mắt xanh vả da trắng. Xác suất để họ sinh đứa con thứ hai là gái và có kiểu hình giống mẹ là A. 6,25%. B.56.25%. C. 28,125%. D. 18,75%. Câu 28: (ID: 83189) Một quần thể khởi đầu (I 0 ) đậu Hà lan đều cho hạt màu vàng, gồm 20% số cây có kiểu gen BB, 80% số cây có kiểu gen Bb. Nếu cho tự thụ phấn liên tiếp, thì ở thế hệ I 3 thành phần kiểu gen sẽ A. 55% BB : 10% Bb : 35% b B. 10% BB : 70%Bb : 30% bb D. 80% BB : 20% Bb. D. 43,75% BB : 12,5% Bb : 43,75% bb. Câu 29: (ID: 83190) Một cơ thể đực mang cặp NST giới tính XY, trong quá trình giảm phân hình thành tinh trùng người ta phát hiện thấy một số ít tế bào rối loạn phân li NST ờ lần giảm phân I, nhóm tế bào khác rối loạn phân li NST ở lần giảm phân. Cơ thể trên có thể cho ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng. Trong số những loại tinh trùng cho sau đây: X ; Y ; XX ; YY ; XY ; O. A. 4 B. 5 C. 6 D. 2 Câu 30: (ID: 83191) Trong tổng hợp prôtêin. tARN có vai trò A. vận chuyển các nuclêotit tham gia vào quá trình giải mã. B.vận chuyên các tiêu phân nhỏ của ribôxôm. C. gắn với axitamin trong môi trường nội bào. D. vận chuyển axitamin đặc trưng đến riboxom và đối mã di truyền. Câu 31: (ID: 83192) Ở một loài, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen nằm trên NST thường. Một quần thể có 2000 con trong đó có 40 con đực và 360 con cái thân đen, số còn lại đều thân xám. Cho biết tỉ lệ đực cái là 1 : 1 và cân bằng alen ở 2 giới tính. Khi quần thể ở trạng thái cân bằng, người ta cho các cá thể thân xám giao phối ngẫu nhiên với nhau, hãy tính xác suất xuất hiện cá thể thân đen trong quần thể ? A.4/49. B. 16/49. C. 1/4. D. 4/7. Câu 32: (ID: 83193) Trong qui luật di truyền phân ly độc lập, với các gen trội lặn hoàn toàn. Nếu p thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì số loại kiểu gen khác nhau ở F 2 là A. 2 n B. (3 : 1) n C. 3 n D. (1 : 2 : 1) n Câu 33: (ID: 83194) Quy trình kĩ thuật của liệu pháp gen không có bước nào sau đây? A. Tế bào mang ADN tái tổ hợp được đưa vào cơ thể bệnh nhân để sản sinh ra những tế bào bình thường thay thế những tế bào bệnh. B. Dùng vỉut sống trong cơ thể người làm thể truyền sau khi đã loại bỏ đi những gen gây bệnh của virut. C. Dùng plasmit làm thể truyền để chuyển gen lành vào cơ thể người bệnh D. Thê truyền được gắn gen lành cho xâm nhập vào tế bào của bệnh nhân. >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 5/13 Câu 34: (ID: 83195) Loài phân bổ càng rộng, tốc độ tiến hóa diễn ra càng nhanh vì A.các quần thể của loài dễ phân hóa về mặt tập tính , đặc biệt là tập tính sinh sản dẫn đến cách li sinh sản B. Loài đó càng có cơ hội hình thành nhiều quần thể cách li về mặt địa lí dẫn đến cách li sinh sản C. loài đó dễ tích lũy nhiều đột biến hơn các loài có vùng phân bố hẹp. D. loài đó có cơ hội giao phổi với nhiều loài có họ hàng gần gũi, quá trình hình thành loài mới bắng con đường lai xa và đa bội hóa xảy ra nhanh hơn. Câu 35: (ID: 83196) Nếu các cá thể tứ bội có kiểu gen AAaa tự thụ phấn thì tỉ lệ cá thể đời con có kiểu gen AAaa là bao nhiêu? Biết chỉ các giao tử lưỡng bội mới có khả năng sống. A. 1/16 B 1/36 C. 1/9 D. 1/2 Câu 36: (ID: 83197) Màu sắc sặc sỡ ở một số loài sinh vật chứa độc tố A. là một đặc điểm có lợi vì giúp chúng thu hút bạn tình. B. là một đặc điểm thích nghi vì giúp chúng tránh bị loài khác sử dụng làm thức ăn. C . là một đặc điểm không thích nghi vì dễ bị loài ăn thịt phát hiện từ xa. D . được xuất hiện do 1 đột biến trung tính không có lợi cũng không có hại. Câu 37: (ID: 83198) Sinh khối của các loài sống trong một hệ sinh thái rừng nhiệt đới như sau: Loài I: 500kg; Loài II: 600kg; Loài III: 5000kg; Loài IV: 50kg; Loài V: 5kg. Chuỗi thức ăn nào trong số các chuỗi thức ăn sau có thể xảy ra trong hệ sinh thái? A. III→II→V→V B. V→ IV→ I→ III C. II→III→IV→V D. I→ 11→IV Câu 38: (ID: 83199) Điều kiện nào dưói đây không làm suy giảm sự da dạng di truyền cùa quần thể sinh vật sinh sản hữu tính? A. Chọn lọc tự nhiên ưu tiên duy trì những cá thể có kiểu gen dị hợp. B. Kích thước của quần thể bị giảm quá mức. C. Quần thể chuyển sang giao phối gần. D. Môi trường sống cùa quần thể liên tục biến đổi theo một hướng xác định. Câu 39: (ID: 83200) Yếu tổ nào trực tiếp chi phối sổ lượng cá thể của quần thể làm kích thước quần thể trong tự nhiên thường bị biến động A. mức xuất cư và mức nhập cư. B. mức sinh và mức tử vong. C. kiểu tăng trưởng và kiểu phân bố của quần thể. D. nguồn sống và không gian sống. Câu 40: (ID: 83201) Bằng chứng nào sau đây ủng hộ giả thuyết cho rằng vật chất di truyền xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất có thể là ARN? A . ARN có thể nhân đôi mà không cần đến enzim(prôtêin). B. ARN cỏ kích thước nhỏ hơn ADN. C ARN có thành phần nuclêôtit loại uraxin. D. ARN là hợp chất hữu cơ đa phân tử. Câu 41: (ID: 83202) Cho các trường hợp sau: (1) Gen tạo ra sau tái bản AND bị mất 1 cặp nucleotit (2) Gen tạo ra sau tái bàn ADN bị thay thế ở 1 cặp nucleotit (3) mARN tạo ra sau phiên mã bị mất 1 nucleotit (4) mARN tạo ra sau phiên mã bị thay thế 1 nucleotit (5) chuỗi polipeptit tạo ra sau dịch mã bị mat 1 axitamin (6) chuỗi polipeptit tạo ra sau dịch mã bị thay thể 1 axitamin Có mấy trường hợp được coi là đột biến gen? A. l B. 6 C.4. D.2. Câu 42: (ID: 83203) Cho các tập hợp sinh vật sau: 1- Cá trăm cỏ trong ao; 2- Cá rô phi đơn tinh trong hồ; >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 6/13 3- Bèo trên mặt ao; 4- Sen trong đầm; 5- Các cây ven hồ; 6- Voi ở khu bảo tồn Yokdôn; 7- Ốc bươu vàng ở ruộng lúa; 8- Chuột trong vườn; 9- Sim trên đổi; 10- Chim ở lũy tre làng. Có bao nhiêu tập hợp trên thuộc quần thể sinh vật? A. 6. B. 8. C.4. D. 5. Câu 43: (ID: 83204) Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng qiià-do hai cặp gen không alen (Aa, Bb) phân li độc lập cùng quy định. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định. Cho cây (P) tự thụ phấn, thu được Fi có kiều hình phân li theo ti lệ 56,25% cây quả tròn, hoa đỏ: 18,75% cây quả bầu dục. hoa đỏ: 25% cây quả dài, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên? A. abD ABd x aBD Abd B. abd ABD x aBd AbD C. bD Bd Aa x bD Bd Aa D. ab AD Bb x ab AD Bb Câu 44: (ID: 83205) Cho các mối quan hệ sinh thái sau: 1. Địa y 2. Cây nắp ấm bắt chim sẻ. 3. Trùng roi và ruộst mối. 4. Hợp tác giữa chim sáo và trâu rừng 5. Chim mỏ đỏ và linh dương 6. Vi khuẩn lam trên cánh bèo dâu. 7. Cầm tầm gửi trên thây cây gỗ Có mấy ví dụ trong các ví dụ trên thuộc mối quan hệ cộng sinh là A.6. B. 5. C.3. D.2. Câu 45: (ID: 83206) Một trong những xu hướng biến đổi của các nhân tố vô sinh trong quá trình diễn thế nauyên sinh trên cạn là A. nhiệt độ ngày càng giảm. B. nhiệt độ ngày càng ổn định, C. nhiệt độ ngày càng tăng. D. độ ẩm ngày càng giảm. Cẩu 46: (ID: 83207) Trong chu trình sinh địa hoá. sinh vật đóng vai trò là cầu nối giữa quần xã và môi trường là A.sinh vật tiêu thụ bậc 2. B.sinh vật tiêu thụ bậc 1 C.sinh vật phân huỷ. D.sinh vật sản xuất. Câu 47: (ID: 83208) Một hệ sinh thái nhận được năng lượng mặt trời 10 6 kcal / m 2 / ngày. + Chi có 2,5% năng lượng đó được dùng trong quang hợp + Số năng lượng mất đi do hô hấp là 90%. + Sinh vật tiêu thụ cấp I sử dụng được 25 kcal; + Sinh vật tiêu thụ cấp II sử dụng được 2,5 kcal; + Sinh vật tiêu thụ cấp m sử dụng được 0,5 kcal. Kết luận nào sau đây không chính xác? A.Sản lượng sinh vật thực te ở thực vật là 2,5. 10 3 kcal B.Hiệu suất sinh thái ở bậc dinh dưỡng cấp 3 là 20% C. Sản lượng sinh vật toàn phần ở thực vật là 2,5 . 10 4 kcal D. Hiệu suất sinh thái ờ sinh vật tiêu thụ cấp 1 là 1%. Câu 48: (ID: 83209) Cho cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn, với mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Tỷ lệ kiểu hình mang 1 tính trội, 1 tính lận ở đời lai là: A . 1/66 B. 3/16 C. 6/16 D . 9/16 Câu 49: (ID: 83210) Cà độc dược có 2n = 24 NST. cỏ một thê đột biến, trong đó ở cặp NST số 1 có 1 chiếc bị mất đoạn, ở một chiếc của cặp NST số 5 bị đảo 1 đoạn, ở một NSTcủa cặp số 3 bị lặp 1 đoạn. Khi giảm phân nếu cảc cặp NST phân li bình thường thì trong số các loại giao tử được tạo ra, giao tử đột biến chiếm tỉ lệ >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 7/13 A. 75%. B. 87,5%. C. 12,5%. D. 25%. Câu 50: (ID: 83211) Một quần thể ngẫu phối, ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là 0,36BB+0,48Bb+0.16bb=l. Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu gen đồng hợp thì A.tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng bằng nhau. B.alen trội có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể. C. tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng không thay đổi. D. alen lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể. >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 8/13 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Lời giải P: Bv Bv x bV bV → F 1 : bV Bv F 1 : ♂ bV Bv x ♀ bV Bv Hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái => con đực không cho giao tử bv => F 2 : bv bv = 0 => %B-V- = 50%. Chọn C. Câu 2: Lời giải: Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho 1 sản phẩm xác định (chuỗi pôlipeptit hoặc ARN). Chọn C. Câu 3: Lời giải: 7 cặp tính trạng nằm trên 4 NST khác nhau => có hiện tượng liên kết gen nhưng trong kết quả thí nghiệm của menden thì chúng phân li độc lập với nhau.  khoảng cách trên NST của chúng xa đến mức mà tần sổ tái tổ hợp của chúng đạt 50%.  Tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con giống với phân li đôc lập Chọn B. Câu 4: Lời giải: Sự thay đổi tần số alen trong quẩn thể vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội vì: - Vật chất di truyền chỉ là 1 phân tử ADN nên alen đột biến biểu hiện ngay thành kiểu hình. - Sinh sản nhanh => tăng nhanh số lượng vi khuẩn mang alen đột biến. - Vi khuẩn không chỉ có khả năng truyền gen theo chiều dọc (từ tế bào mẹ sang tế bào con) và còn có khả năng truyền gen theo chiều ngang (từ TB này sang TB khác). => 2, 3, 5. Chọn D. Câu 5: Lời giải: Phương pháp nghiên cứu của Menđen là phân tích kết quả các đời lai, áp dụng toán xác suất thống kê vào và từ đó rút ra các quy luật di truyền. Chọn A. Câu 6: Lời giải: Chỉ có tháp năng lượng mới luôn luôn có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ => A không đúng. Chọn A. Câu 7: Lời giải: 2 mạch polinucleotit có chiều ngược nhau: 5’ → 3’ và 3’ →5’. Chọn C. Câu 8: Lời giải: Số lần nguyên phân là k. Số NST đơn môi trường cung cấp cho nguyên phân: 10 x 2n x (2 k – 1) = 2480 Số NST đơn môi trường cung cấp cho giảm phân: 10 x 2n x 2 k = 2560 => 2n = 8 Chọn C. Câu 9: Lời giải: Bb x Bb → 3 loại kiểu gen ♂Aa: 1 số tế bào rối loạn giảm phân I, → các giao tử: A, a, Aa, O. ♂Aa x ♀AA → 4 loại kiểu gen => Đời con có tối đa 3 x 4 = 12 kiểu gen. Chọn C. Câu 10: Lời giải: >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 9/13 Thế hệ thứ 1: 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa. Thế hệ thứ 2: p A = 0,72 + 2 16,0 = 0,8 => q a = 0,2. Tần số alen không đổi, thành phần kiểu gen: Aa giảm một nửa sau 1 thế hệ => Tự thụ phấn. => Thế hệ thứ 3: Aa = 0.16 : 2 = 0,08. Chọn B. Câu 11: Lời giải: Những quá trình không tạo ra được biến dị di truyền: cấy truyền phôi và nhân bản vô tính động vật. Trong 2 quá trình này, đời con có kiểu hình giống mẹ cho phôi hoặc nhân. => không tạo ra biến dị di truyền Chọn D. Câu 12: Lời giải: F 2 : Biểu hiện tỷ lệ khác nhau ở 2 giới => gen trên NST giới tính. ở F 1 đều thu được các con đen và F 2 : con trắng trong phép lai thuận toàn con đực, phép lai nghịch toàn là cái => gen trên vùng tương đồng của 2 NST X, Y. Chọn A. Câu 13: Lời giải: Trên cả 2 mạch: A = T = 60 + 30 = 90, G = X = 120 + 80 = 200. Nhân đôi 3 lần: môi trường cung cấp: A = T = 90 x (2 3 – 1) = 630, G = X = 200 x 7 = 1400. Chọn A. Câu 14: Lời giải: Một động vật ăn thịt chủ chốt trong quần xã có thể duy trì sự đa dạng loài trong quần xã đó nếu chúng chỉ săn bắt các loài chiếm ưu thế trong quần xã làm thức ăn. Xua đuổi các loài động vật ăn thịt khác ra khỏi quần xã hay cho phép các loài động vật ăn thịt khác nhập cư vào quần xã đều làm giảm đa dạng về loài. Chọn B. Câu 15: Lời giải: Trong giảm phân cặp nhiễm sắc thể giới tính XY( dị giao tử ) có hoạt động khác với cặp nhiễm sắc thể thường là luôn không xảy ra trao đổi chéo, do trao đổi chéo chỉ xảy ra giữa 2 cromatit của 2 NST tương đồng. Chọn B. Câu 16: Lời giải: P: Ab Ab x aB aB → F 1 : aB Ab , f = 12% → AB = ab = 6%; Ab = aB = 44% Chọn A. Câu 17: Lời giải: Bình thường: P: X A B Y x X a b X a b → F 1 : 1X A B X a b : 1 X a b Y. Con đực chỉ có X mang gen và con cái đồng hợp lặn => không xảy ra tái tổ hợp. Con cái thân vàng, mắt trắng chỉ có thể do nhận giao tử O từ bố => con đực P rối loạn giảm phân I hoặc II. Con đực kiểu dại xuất hiện chỉ khi nhận cả X A B và Y từ bố => con đực rối loạn giảm phân I. Chọn C. Câu 18: Lời giải: Ở đời con: Số loại kiểu hình: 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32. Kiểu hình aabbccddee: 2 1 x 4 1 x 2 1 x 4 1 x 2 1 = 128 1 Kiểu hình A-B-C-D-E- : 2 1 x 4 3 x 2 1 x 4 3 x 2 1 = 128 9 Số loại kiểu gen: 2 x 3 x 2 x 3 x 2 = 72 => (1), (2), (3). >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 10/13 Chọn B. Câu 19: Lời giải: Một gen cấu trúc ở tế bào nhân chuẩn có tính chất phân mảnh (những đoạn exon cách nhau bởi intron) nên có thể được phiên mã và dịch mã ra nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau. Chọn D. Câu 20: Lời giải: aB Ab , f = 20% → ab = 10% = 0,1; Ab = 0,4. aB Ab x ab Ab → F 1 : %A-bb = 0,4 + 0,1 x 0,5 = 0,45. X D E X d E x X d E Y → F 1 : D-E- : 2ddE- => %ddE- = 0.5 => %A-bbddE- = 0,45 x 0, 5 = 22,5%. Đáp án D Câu 21: Lời giải: Gen trội có hại trong quần thể vẫn có thể được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác có thể do: - nó chỉ gây chết ở trạng thái đồng hợp, tức là vẫn tồn tại trong quần thể ở trạng thái dị hợp - liên kết hoàn toàn với gen khác có lợi hoặc là gen đa hiệu nên nếu bị đào thải sẽ ảnh hưởng đến tính trạng khác. - biểu hiện sau tuổi sinh sản nên vẫn di truyền khi cá thể ở tuổi sinh sản. Chọn D. Câu 22: Lời giải: A-B- : tía, A-bb: đỏ; các dạng còn lại: trắng. P: AAbb x aaBB → F 1 : AaBb x AaBb → F 2 : 9A-B- (tía) : 3A-bb (đỏ) : 3aaB- : 1aabb. Các cây đỏ F 2 : 1AAbb : 2Aabb. 2 cây đỏ giao phấn làm xuất hiện hoa trắng khi đều có kiểu gen Aabb Xác suất để chọn được hai cây hoa đỏ có kiểu gen Aabb là 2/3 x 2/3 = 4/9 Khi đó: Aabb x Aabb → 4 1 aabb. Xác suất xuất hiện cây hoa đỏ ở F 3 là 4 1 x 4/9 = 1/9 (chú ý câu hỏi là F 3 , cây aabb chiếm tỉ lệ bao nhiêu) Chọn C. Câu 23: Lời giải: Quy trình tạo giống bằng gây đột biến: - xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi gieo hạt mọc thành cây. - cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh. - chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh. - cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuần. => 1, 3, 2, 4. Chọn D. Câu 24: Lời giải: Loại đột biến làm thay đổi số lượng của một hoặc một vài cặp NST trong bộ nhiễm sắc thể của các tế bào cơ thể được gọi là đột biến lệch bội. Chọn C. Câu 25 Nếu P: 100%AA → F 1 : 100%AA (đỏ) => f Nếu P: 100%Aa → F 1 : 3A- (đỏ) : 1aa (vàng) => a P: 1AA : 4Aa → F 1 : 1AA : 4( 4 1 AA : 2 1 Aa : 4 1 aa) = 4A- (đỏ) : 1aa (vàng) => d [...]... x 9/20Aaa x 2 AAAaaa = 41% Đáp án D Câu 31: Trả lời: Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường 10 và 11 bình thường sinh ra 16 bị bệnh => 15 bình thường : 1/3AA:2/3Aa 4 bị bệnh sinh ra 8 bình thường => 8 có KG Aa 1 và 2 bình thường sinh ra 3 bị bệnh => 7 bình thường 1/3AA:2/3Aa 7(1/3AA:2/3Aa) x 8(Aa) =>14 bình thường 2/5AA:3/5Aa 14(2/5AA:3/5Aa) x 15(1/3AA:2/3Aa) =>AA = 7/15 Đáp án C Câu 32:Trả lời: 1 x =>... sự phiên mã và dịch mã với cả tế bào nhân thực và nhân sơ là: A (2) và (4) B (2) và (3) C (3) và (4) D (1) và (4) Câu 14.(ID:8 3509 ) Hoán vị gen thường có tần số nhỏ hơn 50% vì A Hoán vị gen xảy ra còn phụ thuộc vào giới, loài và điều kiện môi trường sống B Chỉ có các gen ở gần nhau hoặc ở xa tâm động mới xảy ra hoán vị gen C Các gen trên 1 nhiễm sắc thể có xu hướng chủ yếu là liên kết D Các gen trong... + aabbCcDD = 35/128 Đáp án C Câu 37: Trả lời: Việc lập bản đồ di truyền có ý nghĩa tránh khỏi sự mày mò trong việc chọn cặp lai Đáp án C Câu 38: Trả lời: Bố có 2 kiểu gen đồng hợp và 3 gen dị hợp => số kiểu gen có thể có của bố la 2 x2 x = 40 Bố có 3 kiểu gen đồng hợp và 2 gen dị hợp nên số kiểu gen của mẹ là 2x2x2x = 80 Số phép lai có thể xảy ra là 80 x 40 = 3200 phép lai Đáp án A Câu 39: Trả lời:... phản ứng không có khả năng di truyền Câu 40: (ID:84885) Lai ruồi giấm ♀ mắt đỏ, cánh bình thường với ruồi giấm ♂ mắt trắng, cánh xẻ thu được F1 100% mắt đỏ, cánh bình thường Cho F1 lai với nhau được F2 gồm ♀: 300 con mắt đỏ, cánh bình thường; ♂: 120 con mắt đỏ, cánh bình thường, 120 con mắt trắng, cánh xẻ,29 con mắt đỏ, cánh xẻ, 31 con mắt trắng , cánh bình thường Kiểu gen, tần số hoán vị gen của F1... thường có tần số nhỏ hơn 50% vì các gen trên 1 nhiễm sắc thể có xu hướng chủ yếu là liên kết Đáp án C Câu 15: Trả lời: 1:2:1:1:2:1 = > có 8 tổ hợp = 4 x 2 => Một bên bố (mẹ) dị hợp hai cặp gen và bên kia dị hợp một cặp gen , cặp còn lại đồng hợp lặn Trong các đáp án thì đáp án A là thỏa mãn => aaBb x AaBb Đáp án A Câu 16:Trả lời: A=3G 2A+2G =2400 =>A= 900, G = 300 Gen b có chi u dài không đổi nhưng... định quả chua; alen D qui định quả có vị thơm, alen d qui định quả không có vị thơm Khi cho hai cây (P) có cùng kiểu gen giao phấn với nhau thu được F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là : 540 cây có quả tròn, ngọt, có vị thơm; 180 cây có quả tròn, ngọt, không có vị thơm; 180 cây có quả bầu dục, chua, có vị thơm; 60 cây có quả bầu dục, chua, không có vị thơm Biết rằng không có đột biến xảy ra Kiểu gen của... lệ giao tử đột biến = 1 – tỷ lệ giao tử bình thường 1 1 1 1 7 Tỷ lệ giao tử bình thường: x x = => tỷ lệ giao tử đột biến = = 87,5% 2 2 2 8 8 Chọn B Câu 50: Lời giải: Aa có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn thể đồng hợp thì áp lực của chọn lọc tự nhiên lên 2 alen là như nhau => tần số 2 alen có xu hướng bằng nhau Chọn A >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề. .. 39: Trả lời: Điều hòa hoạt động gen của sinh vật nhân sơ được hiểu là gen có được phiên mã hay dịch mã hay không >> Để xem lời giải chi tiết của từng câu, truy cập vào trang http://tuyensinh247.com/ và nhập mã ID câu 12/13 Đáp án D Câu 40: Trả lời: Gen sau đột biến có chi u dài không đổi nhưng giảm một liên kết hidro => thay thế một cặp G-X bằng 1 cặp A-T Đáp án D Câu 41: Trả lời: Tạo ADN lai tổ hợp... dạng hiếm gây ra đột biến dạng thay thế cặp G-X bằng A-T Đáp án B >> Để xem lời giải chi tiết của từng câu, truy cập vào trang http://tuyensinh247.com/ và nhập mã ID câu 14/13 SỞ GIÁO DỤC TỈNH BẮC NINH ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2015 MÔN : SINH HỌC Thời gian làm bài 90 phút Câu 1: (ID:84801) Sử dụng phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống mới mang đặc điểm của 2 loài: A Gây đột biến nhân tạo B Nuôi cấy... bằng nhau Chọn A >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 13/13 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN THẾ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 LẦN I MÔN SINH Thời gian làm bài thi 90 phút Câu 1.(ID:83496) Trong chọn giống người ta có thể loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn do áp dụng hiện tượng A Chuyển đoạn gen B Lặp đoạn C Mất đoạn nhỏ D Đảo . http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 1/13 SỞ GDĐT HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẰN 1 NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN: SINH HỌC NGUYỄN HUỆ Thời gian: 90 phút. trang http://tuyensinh247.com/ và nhập mã ID câu 1/13 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 LẦN I TRƯỜNG THPT YÊN THẾ MÔN SINH Thời gian làm bài thi 90 phút Câu. trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 13/13 => tỷ lệ giao tử ad = 25,0 = 0,5 => P dị đều: ab AD Bb. Chọn D. Câu 44: Lời giải: Mối quan hệ cộng sinh: 1, 3, 6.

Ngày đăng: 24/07/2015, 03:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan