bộ đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học của tuyển sinh 247

455 2.7K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 14:07

Vui lòng truy cp trang http://tuyensinh247.com/  tham kho thêm nhiu  thi hay khác. 1/11 Câu 1:(ID:79416)  m trên NST ging trên Y. M m ng, sinh con trai b b hi ch A. M XHXH , b t bin lch bi xy ra trong phát sinh giao t ca m. B. M XHXh , b t bin lch bi xy ra trong phát sinh giao t ca b. C. M XHXh , b t bin lch bi xy ra trong phát sinh giao t ca m. D. M XHXH , b t bin lch bi xy ra trong phát sinh giao t ca b. Câu 2:(ID:79417) Yu t i tn s i các alen thuc mn th? A. Các yu t ngu nhiên. B. t bin. C. Giao phi không ngu nhiên. D. Chn lc t nhiên Câu 3:(ID:79418) Trong mt qun th ngô, xét mt gen có 2 alen A, a nng. Sau 2 th h t th phn bt buc cu trúc di truyn ca qun th AA : 0,125Aa : 0,3875aa. Nu tip tc cho t th phn bt buc thì  th h th 4 cu trúc di truyn ca qun th là A. 0,4875AA: 0,125Aa: 0,3875aa. B. 0,534365AA: 0,03125Aa: 0,434385aa. C. 0,534375AA: 0,03125Aa: 0,434375aa. D. 0,534385AA: 0,03125Aa: 0,434365aa. Câu 4:(ID:79419)  mt loài c, qun th  phía trong b sông ra hoa kt h, qun th  bãi bi ven sông ra hoa kt h nên không giao phc v v A. . B. cách li sinh thái. C. cách li tp tính. D. cách li mùa v. Câu 5:(ID:79420)  mnh tính trng chân cao tri hoàn toàn so vnh tính trng chân thnh tính tri hoàn toàn so vnh tính trng lông xám; các gen nng. Thc hin phép lai gi u d hp hai cp gen, thu c kt qu t di truyn chi phi phép lai trên là A. Liên kt gen hoàn toàn. B. c lp. C. Hoán v gen mt bên vi tn s bt k. D. Liên kt hoàn toàn hoc hoán v gen. Câu 6:(ID:79421) Gen có chiu dài 2550A o và có 1900 liên k t bin thêm 1 cp A-T. S ng tng long cung ct bin t sao 4 ln là: A. A =T = 5265 và G = X = 6000 B. A =T = 5265 và G = X = 6015 C. A =T = 5250 và G = X = 6000 D. A =T = 5250 và G = X = 6015 Câu 7:(ID:79422) i ta da vào dt bi nh v trí ca gen trên NST? A. n. B. Ln. C. Chuyn. D. Mn. Câu 8:(ID:79423) u kin nghinh lut phân li c A. tính trng tri là tri hoàn toàn. B. quá trình gim phân xng. C. s ng cá th i ln. D. cá th i thun chng. Vui lòng truy cp trang http://tuyensinh247.com/  tham kho thêm nhiu  thi hay khác. 2/11 Câu 9:(ID:79424) B ba mã m u  trên mARN có trình t ng trên mch mã gc ca gen là A. 3 / TAX5 /. B. 3 / AUG5 / . C. 3 / ATX5 / . D. 5 / TAX3 / . Câu 10:(ID:79425)  mt loài thc vnh ht dài tri hoàn toàn so vnh ht nh ht chín sm tri hoàn toàn so vnh ht chín mun. Cho cây có kiu gen d hp t v 2 cp gen t th phu hình ht tròn, chín mun. Bit rt bin, hoán v gen xy ra  c 2 gii vi tn s bng nhau. Theo lí thuyt, s cây  i con có kiu hình ht dài, chín mun là bao nhiêu? A. 756 cây. B. 826 cây. C. 576 cây. D. 628 cây. Câu 11 :(ID:79426)  ? A.  B.  C.  D.                        nhân Câu 12 :(ID:79427)       1         3 21    3         2   1 chi,       : A.                  B.                C.        D.          Câu 13 :(ID:79428)           , (thân cao)          a (), B(  )         (hoa xanh).   2      .       A= 0,2 ; B= 0,6. ,     : A. 0,0144 B. 0,1536 C. 0,0576 D. 0,3024 Câu 14 :(ID:79429)           :     ,  : A.     ,        B.  C.   1   4          D. 2 4      Câu 15 :(ID:79430)   2      m trên 2     .             10 cm.       100 cm. Cây cao 80       : A. A-B-; A-  - B. AAbb;    C.    D. A   Câu 16 :(ID:79431)                        1 .                        Vui lòng truy cp trang http://tuyensinh247.com/  tham kho thêm nhiu  thi hay khác. 3/11   1   .                   ?              . A.        B.        C. Câ         D.           . Câu 17 :(ID:79432) Không giao phc do chênh lch v mùa sinh si gian ra hoa thuc dng cách li: A. Cách li sinh thái B. i  C. c D. Cách li tp tính Câu 18 :(ID:79433) Khi nghiên cu ngun gc s sng, Milow và Uray làm thí nghim to ra môi ng có thành phn hóa hc ging khí quyn ct gm: A. c B. c C. CH4, NH3, H2 và O2 D. c Câu 19 :(ID:79434) Theo Jacop và J. Mono, trong mô hình cu trúc ca Operon Lac, vùng vn hành là: A. Vùng mang thông tin mã hóa cu trúc protein c ch, protein này có kh c ch quá trình phiên mã B. Vùng khi hong s tng hi cht ca t bào hình thành nên tính trng C. Trình t c bit, tc ch có th liên kn s phiên mã D. eraza bám vào và khu phiên mã tng hp nên ARN thông tin Câu 20 :(ID:79435) M d hp 3 cp gen nm trên 2 cng, khi gim phân to giao t A BD= 15%, kiu gen c và tn s hoán v gen là: A. Aa Bd/ bD ; f = 30% B. Aa Bd/ bD; f = 40% C. Aa BD/ bd; f = 40% D. Aa BD/ bd; f = 30% Câu 21 :(ID:79436) Dt biu qu nghiêm trng mà li tu kit bin gen to nên các gen mi trong quá trình tin hóa A. t bin mn NST B. t bin NST C. t bin ln NST D. t bin chuyn NST Câu 22 :(ID:79437)  gà, gen t nm trên NST ginh chân lùn. Trong mt qun th gà  gen t có trong nhng con gà chân lùn nói trên là: A. 480 B. 400 C. 640 D. 560 Câu 23 :(ID:79438) Nu ch xét riêng v nhân t sinh thái nhi thì loài nào có vùng phân b rng nht trong các loài sau: A. m cc thun v nhi cao nht B. Loài có gii hi v nhi thp nht C. Loài có gii hn trên v nhi cao nht D. Loài có gii hn sinh thái v nhi rng nht Câu 24 :(ID:79439) t biu hin kiu hình k c khi  trng thái d hp là: A. nh bnh bch tng B. nh bnh mù màu Vui lòng truy cp trang http://tuyensinh247.com/  tham kho thêm nhiu  thi hay khác. 4/11 C.  D. nh bnh hng ci lim. Câu 25 :(ID:79440) Hing làm cho v trí gen trên nhim sc th có th i là A. m sc th B. Phân li nhim sc th C. Co xon nhim sc th D. i chéo nhim sc th Câu 26:(ID:79441) Th mt dt  rui gim là do A. Ln trên nhim sc th ng B. Chuyn trên nhim sc C. Ln trên nhim sc th gii tính D. Chuyn trên nhim sc Câu 27 :(ID:79442) Thí nghim ca Fox và cng s ng minh A. n khí quyn nguyên thu, cht hóa hc to thành t các ch ng hóa hc B. u kin khí quyn nguyên thu  trùng phân các phân t hn thành i phân t hc tp C. Có s hình thành các t bào s i phân t h D. Sinh vu kit nguyên thu. Câu 28:(ID:79443) ng hp ri lon phân bào II ca gim phân, các loi giao t c to ra t  mang kiu gen X A X a là A. X a X a và 0. B. X A X A và 0 C. X A và X a D. X A X A , X a X a và 0 Câu 29 :(ID:79444) Hóa cht 5-t bin gen dng thay th cp A - T bng cp G - t bic phát si  xut hin dt bin trên, gen phi tri qua my l A. 2 ln B. 3 ln C. 1 ln D. 4 ln Câu 30 :(ID:79445) Các b  ng trên vùng anticodon ca tARN? A. UAA, UAG, UGA. B. AUU, AUG, AXU. C. AUG, UAG, UGA. D. AUA, AUG, AXU Câu 31 :(ID:79446) Kho sát mt qun th i thy xut hii có biu hin b u nh, st môi ti 75%, tai thp và bin d i này mc hi chng gì. A. Hi ch B. Hi chng Patau. C. Hi ch D. Hi chng Etuot Câu 32 :(ID:79447) Cho 5 t bào có kim phân sinh tinh trùng thc t s giao t t bào có th to rA. Biy ra hing hoán v gia gen A và a: A. 10. B. 5. C. 20. D. 15. Câu 33 :(ID:79448) Mt qun th thc vt th h c t l phân li kiu hình là 9/16 hoa có màu : 7/16 hoa màu trng. Nu ly ngu nhiên m th phn thì xác sut thu c th h con lai không có s phân li v kiu hình là bao nhiêu ? A. 1/9. B. 9/7. C. 1/3. D. 9/16. Câu 34 :(ID:79449)  i, màu da do 3 cng gp: th ng hp toàn tri cho  ng hp ln cho da trng, th d hp cho màu da nâu. B và m u có kiu gen AaBbCc thì xác sut sinh con da nâu là: A. 1/64. B. 1/256. C. 1/128. D. 62/64. Vui lòng truy cp trang http://tuyensinh247.com/  tham kho thêm nhiu  thi hay khác. 5/11 Câu 35 :(ID:79450)  i, gen tng hp 1 loc lp li ti 200 lu hin u hoà hong  c: A. Sau dch mã. B. Khi dch mã. C. Lúc phiên mã. D. c phiên mã. Câu 36 :(ID:79451) To ging cây trng bng công ngh t bào không g A. Nuôi cy ht phn, lai xôma. B. Cy truyn phôi. C. Chn dòng t bào xôma có bin d. D. Nuôi cy t bào thc vt Invitro to mô so. Câu 37 :(ID:79452) , qu tròn lai vi cây hoa trng, qu i con có t l phân li ki, qu , qu dài : 1/4 cây hoa trng, qu tròn : 1/4 cây hoa trng, qu dài . T kt qu ca phép lai này, kt luc rút t ? A.  c kt lun chính xác v vic các gen khác alen có nm trên cùng mt NST hay trên hai NST khác nhau. B. nh màu hoa và nh hình dng qu nm trên các NST khác nhau. C. nh hình dng qu nm trên cùng ma chúng i chéo. D. nh hình dng qu nm trên cùng NST. Câu 38 :(ID:76453) M gái b bnh di truyn, li v có em c bi b bnh trên, c hai h ng. Theo lý thuyt t l u lòng ca v chng này b mc bnh là bao nhiêu? A. 1/18. B. 1/16. C. 1/4. D. 1/9. Câu 39 :(ID:76454) Lai con b cánh cng có cánh màu nâu vi ta c F1 tt c u có màu cánh màu xám. Cho các con F1 giao phi ngu nhiên vi c F2 vi t l phân li ki c có cánh màu xám. T kt qu lai này, kt lu  A.  nh gii tính  loài b cánh cng này là XX - c, XY - nh màu cánh nng. B.  nh gii tính  loài b cánh cng này là XX - con cái; XY - nh màu cánh nng. C.  nh gii tính  loài b cánh cng này là XX - c, XY - nh màu cánh nng. D.  nh gii tính  loài b cánh cng này là XX - con cái ; XY - nh màu cánh nng. Câu 40:(ID:79455) ng him gp bi nucleôtit  t bit gen? A.  B. Timin. C. Xitôzin. D. 5 - BU. Câu 41:(ID:79456) Giu tam b A. Qu to, ngng bi. B. ng nhanh, phát trin mnh. C. Chng chu vu kin bt li cng. Vui lòng truy cp trang http://tuyensinh247.com/  tham kho thêm nhiu  thi hay khác. 6/11 D. Qu nhiu ht, kíc ht ln. Câu 47:(ID:79457) Trên phân t ARN thông tin có ba loi ribônucleôtit A ; G; X thì s loi b ba mã sao trên phân t  A. 8 loi B. 9 loi C. 18 loi D. 27 loi Câu 42:(ID:79458) ói v c hiu ca mã di truyn? A. Mt axitamin có th c mã hoá bi hai hay nhiu b ba B. Có mt s b ba không mã hoá axitamin. C. Có mt b ba khu. D. Mt b ba ch mã hoá cho mt loi axitamin. Câu 43:(ID:79459) Ni: A. Không phi lot bic qua sinh sn hu tính . B. t bin gen là lot bin xy ra  c phân t. C. Trong các lot bin t t bin gen có vai trò ch yu trong vic cung cp nguyên liu cho quá trình tin hoá. D. Khi vt bin gen s c biu hin ra ngay kiu hình và gi là th t bin. Câu 44:(ID:79460) S mm do ki A. tính trng có mc phn ng rng. B. s u chnh kiu hình theo s bii ca kiu gen. C. mt kiu gen có th biu hin thành nhiu kiu king khác nhau. D. mt kiu hình có th do nhiu kinh. Vui lòng truy cp trang http://tuyensinh247.com/  tham kho thêm nhiu  thi hay khác. 7/11 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1:Gii:  u gen là XhXhY mà b ng nên b có ki ly t m mà m  có ki i bin lch bi xy ra trong quá trình gim phân II  m  to ra giao t n+1 là XhXh Câu 2:Gii: i không ngu nhiên ch i thành phn kiu gen mà không làm thay i tn s i tn s alen. Câu 3:Gii:  th h th 4 tc là th h th 2 thc hin t th phn thêm 2 ln na nên Aa= (1/2) 2 × 0,125 = 0,03125 AA= ( 0,125 -0,03125): 2 + 0,4875= 0,534375 Câu 4:Chúng có thi gian sinh sn khác nhau => mùa sinh sn khác nhau nên không th giao phn vi nhau  Câu 5:Gii Ta có (3:1) (3:1) # 1(A-,bb):2(A-,B-):1(aa,B-) A,B cùng nm trên mt NST B m d hp nên b m có các kiu gen Ab/aB hoc AB/ab -,bb):2(A-,B-):1(aa,B-) =>liên kt hoàn toàn  gen mt bên vi tn s bt kì Vi Ab /aB x Ab /aB ( hoán v vi tn s x )  Ab /aB ( liên kt hoàn toàn )=> Ab = aB = 0,5  Ab /aB ( hoán v vi tn s x ) => Ab = aB = 0.5  x : ab = AB = x  A-bb = 0,5 ( x + 0,5  x ) = ¼  aaB- = 0,5 ( x + 0,5  x )= ¼ Vi Ab /aB x AB /ab  Ab /aB ( liên kt hoàn toàn )=> Ab = aB = 0,5  AB /ab ( hoán v vi tn s x ) => AB= ab = 0.5  x : Ab = aB = x  A-bb = 0,5 ( x + 0,5  x ) = ¼  aaB- = 0,5 ( x + 0,5  x )= ¼  Câu 6:Gii Tng s nu cu là N = (L: 3,4)×2= 1500 Ta có h A+G= 750 2A+3G= 1900 C. A =T = 5250 và G = X = 6000 D. A =T = 5250 và G = X = 6015 Gii h  t bin thêm 1 cp A-t bin có A=351 nu G=400 nu ng cung ct bin t sao 4 ln là Amt = 351×(24-1)= 5265 nu Gmt = 400(24 -1)= 6000 nu Vui lòng truy cp trang http://tuyensinh247.com/  tham kho thêm nhiu  thi hay khác. 8/11  Câu 7: Mn nh trên NST làm mng s d pháp m nh v trí các gen trên NST  Câu 8: có quá trình xng thì các alen vu v tng giao t và kt hp trong th  to thành 1 cp alen 1 có ngun gc t b 1 có ngun gc t m Câu 9: Vì mã m  sung vi nó trên mã g Câu 10:Gii Ta có ht dài tri hoàn toàn A so vi ht tròn a Chín sm tri hoàn toàn B so vi chin mun b  c 144 cây ht tròn chín mun aabb= 144 : 3600=0,04 suy ra t l ab= 0,2 vì ab= 0,2 < 0,25 nên ab là giao t hoán v nên kiu gen ca b m là Ab/aB f hv = 0,4 kiu hình ht dài chín mun A-B- nên t l ht dài chín mun là (0,3) 2 + 2×0,3×0,2=0,21 nên s cây là 0,21×3600=756 hoc cách khác ta có t l d hp 2 cp gen luôn bng 0,25 tr  l ng hp t ln A-bb = 0,2 5  aabb = 0,21 S cây là 0,21×( 144: 0,04) =756  Câu 11:m ging m khác có th nh ví d  u m b b m X m b ng thì con trai s b n t m gen trong nhân Câu 12nh có 3 NST s 21 và Claiphento thì có 3 NST gi và 1Y. Câu13:Vì qun th cân bng di truyn nên khi ta xét riêng có Nguyên v màu hoa: hoa xanh bb=(0,4) 2 = 0,16 Nguyên v thân cây AA= 0,2 2 = 0,04; Aa=2×0,2 ×0,8=0,32  l kiu hình thân cao hoa xanh là 0,16×0,04 + 0,32×0,16=0,0576  Câu 14:          :     , u to ra các bin d t hp Câu 15:Gii ng gp ca các gen không alen Cây cao nht là 100cm => cây không có alen tri =>kiu gen ca nó là aabb C 1 gen tri làm chiu cao cây gim 10cm nên cây có chiu cao 80 cm là cây có 2 gen tri và 2 gen l Câu 16:gii Cây trng này xut hin vi tn s 1: 1000 nên cây này xut hin do t bin NST  A nên to ra hing gi tri  Câu 17:Không giao phc do chênh lch v mùa sinh si gian ra hoa thuc dng cách li tp tính Vui lòng truy cp trang http://tuyensinh247.com/  tham kho thêm nhiu  thi hay khác. 9/11  Câu 18:n nguyên thy ch có CH 4 , NH 3 , H 2 c Câu 19: Vùng vn hành O (operator) là vùng có trình t nucleotit c bit , t liên kt làm n s phiên mã Câu 20:Gii Nhp gen nm trân 2 NST khác nhau và BD cùng nm trên mt NST . Vì 3 cp gen nm trên 2 cng và gim phân to giao t A BD = 0,15 nên BD = 0,15: 0,5 = 0,3 BD = 0,3 > 0,25 nên là giao t liên ku gen là Aa BD/bd và f hv = 0,4  Câu 21:t bin ln NST tu kit bin gen to nên các gen mi trong quá trình tin hóa  Câu 22:Gii  gà thì nhim sc th gic li v ng vt có vú, gà mái là XY còn gài trng là XX Trong mt qun th i c có 320 con chân lùn=> gà chân lùn có kiu gen X t X t và X t Y Trong 320 con gà chân lùn thì gà mái chinh trên NST gii tính và gà mái chân lùn có kiu gen là X t Y= 0.25 = ¼ S gà mái chân lùn là : 320 : 4 = 80 S alen t trong qun th gà chân lùn là : (320  80) x 2 + 80 = 560  Câu 23:Gii hn sinh thái ca loài v nhi càng r càng rng Loài có gii hn sinh thái rng nh rng nht  Câu 24t bin luôn biu hin kiu hình  trng ht bin tri t bit binh hng cu hình lit bin trt bin bch tt bin ln ch c biu hing thái d hp  Câu 25i chéo NST có th i v trí nhm liên kt ca gen trên NST to các t hp gen hoán v Câu 26:n trên NST gii tính X  Câu 27m ca Fox và cng s chng minh c kt hp vi nhau to nên các chuu kit nguyên thy Câu 28:Vì gim phân 2 bn cht ging nguyên phân. Sau gim phân 1 thì to ra XAXA, XaXa, gim phân 2 ri lon thì không có s phân u v 2 cc ca t bào nên s có giao t mang tt c alen sau gim phân 1 và có nhng giao t cha NST gii tính  Câu 29:5BU tt bi: A-T => A-5BU => G-5BU => G - X t bin thay th cp A-T bng cp G-X sau ít nht 3 l ADN. Vui lòng truy cp trang http://tuyensinh247.com/  tham kho thêm nhiu  thi hay khác. 10/11  Câu 30:Gii Các b ng không có trên anticodon là 3 b mã kt thúc ca mARN là UAA, UAG, UGA.  Câu 31u nh, st môi ti 75%, tai thp và bin dng hi chng Patau  Câu 32:Mt t ng to ra 2 lo bào có xy ra hing hoán v gen => to ra 4 loài giao t Vy 5 t bào thì s to ra t  Câu 33:Gii t l 9  tr tri 9A-B-    dem t th ph con lai không có s phân li tính tr  thun chng => AABB Trong 9 t hp ch có 1 cây có kiu gen AABB => xác sut là 1/9  Câu 34:Gii C b và m u có kiu gen là AaBbCc nên T l con da trng = (1 /4 ) 3 = 1/64 T l  3 = 1/64 T l con da nâu là 1  2 /64 = 62/64  Câu 35: i, gen tng hp 1 loc lp li ti 200 lu hiu hoà hot ng  c phiên mã C Câu 36:To ging cây trng bng công ngh t bào g 1. nuôi cy t bào thc vt invitro to mô so 2. lai t ng xoma 3. nuôi cy ht phn 4 chn dòng t bào xôma bin d à B (cy truyn phôi ch áp dng  ng vt) Câu 37: tròn lai vi trng dài thì cho ra 4 loi kiu hình có t l ngang nhau => Tr ; dài << tròn .  u gen d hp AaBb và cây trng dài có kiu gen aabb => T l phân li kiu hình trong phép lai phân tích có t l 1:1:1:1 => các gen nm trên các NST khác nhau  Câu 38:i b bi khác không b n nm trên NST ng .  gái b b ng có kiu gen 1/3 AA:2/3 Aa  i v có em trai b bnh nên có kiu gen 1/3 AA: 2/3 Aa  sinh con mc bnh thì b và m cùng có kiu gen Aa Xác sua con b bnh là ½ x ½ = ¼ Nên t l cp v chu lòng b bnh là ½ x ¼ × 2/3 × 2/3 =1/18 [...]... chỉ có thể điều chỉnh kiểu hình của mình trong một phạm vi nhất đinh Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để tham khảo thêm nhiều đề thi hay khác 11/11 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THƯ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MỒN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Ngày 27/12/2014 Mã đề thi 411 Câu l (ID: 80253) Một sinh vật lưỡng bội có kiểu gen AABB Hai gen này... trang http://tuyensinh247.com/ để tham khảo thêm nhiều đề thi hay khác 14/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 LẦN 2 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh ………………………………………………………………………………………………… Số báo danh ……………………………………………………………………………………………………… Câu 1 (ID:83974) Ở một cơ thể động vật lưỡng bội, một số tế bào... THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 07 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (50 câu, từ câu 1 đến câu 50) Mã đề thi 114 Câu 1 : (ID: 84387) Ở một thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát của một quần... giao phối tự do giữa cá thể quần thể mới với cá thể quần thể ban đầu,có vai trò thúc đẩy sự phân hóa kiểu gen giữa quần thể gốc và quần thể mới hình thành.Cách li địa lí một thời gian dài có thể dẫn tới hình thành loài mới  Chọn C >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 10 SỞ GD & ĐT TỈNH TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN TG _ ĐỀ THI THỬ THPT. .. lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để tham khảo thêm nhiều đề thi hay khác 3/14 loại giao tử AB và ab tương ứng là: A 1/6 và 1/12 B 1/6 và 1/16 C 1/3 và 1/6 D 1/4 và 1/8 Câu 26 (ID: 80303 ) Bộ NST lưỡng bội của 1 loài là 2n = 8 Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, vào kỳ đầu của GF1 có một cặp NST đã xảy ra trao đổi chéo tại một điểm Hỏi có tối đa bao nhiêu loại giao tử khác nhau có thể được... Trường hợp A: NST thường: => Số kiểu giao phối: (3 x 3) x (3 x 2) = 54 Chọn A Câu 43 Lời giải: Hoạt động chủ yếu của NST tạo nên lượng biến dị to lớn của sinh vật sinh sản hữu tính là: - Xếp hàng độc lập của các cặp NST tương đồng khác nhau trên mặt phẳng xích đạo tại kỳ giữa giảm phân I Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để tham khảo thêm nhiều đề thi hay khác 13/14 - Trao đổi chéo giữa... các loài cây trồng có khả năng sinh sản sinh dưỡng vì ở những loài này Vì các loài này thường không tạo ra các giao tử bình thường nên bị bất thụ trong sinh sản hữu tính Khắc phục hiện tượng bất thụ ở thế hệ lai người ta tạo ra cá thể mới bằng cách sinh sản sinh dưỡng Đáp án D Câu 22:Lời giải  P: AAa x AAa >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 7 ... dụng kỹ thuật lai xa phổ biến ờ những giống cây trồng có khả năng sinh sản sinh dưỡng vì: A.Chiều dài ống phấn và chiều dài của vòi nhụy của 2 loài phù hợp nhau B.Hạt phấn của loài này có thể nảy mâm trên vòi nhụy cùa loài kia C Bộ NST cùa 2 loài cùng có khả năng sinh sản sinh dưỡng giông nhau D Không cần khắc phục hiện tượng bất thụ của cơ thể lai xa Câu 22 (ID:85024) Ở cà chua Lycopersicon lycopersicum... được thụ tinh để tạo ra con chuột này có hai nhiễm sắc thể 21 3 Giao tử được tạo ra bởi con chuột này sẽ có cả giao tử bình thường (một nhiễm sắc thể 21) và giao tử bất thường (hai nhiễm sắc thể 21) 4 Chuột này sẽ sinh ra các con chuột con đều có 3 nhiễm sắc thể 21 Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để tham khảo thêm nhiều đề thi hay khác 1/14 A 1 B2 C.3 D.4 Câu 8 (ID: 80260 ) Xơ nang là... phân cho giao tử Xab =0,4=>giao tử liên kết,fhoán vị =20%  Chọn C Câu 8:Lời giải  Tính thoái hóa của mã di truyền được thể hiện ở việc có nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 axit amin  Chọn A Câu 9:Lời giải  Lá đốm do đột biến gen trong lục lạp,chỉ tạo thành lá trắng ở một số tế bào,còn bạch tạng do đột biến gen trong nhân  Chọn A >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn . trang http://tuyensinh247.com/ để tham khảo thêm nhiều đề thi hay khác 1/14 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THƯ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MỒN SINH HỌC Thời gian làm bài:. http://tuyensinh247.com/ để tham khảo thêm nhiều đề thi hay khác 4/14 loại giao tử AB và ab tương ứng là: A 1/6 và 1/12 B. 1/6 và 1/16 C. 1/3 và 1/6 D. 1/4 và 1/8 Câu 26. (ID: 80303 ) Bộ NST lưỡng bội. ra trong phát sinh giao t ca b. C. M XHXh , b t bin lch bi xy ra trong phát sinh giao t ca m. D. M XHXH , b t bin lch bi xy ra trong phát sinh giao t ca b.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan