0

bộ đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học 2015

90 1,539 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 12:20

THI TH CÙNG CHUYÊN KHTN HÀ N IỬ Ộ chính th cĐề ứ THI TH MÔN SINH H C - S 01ĐỀ Ử Ọ ĐỀ Ố Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian đọc đề) Câu 1 (1 i m)để m t loài th c v t, gen A quy nh thân cao tr i hoàn toàn so v i gen a quy nh thân th p, gen B quyỞ ộ ự ậ đị ộ ớ đị ấ nh hoa tr i hoàn toàn so v i gen b quy nh hoa tr ng. Lai cây thân cao, hoa v i cây thân th p,đị đỏ ộ ớ đị ắ đỏ ớ ấ hoa tr ng thu c 400 cây F1 g m 139 cây thân cao, hoa tr ng; 141 cây thân th p, hoa ; 28 cây thânắ đượ ồ ắ ấ đỏ cao, hoa và 32 cây thân th p, hoa tr ng. Các cây b , m trong phép lai trên có ki u gen làđỏ ấ ắ ố ẹ ể A. AaBb X aabb B. AaBB X aabbC. C. AB//ab X ab//ab D. Ab//aB X ab//ab Câu 2 (1 i m)để m t loài th c v t, gen quy nh chi u cao cây và gen quy nh hình d ng qu n m trong cùng m tỞ ộ ự ậ đị ề đị ạ ả ằ ộ nhóm liên k t, trong ó alen A quy nh cây cao tr i hoàn toàn so v i alen a quy nh cây th p; alen Bế đ đị ộ ớ đị ấ quy nh qu tròn tr i hoàn toàn so v i alen b quy nh qu dài. Ng i ta l y h t ph n c a cây d h p tđị ả ộ ớ đị ả ườ ấ ạ ấ ủ ị ợ ử v 2 gen trên th ph n cho cây thân cao, qu dài và thu c i con g m 450 cây thân cao, qu dài, 300ề ụ ấ ả đượ đờ ồ ả cây thân cao, qu tròn, 200 cây thân th p, qu tròn và 50 cây thân th p, qu dài. T n s hoán v gi a haiả ấ ả ấ ả ầ ố ị ữ gen trên là A. 10% B. 24% C. 20% D. 12% Câu 3 (1 i m)để Các loài sinh v t u s d ng 4 lo i nucleotit là A, T, G, X c u t o nên v t ch t di truy n c a chúngậ đề ử ụ ạ để ấ ạ ậ ấ ề ủ nh ng v t ch t di truy n c a chúng l i hoàn toàn khác nhau. Nh ng lý do nào có th gi i thích c choư ậ ấ ề ủ ạ ữ ể ả đượ tính a d ng v v t ch t di truy n ó các loài sinh v t?đ ạ ề ậ ấ ề đ ở ậ 1. Chúng s d ng s l ng s c p A-T và G-X khác nhau.ử ụ ố ượ ố ặ 2. Các loài sinh v t nhân th t s d ng nhi u c p A-T h n G-X.ậ ậ ử ụ ề ặ ơ 3. Trình t x p x p các c p nucleotit trên các phân t ADN c a chúng khác nhau.ự ắ ế ặ ử ủ 4. Gen c a các sinh v t nhân s không có intronủ ậ ơ 1,3 1,2 1,2,3,4 3,4 Câu 4 (1 i m)để Ng i có 46 NST. N u không có trao i chéo x y ra b t k c p NST t ng ng nào thì s ki u giaoườ ế đổ ả ở ấ ỳ ặ ươ đồ ố ể t và s t h p giao t c t o thành là:ử ố ổ ợ ử đượ ạ A. 23 kiểu giao tử và 46 tổ hợp giao tử. B. 223 kiểu giao tử và 246 tổ hợp giao tử. C. 223 kiểu giao tử và 46 tổ hợp giao tử D. 23 kiểu giao tử và 246 tổ hợp giao tử Câu 5 (1 i m)để Hai t bào sinh tinh c th có ki u gen AB//ab gi m phân t o tinh trùng. Trao i chéo gi a hai gen x yế ở ơ ể ể ả ạ đổ ữ ả ra m t trong hai t bào ó. Cho bi t không có t bi n x y ra, tính theo lí thuy t, s lo i giao t và t lở ộ ế đ ế độ ế ả ế ố ạ ử ỉ ệ t ng lo i giao t c t o ra t quá trình gi m phân c a t bào trên là :ừ ạ ử đượ ạ ừ ả ủ ế A. 2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen. B. 4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. C. 4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 3 : 3. D. 4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen. Câu 6 (1 i m)để Các cá th c a hai qu n th th c v t th ph n chéo li n k nhau (g i là qu n th A và B) u có 24 NST.ể ủ ầ ể ự ậ ụ ấ ề ề ọ ầ ể đề Ng i ta lai chúng v i nhau và thu c con lai. Phân tích tiêu b n NST quá trình gi m phân c a con laiườ ớ đượ ả ả ủ cho th y 4 NST c a qu n th A ti p h p v i 4 NST c a qu n th B; các NST còn l i không ti p h p. Conấ ủ ầ ể ế ợ ớ ủ ầ ể ạ ế ợ lai nói trên… A. có khả năng sinh sản hữu tính. B. sinh được tế bào trứng nhưng không sinh được hạt phấ C. sinh được hạt phấn nhưng không sinh được tế bào trứng. D. không sinh được giao tử Câu 7 (1 i m)để Plasmit tái t h p làổ ợ A. Phân tử ADN được tạo ra nhờ kết hợp plasmit với một đoạn ADN thể nhận B. Phân tử ADN mạch kép, dạng vòng được tạo ra nhờ kết nối plasmit với đoạn ADN từ một nguồn khác không phải là vi khuẩn C. Phân tử ADN mạch kép, dạng vòng được tạo ra nhờ kết nối plasmit với đoạn ADN từ một sinh vật bất kỳ khác D. Phân tử ADN được tạo ra nhờ tái kết hợp ADN thể cho sau khi được xử lý bằng enzym giới hạn. Câu 8 (1 i m)để N u m t loài th c v t t th ph n có 4 c p NST t ng ng (ký hi u aaBbDDee) thì có th tìm th y bế ộ ự ậ ự ụ ấ ặ ươ đồ ệ ể ấ ộ NST nào sau ây các t bào lá c a các cây con?đ ở ế ủ 1. aaBbDDee 2. aaBBDDee 3. AABbDdEe 4. aabbDDee 5. AaBBddEe A. 1,2,3,4 B. 2,3,4,6 C. 1,2, 4 D. 2,3,5 Câu 9 (1 i m)để i v i các gen liên k t X không có alen t ng ng trên Y, t n s hoán v gen gi a hai gen A và B c aĐố ớ ế ươ đồ ầ ố ị ữ ủ phép lai X A B X a b x X A B Y th ng c tính b ng:ườ đượ ằ A. tỷ lệ cá thể đực có kiểu hình khác bố mẹ so với tổng số con đực ở đời con B. tỷ lệ cá thể cái có kiểu hình khác bố mẹ ở đời con so với toàn bộ đực cái đời con C. tỷ lệ kiểu hình khác bố mẹ ở giới cái so với tổng số cá thể đời con D. tỷ lệ kiểu hình giống bố mẹ ở đời con Câu 10 (1 i m)để ru i gi m, gen A quy nh m t nâu, gen B quy nh m t c nh ng ki u gen A-B- l i cho ki u hìnhỞ ồ ấ đị ắ đị ắ đỏ ờ ư ể ạ ể m t còn ng h p t l n v c hai gen cho m t tr ng. Phép lai nào d i ây cho t l phân ly 3 : 3ắ đỏ đồ ợ ử ặ ề ả ắ ắ ướ đ ỷ ệ đỏ nâu: 1 c : 1 tr ng?đỏ ờ ắ A. aaBb X AaBb B. AaBb X Aabb C. AABB X AaBb D. Aabb X Aab Câu 11 (1 i m)để Ng i ta t o ra m t t bi n c bi t ru i gi m – t bi n “ng t” (ch c n m t ti n ng nh là ru i l nườ ạ ộ độ ế đặ ệ ở ồ ấ độ ế ấ ỉ ầ ộ ế độ ỏ ồ ă ra b t t nh). Lai ru i cái d ng t, thân xám v i ru i c bình th ng, thân en, ng i ta thu c toàn bấ ỉ ồ ễ ấ ớ ồ đự ườ đ ườ đượ ộ ru i F1 có m u xám nh ng ch có ru i c m i b ng t. Bi t r ng gen quy nh m u thân n m trên NSTồ ầ ư ỉ ồ đự ớ ị ấ ế ằ đị ầ ằ th ng và thân xám là tính tr ng tr i. Ru i thân xám, d ng t F2 chi m t l :ườ ạ ộ ồ ễ ấ ở ế ỷ ệ A.3/8 B. 3/16 C. 1/4 D. 5/8 Câu 12 (1 i m)để Các nhà khoa h c ti n hành t ng h p nhân t o phân t mARN t h n h p hai lo i ribonucleotit U và Gọ ế ổ ợ ạ ử ừ ỗ ợ ạ v i t l G g p hai l n U. Phân t mARN c t o ra có th ch a bao nhiêu lo i b baớ ỷ ệ ấ ầ ử đượ ạ ể ứ ạ ộ ? B ba nào chi mộ ế t l cao nh t và t l ó là bao nhiêuỷ ệ ấ ỷ ệ đ ? A. 6 bộ ba ; bộ ba GUG chiếm tỷ lệ cao nhất là 8/27 B. 8 bộ ba ; bộ ba GGG chiếm tỷ lệ cao nhất là 8/27 C. 8 bộ ba ; bộ ba GGU chiếm tỷ lệ cao nhất là 6/27 D. 16 bộ ba ; bộ ba UUG chiếm tỷ lệ cao nhất là 2/2 Câu 13 (1 i m)để m t qu n th ru i qu , gen A có 2 alen A và a. Các phép th cho th y 70% giao t c t o ra trongỞ ộ ầ ể ồ ả ử ấ ử đượ ạ qu n th ch a alen A. N u qu n th tr ng thái cân b ng thì t l ru i d h p t là m t qu n th ru iầ ể ứ ế ầ ể ở ạ ằ ỷ ệ ồ ị ợ ử Ở ộ ầ ể ồ qu , gen A có 2 alen A và a. Các phép th cho th y 70% giao t c t o ra trong qu n th ch a alen A.ả ử ấ ử đượ ạ ầ ể ứ N u qu n th tr ng thái cân b ng thì t l ru i d h p t lế ầ ể ở ạ ằ ỷ ệ ồ ị ợ ử A. 0,7 B. 0,49 C. 0,2 D. 0,4 Câu 14 (1 i m)để Có th nh n bi t ngay c t bi n gen tr i vì nó…ể ậ ế đượ độ ế ộ A. tạo ra những alen mới. B. biến đổi một hay một số nucleotit trong gen C. biến đổi cấu trúc của NST D. tạo nên những kiểu hình mới. Câu 15 (1 i m)để Có bao nhiêu lo i t bi n c u trúc nhi m s c th trong s 5 lo i d i ây làm thay i hàm l ng ADNạ độ ế ấ ễ ắ ể ố ạ ướ đ đổ ượ c a t bào?ủ ế 1. Chuy n o n t ng h .ể đ ạ ươ ỗ 2. Chuy n o n không t ng h .ể đ ạ ươ ỗ 3. M t o n.ấ đ ạ 4. L p o n.ặ đ ạ 5. o o nĐả đ ạ A. 3 B. 2 C.4 D.5 Câu 16 (1 i m)để Trên mARN, các b ba quy nh các axit amin nh sau: AUG: mêtiônin; UGG: triptôphan; AGU: sêrin;ộ đị ư UUA: l xin; AXG: trêonin. Trình tơ ự nuclêôtit trên m ch khuôn c a o n gen quy nh t ng h p o nạ ủ đ ạ đị ổ ợ đ ạ phân t prôtein có trình t các axit amin Triptôphan – Mêtiônin – L xin – Sêrin – L xin là:ử ự ơ ơ A. 5’…AXX TAX AAT TXA AAT…3’ A. 5’…AXX TAX AAT TXA AAT…3’ C. 3’…AXX TAX AAT TXA AAT…5’ D. 3’…AXX TAX TAT TXA AAT…5’ Câu 17 (1 i m)để cà c d c (2n = 24), ng i ta ã phát hi n c các d ng th ba c 12 c p nhi m s c th . Các thỞ độ ượ ườ đ ệ đượ ạ ể ở ả ặ ễ ắ ể ể ba này A. có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma khác nhau và có kiểu hình khác nhau B. có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma khác nhau và có kiểu hình giống nhau C. có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma giống nhau và có kiểu hình giống nhau D. có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma giống nhau và có kiểu hình khác nhau. Câu 18 (1 i m)để Gen A t bi n thành gen a. Khi hai gen cùng t nhân ôi liên ti p 6 l n thì s nuclêôtit t do mà môiđộ ế ự đ ế ầ ố ự tr ng n i bào cung c p cho gen a ít h n so v i cho gen A là 252 nuclêôtit. t bi n t gen A thành a làườ ộ ấ ơ ớ Độ ế ừ lo i t bi n:ạ độ ế A. thêm 2 cặp nuclêôtit B. thay thế 2 cặp nuclêôtit C. mất 2 cặp nuclêôti D. mất 1 cặp nuclêôtit Câu 19 (1 i m)để Có bao nhiêu nh n nh úng v sinh thái c a các loài trong t nhiên trong s b n nh n nh d i ây?ậ đị đ ề ổ ủ ự ố ố ậ đị ướ đ 1. Hai loài luôn có có sinh thái không trùng khít lên nhau.ổ 2. Hai loài có sinh thái trùng nhau càng nhi u thì c nh tranh càng l n.ổ ề ạ ớ 3. Hai loài có sinh thái không trùng nhau thì không c nh tranh nhau.ổ ạ 4. Có th có hai loài luôn có sinh thái trùng khít lên nhau.ể ổ A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 20 (1 i m)để Sau hai th h t th ph n, cá th có ki u gen Bb s t o ra s cá th i con thu n ch ng v alen B chi mế ệ ự ụ ấ ể ể ẽ ạ ố ể đờ ầ ủ ề ế t l :ỷ ệ A. 1/4 B. 3/8 C. 1/8 D. 1/16 Câu 21 (1 i m)để M t loài th c v t có 12 NST. Kh o sát m t qu n th c a loài này, ng i ta phát hi n m t s th t bi nộ ự ậ ả ộ ầ ể ủ ườ ệ ộ ố ể độ ế có 14 NST. Th t bi n ó có th làể độ ế đ ể 1. th ba nhi m.ể ễ 2. th b n nhi m.ể ố ễ 3. th ba nhi m kép.ể ễ 4. th b n nhi m kép.ể ố ễ 5. th m t nhi mể ộ ễ A. 2 B. 3 hoặc 5 C. 1 hoặc 2 D. 2 hoặc 3 Câu 22 (1 i m)để cà chua, tính tr ng cây cao tr i hoàn toàn so v i cây th p, qu tr i hoàn toàn so v i qu vàng. M tỞ ạ ộ ớ ấ ả đỏ ộ ớ ả ộ nhà ch n gi ng có hai gi ng thu n ch ng cây cao, qu vàng và cây th p qu . T hai gi ng thu n ch ngọ ố ố ầ ủ ả ấ ả đỏ ừ ố ầ ủ ó, ông mu n ch n t o các gi ng thu n ch ng cây cao qu và cây th p qu vàng. Gi ng nào s cđ ố ọ ạ ố ầ ủ ả đỏ ấ ả ố ẽ đượ t o ra d dàng và nhanh h n?ạ ễ ơ A. Giống cây cao quả đỏ B. Giống cây thấp quả vàng C. Không giống nào dễ tạo hơn giống nào D. Không thể tạo được hai giống đ Câu 23 (1 i m)để Cháu trai c di truy n các gen trên NST X t ai?đượ ề ừ 1. Bà n iộ 2. Ông n iộ 3. Ông ngo iạ 4. Bà ngo iạ A. Ông nội hoặc bà nội B. Ông ngoại hoặc bà ngoại C. Ông nội hoặc bà ngoại D. Ông ngoại hoặc bà nội Câu 24 (1 i m)để Phát bi u nào d i âyể ướ đ không úng?đ A. Động vật biến nhiệt có nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. B. Động vật biến nhiệt có thể thay đổi nhiệt độ theo nhiệt độ môi trường C. Động vật được chia thành động vật biến nhiệt và động vật hằng nhiệt D. Động vật có vú vùng bắc cực có bộ lông và lớp mỡ dưới da dầy Câu 25 (1 i m)để Ph h d i ây th hi n s di truy n c a hai b nh mù màu và máu khó ông. Bi t r ng hai b nh này uả ệ ướ đ ể ệ ự ề ủ ệ đ ế ằ ệ đề do gen l n liên k t X quy nh.ặ ế đị N u g iế ọ a là gen quy nh b nh máu khó ông, cònđị ệ đ b là gen quy nh b nh mù màu thì ng i III-4 cóđị ệ ườ ki u gen:ể A. X A B X a B B. X A b X A b C. X A B X a b D. X a B X A b Câu 26 (1 i m)để M i quan h “t t a th a” sinh v t là m i quan h ố ệ ự ỉ ư ở ậ ố ệ A. cạnh tranh khác loài B. hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài C. đối địch (hay cạnh trang cùng loài) D. ức chế cảm nhiễm Câu 27 (1 i m)để Gen A có hai alen A và a. M t qu n th giao ph i có t ng s N cá th , trong ó có Nộ ầ ể ố ổ ố ể đ 1 cá th có ki u genể ể AA, N 2 cá th có ki u gen Aa, Nể ể 3 cá th có ki u gen aa thì t n s alen a c tính b ngể ể ầ ố đượ ằ A. (1/2N 2 + N 3 )/N B. N 3 + 1/2N C. (N 1 + N 3 )/N D. 1/2N 3 + N 2 Câu 28 (1 i m)để M t qu n th th c v t giao ph n chéo g mộ ầ ể ự ậ ấ ồ 60 cá th có ki u genể ể AA và 40 cá th có ki u genể ể aa. V iớ nh ng i u ki n nghi m úng c a quy lu t Hac i-Vanbec thì sau n m th h , qu n th có thành ph n ki uữ đ ề ệ ệ đ ủ ậ đ ă ế ệ ầ ể ầ ể gen là: A. 0,69AA : 0,31aa B. 0,4761AA : 0,4278 Aa : 0,0961aa C. 0,36AA : 0,48 Aa : 16aa D. 0,36AA : 0,48 Aa : 16aa Câu 29 (1 i m)để Lai hai cá th d h p t v 4 gen phân ly c l p, m i gen có hai alen có quan h tr i l n hoàn toàn. Sể ị ợ ử ề độ ậ ỗ ệ ộ ặ ố lo i ki u hình khác b m i conạ ể ố ẹ ở đờ A. 8 B. 15 C. 11 D. 27 Câu 30 (1 i m)để Ch n l c t nhiên c coi là nhân t chính quy nh nh p i u và chi u h ng ti n hoá vì:ọ ọ ự đượ ố đị ị đ ệ ề ướ ế A. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số gen B. Chọn lọc tự nhiên tác động liên tục, qua thời gian dài và kiên định theo một hướng B. Chọn lọc tự nhiên tác động liên tục, qua thời gian dài và kiên định theo một hướng D. Chọn lọc tự nhiên loại bỏ tất cả các alen đột biến Câu 31 (1 i m)để Theo Lamac, nguyên nhân d n n quá trình ti n hóa là:ẫ đế ế A. sự tích lũy các biến dị có lợi đào thải các biến dị có hại dưới tác động của ngoại cảnh B. chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vậ C. do tập quán hoạt động ở động vật hoặc do ngoại cảnh thay đổi C. do tập quán hoạt động ở động vật hoặc do ngoại cảnh thay đổi Câu 32 (1 i m)để S a d ng di truy n c a các qu n th t nhiên có ý ngh a gì i v i ti n hoá?ự đ ạ ề ủ ầ ể ự ĩ đố ớ ế A. Đảm bảo trạng thái cân bằng ổn định của các kiểu hình trong quần thể B. Giải thích tại sao các thể dị hợp thường tỏ ra ưu thế hơn so với các thể đồng hợp C. Giải thích tại sao các thể dị hợp thường tỏ ra ưu thế hơn so với các thể đồng hợp D. Giải thích vai trò của quá trình giao phối trong việc tạo ra vô số biến dị tổ hợp dẫn tới sự đa dạng về kiểu gen Câu 33 (1 i m)để Trong nông nghi p, ng i nông dân luôn s d ng thu c tr sâu b o v cây tr ng. Gi s r ng gen quyệ ườ ử ụ ố ừ để ả ệ ồ ả ử ằ nh tính kháng thu c c a sâu có hai alen làđị ố ủ A và a. N m 2000, k t qu i u tra m t qu n th sâu h i rauă ế ả đ ề ộ ầ ể ạ m t xã thu c ngo i thành Hà n i cho th y qu n th có thành ph n ki u gen là: 0,40ở ộ ộ ạ ộ ấ ầ ể ầ ể AA + 0,40 Aa + 0,20 aa. N m 2005, khi i u tra l i qu n th này, ng i ta th y thành ph n ki u gen c a qu n th thay iă đ ề ạ ầ ể ườ ấ ầ ể ủ ầ ể đổ nh sau: 0,50ư AA + 0,40 Aa + 0,10 aa. Nh n xét nào d i ây úng v i s bi n i t n s các alen và ki uậ ướ đ đ ớ ự ế đổ ầ ố ể gen c a gen kháng thu c trong qu n th sâu h i rau trên?ủ ố ầ ể ạ A. Alen trội A giúp cho sâu hại chịu đựng tốt hơn với thuốc nên tần số của nó tăng lên trong quần thể B. Alen a giúp cho sâu hại chịu đựng tốt hơn với thuốc nên tần số của nó tăng lên trong quần thể C. Kiểu gen Aa giúp cho sâu hại chịu đựng tốt hơn với thuốc nên tần số của nó tăng lên trong quần th D. Tần số các alen không thay đổi Câu 34 (1 i m)để Hình thành loài b ng con ng lai xa và a b i là ph ng th c ph bi n :ằ đườ đ ộ ươ ứ ổ ế ở A. Thực vật thụ phấn chéo B. Động vật bậc thấp C. Thực vật tự thụ phấn D. Bò sát Câu 35 (1 i m)để Có m y nh n xét úng trong s 4 nh n xét d i ây v các s ki n x y ra trong giai o n ti n hóa hóaấ ậ đ ố ậ ướ đ ề ự ệ ả đ ạ ế h c?ọ 1. Trong khí quy n nguyên th y c a qu t ch a có oxi và nit .ể ủ ủ ả đấ ư ơ 2. Do tác ng c a các ngu n n ng l ng t nhiên mà t các ch t vô c hình thành nên nh ng h pđộ ủ ồ ă ượ ự ừ ấ ơ ữ ợ ch t h u c n gi n n ph c t p nh axit amin, nuclêotit.ấ ữ ơ đơ ả đế ứ ạ ư 3. Quá trình hình thành các ch t h u c b ng con ng hóa h c m i ch là gi thuy t ch a cấ ữ ơ ằ đườ ọ ớ ỉ ả ế ư đượ ch ng minh b ng th c nghi m.ứ ằ ự ệ 4. Các h p ch t h u c càng ph c t p s càng n ng, theo các c n m a kéo dài hàng ngàn n m th iợ ấ ữ ơ ứ ạ ẽ ặ ơ ư ă ờ k ó mà r i xu ng bi nỳ đ ơ ố ể A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 36 (1 i m)để M t nhi m s c th c a c p nhi m s c th t ng ng s 2 chu t mang t bi n m t o n, còn m t chi cộ ễ ắ ể ủ ặ ễ ắ ể ươ đồ ố ở ộ độ ế ấ đ ạ ộ ế c a c p nhi m s c th s 3 mang o o n. Gi s quá trình gi m phân di n ra bình th ng và không cóủ ặ ễ ắ ể ố đả đ ạ ả ử ả ễ ườ trao i chéo x y ra thì t l lo i tinh trùngđổ ả ỷ ệ ạ mang c hai t bi n c u trúc nhi m s c th trên là baoả độ ế ấ ễ ắ ể nhiêu? A. 1/2 B. 1/8 C. 1/4 D. không có Câu 37 (1 i m)để Nh n xét nào trong s 4 nh n xét d i ây v nh ng tính ch t c b n c a qu n xã sinh v t là úng?ậ ố ậ ướ đ ề ữ ấ ơ ả ủ ầ ậ đ 1. M i qu n xã có m t vài qu n th u thỗ ầ ộ ầ ể ư ế 2. M i qu n xã có m t qu n th c tr ngỗ ầ ộ ầ ể đặ ư 3. Các qu n xã có a d ng khác nhauầ độ đ ạ 4. Các qu n xã sinh v t B c c c a d ng h n vùng nhi t iầ ậ ở ắ ự đ ạ ơ ở ệ đớ A. 1,2 B. 1,2,3 C. 2,3 D. 1,2,3,4 Câu 38 (1 i m)để M t ng i àn ông da có v y s ng l y m t ng i ph n bình th ng, sinh c b n cô con gái u bộ ườ đ ẩ ừ ấ ộ ườ ụ ữ ườ đượ ố đề ị b nh da có v y s ng và ba c u con trai da bình th ng. Các con trai h u l y v da bình th ng và cácệ ẩ ừ ậ ườ ọ đề ấ ợ ườ cháu n i u có da bình th ng. M t trong s các cô con gái c a h l y ch ng có da bình th ng và sinhộ đề ườ ộ ố ủ ọ ấ ồ ườ c n m cháu ngo i, trong ó hai cháu gái da có v y, m t cháu gái da bình th ng, m t cháu trai da cóđượ ă ạ đ ẩ ộ ườ ộ v y và m t cháu trai da bình th ng. B nh da có v y s ng di truy n theo quy lu t nàoẩ ộ ườ ệ ẩ ừ ề ậ A. gen trội liên kết Y quy định B. gen lặn liên kết X quy định C. gen trội trên nhiễm sắc thể thường quy định D.gen trội liên kết X quy địn Câu 39 (1 i m)để Phát bi u nào sau ây là úng i v i tháp sinh thái?ể đ đ đố ớ A. Tháp năng lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ B. Tháp số lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ. C. Tháp sinh khối luôn có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ [...]... củ, quả? A Dị bội thể B Đa bội thể C Chuyển đoạn NST D Đột biến gen THI THỬ CÙNG CHUYÊN KHTN HÀ NỘI Đề chính thức ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC - ĐỀ SỐ 02 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian đọc đề) Câu 1 (1 điểm) Theo Đacuyn, loại biến dị có vai trò làm biến đổi quần thể trong quá trình tiến hóa là… A.biến dị cá thể hay loại biến dị xuất hiện lẻ tẻ ở một số cá thể trong quá trình sinh sản B.biến... với quần xã trẻ hoặc suy thoái Hết THI THỬ CÙNG CHUYÊN KHTN HÀ NỘI Đề chính thức ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC - ĐỀ SỐ 03 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian đọc đề) Câu 1 (1 điểm) Chọn các cặp thuật ngữ để hoàn ch ỉnh phát biểu dưới đây: Khi lai cây đậu hà lan thân cao thuần chủng với cây thân thấp thuần chủng, ta thu được toàn bộ các cây……… và 3/4 số cây……….có thân cao A F1, F2... tổ hợp Câu 2 (1 điểm) Câu nào dưới đây mô tả không đúng về mối quan hệ giữa vật kí sinh và sinh vật bị kí sinh? A.Vật kí sinh sinh sản nhanh hơn vật bị kí sinh B.Vật kí sinh thường giết chết vật bị kí sinh C.Vật kí sinh thường chỉ làm yếu vật bị kí sinh D.Vật kí sinh thường có kích thước nhỏ hơn kích thước của vật bị kí sinh Câu 3 (1 điểm) Lặp đoạn gen là một cơ chế tiến hóa quan trọng Kết quả là có... dùng răng để đe dọa nhau D.chúng là loài chủ yếu ăn thực vật Câu 25 (1 điểm) Thể song nhị bội (hoặc song lưỡng bội) là A.Cơ thể lai chứa bộ NST của loài đã được tứ bội hoá B.Cơ thể lai chứa bộ NST lưỡng bội của hai loài khác nhau C.Cơ thể lai chứa bộ NST gồm hai bộ NST đơn bội của hai loài khác nhau D.Cây đơn bội được tạo ra bằng nuôi cấy hạt phấn Câu 26 (1 điểm) Nhiều loài muỗi sau nhiều lần tiếp... bội không sinh sản hữu tính B.Các dạng tam bội chuyển sang dạng sinh sản vô tính C.Các cây tam bôi có sự rối loạn phân ly nhiễm sắc thể ở giảm phân nên giao tử không thụ tinh được D.Chúng được tạo thành từ một loài lưỡng bội và một loài đơn bội Câu 9 (1 điểm) Nếu các NST tiếp hợp nhau từng đôi một và phân ly bình thường trong giảm phân thì thể ba nhiễm Aaa sẽ sinh ra các loại giao tử dị bội (có n +... điểm) Nhận xét nào trong số các nhận xét dưới đây là đúng? A.Trong chuỗi thức ăn, nhóm sinh vật ở càng xa sinh vật sản xuất thì thường có sinh khối càng nhỏ B.Trong chuỗi thức ăn, nhóm sinh vật càng xa sinh vật sản xuất thì có sinh khối càng lớn C.Vị trí của sinh vật trong chuỗi thức ăn không liên quan tới sinh khối của sinh vật ... làm phát sinh đột biến kháng thuốc B.muỗi, do tiếp xúc nhiều lần với thuốc diệt nên biết cách tránh thuốc C.khi tiếp xúc với thuốc, những cá thể nào có sẵn gen giúp chúng chịu đựng được với DDT sẽ sống sót và sinh sản D.thuốc DDT làm phát sinh nhiều biến dị tổ hợp kháng thuốc Câu 27 (1 điểm) Ổ sinh thái là A.nơi ở của sinh vật B.không gian sống, trong đó sinh vật chịu tác động của mọi nhân tố sinh thái... tổng số giao tử B.1/2 tổng số giao tử C.1/4 tổng số giao tử D.Toàn bộ giao tử là lưỡng bội Câu 10 (1 điểm) Nhiều ngón (một tính trạng ít gặp dẫn đến thêm ngón tay, ngón chân) và lưõi uốn cong là những tính trạng trội phân ly độc lập và không liên kết giới tính ở người Một người đàn ông có nhiều ngón nhưng bố ông không bị, lấy người vợ không bị tật này Cả hai vợ chồng đều lưỡi cong nhưng bố họ đều không... thường không giao phối với nhau nữa Để khẳng định chúng đã phân hoá thành các loài mới, cần phải làm gì? A Chúng không giao phối đủ chứng tỏ chúng đã là hai loài mới B Làm tiểu bản bộ NST Nếu các bộ NST khác nhau thì đó là hai loài mới C Chúng phân bố ở hai khu vực địa lý khác nhau; điều đó đủ để kết luận đó là hai loài mới D Cho giao phối cưỡng bức Nếu không giao phối hoặc giao phối được nhưng sinh con... cho sinh vật sinh trưởng và phát triển 2 Nguyên phân là quá trình phân bào giúp thay thế các tế bào già hoặc bị thoái hoá trong cơ thể sống 3 Nguyên phân là cơ sở của sự sinh sản vô tính và sinh dưỡng 4 Nguyên phân là quá trình phân bào quyết định sự sinh sản hữu tính A.4 B.2 C.1 D.3 Câu 8 (1 điểm) Những cây trồng tam bội như nho, dưa hấu… không có hạt là do: A.Chúng có nguồn gốc từ các dạng lưỡng bội . Dị bội thể B. Đa bội thể C. Chuyển đoạn NST D. Đột biến gen THI TH CÙNG CHUYÊN KHTN HÀ N IỬ Ộ chính th cĐề ứ THI TH MÔN SINH H C - S 02ĐỀ Ử Ọ ĐỀ Ố Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian. THI TH CÙNG CHUYÊN KHTN HÀ N IỬ Ộ chính th cĐề ứ THI TH MÔN SINH H C - S 01ĐỀ Ử Ọ ĐỀ Ố Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian đọc đề) Câu 1 (1 i m)để m t loài. kí sinh và sinh v t b kí sinh? ướ đ ả đ ề ố ệ ữ ậ ậ ị A.Vật kí sinh sinh sản nhanh hơn vật bị kí sinh B.Vật kí sinh thường giết chết vật bị kí sinh C.Vật kí sinh thường chỉ làm yếu vật bị kí sinh D.Vật
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học 2015, bộ đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học 2015,