bộ đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý 2015

98 350 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2015, 03:20

HI TH CÙNG CHUYÊN KHTN HÀ N IỬ Ộ chính th cĐề ứ THI TH MÔN V T LÝ - S 01ĐỀ Ử Ậ ĐỀ Ố Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian đọc đề) Câu 1 (1 i m)để Trong dao ng i u hòa:độ đ ề A. Vận tốc sớm pha p/2 so với li độ B. Gia tốc đồng pha với li độ C. Gia tốc trễ pha p/2 so với vận tốc D. Cả ba đáp án trên đều sai. Câu 2 (1 i m)để Tìm k t lu n sai khi nói v dao ng i u hoà c a m t ch t i m trên m t o n th ng nào ó.ế ậ ề độ đ ề ủ ộ ấ đ ể ộ đ ạ ẳ đ A. Tốc độ của vật giảm dần khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra phía biên. B. Lực hồi phục (hợp lực tác dụng vào vật) có độ lớn tăng dần khi tốc độ của vật giảm dần. C. Trong mỗi chu kỳ dao động thì thời gian tốc độ của vật giảm dần bằng một nửa chu kỳ dao động. D. Trong một chu kỳ dao động có 2 lần động năng bằng một nửa cơ năng dao động. Câu 3 (1 i m)để M t ch t i m dao ng i u hoà d c tr c Ox quanh VTCB O v i biên A và chu kì T. Trong kho ngộ ấ đ ể độ đ ề ọ ụ ớ độ ả th i gian T/4 quãng ng l n nh t mà ch t i m có th i c là:ờ đườ ớ ấ ấ đ ể ể đ đượ A. A B. A C. A D. 1,5A Câu 4 (1 i m)để Ch t i m chuy n ng trên ng th ng Ox. Ph ng trình chuy n ng c a ch t i mấ đ ể ể độ đườ ẳ ươ ể độ ủ ấ đ ể là: cm (t: tính b ng s). Vào th i i m tằ ờ đ ể 1 v t i qua v trí có to 5 cm và theoậ đ ị ạ độ chi u âm c a tr c to thì n th i i mề ủ ụ ạ độ đế ờ đ ể s sau ó v t s :đ ậ ẽ A. Đến vị trí biên. B. Qua vị trí cân bằng. C. Qua vị trí có li độ cm. D. Qua vị trí có li độ - 5 cm. Câu 5 (1 i m)để Câu 6 (1 i m)để D ng c o kh i l ng trong m t con t u v tr có c u t o g m m t chi c gh có kh i l ng m c g nụ ụ đ ố ượ ộ ầ ũ ụ ấ ạ ồ ộ ế ế ố ượ đượ ắ vào u c a m t chi c lò xo có c ng k = 480 N/m. o kh i l ng c a nhà du hành thì nhà du hànhđầ ủ ộ ế độ ứ Để đ ố ượ ủ ph i ng i vào gh r i cho chi c gh dao ng, dùng ng h b m giây o chu k dao ng ó. Chu kả ồ ế ồ ế ế độ đồ ồ ấ để đ ỳ độ đ ỳ dao ng o c c a gh khi không có ng i là Tđộ đ đượ ủ ế ườ 0 = 1,0 s còn khi có nhà du hành là T = 2,5s. L y piấ 2 = 10. Kh i l ng nhà du hành:ố ượ A. 75 kg B. 63 kg C. 12 kg D. 27 kg. Câu 7 (1 i m)để Treo m t v t m vào u c a m t chi c lò xo thì v t m dao ng v i chu k 4 s. C t lò xo thành hai ph nộ ậ đầ ủ ộ ế ậ độ ớ ỳ ắ ầ b ng nhau r i ghép chúng song song v i nhau sau ó m i treo v t m. Chu k dao ng c a v t m là:ằ ồ ớ đ ớ ậ ỳ độ ủ ậ A. 1 s B. 2 s C. 8 s. D. s. Câu 8 (1 i m)để Ngo i l c tu n hoàn có t n s f tác d ng vào m t h dao ng có t n s riêng fạ ự ầ ầ ố ụ ộ ệ độ ầ ố 0 (f < f 0 ). Phát bi u nào sauể ây là úng khi ã có dao ng n nh?đ đ đ độ ổ đị A. Tần số dao động của hệ có giá trị nằm trong khoảng từ f đến f 0 . B. Chu kỳ dao động của hệ nhỏ hơn chu kỳ dao động riêng C. Biên độ dao động của hệ chỉ phụ thuộc vào tần số f, không phụ thuộc biên độ của ngoại lực. D. Với cùng biên độ của ngoại lực và f 1 < f 2 < f 0 thì khi f = f 1 biên độ dao động của hệ sẽ nhỏ hơn khi f = f 2 . Câu 9 (1 i m)để Khi a m t con l c n t xích o n a c c (l nh i và gia t c tr ng tr ng t ng lên) thì chu k daođư ộ ắ đơ ừ đạ đế đị ự ạ đ ố ọ ườ ă ỳ ng c a con l c n s :độ ủ ắ đơ ẽ A. Tăng lên. B. Giảm đi C. Tăng lên khi g tăng theo tỉ lệ lớn hơn tỉ lệ giảm nhiệt độ và ngược lại. D. Giảm đi khi g tăng theo tỉ lệ lớn hơn tỉ lệ giảm nhiệt độ và ngược lại. Câu 10 (1 i m)để M t v t ch u ng th i hai tác nhân kích thích dao ng v i các dao ng riêng ph n mà hai tác d ng yộ ậ ị đồ ờ độ ớ độ ầ ụ ấ gây ra c l p có ph ng trình làđộ ậ ươ cm và cm. Dao ng t ngđộ ổ h p mà v t này th c hi n là dao ng:ợ ậ ự ệ độ A. điều hoà với biên độ bằng 7 cm. B. điều hoà với biên độ bằng 7,73 cm B. điều hoà với biên độ bằng 4,36 cm. D. không điều hoà. Câu 11 (1 i m)để Hai i m M và N trên cùng m t ph ng truy n c a m t sóng có b c sóng l dao ng vuông pha v iđ ể ộ ươ ề ủ ộ ướ độ ớ nhau, trong kho ng gi a hai i m M và N còn có m t và ch m t i m P dao ng vuông pha v i M. K tả ữ đ ể ộ ỉ ộ đ ể độ ớ ế lu n nào sau ây sai?ậ đ A. MP = /4. B. P dao động đồng pha với N. C. MN = 3 /4. D. Trong khoảng giữa M và N có một và chỉ một điểm dao động ngược pha với M. Câu 12 (1 i m)để M t s i dây th ng có sóng ngang truy n qua. Vào m t th i i m nào ó, hình nh ch p c c a m t s iộ ợ ẳ ề ộ ờ đ ể đ ả ụ đượ ủ ộ ợ dây và h ng di chuy n c a m t i m M trên dây c bi u di n trên hình v . H ng di chuy n c aướ ể ủ ộ đ ể đượ ể ễ ẽ ướ ể ủ i m N s là h ng nào?đ ể ẽ ướ A. Hướng (A) B. Hướng (B) C. Hướng (C) D. Hướng (D) Câu 13 (1 i m)để o n dây AB có chi u dài 72 cm ang có sóng d ng n nh mà hình nh c a s i dây sau m t s l n ch pĐ ạ ề đ ừ ổ đị ả ủ ợ ộ ố ầ ụ nh c cho trên hình v .ả đượ ẽ Kh ng nh nào sau ây là ch c ch n úng?ẳ đị đ ắ ắ đ A. Biên độ dao động của điểm M và N bằng nhau. B. Điểm M và N dao động đồng pha. C. Điểm N dang di chuyển với tốc độ khác không. D. Cả ba kết luận trên đều chắc chắn đúng. Câu 14 (1 i m)để S i dây AB có chi u dài 90 cm trong hình d i ây ang có sóng d ng v i t n s b ng 120 Hz.ợ ề ướ đ đ ừ ớ ầ ố ằ K t lu n nào sau ây úng?ế ậ đ đ A. Bước sóng: = 30 cm. B. Vận tốc truyền sóng: v = 36 m/s. C. Khi thay đổi tần số rung và giữ nguyên lực căng dây thì tần số nhỏ nhất có thể tạo sóng dừng trên này là 20 Hz. D. Cả ba kết luận trên đều đúng. Câu 15 (1 i m)để Dùng m t máy phát tín hi u hình sin có t n s c t n s c a âm thanh và thay i c t n s (Máy phátộ ệ ầ ố ỡ ầ ố ủ đổ đượ ầ ố âm t n - MPAT) phát tín hi u ra m t chi c loa. Gi nguyên công su t phát và t ng d n t n s c a âmầ ệ ộ ế ữ ấ ă ầ ầ ố ủ thanh mà máy phát ra t t n s 50 Hz n kho ng 20 kHz. C m giác nghe c a tai chúng ta (nh ng ng iừ ầ ố đế ả ả ủ ữ ườ bình th ng) s th y âm:ườ ẽ ấ A. to dần. B. có độ to nhỏ không đổi. C. nhỏ dần. D. to dần rồi lại nhỏ dần. Câu 16 (1 i m)để Trên m t n c có hai m i nh n dao ng t o thành hai ngu n sóng cùng t n s nh ng ng c pha nhau.ặ ướ ũ ọ độ ạ ồ ầ ố ư ượ Sóng lan truy n trên m t n c v i b c sóngề ặ ướ ớ ướ = 2 cm. Hai i m M và N n m trên m t n c và cách haiđ ể ằ ặ ướ ngu n trên nh ng kho ng b ng M(12cm,16cm) và N(12cm,15cm). Sau khi ã n nh:ồ ữ ả ằ đ ổ đị A. Điểm M và N nằm trên hai gợn lồi liên tiếp B. Điểm M và N nằm trên hai gợn lõm liên tiếp. C. Điểm M nằm trên gợn lồi, N nằm trên gợn lõm. D. Điểm M nằm trên gợn lõm, N nằm trên gợn lồi. Câu 17 (1 i m)để M t èn neon s c b t sáng n u hi u i n th trên hai u èn có l n l n h n hay b ng 141V. Khiộ đ ẽ đượ ậ ế ệ đ ệ ế đầ đ độ ớ ớ ơ ằ èn này c m c vào m t hi u i n th xoay chi u u = 200sin100đ đượ ắ ộ ệ đ ệ ế ề t (V) thì trong m t th i gian dài,ộ ờ đủ có bao nhiêu ph n tr m th i gian èn phát sáng?ầ ă ờ đ A. 12,5% B. 25% C. 50% D. 75% Câu 18 (1 i m)để Khi t m t hi u i n th xoay chi uđặ ộ ệ đ ệ ế ề u = 220sin (100 t+ /3) V vào hai u c a m t máy b m n cđầ ủ ộ ơ ướ thì c ng dòng i n qua máy b m có bi u th cườ độ đ ệ ơ ể ứ i = cos (100 t) A. Công su t tiêu th i n c a máyấ ụ đ ệ ủ b m này làơ : A. 220 W. B. 110 W C. 191 W. D. 440W. Câu 19 (1 i m)để M t m ch i n không phân nhánh g m m t cu n thu n c m L, m t t i n C và m t bi n tr R c m cộ ạ đ ệ ồ ộ ộ ầ ả ộ ụ đ ệ ộ ế ở đượ ắ vào m t hi u i n th xoay chi u u = 220ộ ệ đ ệ ế ề sin 100p t (V). H i khi thay i giá tr c a R thì hi u i n thỏ đổ ị ủ ệ đ ệ ế trên R thay i theo th nào sau?đổ đồ ị A. A B. B C. C D. D Câu 20 (1 i m)để M t m ch i n không phân nhánh RLC c m c vào m t hi u i n th xoay chi u ộ ạ đ ệ đượ ắ ộ ệ đ ệ ế ề v iớ không i nh ngđổ ư thay i c. Công su t tiêu th c a m ch i n s có cùng giá tr là P nào ó n uđổ đượ ấ ụ ủ ạ đ ệ ẽ ị đ ế t n s gócầ ố b ngằ ho c b ngặ ằ . Ta có quan h :ệ A. = 1/ B. = 2/ C. = 1/(LC) D. duy nhất khi . Câu 21 (1 i m)để M t m ch i n xoay chi u không phân nhánh g m m t cu n dây có h s t c m L, i n tr thu n R vàộ ạ đ ệ ề ồ ộ ộ ệ ố ự ả đ ệ ở ầ m t t i n C có i n dung thay i c. t vào hai u m ch m t hi u i n th xoay chi u xác nhộ ụ đ ệ đ ệ đổ đượ Đặ đầ ạ ộ ệ đ ệ ế ề đị (v i Uớ 0 và không i). K t lu n nào sau âyđổ ế ậ đ sai v hi n t ng thu c khi thay i C?ề ệ ượ đượ đổ A. Giá trị cực đại của hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ C đạt được nhỏ hơn hoặc bằng giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế trên hai đầu mạch điện. B. Đến giá trị mà hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại thì mạch điện có tính dung kháng. C. Với giá trị của C làm cho công suất tiêu thụ trên cuộn dây đạt cực đại thì dòng điện trong mạch sẽ cùng pha so với hiệu điện thế trên hai đầu mạch điện. D. Khi xảy ra cộng hưởng thì hiệu điện thế trên tụ điện sẽ vuông pha so với hiệu điện thế trên hai đầu mạch điện. Câu 22 (1 i m)để M ch i n AB là m ch i n xoay chi u g m ba ph n t L-R-C m c n i ti p theo th t ó. Cu n c mạ đ ệ ạ đ ệ ề ồ ầ ử ắ ố ế ứ ự đ ộ ả thu n c m L n i gi a hai i m A-M, i n tr R n i gi a hai i m M-N, t i n C n i gi a hai i m N vàầ ả ố ữ đ ể đ ệ ở ố ữ đ ể ụ đ ệ ố ữ đ ể B. Tìm k t lu nế ậ không ch c ch n úng trong các k t lu n sau:ắ ắ đ ế ậ A. u AN sớm pha so với u MB . B. u MN sớm pha so với u NB . C. u AM sớm pha so với u AN . D. u AN vuông pha so với u MB khi mạch là cộng hưởng Câu 23 (1 i m)để M t máy bi n th lý t ng có 40 vòng cu n s c p và 80 vòng cu n th c p. N u ngu n cung c p choộ ế ế ưở ở ộ ơ ấ ở ộ ứ ấ ế ồ ấ cu n s c p là 20W thì công su t trên cu n th c p s là:ộ ơ ấ ấ ộ ứ ấ ẽ A. 10 W B. 20 W C. 80 W D. 160 W Câu 24 (1 i m)để A. L=0,4/ H B. L=0,6/ H C. L=1/ H D. L=0,5/ H Câu 25 (1 i m)để i u nào sau ây làĐ ề đ sai khi nói v ng c không ng b ba pha?ề độ ơ đồ ộ A. Không thể thay đổi chiều quay của động cơ chỉ bằng việc đảo vị trí ba pha đưa vào ba cuộn dây trên Stato B. Việc đưa đồng thời ba pha của dòng điện xoay chiều ba pha vào ba cuộn dây trên Stato là để tạo ra từ trường quay với tần số quay bằng tần số của dòng điện xoay chiều đưa vào C. Động cơ hoạt động dựa trên nguyên tắc của hiện tượng cảm ứng điện từ D. Vận tốc góc khi đã ổn định của khung dây luôn nhỏ hơn vận tốc góc của từ trường quay Câu 26 (1 i m)để M t khung dây g m có 100 vòng dây, m i vòng có di n tích S = 200 cmộ ồ ỗ ệ 2 c cho quay u v i t c đượ đề ớ ố độ 15 vòng/s trong m t t tr ng u. T thông c c i qua m i m t vòng dây c a khung khi khung quay làộ ừ ườ đề ừ ự đạ ỗ ộ ủ 2 mWb. Su t i n ng hi u d ng xu t hi n trên hai u khung dây b ng:ấ đ ệ độ ệ ụ ấ ệ đầ ằ A. 18,8 V. B. 13,3 V C. 188 mV D. 2,12 V. Câu 27 (1 i m)để Hi u i n th trên t i n và c ng dòng i n trong m ch i n c a khung dao ng LC có bi u th cệ đ ệ ế ụ đ ệ ườ độ đ ệ ạ đ ệ ủ độ ể ứ t ng ng là:ươ ứ và . H s t c m L và i n dung c a t i nệ ố ự ả đ ệ ủ ụ đệ trong khung: A. L = 0,5 mH và C = 2 nF. B. L = 5 mH và C = 0,2 nF C. L = 2 mH và C = 0,5 nF D. L = 0,5 mH và C = 2 mF. Câu 28 (1 i m)để Khi có dao ng i n t v i chu k bi n thiên n ng l ng i n tr ng trong t i n là T c a m ch daođộ đ ệ ừ ớ ỳ ế ă ượ đ ệ ườ ụ đệ ủ ạ ng LC thì c ng dòng i n c c i ch y qua cu n c m b ng Iđộ ườ độ đ ệ ự đạ ạ ộ ả ằ 0 . i n tích c c i trên m t b n c cĐ ệ ự đạ ộ ả ự c a t i n có giá tr là:ủ ụ đệ ị A. B. C. D. Câu 29 (1 i m)để K t lu n nào sau ây sai khi nói n c i m c a sóng i n t :ế ậ đ đế đặ đ ể ủ đ ệ ừ A. Là một sóng ngang với cả hai thành phần điện trường và từ trường, đồng thời hai thành phần điện trường và từ trường biến thiên đồng pha với nhau. B. Sóng dài trong dải sóng vô tuyến điện từ truyền tốt được trong nước và có tốc độ truyền bằng tốc độ của ánh sáng nhìn thấy được trong nước. C. Có tốc độ lớn nhất khi truyền trong chân không, bằng tốc độ ánh sáng. D. Có tần số không thay đổi khi truyền từ không khí vào trong nước Câu 30 (1 i m)để i n tr ng xoáy không có tính ch t nào sau ây?Đ ệ ườ ấ đ A. Có các đường sức là các đường cong khép kín. B. Sinh công không phụ thuộc đường đi mà chỉ phụ thuộc điểm đầu điểm cuối C. Xuất hiện khi có một điện tích dao động điều hoà. D. Phải tồn tại đồng thời với một từ trường biến thiên. Câu 31 (1 i m)để Trong m t chi c radio t ch , ng i ta ã m c m t m ch dao ng thu c sóng FM (có t n sộ ế ự ế ườ đ ắ ộ ạ độ để đượ ầ ố kho ng t 88 MHz n 108 MHz). Radio ang c i u ch nh thu c sóng có có b c sóngả ừ đế đ đượ đ ề ỉ để đượ ướ thì ng i ch t o li n có nhu c u nghe sang ài phát thanh phát d i sóng ng n khác. Ng i này dùng thêmườ ế ạ ề ầ đ ở ả ắ ườ m t t i n xoay có i n dung bi n thiên t 1,98 nF n 7,98 nF ghép vào v i t i n s n có c a m ch r iộ ụ đ ệ đ ệ ế ừ đế ớ ụ đ ệ ẵ ủ ạ ồ xoay t dò sóng. Các sóng mà anh ta dò c có b c sóng n m trong kho ng t 30,0 m n 60,0 m.ụ để đượ ướ ằ ả ừ đế H i giá tr i n dung Cỏ ị đ ệ 0 c a t s n có thu c sóng lủ ụ ẵ để đượ 0 và giá tr c a lị ủ 0 b ng bao nhiêu?ằ A. C 0 = 4,02 nF và = 44,8 m B. C 0 = 20,0 pF và = 3,00 m. C. C 0 = 2,37 mF và = 1,73 m. D. C 0 = 3,93 nF và = 20,1 m. Câu 32 (1 i m)để M t m ch dao ng i n t LC g m m t t C = 1 nF m c v i m t cu n dây nh có t c m b ng L =ộ ạ độ đ ệ ừ ồ ộ ụ ắ ớ ộ ộ ỏ độ ự ả ằ 10 mH Do có i n tr trên dây n i và cu n c m v i giá tr t ng c ng b ng r = 0,2 W nên dao ng i n tđ ệ ở ố ộ ả ớ ị ổ ộ ằ độ đ ệ ừ c a m ch là t t d n. duy trì dao ng c a m ch v i biên c a hi u i n th không i b ng Uủ ạ ắ ầ Để độ ủ ạ ớ độ ủ ệ đ ệ ế đổ ằ 0 = 0,4 V thì ng i ta ph i c p n ng l ng cho m ch v i công su t trung bình P b ng bao nhiêu? Bi t r ng i nườ ả ấ ă ượ ạ ớ ấ ằ ế ằ đ ệ tr r không làm thay i áng k n t n s dao ng c a m ch.ở đổ đ ể đế ầ ố độ ủ ạ A. B. C. D. Câu 33 (1 i m)để Tìm k t lu n úng?ế ậ đ A. Những màng bong bóng xà phòng có màu sắc sặc sỡ thể hiện một hiện tượng chính là hiện tượng tán sắc ánh sáng. B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định, không bị lệch đường và không bị tán sắc khi đi qua lăng kín C. Tổng hợp bảy màu sắc đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím ta được ánh sáng trắng D. Khi đi qua cùng một lăng kính, góc lệch cực tiểu của tia sáng vàng lớn hơn góc lệch cực tiểu của tia sáng đỏ. Câu 34 (1 i m)để Hi n t ng gì x y ra v i t n s và b c sóng c a sóng i n t i t không khí vào trong th y tinh?ệ ượ ả ớ ầ ố ướ ủ đ ệ ừ đ ừ ủ A. Tần số giảm và bước sóng tăng. B. Tần số tăng và bước sóng giảm. C. Tần số không đổi và bước sóng tăng D. Tần số không đổi và bước sóng giảm Câu 35 (1 i m)để Hai khe Y-Âng cách nhau 0,5 mm c chi u sáng b i m t b c x n s c b c sóngđượ ế ở ộ ứ ạ đơ ắ ướ . Trên màn tđặ cách hai khe trên 1 m thu c m t h vân giao thoa i x ng. V trí c a hai vân t i th 3 hai phía c ađượ ộ ệ đố ứ ị ủ ố ứ ở ủ vân trung tâm cách nhau m t kho ng b ng 7,0mm. Màu s c và b c sóng t ng ng c a b c x n s cộ ả ằ ắ ướ ươ ứ ủ ứ ạ đơ ắ này là: A. màu đỏ, B. màu lục, C. màu đỏ, D. màu lục, Câu 36 (1 i m)để Máy quang ph :ổ A. có ống chuẩn trực đóng vai trò làm ống hướng ánh sáng vuông góc với mặt lăng kính. B. có lăng kính đóng vai trò làm bộ phận giao thoa ánh sáng tạo ra các màu sắc khác nhau. C. có vai trò phân tích các thành phần cấu tạo của một nguồn sáng. D. dùng để nhận biết các thành phần màu của một chùm sáng chiếu đến Câu 37 (1 i m)để Tìm nh n nh úng v quang ph c a các lo i ngu n sángậ đị đ ề ổ ủ ạ ồ A. Không thể dùng quang phổ liên tục để nhận biết được thành phần cấu tạo nhưng có thể thu nhận được nhiệt độ của nguồn sáng [...]... 1,20s; 1,26s; 1,16s Kết quả của phép đo chu kỳ viết như thế nào là hợp lý nhất? A T = 1,20,048 (s) B T = 1,200,05 (s) C T = 1,20 0,06 (s) D T = 1,20,04 (s) THI THỬ CÙNG CHUYÊN KHTN HÀ NỘI Đề chính thức ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 02 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian đọc đề) Câu 1 (1 điểm) Phương trình dao động của một vật là Biên độ, tần số, pha ban đầu lần lượt là A 10cm, 5Hz, cm (với... mm THI THỬ CÙNG CHUYÊN KHTN HÀ NỘI Đề chính thức ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 03 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian đọc đề) Câu 1 (1 điểm) Dưới tác dụng của bức xạ g, hạt nhân có thể tách thành hai hạt và một hạt nơtrôn Biết khối lượng của các hạt nhân lần lượt là mBe = 9,0112 u, mHe = 4,0015 u, mn = 1,0087 u và 1 u = 931 MeV/c2 Để phản ứng trên xảy ra thì bức xạ g phải có tần số tối thi u... vào A nguồn sóng B bản chất của môi trường C mật độ vật chất của môi trường D nhiệt độ của môi trường truyền sóng Câu 6 (1 điểm) Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã A làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động B tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với tần số bất kỳ vào vật dao động C tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần... mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử X và Y mắc nối tiếp nhau người dùng một thi t bị để hiển thị đồ thị sự phụ thuộc các hiệu điện thế uX trên phần tử X và hiệu điện thế uY trên phần tử Y theo thời gian Hình ảnh sau là ảnh chụp từ màn hình hiển thị của thi t b ị đó Nhận xét nào sau đây về sự lệch pha giữa uX và uY là hợp lý nhất? A uX sớm pha B uX trễ pha so với uY so với uY C uX sớm pha D uX trễ... không đổi, biến thi n Điều chỉnh giá trị của để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại Khi đó Gọi M là điểm nối giữa L và C Hệ số công suất của đoạn mạch AM là: A B C D Câu 9 (1 điểm) Một con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng có khối lượng m = 0,3 kg dao động điều hòa với gốc thế năng tại vị trí cân bằng và cơ năng bằng 24 mJ Biết tại thời điểm t vật chuyển động với tốc độ và lúc đó gia tốc có độ... 1/2 giá trị cực đại Câu 22 (1 điểm) Chọn câu sai: Khi truyền từ không khí vào nước thì A bước sóng của sóng âm và của ánh sáng đều giảm B tần số và chu kỳ của sóng âm và sóng ánh sáng đều không đổi C tốc độ của sóng âm tăng còn tốc độ của ánh sáng thì giảm D sóng âm và ánh sáng đều bị phản xạ tại mặt phân cách giữa không khí và nước Câu 23 (1 điểm) Dòng điện xoay chiều có tần số góc qua đoạn mạch gồm... động tắt dần, nếu lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh B Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thi n điều hòa C Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian D Trong dao động tắt dần, năng lượng của dao động giảm dần theo thời gian Câu 50 (1 điểm) Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây với chu kì T, biên độ A Ở thời điểm t0 , ly độ các phần tử tại B và C... nặng có khối lượng m = 0,3 kg dao động điều hòa với gốc thế năng tại vị trí cân bằng và cơ năng bằng 24 mJ Biết tại thời điểm t vật chuyển động với tốc độ và lúc đó gia tốc có độ lớn 400 cm/s2 Gia tốc của vật khi vật ở li độ cực tiểu là A 8 m/s2 B -8 m/s2 C 0 D 800 m/s2 Câu 10 (1 điểm) cm/s Cho proton có động năng Wđ = 1,46 MeV bắn vào hạt nhân đứng yên sinh ra hai hạt năng Biết khối lượng của các hạt... chât iêm co tôc ô 62,8 cm/s Tôc ô cua đ ơ ă đ tri chât iêm ta i li ô 3 cm co gia tri gân b ng đđ ă A 41,54 cm/s B 54,39 cm/s C 108,77 cm/s D 68,75 cm/s Câu 16 (1 điểm) Một lò xo có độ cứng k = 80N/m, lần lượt treo hai quả cầu có khối lượng m1, m2 vào lò xo và kích thích cho chúng dao động thì thấy: trong cùng một khoảng thời gian vật m1 thực hiện được 10 dao động, trong khi m2 chỉ thực hiện được 5 dao... tự do là dao động có chu kì chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ mà không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài C Chu kì dao động là khoảng thời gian ngắn nhất mà vị trí của vật được lặp lại như cũ D Chu kì riêng của con lắc lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng của vật nặng Câu 22 (1 điểm) Mạch dao động LC ở đầu vào của một máy thu vô tuyến điện Khi điện dung của tụ điện là C=40nF thì mạch thu được sóng điện . chính th cĐề ứ THI TH MÔN V T LÝ - S 01ĐỀ Ử Ậ ĐỀ Ố Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian đọc đề) Câu 1 (1 i m)để Trong dao ng i u hòa:độ đ ề A. Vận tốc sớm pha p/2 so với li độ B. Gia tốc. ế ợ lý nh t?ấ A. T = 1,20,048 (s) B. T = 1,200,05 (s) C. T = 1,20 0,06 (s) D. T = 1,20,04 (s) THI TH CÙNG CHUYÊN KHTN HÀ N IỬ Ộ chính th c  THI TH MÔN V T LÝ - S 02ĐỀ Ử Ậ ĐỀ Ố Thời gian. ộ đ ạ ẳ đ A. Tốc độ của vật giảm dần khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra phía biên. B. Lực hồi phục (hợp lực tác dụng vào vật) có độ lớn tăng dần khi tốc độ của vật giảm dần. C. Trong mỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý 2015, bộ đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý 2015, bộ đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý 2015