Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý tỉnh Đồng Tháp năm 2015

84 225 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2017, 10:24

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT HỘI ĐỒNG BỘ MƠN ĐỒNG THÁP TỔ BỘ MƠN VẬT ĐỀ SỐ GV: Nguyễn Bá Tước – THPT Lấp Vò I ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Mơn thi: VẬT LÝ, khối A - A1 Thời gian: 90 phút, khơng kể thời gian giao đề Cho biết: số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích ngun tố e = 1,6.10-19 C; khối lượng electron me = 9,1.10-31 kg; tốc độ ánh sáng chân khơng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2 CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (từ câu đến câu 50) Câu 1: Đoạn mạch X chứa phần tử: Điện trở R, cuộn dây, tụ điện có điện dung C Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X thấy hệ số cơng suất mạch , tăng dần tần số dòng điện xoay chiều hệ số cơng suất tăng Hai phần tử đoạn mạch X là: A R cuộn dây khơng cảm B R L C L C D R C Câu 2: Li độ tốc độ vật động điều hòa liên hệ với theo biểu thức 103 x  105  v Trong x v tính theo đơn vị cm cm/s Lấy π2 = 10 Khi gia tốc vật 50 m/s2 tốc độ vật A 50π cm/s B cm/s C 100π cm/s D 50π cm/s Câu 3: Phát biểu sau khơng đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tia hồng ngoại tia tử ngoại có tác dụng nhiệt C Tia hồng ngoại tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy D Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ tia tử ngoại Câu 4: Hai âm có âm sắc khác chúng A khác chu kỳ sóng âm B khác đồ thị dao động âm C khác tần số D khác tần số biên độ họa âm Câu 5: Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,1/(H), tụ điện có điện dung C thay đổi được, R điện trở Đặt hai đầu mạch điện áp xoay chiều ổn định có f = 50Hz Giá trị C để mạch tiêu thụ cơng suất cực đại A 5.10-3/(F) B 2.10-3/(F) C 10-3/2 (F) D 10-3/(F) Câu 6: Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hồn Fn = F0cos10πt (N) xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ A 10 Hz B 5π Hz C 10π Hz D Hz Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,9 s biên độ cm trục Ox với O vị trí cân Khoảng thời gian ngắn để từ vị trí cm đến vị trí cân A 6,9601 s B 0,1215 s C 5,9315 s D 0,1035 s Câu 8: Một nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc, có cơng suất 1W, giây phát 2,5.1019 phơtơn Bức xạ nguồn phát xạ A hồng ngoại B màu đỏ C tử ngoại D màu tím Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo khoảng cách từ vân sáng thứ đến vân sáng thứ 10 hai phía vân trung tâm 8,4mm Khoảng cách hai khe I-âng 1mm, khoảng cách từ chứa hai khe tới quan sát 1,2m Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm A 0,40μm B 0,60μm C 0,50μm D 0,72μm TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 1/84 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Nguyễn Bá Tước – THPT Lấp Vò I 208 – Câu 10: Xét phản ứng: 232 90 Th → 82 Pb + x He + y 1 β Chất phóng xạ Th có chu kỳ bán rã T Sau thời gian t = 2T tỷ số số hạt và số ngun tử Th lại là: A B 12 C 18 D 12 Câu 11: Một lắc đơn gồm cầu khối lượng m1 = 0,5 kg, treo vào sợi dây khơng dãn, khối lượng khơng đáng kể, có chiều dài l = 1m Bỏ qua ma sát sức cản khơng khí Cho g = 10 m/s2 Một vật nhỏ có khối lượng m2 = 0,5 kg bay với vận tốc v2 = 10 m/s theo phương nằm ngang va chạm đàn hồi xun tâm vào cầu m1 nằm n vị trí cân Biên độ góc m1 sau va chạm A 600 B 450 C 370 D 300 Câu 12: Một vật thực dao động điều hồ Khi vật qua vị trí cân A độ lớn vận tốc lớn nhất, gia tốc B độ lớn gia tốc lớn nhất, vận tốc C vận tốc gia tốc vậtgiá trị lớn D vận tốc gia tốc vật Câu 13: Ăngten sử dụng mạch dao động LC1 lí tưởng thu sóng điện từ có bước sóng λ1 = 300m Nếu mắc thêm tụ điện C2 nối tiếp với tụ điện C1 ăngten thu sóng điện từ có bước sóng λ = 240m Nếu sử dụng tụ C2 bước sóng thu A 700m B 500m C 400m D 600m Câu 14: Đạt điện áp u = U cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nhỏ AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C; đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt 1  Để điện áp hiệu dụng LC hai đầu đoạn mạch AM khơng phụ thuộc vào R tần số góc ω   A B 21 C 21 D 2 Câu 15: Chiếu chùm sáng hẹp gồm xạ đơn sắc có bước sóng λ1 λ2 lên mặt thủy tinh có hai mặt song song, bề dày h, góc tới 600 Chiết suất thủy tinh ứng với xạ n1  2, n2  Hai xạ ló khỏi mặt hai điểm cách khoảng A h 3 0, B h(  0, 6) C h( 0,  ) D h(  ) 0, Câu 16: Cơng kim loại làm catốt A = 2,25 eV Giới hạn quang điện kim loại dùng làm catốt là: A 0,552.10 -6 m B 0,558.10 -6 m C 0,552.10 -6 m D 5,58.10 -6 m Câu 17: Con lắc đơn thực dao động điều hòa với chu kì s số dao động thực 24 là: A 3600 B 43200 C 6400 D 86400  Câu 18: Đồng vị Na 24 phóng xạ  với chu kì T = 15 giờ, tạo thành hạt nhân Mg Khi nghiên cứu mẫu chất người ta thấy thời điểm bắt đầu khảo sát tỉ số khối lượng Mg24 Na 24 0,25, sau thời gian ∆t tỉ số Khoảng thời gian ∆t băng TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 2/84 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Nguyễn Bá Tước – THPT Lấp Vò I A 4,83 B 49,83 C 54,66 D 45,00 Câu 19: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng m Vật vị trí cân bằng,  người ta truyền cho vận tốc hướng xuống sau thời gian s , vật dừng lại tức 10 thời lần đầu xo dãn 20 cm Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Biết vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo Biên độ dao động A cm B 20 cm C 15 cm D 10 cm Câu 20: Một khung dây dẫn dẹt hình tròn bán kính 1cm gồm 1000 vòng, quay với tốc độ 1500 (vòng/phút) quanh trục nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có cảm ứng từ 0,2 T có hướng vng góc với trục quay Suất điện động hiệu dụng khung dây xấp xỉ A V B V C V D V Câu 21: Chọn câu trả lởi khơng Tính chất sóng điện từ: A Truyền mơi trường vật chất, kể chân khơng B Sóng điện từ mang lượng Năng lượng sóng tỉ lệ với bước sóng    C Là sóng ngang Tại điểm phương truyền sóng, vectơ E  B  v theo thứ tự tạo thành diện thuận D Tốc độ truyền chân khơng tốc độ ánh sáng c = 3.108m/s Câu 22: Bộ phận khơng có sơ đồ khối máy phát vơ tuyến điện A Mạch biến điệu B Mạch khuếch đại C Mạch tách sóng D Anten Câu 23: Năng lượng liên kết hạt nhân A lượng tỏa nuclon liên kết với tạo thành hạt nhân B lượng liên kết electron hạt nhân ngun tử C lượng tồn phần hạt nhân tính trung bình số nuclon D tồn lượng ngun tử gồm động lượng nghỉ Câu 24: Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T vật cách đo thời gian dao động Ba lần đo cho kết thời gian dao động 2,01s; 2,12s; 1,99s Kết phép đo chu kỳ biểu diễn A T = (2,04 0,01)s B T = (6,12 0,07)s C T = (6,12 0,01)s D T = (2,04 0,07) Câu 25: Chiếu tia sáng đơn sắc có tàn số f từ chân khơng vào mơi ttường suốt có số điện mơi ε, độ từ thẩm μ Biết vận tốc ánh sáng chân khơng c Trong mơi trường tia sáng có bước sóng λ’ xác định biểu thức nào: A  '   c f B  '  c f  C  '  c  f D  '  c  f Câu 26: Mợt nguồn âm phát sóng âm đẳng hướng theo phương Mợt người đứng cách nguồn âm 50m nhận âm có mức cường đợ 70dB Cho cường đợ âm chuẩn 10-12 W/m2, π = 3,14 Mơi trường khơng hấp thụ âm Cơng suất phát âm nguồn A 0,628 W B 6,28 mW C 0,314 W D 3,14 mW Câu 27: Khi chiếu xạ photon có lượng eV, 10,2 eV, 16 eV vào ngun tử hiđrơ trạng thái Hãy cho biết trường hợp ngun tử hiđrơ có hấp thụ photon khơng? Biết mức lượng ngun tử hiđrơ trạng thái dừng xác định cơng thức: En  13, eV với n số ngun n2 A Hấp thụ ba photon TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ B Hấp thụ hai photon - Trang 3/84 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Nguyễn Bá Tước – THPT Lấp Vò I C Khơng hấp thụ photon D Chỉ hấp thụ photon 2 Câu 28: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i  cos(100 t  )( A) Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị là: A A B -2 A C A D 2 A Câu 29: Một xạ hồng ngoại truyền mơi trường có chiết suất 1,4 có bước sóng 3 m xạ tử ngoại truyền mơi trường có chiết suất 1,5 có bước sóng 0,14  m Tỉ số lượng photon xạ tử ngoại hồng ngoại A 230 B 50 C 20 D 24 Câu 30: Đê truyền tải cơng suất điện điện áp định từ nhà máy đến nơi tiêu thụ dây dẫn có đường kính d Khi thay dây truyền tải điện dây khác chất liệu đường kính 2d hiệu suất tải điện 91% Khi thay dây truyền tải điện loại dây chất liệu đường kính 3d hiệu suất tải điện A 94% B 98% C 96% D 92% Câu 31: Một máy biến có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng 220V Khi hiệu điện hiệu dụng hai dầu cuộn thứ cấp để hở 484V Bỏ qua hao phí máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp A 2200 vòng B 2000 vòng C 2500 vòng D 1100 vòng Câu 32: Chiếu chùm sáng hẹp đơn sắc song song màu lục theo phương vng góc với mặt bên lăng kính tia ló di là mặt bên thứ hai lăng kính Nếu thay chùm sáng gồm ba ánh sáng đơn sắc: cam, chàm tím tia ló khỏi lăng kính mặt bên thứ hai A tia cam B có tia tím C gồm tia chàm tím D gồm tia cam tím Câu 33: Khi sóng học truyền qua mơi trường vật chất, đại lượng khơng thay đổi A bước sóng B lượng sóng C tần số sóng D biên độ sóng Câu 34: Thí nghiệm giao thoa I-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách hai khe a = 0,5 mm Ban đầu, M cách vân trung tâm mm người ta quan sát vân sáng bậc Giữ cố định chứa hai khe, di chuyển từ từ quan sát xa dọc theo đường thẳng vng góc với mặt phẳng chứa hai khe đoạn 50/3 cm thấy M chuyển thành vân tối thứ Bước sóng λ có giá trị A 0,60 μm B 0,50 μm C 0,40 μm D 0,64 μm Câu 35: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AN NB mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều ổn định u AB  200 cos(100 t   / 3) ( V ) , điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch NB u NB  50 sin(100t  5 / 6) (V) Biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN A u AN  150 cos(120t   / 3) (V) B u AN  150 cos(100t   / 3) (V) C u AN  150 sin(100t   / 3) (V) D u AN  250 cos(100t   / 3) (V) Câu 36: Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn cảm L = 1,5.10-4 H tụ điện có điện dung thay đổi khoảng 0,19pF đến 15,78pF Máy thu bắt A sóng cực ngắn B sóng ngắn C sóng dài D sóng trung Câu 37: Trên sợi dây dài m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Bước sóng sóng dây TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 4/84 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Nguyễn Bá Tước – THPT Lấp Vò I A 0,25 m B m C m D 0,5 m Câu 38: Chiếu ánh sáng từ bóng đèn dây tóc qua khối khí chiếu vào máy quang phổ, điều kiện để ta nhận quang phổ hấp thụ khối khí là: A áp suất khối khí phải cao B khối khí điều kiện áp suất thấp C nhiệt độ khối khí phải cao nhiệt độ tim đèn D nhiệt độ khối khí phải thấp nhiệt độ tim đèn Câu 39: Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương có biểu thức x = cos(  t   + ) (cm) Dao động thứ có biểu thức x1 = 5cos(  t + ) (cm) Biểu thức dao động thứ hai 2 2 A x2 = cos(  t + )(cm) B x2 = 5cos(  t - )(cm) 2  C x2 = 5cos(  t + )(cm) D x2 = cos(  t + )(cm) Câu 40: Điện áp cường độ dòng điện xoay chiều đoạn mạch R, L, C nối tiếp có biểu thức  là: u  220 2cos(100 t- )(V ) i  2 sin100 t ( A) Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch là: A 440 3W B 440 W C 220 W D 220 3W Câu 41: So với hạt nhân 1429 Si , hạt nhân 2040Ca có nhiều A 11 nơtrơn, prơtơn B nơtrơn, prơtơn C nơtrơn, 12 prơtơn D nơtrơn, prơtơn Câu 42: Nước có nhiệt dung riêng c = 4,18 KJ/kg.độ, nhiệt hóa L = 2260KJ/kg Để làm hóa hồn tồn 10-6 kg nước có nhiệt độ ban đầu 37 0C khoảng thời gian s laze laze phải có cơng suất xấp xỉ A 1,5 W B 2,5 W C 4,5 W D 3,5 W Câu 43: Một sóng lan truyền theo phương Ox có phương trình u  cos(20t  5x ) (trong u x tính cm t tính s) Khi nói sóng này, phát biểu khơng đúng? A Sóng truyền theo chiều dương trục Ox B Tốc độ cực đại phần tử mơi trường 100 cm/s C Biên độ sóng cm D Tốc độ sóng cm/s Câu 44: Trong động điện xoay chiều khơng đồng bộ, gọi 0  tốc độ quay từ trường roto, mối liên hệ đúng: A   20 B   0 C   0 D   0 Câu 45: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha với hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp Khi rơto máy phát quay với tốc độ n1 n2 điện áp hiệu dụng đầu tụ điện có giá trị Khi rơto quay với tốc độ no điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt giá trị cực đại Chọn hệ thức A no2  n12  n22 B no2  TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 2n12 n22 n12  n22 C 2no2  n12  n22 D no2  n1n2 - Trang 5/84 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Nguyễn Bá Tước – THPT Lấp Vò I Câu 46: Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách 20 cm dao động điều hòa pha, tạo sóng có bước sóng cm Xét điểm nằm mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm nằm đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường thẳng AB đoạn xa xấp xỉ A 19,97 cm B 11,87 cm C 10,27 cm D 20,77 cm Câu 47: Chọn phát biểu sai nói dao động A Biên độ dao động cưỡng khơng phụ thuộc vào tần số lực cưỡng B Dao động tắt dần nhanh lực cản mơi trường lớn C Dao động trì có chu kì chu kì dao động riêng hệ D Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng Câu 48: Hạt nhân hêli ( 42 He) có lượng liên kết 28,4MeV; hạt nhân liti ( 73 Li) có lượng liên kết 39,2MeV; hạt nhân đơtêri ( 21 D) có lượng liên kết 2,24MeV Hãy theo thứ tự tăng dần tính bền vững chúng: A hêli, liti, đơtêri B liti, hêli, đơtêri C đơtêri, liti, hêli D đơtêri, hêli, liti Câu 49: Một vật dao động điều hòa với tần số 10 Hz Gia tốc cực đại vật 100π m/s2 Tốc độ cực đại vật A 2,5 m/s B m/s C 10 m/s D 20 m/s Câu 50: Dùng prơtơn bắn vào hạt nhân Be đứng n để gây phản ứng p 94 Be  X 36 Li Biết động hạt p, X, 36 Li 5,45MeV; 4,0MeV; 3,575MeV Coi khối lượng hạt tính theo u gần số khối Góc hợp hướng chuyển động hạt p X gần bằng: A 90o B 120o C 60o D 45o - HẾT -ĐÁP ÁN D 11 A 21 B 31 A 41 B A 12 A 22 C 32 A 42 B D 13 C 23 A 33 C 43 A TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ B 14 B 24 D 34 B 44 B D 15 C 25 B 35 B 45 D D 16 C 26 C 36 B 46 A B 17 B 27 D 37 B 47 A A 18 D 28 D 38 D 48 C C 19 D 29 C 39 C 49 B 10 C 20 A 30 C 40 D 50 A - Trang 6/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Trương Thị Chun Oanh – THPT Kiến Văn HỘI ĐỒNG BỘ MƠN ĐỒNG THÁP TỔ BỘ MƠN VẬT ĐỀ SỐ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Mơn thi: VẬT LÝ, khối A - A1 Thời gian: 90 phút, khơng kể thời gian giao đề Cho biết: số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích ngun tố e = 1,6.10-19 C; khối lượng electron me = 9,1.10-31 kg; tốc độ ánh sáng chân khơng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2 CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (từ câu đến câu 50) Câu 1: Chọn phát biểu sai? A Sóng dài thường truyền thơng nước B Sóng ngắn xun qua tầng điện li C Sóng cực ngắn dùng Để truyền thơng qua vệ tinh D Vào ban đêm sóng trung truyền xa Câu 2: Một lắc lò xo có độ cứng lò xo k Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m1 lắc dao động điều hòa vơi chu kỳ T1 Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m2 lắc dao động điều hòa vơi chu kỳ T2 Hỏi treo lò xo với vật m = m1 – m2 lò xo dao động với chu kỳ T thỏa mãn, (biết m1 > m2) A T = T1T2 T T 2 B T = T12  T22 T1T2 C T = T1 - T2 D T = T12  T22 Câu 3: Một khung dây dẫn có diện tích S = 100cm2 gồm 200 vòng dây quay với vận tốc 60vòng/s từ trường vng góc với trục quay ∆ có độ ℓớn B = 0,4T Từ thơng cực đại gởi qua khung dây ℓà: A 8000 Wb B 0,24 Wb C 0,8 Wb D 2400 Wb Câu 4: Khi ngun tử hiđrơ chuyển từ trạng thái dừng có lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng có lượng Em = -3,4 eV Bước sóng xạ mà ngun tử hiđrơ phát xấp xỉ A 0,654.10-7 m B 0,654.10-6 m C 0,654.10-5 m D 0,654.10-4 m Câu 5: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh hiệu điện xoay chiều u = U0sinωt Kí hiệu UR, UL, UC tương ứng hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C Nếu UR = UL = UC dòng điện qua đoạn mạch A trễ pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch B sớm pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch C trễ pha π/4 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D sớm pha π/4 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 6: Gọi ∆t khoảng thời gian để số hạt nhân ngun tử giảm e lần, Sau thời gian 0,51∆t số hạt nhân chất phóng xạ lại bao nhiêu? A 13,5% B 35% C 40% D 60% Câu 7: Nhận xét sóng học Sóng học A khơng truyền mơi trường chân khơng B truyền khơng khí C truyền tất mơi trường D truyền mơi trường vật chất, kể mơi trường chân khơng TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 7/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Trương Thị Chun Oanh – THPT Kiến Văn Câu 8: Một lắc lò xo dao động điều theo phương thẳng đứng với biên độ A = cm, khối lượng vật m = 400 g Giá trị lớn lực đàn hồi tác dụng lên vật 6,56 N Cho 2 = 10; g = 10m/s2 Chu kỳ dao động vật là: A 1,5 s B 0,5 s C 0,75 s D 0,25 s -6 Câu 9: Một xạ điện từ có bước sóng λ = 0,2.10 m Tính lượng tử (năng lượng phơtơn) xạ A ε = 99,375.10-20 JB ε = 99,375.10–19 J C ε = 9,9375.10-20 J D ε = 9,9375.10–19 J Câu 10: Chọn câu đúng: A Tia X xun qua tất vật B Tia X vật bị nung nóng nhiệt độ cao phát C Tia X phát từ đèn điện D Tia X sóng điện từ có bước sóng nhỏ bước sóng tia tử ngoại Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m Nếu chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng 1 = 0,6 m  = 0,5 m có vị trí có vân sáng hai xạ trùng gọi vân trùng Tìm khoảng cách nhỏ hai vân trùng A 0,8 mm B mm C mm D 0,6 mm Câu 12: Một mạch dao động điện từ LC, thời điểm ban đầu điện tích tụ đạt cực đại Q0 = 108 C Thời gian để tụ phóng hết điện tích 2μs Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch là: A 78,52mA B 7,85mA C 15,72mA D 5,55mA Câu 13: Một ℓắc ℓò xo có độ cứng K = 100N/m dao động điều hòa với biên độ A = 5cm Động vật nặng ℓệch khỏi vị trí cân đoạn 3cm ℓà: A 0,016J B 16J C 0,08J D 800J Câu 14: Các tia khơng bị lệch điện trường từ trường là: A Tia α tia β B Tia X tia γ C Tia α tia X D Tia α; β ; γ Câu 15: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g  10m / s , dây treo có chiều dài thay đổi Nếu tăng chiều dài lắc thêm 25cm chu kì dao động lắc tăng thêm 0,2s Lấy   10 Chiều dài lúc đầu lắc A 1,44m B 2,5m C 1,55m D 1,69m Câu 16: Máy biến áp có N1 > N2 kết ℓuận sau ℓà đúng? A Máy tăng áp B Máy ổn áp C Máy hạ áp D Khơng có đáp án Câu 17: Đoạn mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C Khi dòng điện có tần số góc chạy qua đoạn mạch LC hệ số cơng suất đoạn mạch A B C phụ thuộc điện trở đoạn mạch.D phụ thuộc tổng trở đoạn mạch Câu 18: Dòng điện xoay chiều đoạn mạch có điện trở A có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở mạch B tần số với hiệu điện hai đầu đoạn mạch có pha ban đầu ln TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 8/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Trương Thị Chun Oanh – THPT Kiến Văn C tần số pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D ln lệch pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 19: Một lắc đơn có chu kỳ T = s dao động nơi có g = π2 m/s2 Chiều dài lắc A ℓ = 50 cm B ℓ = 100 cm C ℓ = 60 cm D ℓ = 25 cm   Câu 20: Hai thành phần E B sóng điện từ ln vng góc với phương truyền sóng, dao động hai phương vng góc với A dao động lệch pha B ln dao động vng pha C ln dao động pha D ln dao động ngược pha Câu 21: Phát biểu sau sai: A Trong trạng thái dừng ngun tử, êlectron chuyển động quanh hạt nhân theo quỹ đạo có bán kính hồn tồn xác định B Trong trạng thái dừng, ngun tử hấp thụ mà khơng phát xạ C Mỗi ngun tử chuyển từ trạng thái dừng có mức lượng cao sang trạng thái dừng có mức lượng thấp xạ phơton D Ngun tử tồn trạng thái có lượng xác định, gọi trạng thái dừng Câu 22: Mạch dao động máy thu vơ tuyến điện với cuộn cảm có độ tự cảm L = 2.10-5H Hỏi phải điều chỉnh tụ điện mạch có điện dung để bắt sóng điện từ có bước sóng 250m? A 880 pF B 12 μF C 25,8 μF D 1,8 μF Câu 23: Cơng electron khỏi đồng 4,57 eV Chiếu chùm xạ điện từ có bước sóng vào cầu đồng đặt xa vật khác cầu đạt điện cực đại V Bước sóng chùm xạ điện từ A 2,64 m B 0,164 m C 0,132 m D 1,32 m Câu 24: Dao động trì dao động tắt dần mà người ta A tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với tần số vào vật dao động B tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chuyển động phần chu kỳ C làm lực cản mơi trường vật chuyển động D kích thích lại dao động sau dao động bị tắt hẳn Câu 25: Cho lăng kính có góc chiết quang A đặt khơng khí Chiếu chùm tia sáng đơn sắc màu lục theo phương vng góc với mặt bên thứ tia ló khỏi lăng kính nằm sát mặt bên thứ hai Nếu chiếu tia sáng gồm ánh sáng đơn sắc: cam, chàm, tím vào lăng kính theo phương tia khơng thể ló khỏi lăng kính mặt bên thứ hai A gồm hai tia cam tím B gồm hai tia chàm tím C có tia cam D có tia tím Câu 26: Một vật lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox, vật nặng có khối lượng 120g, lò xo nhẹ có độ cứng 76,8N/m, biên độ 5cm Trong chu kì dao động lắc, khoảng thời gian vật khơng vượt q 24mJ A s B TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ s 15 C s 30 D s 12 - Trang 9/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Trương Thị Chun Oanh – THPT Kiến Văn Câu 27: Một đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng ZC = 200 Ω cuộn dây có cảm kháng ZL = 120 Ω mắc nối tiếp Điện áp hai đầu tụ điện có dạng uC = 100cos(100πt – π/3) V Biểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm có dạng nào? A uL = 60cos(100πt – π/3) V B uL = 60cos(100πt + π/6) V C uL = 60cos(100πt + π/3) V D uL = 60cos(100πt + 2π/3) V Câu 28: Gọi chiết suất thủy tinh ánh sáng đơn sắc vàng , lục tím nV , nL nT Sắp xếp thứ tự giảm dần A nT > nV > nL B nL > nT > nV C nV > nT > n L D nT > nL > nV Câu 29: Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20m/s Kể A B, dây có A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng Câu 30: Một vật dao động điều hòa trục x Tại li độ x  4cm động vật lần Và li độ x  5cm động A 1,56 lần B 1,25 lần C 2,56 lần D lần Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, thay ánh sáng đơn sắc màu lam ánh sáng đơn sắc màu vàng giữ ngun điều kiện khác quan sát thấy A khoảng vân tăng lên B khoảng vân giảm xuống C vị trị vân trung tâm thay đổi D khoảng vân khơng thay đổi Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch RLC Tụ điện có điện dung thay đổi Khi điện dung tụ điện C1  18F C2  12F điện áp hiệu dụng điện trở có giá trị Để điện áp hiệu dụng điện trở R đạt cực đại giá trị C A 14, 4F B 15, 0F C 7, 2F D 7, 5F Câu 33: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc 600 nm, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m Miền vân giao thoa có bề rộng 18 mm Số vân sáng quan sát A 12 B 13 C 14 D 15 Câu 34: Nhà máy điện hạt nhân có cơng suất phát điện 182.107 W, dùng ℓượng phân hạch hạt nhân U235 với hiệu suất 30% Trung bình hạt U235 phân hạch toả ℓượng 200 MeV Trong 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ khối ℓượng U235 ngun chất ℓà A 2461 kg B 2333 kg C 2362 kg D 2263 kg Câu 35: Tìm kết luận sai: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc vào A nơi làm thí nghiệm B khối lượng lắc C nhiệt độ mơi trường D chiều dài lắc Câu 36: Giới hạn quang điện kim loại tuỳ thuộc vào A chất kim loại B cường độ chùm sáng chiếu vào kim loại C bước sóng ánh sáng chiếu vào kim loai D áp suất bề mặt kim loại Câu 37: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm khe Young Khoảng cách hai khe sáng 1,00 ± 0,05 (mm) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 10/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Trần Văn Tùng – THPT Giồng Thị Đam A Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường cảm ứng tự tồn khơng gian B Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường xốy C Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường mà tồn dây dẫn D Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường biến thiên, ngược lại biến thiên điện trường sinh từ trường biến thiên Câu 29 : Một mạch dao động điện từ tự LC có điện dung C  18nF Để bước sóng mà dao động tự mạch thu giảm lần phải mắc thêm tụ điện C0 có điện dung ? A C0  2, 25nF , mắc nối tiếp với C B C0  6nF , mắc nối tiếp với C C C0  2, 25nF , mắc song song với C D C0  54nF , mắc song song với C Câu 30: Phát biểu sau Sai? A Ánh sang trắng tổng hợp nhiều ánh sang đơn sắc có màu từ đỏ đến tím B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác khác C Ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc qua lăng kính D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng qua lăng kính bị tán sắc Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai xạ đơn sắc, xạ màu đỏ có bước sóng 720nm xạ màu lục có bước sóng  (có giá trị khoảng 500nm đến 575 nm) Trên quan sát, hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm có vân sáng màu lục Giá trị  là: A 500 nm B 520nm C 540nm D 560nm Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe S1S2 = 2mm, khoảng cách từ hai khe tới quan sát 3m Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm   0, 6 m Bề rộng vùng giao thoa quan sát L = 16mm Số vân sáng quan sát A 14 B.15 C 17 D 19 Câu 33: Quang phổ vạch phát xạ A ngun tố khác nhau, nhiệt độ độ sáng tỉ đối vạch B Là hệ thống vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối C Do chất rắn, chất lỏng chất khí có áp suất lớn phát bị nung nóng D Là dải màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục Câu 34: Một xạ truyền khơng khí với chu kì 8,25.10-16s Bức xạ thuộc vùng sóng điện từ? A Vùng tử ngoại B Vùng hồng ngoại C Vùng ánh sáng khả kiến D Tia Rơn-ghen HD: Ta có   cT  0, 2475 m thuộc vùng tử ngoại Chọn A Câu 35: Ta chiếu sáng khe Y-âng ánh sáng trắng với bước sóng ánh sáng đỏ d  0, 75 m ánh sáng tím t  0, 4 m Biết a=0,5mm; D=2m Ở vị trí vân sáng bậc màu đỏ có xạ cho vân sáng nằm trùng đó? A B C D TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 70/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Trần Văn Tùng – THPT Giồng Thị Đam Câu 36: Một nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014Hz Cơng suất xạ điện từ nguồn 10W Số phơ tơn mà nguồn phát giây xấp xỉ bằng: A 3, 02.1020 B 0,33.1019 C 3, 02.1019 D 3, 24.1019 Câu 37: Phát biểu sau sai nói tượng quang dẫn tượng quang điện ngồi? A Hầu hết tế bào quang điện hoạt động bị kích thích ánh sáng hồng ngoại B Cơng kim loại lớn lượng kích hoạt chất bán dẫn C Phần lớn quang trở hoạt động bị kích thích ánh sáng nhìn thấy D Ánh sáng tím gây tượng quang điện cho kim loại kali Câu 38: Theo tiên đề Bo, electron ngun tử Hiđrơ chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K ngun tử phát phơ tơn có bước sóng 21 , electron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L ngun tử phát phơ tơn có bước sóng 32 electron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K ngun tử phát phơ tơn có bước sóng 31 Biểu thức xác định 31 là:     A 31  32 21 B 31  32  21 C 31  32  21 D 31  32 21 21  32 32  21 Câu 39: Các mức lượng ngun tử Hi đ rơ trạng thái dừng xác định cơng thức 13, eV Cho h  6, 625.1034 Js; c  3.108 m / s Bước sóng vạch H  dãy Banme là: n2 A 0,528 m B 0, 632 m C 0, 658 m D 0, 764 m En   Câu 40: Tia Laze khơng có đặc điểm đây? A Độ đơn sắc cao B độ định hướng cao C Cường độ lớn D Cơng suất lớn Câu 41: Vận tốc electron ngun tử hi đrơ ngun tử trạng thái dừng thứ A 2.106 m / s B 2, 6.106 m / s C 1,5.106 m / s D 1,1.106 m / s Câu 42: Một lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 80g, đặt điện trường có vectơ cường độ điện trường E thẳng đứng, hướng lên có độ lớn E = 4800V/m Khi chưa tích điện cho nặng, chu kì dao động lắc với biên độ nhỏ T0 = 2s, nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 Khi tích điện cho nặng điện tích q = 6.10-5C chu kì dao động A 2,5s B 2,33s C 1,72s D 1,54s Câu 43: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Biết R = 100  ; C = 100 / F Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều C L R A u  200 cos 100t (V) Điều chỉnh L để uAN uMB lệch pha M N góc  / Độ tự cảm có giá trị A H  B H  C H  D H 2 Câu 44: So với hạt nhân 1429 Si , hạt nhân 2040Ca có nhiều A nơtron prơtơn B nơtron prơtơn C nơtron 12 prơtơn D 11 nơtron prơtơn Câu 45: Trong khoảng thời gian 4h có 75% số hạt nhân ban đầu đồng vị phóng xạ bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị là: A 1h B 3h C 4h D 2h TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 71/84 B HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Trần Văn Tùng – THPT Giồng Thị Đam  Câu 46: Hạt nhân 238 cuối cho đồng vị bền chì 206 92 U sau chuỗi phóng xạ  ,  82 Pb Số hạt   ,  phát là: A 8 10  B 8 6  C 4 2  D 8 8  Câu 47: Một hệ gương Fre- nen gồm gương phẳng G G đặt lệch góc  = 15 / Một khe sáng hẹp S song song với giao tuyến I gương cách I khoảng 18cm Một E cách I 2,96m song với S S Nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,650  m, chọn giá trị khoảng vân số vân sáng quan sát A 1,3mm 21 vân B 1,1mm 21 vân C 1,3mm 19 vân D.1,5mm 22 vân Câu 48: Cho phản ứng hạt nhân 13 H 12 H 42 He 10 n  17, 6MeV Năng lượng tỏa tổng hợp 1g khí hêli xấp xỉ bằng: A 4, 24.105 J B 5.03.1011 J C 4, 24.1011 J D 4, 24.108 J 226 Ra đứng n phóng xạ  biến đổi thành hạt nhân X Biết lượng Câu 49: Hạt nhân 88 mà phản ứng tỏa 3,6MeV khối lượng hạt nhân gần số khối chúng Động hạt nhân X sinh sau phản ứng là: A 0,0637MeV B 0,0826MeV C 1,213MeV D 2,145MeV Câu 50: Phát biểu sau sai nói phản ứng nhiệt hạch? A Phản ứng nhiệt hạch kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng B Phản ứng nhiệt hạch nguồn gốc lượng Mặt Trời C Nếu tính theo khối lượng nhiên liệu phản ứng nhiệt hạch tỏa nhiều lượng phản ứng phân hạch D Phản ứng nhiệt hạch dễ xảy dễ kiểm sốt hạt tham gia phản ứng hạt nhẹ Hết - ĐÁP ÁN 1C 11D 21B 31D 41D 2D 12C 22C 32C 42A 3A 13D 23B 33A 43C TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 4C 14B 24B 34A 44A 5D 15A 25C 35C 45D 6A 16C 26D 36C 46B 7D 17D 27D 37A 47C 8B 18B 28C 38D 48C 9A 19A 29A 39C 49A 10B 20C 30D 40D 50D - Trang 72/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT HỘI ĐỒNG BỘ MƠN ĐỒNG THÁP TỔ BỘ MƠN VẬT ĐỀ SỐ 13 GV: Nguyễn Phú Châu – THPT Chun Nguyễn Đình Chiểu ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Mơn thi: VẬT LÝ, khối A - A1 Thời gian: 90 phút, khơng kể thời gian giao đề Cho biết: số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích ngun tố e = 1,6.10-19 C; khối lượng electron me = 9,1.10-31 kg; tốc độ ánh sáng chân khơng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2 CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (từ câu đến câu 50) Câu 1: Điều sau mơ tả đặc điểm phản ứng phân hạch A Có kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng B Là dạng q trình phóng xạ C Thuộc loại phản ứng hạt nhân thu lượng D Có vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình Câu 2: Chọn câu Quang phổ vạch phát xạ hydro có vạch màu đặc trưng: A Đỏ, vàng, lam, tím B Đỏ, lam, chàm, tím C Đỏ, lục, chàm, tím D Đỏ, vàng, chàm, tím Câu 3: Mạch dao động động điện từ mạch kín gồm: A nguồn điện chiều tụ C B nguồn điện chiều cuộn cảm C nguồn điện chiều tụ C cuộn cảm D Tụ điện C cuộn cảm Câu 4: Máy biến áp dùng để: A thay đổi tần số dòng điện C biến dòng chiều thành xoay chiều B thay đổi điện áp xoay chiều D biến dòng xoay chiều thành dòng chiều Câu 5: Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ sai nãi vỊ cÊu t¹o cđa m¸y ph¸t ®iƯn xoay chiỊu mét pha A PhÇn t¹o tõ tr­êng gäi lµ phÇn c¶m, phÇn t¹o dßng ®iƯn gäi lµ phÇn øng B Bộ góp phận thiếu C Hai vµnh khuyªn ph¶i nèi cè ®Þnh víi hai ®Çu khung d©y vµ quay ®ång trơc víi khung d©y D C¸c cn d©y m¸y ph¸t ®iƯn ®­ỵc m¾c nèi tiÕp víi Câu 6: Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động tượng: A Cảm ứng điện từ B Cộng hưởng điện C Tự cảm D Phát xạ nhiệt electron Câu 7: Phát biểu sau nói tượng tán sắc ánh sáng ánh sáng đơn sắc? A Trong quang phổ ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc khác B Hiện tượng tán sắc ánh sáng tựơng qua lăng kính ,chùm sáng trắng lệch phía đáy mà tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác C Mỗi ánh sáng đơn sắc có hai màu đònh D nh sáng qua lăng kính tán sắc ánh sáng Câu 8: Một sóng điện từ lan truyền từ đài phát sóng Đồng Tháp đến máy thu Biết cường độ điện trường cực đại 10 V/m cảm ứng từ cực đại 0,15 T Tại điểm A có sóng truyền hướng Bắc, thời điểm t cường độ điện trường V/m có hướng Đơng cảm ứng từ lúc có độ lớn hướng là: A 0,09T hướng lên B 0,09T hướng xuống C 0,12T hướng xuống D 0,12T hướng lên Câu 9: Kết luận sau sai Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước thì: A bước sóng tăng B vận tốc tăng C bước sóng khơng đổi D tần số khơng đổi Câu 10: Hệ lắc lò xo dao động điều hoà Khi dao động chiều dài cực đại cực tiểu lò xo 34 cm 30 cm Biên độ dao động là: TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 73/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Nguyễn Phú Châu – THPT Chun Nguyễn Đình Chiểu A cm B cm C cm D cm Câu 11: Tên gọi động điện gắn với cụm từ ‘khơng đồng bộ” vì: A hoạt động, roto quay stato đứng n B dòng điện sinh roto chống lại biến thiên dòng điện chạy stato C roto quay chậm từ trường cuộn dây stato gây D stato có ba cuộn dây roto có lồng sóc Câu 12: Điện truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ Biết hệ số cơng suất mạch tính từ hai đầu đường dây tải cosφ = 0,9 độ giảm đường dây 2% điện áp hai đầu đường dây tải Hiệu suất truyền tải điện là: A 99 % B 97,8% C 89% D 87,8% Câu 13: Chọn câu Khi vật nung nóng phát sáng, nhiệt độ cao, miền phát sáng mở rộng phía ánh sáng có màu: A Đỏ B Vàng C Lục D Tím Câu 14: Một đoạn mạch AB gồm AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM chứa biến trở thuần, đoạn MB gồm điện trở r mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L tụ C Đặt vào AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω cơng suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại tổng trở mạch AB chia hết cho 40 Khi hệ số cơng suất mạch MB AB tương ứng là: A ; 17 2 B ; C 33 ; 113 118 160 D ; Câu 15: Chọn câu sai A Tính chất sinh âm tính chất phân biệt cảm giác âm mà âm gây tai người B Độ to âm tỉ lệ với cường độ âm tỉ lệ nghòch với tần số âm C Âm sắc giúp ta phân biệt âm có độ cao độ to phát từ nguồn khác D Độ cao âm đặc trưng tần số âm Câu 16: Trên bề mặt chất lỏng hai điểm S1;S2 có hai nguồn dao động với phương trình u = 4cos40πt (mm), tốc độ truyền sóng 120 cm/s Gọi I trung điểm S1S2 Lấy điểm A, B S1S 2sao cho cách I khoảng 0,5 cm cm.Tại thời điểm t vận tốc điểm A 12 cm/s vận tốc dao động điểm B là: A cm/s B 12− cm/s C 12− cm/s D cm/s Câu 17: Một vật khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k, kích thích cho vật dao động với biên độ cm chu kỳ dao động 0,5 s Nếu kích thích cho vật dao đơng với biên độ cm chu kỳ dao động là: A s B s C ½ s D ¼ s Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi Khi L = L1 = i1 = 2cos(100t +  A u = 200cos(100t +  H L = L2 =  H biểu thức cường độ dòng điện tức thời mạch ) (A) i2 = 2cos(100t -  12  ) (A) Biểu thức điện áp hai đầu mạch là: ) (V) C u = 200 cos(100t +  12 ) (V) B u = 200cos(100t D u = 200 cos(100t -  12  12 ) (V) ) (V) Câu 19: Phát biểu sau sai nói sóng học A Sóng mặt nước sóng ngang TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 74/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Nguyễn Phú Châu – THPT Chun Nguyễn Đình Chiểu B Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào tần số sóng C Q trình truyền sóng q trình truyền pha dao dộng D Hai điểm nằm phương truyền sóng cách  dao động ngược pha Câu 20: Một lắc đơn dao động điều hòa Trong vật di chuyển từ biên sang biên thì: A Vận tốc vật đổi chiều lần B Gia tốc vật có hướng khơng thay đổi C Vận tốc vật có hướng khơng thay đổi D Gia tốc vật ln có độ lớn khác Câu 21: Chọn câu tia hồng ngoại A Tia hồng ngoại xạ đơn sắc màu hồng B Tia hồng ngoại sóng điện từ có bước sóng nhỏ 0.4 m C Tia hồng ngoại vật có nhiệt độ cao nhiệt độ môi trường phát D Tia hồng ngoại lệch điện trường từ trường 226 Câu 22: 226 88 Ra hạt nhân phóng xạ với chu kỳ bán rã 1570 năm Giả sử hạt nhân 88 Ra đứng n phân rã tỏa lượng 5,96 MeV Động hạt là: (lấy khối lượng hạt nhân theo đơn vị u gần khối số chúng) A 0,107 MeV B 0,105 MeV C 4,65 MeV D 5,85 MeV Câu 23: Nhận xét sau cấu tạo hạt nhân ngun tử A Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn bền vững B Đồng vị ngun tử mà hạt nhân chứa số nuclơn A, số prơtơn số nơtrơn khác C Lực liên kết nuclơn hạt nhân có bán kính tác dụng nhỏ lực tĩnh điện D Tỉ lệ số prơtơn số nơtrơn hạt nhân ngun tố Câu 24: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa tượng: A giao thoa B tán sắc C phản xạ D khúc xạ Câu 25: Phương trình sóng hai nguồn A B uA = 5cos(20t + ) (mm) uB = 5cos20t (mm) Khoảng cách hai nguồn AB = 24 cm, sóng truyền mặt nước ổn định, khơng bị mơi trường hấp thụ với vận tốc 40 cm/s Xét đường tròn (C), tâm I bán kính R = cm với I điểm cách A, B đoạn 13 cm Điểm M nằm (C) xa A dao động với biên độ bằng: A.6,67 mm B 10 mm C mm D 9,44 mm Câu 26: Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy 2 = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số: A Hz B Hz C 12 Hz D Hz Câu 27: Sau 12 ngày đêm từ 200 g ban đầu, chất phóng xạ giảm 175 g Chu kỳ bán rã chất là: A Khoảng 62,3 ngày đêm B ngày đêm C Khoảng 13,7 ngày đêm D 10,5 ngày đêm Câu 28: Một chùm tia Rơnghen phát từ ống Rơnghen Tần số lớn chùm tia Rơnghen ống phát 5.1018 Hz Động electron đến đối âm cực ống Rơnghen là: A 3,3.10-14 J B 3,3.10-15 J C 3,3.10-16 J D 3,3.10-17 J Câu 29: Một người bệnh phải điều trị phương pháp chiếu xạ Các lần điều trị cách 15 ngày sử dụng nguồn phóng xạ cũ Nguồn phóng xạ sử dụng có chu kỳ bán rã 40 ngày Coi khoảng thời gian chiếu xạ nhỏ so với chu kỳ bán rã Trong lần điều trị đầu tiên, người bệnh chiếu xạ khoảng thời gian 12 phút Để bệnh nhân nhận đươc liều lượng phóng xạ lần đầu lần điều trị thứ 3, thời gian chiếu xạ là: A 15,24 phút B 18,18 phút C 20,18 phút D 21,36 phút Câu 30: Một vật có khối lượng 40 g, dao động với chu kỳ T = 0,4(s) có biên độ 13 cm Khi vật có vận tốc 25 cm/s bằng: TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 75/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Nguyễn Phú Châu – THPT Chun Nguyễn Đình Chiểu A 3,45.10-3J B 5,4.10-3J C 4,8.10-3J D 6,9.10-3J Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều u = 220 cos100t (V) (t tính giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 100, cuộn cảm L =  hai lần cơng suất tức thời là: A s 450 B s 150 H tụ điện C = 10 4 F mắc nối tiếp Khoảng thời gian ngắn  C s 400 D s 300 Câu 32: Đối với nguyên tử hidro, biểu thức bán kính r quỹ đạo dừng thứ n nó? (n lượng tử số, r0 bán kính Bo) A r = nr0 B r = n2r0 C r2 = n2r0 D r = nr02 Câu 33: Thí nghiệm dùng để đo bước sóng ánh sáng là: A thí nghiệm tán sắc ánh sáng Niu- tơn C thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng B thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng D thí nghiệm ánh sáng đơn sắc Câu 34: Chiếu chùm xạ đơn sắc vào kẽm có giới hạn quang điện 0,35 µm Hiện tượng qung điện khơng xảy chùm xạ có bước sóng: A 0,1 µm B 0,2 µm C 0,3 µm D 0,4 µm Câu 35: Một lò xo chiều dài tự nhiên 20 cm Đầu cố định, đầu gắn vật 120 g Độ cứng lò xo 40 N/m Từ vị trí cân bằng, kéo vật thẳng đứng, xuống tới lò xo dài 26,5 cm bng nhẹ, lấy g = 10 m/s2 Động vật lúc lò xo dài 25 cm là: A 24,5.10-3 J B 22.10-3 J C 16,5.10-3 J D 12.10-3 J Câu 36: Cột mốc, biển báo giao thơng khơng sử dụng chất phát quang màu tím mà dùng màu đỏ hay màu vàng cam vì: A Màu đỏ hay màu vàng cam dễ phân biệt đêm tối B Màu tím gây chói mắt có hại cho mắt C Phần lớn ánh sáng sáng đèn phương tiện giao thơng khơng thể gây phát quang với chất phát quang màu tím dễ gây phát quang với chất phát quang màu đỏ hay màu vàng cam D Khơng có chất phát quang màu tím Câu 37: Hai chất điểm dao động điều hòa hai trục tọa độ Ox Oy vng góc với (O vị trí cân  hai chất điểm) Biết phương trình dao động hai chất điểm là: x = 4cos(5t + ) (cm) y = cos(5t +  ) (cm) Khi chất điểm thứ có li độ x = - cm theo chiều âm khoảng cách hai chất điểm là: A 15 cm B cm C cm D 39 cm Câu 38: Tìm phát biểu sai tác dụng cơng dụng tia tử ngoại Tia tử ngoại … A có tác dụng mạnh lên kính ảnh B gây hiệu ứng quang hố, quang hợp C có tác dụng sinh học, huỷ diết tế bào, khử trùng D cơng nghiệp dùng để sấy khơ sản phẩm nơng – cơng nghiệp Câu 39: Để đo vận tốc truyền âm khơng khí, người ta bố trí thí nghiệm sau: dùng ống nhựa suốt, bịt kín đầu pitton di chuyển ống dọc theo trục ống, đầu lại gắn với nguồn âm máy phát âm tần thay đổi tần số, thước chia đến mm, giá đỡ Tiến hành sau: bật máy phát âm tần, di chuyển pitton ống xác định vị trí nghe âm to Ghi kết tính tốn thu tốc độ truyền âm Thí nghiệm dựa vào tượng sóng nào: A Phách B Sóng dừng C Nhiễu xạ D Cộng hưởng TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 76/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Nguyễn Phú Châu – THPT Chun Nguyễn Đình Chiểu Câu 40: Tụ điện mạch dao động LC tụ điện phẳng Khi khoảng cách hai tụ tăng lên lần tần số dao động mạch sẽ: A Giảm lần B Giảm lần C Tăng lên lần D Tăng lên lần i (A) Câu 41: Trong chu kỳ, dòng điện biến thiên biểu diễn đồ thị Giá trị hiệu dụng I là: 2T/3 A 2 A B A t T/3 C A D 3 A -4 Câu 42: Một ánh sáng đơn sắc truyền qua hai mơi trường suốt thì: A tần số ánh sáng giống nhau, bước sóng ánh sáng khác B tốc độ truyền ánh sáng C tần số ánh sáng khác nhau, bước sóng ánh sáng giống D tần số ánh sáng giống nhau, bước sóng ánh sáng giống Câu 43: Dòng điện tức thời mạch RLC mắc nối tiếp có dạng i = cos(100t + 2 ) (A) Trong chu kỳ, thời gian dài tính từ lúc t = để dòng điện tức thời chạy mạch có giá trị i = 1,5 A là: A s 40 B s 50 C s 60 D s 70 Câu 44: Các phơtơn chùm sáng đơn sắc: A có lượng bước sóng B có lượng tần số C có lượng tần số khác D có lượng khác bước sóng Câu 45: Trong tượng vật lí sau, tượng không phụ thuộc tác động bên A Hiện tượng tán sắc ánh sáng B Hiện tượng giao thoa ánh sáng C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng phóng xạ Câu 46: Chọn phát biểu nói dòng điện xoay chiều ba pha A Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều pha B Các dòng điện xoay chiều hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha ln lệch pha góc  C Mỗi dòng điện xoay chiều hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha có biên độ, tần số D Các dòng điện xoay chiều hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha phải sử dụng đồng thời, khơng thể tách rời riêng Câu 47: Một máy biến áp có điện trở số vòng cuộn sơ cấp tương ứng và 300 vòng, điện trở số vòng cuộn thứ cấp tương ứng 1,5 và 120 vòng Hai đầu cuộn thứ cấp nối với điện trở R =  Điện áp đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 220 V Bỏ qua tính cảm kháng dòng Phucơ máy biến áp Điện áp hai đầu cuộn thứ cấp là: A 85,63 V B 88,77 V C 41,25 V D 68,34 V Câu 48: Khi chế tạo đèn ống, người ta phải tính tốn để chế tạo thành ống có bề dày thích hợp Một đèn huỳnh quang có dạng ống thủy tinh hình trụ rỗng, mặt ống có phủ lớp bột huỳnh quang phát ánh sáng trắng Cho biết chiết suất thủy tinh ánh sáng đỏ tím nđ = 1,5 nt = TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 77/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Nguyễn Phú Châu – THPT Chun Nguyễn Đình Chiểu 1,55 Tỉ lệ phần trăm lớn bề dày thành ống so với bán kính ngồi ống để nhìn ống từ xa ta thấy ống có màu trắng hồn tồn là: A 10,7% B 33,3 % C 50,6 % D 66,7 % Câu 49: Quang phổ liên tục nguồn sáng: A không phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn B phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn C phụ thuộc vào chất nguồn D phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn Câu 50: Cho loại ánh sáng sau: I Ánh sáng trắng II Ánh sáng đỏ III Ánh sáng vàng IV Ánh sáng tím Khi thực giao thoa ánh sáng với loại ánh sáng II, III IV, hình ảnh giao thoa loại có khoảng vân nhỏ lớn nhất? Chọn câu trả lời theo thứ tự A II, III B II, IV C III, II D IV, II HẾT ĐÁP ÁN 1D 11C 21C 31D 41A 2B 12B 22D 32B 42A 3D 13D 23A 33C 43C 4B 14D 24B 34D 44B TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 5B 15B 25D 35C 45D 6C 16B 26A 36C 46C 7B 17C 27B 37C 47D 8B 18D 28B 38D 48B 9C 19B 29C 39B 49D 10A 20D 30A 40A 50D - Trang 78/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – THPT Châu Thành I HỘI ĐỒNG BỘ MƠN ĐỒNG THÁP TỔ BỘ MƠN VẬT ĐỀ SỐ 14 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Mơn thi: VẬT LÝ, khối A - A1 Thời gian: 90 phút, khơng kể thời gian giao đề Cho biết: số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích ngun tố e = 1,6.10-19 C; khối lượng electron me = 9,1.10-31 kg; tốc độ ánh sáng chân khơng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2 CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (từ câu đến câu 50)  Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biểu thức ly độ x  cos(0,5t  ) , đó, x tính cm, t tính giây Xác định thời điểm vật qua vị trí x = - 2cm lần thứ 2015 theo chiều dương kể từ thời điểm bắt đầu dao động A 12089 (s) B 8060 (s) C 8059,33(s) D 8056,67(s) Câu 2: Xét hạt nhân ngun tử 94 Be có khối lượng m0, biết khối lượng prơtơn mp khối lượng nơtrơn mn Ta có: A.m0 = 4mp + 5mn B m0 = 4mn + 5mp C m0 < 5mn + 4mp D m0 > 5mp + 4mn -11 Câu 3: Trong ngun tử hiđrơ, bán kính Bohr ro = 5,3.10 m Bán kính quỹ đạo là: A 20,2.10-11 (m) B 45,7.10-11 (m) C 132,5.10-11 (m) D 84.10-11(m) Câu 4: Dòng điện xoay chiều đoạn mạch có điện trở A tần số với hiệu điện hai đầu đoạn mạch có pha ban đầu ln B tần số pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch C ln lệch pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở mạch Câu 5: Trong TN Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m, bước sóng ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe 0,55 m Vi trí vân tối quan sát A 1,0 mm B 1,1 mm C 2,2 mm D 0,55 mm Câu 6: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C dây cảm có độ tự cảm L Hiệu điện cực đại hai đầu tụ U0 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch tính A I  U C 2L B I  U LC C I  U C L D I  U 2LC Câu 7: Trong thí nghiệm young giao thoa ánh sáng, ánh sáng trắng chiếu vào khe S có bước sóng từ 415nm đến 760nm, M điểm giao thoa, có xạ cho vân sáng ba xa xạ màu vàng có bước sóng 580nm Tại M vân sáng bậc xạ màu vàng nói trên? A B C D Câu 8: Một vật dao động điều hồ với chu kỳ T biên độ A Tốc độ trung bình lớn vật thực khoảng thời gian A 9A ; 2T B 3A ; T TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 2T là: C 3A ; 2T D 6A ; T - Trang 79/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – THPT Châu Thành I Câu 9: Phát biểu sau sai? A.Tia tử ngoại giúp xác định thành phần hóa học vật B Tia tử ngoại có tác dụng làm phát quang số chất C Tia tử ngoại có tác dụng chữa bệnh còi xương D Mặt trời nguồn phát tia tử ngoại mạnh Câu 10: Hai dao động điều hòa phương tần số, dao động có phương trình     x1  A1 cos  5t   cm , dao động có phương trình x1  8cos  5t   cm , phương trình dao động 3 2   tổng hợp x  A cos  5t    cm , A1 có giá trị thay đổi Thay đổi A1 đến giá trị cho biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị nhỏ nhất, thời điểm dao động tổng hợp có li độ 2cm xác định độ lớn li độ dao động 1? A 4cm B 3cm C 6cm D 5cm Câu 11: Sau phản ứng phản ứng hạt nhân nhân tạo? A C 226 88 238 92 U Ra   4 He + He + 206 82 222 86 Rn ; Pb + 01 B 238 92 U D 24 He +  14 N He 17 + 234 90 Th ; O + 11 H Câu 12: Chọn phát biểu phát biểu sau A.Khi chất điểm qua vị trí cân vận tốc gia tốc có độ lớn cực đại B.Khi chất điểm qua vị trí cân vận tốc cực đại gia tốc cực tiểu C.Khi chất điểm đến vị trí biên vận tốc triệt tiêu gia tốc có độ lớn cực đại D.Khi chất điểm đến vị trí biên âm vận tốc gia tốc có trị số âm Câu 13 : Một nguồn âm phát âm có tần số 200Hz Một người nghe âm có tần số lớn 16500Hz Người nghe âm nguồn phát có tần số lớn là: A 16500Hz B 16000Hz C 16400Hz D 400Hz Câu 14: Phát biểu sau khơng mạch điện xoay chiều có cuộn cảm thuần? A Điện áp tức thời hai đầu đoan mạch ln sớm pha  / so với cường độ dòng điện B Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch khơng C Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch tính cơng thức: I  U L Câu 15: Hai điểm A, B nằm phương truyền sóng cách 5cm, coi biên độ sóng khơng suy giảm q trình truyền Biết tốc độ truyền sóng m/s tần số sóng 10Hz Tại thời điểm li độ dao động A B cm cm Tốc độ dao động cực đại phần tử mơi trường A 10π cm/s B 80π cm/s C 60π cm/s D 40π cm/s Câu 16: Phát biểu sau khơng đúng? Gia tốc vật dđđh A ln hướng VTCB B có độ lớn tỉ lệ với li độ vật C ln ngược pha với li độ vật D có giá trị nhỏ vật đổi chiều chuyển động Câu 17: Trong q trình truyền tải điện từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, cơng suất nơi tiêu thụ (tải) ln giữ khơng đổi Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu tải U độ giảm đường dây 0,1U Giả sử hệ số cơng suất nơi tiêu thụ Để hao phí truyền tải giảm 100 lần so với trường hợp đầu phải nâng hiệu điện hai đầu máy phát điện lên đến TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 80/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – THPT Châu Thành I A 20,01U B 10,01U C 9,1U D 100U Câu 18: Một lắc đơn có chiều dài 1m dao động nơi có g =  m/s2, điểm treo theo phương thẳng đứng cách điểm treo 50cm người ta đóng đinh cho lắc vấp vào đinh dao động Chu kì dao động lắc là: A 1,71s B 24,14s C 5,36s D 8,07s Câu 19: Cho mạch điện AB gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ C nối tiếp với theo thứ tự trên., có CR2 < 2L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u  U cos  t  , U khơng đổi, biến thiên Điều chỉnh giá trị để điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại Khi U C max  5U Gọi M điểm nối L C Hệ số cơng suất đoạn mạch AM là: A B C D Câu 20: Một lắc lò xo gồm vật m = kg lò xo có độ cứng k = 100 N/m, dao động điều hồ theo phương nằm ngang Vận tốc có độ lớn cực đại 0,6 m/s Chọn gốc toạ độ vị trí cân bằng,gốc thời gian lúc vật qua vị trí x = cm theo chiều âm động Phương trình dao động vật A.x =6 cos(10t +  /4) cm B.x = 6cos(10t +  /4) cm C.x =6 cos(10t +  /4) cm D.x = 6cos(10t +  /4) cm Câu 21: Chọn phương án SAI A Nguồn nhạc âm nguồn phát âm có tính tuần hồn gây cảm giác dễ chịu cho người nghe B Có hai loại nguồn nhạc âm có ngun tắc phát âm khác nhau, loại dây đàn, loại khác cột khí sáo kèn C Mỗi loại đàn có bầu đàn có hình dạng định, đóng vai trò hộp cộng hưởng D Khi người ta thổi kèn cột khơng khí thân kèn dao động với tần số âm hình sin Câu 22: Đặt hiệu điện u = U0cosωt (U0 khơng đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh Biết điện trở mạch khơng đổi Khi có tượng cộng hưởng điện đoạn mạch, phát biểu sau sai? A Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch đạt giá trị lớn B Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện tức thời hai đầu điện trở R C Cảm kháng dung kháng đoạn mạch D Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Câu 23: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần : A số ngun lần bước sóng B nửa bước sóng C bước song D phần tư bước sóng Câu 24: Đặt điện áp u = U cos t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với biến trở R Ứng với hai giá trị R1 = 20 và R2 = 80 của biến trở cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 400 W Giá trị U TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 81/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – THPT Châu Thành I A 400 V B 200 V C 100 V D 100 V Câu 25: Sóng âm sóng học có tần số khoảng A 16Hz đến 20kHz B.16Hz đến 20MHz C 16Hz đến 200kHz D 16Hz đến 200kHz Câu 26: Phát biểu sau khơng đúng? Cơ dao động điều hòa ln A tổng động thời điểm B động thời điểm ban đầu C vị trí li độ cực đại D động vị trí cân Câu 27: Một máy biến có số vòng cuộn sơ cấp 5000 thứ cấp 1000 Bỏ qua hao phí máy biến Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở có giá trị A 20 V B 40 V C 10 V D 500 V D Tần số điện áp lớn dòng điện khó qua cuộn dây Câu 28: Theo mẫu ngun tử Bo, ngun tử hiđrơ bán kính Bo r0, chuyển động êlectron quanh hạt nhân chuyển động tròn Tốc độ góc êlectron quỹ đạo O  1, tốc độ góc êlectron quỹ đạo M 2 Hệ thức A 2712 = 12522 B 913 = 2523 C 31 = 52 D 272 = 1251 Câu 29: Cơng thức tính lượng điện từ mạch dao động LC A W  I 02 2C B W  q 02 2C C W  q 02 C D W  I 02 / L Câu 30: Một sóng học lan truyền với vận tốc 320 m/s, bước sóng 3,2 m Tần số sóng là: A.10Hz B.50Hz C.500Hz D.100Hz Câu 31: Ang ten sử dụng mạch dao động LC tưởng để thu sóng điện từ, cuộn dây có L khơng đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi sóng điện từ tạo mạch dao động suất điện động cảm ứng xem sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ Khi điện dung tụ điện C1 =1F suất điện động cảm ứng hiệu dụng mạch sóng điện từ tạo E1 = 4,5 V điện dung tụ điện C2 =9F suất điện động cảm ứng hiệu dụng sóng điện từ tạo A E2 = 1,5 V B E2 = 2,25 V C E2 = 13,5 V D E2 = V Câu 32: Phát biểu sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Mỗi ánh sáng đơn sắc có bước sóng tần số xác định mơi trường B Mỗi ánh sáng đơn sắc có màu xác định gọi màu đơn sắc C Đối với mơi trường suốt định, ánh sáng đơn sắc có bước sóng xác định D Ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc truyền qua lăng kính Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi U tần số f thay đổi vào hai đầu mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây khơng cảm có độ tự cảm L điện trở r, tụ điện có điện dung C thay đổi Ban đầu tần số mạch f1 tổng trở cuộn dây 100Ω Điều chỉnh điện dung tụ cho điện áp tụ cực đại giữ điện dung tụ khơng đổi Sau thay đổi tần số f cường độ dòng điện hiệu dụng mạch thay đổi f = f2 = 100Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch cực đại Độ tự cảm L cuộn dây TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 82/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT A 0, 25 H  GV: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – THPT Châu Thành I B 0,5 H  C 0, H  D H  Câu 34 : Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng phương pháp giao thoa khe ng Học sinh đo khoảng cách hai khe a=1,20 ± 0,03 (mm); khoảng cách từ hai khe đến D =1,60 ±0,05 (m) độ rộng 10 khoảng vân L = 8,00 ± 0,16 (mm) Sai số tương đối phép đo A 1,60% B δ = 7,63% C 0,96% D 5,83% Câu 35: Khi cho tia sáng từ nước có chiết suất n = vào mơi trường suốt khác có chiết suất n’, người ta nhận thấy vận tốc truyền ánh sáng bị giảm lượng v =108 m/s Cho vận tốc ánh sáng chân khơng c = 3.108 m/s Chiết suất n’ : A n’ = B n’ = 1,5 C n’ = D n’ = 2,4 Câu 36: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh hiệu điện xoay chiều u = U0cosωt dòng điện mạch i = I0cos(ωt + π/6) Đoạn mạch điện ln có A ZL < ZC B ZL = ZC C ZL = R D ZL > ZC Câu 37: Cho hạt nhân: 23 He , 115 B Giả sử hạt nhân đó, ta thay số prơtơn số nơtrơn ngược lại, ta hạt nhân: A 63 Li ; 2211 Na B 31T ; 116 C C 31T ; 2211 Na D 63 Li ; 116 C Câu 38: Phát biểu sau đúng? Ngun tắc hoạt động động khơng đồng ba pha dựa tượng: A cảm ứng điện từ B tự cảm C cảm ứng điện từ lực từ tác dụng lên dòng điện D tự cảm lực từ tác dụng lên dòng điện Câu 39: Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Khi L= L1 , C = C1 mạch thu sóng điện từ có bước sóng  Khi L= 3L1 , C = C2 mạch thu sóng điện từ có bước sóng  Nếu L= 3L1 , C = C1 + C2 mạch thu sóng điện từ có bước sóng? A  B  C  D  Câu 40: Điều kiện sau điều kiện cộng hưởng: A Tần số lực cưỡng tần số riêng hệ B Chu kì lực cưỡng phải lớn chu kì riêng hệ C Lực cưỡng phải lớn giá trị F0 D Tần số lực cưỡng phải lớn nhiều tần số riêng hệ 14 Câu 41: Bắn hạt có động MeV vào hạt nhân N đứng n thu prơton hạt nhân X Giả sử hai hạt sinh có tốc độ, tính động tốc độ prơton Cho: m = 4,0015 u; mX = 16,9947 u; mN = 13,9992 u; mp = 1,0073 u; 1u = 931,5 MeV/c2 A 5,6.106 m/s B 30,85.105 m/s C 30,85.106 m/s D 5,6.105 m/s Câu 42: Hạt nhân 22790Th phóng xạ có chu kì bán rã 18,3 ngày Hằng số phóng xạ hạt nhân : A 26,4s-1 ; B 4,38.10-7s-1 ; C 0,0016s-1 D 0,038s-1 ; Câu 43: Quang phổ ánh sáng Mặt Trời mà ta thu mặt đất A quang phổ liên tục B quang phổ vạch C quang phổ hấp thụ khí Trái Đất D quang phổ hấp thụ khí Mặt Trời TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 83/84 HĐBM – TỔ BỘ MƠN VẬT GV: Nguyễn Thị Ngọc Ngân – THPT Châu Thành I Câu 44: Trong tia phóng xạ , + , xếp theo thứ tự tăng dần khả đâm xun, ta có kết là: A +, ,  B , +,  C , +,  D , , + Câu 45:Chọn câu sai: A Hiện tượng quang điện ngồi xảy ánh sáng kích thích có bước sóng nhỏ bước sóng giới hạn  kim loại làm catốt B Hiện tượng quang điện tượng giải phóng electron liên kết để trở thành êlectrơn tự chuyển động khối bán dẫn C Trong tượng quang điện ngồi, cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích D Trong tượng quang điện điện trở khối bán dẫn tăng nhanh bi chiếu sáng Câu 46: Chiếu chùm xạ đơn sắc vào kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm Hiện tượng quang điện khơng xảy chùm xạ có bước sóng A 0,15 µm B 0,25 µm C 0,33 µm D 0,41 µm 10 Câu 47 Bình thường khối bán dẫn có 10 hạt tải điện Chiếu tức thời vào khối bán dẫn chùm ánh sáng hồng ngoại =993,75nm có lượng E=1,5.10-7J số lượng hạt tải điện khối bán dẫn 3.1010 Tính tỉ số số photon gây tượng quang dẫn số photon chiếu tới kim loại? A 50 B 100 C 75 D 75 Câu 48: Rơto máy phát điện xoay chiều nam châm có cặp cực từ, quay với tốc độ 1200vòng/min Tần số suất điện động máy tạo bao nhiêu? A f = 40Hz B f = 50Hz C f = 60Hz D f = 70Hz 226 222 Câu 49: Hạt nhân 88 Ra phóng xạ α biến thành 86 Rn , q trình phóng xạ có xạ γ Biết động hạt α Kα = 4,54MeV, khối lượng hạt tính theo đơn vị u mRa = 226,025406; mRn = 222,017574; mα = 4,001505; me = 0,000549 Lấy 1u = 931,5MeV/c2, bỏ qua động lượng photon γ Bước sóng tia γ A 2,5.10-12m B 5.10-12m C 7,5.10-12m D 10.10-12m Câu 50: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m vật có khối lượng 100 g, dao động điều hồ với biên độ cm Chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân Qng đường vật 0,175π (s) là: A cm B 35 cm C 30 cm D 25 cm HẾT -1 C 26 B C 27 A C 28 D B 29 B D 30 D A 31 A A 32 A A 33 B TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ A 34 B 10 C 35 D 11 D 36 A 12 B 37 B 13 C 38 C 14 C 39 C 15 B 40 A 16 D 41 A 17 B 42 B 18 A 43 C 19 A 44 C 20 B 45 D 21 D 46 D 22 D 47 C 23 D 48 C - Trang 84/84 24 B 49 B 25 A 50 B
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý tỉnh Đồng Tháp năm 2015 , Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý tỉnh Đồng Tháp năm 2015 , Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý tỉnh Đồng Tháp năm 2015

Từ khóa liên quan