0

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn hóa năm 2015

41 1,006 39
  • Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn hóa năm 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2015, 11:38

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT HƯƠNG KHÊ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC: 2014 – 2015. MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề. (Đề thi có 04 trang; 50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi: 159 GV ra đề: Phan Thọ Nhật Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; I=127; Ba=137. Câu 1: Cấu hình electron nguyên tử nào là của nguyên tố kim loại chuyển tiếp (nguyên tố nhóm B) trong Bảng tuần hoàn? A. [He] 2s 2 2p 4 B. [Ne] 3s 2 C. [Ar] 4s 1 D. [Ar] 3d 6 4s 2 Câu 2: Liên kết hoá học nào sau đây có tính ion rõ nhất? A. Cs 2 S ` B. NH 3 C. HCl D. H 2 S Câu 3: Trong phản ứng oxi hoá - khử sau: 2 4 2 4 4 2 4 2 H S KMnO H SO S MnSO K SO H O+ + → + + + . Hệ số (tối giản) của các chất tham gia phản ứng lần lượt là A. 3, 2, 5 B. 5, 2, 3 C. 2, 2, 5 D. 5, 2, 4 Câu 4: Cho FeS tác dụng với dung dịch HCl thu được khí A. Nhiệt phân KClO 3 có xúc tác MnO 2 thu được khí B. Cho Na 2 SO 3 tác dụng với dung dịch HCl thu được khí C. Các khí A, B, C lần lượt là A. O 2 , SO 2 , H 2 S B. O 2 , H 2 S, SO 2 C. H 2 S, Cl 2 , SO 2 D. H 2 S, O 2 , SO 2 Câu 5: Trong các dung dịch sau : Ca(OH) 2 , BaCl 2 , Br 2 , H 2 S. Số dung dịch có thể dùng để phân biệt được 2 khí CO 2 và SO 2 là A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 6: Dãy nào sau đây có tính axit và tính khử tăng theo chiều từ trái sang phải? A. HI, HBr, HCl, HF B. HCl, HBr, HF, HI C. HF, HCl, HBr, HI D. HCl, HBr, HI, HF Câu 7: Hoà tan 20,8 gam hỗn hợp bột gồm FeS, FeS 2 , S bằng dung dịch HNO 3 đặc nóng dư thu được 53,76 lít NO 2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là A. 16 gam B. 9 gam C. 8,2 gam D. 10,7 gam Câu 8: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là thực hiện quá trình A. khử các ion kim loại B. oxi hoá các ion kim loại C. khử các kim loại D. oxi hoá các kim loại Câu 9: Cho 0,01 mol Fe vào 50 ml dung dịch AgNO 3 1 M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là A. 5,4 gam B. 2,16 gam C. 3,24 gam D. 4,32 gam Câu 10: Ion OH - có thể phản ứng được với tất cả các ion nào sau đây? A. 2 4 3 3 H , NH , HCO ,CO + + − − B. 2 2 2 4 Fe , Zn ,HS ,SO + + − − C. 2 2 3 2 Ca , Mg ,Al ,Cu + + + + D. 3 2 2 4 Fe , Mg ,Cu ,HSO + + + − Câu 11: Cho 5,76 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO 3 0,3 M, sau đó thêm 500 ml dung dịch HCl 0,6 M thu được khí NO và dung dịch A. Thể tích khí NO (đktc) là A. 1,68 lít B. 0,896 lít C. 1,344 lít D. 2,016 lít Câu 12: Cho lần lượt Na, dung dịch NaOH vào các chất phenol, axit axetic, anđehit axetic, ancol etylic. Số lần có phản ứng xảy ra là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 13: Dãy nào gồm các hiđroxit được xếp theo chiều tăng dần tính bazơ? A. KOH, Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 . B. Al(OH) 3 , NaOH, Mg(OH) 2 C. KOH, Ba(OH) 2 , Al(OH) 3 D. Al(OH) 3 , Mg(OH) 2 , KOH Câu 14: Cho sơ đồ phản ứng sau: Al → X → Y→ AlCl 3 . X, Y có thể lần lượt là cặp chất nào sau đây? A. Al(OH) 3 , Al(NO 3 ) 3 B. Al(OH) 3 , Al 2 O 3 C. Al 2 (SO 4 ) 3 , Al 2 O 3 D. Al 2 (SO 4 ) 3 , Al(OH) 3 Câu 15: Cho 16,2 gam kim loại M (có hoá trị n không đổi) tác dụng với 3,36 lít O 2 (đktc). Hoà tan chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H 2 (đktc). Xác định kim loại M? A. Mg B. Ca C. Fe D. Al Câu 16: Cho dung dịch Ba(OH) 2 đến dư vào 100 ml dung dịch X có chứa các ion: NH 4 + , SO 4 2- , NO 3 - thì có 23,3 gam một kết tủa được tạo thành và đun nóng thì có 6,72 lít (đktc) một chất khí bay ra. Nồng độ mol/lít của (NH 4 ) 2 SO 4 và NH 4 NO 3 trong dung dịch X lần lượt là bao nhiêu? A. 1 M và 1 M B. 2 M và 2 M C. 1 M và 2 M D. 2 M và 1 M. Câu 17: Hợp chất nào sau đây chỉ có tính oxi hoá không có tính khử? A. CrCl 3 B. CrO C. Fe 3 O 4 D. Fe 2 (SO 4 ) 3 Câu 18: Khử hoàn toàn 32 gam hỗn hợp CuO và Fe 2 O 3 bằng khí H 2 dư, nung nóng tạo ra 9 gam H 2 O. Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là A. 23 gam B. 16 gam C. 24 gam D. 26 gam Câu 19: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H 2 SO 4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO 4 0,5 M. Giá trị của V đã cho là A. 80 ml B. 20 ml C. 40 ml D. 60 ml Câu 20: Cho viên Zn nguyên chất vào hỗn hợp dung dịch gồm các ion Cu 2+ , Fe 2+ , Ag + , Pb 2+ , NO 3 - ở điều kiện thường đến dư Zn, thứ tự các ion kim loại lần lượt bị khử là A. Cu 2+ , Ag + , Pb 2+ , Fe 2+ B. Ag + , Cu 2+ , Fe 2+ , Pb 2+ C. Ag + , Cu 2+ , Pb 2+ , Fe 2+ D. Cu 2+ , Fe 2+ , Ag + , Pb 2+ Câu 21: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO 3 ) 2 là A. HNO 3 , NaCl, Na 2 SO 4 , KHSO 4 B. NaCl, Na 2 SO 4 , Ca(OH) 2 , Mg(NO 3 ) 2 C. HNO 3 , Na 2 SO 4 , Ca(OH) 2 , KHSO 4 D. HNO 3 , Ca(OH) 2 , KHSO 4 , Mg(NO 3 ) 2 Câu 22: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeCO 3 lần lượt phản ứng với HNO 3 đặc nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là A. 8 B. 5 C. 7 D. 6 Câu 23: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H 2 SO 4 0,01 M với 250 ml dung dịch Ba(OH) 2 a M thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12, biết [ H + ].[OH - ] = 10 -14 . Giá trị m và a lần lượt là A. 0,5582 và 0,03 B. 0,03 và 0,5582 C. 0,5825 và 0,06 D. 0,03 và 0,06 Câu 24: Có thể phân biệt được 5 dung dịch riêng biệt bị mất nhãn chứa các hoá chất NaCl, NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 SO 4 , AlCl 3 , FeCl 3 chỉ bằng 1 kim loại là A. Na B. Al C. Mg D. Ba Câu 25: Hoà tan 6 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại A, B có hoá trị lần lượt là I, II vào dung dịch chứa hỗn hợp 2 axit HNO 3 và H 2 SO 4 (vừa đủ) thu được 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí SO 2 và NO 2 theo tỉ lệ mol lần lượt 1 : 5. Khối lượng muối khan thu được là A. 14,12 gam B. 13,04 gam C. 14,54 gam D. 14,04 gam Câu 26: Có 2 bình điện phân mắc nối tiếp, bình 1 chứa dung dịch CuCl 2 , bình 2 chứa dung dịch AgNO 3 . Khi tiến hành điện phân ở anot của bình 1 thoát ra 22,4 lít một khí duy nhất thì ở anot của bình 2 thoát ra bao nhiêu lít khí? (Biết các thể tích đo ở cùng điều kiện). A. 22,4 lít B. 11,2 lít C. 33,6 lít D. 44,8 lít. Câu27: Dụng cụ làm bằng chất nào sau đây không nên đựng nước vôi trong A. đồng B. thép C. gang D. nhôm Câu 28: Số anken khí (ở nhiệt độ thường) khi tác dụng với HBr chỉ cho một sản phẩm cộng là A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 29: Tiến hành crăckinh 10 lít khí butan thì sau phản ứng thu được 18 lít hỗn hợp khí gồm etan, metan, eten, propilen, butan (các khí đo cùng điều kiện). Hiệu suất của quá trình crăckinh là A. 60% B. 70% C. 80% D. 90% Câu 30: Để phân biệt ancol đơn chức với ancol đa chức có ít nhất 2 nhóm -OH liền kề nhau người ta dùng thuốc thử là A. dung dịch brom B. dung dịch thuốc tím C. dung dịch AgNO 3 D. Cu(OH) 2 Câu 31: Cho m gam phenol (C 6 H 5 OH) tác dụng với natri dư thấy thoát ra 0,56 lít khí H 2 (đktc), giá trị m của là A. 4,7 gam B. 9,4 gam C. 7,4 gam D. 4,9 gam Câu 32: Cho 1,2 gam một axit cacboxylic đơn chức X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 1,64 gam muối. X là A. H-COOH B. CH 2 = CHCOOH C. C 6 H 5 -COOH D. CH 3 -COOH Câu 33: Cho chất sau đây m-HO-C 6 H 4 -CH 2 OH (hợp chất chứa nhân thơm) tác dụng với dung dịch NaOH dư. Sản phẩm tạo ra là A. ONa CH 2 ONa B. OH CH 2 ONa C. ONa CH 2 OH D. ONa CH 2 OH Câu 34: Cho hỗn hợp X gồm 2 anđehit no đơn chức. Lấy 0,25 mol X cho phản ứng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 dư thu được 86,4 gam kết tủa, khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 76,1 gam. Xác định công thức của 2 anđehit? A. HCHO và C 2 H 5 CHO B. CH 3 CHO và C 2 H 5 CHO C. HCHO và CH 3 CHO D. CH 3 CHO và C 3 H 7 CHO Câu 35: Công thức chung của este no, đơn chức mạch hở là A. C n H 2n O 2 B. C n H 2n+2 O 2 C. C n H 2n -2 O 2 D. C n H 2n O Câu 36: Có tối đa bao nhiêu trieste thu được khi đun nóng hỗn hợp gồm glixerol, axit stearic, axit panmitic có xúc tác H 2 SO 4 đặc? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 37: Cho 4,48 gam hổn hợp gồm CH 3 COOC 2 H 5 và CH 3 COOC 6 H 5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M, làm khô dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn là A. 5,6 gam B. 4,88 gam C. 3,28 gam D. 6,4 gam Câu 38: Dãy gồm các dung dịch đều hòa tan được Cu(OH) 2 ở nhiệt độ phòng là A. glucozơ, fructozơ và tinh bột B. glucozơ, fructozơ và xenlulozơ C. glucozơ, fructozơ và saccarozơ D. glucozơ, fomalin và tinh bột Câu 39: Hỗn hợp X gồm 2 hợp chất hữu cơ chứa cùng loại nhóm chức. Đun nóng 13,6 gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH dư thu được 1 muối duy nhất của axit cacboxylic đơn chức và 5,5 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 13,6 gam hỗn hợp X cần dùng 16,8 lít oxi thu được 14,56 lít CO 2 (thể tích khí ở đktc). Công thức cấu tạo của các chất trong X là A. CH 3 COOCH 3 , CH 3 COOC 2 H 5 B. C 2 H 3 COOCH 3 , C 2 H 3 COOC 2 H 5 C. HCOOCH 3 , HCOOC 2 H 5 D. HCOOC 3 H 5 , HCOOC 4 H 7 Câu 40: Để chứng minh tính lưỡng tính của NH 2 -CH 2 -COOH (X), ta cho X tác dụng với A. HCl, NaOH B. NaCl, HCl C. NaOH, NH 3 D. HNO 3 , CH 3 COOH Câu41: Cho các chất: C 6 H 5 NH 2 , C 6 H 5 OH, CH 3 NH 2 , NH 3 . Chất nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A. CH 3 NH 2 , NH 3 B. C 6 H 5 OH, CH 3 NH 2 C. C 6 H 5 NH 2 , CH 3 NH 2 D. C 6 H 5 OH, NH 3 Câu 42: Thuỷ phân không hoàn toàn tetrapeptit (X), ngoài các α-amino axit còn thu được các đipeptit là Gly-Ala, Phe-Val, Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đây là của X? A. Val-Phe-Gly-Ala B. Ala-Val-Phe-Gly C. Gly-Ala-Val-Phe D. Gly-Ala-Phe-Val Câu 43: Cao su lưu hoá có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Có bao nhiêu mắt xích isopren thì có một cầu nối (- S - S -)? A. 38 B. 42 C. 46 D. 50 Câu 44: Khi thủy phân tripeptit H 2 N-CH(CH 3 )CO-NH-CH 2 -CO-NH-CH 2 -COOH sẽ tạo ra các α - aminoaxit là A. H 2 NCH 2 COOH, CH 3 CH(NH 2 )COOH B. H 2 NCH(CH 3 )COOH, H 2 NCH(NH 2 )COOH C. H 2 NCH 2 CH(CH 3 )COOH, H 2 NCH 2 COOH D. CH 3 CH(NH 2 )CH 2 COOH, H 2 NCH 2 COOH Câu45: Chỉ dùng một thuốc thử có thể phân biệt được 3 chất hữu cơ riêng biệt: axit aminoaxetic, axit propionic, etylamin. Thuốc thử đó là A. NaOH B. HCl C. CH 3 OH/HCl D. Quì tím Câu 46: Trong số các polime sau đây: tơ tằm, sợi bông, len lông cừu, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron, thì những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là A. tơ tằm, sợi bông, tơ nitron B. sợi bông, tơ visco, tơ axetat C. sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6 D. tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat Câu 47: Cho các chất sau: etyl axetat, anilin, ancol etylic, phenol, phenylamoniclorua, ancol bezylic, p-crezol. Trong các chất này số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 3 B. 5 C. 6 D. 4 Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 ancol thu được 0,88 gam CO 2 . Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X được hỗn hợp an ken Y. Đốt cháy hết Y thu được tổng khối lượng H 2 O và CO 2 là A. 1,47 gam B. 2,26 gam C. 1,96 gam D. 1,24 gam Câu 49: Cho V lít hổn hợp khí X gồm H 2 , C 2 H 2 , C 2 H 4 (trong đó số mol của C 2 H 2 bằng số mol của C 2 H 4 ) đi qua Ni nung nóng (hiệu suất phản ứng đạt 100%) thu được 11,2 lít hổn hợp khí Y (ở đktc) có tỷ khối hơi của hổn hợp Y đối với H 2 là 6,6. Nếu cho V lít hổn hợp X ở trên đi qua dung dịch Brom dư thì khối lượng bình Brom tăng A. 5,4 gam B. 4,4 gam C. 2,7 gam D. 6,6 gam Câu 50: Cho 30 gam hỗn hợp 3 axit gồm HCOOH, CH 3 COOH, CH 2 =CH-COOH tác dụng vừa hết với dung dịch NaHCO 3 thu được 13,44 lít CO 2 (đktc), khối lượng muối khan có trong dung dịch sau phản ứng là A. 43,2 gam B. 56,4 gam C. 54 gam D. 43,8 gam HẾT TRƯỜNG THPT HƯƠNG KHÊ TỔ HOÁ HỌC ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014-2015 BỘ MÔN HOÁ HỌC GIÁO VIÊN XÂY DỰNG ĐÁP ÁN: PHAN THỌ NHẬT MÃ ĐỀ: 159 1D 2A 3B 4D 5C 6C 7A 8A 9C 10D 11C 12C 13D !4D 15D 16A 17D 18C 19C 20C 21C 22C 23C 24D 25A 26B 27D 28D 29C 30D 31A 32D 33D 34A 35A 36D 37D 38C 39B 40A 41A 42D 43B 44A 45D 46B 47D 48D 49A 50A TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC (Đề thi gồm 50 câu, 04 trang) ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề Mã đề 123 Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127. 1. Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức mạch hở X (có số liên kết π <3) thu được thể tích khí CO 2 bằng 6/7 thể tích O 2 đã phản ứng (thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là: A. 6,66. B. 10,56. C. 7,20. D. 8,88. 2. Cho 0,12 mol một anđehit A phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO 3 (hoặc Ag 2 O) trong dung dịch NH 3 thu được m gam Ag. Nếu lấy m gam Ag này cho tác dụng vừa đủ với một lượng HNO 3 đặc thì sau phản ứng thu được 10,752 lít khí NO 2 (là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tỉ khối hơi của A với O 2 lớn hơn 1. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit A là: A. CH 3 CHO. B. HCHO. C. OHC-CHO. D. CH 2 =CH-CHO. 3. Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng hiđro bằng 16,28%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là: A. 2-metylpropan. B. 3-metylpentan. C. 2,3-đimetylbutan. D. butan. 4. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C 4 H 8 O 2 là: A. 5. B. 2. C. 4. D. 3. 5. Có phản ứng hoá học xảy ra như sau: H 2 S + 4Cl 2 + 4H 2 O -> H 2 SO 4 + 8 HCl Câu nào diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng ? A. H 2 S là chất khử, H 2 O là chất oxi hoá. B. H 2 S là chất oxi hoá, Cl 2 là chất khử. C. Cl 2 là chất oxi hoá. H 2 S là chất khử. D. Cl 2 là chất oxi hoá. H 2 O là chất khử. 6. Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl 3 nồng độ xM thu được dung dịch Y và 4,68g kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y thu được 2,34g kết tủa. Giá trị của x là: A. 0,9 . B. 0,8. C. 1,0. D. 1,2. 7. Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe 2 O 3 , Cr 2 O 3 và Al 2 O 3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr 2 O 3 trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100% ): A. 50,67%. B. 66,67%. C. 20,33%. D. 36,71%. 8. Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO 2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? A. 3. B. 5. C. 2. D. 4. 9. Khi hòa tan 13 gam kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 4,48 lit khí ở đktc. Kim loại M là A. Mg. B. Cu. C. Fe. D. Zn. X 10. Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: A. Na + ,K + ,OH − ,HCO 3 − . B. Ca 2+ ,Cl − ,Na + ,CO 3 2 − . C. K + ,Ba 2+ ,OH − ,Cl − . D. Al 3+ ,PO 4 3 − ,Cl − , Ba 2+ . X 11. Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng C n H 2n O 2 ) mạch hở và O 2 (số mol O 2 gấp đôi số mol O 2 cần phản ứng) ở 136,5 0 C, 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. CTPT của X là: A. C 4 H 8 O 2 . B. CH 2 O 2 . C. C 2 H 4 O 2 . D. C 3 H 6 O 2 . 12. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO 2 bằng số mol H 2 O. Thành phần phần trăm về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là: A. 75%; 25%. B. 35%; 65%. C. 50%; 50%. D. 20%; 80%. 13. Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đơn chức X thu được CO 2 và H 2 O có tỉ lệ số mol tương ứng là 4 : 5. Công thức phân tử của X là: A. C 4 H 10 O. B. C 3 H 8 O. C. C 2 H 6 O. D. C 5 H 12 O. 14. Cho các phát biểu sau: a.Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa. b. Axit flo hidric là axit yếu. c. Dung dịch natri florua loãng dùng làm thuốc chống sâu răng. d. Trong các hợp chất của halogen( F,Cl, Br, I) đều có số oxi hóa là -1, +1, +3, +5, +7. e. Tính khử của các ion halogenua tăng dần theeo thứ tự F - , Cl - , Br - , I - . Số phát biểu đúng là: A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. 15. Aminoaxit X có công thức H 2 N- C x H y – (COOH) 2 . Cho 0,1 mol X tác dụng với 0,2 lít dung dịch H 2 SO 4 0,5M thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M và KOH 3M thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là: A. 10,526%. B. 9,524%. C. 11,966%. D. 10,687%. 16. Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra A. sự oxi hoá ion Na + . B. sự khử ion Cl - . C. sự khử ion Na + . D. sự oxi hoá ion Cl - . 17. Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H 2 SO 4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) A. C 4 H 9 OH và C 5 H 11 OH. B. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH. C. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH. D. C 2 H 5 OH và C 4 H 9 OH. 18. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ tằm và tơ enang. B. Tơ visco và tơ nilon-6,6. C. Tơ visco và tơ axetat. D. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. 19. Sục CO 2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH) 2 và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol). Giá trị của x là: A. 0,10. B. 0,12. C. 0,11. D. 0,13. X 20. Dự án luyện nhôm Đắk Nông là dự án luyện nhôm đầu tiên của Việt Nam và do một doanh nghiệp tư nhân trong nước trực tiếp đầu tư nên có vai trò rất quan trọng không chỉ với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Nông, mà còn với cả nước nói chung. Hãy cho biết nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là nguyên liệu nào sau đây : A. quặng đôlômit. B. quặng boxit. C. quặng manhetit. D. quặng pirit. 21. Chỉ dùng Cu(OH) 2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau: A. glucozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic. B. saccarozơ, glixerol, anđehit axetic, rượu (ancol) etylic. C. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, rượu (ancol) etylic. D. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerol. 22. Trong số các dung dịch: KHCO 3 , NaCl, C 2 H 5 COONa, NH 4 NO 3 , NaHSO 4 , C 6 H 5 ONa, những dung dịch có pH > 7 là: A. KHCO 3 , NH 4 NO 3 , NaCl. B. KHCO 3 , C 6 H 5 ONa, C 2 H 5 COONa. C. NaCl, C 6 H 5 ONa, C 2 H 5 COONa. D. NH 4 NO 3 , C 2 H 5 COONa, NaHSO 4 . 23. Dung dịch X chứa AlCl 3 , FeSO 4 và ZnCl 2 . Cho luồng khí NH 3 đến dư đi qua dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Cho luồng khí H 2 dư đi qua Z nung nóng sẽ thu được chất rắn: A. ZnO, Fe và Al 2 O 3 . B. Al, Fe và Zn. C. Fe, Zn và Al 2 O 3 . D. Al 2 O 3 , Fe. 24. Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH 2 -CH 2 OH (X); HOCH 2 -CH 2 -CH 2 OH (Y); HOCH 2 -CHOH-CH 2 OH (Z); CH 3 -CH 2 -O-CH 2 -CH 3 (R); CH 3 -CHOH-CH 2 OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH) 2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là: A. X, Y, R, T. B. X, Y, Z, T. C. X, Z, T. D. Z, R, T. 25. Để khử ion Cu 2+ trong dung dịch CuSO 4 có thể dùng kim loại A. Li. B. Sr. C. Fe. D. Ba. 26. Hòa tan hoàn toàn 4,32 gam hỗn hợp X gồm FeO, MgO và ZnO bằng một lượng vừa đủ 150ml dung dịch HCl 1M , thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là: A. 7,095. B. 7,995. C. 8,445. D. 9,795. 27. Hình bên minh họa cho thí nghiệm xác định sự có mặt của C và H trong hợp chất hữu cơ. Chất X và dung dịch Y (theo thứ tự) là: A. CaO, H 2 SO 4 đặc. B. CuSO 4 khan, Ca(OH) 2 . C. CuSO 4 .5H 2 O, Ca(OH) 2 . D. Ca(OH) 2 , H 2 SO 4 đặc. 28. Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H 2 SO 4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là: A. MgSO 4 . B. MgSO 4 và FeSO 4 . C. MgSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 và FeSO 4 . D. MgSO 4 và Fe 2 (SO 4 ) 3 . 29. Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe → X FeCl 3 → Y Fe(OH) 3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là: A. HCl, Al(OH) 3 . B. HCl, NaOH. C. Cl 2 , NaOH. D. NaCl, Cu(OH) 2 . 30. Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là: A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. 31. Cho phản ứng sau : N 2 (k) + 3H 2 (k) t 0 , xt 2NH 3 (k); H = -92 kJ. Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là: A.tăng nhiệt độ và tăng áp suất. B.tăng nhiệt độ và giảm áp suất. C.giảm nhiệt độ và giảm áp suất. D.giảm nhiệt độ và tăng áp suất. 32. Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là: A. moocphin. B. nicotin. C. aspirin. D. cafein. 33. Cho các ion kim loại: Zn 2+ , Sn 2+ , Ni 2+ , Fe 2+ , Pb 2+ . Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là: A. Sn 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ > Pb 2+ > Fe 2+ . B. Zn 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Pb 2+ . C. Pb 2+ > Sn 2+ > Fe 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ . D. Pb 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Zn 2+ . 34. Một dung dịch chứa x mol Mg 2+ , y mol Na + , 0,02 mol Cl – và 0,025 mol SO 4 2– . Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 4,28 gam. Giá trị của x và y lần lượt là: A. 0,03 và 0,01. B. 0,02 và 0,03. C. 0,02 và 0,05. D. 0,015 và 0,04. 35. Chất hữu cơ B có công thức phân tử C 7 H 8 O 2 . Tìm công thức cấu tạo của B biết: - B tác dụng với Na giải phóng hidro, với 1:1: 2 = BH nn - Trung hoà 0,2 mol B cần dùng đúng 100 ml dung dịch NaOH 2M. A. HO ─ C 6 H 4 ─ CH 2 OH. B. HO ─ CH 2 ─ O ─C 6 H 5 . C. CH 3 ─ O ─ C 6 H 4 ─ OH. D. C 6 H 3 (OH) 2 CH 3 . 36. Hỗn hợp khí X gồm H 2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối hơi của X so với H 2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước Br 2 , tỉ khối của Y so với H 2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là: A. CH 2 =C(CH 3 ) 2 . B. CH 2 =CH 2 . C. CH 2 =CH-CH 2 -CH 3 . D. CH 3 -CH=CH-CH 3 . 37. Để khử ion Fe 3+ trong dung dịch thành ion Fe 2+ có thể dùng một lượng dư A. kim loại Mg. B. kim loại Ba. C. kim loại Cu. D. kim loại Ag. 38. Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự A. M < X < Y < R. B. Y < X < M < R. C. M < X < R < Y. D. Y < M < X < R. 39. Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là : A. Fe 2 O 3 ; 75%. B. Fe 2 O 3 ; 65%. C. Fe 3 O 4 ; 75%. D. FeO; 75%. 40. Cho 150ml dung dịch mantozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO 3 (hoặc Ag 2 O) trong dung dịch NH 3 thu được 12,96 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch mantozơ đã dùng là: A. 0,80M. B. 0,10M. C. 0,20M. D. 0,40M. 41. Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Fe 2+ /Fe; Cu 2+ /Cu; Fe 3+ /Fe 2+ , Ag + /Ag Cặp chất không phản ứng với nhau là: A. Fe và dung dịch FeCl 3 . B. Fe và dung dịch CuCl 2 . C. Cu và dung dịch AgNO 3 . D. dung dịch Fe(NO 3 ) 3 và dung dịch AgNO 3 . 42. Cho một mẫu hợp kim Na-Ca-K tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 7,84 lít H 2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H 2 SO 4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là: A. 150ml. B. 60ml. C. 175ml. D. 100ml. 43. Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây? A. C 6 H 5 CH=CH 2 . B. CH 3 COOCH=CH 2 . C. CH 2 =CHCOOCH 3 . D. CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 . 44. Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO 3 → (Y) → NaNO 3 . X và Y có thể là A. Na 2 CO 3 và NaClO. B. NaClO 3 và Na 2 CO 3 . C. NaOH và Na 2 CO 3 . D. NaOH và NaClO. 45. Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính? A. Cr(OH) 3 , Fe(OH) 2 , Mg(OH) 2 . B. Cr(OH) 3 , Zn(OH) 2 , Pb(OH) 2 . C. Cr(OH) 3 , Zn(OH) 2 , Mg(OH) 2 . D. Cr(OH) 3 , Pb(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 46. Cho 0,1 mol α-amino axit dạng H 2 NRCOOH (X) phản ứng hết với HCl tạo 12,55g muối. X là: A. Valin. B. Alanin. C. Phenylalanin. D. Glixin. 47. Đun 12 gam axit axetic với 13,8, gam etanol (có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Tính hiệu suất của phản ứng este hoá ? A. 75%. B. 55%. C. 50%. D. 62,5%. 48. Trong tự nhiên, nguyên tố brom có 2 đồng vị là 79 35 Br và 81 35 Br. Nếu nguyên tử khối trung bình là brom là 79,91 thì phần trăm của 2 đồng vị này lần lượt là: A. 54,5% và 45,5%. B. 35% và 65%. C. 45,5% và 54,5%. D. 61,8% và 38,2%. 49. Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH 3 COOH. Hai chất X, Y lần lượt là: A. CH 3 CH 2 OH và CH 2 =CH 2 . B. CH 3 CHO và CH 3 CH 2 OH. C. CH 3 CH 2 OH và CH 3 CHO. D. CH 3 CH(OH)COOH và CH 3 CHO. 50. Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO 3 (hoặc Ag 2 O) trong dung dịch NH 3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH thu được chất M. M có nhiều hơn Y một nguyên tử cacbon. Chất X có thể là: A. HCOOCH 3 . B. CH 3 COOCH=CH 2 . C. HCOOCH=CH 2 . D. CH 3 COOC(CH) 3 =CH 2 . B. HẾT TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC (Đề thi gồm 50 câu, 04 trang ) ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề Mã đề 234 Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127. 1. Cho các ion kim loại: Zn 2+ , Sn 2+ , Ni 2+ , Fe 2+ , Pb 2+ . Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là: A. Pb 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Zn 2+ . B. Sn 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ > Pb 2+ > Fe 2+ . C. Zn 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Pb 2+ . D. Pb 2+ > Sn 2+ > Fe 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ . 2. Cho 0,12 mol một anđehit A phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO 3 (hoặc Ag 2 O) trong dung dịch NH 3 thu được m gam Ag. Nếu lấy m gam Ag này cho tác dụng vừa đủ với một lượng HNO 3 đặc thì sau phản ứng thu được 10,752 lít khí NO 2 (là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tỉ khối hơi của A với O 2 lớn hơn 1. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit A là: A. CH 3 CHO. B. OHC-CHO. C. CH 2 =CH-CHO. D. HCHO. 3. Aminoaxit X có công thức H 2 N- C x H y – (COOH) 2 . Cho 0,1 mol X tác dụng với 0,2 lít dung dịch H 2 SO 4 0,5M thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M và KOH 3M thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là: A. 11,966%. B. 10,687%. C. 10,526%. D. 9,524%. 4. Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây? A. CH 2 =CHCOOCH 3 . B. CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 . C. C 6 H 5 CH=CH 2 . D. CH 3 COOCH=CH 2 . 5. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO 2 bằng số mol H 2 O. Thành phần phần trăm về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là: A. 75%; 25%. B. 50%; 50%. C. 20%; 80%. D. 35%; 65%. 6. Đun 12 gam axit axetic với 13,8, gam etanol (có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Tính hiệu suất của phản ứng este hoá ? A. 62,5%. B. 75%. C. 55%. D. 50%. 7. Một dung dịch chứa x mol Mg 2+ , y mol Na + , 0,02 mol Cl – và 0,025 mol SO 4 2– . Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 4,28 gam. Giá trị của x và y lần lượt là: A. 0,03 và 0,01. B. 0,02 và 0,05. C. 0,015 và 0,04. D. 0,02 và 0,03. 8. Cho phản ứng sau: N 2 (k) + 3H 2 (k) t 0 , xt 2NH 3 (k); H = -92 kJ. Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là: A.tăng nhiệt độ và giảm áp suất. B.giảm nhiệt độ và tăng áp suất. C.tăng nhiệt độ và tăng áp suất. D.giảm nhiệt độ và giảm áp suất. X 9. Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng C n H 2n O 2 ) mạch hở và O 2 (số mol O 2 gấp đôi số mol O 2 cần phản ứng) ở 136,5 0 C, 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. CTPT của X là: A. C 4 H 8 O 2 . B. C 3 H 6 O 2 . C. CH 2 O 2 . D. C 2 H 4 O 2 . 10. Cho một mẫu hợp kim Na-Ca-K tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 7,84 lít H 2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H 2 SO 4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là: A. 100ml. B. 150ml. C. 60ml. D. 175ml. 11. Cho 150ml dung dịch mantozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO 3 (hoặc Ag 2 O) trong dung dịch NH 3 thu được 12,96 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch mantozơ đã dùng là: A. 0,40M. B. 0,80M. C. 0,10M. D. 0,20M. 12. Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe → X FeCl 3 → Y Fe(OH) 3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là: A. NaCl, Cu(OH) 2 . B. HCl, Al(OH) 3 . C. HCl, NaOH. D. Cl 2 , NaOH. 13. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ visco và tơ axetat. B. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. [...]... C B A A D B B TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC D C B A C C A A A B C B D C A C D D B A C C B A B A C D D C A B D A A D B C B B D A B D A A A A A C C A A C A B A A D D C C A A A A A D C B B A A A A D C A B C B B A C ĐỀ THI THỬ LẦN 1 – KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi: 135 Cho biết nguyên... C D D C 43 D B C B 44 C D A B 45 B C D B 46 B D D C 47 D B B C 48 A D A B 49 C B A B 50 C D A C SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 4 trang) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S... C C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TRƯỜNG HÀ NỘI - AMSTERDAM TỔ: LÍ - HÓA ( Đề thi gồm 50 câu, 06 trang ) D B B B C B A D B C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A D D A A A B D A 41 42 43 44 45 4 47 48 49 50 A D B B C C B C B D ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1;... được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là: A X, Y, Z, T B Z, R, T C X, Y, R, T D X, Z, T B - HẾT TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC (Đề thi gồm 50 câu, 04 trang ) ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề Mã đề 34 Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg... thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y thu được 2,34g kết tủa Giá trị của x là: A 1,2 B 1,0 C 0,8 D 0,9 - HẾT TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC (Đề thi gồm 50 câu, 04 trang ) ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;... Pb2+ B Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ C Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ D Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ - HẾT TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC 1 Mã đề D 2 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề 123 234 345 456 A C A C B D B 3 C C A A 4 C B C B 5 C B A C 6 D A B C 7 D D C A 8 D B B D 9 D B A D 10 C D C A 11 D D C B 12 C D D... số mol các khí và hơi bằng 1 mol Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là A 9,0 gam B 7,4 gam C 8,6 gam D 6,0 gam - - HẾT TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐÁP ÁN ĐỀ THI KTCL ÔN THI THPTQG LẦN 2 NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC Mã đề Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 132 C D C D A A C B A B D C B A B A C B A D D C C... Tinh bột chuyển hóa thành ancol etylic qua 2 giai đoạn: Tinh bột → glucozơ → ancol Tính thể tích ancol etylic 46o thu được từ 10 kg gạo (chứa 81% tinh bột) Biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 80% , khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml A 6 lít B 10 lít C 4 lít D 8 lít Câu 22: Cho dãy các chất sau: etilen, hexan, hex-1-en, o-crezol, propen, but-1-in, benzen, stiren Số chất trong dãy có khả năng tham gia. .. Câu 48: Khẳng định nào sau đây là đúng? A oxi có tính oxi hóa mạnh hơn ozon B oxi có thể oxi hóa được kim loại vàng Au ở nhiệt độ cao C Ở nhiệt độ thường, công thức phân tử của lưu huỳnh là S D oxi và ozon là hai dạng thù hình của oxi Câu 49: Tính chất hóa học cơ bản của kim loại là A tính lưỡng tính B tính khử C phản ứng với axit D tính oxi hóa Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol no đơn chức... của các phản ứng là 100% ): A 50,67% B 66,67% C 20,33% D 36,71% Cho các phát biểu sau: a.Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa b Axit flo hidric là axit yếu c Dung dịch natri florua loãng dùng làm thuốc chống sâu răng d Trong các hợp chất của halogen( F,Cl, Br, I) đều có số oxi hóa là -1, +1, +3, +5, +7 e Tính khử của các ion halogenua tăng dần theeo thứ tự F-, Cl-, Br-, I- Số phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn hóa năm 2015, Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn hóa năm 2015, Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn hóa năm 2015