Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015 THCSTHPT ischool đề 1

4 422 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2015, 22:16

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA TRƯỜNG THCS & THPT iSCHOOL NHA TRANG ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) MÃ ĐỀ 209 Họ và tên: ………………………………………………Lớp :………………….SBD:……………. Câu 1: Dãy các dung dịch và chất lỏng đều làm đổi màu quì tím tẩm nước cất là A. Anilin, natri phenolat, axit fomic, axit glutamic, axit axetic. B. Phenol, anilin, natri axetat, axit glutamic, axit axetic. C. Etylamin, natri phenolat, phenylamoni clorua, axit glutamic, axit axetic. D. Etylamin, natri phenolat, axit aminoaxetic, axit fomic, axit axetic. Câu 2: Chất nào sau đây được hình thành bởi liên kết ion ? A. KCl B. CO 2 C. H 2 D. CH 4 Câu 3: Sobitol là thuốc có tác dụng làm nhuận tràng thẩm thấu điều trị chứng táo bón , khó tiêu . Sobitol có thể được tạo thành từ phản ứng A. Oxi hóa glucozơ bằng dung dịch AgNO 3 /NH 3 . B. Oxi hóa glucozơ bằng H 2 có xúc tác Ni ,t 0 . C. Oxi hóa fructozơ bằng H 2 có xúc tác Ni ,t 0 . D. Khử glucozơ bằng H 2 có xúc tác Ni ,t 0 . Câu 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC 2 H 5 và CH 3 COOCH 3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H 2 SO 4 đặc ở 140 o C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là A. 8,10. B. 18,00. C. 16,20. D. 4,05. Câu 5: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s 2 3p 4 . Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là A. 15. B. 13. C. 16. D. 6. Câu 6: Có m gam hỗn hợp X gồm một axit no đơn chức A và một este tạo bởi một axit no đơn chức B là đồng đẳng kế tiếp của A và một ancol no đơn chức. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO 3 thu được 1,92 gam muối. Nếu cho a gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaOH rồi đun nóng thì thu được 4,38 gam hỗn hợp muối của hai axit hữu cơ A, B và 0,03 mol ancol, biết tỉ khối hơi của ancol này có tỉ khối hơi so với hidro nhỏ hơn 25 và không điều chế trực tiếp được từ chất vô cơ. Đốt cháy 2 muối trên bằng một lượng oxi thì thu được muối Na 2 CO 3 , hơi nước và 2,128 lít CO 2 (đktc). Coi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 3,56 gam B. 3,98 gam C. 4,12 gam D. 2,06 gam Câu 7: Cho phương trình hóa học: aAl + bHNO 3 → cAl(NO 3 ) 3 + dN 2 O + eH 2 O. Tỉ lệ a : b là A. 5 : 3. B. 2 : 5. C. 4 : 15. D. 8 : 9. Câu 8: Phương trình hóa học nào sau đây là sai? A. Cu + Fe 2 (SO 4 ) 3 → 2FeSO 4 +CuSO 4 . B. 2K + 2H 2 O → 2KOH + H 2 . C. Mg + 2HNO 3 → Mg(NO 3 ) 2 + H 2 . D. Cu + 2H 2 SO 4 đ → CuSO 4 + SO 2 + 2H 2 O. Câu 9: Khi cho 41,4 gam hổn hợp X gồm Fe 2 O 3 ,Cr 2 O 3 , và Al 2 O 3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiết nhôm phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần % theo khối lượng của Cr 2 O 3 trong hỗn hợp X là( giả thiết các phản ứng đều xãy ra hoàn toàn) A. 50,67% B. 36,71% C. 20,33 % D. 66,67% Câu 10: Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn? A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl 3 . B. Sục CO 2 tới dư vào dung dịch Ca(OH) 2 . C. Cho dung dịch AlCl 3 dư vào dung dịch NaOH. D. Cho CaCO 3 vào lượng dư dung dịch HCl. Câu 11: Để phân biệt các khí : CO, CO 2 , O 2 và SO 2 có thể dùng các thốc thử là A. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và nước brom. B. dung dịch NaHCO 3 ,Cu nung nóng và nước bom. C. tàn đóm cháy dở, dung dịch brom và dung dịch KHCO 3. D. Cu nung nóng, CuO nung nóng và nước vôi trong. Câu 12: Cho dãy các chất sau: Cu, Al, Mg, KNO 3 , CuCl 2 . Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là Trang 1/4 - Mã đề thi 209 A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 13: Hỗn hợp X gồm Na,Ba, Na 2 O, và BaO. Hoà tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước thu được 1,12 lít khí H 2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52gam Ba(OH) 2 . Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO 2 (đktc) vào Y thu được m(g) kết tủa. Giá trị m là A. 30,00 B. 15,76 C. 31,52 D. 25,80 Câu 14: Công ước quốc tế về môi trường cấm sản xuất hợp chất CFC( cloflocacbon) là hợp chất sinh hàn chủ yếu vì nguyên nhân nào sau đây? A. Gây mưa axit. B. Làm ô nhiễm môi trường đất . C. Phá huỷ tầng ozon . D. Làm ô nhiễm môi trường nước . Câu 15: Cho dãy các dung dịch sau: NaOH, NaHCO 3 , HCl, NaCl, Br 2 . Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Phenol là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 16: Hoà tan 133,2 g muối Al 2 (SO 4 ) 3 .18H 2 O vào 200 g dung dịch K 2 SO 4 11,74% ở nhiệt độ t 1 ( o C) .Làm lạnh dung dịch xuống nhiệt độ t 2 ( o C) thì thu được 47,4 g phèn chua .Nồng độ mol/l gần nhất của Al 3+ còn lại trong dung dịch sau khi tách phèn là : A. 0,3M B. 1,4M C. 0,4M D. 2,4M Câu 17: Trường hợp nào sau đây kim loại bị ăn mòn điện hoá học ? A. Thép cacbon để trong không khí ẩm . B. Kim loại sắt trong dung dịch HNO 3 loãng. C. Đốt dây sắt trong khí oxi khô. D. Kim loại kẽm trong dung dịch HCl. Câu 18: Hấp thụ hết 6,72 lít CO 2 (đktc) vào 300ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH) 2 0,6M. Khối lượng kết tủa thu được là A. 17,73g B. 19,7g C. 35,46g D. 15g Câu 19: Mô tả hiện tượng nào dưới đây là kh ông chính xác? A. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại, tách ra khỏi dung dịch B. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy C. Nhỏ vài giọt axit nước đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng D. Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH và một ít CuSO 4 thấy xuất hiện màu đỏ đặc trưng Câu 20: Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc? A. CH 3 NH 2 . B. HCOOCH 3 . C. glucozơ. D. CH 3 CHO. Câu 21: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C 5 H 8 O 2 . Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 g một muối. Công thức của X là A. CH 3 COOC(CH 3 )=CH 2 . B. HCOOC(CH 3 )=CHCH 3 . C. HCOOCH 2 CH=CHCH 3 . D. HCOOCH=CHCH 2 CH 3 . Câu 22: Nhận định nào sau đây là sai? A. Hàm lượng C trong gang nhiều hơn thép B. Crom còn được dùng để mạ thép. C. Gang và thép đều là hợp kim. D. Gang trắng chứa nhiều C hơn gang xám Câu 23: Dung dịch X gồm Al 2 (SO 4 ) 3 0,5M và H 2 SO 4 0,5M. Cho V 1 ml dung dịch KOH 0,5M vào 200 ml dung dịch X, thu được 7,8 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho V 2 ml dung dịch KOH 0,5M vào 200 ml dung dịch X cũng thu được 7,8 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ V 2 : V 1 là A. 5 : 3. B. 9 : 5. C. 4 : 3. D. 13 : 9. Câu 24: Thành phần chính của supephotphat kép là A. KCl. B. Ca(H 2 PO 4 ) 2 và CaSO 4 . C. (NH 2 ) 2 CO. D. Ca(H 2 PO 4 ) 2 . Câu 25: Cho các phản ứng hoá học sau : (1) (NH 4 ) 2 SO 4 + BaCl 2 → (2) CuSO 4 + Ba(NO 3 ) 2 → (3) Na 2 SO 4 + BaCl 2 → (4) H 2 SO 4 + BaSO 3 → (5) (NH 4 ) 2 SO 4 + Ba(OH) 2 → (6) Fe 2 (SO 4 ) 3 + Ba(NO 3 ) 2 → Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là : A. (3), (4), (5), (6). B. (1), (3), (5), (6). C. (2), (3), (4), (6). D. (1), (2), (3), (6). Câu 26: Hỗn hợp nào sau đây không thể hoà tan hoàn toàn trong nước ở bất kỳ tỉ lệ mol nào? A. K 2 S ,AlCl 3 , AgNO 3 . B. Na,Zn, Al C. Al ,NaNO 3 , NaOH D. Cu, KNO 3, HCl Trang 2/4 - Mã đề thi 209 Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 48 gam hỗn hợp các kim loại gồm Mg, Al, Zn, Cu trong oxi dư thu được 60,8 gam chất rắn. Cũng cho 48 gam hỗn hợp các kim loại này vào dung dịch H 2 SO 4 đặc,nguội, dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 11,2 lít khí SO 2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là A. 5,4%. B. 11,25%. C. 10,8%. D. 18,75%. Câu 28: Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH 3 CH(OH)CH 3 là A. propan-1-ol. B. propan-2-ol. C. pentan-1-ol. D. pentan-2-ol. Câu 29: Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học . Công thức hợp chất khí của R với hyđro là. A. RH 6 B. R 6 H C. RH 3 D. RH 2 Câu 30: Hợp chất hữu cơ X có CTPT C 8 H 15 O 4 N. Đun nóng X trong NaOH dư,thu được 11,46 gam muối natri glutmat và hỗn hợp Y gồm 2 ancol đơn chức. Oxi hoá hoàn toàn Y bằng CuO nung nóng thu được hỗn hợp Z gồm 2 anđêhit. Cho toàn bộ Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 31,5 B. 12,96 C. 38,88 D. 25,92 Câu 31: Hỗn hợp X gồm Mg (0,20 mol), Al (0,03 mol) và Zn (0,1 mol). Cho X tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng (dư), sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 12,11 gam. Số mol HNO 3 tham gia phản ứng là A. 0,9200 mol. B. 0,8625 mol. C. 1,8940 mol. D. 9,2000 mol. Câu 32: Hoà tan 13,68 gam muối MSO 4 vào nước được dung dịch X.Điện phân X( với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả 2 điện cực là 0,1245 mol .Giá trị của y là A. 4,48 . B. 6,4. C. 2,24. D. 3,2. Câu 33: Cho 89,5 gam hỗn hợp hai muối MgCO 3 và RCO 3 vào dung dịch H 2 SO 4 loãng, thu được 6,72 lít khí CO 2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 20 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 8,96 lít khí CO 2 (đktc). Khối lượng của Z là A. 62,7 gam. B. 5,96 gam. C. 69,5 gam. D. 2,67 gam. Câu 34: Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp gồm FeCl 2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước dư, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO 3 dư vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 28,7. B. 10,8. C. 57,4. D. 34,1. Câu 35: Cho X,Y là 2 chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và M X < M Y ; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este 2 chức tạo bởi X,Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X,Y ,Z và T cần vừa đủ 13,216 lít khí O 2 (đktc), thu được khí CO 2 và 9,36 gam nước . Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br 2 . Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng hết với dung dịch KOH dư là A. 4.68 gam B. 5,44 gam C. 5,04 gam D. 5,8 gam Câu 36: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO 2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2 , thu được 5,5 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 1 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 5,5. B. 8,1. C. 6,5. D. 7,5. Câu 37: Chất nào sau đây trùng hợp tạo cao su Buna ? A. CH ≡ CH. B. CH 2 =CHCl. C. CH 3 -CH 2 -CH 2 –CH 3 . D. CH 2 =CH-CH=CH 2 . Câu 38: Nguyên tố hóa học nào sau đây không thuộc nhóm halogen? A. Cacbon. B. Clo. C. Brom. D. Flo. Câu 39: Hỗn hợp T gồm 3 chất hữu cơ X, Y, Z (50 < M X < M Y < M Z và đều tạo nên từ các nguyên tố C, H, O). Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu được H 2 O và 2,688 lít khí CO 2 (đktc). Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO 3 dư, thu được 1,568 lít khí CO 2 (đktc). Mặt khác, cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dd AgNO 3 /NH 3 , thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là A. 5,2. B. 4,6. C. 4,4. D. 4,8. Câu 40: Cho sơ đồ chuyển hoá: Triolein 0 2 , ,H du Ni t → X 0 ,NaOHdu t → Y HCl + → Z. Tên của Z là Trang 3/4 - Mã đề thi 209 A. axit oleic. B. axit linoleic. C. axit stearic. D. axit panmitic. Câu 41: Trong y học, hợp chất nào sau đây của natri dùng làm thuốc trị bệnh dạ dày ? A. Na 2 SO 4 B. NaI C. Na 2 CO 3 D. NaHCO 3 Câu 42: Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong nước thành dung dịch màu vàng. Một số chất như S, P, C, C 2 H 5 OH… bốc cháy khi tiếp xúc với X. Chất X là A. CrO 3 . B. Cu. C. Fe 2 O 3 . D. P. Câu 43:Tên gọi nào sau đây là của peptit H 2 NCH 2 CONHCH(CH 3 )CONHCH 2 COOH A.Glixinalaninglyxin C. Glixylalanylglyxin B.Alanylglyxylalanin D. Alanylglyxylglyxyl Câu 44: Nhũ đá hay thạch nhũ đựơc hình thành do cặn của nước nhỏ giọt đọng lại trải qua hàng trăm, nghìn năm. Nó là khoáng vật hang động thứ sinh treo trên trần hay tường của các hang động. Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là nhờ phản ứng hóa học nào sau đây: A. Ca(OH) 2 + Na 2 CO 3 → CaCO 3 + 2NaOH B. CaCO 3 + CO 2 + H 2 O → Ca(HCO 3 ) 2 C. Ca(HCO 3 ) 2 o t → CaCO 3 +CO 2 + H 2 O D. CaCO 3 o t → CaO + CO 2 Câu 45: Thuỷ phân hoàn toàn một lượng tetrapeptit mạch hở X ( được tạo nên từ các α-aminoaxxit có công thức H 2 NC x H y COOH ) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0,2M,thu được 6,54 gam muối . Mặt khác,thuỷ phân hoàn toàn cũng lượng X trên bằng dung dịch HCl dư thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 7,70 B. 6,33 C. 7,41 D. 8,14 Câu 46: Cho sơ đồ mô tả thí nghiệm định tính nguyên tố C và H trong hợp chất hữu cơ . Phát biểu đúng khi nói về quá trình định tính này ? A. Màu trắng của CuSO 4 khan chuyển thành màu xanh của CuSO 4 .5H 2 O, xác nhận có nguyên tố C . A. Sự vẫn đục của dung dịch Ca(OH) 2 ,xác nhận có nguyên tố H và C B. Màu xanh của CuSO 4 khan chuyển thành màu trắng của CuSO 4 .5H 2 O, xác nhận có nguyên tố H . C. Màu trắng của CuSO 4 khan chuyển thành màu xanh của CuSO 4 .5H 2 O, xác nhận có nguyên tố H . Câu 47: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi thu gom lại là A. Muối ăn. B. cát. C. vôi sống. D. lưu huỳnh. Câu 48: Chất nào sau đây là amin bậc 3? A. H 2 N-CH 2 -NH 2 . B. (CH 3 ) 3 N. C. (CH 3 ) 2 CH-NH 2 . D. CH 3 -NH-CH 3 . Câu 49: Các phát biều sau: (a) Độ dinh dưỡng của phân đạm, phân lân và phân kali tính theo phần trăm khối lượng tương ứng của N 2 O 5 ; P 2 O 5 ; và K 2 O. (b) Người ta không bón phân urê kèm với vôi. (c) Phân lân chứa nhiều photpho nhất là supephotphat kép (d)Trong các HX (X: halogen ) thì HF có nhiệt độ sôi cao nhất . (e) Bón phân đạm amoni làm cho đất chua . (f) Quặng photphorit có thành phần chính là Ca 3 (PO 4 ) 2 . Số phát biểu đúng là A. 3. B. 4. C. 6. D. 5. Câu 50: Số este có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 mà khi thủy phân trong môi trường NaOH thì thu được muối natrifomat là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. (Cho biết : C:12; H:1; O:16; N:14; Na:23; Ag:108; Br:80; Mg:24; Al:27; Zn:65; Cu:64; Fe:56; K:39; Ba:137; S:32; Cr:52; Cl:35,5) HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 209 . SỞ GIA O DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA TRƯỜNG THCS & THPT iSCHOOL NHA TRANG ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) MÃ ĐỀ 209 Họ và. thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH 3 CH(OH)CH 3 là A. propan-1-ol. B. propan-2-ol. C. pentan-1-ol. D. pentan-2-ol. Câu 29: Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên. K 2 S ,AlCl 3 , AgNO 3 . B. Na,Zn, Al C. Al ,NaNO 3 , NaOH D. Cu, KNO 3, HCl Trang 2/4 - Mã đề thi 209 Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 48 gam hỗn hợp các kim loại gồm Mg, Al, Zn, Cu trong oxi dư
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015 THCSTHPT ischool đề 1, Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015 THCSTHPT ischool đề 1, Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015 THCSTHPT ischool đề 1