Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015 THCSTHPT ischool đề 2

4 386 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2015, 22:14

SỞ GIO DC & ĐO TO KHNH HÒA TRƯỜNG THCS & THPT iSCHOOL NHA TRANG Đ THI THỬ K THI THPT QUC GIA NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC (Thi gian lm bi: 90 ph$t) MÃ Đ 132 Họ và tên: ………………………………………………Lớp :………………….SBD:……………. Câu 1: Hỗn hợp no sau đây không thể ho tan hon ton trong nước ở bất kỳ tỉ lệ mol no? A. Na,Zn, Al B. Al ,NaNO 3 , NaOH C. Cu, KNO 3, HCl D. K 2 S ,AlCl 3 , AgNO 3 . Câu 2: Dung dịch X gồm Al 2 (SO 4 ) 3 0,5M v H 2 SO 4 0,5M. Cho V 1 ml dung dịch KOH 0,5M vo 200 ml dung dịch X, thu được 7,8 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho V 2 ml dung dịch KOH 0,5M vo 200 ml dung dịch X cũng thu được 7,8 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hon ton. Tỉ lệ V 2 : V 1 l A. 13 : 9. B. 5 : 3. C. 4 : 3. D. 9 : 5. Câu 3: Chất no sau đây không có phản ứng tráng bạc? A. HCOOCH 3 . B. glucozơ. C. CH 3 NH 2 . D. CH 3 CHO. Câu 4: Số este có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 m khi thủy phân trong môi trưng NaOH thì thu được muối natrifomat l A. 2. B. 3. C. 1. D. 4. Câu 5: Hỗn hợp X gồm Mg (0,20 mol), Al (0,03 mol) v Zn (0,1 mol). Cho X tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng (dư), sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 12,11 gam. Số mol HNO 3 tham gia phản ứng l A. 0,9200 mol. B. 9,2000 mol. C. 1,8940 mol. D. 0,8625 mol. Câu 6: Chất no sau đây l amin bậc 3? A. H 2 N-CH 2 -NH 2 . B. (CH 3 ) 2 CH-NH 2 . C. CH 3 -NH-CH 3 . D. (CH 3 ) 3 N. Câu 7: Phương trình hóa học no sau đây l sai? A. 2K + 2H 2 O → 2KOH + H 2 . B. Cu + Fe 2 (SO 4 ) 3 → 2FeSO 4 +CuSO 4 . C. Mg + 2HNO 3 → Mg(NO 3 ) 2 + H 2 . D. Cu + 2H 2 SO 4 đ → CuSO 4 + SO 2 + 2 H 2 O. Câu 8: Cho 89,5 gam hỗn hợp hai muối MgCO 3 v RCO 3 vo dung dịch H 2 SO 4 loãng, thu được 6,72 lít khí CO 2 (đktc), chất rắn X v dung dịch Y chứa 20 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z v 8,96 lít khí CO 2 (đktc). Khối lượng của Z l A. 5,96 gam. B. 62,7 gam. C. 2,67 gam. D. 69,5 gam. Câu 9: X phòng hóa hon ton 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC 2 H 5 v CH 3 COOCH 3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H 2 SO 4 đặc ở 140 o C, sau khi phản ứng xảy ra hon ton thu được m gam nước. Giá trị của m l A. 8,10. B. 18,00. C. 16,20. D. 4,05. Câu 10: Cho phương trình hóa học: aAl + bHNO 3 → cAl(NO 3 ) 3 + dN 2 O + eH 2 O. Tỉ lệ a : b l A. 2 : 5. B. 8 : 9. C. 4 : 15. D. 5 : 3. Câu 11: Hỗn hợp X gồm Na,Ba, Na 2 O, v BaO. Ho tan hon ton 21,9 gam X vo nước thu được 1,12 lít khí H 2 (đktc) v dung dịch Y, trong đó có 20,52gam Ba(OH) 2 . Hấp thụ hon ton 6,72 lít khí CO 2 (đktc) vo Y thu được m(g) kết tủa. Giá trị m l A. 31,52 B. 25,80 C. 15,76 D. 30,00 Câu 12: Dãy các dung dịch v chất lỏng đều lm đổi mu quì tím tẩm nước cất l A. Anilin, natri phenolat, axit fomic, axit glutamic, axit axetic. B. Phenol, anilin, natri axetat, axit glutamic, axit axetic. C. Etylamin, natri phenolat, phenylamoni clorua, axit glutamic, axit axetic. D. Etylamin, natri phenolat, axit aminoaxetic, axit fomic, axit axetic. Câu 13: Cho dãy các chất sau: Cu, Al, Mg, KNO 3 , CuCl 2 . Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH l A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 14: Trưng hợp no sau đây kim loại bị ăn mòn điện hoá học ? A. Thép cacbon để trong không khí ẩm . B. Kim loại kẽm trong dung dịch HCl. C. Kim loại sắt trong dung dịch HNO 3 loãng. D. Đốt dây sắt trong khí oxi khô. Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Câu 15: Hấp thụ hết 6,72 lít CO 2 (đktc) vo 300ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M v Ba(OH) 2 0,6M. Khối lượng kết tủa thu được l A. 17,73g B. 15g C. 35,46g D. 19,7g Câu 16: Có m gam hỗn hợp X gồm một axit no đơn chức A v một este tạo bởi một axit no đơn chức B l đồng đẳng kế tiếp của A v một ancol no đơn chức. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO 3 thu được 1,92 gam muối. Nếu cho a gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaOH rồi đun nóng thì thu được 4,38 gam hỗn hợp muối của hai axit hữu cơ A, B v 0,03 mol ancol, biết tỉ khối hơi của ancol ny có tỉ khối hơi so với hidro nhỏ hơn 25 v không điều chế trực tiếp được từ chất vô cơ. Đốt cháy 2 muối trên bằng một lượng oxi thì thu được muối Na 2 CO 3 , hơi nước v 2,128 lít CO 2 (đktc). Coi phản ứng xảy ra hon ton. Giá trị của m l: A. 4,12 gam B. 3,98 gam C. 3,56 gam D. 2,06 gam Câu 17: Chất no sau đây được hình thnh bởi liên kết ion ? A. KCl B. CO 2 C. H 2 D. CH 4 Câu 18: Nhận định no sau đây l sai? A. Gang trắng chứa nhiều C hơn gang xám B. Hm lượng C trong gang nhiều hơn thép C. Crom còn được dùng để mạ thép. D. Gang v thép đều l hợp kim. Câu 19: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoi cùng của nguyên tử X l 3s 2 3p 4 . Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X l A. 15. B. 16. C. 6. D. 13. Câu 20: Khi cho 41,4 gam hổn hợp X gồm Fe 2 O 3 ,Cr 2 O 3 , v Al 2 O 3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hon ton 41,4 gam X bằng phản ứng nhiết nhôm phải dùng 10,8 gam Al. Thnh phần % theo khối lượng của Cr 2 O 3 trong hỗn hợp X l( giả thiết các phản ứng đều xãy ra hon ton) A. 20,33 % B. 66,67% C. 50,67% D. 36,71% Câu 21: Ho tan hon ton 12,2 gam hỗn hợp gồm FeCl 2 v NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng l 1 : 2) vo một lượng nước dư, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO 3 dư vo X, sau khi phản ứng xảy ra hon ton, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m l A. 34,1. B. 28,7. C. 10,8. D. 57,4. Câu 22: Ho tan 133,2 g muối Al 2 (SO 4 ) 3 .18H 2 O vo 200 g dung dịch K 2 SO 4 11,74% ở nhiệt độ t 1 ( o C) .Lm lạnh dung dịch xuống nhiệt độ t 2 ( o C) thì thu được 47,4 g phèn chua .Nồng độ mol/l gần nhất của Al 3+ còn lại trong dung dịch sau khi tách phèn l : A. 0,3M B. 1,4M C. 0,4M D. 2,4M Câu 23: Mô tả hiện tượng no dưới đây l kh ông chính xác? A. Nhỏ vi giọt axit nước đặc vo dung dịch lòng trắng trứng thấy kết tủa mu vng B. Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH v một ít CuSO 4 thấy xuất hiện mu đỏ đặc trưng C. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại, tách ra khỏi dung dịch D. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy Câu 24: Trưng hợp no dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hon ton? A. Cho dung dịch NaOH dư vo dung dịch AlCl 3 . B. Sục CO 2 tới dư vo dung dịch Ca(OH) 2 . C. Cho dung dịch AlCl 3 dư vo dung dịch NaOH. D. Cho CaCO 3 vo lượng dư dung dịch HCl. Câu 25: Cho dãy các dung dịch sau: NaOH, NaHCO 3 , HCl, NaCl, Br 2 . Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Phenol l A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. Câu 26: Cho các phản ứng hoá học sau : (1) (NH 4 ) 2 SO 4 + BaCl 2 → (2) CuSO 4 + Ba(NO 3 ) 2 → (3) Na 2 SO 4 + BaCl 2 → (4) H 2 SO 4 + BaSO 3 → (5) (NH 4 ) 2 SO 4 + Ba(OH) 2 → (6) Fe 2 (SO 4 ) 3 + Ba(NO 3 ) 2 → Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion r$t gọn l : A. (1), (2), (3), (6). B. (1), (3), (5), (6). C. (2), (3), (4), (6). D. (3), (4), (5), (6). Câu 27: Công ước quốc tế về môi trưng cấm sản xuất hợp chất CFC( cloflocacbon) l hợp chất sinh hn chủ yếu vì nguyên nhân no sau đây? A. Gây mưa axit. B. Lm ô nhiễm môi trưng đất . C. Phá huỷ tầng ozon . D. Lm ô nhiễm môi trưng nước . Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 28: Đốt cháy hon ton 48 gam hỗn hợp các kim loại gồm Mg, Al, Zn, Cu trong oxi dư thu được 60,8 gam chất rắn. Cũng cho 48 gam hỗn hợp các kim loại ny vo dung dịch H 2 SO 4 đặc,nguội, dư đến khi phản ứng xảy ra hon ton thu được 11,2 lít khí SO 2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu l A. 5,4%. B. 11,25%. C. 10,8%. D. 18,75%. Câu 29: Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH 3 CH(OH)CH 3 l A. propan-1-ol. B. propan-2-ol. C. pentan-1-ol. D. pentan-2-ol. Câu 30: Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hon các nguyên tố hoá học . Công thức hợp chất khí của R với hyđro l. A. RH 6 B. R 6 H C. RH 3 D. RH 2 Câu 31: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi lm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi thu gom lại l A. vôi sống. B. Muối ăn. C. lưu huỳnh. D. cát. Câu 32: Cho sơ đồ chuyển hoá: Triolein 0 2 , ,H du Ni t → X 0 ,NaOHdu t → Y HCl + → Z. Tên của Z l A. axit panmitic. B. axit stearic. C. axit oleic. D. axit linoleic. Câu 33: Ho tan 13,68 gam muối MSO 4 vo nước được dung dịch X.Điện phân X( với điện cực trơ, cưng độ dòng điện không đổi) trong thi gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot v 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thi gian điện phân l 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả 2 điện cực l 0,1245 mol .Giá trị của y l A. 4,48 . B. 6,4. C. 2,24. D. 3,2. Câu 34: Chất rắn X mu đỏ thẫm tan trong nước thnh dung dịch mu vng. Một số chất như S, P, C, C 2 H 5 OH… bốc cháy khi tiếp x$c với X. Chất X l A. P. B. CrO 3 . C. Fe 2 O 3 . D. Cu. Câu 35: Chất no sau đây trùng hợp tạo cao su Buna ? A. CH 2 =CHCl. B. CH ≡ CH. C. CH 3 -CH 2 -CH 2 –CH 3 . D. CH 2 =CH-CH=CH 2 . Câu 36: Sobitol l thuốc có tác dụng lm nhuận trng thẩm thấu điều trị chứng táo bón , khó tiêu . Sobitol có thể được tạo thnh từ phản ứng A. Oxi hóa glucozơ bằng dung dịch AgNO 3 /NH 3 . B. Oxi hóa glucozơ bằng H 2 có x$c tác Ni ,t 0 . C. Oxi hóa fructozơ bằng H 2 có x$c tác Ni ,t 0 . D. Khử glucozơ bằng H 2 có x$c tác Ni ,t 0 . Câu 37: Cho m gam tinh bột lên men thnh ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Ton bộ lượng CO 2 sinh ra được hấp thụ hon ton vo dung dịch Ca(OH) 2 , thu được 5,5 gam kết tủa v dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 1 gam kết tủa. Giá trị của m l A. 5,5. B. 8,1. C. 6,5. D. 7,5. Câu 38: Cho X,Y l 2 chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic v M X < M Y ; Z l ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T l este 2 chức tạo bởi X,Y v Z. Đốt cháy hon ton 11,16 gam hỗn hợp E gồm X,Y ,Z v T cần vừa đủ 13,216 lít khí O 2 (đktc), thu được khí CO 2 v 9,36 gam nước . Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br 2 . Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng hết với dung dịch KOH dư l A. 4.68 gam B. 5,44 gam C. 5,04 gam D. 5,8 gam Câu 39: Nguyên tố hóa học no sau đây không thuộc nhóm halogen? A. Cacbon. B. Clo. C. Brom. D. Flo. Câu 40: Hỗn hợp T gồm 3 chất hữu cơ X, Y, Z (50 < M X < M Y < M Z v đều tạo nên từ các nguyên tố C, H, O). Đốt cháy hon ton m gam T thu được H 2 O v 2,688 lít khí CO 2 (đktc). Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO 3 dư, thu được 1,568 lít khí CO 2 (đktc). Mặt khác, cho m gam T phản ứng hon ton với lượng dư dd AgNO 3 /NH 3 , thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m l A. 5,2. B. 4,6. C. 4,4. D. 4,8. Câu 41: Thnh phần chính của supephotphat kép l A. (NH 2 ) 2 CO. B. KCl. C. Ca(H 2 PO 4 ) 2 . D. Ca(H 2 PO 4 ) 2 v CaSO 4 . Câu 42: Thuỷ phân hon ton một lượng tetrapeptit mạch hở X ( được tạo nên từ các α-aminoaxxit có công thức H 2 NC x H y COOH ) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0,2M,thu được 6,54 gam muối . Mặt Trang 3/4 - Mã đề thi 132 khác,thuỷ phân hon ton cũng lượng X trên bằng dung dịch HCl dư thu được m gam muối. Giá trị của m l A. 8,14 B. 6,33 C. 7,70 D. 7,41 Câu 43: Hợp chất hữu cơ X có CTPT C 8 H 15 O 4 N. Đun nóng X trong NaOH dư,thu được 11,46 gam muối natri glutmat v hỗn hợp Y gồm 2 ancol đơn chức. Oxi hoá hon ton Y bằng CuO nung nóng thu được hỗn hợp Z gồm 2 anđêhit. Cho ton bộ Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m l A. 31,5 B. 12,96 C. 38,88 D. 25,92 Câu 44: Để phân biệt các khí : CO, CO 2 , O 2 v SO 2 có thể dùng các thốc thử l A. tn đóm cháy dở, dung dịch brom v dung dịch KHCO 3. B. Cu nung nóng, CuO nung nóng v nước vôi trong. C. dung dịch NaHCO 3 ,Cu nung nóng v nước bom. D. tn đóm cháy dở, nước vôi trong v nước brom. Câu 45: Nhũ đá hay thạch nhũ đựơc hình thnh do cặn của nước nhỏ giọt đọng lại trải qua hng trăm, nghìn năm. Nó l khoáng vật hang động thứ sinh treo trên trần hay tưng của các hang động. Sự hình thnh thạch nhũ trong các hang động đá vôi l nh phản ứng hóa học no sau đây: A. Ca(OH) 2 + Na 2 CO 3 → CaCO 3 + 2NaOH B. CaCO 3 + CO 2 + H 2 O → Ca(HCO 3 ) 2 C. Ca(HCO 3 ) 2 o t → CaCO 3 +CO 2 + H 2 O D. CaCO 3 o t → CaO + CO 2 Câu 46: Các phát biều sau: (a) Độ dinh dưỡng của phân đạm, phân lân v phân kali tính theo phần trăm khối lượng tương ứng của N 2 O 5 ; P 2 O 5 ; v K 2 O. (b) Ngưi ta không bón phân urê kèm với vôi. (c) Phân lân chứa nhiều photpho nhất l supephotphat kép (d)Trong các HX (X: halogen ) thì HF có nhiệt độ sôi cao nhất . (e) Bón phân đạm amoni lm cho đất chua . (f) Quặng photphorit có thnh phần chính l Ca 3 (PO 4 ) 2 . Số phát biểu đ$ng l A. 3. B. 4. C. 6. D. 5. Câu 47: Cho sơ đồ mô tả thí nghiệm định tính nguyên tố C v H trong hợp chất hữu cơ . Phát biểu đ$ng khi nói về quá trình định tính ny ? A. Mu trắng của CuSO 4 khan chuyển thnh mu xanh của CuSO 4 .5H 2 O, xác nhận có nguyên tố C . A. Sự vẫn đục của dung dịch Ca(OH) 2 ,xác nhận có nguyên tố H v C B. Mu xanh của CuSO 4 khan chuyển thnh mu trắng của CuSO 4 .5H 2 O, xác nhận có nguyên tố H . C. Mu trắng của CuSO 4 khan chuyển thnh mu xanh của CuSO 4 .5H 2 O, xác nhận có nguyên tố H . Câu 48: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C 5 H 8 O 2 . Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không lm mất mu nước brom v 3,4 g một muối. Công thức của X l A. CH 3 COOC(CH 3 )=CH 2 . B. HCOOC(CH 3 )=CHCH 3 . C. HCOOCH 2 CH=CHCH 3 . D. HCOOCH=CHCH 2 CH 3 . Câu 49: Trong y học, hợp chất no sau đây của natri dùng lm thuốc trị bệnh dạ dy ? A. Na 2 SO 4 B. NaHCO 3 C. Na 2 CO 3 D. NaI Câu 50:Tên gọi no sau đây l của peptit H 2 NCH 2 CONHCH(CH 3 )CONHCH 2 COOH A.Glixinalaninglyxin C. Glixylalanylglyxin B.Alanylglyxylalanin D. Alanylglyxylglyxyl (Cho biết : C:12; H:1; O:16; N:14; Na:23; Ag:108; Br:80; Mg:24; Al:27; Zn:65; Cu:64; Fe:56; K:39; Ba:137; S:32; Cr:52; Cl:35,5) HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132 . & ĐO TO KHNH HÒA TRƯỜNG THCS & THPT iSCHOOL NHA TRANG Đ THI THỬ K THI THPT QUC GIA NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC (Thi gian lm bi: 90 ph$t) MÃ Đ 132 Họ và tên: ………………………………………………Lớp :………………….SBD:……………. Câu. thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH 3 CH(OH)CH 3 l A. propan-1-ol. B. propan-2-ol. C. pentan-1-ol. D. pentan-2-ol. Câu 30: Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hon các nguyên. HNO 3 tham gia phản ứng l A. 0,9200 mol. B. 9,2000 mol. C. 1,8940 mol. D. 0,8625 mol. Câu 6: Chất no sau đây l amin bậc 3? A. H 2 N-CH 2 -NH 2 . B. (CH 3 ) 2 CH-NH 2 . C. CH 3 -NH-CH 3 . D.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015 THCSTHPT ischool đề 2, Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015 THCSTHPT ischool đề 2, Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015 THCSTHPT ischool đề 2

Từ khóa liên quan