0

Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 10_Chủ đề 4 Các định luật bảo toàn

87 3,892 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2015, 14:34

- ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com A. TÓM TẮT KIẾN THỨC: * PHƯƠNG PHÁP GIẢI Dạng 1: : Tính động lượng của một vật, một hệ vật. - Động lượng p của một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là một đại lượng được xác định bởi biểu thức: p = m v - Đơn vị động lượng: kgm/s hay kgms -1 . - Động lượng hệ vật: 1 2 p p p = + ur uur uur Nếu: 1 2 1 2 p p p p p ↑↑ ⇒ = + ur ur Nếu: 1 2 1 2 p p p p p ↑↓ ⇒ = − ur ur Nếu: 2 2 1 2 1 2 p p p p p ⊥ ⇒ = + ur ur Nếu: ( )  2 2 2 1 2 1 2 1 2 , 2 . . os p p p p p p p c α α = ⇒ = + + uur uur Dạng 2: Bài tập về định luật bảo toàn động lượng Bước 1: Chọn hệ vật cô lập khảo sát Bước 2: Viết biểu thức động lượng của hệ trước và sau hiện tượng. Bước 3: áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ: t s p p = uur uur (1) Bước 4: Chuyển phương trình (1) thành dạng vô hướng (bỏ vecto) bằng 2 cách: + Phương pháp chiếu + Phương pháp hình học. *. Những lưu ý khi giải các bài toán liên quan đến định luật bảo toàn động lượng: a. Trường hợp các vector động lượng thành phần (hay các vector vận tốc thành phần) cùng phương, thì biểu thức của định luật bảo toàn động lượng được viết lại: m 1 v 1 + m 2 v 2 = m 1 ' 1 v + m 2 ' 2 v Trong trường hợp này ta cần quy ước chiều dương của chuyển động. - Nếu vật chuyển động theo chiều dương đã chọn thì v > 0; - Nếu vật chuyển động ngược với chiều dương đã chọn thì v < 0. b. Trường hợp các vector động lượng thành phần (hay các vector vận tốc thành phần) không cùng phương, thì ta cần sử dụng hệ thức vector: s p = t p và biểu diễn trên hình vẽ. Dựa vào các tính chất hình học để tìm yêu cầu của bài toán. c. Điều kiện áp dụng định luật bảo toàn động lượng: - Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không. - Ngoại lực rất nhỏ so với nội lực - Thời gian tương tác ngắn. - Nếu ai luc 0 ngo F ≠ ur nhưng hình chiếu của ai luc ngo F ur trên một phương nào đó bằng không thì động lượng bảo toàn trên phương đó. ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 2 1 - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com B. BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Hai vật có khối lượng m 1 = 1 kg, m 2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v 1 = 3 m/s và v 2 = 1 m/s. Tìm tổng động lượng ( phương, chiều và độ lớn) của hệ trong các trường hợp : a) v r 1 và v r 2 cùng hướng. b) v r 1 và v r 2 cùng phương, ngược chiều. c) v r 1 và v r 2 vuông góc nhau Giải a) Động lượng của hệ : p r = p r 1 + p r 2 Độ lớn : p = p 1 + p 2 = m 1 v 1 + m 2 v 2 = 1.3 + 3.1 = 6 kgm/s b) Động lượng của hệ : p r = p r 1 + p r 2 Độ lớn : p = m 1 v 1 - m 2 v 2 = 0 c) Động lượng của hệ : p r = p r 1 + p r 2 Độ lớn: p = 2 2 2 1 pp + = = 4,242 kgm/s Bài 2: Một viên đạn khối lượng 1kg đang bay theo phương thẳng đứng với vận tốc 500m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với vận tốc 500 2 m/s. hỏi mảnh thứ hai bay theo phương nào với vận tốc bao nhiêu? Giải - Xét hệ gồm hai mảnh đạn trong thời gian nổ, đây được xem là hệ kín nên ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng. - Động lượng trước khi đạn nổ: . t p m v p = = ur r ur - Động lượng sau khi đạn nổ: 1 2 1 2 1 2 . . s p m v m v p p = + = + ur r r ur ur Theo hình vẽ, ta có: ( )     = + ⇒ = + ⇒ = + =         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 . . . 4 1225 / 2 2 m m p p p v m v v v v v m s - Góc hợp giữa 2 v r và phương thẳng đứng là: 0 1 1 2 2 500 2 sin 35 1225 p v p v α α = = = ⇒ = Bài 3: Một khẩu súng đại bác nằm ngang khối lượng m s = 1000kg, bắn một viên đoạn khối lượng m đ = 2,5kg. Vận tốc viên đoạn ra khỏi nòng súng là 600m/s. Tìm vận tốc của súng sau khi bắn. Giải - Động lượng của súng khi chưa bắn là bằng 0. - Động lượng của hệ sau khi bắn súng là: đđSS vmvm r r + - Áp dụng điịnh luật bảo toàn động lượng. 0 = + đđSS vmvm r r 1 p ur p ur α 2 p ur O - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com - Vận tốc của súng là: )/(5,1 . sm m vm v S đđ =−= Bài 4: Một xe ôtô có khối lượng m 1 = 3 tấn chuyển động thẳng với vận tốc v 1 = 1,5m/s, đến tông và dính vào một xe gắn máy đang đứng yên có khối lượng m 2 = 100kg. Tính vận tốc của các xe. Giải - Xem hệ hai xe là hệ cô lập - Áp dụmg địmh luật bảo toàn động lượng của hệ. vmmvm r r )(. 2111 + = v r cùng phương với vận tốc 1 v r . - Vận tốc của mỗi xe là: 21 11 . mm vm v + = = 1,45(m/s) Bài 5: Một người khối lượng m 1 = 50kg đang chạy với vận tốc v 1 = 4m/s thì nhảy lên một chiếc xe khối lượng m 2 = 80kg chạy song song ngang với người này với vận tốc v 2 = 3m/s. sau đó, xe và người vẫn tiếp tục chuyển động theo phương cũ. Tính vận tốc xe sau khi người này nhảy lên nếu ban đầu xe và người chuyển động: a/ Cùng chiều. b/ Ngược chiều Giải Xét hệ: Xe + người là hệ kín Theo định luật BT động lượng ( ) 1 2 1 2 1 2 . . m v m v m m v + = + r r r a/ Khi người nhảy cùng chiều thì 1 1 2 2 1 2 50.4 80.3 3,38 / 50 80 m v m v v m s m m + + = = = + + - Vậy xe tiếp tục chuyển động theo chiều cũ với vận tốc 3,38 m/s. b/ Khi người nhảy ngược chiều thì / 1 1 2 2 1 2 50.4 80.3 0,3 / 50 80 m v m v v m s m m − + − + = = = + + Vậy xe tiếp tục chuyển động theo chiều cũ với vận tốc 0,3m/s. C.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1:Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu ? Cho g = 10m/s 2 . A. 5,0 kg.m/s. C. 10 kg.m/s. B. 4,9 kg.m/s. D. 0,5 kg.m/s. - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com Câu 2: Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực F r . Động lượng chất điểm ở thời điểm t là: A. mtFP r r = B. tFP r r = C. m tF P r r = D. mFP r r = Câu 3: Một chất điểm m bắt đầu trượt không ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống. Gọi α là góc của mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Động lượng chất điểm ở thời điểm t là A. p = mgsinαt B.p = mgt C.p = mgcosαt D.p = gsinαt Câu 4: Phát biểu nào sau đây SAI: A. Động lượng là một đại lượng vectơ B. Xung của lực là một đại lượng vectơ C.Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật D. Động lượng của vật trong chuyển động tròn đều không đổi Câu 5:Quả cầu A khối lượng m 1 chuyển động với vận tốc 1 v va chạm vào quả cầu B khối lượng m 2 đứng yên. Sau va chạm, cả hai quả cầu có cùng vận tốc 2 v . Ta có: A. 22111 )( vmmvm r r += B. 2211 vmvm r r −= C 2211 vmvm r r = D. 22111 )( 2 1 vmmvm rr += Câu 6: Gọi M và m là khối lượng súng và đạn, V r vận tốc đạn lúc thoát khỏi nòng súng. Giả sử động lượng được bảo toàn. Vận tốc súng là: A. V M m v r r = B. V M m v r r −= C. V m M v r r = D. V m M v r r −= Câu 7: Chiếc xe chạy trên đường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang đứng yên và có cùng khối lượng. Biết va chạm là va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là: A.v 1 = 0 ; v 2 = 10m/s B. v 1 = v 2 = 5m/s C.v 1 = v 2 = 10m/s D.v 1 = v 2 = 20m/s Câu 8: Khối lượng súng là 4kg và của đạn là 50g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có vận tốc 800m/s. Vận tốc giật lùi của súng là: A.6m/s B.7m/s C.10m/s D.12m/s Câu 9:Viên bi A có khối lượng m 1 = 60g chuyển động với vận tốc v 1 = 5m/s va chạm vào viên bi B có khối lượng m 2 = 40g chuyển động ngược chiều với vận tốc 2 V r . Sau va chạm, hai viên bi đứng yên. Vận tốc viên bi B là: A. smv / 3 10 2 = B. smv /5,7 2 = C. smv / 3 25 2 = D. smv /5,12 2 = Câu 10:Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực F = 10 - 2 N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là: A.2.10 -2 kgm/s B.3.10-1kgm/s C.10-2kgm/s D.6.10- 2kgm/s Câu 11:Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một con đường dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm xác định có vận tốc 3 m/s, sau đó 4 s có vận tốc 7 m/s, tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lượng (kg.m/s) là ? A. 20. B. 6. C. 28. D. 10 - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com Câu 12:Thả rơi một vật có khối lượng 1kg trong khoảng thời gian 0,2s. Độ biến thiên động lượng của vật là : ( g = 10m/s 2 ). A. 2 kg.m/s B. 1 kg.m/s C. 20 kg.m/s D. 10 kg.m/s Câu 13:Một tên lửa có khối lượng M = 5 tấn đang chuyển động với vận tốc v = 100m/s thì phụt ra phía sau một lượng khí m o = 1tấn. Vận tốc khí đối với tên lửa lúc chưa phụt là v 1 = 400m/s. Sau khi phụt khí vận tốc của tên lửa có giá trị là : A. 200 m/s. B. 180 m/s. C. 225 m/s. D. 250 m/s Câu 13:Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m 1 = 300g và m 2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v 1 = 2m/s và v 2 = 0,8m/s. Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua sức cản . Độ lớn vận tốc sau va chạm là A. -0,63 m/s. B. 1,24 m/s. C. -0,43 m/s. D. 1,4 m/s. Câu 14:Hai viên bi có khối lượng m 1 = 50g và m 2 = 80g đang chuyển động ngược chiều nhau và va chạm nhau. Muốn sau va chạm m 2 đứng yên còn m 1 chuyển động theo chiều ngược lại với vận tốc như cũ thì vận tốc của m 2 trước va chạm bằng bao nhiêu ? Cho biết v 1 = 2m/s. A. 1 m/s B. 2,5 m/s. C. 3 m/s. D. 2 m/s. Câu 15:Một quả bóng có khối lượng m = 300g va chạm vào tường và nảy trở lại với cùng vận tốc. Vận tốc của bóng trước va chạm là +5m/s. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là: A. 1,5kg.m/s; B. -3kg.m/s; C. -1,5kg.m/s; D. 3kg.m/s; Câu 16:Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ thì động lượng của hệ được bảo toàn. B. Vật rơi tự do không phải là hệ kín vì trọng lực tác dụng lên vật là ngoại lực. C. Hệ gồm "Vật rơi tự do và Trái Đất" được xem là hệ kín khi bỏ qua lực tương tác giữa hệ vật với các vật khác( Mặt Trời, các hành tinh ). D. Một hệ gọi là hệ kín khi ngoại lực tác dụng lên hệ không đổi Câu 17: Véc tơ động lượng là véc tơ: A. Cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc B. Có phương hợp với véc tơ vận tốc một góc α bất kỳ. C. Có phương vuông góc với véc tơ vận tốc. D. Cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc. Câu 18: Va chạm nào sau đây là va chạm mềm? A.Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra. B.Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát. C.Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó. D.Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu. Câu 19 : Một ô tô A có khối lượng m 1 đang chuyển động với vận tốc 1 v r đuổi theo một ô tô B có khối lượng m 2 chuyển động với vận tốc 2 v r . Động lượng của xe A đối với hệ quy chiếu gắn với xe B là : - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com A. ( ) 1 1 2 AB p m v v = − r r r B. ( ) 1 1 2 AB p m v v = − − r r r C. ( ) 1 1 2 AB p m v v = + r r r D. ( ) 1 1 2 AB p m v v = − + r r r . Câu 20: Một vật khối lượng m đang chuyển động theo phương ngang với vận tốc v thì va chạm vào vật khối lượng 2m đang đứng yên. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc. Bỏ qua ma sát, vận tốc của hệ sau va chạm là : A. 3 v B. v C. 3 v D. 2 v . Câu 21 : Một vật khối lượng 0,7 kg đang chuyển động theo phương ngang với tốc độ 5 m/s thì va vào bức tường thẳng đứng. Nó nảy ngược trở lại với tốc độ 2 m/s. Chọn chiều dương là chiều bóng nảy ra. Độ thay đổi động lượng của nó là : A. 3,5 kg.m/s B. 2,45 kg.m/s C. 4,9 kg.m/s D. 1,1 kg.m/s. CÂU 22: Một tên lửa vũ trụ khi bắt đầu rời bệ phóng trong giây đầu tiên đã phụt ra một lượng khí đốt 1300 kg với vận tốc 2500m/s. Lực đẩy tên lửa tại thời điểm đó là : A. 3,5.10 6 N. B. 3,25.10 6 N C. 3,15.10 6 N D. 32,5.10 6 N ĐÁP ÁN ĐỀ 21 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C B A D A B B C C C Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án A A C B B D D B A A Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án C - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com I. KIẾN THỨC: A. CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Tính công và công suất khi biết lực F ; quãng đường dịch chuyển và góc α Công: A = F.s.cosα = P.t (J) Công suất: . .cos A P F v t α = = (W) Dạng 2: Tính công và công suất khi biết các đại lượng liên quan đến lực( pp động lực học) và động học. Phương pháp: - Xác định lực F tác dụng lên vật theo phương pháp động lực học (đã học trong chương 2) - Xác định quãng đường s bằng các công thức động học. Nhớ: vật chuyển động thẳng đều: s = v.t Vật chuyển động biến đổi đều: 2 0 2 2 0 1 . 2 2 s v t a t v v as = + − = *Chú ý: Nếu vật chịu nhiều lực tác dụng thì công của hợp lực F bằng tổng công các lực tác dụng lên vật A F = A F1 + A F2 + +A Fn B. BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Người ta kéo một cái thùng nặng 30kg trượt trên sàn nhà bằng một dây hợp với phương nằm ngang một góc 45 0 , lực tác dụng lên dây là 150N. Tính công của lực đó khi thùng trượt được 15m. Khi thùng trượt công của trọng lực bằng bao nhiêu? Giải - Công của lực F kéo thùng đi được 15m là: Áp dụng công thức: A = F.s.cosα = 1586,25J ( trong đó: F = 150N; S = 15m; cosα = 2 2 ) - Trong quá trình chuyển động trọng lực luôn vuông góc với phương chuyển động nên công của A p = 0. Bài 2: Một xe tải khối lượng 2,5T, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều sau khi đi được quãng đường 144m thì vận tốc đạt được 12m/s. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là µ = 0,04. Tính công của các lực tác dụng lên xe trên quãng đường 144m đầu tiên. Lấy g = 10m/s 2 . CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2 2 - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com Giải - Các lực tác dụng lên xe: N r , P r , k F r , ms F r . - Ox: k F - ms F = ma. - Oy: N – P = 0. - Gia tốc của xe là: 2 2 /5,0 2 sm s v a == - Độ lớn của lực kéo là: F k = F ms + ma = 2250N - Độ lớn của lực ma sát: F ms = µ.m.g = 57,6 N. - Công của các lực:A P = A N = 0;A K = 3,24.10 5 J;A ms = 1,44.10 5 J Bài 3: Một ôtô có khối lượng m = 1,2 tấn chuyển động đều trên mặt đường nằm ngang với vận tốc v = 36km/h. Biết công suất của động cơ ôtô là 8kw. Tính lực ma sát của ôtô và mặt đường. Giải - Các lực tác dụng lên xe: N r , P r , k F r , ms F r . - Ox: k F - ms F = 0 - Oy: N – P = 0. - Độ lớn của lực kéo là: Ta có: vF t sF t A P . . === ⇒ N v P FF ms 800 === Bài 4: Một vật có khối lượng kgm 3,0 = nằm yên trên mặt phẳng nằm không ma sát. Tác dụng lên vật lực kéo NF 5 = hợp với phương ngang một góc 0 30= α . a) Tính công do lực thực hiện sau thời gian 5s. b) Tính công suất tức thời tại thời điểm cuối. c) Giả sử giữa vật và mặt phẳng có ma sát trượt với hệ số 2,0 = µ thì công toàn phần có giá trị bằng bao nhiêu ? Giải - Chọn trục tọa độ như hình vẽ: - Các lực tác dụng lên vật: P r , N r , F r - Theo định luật II N- T: amFNP r r r r . =++ (1) - Chiếu (1) xuống trục ox: amF .cos. = α m F a α cos. =⇒ - Vật dưới tác dụng của lực F r thì vật chuyển động nhanh dần đều. - Quãng đường vật đi được trong 5s là: N r P r F r y x - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com α = = = = 2 2 2 3 5. 1 1 .cos 1 2 . . . . . .5 180 2 2 2 0,3 F s a t t m m a) Công của lực kéo: JsFA 5,778 2 3 .180.5cos === α b) Công suất tức thời: α α α = = = = = = . .cos 3 . .cos . . .cos 5.14,4.5. 312 2 A F s N F v F a t W t t c) Trong trường hợp có ma sát: Theo định luật II N- T: amFFNP ms r r r r r .=+++ (1) Chiếu (1) xuống trục oy, ta được: α α sin sin. FgmFPN − = − = Suy ra: µ µ α = = − = − = 1 . .( . .sin ) 0,2.(0,3.10 5. ) 0,06 2 ms F N m g F N - Công của lực ma sát : JsFA msms 8,10180.06,0cos − = − = = α - Công của lực kéo: JF k 5,778 = - Công của trọng lực và phản lực: 0 = P A r , 0 = N A r - Công toàn phần của vật: = + + + = − + + = r r 778,5 10,8 0 0 767,7 k ms P N A A A A A J C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. Câu hỏi 1: Một người dùng tay đẩy một cuốn sách có trọng lượng 5N trượt một khoảng dài 0,5m trên mặt bàn nằm ngang không ma sát, lực đẩy có phương là phương chuyển động của cuốn sách. Người đó đã thực hiện một công là: A. 2,5J B. – 2,5J C. 0 D. 5J Câu hỏi 2: Một vật khối lượng 2kg bị hất đi với vận tốc ban đầu có độ lớn bằng 4m/s để trượt trên mặt phẳng nằm ngang. Sau khi trượt được 0,8m thì vật dừng lại. Công của lực ma sát đã thực hiện bằng: A. 16J B. – 16J C. -8J D. 8J Câu hỏi 3: Cần một công suất bằng bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 50N lên độ cao 10m trong thời gian 2s: A. 2,5W B. 25W C. 250W D. 2,5kW Câu hỏi 4: Một chiếc xe có khối lượng 1,1 tấn bắt đầu chạy với vận tốc bằng không với gia tốc là 4,6m/s 2 trong thời gian 5s. Công suất trung bình của xe bằng: - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com A. 5,82.10 4 W B. 4 ,82.10 4 W C. 2,53.10 4 W D. 4,53.10 4 W Câu hỏi 5: Một máy kéo có công suất 5kW kéo một khối gỗ có trọng lượng 800N chuyển động đều được 10m trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa khối gỗ và mặt phẳng nằm ngang là 0,5. Tính thời gian máy kéo thực hiện: A. 0,2s B. 0,4s C. 0,6s D. 0,8s Câu hỏi 6: Một chiếc xe khối lượng 400kg. Động cơ của xe có công suất 25kW. Xe cần bao nhiêu thời gian để chạy quãng đường dài 2km kể từ lúc đứng yên trên đường ngang nếu bỏ qua ma sát, coi xe chuyển động thẳng nhanh dần đều: A. 50s B. 100s C. 108s D. 216s Câu hỏi 7: Môt người cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 50N cách mặt đất 1,2m trong suốt thời gian 2 phút. Công suất mà người đó đã thực hiện được là: A. 50W B. 60W C. 30W D. 0 Câu hỏi 8: Một cầu thang cuốn trong siêu thị mang 20 người, trọng lượng của mỗi người bằng 500N từ tầng dưới lên tầng trên cách nhau 6m (theo phương thẳng đứng) trong thời gian 1 phút. Tính công suất của cầu thang cuốn này: A. 4kW B. 5kW C. 1kW D. 10kW Câu hỏi 9: Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5kW kéo một vật có trọng lượng 12kN lên cao 30m theo phương thẳng đứng trong thời gian 90s với vận tốc không đổi. Hiệu suất của động cơ này bằng: A. 100% B. 80% C. 60% D. 40% Câu hỏi 10: Một trục kéo có hiệu suất 80% được hoạt động bởi một động cơ có công suất 8kW. Trục kéo có thể kéo lên đều một vật có trọng lượng 80N với vận tốc bằng: A. 190m/s B. 100m/s C. 80m/s D. 60m/s Câu hỏi 11: Đáp án nào sau đây là đúng: A. Lực là đại lượng véc tơ nên công cũng là đại lượng véc tơ B. Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì có cả hai yếu tố: lực và độ dời của vật C. công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số D. một vật chuyển động thẳng đều, công của hợp lực là khác không vì có độ dời của vật Câu hỏi 12: Một tàu thủy chạy trên song theo đường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không đổi 5.10 3 N, thực hiện công là 15.10 6 J. Sà lan đã dời chỗ theo phương của lực một quãng đường: A. 300m B. 3000m C. 1500m D. 2500m [...]... l: A 48 000J B 47 000J C 23520J D 32530J Cõu hi 14: Mt bung cỏp treo ch ngi cú khi lng tng cng 800kg i t v trớ xut phỏt cỏch mt t 10m ti mt trm dng trờn nỳi cao 550m sau ú li tip tc ti mt trm khỏc cao 1300m Ly mc th nng ti mt t, th nng trng trng ca vt ti im xut phỏt v ti cỏc trm dng l: A 4. 104J; 24. 105J; 64. 105J B 8.104J; 44 .105J; 1 04. 105J C 7,8.104J; 0 ,4. 105J; 6 ,4. 105J D 6.104J; 0,56.105J; 8 ,4. 105J... cựng chiu trờn ng vi cựng tc khụng i 54km/h ng nng ca cỏc ụ tụ ln lt l: A 562500J; 146 250J B 562500J; 13 540 0J C 526350J; 146 250J D 502500J; 145 800J Cõu hi 13: Mt ụ tụ ti khi lng 5 tn v mt ụ tụ con khi lng 1300kg chuyn ng cựng chiu trờn ng vi cựng tc khụng i 54km/h ng nng ca ụ tụ con trong h quy chiu gn vi ụ tụ ti l: A 41 6250J B 42 7100J C 380100J D 0 Cõu hi 14: Mt viờn n khi lng m = 10g bay theo phng... Bng 4 ln ng nng ? A 10m ; 2m B 2,5m ; 4m C 2m ; 4m D 5m ; 3m Cõu 3: Mt hũn bi khi lng 20g c nộm thng ng lờn cao vi vn tc 4m/s t cao 1,6m so vi mt t Cho g = 9,8m/s2 Trong h quy chiu gn vi mt t tớnh giỏ tr cao cc i m hũn bi lờn c A 2 ,42 m B 2,88m C 3,36m D 3,2m Cõu 4: Mt vt cú khi lng 40 0g c th ri t do t cao 20m so vi mt t Cho g = 10m/s2 Sau khi ri c 12m ng nng ca vt bng : A 16 J B 32 J C 48 J D 24. .. dng l: A - 4. 104J; 0; 64. 105J B 8,8.104J; 0; 109.105J C 7,8.104J; 0; 6, 24. 105J D 4, 32.106J; 0; 6.106J Cõu hi 16: Mt bung cỏp treo ch ngi cú khi lng tng cng 800kg i t v trớ xut phỏt cỏch mt t 10m ti mt trm dng trờn nỳi cao 550m sau ú li tip tc ti mt trm khỏc cao 1300m Cụng do trng lc thc hin khi bung cỏp treo di chuyn t v trớ xut phỏt ti trm dng th nht l: 6 - T: 01689.996.187 A - 43 2.104J Website,... Bi 1: Mt viờn n cú khi lng 14g bay theo phng ngang vi vn tc 40 0 m/s xuyờn qua tm g dy 5 cm, sau khi xuyờn qua g, n cú vn tc 120 m/s Tớnh lc cn trung bỡnh ca tm g tỏc dng lờn viờn n? Gii bin thiờn ng nng ca viờn n khi xuyờn qua tm g 1 1 1 Wd = mv2 2 mv12 = 0,0 14 1202 40 02 = 1220,8J 2 2 2 ( ) Theo nh lý bin thiờn ng nng AC = Wd = FC.s = - 1220,8 Suy ra: FC = 1220,8 = 244 16 N 0,05 Du tr ch lc cn Bi... mt phng ngang l: A 0,1 B 0, 14 C 0,2 D 0, 24 Cõu hi 8: Cho c h nh hỡnh v, vt m1 = 1,3kg; m2 = 1,2kg; ban u d = 0,4m,m2 chm t Th cho h chuyn ng khụng vn tc ban u,m1 khi A chm t ng nng ca h bng bao nhiờu? ly g = 10m/s2 A 0,2J B 0,3J C 0,4J d m2 D 0,5J Cõu hi 9: Mt ngi ang i xe n u mt dc nghiờng xung thỡ th cho xe chy vi tc 36km/h xung dc, sau khi chy c 4m thỡ tc ca xe bng 43 ,2km/h Bit h s ma sỏt gia... 0,2; g = 10m/s2 Gúc nghiờng ca dc so vi phng ngang bng: A 340 B 44 0 C 540 D cha d kin tớnh Cõu hi 10: Hai viờn n khi lng ln lt l 5g v 10g c bn vi cựng vn tc 500m/s T s ng nng ca viờn n th hai so vi viờn n 1 l: A 2 B 4 C 0,5 D 8 Cõu hi 11: Hai ụ tụ cựng khi lng 1,5 tn, chuyn ng vi cỏc tc 36km/h v 20m/s T s ng nng ca ụ tụ 2 so vi ụ tụ 1 l: A 4 B 2 C 0,25 D 0,308 Cõu hi 12: Mt ụ tụ ti khi lng 5 tn v... A = 42 50J - Cụng sut trung bỡnh ca xe l: + Ta cú: v =a.t t = v = 2,5s P = A = 42 50 = 1700W a t 2,5 C BI TP TRC NGHIM 1: (TI LP) Cõu 1: Mt bỳa mỏy cú khi lng M = 40 0 kg th ri t do t cao 5m xung t úng vo mt cc cú khi lng m2 = 100kg trờn mt t lm cc lỳn sõu vo trong t 5 m Coi va chm gia bỳa v cc l va chm mm Cho g = 9,8 m/s2 Tớnh lc cn coi nh khụng i ca t A 3185 N B 25 04, 50 N C 1 543 ,60 N D 62 84, 50... 13 23 C B 14 24 A B 15 25 D A 16 26 B A 17 27 C 18 28 B D 19 29 B A 20 30 D 31 C 32 C 33 C 34 B 35 C 36 C 37 A 38 C 39 C 40 C 7 D 8 C 9 B 10 C - T: 01689.996.187 Website, Din n: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com NG NNG LBT NG NNG 23 I KIN THC: A.CC DNG BI TP V PHNG PHP GII Dng 1: bi toỏn tớnh ng nng v ỏp dng nh lý bin thiờn ng nng 1.ng nng ca vt Wđ = 1 mv2 (J) 2 2 Bi toỏn v nh lý bin thiờn... 000N B 2 500N C 22 500N D 25 000N Cõu 9:Mt hũn bi khi lng 20g c nộm thng ng lờn cao vi vn tc 4m/s t cao 1,6m so vi mt t Cho g = 9,8m/s2 Trong h quy chiu gn vi mt t cỏc giỏ tr ng nng, th nng v c nng ca hũn bi ti lỳc nộm vt A 0,18J; 0 ,48 J; 0,80J B 0,32J; 0,62J; 0 ,47 J C 0,24J; 0,18J; 0,54J D 0,16J; 0,31J; 0 ,47 J Cõu 10:Mt vt nh c nộm lờn t im M phớa trờn mt t; vt lờn ti im N thỡ dng v ri xung B qua sc . Bài tập về định luật bảo toàn động lượng Bước 1: Chọn hệ vật cô lập khảo sát Bước 2: Viết biểu thức động lượng của hệ trước và sau hiện tượng. Bước 3: áp dụng định luật bảo toàn động lượng. http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com A. - 15 .10 4 N; 333kW B. - 20 .10 4 N; 500kW C. - 2 510 4 N; 250W D. - 25 .10 4 N; 333kW Câu hỏi 31: Một vật chịu tác dụng của lần lượt ba lực khác nhau. đất các giá trị động năng, thế năng và cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật. A. 0,18J; 0 ,48 J; 0,80J. B. 0,32J; 0,62J; 0 ,47 J. C. 0,24J; 0,18J; 0,54J. D. 0,16J; 0,31J; 0 ,47 J. Câu 10: Một vật nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 10_Chủ đề 4 Các định luật bảo toàn, Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 10_Chủ đề 4 Các định luật bảo toàn,

Từ khóa liên quan