Một số đề thi môn nhân sự hành chính nhà nước

2 1.4K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 21:33

Một số đề thi môn nhân sự hành chính nhà nước Đề số 1: Câu 1: Phân tích mục tiêu của hoạt động quản lí nguồn nhân lực trong cơ quan quản lí hành chính nhà nước? Câu 2: Trình bày những hoạt động cơ bản trong quá trình tuyển dụng nhân lực cho cơ quan quản lí hành chính nhà nước? Theo anh (chị) để tuyển dụng đạt được chất lượng và hiệu quả cần quan tâm đến vấn đề gì? Đề số 2 : Câu 1 : Mục đích của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong CQQLHCNN là gì? Để đào tạo, bồi dưỡng có hiệu quả cần chú ý đến những vấn đề gì? Câu 2 : Phân tích quyền lợi của người lao động trong CQQLHCNN? Những khó khăn trong việc thực hiện quyền lợi đó? Đề số 3 : Câu 1: Phân tích những yếu tố môi trường bên trong tác động đến hoạt động QLNNL của tổ chức. Câu 2: Trình bày những phương pháp đánh giá người lao động trong cơ quan QLHCNN. Hãy phân tích những phương pháp mà anh chị biết và cho nhận xét. Đề số 4 : Câu 1: Trình bày khái niệm quản lý nguồn nhân lực? Phân biệt với quản lý nhân sự. Câu 2: Trình bày những hoạt động cơ bản trong tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước? Làm thế nào để tuyển dụng nhân lực có chất lượng và hiệu quả? Đề thi số 5 : Câu hỏi 1: Trình bày các nội dung liên quan đến việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động trong cơ quan hành chính nhà nước. Câu hỏi 2: Trình bày khái niệm tập sự. Phân tích vai trò của người quản lý trực tiếp và người được phân công hướng dẫn nhân viên mới trong giai đoạn tập sự. Câu 3: Trình bày một số nhân xét của anh/chị về đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại nơi thực tập. Điểm gì là mạnh và điểm gì còn hạn chế của họ? Đề thi số 6 Câu 1: Kể tên những phương pháp đánh giá thực thi công việc trong cơ quan nhà nước? Nêu ưu điểm và hạn chế của phương pháp bình bầu? Câu 2: Trình bày những vấn đề cần chú ý trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong CQQLHCNN? Các tiêu chí để đánh giá một khóa đào tạo hoặc bồi dưỡng? . Một số đề thi môn nhân sự hành chính nhà nước Đề số 1: Câu 1: Phân tích mục tiêu của hoạt động quản lí nguồn nhân lực trong cơ quan quản lí hành chính nhà nước? Câu 2:. trong quá trình tuyển dụng nhân lực cho cơ quan quản lí hành chính nhà nước? Theo anh (chị) để tuyển dụng đạt được chất lượng và hiệu quả cần quan tâm đến vấn đề gì? Đề số 2 : Câu 1 : Mục. Đề số 4 : Câu 1: Trình bày khái niệm quản lý nguồn nhân lực? Phân biệt với quản lý nhân sự. Câu 2: Trình bày những hoạt động cơ bản trong tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan