Một số câu hỏi phỏng vấn thường gặp cho nhân viên hành chính

1 1.4K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 21:29

M󰗚t s󰗒 câu h󰗐i ph󰗐ng v󰖦n thư󰗞ng g󰖸pcho nhân viên hành chính 1. Hãy nói cho chúng tôi biết về kinh nghiệm của anh/chị? 2. Mẫu đăng tuyển hấp dẫn Anh/Chị ở điểm nào? 3. Nhiệm vụ khó khăn nào Anh/chị đã hoàn thành nhờ sử dụng các kỹ năng vi tính? 4. Anh/Chị có câu hỏi nào không? (Câu hỏi này thường được nêu ra khi kết thúc buổi phỏng vấn) 5. Hãy kể lại một kinh nghiệm khi Anh/Chị phải hy sinh chất lượng công việc để hoàn thành đúng thời hạn 6. Hãy đưa ra một ví dụ khi Anh/Chị thực hiện hơn vượt trên công việc được yêu cầu. 7. Anh/Chị sử dụng thời gian như thế nào khi sếp đi công tác? 8. Anh/chị đã từng đối đầu với đồng nghiệp chưa? Hãy nói cho chúng tôi nghe về kinh nghiệm này? 9. Trách nhiệm chính của một nhân viên hành chính là gì? 10. Khi nào anh/chị cảm thấy hài lòng với công việc nhất? . khăn nào Anh/chị đã hoàn thành nhờ sử dụng các kỹ năng vi tính? 4. Anh/Chị có câu hỏi nào không? (Câu hỏi này thường được nêu ra khi kết thúc buổi phỏng vấn) 5. Hãy kể lại một kinh nghiệm khi Anh/Chị. M

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan