0

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 _HK1

94 1,718 22

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 16:18

LESSON PLAN PERIOD 1: GIỚI THIỆU INTRODUCING SUBJECT AND HOW TO LEARN I. Giới thiệu môn học: - Tầm quan trọng của môn học. II. Giới thiệu chương trình: - Phân tiết theo đơn vò bài: 3 tiết/1tuần 5 hoặc 6 tiết/ 1 bài - Giới thiệu cấu trúc sách: A, B - Phần dấu “*” có thể bỏ qua. III. Hướng dẫn cách học Tiếng Anh: - Học từ trong ngữ cảnh - Học ngữ pháp + ngữ âm lồng trong bài. IV. Một số sách qui đònh đối với học sinh học môn Tiếng Anh - Sách giáo khoa : 1 quyển bài học và 1 bài tập - Vở : 1 quyển bài học và 1 bài tập (Hai quyển dùng riêng biệt không lẫn lộn giữa BH và BT) - Chuẩn bò sẵn giấy kiểm tra (5’ – 15’) đột xuất. - Kiểm tra 1 tiết theo phân phối của chương trình và có báo trước - Đến lớp phải học thuộc bài cũ + chuẩn bò bài mới theo yêu cầu của giáo viên. - Tích cực phát triển xây dựng bài. - Mang đủ dụng cụ học tập - Khi được kiểm tra bài phải nói lớn, rõ và mạnh dạn. V. Một số mệnh lệnh bằng tiếng Anh cần được giới thiệu trong tiết đầu: - Practice with a partner. - Work in pair. - Complete the dialogue. - Write the letters of dialogue in the order to hear. 1 UNIT 1: GREETINGS SECTIONS: A + B + C PERIODS OBJECTIVES LANGUAGE CONTENS TECHNIQUES 1 Introducing subject and how to learn. Giới thiệu môn học, chương trình, hướng dẫn cách học, một số qui đònh đối với học sinh và một số mệnh lệnh bằng Tiếng Anh. 2 (A1,2,3,4) - Greeting people, introducing oneseft (review) - Developing listening and speaking skills. - Grammar: to be (present simple tense) with the first, and the third person (singular). - Role play. - Brainstorming. 3 (A5,6,7) - Greeting people, introducing oneself (review) - Asking how people are. - Developing listening, speaking and writing skills. - Grammar: to be (present simple tense) with the first, and the third person (singular). - Vocabulary: words relating to greeting, introducing oneself and asking how people are. - Role play. - Questions and answers. - Brainstorming. 4 (B1,2,3,4) - Greeting people (review) - Asking how people are. - Saying goodbye. - Developing listening and speaking skills. - Grammar: to be (present simple tense) with the first person (plural). - Vocabulary: words relating to greeting and asking how people are. - Role play. - Questions and answers. - Brainstorming. 5 (C1,2,3,4) - Greeting people introducing others. - Saying how old is. - Counting from one to twenty. - Developing listening and speaking skills. - Grammar: to be (present simple tense) (review). - Vocabulary: words relating to greeting, introducing others and numbers. - Role play. - Questions and answers. - Brainstorming. 2 UNIT 1: GREETINGS SECTION A: HELLO PERIOD 2 (A1, A2, A3, A4) I/ OBJECTIVES: - Greeting people, introducing oneself. - Developing listening and speaking skills. II. LANGUAGE CONTENTS: - Grammar: To be (present simple tense) with the first and the third person (singular) - Vocabulary: words relating to greeting and introducing oneself. III. TECHNIQUES: - Role play. - Brainstorming. IV. TEACHING AIDS: - Pictures, cassette + tape. V. PROCEDURES: Presentation of the new lesson. SECTIONS STEPS TECHNIQUES AND CONTENT DRAWING EXPERIENCE A1 * Warm up 5’ * Brainstorming Tell me what you say when you meet your friends. * Presentation 5’ Asks students to look at the picture and listen to the tape. Explains using of “Hello” and “Hi” * Practice A1 A2 10’ Students listen and repeat after the tape (class split in haft to play 2 roles) Pair work Corrects A3 A4 15’ Using pictures of Lan, Nga, Ba and Nam to introduce the structures: I am + name and my name is + name Contraptions: I am = I’m My name is = My name’s Students look at the pictures and introduce. Then write her or his name under the picture. Teacher asks students to introduce themselves before class. Corrects. 3 Consolidation: (7’) Review using of “Hi/Hello” and the present simple tense of Be. I am = I’ am (the first person – singular) My name is = My name’s (the third person – singular) Complete the following sentence: 1/ I …………………………Minh. 2/ My name…………………3/ ………………am. 4/…………name……………Xuan Homework: (3’) - Say “Hello/Hi” to your classmates - Using the structure I am ………………………/ My name is……………………………to introduce. - Do exercises A1/A2 page 4 (workbook) 4 UNIT 1: GREETINGS SECTION A: HELLO PERIOD 2 (A5, A6, A7, A8) I/ OBJECTIVES: - Greeting people, introducing oneself (review) - Asking how people are - Developing listening speaking skills. II. LANGUAGE CONTENTS: - Grammar: To be (present simple tense) with the first, the second and the third person (singular) - Vocabulary: words relating to greeting, introducing oneself and asking how people are. III. TECHNIQUES: - Role play. - Question – answers. - Brainstorming. IV. TEACHING AIDS: - Pictures, cassette + tape. V. PROCEDURES: 1. Review: (5’) Two students greet others and introduce. Students 1 does exercise A1 page 4 and student 2 does exercise A2. 2. New lesson: (40’) – Skill development. SECTIONS STEPS TECHNIQUES AND CONTENT DRAWING EXPERIENCE A5 A6 A7 A8 Warm up 5’ * Brainstorming Tell me what you do when you see your friends. Presentation 5’ Using the picture to introduce the situation of the dialogue. Explaining the usage of “How are you?” “I’m fine, thanks. And you?” Practice A5 13’ Student listens and repeats after the tape. New words: How (adv) You (pro) Are (v-be) Fine (adj) Thanks = thank you Pair work: Using 2 pictures of Miss Hoa & Mr Hung/Nam & Nga to practice with a partner. Explaining : Miss (n) Mr (n) 5 Teacher asks students to practice, using their real names. Some pairs perform before class. Correcting. A7 A8 7’ Teacher asks students to complete the dialogue and write them in their exercise book. Some pair read the dialogue before class. Correcting. Practice A7 A8 Nam: Hello, Lan How are you? Lan: Hi, I’m fine thanks. And you? Nam: Fine, thanks Teacher asks students to see “Remember” and write them in their notebooks. 3. Consolidation: 5’ - Review asking how people are. - The present simple tense of Be. - You are = you’re (the second person) – singular. 4. Homework: (5’) - Making similar conversations in A5. - Do exercise A3/A4 page 5 (workbook. 6 UNIT 1: GREETINGS SECTION A: GOOD MORNING PERIOD 4 (B1, B2, B3, B4) I/ OBJECTIVES: - Greeting people (review) - Asking how people are - Saying goodbye - Developing listening and speaking skills. II. LANGUAGE CONTENTS: - Grammar: To be (present simple tense) with the first person (plural) - Vocabulary: words relating to greeting and asking how people are. III. TECHNIQUES: - Role play. - Question – answers. - Brainstorming. IV. TEACHING AIDS: - Pictures, cassette + tape. V. PROCEDURES: 1. Review: (5’) Two students greet others and introduce. Students 1 does exercise A1 page 4 and student 2 does exercise A2. 2. New lesson: (40’) – Skill development. SECTIONS STEPS TECHNIQUES AND CONTENT DRAWING EXPERIENCE B1 B2 B3 B4 Warm up 5’ * Brainstorming Using 5 pictures and asking students to guess to time of these pictures. Presentation 5’ Using the 5 pictures to introduce the situation. Practice B1 B2 10’ Students listen and repeat after the tape. New words: Good morning (from 6 AM to 12 AM) Good afternoon (from 12AM to 6PM) Good evening (after 6PM) Bye. Distinguish: Informal: Hello/Hi Formal : Good morning Good afternoon Good evening Using 4 pictures of B2 to practice with a 7 partner. (pair work) Teacher gives situations, students practice. Correcting. B3 5’ Students listen and repeat after the tape. (A&B) Teacher explains: We are = We’re Students practice the dialogue. (pair work) Practice B4 5’ Students read to dialogue again to get information. Teacher asks students to complete the dialogue. Some students read the dialogue. Correcting Then write it in their exercise books. 3. Consolidation: (5’) - Review greeting people (formal) and saying goodbye. - The present simple tense of Be. We are = We’re (The first person) – plural * Complete these following sentences: 1/ I ………………………Hoa. 2/ How ………………………………you? 3/ We ………………………fine, thanks. 4/ My name …………………………Nam 4. Homework: (5’) - Make a similar conversation in B3. - Do exercise B1 page 6 (workbook) 8 UNIT 1: GREETINGS SECTION A: HOW ARE YOU? PERIOD 5 (C1, C2, C3, C4) I/ OBJECTIVES: - Greeting people, introducing others. - Saying how old one is. - Counting from one to twenty. - Developing listening and speaking skills. II. LANGUAGE CONTENTS: - Grammar: To be (present simple tense) (Review) - Vocabulary: words relating to greeting, introducing others and numbers. III. TECHNIQUES: - Role play. - Question – answers. - Brainstorming. IV. TEACHING AIDS: - Pictures, cassette + tape. V. PROCEDURES: 1. Review: (5’) 1.1/ Two students complete the dialogue. Ba: ……………………………………………, Miss Hoa. Miss Hoa: ………………………………, Ba. How ……………………………? Ba: I ……………………………………, …………………………………And …………………? Miss Hoa: …………………………………………, ………………………………………… Student’s 1 plays role of Ba Students 2 play rote of Miss Hoa. 1.2/ Match the words in the box with the pictures: 2. New lesson (40’) – Skill development: SECTIONS STEPS TECHNIQUES AND CONTENT DRAWING EXPERIENCE C1 C2 C3 C4 Warm up 5’ * Brainstorming Teacher asks some students about their age. (Vietnamese) Presentation 2’ Introducing about the numbers. (1 to 20) Practice C1 C2 C3 Students listen and repeat a after the tape. • From 1 to 5 • From 6 to 10 • From 11 to 15 • From 16 to 20 9 Good morning – Good aftenoon – Good evening – Good night – Good bye New words: 1 to 20 Students practice to count even numbers: 2, 4, 6, 8… And practice to count odd numbers: 1, 3, 5, 7… Students practice in group or pairs. (one chooses any number and other answers) C3 C4 13’ Teacher introduces the situation of picture 1. Students listen and repeat after the tape. Explain structure: “This is + name” and “How old are you?” Teacher introduces the situation of picture 2. Students listen and repeat after the tape. Students practice in groups. (3 students in real situation) Corrects. Students ask and answer about their age in pairs. Some pairs perform before class. Corrects. 3. Consolidation: (5’) - Review numbers from 1 to 20 by playing bingo (C5) - Ask and answer about their age: How old are you? I’m ………………………………… 4. Homework:1/ Ask and answer about the age 2/ Do exercises C1, C2 page 7 & 8 (workbook) 10 [...]... 33, 44, 55, 62 Ss write on the board numbers While – DRAWING EXPERIENCE 30 listening T explains there’s a hyphen between 2 numbers 21: twenty-one 33: thirty-three 44: forty-four 55: fifty-five 62 : sixty-two Ss listen and repeat after the tape again Post-listening * Task 2: T has Ss count in turns even numbers, old numbers or count every 3 numbers Ex: 1, 3, 5, 7 …………………: old numbers B2 2, 4, 6, 8 …………………:... about the time - Developing listening, speaking and writing skills 6 C4 + C5 C6 + C7 - Students learn how to ask and answer about the time - Developing listening, speaking and writing skills Grammar: - How many …? (review) - There is/ are - “Or” question Vocabulary: words relating to Grammar: - Which grade are you in? - I’m in grade 6 - Which class are you in? - Which floor is your classroom on? - It’s... …………………: old numbers B2 2, 4, 6, 8 …………………: even numbers 3, 6, 9, 12…………………: every 3 numbers * Practice: count the items in the classroom Work groups: draw the rule or the differences between plural noun & singular noun Ex: one door Two doors T notes the pronunciation Ex: students, benches, chairs T asks students to look at the picture (p. 36) to count the items then read aloud the answer  T corrects... answer  T corrects 3/ Consolidation: T reviews some words relating to special numbers 10-11-12-20-3-13-30-4-14-40-5-15-50 Follow up activates: - Count items in their real classroom - Game “Bingo” 6 1 11 13 35 29 64 72 * Rule: One who ticks 4 numbers first is the winner 4/ Homework: - Do B1 (P.21) - Prepare B3, 4, 5 (Unit 3) 31 UNIT 3: AT HOME SECTIONS B: Numbers PERIOD 4 (B3, B4, B5) I OBJECTIVES: - Students... Listen to the tape & fill in the gap T asks the students to guess about jobs (3), (5), (6) There are …………(1)…………people in my family: my father, my brother, my mother, and ………(2)………… This is my father’s He’s 40 He’s an …………(3) this is my mother She’s ……………(4)…………She’s a ………………(5) ……………My brother is 8 He’s a …………… (6) 34 While – reading Post – reading …………… Ss listen and repeat new words * New words: words... questions - Teacher introduces the situation of conversation by using flashcard - Students listen - Teacher teaches some words and structures - Students learn some words and structures 16 5 While listening and repeating 6 Post listening and repeating I/ New words: How, spell (v), it (pro) II/ Structures: How do you spell your name? L–A–N How do you spell it? - Teacher plays the table one - Students look... Substitution drill - Story telling - Question and answers - Gap-fill 4 B3, B4, B5 5 C1, C2, C4 - Ss learn how to tell about their family (members, age, jobs) - Developing: listening, reading writing skills 6 Grammar practice Review: Unit 1  3 - Grammar: + How many + plural N + are there …? (review) + What do/does + S + do? S is/are + job + possessive adjectives - Vocabulary: Words relating to jobs - Grammar:... to things in a house Ex: an armchair Students listen & then give some examples This  (plural) these (near) That  (plural) those (far)  for two things (or more): N + s Ex: chairs, stools, couches … 26 Practice * Controlled practice: (A1) T uses flash cards or showing things for Ss to say the Structure they have just learned: This is a / an … * Further Practice: (A2) Ss work in pair: look at the picture...UNIT 2: AT SCHOOL SECTIONS: A + B + C PERIODS 1 A1, A2, A3 2 B1, B2 3 B3, B4, B5 4 C1 5 C2 6 C3 OBJECTIVES Students can understand some commands and use them - Students learn how to ask and answer about the places where people live as well as one’s name LANGUAGE CONTENTS - Imperative - Words... books - Students write answers in their exercise books 3 Consolidation: Question and answer with the structures “How do you spell your name?” 4 Homework: - Learn by heart alphabets - Do exercises: 3,4,5 ,6 pages 12, 13 in workbook 17 UNIT 2: AT SCHOOL SECTIONS C: My school PERIOD 4 (C1) I OBJECTIVES: - Helping students is able to introduce things and ask & answer objects/ person - Listening presentation . tiết theo đơn vò bài: 3 tiết/1tuần 5 hoặc 6 tiết/ 1 bài - Giới thiệu cấu trúc sách: A, B - Phần dấu “*” có thể bỏ qua. III. Hướng dẫn cách học Tiếng Anh: - Học từ trong ngữ cảnh - Học ngữ pháp. Học ngữ pháp + ngữ âm lồng trong bài. IV. Một số sách qui đònh đối với học sinh học môn Tiếng Anh - Sách giáo khoa : 1 quyển bài học và 1 bài tập - Vở : 1 quyển bài học và 1 bài tập (Hai quyển. theo yêu cầu của giáo viên. - Tích cực phát triển xây dựng bài. - Mang đủ dụng cụ học tập - Khi được kiểm tra bài phải nói lớn, rõ và mạnh dạn. V. Một số mệnh lệnh bằng tiếng Anh cần được giới
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 _HK1, GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 _HK1,