0

Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ

115 4,183 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 14:32

Giáo án Tiếng Anh 6 - Năm học 2013 - 2014 Planning : 16/8/2013 Teaching:19/8/2013 Period 1. hớng dẫn cách học I. Mục tiêu chung của môn học Tiếng Anh. Hình thành và phát triển ở học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về Tiếng Anh và những phẩm chất trí tuệ cần thiết để tiếp tục học hoặc đi vào cuộc sống lao động. II. Mục tiêu cụ thể. - Học xong THCS , HS nắm đợc kiến thức cơ bản , tối thiểu và tơng đối hệ thống về Tiếng Anh thực hành hiện đại, phù hợp lứa tuổi. - Có kỹ năng cơ bản sử dụng T.Anh nh một công cụ giao tiếp đơn giản dới các dạng : Nghe - nói - đọc viết. - Có sự hiểu biết khái quát về văn hoá của các nớc sử dụng Tiếng Anh. - Hình thành các kỹ năng học tiếng và phát triển t duy .Những kỹ năng này sẽ giúp phát triển khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ và góp phần hình thành năng lực ngôn ngữ toàn diện hơn cho học sinh. III. Cấu trúc sách Tiếng Anh 6. *Giáo viên giới thiệu cho học sinh: - Cuốn Tiếng Anh 6 gồm 16 đơn vị bài học ( Units), mỗi bài học tơng ứng với một chủ đề và đợc chia làm nhiều tiết học ( 5 hoặc 6 tiết/ 1 đơn vị bài học) đợc phát triển theo trình tự các chủ đề. - Chơng trình học trong năm: Cả năm: 3 tiết. 35 tuần = 105 tiết Kỳ I : 3 tiết. 18 tuần = 54 tiết Kỳ II : 3 tiết. 17 tuần = 51 tiết - Điểm : M: 1 15 : 3 V: 2 HK: 1 - Có đầy đủ trang thiết bị, dồ dùng học tập: Máy cát sét, tranh ảnh, đồ vật minh hoạ cho các nội dung giảng dạy. - Từ trang 10 đến trang 175 là các đơn vị bài học. Cứ sau 3 đơn vị bài học có 1phần Grammar practice ( Thực hành ngữ pháp). - Từ trang 176 đến trang 189 Là phần Grammar ( Ngữ pháp) Phần tổng hợp các kiến thức ngữ pháp trong sách. - Trang 190 Là phần các ký hiệu viết tắt và một số tên ngời và tên địa danh riêng. - Từ trang 191 đến trang 123 là phần Glossery ( Từ vựng) Phần giải nghĩa các từ liên quan đến từng bài học. IV. Học sinh: - Học sinh phải là chủ thể của hoạt động học tập: có động cơ học tập đúng đắn, tích cực & chủ động tiếp thu kiến thức, chăm chỉ hoạt động tham gia các hoạt động giao tiếp, mạnh dạn tích cực & có chủ định, có sáng tạo sử dụng Tiếng Anh trong hoạt động giao tiếp. - Kết hợp hoạt động học tập trên lớp và làm bài tập ở nhà. - Học sinh tham gia hoạt động học tập dới sự hớng dẫn của giáo viên. 1. Có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập phục vụ cho môn học Tiếng Anh 6. Bùi Văn Hồng THCS Tân Lập 1 Giáo án Tiếng Anh 6 - Năm học 2013 - 2014 ( SGK, sách bài tập, sách bổ trợ và nâng cao, một số sách tham khảo, có thể dùng đài băng để luyện nghe ở nhà) V. Cách học: - Học đi đôi với hành, chăm chỉ học tập - Đọc, nói Tiếng Anh rõ ràng, chính xác, đúng trọng âm. - Viết rõ ràng, liền nét, đúng chính tả. - Kết hợp hoạt động trên lớp và làm bài tập ở nhà và giao tiếp với mọi ngời trong thực tế. - Có kĩ năng cơ bản sử dụng Tiếng Anh nh một công cụ giao tiếp ở mức độ đơn giản dới dạng: Nghe- Nói- Đọc- Viết. 1. Giáo viên giới thiệu với học sinh một số câu giao tiếp bằng Tiếng Anh th- ờng dùng trong mỗi tiết học. - Keep silent. - May I go out? - May I come in? - Thank you./ Ok. - Do you know?/ understand? - Sit down, please. - Stand up, please. 2. Giáo viên giải thích cho học sinh các ký hiệu viết tắt trong SGK - N (Noun): Danh từ - V ( Verb): Động từ - Adj (Adjective): Tính từ - Adv (Adverb): Trạng từ - Pre (Preposition): Giiới từ. - BA (Pritish English): tiếng Anh - Anh - AE ( American Eng lish): Tiếng Anh - Mỹ 3. Giáo viên giới thiệu cho học sinh các đại từ nhân xng và tính từ sở hữu: Đại từ nhân xng -> Tính từ sở hữu. I -> My You -> Your He -> His She -> Her It -> Its We -> Our They -> Their 4. Động từ "Tobe": Thì, là,ở ở thì hiện tại động từ "Tobe" có 3 hình thức là Am; Is; Are, đợc chia theo các ngôi nh sau: I -> Am eg: I am a student. He/She/It -> Is. eg: He is a teacher You/We/ They -> Are. eg: They are Hoa and Lan 5. Bài tập:GV: Đa bài tập - H: Là bài (15P) Điền "Am; Is hoặc Are" vào các chỗ trống trong các câu sau: Bùi Văn Hồng THCS Tân Lập 2 Giáo án Tiếng Anh 6 - Năm học 2013 - 2014 a/ I fine, thanhks. b/ She ten years old. c/ They going to school. d/ He a doctor. e/ We students. GV: Chữa bài. VI. Củng cố: GV: Củng cố lại nội dung tiết học V. Bi tập về nhà Xem tranh b i 1 (Unit 1) *Comments: Planing:18/8/2013 Teaching: /8/2013 Period 3 Unit 1 : Greetings. Lesson 1 : A 1 4 (P.10- 11). I. Objectives: - By the end of the lesson, Students will be able to know how to greet and introduce herself or imself with : Hi / Hello and to introduce yourself with I am / My names . count numbers from 0 to 5 II. Language content - Structure: My name is I am . - Vocaburary: Hello, Hi, name, am, is, are, I, one, two, three, four, five. III. Teaching aids. - Students book, picture, word card. IV. Teaching methods - Communicative method and the other methods V. Procedure : Language content Teachers and students activities 1. Warm up. - Ask the S to look at the picture of the page 10 on the board. - Guessing game about this topic. - Ask the S to say about greetings in Bùi Văn Hồng THCS Tân Lập 3 Gi¸o ¸n TiÕng Anh 6 - N¨m häc 2013 - 2014 2. presentation : - Vocabulary : Hello =hi I -> I am… My -> My name… - Structure: I am + name (tªn m×nh) My name is + name(tªn m×nh) 3. Practice Student 1 :Hello . I am Lan Student 2 :Hello .My name is Hoa. 4. Production Ex1: Dialogue build. Eg 1: Lan: Hi. I am (Lan) Nga: Hi.I am (Nga) Eg 2: Ba : Hello. My name is (Ba) Nam: Hello. My name is (Nam) Ex2: Writing sentences a. I am … b. I’m … c. I…… d. …. am …. e. Hello. My name is… 5. Sumary - Homework Doing ex 1,2 (page 4- workbook) Vietnam. - T asks sts to listen and repeat - T asks sts to say “hello” to one another and introduce their names - T calls 1 student write down the structure on the board. - Sts write in to notebooks - T asks sts to practise greeting and introducing themselves. - Sts practise. - T asks sts to practise in pairs - Sts practise in pairs. - T asks sts to write full sentences - Sts write in to notebooks *Comment: Planing:25/8/2013 Bïi V¨n Hång THCS T©n LËp 4 Gi¸o ¸n TiÕng Anh 6 - N¨m häc 2013 - 2014 Teaching: /8/2013 Period 4 Unit 1 (Cont) Lesson 2 : A - Hello ( 5 -> 8 ) I.Objectives By the end of the lesson, sts will be able to : - Greet one another. - Ask about the health. II.The contents - Vocabulary : How ,and ,fine ,Mr ,Miss ,… - Structures : How are you? I am fine , thanks to greet each other III. Teaching - aids : Books , pictures , CD player IV. Procedure The contents Teacher’s and students’ activities 1.Warm up - Checking the number of the sts. - Asking sts to talk about the health 2. Chech the old lesson. - Sts do ex 1,2 3. New lesson. *Presentation - Vocabulary : How ? are How are you ? you and Miss Mr ( give some pictures) Fine - Structure : How are you ? I am fine, thanks - Gives some words: tired, so so, happy, …. *Practice Hello,… How are you? Hi , I am … And you ? I am ……thanks *Production Ex 1:I am …. Ex 2: Write sentences - T asks and sts answer - 2 sts go to the board and do - give feel back and correct - T gives some newwords and asks sts to listen and reapeat - Sts write and read them - T asks sts to practise in pairs and write structure on the board - Sts write and practise - Sts practise in pairs - Sts practise in pairs - T calls 2 sts go to the board and introducing yourselves Bïi V¨n Hång THCS T©n LËp 5 Gi¸o ¸n TiÕng Anh 6 - N¨m häc 2013 - 2014 A: Hello , …… How ……………….? B: Hi , I ………. …………………… ? A: ……………………… 4. Homework: Doing ex 3, 4 in to notebooks - Sts practise in pairs - T asks sts to write full sentences then practise in pairs - Sts practise in pairs * The comments: …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …… Planing:26/8/2013 Teaching: /8/2013 Period 5 Unit 1 (cont) Lesson 3 : B - Good morning (1 -> 6) I.Objectives Help sts to learn how to greet people ( in the morning , in the afternoon,in the evening ) to say goodbye, to count from 1 to 10 . II. Contents - Vocabulary : good morning , good afternoon ,good evening, good night, good bye, we , are , children. - Structures : good morning / afternoon …to greet each other “we’re ….” to talk about “us” III. Teaching aids : Pictures ( in the book), cassette. V. Procedure : The contents Teacher’s and students’ activities 1.Warm up : - Checking the numbers of the sts - T asks and sts answer Bïi V¨n Hång THCS T©n LËp 6 Gi¸o ¸n TiÕng Anh 6 - N¨m häc 2013 - 2014 2. Check the old lesson : - Review the old structures. ? How are you? 3. New lesson * Presentation - Vocabulary : Good morning Good afternoon good evening good night good bye/bye we, child – children. * Check the new words : Read the vietnamese meaning of these words - Structure : How are you ? We are fine. *Practice B1. Hello, Miss Hoa. This is Lan Hello, Lan . How old are you ? I am eleven B4. How old are you ? I am … *Production Ex : Complete the conversations. +Minh: … evening , Van. Van: Hi , Minh ………… you ? Minh: …. … fine, thank … …. …. ? Van: fine, ….good bye Minh: … +Mai: Good …,… Cuong. Mr Cuong: Good morning, Mai Mai: Mr Cuong ,… … Trang Mr Cuong: ….,Trang. How …you? Trang: … … eleven … … 4.Summary and homework: - Sts write on the board then ask and answer - T introduces the new words and the time when we say these words : “good morning ,…” - (T can draw some clocks showing when we can say “good morning ,good afternoon ,….”) - T has sts read new words and practice pronunctation -> check vocab by showing some words in English asks sts say it ( them ) in Vietnamese - T gives the situation using the the question : How are you ?” - T asks sts to practise with structures - Sts work in pairs - T asks sts to practise in pairs - T introduces Miss Hoa , children - Sts listen - T asks sts to read B3 and then asks a student to practise with T. Then practise without book - T calls 2 sts to practise complete - give feed back and correct - T asks sts to to fill the missing words, Practice in pairs - give feed back and correct Bïi V¨n Hång THCS T©n LËp 7 Gi¸o ¸n TiÕng Anh 6 - N¨m häc 2013 - 2014 - How old are you ? - Iam fine …. - Doing ex 1,2,3 (page 6,7) * The comment : …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Planing:26/8/2013 Teaching: /8/2013 Period 6 unit 1 (cont) Lesson 4 : C - How Old Are You ? (1 -> 2) I. Objectives By the end of the lesson sts will be able to : Count to twenty. II. Contents: Numbers ( from one to twenty ) III. Teaching aids : Real objects (numbers) , students’books and teacher’s book IV. Procedure. The contents Teacher’s and students’ activities 1.Warm up : How are you, today ? 2. Checking up 3. New lesson *Presentation -Vocabulary : one six eleven sixteen two seven twelve seventeen three eight thirteen eighteen four nine fourteen nineteen five ten fifteen twenty eg: T: 12 S: twelve 15 fifteen ten 10 eight 8 *Practice Dictation and picture cue drill 04 8214076 054 843 832 091 3433565 051 826 699 08 5571313 071 839 739 033 612 300 024 085 199 eg : What’s your number ? oh- five- one, eight- two, six- six, - T asks , sts answer - T asks sts to greet one another - T counts from 1 to 20 in English and asks sts to repeat them. - T gives the number from 1 to 20 on board - sts copy and read T. Gives numbers/ words. S: say words/ numbers - T reads and sts write down - T asks - Sts read the numbers Bïi V¨n Hång THCS T©n LËp 8 Gi¸o ¸n TiÕng Anh 6 - N¨m häc 2013 - 2014 nine- nine. *Production Survey: Name Telephone number 1. Hoa 018 853342 2. Lan …………. * Productio: eg: T. writes: 7, 16,18,20,17,12;11. S: seven, V. Sumary - Home work - Count to twenty T. Write some numbers on the boad S. Writes words ( without open the book) * The comments: …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. Planing:03/9/2013 Teaching: 06/9/2013 Period: 7 Unit 1 (cont) Lesson 5 : C – How are you ? ( 3 -> 6) I.Objectives. Futher practice in number 1-> 20 to count and give telephone numbers. - Introduce oneself and others - Say how old one is and how old others are II.Contents. - Vocabulary : year - old - This is Bïi V¨n Hång THCS T©n LËp 9 Gi¸o ¸n TiÕng Anh 6 - N¨m häc 2013 - 2014 - Structure : How old are you ? I’m …. year(s) old III.Teaching aids : - Pictures ( in the book) IV.Procedure. The language contents Teacher’s and students’ activities 1.Warm up : Jumbled words 2.Checking up : 3. New lesson *Presentation - This is …. - How old are you ? S1: I am … This is … T : How old are you ? S2 : I am … years old * Structure : This is + name How old are you ? I am (number) year(s) old *Practice C3 +Hello , Miss Hoa .This is Lan - Hello , Lan . How old are you ? - I am 11 + Hi , Ba .This is Phong . - Hi , Phong . How old are you ? - I am 12. C4 - Practice with your class S1. How old are you ? S2. I am twelve. *Production Ex. Correct their mistakes. a. I are Minh . b. How old you are? c. I’m fiveteen years old d. My name are Linh. - T asks sts to use jumpled words to write the correct words - Sts go to the board -> write them. - T checks - Sts introduces herself and introduces others I am …… This is …… - T asks a student to introduce - T asks sts to write structure and practise - Sts write and practise in pairs - T asks sts to practise in groups - T makes a model first then asks sts to practice in pairs - Sts correct their mistakes Bïi V¨n Hång THCS T©n LËp 10 tgieh lewte v ntreno uf neelve trenite h eevse n [...]... you spell CLOCK ? 5 How do you spell PENCIL ? 6 How do you spell RULER ? 7 How do you spell ERASER 8 How do you spell WINDOW ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 4 Homework : - Ask and answer using question : What is this ? * The commment : Planing 15/9/2013 Teaching: /9/2013 Bùi Văn Hồng 19 THCS Tân Lập Giáo án Tiếng Anh 6 - Năm học 2013 - 2014 Period:13 Unit 3 : At... Lập Giáo án Tiếng Anh 6 - Năm học 2013 - 2014 4 I am twenty years old-> IV/ Reading ( 4 marks ) My family There are five people in my family: my father, my mother, my brother, my sister and I My father is 40 years old He is a doctor My mother is 38 She is an English teacher My brother is 16 He is a grade 11 student My sister is 8 She is a grade 3 student I am 11 I am a student, too I am in grade 6 *... Sts do - T asks sts to complete the dialogue - Sts practise in groups - give feedback 14 THCS Tân Lập Giáo án Tiếng Anh 6 - Năm học 2013 - 2014 - Making sentences with structures - Doing ex B 3,4 ( page 12,13 ) * The comment : Planing:10/9/2013 Teaching: /9/2013 Period 10 unit 2 B3 -> b6 I Objectives By the end of the lesson sts will be able to : - Asking and answering about the name... That positive statement and yes / no questions to talk about people and things at shool II Contents: - Vocabulary : this, that, desk, - Structure : This / That is my school Bùi Văn Hồng 16 THCS Tân Lập Giáo án Tiếng Anh 6 - Năm học 2013 - 2014 III Teaching aids : pictures, real things, cassette IV Procedure: Teachers and students activities The contents 1 Warm up : * Jumbled words - T guilds then asks.. .Giáo án Tiếng Anh 6 - Năm học 2013 - 2014 e We are fine , thank you - give feed back f Im Hanh , and this Phuong * Sumary: - This is - How old are you? 4 Homework : - Count numbers from one to twenty - Study heart the structures *The comment : ... Struc: There is a/ an + N are + Ns * Practice Part 1: what and where 63 32 98 Bùi Văn Hồng 24 66 - T asks sts to practise in groups, then calls 2 sts go to the board 23 THCS Tân Lập Giáo án Tiếng Anh 6 - Năm học 2013 - 2014 65 88 80 75 100 93 90 45 27 54 13 58 99 Part 2 : Realia drill a bench benches S1 There is a door - T asks sts to practise in groups S2 And there are twenty two desks S3 S4 ... Hồng 24 THCS Tân Lập Giáo án Tiếng Anh 6 - Năm học 2013 - 2014 III Procedure The contents 1 Warm up Ts and stsactivities T Shows things and gives out some questions - Sts: Answer T Corrects ? What is this/that? ? What are these/those? 2 Checking up eg: S1 There is one door S2 There is one door and six windows S3 - T asks sts to use the information they have filled in B2 ( page 36 ) to describe their... class orally if there isnt enough to time to write it 3 New lesson * Pre- reading: * New words: doctor, nurse, engineer, possessive pronouns Bùi Văn Hồng - T asks to sts to read and write 26 THCS Tân Lập Giáo án Tiếng Anh 6 - Năm học 2013 - 2014 - Pre- teach: Net works an engineer a doctor a nurse Jobs a worker a teacher a student - Open prediction father mother brother Lan Lans family How old? What does... T does activities - T Explains how to use som questions words Sts Listen and write - Takes somes examples - Sts choose 9 numbers, from 11-> 19 28 THCS Tân Lập Giáo án Tiếng Anh 6 - Năm học 2013 - 2014 Bingo: and the decimals 20, 30, 40, 50, 60 , 70, 80, 90, 100 + Guessing game - T reads eg: S1 Is it a TV? S2 No, it isnt S3 Is it a chair? - Sts draw their own picturesof furniture S2 Yes, it is on a scrap... Play Simon says *Production Ex1: Matching A B 1 stand a in 2 open b.your book 3 come c up 4 close d bye 5 good e down 6 sit f your book Ex2 Some pictures Bùi Văn Hồng - Sts play - give feed back and correct - T asks sts to match - Sts do individual 12 THCS Tân Lập Giáo án Tiếng Anh 6 - Năm học 2013 - 2014 - T gives some pictures and sts do activities 4 Homework - Sts work in groups - Learn by heart . trúc sách Tiếng Anh 6. *Giáo viên giới thiệu cho học sinh: - Cuốn Tiếng Anh 6 gồm 16 đơn vị bài học ( Units), mỗi bài học tơng ứng với một chủ đề và đợc chia làm nhiều tiết học ( 5 hoặc 6 tiết/. Giáo án Tiếng Anh 6 - Năm học 2013 - 2014 Planning : 16/ 8/2013 Teaching:19/8/2013 Period 1. hớng dẫn cách học I. Mục tiêu chung của môn học Tiếng Anh. Hình thành và phát. giáo viên. 1. Có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập phục vụ cho môn học Tiếng Anh 6. Bùi Văn Hồng THCS Tân Lập 1 Giáo án Tiếng Anh 6 - Năm học 2013 - 2014 ( SGK, sách bài tập, sách bổ trợ và nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ, Giáo án tiếng anh 6 trọn bộ, , Lesson 3 : at the store. ( a3 -> a5)

Mục lục

Xem thêm