0

SKKN Rèn kĩ năng tự học cho học sinh lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng học tập

25 2,135 10
  • SKKN Rèn kĩ năng tự học cho học sinh lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng học tập

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 15:40

Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 1  I. Tóm t trang 3 II.  - trang 4 III.  trang 7 IV.  trang 9 V.  - trang 11 VI.  trang 13 VII.  trang 14        GV Giáo viên HS  KSCL  KT ra SGK Sách giáo khoa TN    THCS  Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 2 KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƢ PHẠM ỨNG DỤNG 6  +  n Tòng +  - Tr Bàng  Tây Ninh. Bƣớc Hoạt động 1. Hiện trạng Nguyên nhân  Vi HS   2. Nguyên nhân: - Do các em th , . -  -  2.Giải pháp thay thế - HS: + Xây  c h t, xây d k ho h t. + T tìm tòi ki th, t ki tra. - GV: + Tìm hi vi t h c HS. + D phng pháp t h cho HS. +  + PGV GV  HS. 3. Vấn đề nghiên cứu Dữ liệu thu thập được Giả thuyết nghiên cứu -   - . -  . 4. Thiết kế        1 (TN) 01   03  2  02 04 5. Đo lường ,  kì,  kì . 6. Phân tích dữ liệu  -   -  TN và .  7. Kết quả - 6          không? -   Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 3 NỘI DUNG ĐỀ TÀI I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI                                  ,  g,    vì      ,                    các                       g  quen,           a         h                 khó.                  Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 4     ng và khi    1  2   -2014 g trên c          1 )    K  (tr tác : 01 02 = 4,55,5  = 0,1;  không cao.  (sau tác ): 03 04 = 894,5289,7  = 1,395 ;     . II.GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Tự học là gì?   ,       . Vị trí vai trò của tự học: - Tự học là mục tiêu cơ bản của quá trình dạy học.             - Rèn kỹ năng tự học là phương cách tốt nhất để tạo ra động lực mạnh mẽ cho quá trình học tập.            - Tự học giúp cho học sinh có thể chủ động học tập và học tập suốt đời.  thích -   âng cao.  ,   1. Hiện trạng: nhà     Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 5   dành           ,  và     không                              6            . 2. Giải pháp thay thế:       to83 ch k ho gi d,  sinh.           a/ Đối với học sinh Thứ nhất: X : +  c h thú nh th +  c trách nhi trong h t Thứ hai:    h t (giúp quá trình ti hành vi h  trôi ch, thu l):  h t c th, rõ ràng, v tính h  cao (xây d t môn, t ph nh quán cho t th i, t giai o và phù h v i ki, hoàn c c mình). +  . Thứ ba:  + Ti c thông tin: Ch  ti nh thông tin t nhi ngu khác nhau:  sách, tài li tham kh, nghe gi, làm thí nghi, xem truy hình, quan sát, i tra, tra c t  + X lý thông tin: Thông qua vi phân tích,  giá, tóm l, t h, so sánh + V d ki th, thông tin: Qua th hành bài t, th lu, x lý các tình hu, vi bài thu ho, vi báo cáo + Trao , ph bi ki th, thông tin: Th lu, tranh lu Thứ tƣ:    giá k qu: +   K    Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 6 +T  giá, t th th lu nh xét,  chi v u c GV, m tiêu  ra b/ Đối với giáo viên Thứ nhất: Tìm hiểu vic tự học của học sinh: + Tìm hiểu điều kiện tự học của học sinh . + Tìm hiểu môi trường tự học. + Thời gian tự học, thái độ tự học của học sinh.       Thứ hai: : + D cách l k ho h t. + D cách nhe gi và ghi chép theo tinh th t h. + D cách h bài. + D cách tham kh tài li. Thứ ba:   .  V  t h rõ ràng khơng h  gi. Mu ho  h t có hi qu nh thi HS ph ch , t giác h t b c lúc nào có th b chính n l c b thân, vì n l m chính là nhân t quy  cho s phát tri. Ngồi ra, r c t vai trò c ng th v t cách là ngo l trong vi trang b cho h sinh m h th ki th, k n, thái  cùng v phng pháp t h c th, khoa h. Nh  ho  t h c HS m i vào chi sâu th ch. Q 6 , giúp chúng tơi rèn k  sinh  * Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài:  và phng pháp d t h cho h sinh, sinh viên c Th s Dng Th Thanh Huy B mơn Khoa h Xã h & Nhân v tr  h giáo d. + M s bi pháp phát tri k n t h cho h sinh qua s dg tài li tham kh trong d h l s  tr THPT c cơ Nguy H Nhung tr  h Giáo d (Lu v th s ngành: lý lu và phng pháp d h). + M s bi pháp b d n l t h To án cho HS c th Lê  Thu tr  h S ph Hà N (Lu v th s Khoa h Giáo d). + B d kh n t h cho HS trung h c s c th Võ Hồng Ng (t chí Giáo d). + Hình thành thói quen t h cho HS trung h ph thơng qua gi V h s c cơ Ph Th Xuy, trng  h S ph hà N (Lu án Ti s Giáo d h). 3. Vấn đề nghiên cứu:       Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 7 4. Giả thuyết nghiên cứu: Có.   . III. PHƢƠNG PHÁP 1/ Khách thể nghiên cứu: T6 -2014  vì có  * Hình thà * Giáo viên:  cao  ( ng - - 28   6 1  2 tham gia nghiên vì   -2014   . 2/ Thiết kế:  1 là   2 là  Tôi dùng    -2013        h l  Bảng 1    5,421 5,5 P = 0,438 P = 0,436     không  Bảng 2       01  03  02 04   3/ Quy trình nghiên cứu:    hành  hcách  - Đối với lớp đối chứng: .    TS Nam   Khá TB  Kém 6 1 (TN) 38 18 20 16 10 9 3 6 2  38 17 21 15 11 8 4 Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 8 - Đối với lớp thực nghiệm: Tôi rèn         sinh   c. + Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị bài ở nhà:      + Rèn luyện kỹ năng tự học của HS với SGK ở trên lớp:     + Rèn luyện kỹ năng tự học cho HS qua khai thác kênh hình trong SGK:            + Rèn luyện kỹ năng tự học cho HS khi sử dung hệ thống câu hỏi, bài tập SGK hát huy         4/ Đo lƣờng: . * Đo thái độ, kĩ năng: Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 9 các môn tôi biên  sát ).  hái  > 0,7.  * Đo kiến thức -      k  -      ng các bài ki  IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 1/ Phân tích dữ liệu: Bảng 3    trung bình 5,894 7,289  1,697 1,634  0,0002 Chênh trung bình  0,8217  ng T.Test 0,0002        Chênh 0,8217 STT   ngày     Không bao  1 các môn  2 10 21 9 2         2 11 19 10 3   1 2 6 33 4  1 1 20 20 5   2 11 18 11 6   2 13 20 7 7  4 7 24 7 8   nhóm 5 5 7 25 Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 10          cho    Tr  Biểu đồ bảng điểm trƣớc và sau tác động của hai lớp 5.421 5.5 5.894 7.289 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Lớp đối chứng Lớp thực nghiệm Giá trị trung bình   2/ Bàn luận kết quả:   ng bình là 7,289;   5,894ch          p   SMD =   697,1 894,5289,7 0,82178    P = 0,0002      * Hạn chế:  viên          ,       [...]... cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn đã làm nâng cao chất lượng học tập của học sinh Tính tự học của học sinh được đặc trưng bởi tính tự lập, tích cực, chủ động trong chiếm lĩnh tri thức Do vậy, trong đổi mới phương pháp dạy học, rèn kỹ năng tự học cho học sinh có ý nghĩa quan trọng, bởi xét đến cùng, việc giáo dục phải được tiến hành trên cơ sở tự nhận thức, tự hành động Khơi dậy hứng thú học tập, ... năng 1 6 4 3 1 2 6 4 3 1 3 6 4 3 1 4 6 4 3 1 5 6 4 3 1 6 6 4 3 1 7 6 4 3 1 8 6 4 3 1 Phụ lục 3: Bảng điểm BẢNG DIỂM TRƯỚC VÀ SAU TÁC ĐỘNG CỦA HAI LỚP Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 21 Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30... sáng tạo của học sinh, thơng qua đó rèn kĩ năng sống cho các em khi vào đời Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 12 Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập VI TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tài liệu “Tổ chức tốt việc tự học của HS” tạp chí nghiên cứu Giáo dục - tài liệu “Biến q trình dạy học thành q trình tự học tạp chí... c)1 56 – 6( 20:x + 10) = 36 6(20:x + 10) = 1 56 – 36 6(20:x + 10) = 120 20:x + 10 = 120 :6 20:x = 20 – 10 x = 20:10 x=2 Biểu điểm 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 16 Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT SAU TÁC ĐỘNG Thời gian: 45 phút Cấp độ Chủ đề 1 Tính chất. .. Bàng Trang 18 Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Nội dung Câu 1.1/ Phát biểu đúng tính chất 2/ A= 123 + 108  3 Câu 2:Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 9 *  {3} Câu 3 a)19.5 2 + 75.19 = 19(25 + 75) = 19.100 = 1900 b)7 2 + 16. (11 – 20:2) = 49 + 16. (11 - 10) = 49 + 16 = 55 c/ 268 8:[119 – (23 – 16) ] = 268 8:[119 - 7] = 268 8:112 = 24... khích học sinh tự giác rèn luyện kĩ năng tự học Thường xun phối hợp chặt chẻ với nhà trường trong việc giáo dục tồn diện HS Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 11 Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập Với kết quả của đề tài, tơi sẽ sử dụng rộng rãi trong tồn trường, với chương trình giáo dục hiện hành, nhằm phát... 19% : 12/42 = 28 ,6% : 22/42 = 52,4% 5 Em thấy học mơn Tốn học có khó khơng? a Rất khó : 1/42= 2,3% b Bình thường : 25/42 = 59 ,6% c Dễ : 16/ 42= 38,1% 6 Trong giờ học Tốn học em có hăng hái phát biểu xây dựng bài khơng ? Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 20 Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập a Rất tích cực... Trảng Bàng Trang 14 Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập Câu 1: Cho A  x  N / x  4 2đ ĐỀ KIỂM TRA: MƠN SỐ HỌC 6 Tập hợp A có bao nhiêu phần tử và điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông 4 A 7 A Câu 2: Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 7 nhưng nhỏ hơn 15 bằng hai cách 1đ Câu 3: Dùng ba chữ số 0 ; 5 ; 8 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ ,... với lớp thực nghiệm) Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 19 Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập 1 Em có thích học mơn Tốn học khơng ? a Rất thích : 21/42= 50,1% b Bình thường : 20/42 = 47 ,6% c Khơng thích : 1/42 = 2,3% 2 Em học mơn Tốn học bằng cách nào? a Có bài mẫu , sách hướng dẫn : 22/42 = 52,4% c Tự làm... đều khác nhau 1đ Câu 4: Tính nhanh: 3đ a) 65 2 + 327 + 348 + 73 + 15 b) 38 63 + 37 38 c) S = 3 + 6 + 9 + + 2010 Câu 5: Tìm x biết 3đ a) x + 15 = 20 b) 7x – 8 = 713 c) 1 56 – 6( 20:x + 10) = 36 Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng Trang 15 Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập ĐÁP Á N VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1: 4  A Câu . BẢNG THANG ĐO KỸ NĂNG HỌC TẬP MƠN SINH HỌC v  Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập Người thực hiện: Hồ. 7x – 8 = 713 c) 1 56 – 6( 20:x + 10) = 36 Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập Người thực hiện:. . * Đo thái độ, kĩ năng: Rèn kỹ năng tự học cho học sinh lớp 6 trường THCS Thị Trấn nhằm nâng cao chất lượng học tập Người thực hiện: Hồ Văn Tòng (HT) - Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Rèn kĩ năng tự học cho học sinh lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng học tập, SKKN Rèn kĩ năng tự học cho học sinh lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng học tập,

Từ khóa liên quan