0

GIÁO ÁN HÌNH 8 NĂM 2014-2015

129 972 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 10:30

Giáo án hình học 8 Ch ơng I : Tứ giác Tiết 1. Đ1. Tứ giác Ngày soạn:9/8/2013 Thứ Ngày giảng Tiết Lớp Sĩ số Tên Học sinh vắng 3 13/8/2012 1 8B 3 13/8/2012 2 8A i- mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về tứ giác, tứ giác lồi, các khái niệm : Hai đỉnh kề nhau, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, điểm trong, điểm ngoài của tứ giác & các tính chất của tứ giác. Tổng bốn góc của tứ giác là 360 0 . + Kỹ năng: HS tính đợc số đo của một góc khi biết ba góc còn lại, vẽ đợc tứ giác khi biết số đo 4 cạnh và 1 đờng chéo. + Thái độ: Rèn t duy suy luận ra đợc 4 góc ngoài của tứ giác là 360 0 II. CHUẩN Bị: - GV: Com pa, thớc, 2 tranh vẽ hình 1 ( sgk ) Hình 5 (sgk) bảng phụ - HS: Thớc, com pa, bảng nhóm iii- Tiến trình bài dạy 1. Bài mới : Hoạt động của GV- HS Nội dung * Hoạt động 1: Hình thành định nghĩa - GV: treo tranh (bảng phụ) B B . N Q . P C A M A C D H1(b) H1 (a) D - HS: Quan sát hình & trả lời - Các HS khác nhận xét -GV: Trong các hình trên mỗi hình gồm 4 đoạn thẳng: AB, BC, CD & DA. Hình nào có 2 đoạn thẳng cùng nằm trên một đ- ờng thẳng. - Ta có H1 là tứ giác, hình 2 không phải là tứ giác. Vậy tứ giác là gì ? - GV: Chốt lại & ghi định nghĩa - GV: 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó không có bất cứ 2 đoạn thẳng nào cùng nằm trên 1 đờng thẳng. + Cách đọc tên tứ giác phải đọc hoặc viết theo thứ tự các đoạn thẳng nh: ABCD, BCDA, ADBC +Các điểm A, B, C, D gọi là các đỉnh của tứ giác. + Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA gọi là các cạnh của tứ giác. * Hoạt động 2: Định nghĩa tứ giác lồi -GV: Hãy lấy mép thớc kẻ lần lợt đặt trùng lên mỗi cạch của tứ giác ở H1 rồi quan sát - H1(a) luôn có đặc điểm gì xảy ra ? - H1(b) (c) có đặc điểm gì xảy ra ? HS: - GV: Bất cứ đơng thẳng nào chứa 1 cạnh của hình H1(a) cũng không phân chia tứ giác thành 1) Định nghĩa B A C D H1(c) A B D C H2 - Hình 2 có 2 đoạn thẳng BC & CD cùng nằm trên 1 đờng thẳng. * Định nghĩa: Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó bất kỳ 2 đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đờng thẳng. * Tên tứ giác phải đợc đọc hoặc viết theo thứ tự của các đỉnh. *Định nghĩa tứ giác lồi * Định nghĩa: (SGK) * Chú ý: Khi nói đến 1 tứ giác mà không giải thích gì thêm ta hiểu đó là tứ giác lồi 1 Giáo án hình học 8 2 phần nằm ở 2 nửa mặt phẳng có bờ là đờng thẳng đó gọi là tứ giác lồi. - Vậy tứ giác lồi là tứ giác nh thế nào ? + Trờng hợp H1(b) & H1 (c) không phải là tứ giác lồi * Hoạt động 3: Nêu các khái niệm cạnh kề đối, góc kề, đối điểm trong , ngoài. GV: Vẽ H3 và giải thích khái niệm: GV: Không cần tính số mỗi góc hãy tính tổng 4 góc A + B + C + D = ? (độ) - Gv: ( gợi ý hỏi) + Tổng 3 góc của 1 là bao nhiêu độ? + Muốn tính tổng A + B + C + D = ? (độ) ( mà không cần đo từng góc ) ta làm ntn? HS: . + Gv chốt lại cách làm: - Chia tứ giác thành 2 có cạnh là đờng chéo - Tổng 4 góc tứ giác = tổng các góc của 2 ABC & ADC Tổng các góc của tứ giác bằng 360 0 - HS lên bảng trình bày cách làm - Qua bài toán GV yêu cầu HS rút ra định lý 2/ Tổng các góc của một tứ giác B 1 A 1 2 C 2 D A 1 + B + C 1 = 180 0 A 2 + D + C 2 = 180 0 ( A 1 + A 2 )+ B+( C 1 + C 2 ) + D = 360 0 Hay A + B + C + D = 360 0 * Định lý: SGK 2. Luyên tập - Củng cố: - GV: cho HS làm bài tập 1 trang 66. Hãy tính các góc còn lại 3. BT - H ớng dẫn về nhà: - Nêu sự khác nhau giữa tứ giác lồi & tứ giác không phải là tứ giác lồi ? - Làm các bài tập : 2, 3, 4 (sgk) * Chú ý : T/c các đờng phân giác của tam giác cân 2 Giáo án hình học 8 Tiết 2. Đ2. Hình thang Ngày soạn:10/8/2013 Thứ Ngày giảng Tiết Lớp Sĩ số Tên Học sinh vắng 5 15/8/2013 1 8A 5 15/8/2013 3 8B i- mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về hình thang, hình thang vuông cáckhái niệm : cạnh bên, đáy , đờng cao của hình thang + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang vuông, tính đợc các góc còn lại của hình thang khi biết một số yếu tố về góc. + Thái độ: Rèn t duy suy luận, sáng tạo II. CHUẩN Bị : - GV: com pa, thớc, tranh vẽ bảng phụ, thớc đo góc - HS: Thớc, com pa, bảng nhóm iii- Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: - GV: (dùng bảng phụ ) * HS1: Thế nào là tứ giác lồi ? Phát biểu ĐL về tổng 4 góc của 1 tứ giác ? * HS 2: Góc ngoài của tứ giác là góc nh thế nào ?Tính tổng các góc ngoài của tứ giác A B 1 1 1 B 90 0 C 1 75 0 120 0 1 C A 1 D D 1 2. Bài mới: Hoạt động của GV - HS Nội dung * Hoạt động 1: Giới thiệu hình thang - GV: đa ra hình 13 SGK cho HS quan sát rồi đa ra nhận xét. - HS: AB // CD - GV : Vì sao? - HS chứng minh - GV: Tứ giác có 2 cạnh đối // gọi là hình thang và ta sẽ nghiên cứu trong bài học hôm nay. * Hoạt động 2: Định nghĩa hình thang - GV: Em hãy nêu định nghĩa thế nào là hình thang - HS nêu định nghĩa: - GV: hãy nêu cách vẽ hình thang ABCD - HS: + B1: Vẽ AB // CD + B2: Vẽ cạnh AD & BC - GV: giới thiệu cạnh. đáy, đờng cao * Hoạt động 3: Bài tập áp dụng - GV: dùng bảng phụ hoặc đèn chiếu B C 60 0 60 0 A D (H. a) 1) Định nghĩa Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song A B D H C * Hình thang ABCD : + Hai cạnh đối // là 2 đáy + AB đáy nhỏ; CD đáy lớn + Hai cạnh bên AD & BC + Đờng cao AH ?1 (H.a) A= B = 60 0 AD// BC ABCD là hình thang - (H.b)Tứ giác EFGH có: H = 75 0 H 1 = 105 0 (Kề bù) H 1 = G= 105 0 GF// EH GFEH là hình thang - (H.c) Tứ giác IMKN có: 3 Giáo án hình học 8 E I N F 120 0 G 105 0 75 0 115 0 H M K 1 (H.b) (H.c) - Qua đó em hình thang có tính chất gì ? - HS đa ra nhận xét * Hoạt động 4: Bài tập áp dụng ?2 * Hoạt động 5: Hình thang vuông - GV giới thiệu định nghĩa hình thang vuông. N = 120 0 K = 120 0 IN không song song với MK MKNI không phải là hình thang * Nhận xét: + Trong hình thang, 2 góc kề một cạnh bên bù nhau (có tổng bằng 180 0 ) + Trong tứ giác nếu 2 góc kề một cạnh nào đó bù nhau Hình thang. * Bài toán 1 - Hình thang ABCD có 2 đáy AB & CD theo (gt) AB // CD (đn) (1) mà AD // BC (gt) (2) Từ (1) & (2) AD = BC; AB = CD ( 2 cắp đoạn thẳng // chắn bởi đơng thẳng //.) * Nhận xét 2: (sgk)/70. 2) Hình thang vuông Định nghĩa: SGK * Tứ giác ABCD có AB // CD , A = 90 0 ABCD là hình thang vuông. A B D C 3 .Luyện tập - Củng cố : Học bài. Làm các bài tập 6, 7, 8, 9 Ký duyệt BGH Tiết 3 Đ3 : Hình thang cân Ngày soạn:16/8/2013 Thứ Ngày giảng Tiết Lớp Sĩ số Tên Học sinh vắng 3 20/8/2013 1 8B 3 20/8/2013 2 8A I- mục tiêu: + Kiến thức: - HS nắm vững các đ/n, các t/c, các dấu hiệu nhận biết về HT cân + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh, biết chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân + Thái độ: Rèn t duy suy luận, sáng tạo II. CHUẩN Bị : - GV: com pa, thớc, tranh vẽ bảng phụ, thớc đo góc - HS: Thớc, com pa, bảng nhóm Iii- Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ:- HS1: GV dùng bảng phụ A D Cho biết ABCD là hình thang có đáy là AB, & CD. Tính x, y của các góc D, B 120 0 - HS2: Phát biểu định nghĩa hình thang & nêu rõ các khái y niệm cạnh đáy, cạnh bên, đờng cao của hình thang - HS3: Muốn chứng minh một tứ giác là hình thang x 60 0 ta phải chứng minh nh thế nào? B 2. Bài mới: Hoạt động của GV- HS Nội dung Ghi bảng 4 C Giáo án hình học 8 Hoạt động 1:Định nghĩa Yêu cầu HS làm ?1 ? Nêu định nghĩa hình thang cân. GV yêu cầu HS đọc ghú ý: ?2 GV: dùng bảng phụ a) Tìm các hình thang cân ? b) Tính các góc còn lại của mỗi HTC đó c) Có NX gì về 2 góc đối của HTC? A B E F 80 0 80 0 110 0 100 0 D C 80 0 80 0 (a) G (b) H ( Hình (b) không phải vì F + H 180 0 - GV cho HS làm ít phút rồi chốt lại từng câu. * Nhận xét: Trong hình thang cân 2 góc đối bù nhau. * Hoạt động 2: Định lý 1: - GV cho HS vẽ hình rồi ghi GT, KL - GV: cho các nhóm CM & gợi ý G/S AD cắt BC tại O. - Hãy giải thích vì sao AD = BC ? ABCD là hình thang cân GT ( AB // DC) KL AD = BC O - Các nhóm CM: A 2 2 B 1 1 D C + Khi AD // BC thì ta suy ra đợc điều gì? - GV nêu chú ý SGK - HS đọc lại chú ý. * Hoạt động 3: Giới thiệu địmh lí 2 GT ABCD là hình thang cân ( AB // CD) KL AC = BD GV: Muốn chứng minh AC = BD ta phải chứng minh 2 tam giác nào bằng nhau ? HS: suy nghĩ và c/m. * Hoạt động 4: Giới thiệu các phơng pháp nhận biết hình thang cân. - GV hớng dẫn HS làm ?3. 1) Định nghĩa * Hình thang cân là hình thang có 2 góc kề một đáy bằng nhau * Chú ý: Tứ giác ABCD Tứ giác ABCD là hình thang cân AB // CD ( Đáy AB; CD) C = D hoặc A = B ?2 I 110 0 N P Q K 110 0 70 0 T S (c) M (d) a) Hình a,c,d là hình thang cân b) Hình (a): C = 100 0 Hình (c) : N = 70 0 Hình (d) : S = 90 0 c)Tổng 2 góc đối của HTC là 180 0 2) Tính chất a) Định lí 1: Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau. * Chứng minh: a) AD cắt BC ở O ( Giả sử AB < DC) ABCD là hình thang cân nên + A 1 = B 1 ; C= D nên ODC cân ( 2 góc ở đáy bằng nhau) OD = OC (1) + A 1 = B 1 nên A 2 = B 2 OAB cân (2 góc ở đáy bằng nhau) OA = OB (2) Từ (1) &(2) OD - OA = OC - OB Vậy AD = BC b) AD // BC khi đó AD = BC * Chú ý: SGK b) Định lí 2: * Trong hình thang cân 2 đờng chéo bằng nhau. * Chứng minh: ADC & BCD có: + CD cạnh chung + ADC = BCD ( đ/n hình thang cân ) + AD = BC ( cạnh của hình thang cân) ADC = BCD ( c.g.c) AC = BD 3) Dấu hiệu nhận biết hình thang cân ?3 A B m 5 Giáo án hình học 8 + Đờng thẳng m // CD, Vẽ điểm A; B m : ABCD là hình thang có AC = BD - GV: Qua bài toán rút ra định lý 3 - GV: Nh vậy, muốn chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân ta có mấy cách để chứng minh ? là những cách nào ? Đó chính là các dấu hiệu nhận biết hình thang cân . - HS đa ra các dấu hiệu nhận biết D C + Vẽ (D; R) cắt m tại A + Vẽ (C; R) cắt m tại B c) Định lí 3: * Hình thang có 2 đờng chéo bằng nhau là hình thang cân. * Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: SGK/74 3. Luyên tập - Củng cố: 4. BT - H ớng dẫn về nhà: Học bài.Xem lại chứng minh các định lí. Làm các bài tập: 11,12,15 (sgk) 6 Giáo án hình học 8 Tiết 4: Luyện tập Ngày soạn:16/8/2013 Thứ Ngày giảng Tiết Lớp Sĩ số Tên Học sinh vắng 5 22/8/2013 1 8A 5 22/8/2013 3 8B I- mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm vững, củng cố các định nghĩa, các tính chất của hình thang, các dấu hiệu nhận biết về hình thang cân . + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang, hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, TC hình thang cân + Thái độ: Rèn t duy suy luận, sáng tạo, tính cẩn thận. II. CHUẩN Bị: - GV: Compa, thớc, tranh vẽ bảng phụ, thớc đo góc - HS: Thớc, compa, bảng nhóm Iii- Tiến trình bài dạy 1- Kiểm tra bài cũ: - HS1: Phát biểu định nghĩa hình thang cân & các tính chất của nó ? - HS2: Muốn CM 1 hình thang nào đó là HTC thì ta phải CM thêm ĐK nào ? - HS3: Muốn CM 1 tứ giác nào đó là hình thang cân thì ta phải CM nh thế nào ? 2 - Bài mới : Hoạt động của GV-HS Ghi bảng GV: Cho HS đọc kĩ đầu bài & ghi GT&KL - HS lên bảng trình bày Hình thang ABCD cân (AB//CD) GT AB < CD; AE DC; BF DC KL DE = CF GV: Hớng dẫn theo phơng pháp đi lên: - DE = CF AED = BFC BC = AD ; D = C; E = F (gt) - Ngoài ra AED = BFC theo tr- ờng hợp nào ? vì sao ? - GV: Nhận xét cách làm của HS GT ABC cân tại A; D AB E AC sao cho AD = AE; KL a) BDEC là hình thang cân b) Tính các góc của hình thang. bit: A = 50 0 HS lên bảng chữa bài b) A = 50 0 (gt) B = C = 0 0 180 50 2 = 65 0 D 2 = E 2 = 180 0 - 65 0 = 115 0 GV: Cho HS làm việc theo nhóm Chữa bài 12/74 (sgk) A B D E F C Kẻ AH DC ; BF DC ( E,F DC) => ADE ti E BCF tại F AD = BC ( cạnh bên của HT cân) ADE = BCF ( Đ/N) AED = BFC ( C/huyền -góc nhọn) 2.Chữa bài 15/75 a) ABC cân tại A (gt) B = C (1); AD = AE (gt) ADE cân tại A D 1 = E 1 ABC cân & ADE cân E 1 = 2 180 0 A ; B = 2 180 0 A D 1 = B(vị trí đồng vị) DE // BC Hay BDEC là hình thang (2) Từ (1) & (2) BDEC là hình thang cân . 3. Chữa bài 16/ 75 ABC cân tại A, BD & CE GT Là các đờng phân giác KL a) BEDC là hình thang cân b) DE = BE = DC 7 B A C D E Giáo án hình học 8 -GV: Muốn chứng minh tứ giác BEDC là hình thang cân đáy nhỏ bằng cạnh bên ( DE = BE) thì phải chứng minh nh thế nào ? - Chứng minh : DE // BC (1) B ED cân (2) - HS trình bày bảng A Chứng minh a) ABC cân tại A ta có: AB = AC ; à B = à C E D (1) 2 2 B 1 1 BD & CE là các đờng phân giác nên có: B 1 = B 2 = 2 B (2); C 1 = C 2 = 2 C (3) Từ (1), (2) &(3) B 1 = C 1 BDC & CBE có B = C; B 1 = C 1 ; BC chung BDC = CBE (g.c.g) BE = DC mà AE = AB - BE AD = AB - DC=>AE = AD Vậy AED cân tại A E 1 = D Ta có B = E 1 ( = 2 180 0 A ) ED// BC ( 2 góc đồng vị bằng nhau) Vậy BEDC là hình thang có đáy BC &ED mà B = C BEDC là HT cân. b) Từ D 2 = B 1 ; B 1 = B 2 (gt) D 2 = B 2 BED cân tại E ED = BE = DC 3- Luyên tập - Củng cố: Gv nhắc lại phơng pháp chứng minh, vẽ 1 tứ giác là hình thang cân. - CM các đoạn thẳng bằng nhau, tính số đo các góc tứ giác qua chứng minh hình thang. 4- BT - H ớng dẫn về nhà: - Làm các bài tập 14, 18, 19 /75 (sgk) Ký duyệt BGH Tiết 5 : Đ4. Đờng trung bình của tam giác, của HèNH thang (Tiết 1) Ngày soạn:23/8/2013 Thứ Ngày giảng Tiết Lớp Sĩ số Tên Học sinh vắng 3 27/8/2013 1 8B 3 27/8/2013 2 8A I. Mục tiêu : - Kiến thức: H/s nắm vững đ/n đờng trung bình của tam giác, ND ĐL 1 và ĐL 2. - Kỹ năng: H/s biết vẽ đờng trung bình của tam giác, vận dụng định lý để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 đờng thẳng song song. - Thái độ: H/s thấy đợc ứng dụng của ĐTB vào thực tế yêu thích môn học. II. CHUẩN Bị: - HS: Ôn lại phần tam giác ở lớp 7. III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ: GV: ( Dùng bảng phụ hoặc đèn chiếu ) Các câu sau đây câu nào đúng , câu nào sai? hãy giải thích rõ hoặc chứng minh ? 1- Hình thang có hai góc kề hai đáy bằng nhau là một hình thang cân? 2- Tứ giác có hai đờng chéo bằng nhau là hình thang cân ? 3- Tứ giác có hai góc kề 1 cạnh bù nhau và hai đờng chéo bằng nhau là HT cân. 4- Tứ giác có hai góc kề 1 cạnh bằng nhau là hình thang cân. 5- Tứ giác có hai góc kề 1 cạnh bù nhau và có hai góc đối bù nhau là HT cân. Đáp án: + 1- Đúng: theo đ/n; 2- Sai: HS vẽ hình minh hoạ 3- Đúng: Theo đ/lý 8 C Giáo án hình học 8 4- Sai: HS giải thích bằng hình vẽ 5- Đúng: theo t/c 2. Bài mới: Hoạt động của GV - HS Ghi bảng * Hoạt động 1: Qua định lý hình thành đ/n đờng trung bình của tam giác. - GV: cho HS thực hiện bài tập ?1 + Vẽ ABC bất kì rồi lấy trung điểm D của AB + Qua D vẽ đờng thẳng // BC đờng thẳng này cắt AC ở E + Bằng quan sát nêu dự đoán về vị trí của điểm E trên canh AC. - GV: Nói & ghi GT, KL của đ/lí - HS: ghi gt & kl của đ/lí + Để có thể khẳng định đợc E là điểm nh thế nào trên cạnh AC ta chứng minh đ/ lí nh sau: - GV: Làm thế nào để chứng minh đợc AE = EC - GV: Từ đ/lí 1 ta có D là trung điểm của AB E là trung điểm của AC Ta nói DE là đờng trung bình của ABC. HS có thể chứng minh theo cách khác GV: Vậy đờng trung bình của tam giác là gì? HS: * Hoạt động 2: Hình thành đ/ lí 2 - GV: Qua cách chứng minh đ/ lí 1 em có dự đoán kết quả nh thế nào khi so sánh độ lớn của 2 đoạn thẳng DE & BC ? ( GV gợi ý: c/m DF = BC ? vì sao DE= 1 2 DF) - GV: DE là đờng trung bình của ABC thì DE // BC & DE = 1 2 BC. - GV: hớng dẫn HS làm ?2 - GV: Ta sẽ làm rõ điều này bằng chứng minh toán học. - GV: Cách 1 nh (sgk) Cách 2 sử dụng định lí 1 để chứng minh - GV: gợi ý cách chứng minh: + Muốn chứng minh DE // BC ta phải làm gì ? + Vẽ thêm đờng phụ để chứng minh định lý I. Đ ờng trung bình của tam giác Định lý 1: (sgk) GT ABC có: AD = DB DE // BC KL AE = EC A D 1 E 1 B 1 C F + Qua E kẻ đờng thẳng // AB cắt BC ở F Hình thang DEFB có 2 cạnh bên // ( DB // EF) nên DB = EF DB = AB (gt) AD = EF (1) A 1 = E 1 ( vì EF // AB ) (2) D 1 = F 1 = B (3). Từ (1),(2) &(3) ADE = EFC (gcg) AE= EC E là trung điểm của AC. * Định nghĩa: Đờng trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm 2 cạnh của tam giá * Định lý 2: (sgk) GT ABC: AD = DB AE = EC KL DE // BC, DE = 1 2 BC A // D 1 E F // 1 B F C Chứng minh: + Kéo dài DE + Kẻ CF // BD cắt DE tại F a) c/m: DE // BC - Qua trung điểm D của AB vẽ đ- ờng thẳng a // BC cắt AC tại A' - Theo đlý 1 : Ta có E là trung điểm của AC (gt), E cũng là trung điểm của AC vậy E trùng với E' DE DE' DE // BC b) c/m: DE = 1 2 BC Vẽ EF // AB (F BC ) 9 Giáo án hình học 8 á p dụng - GV: Tính độ dài BC trên hình 33 Biết DE = 50 - GV: Để tính khoảng cách giữa 2 điểm B & C ngời ta làm nh thế nào ? + Chọn điểm A để xác định AB, AC + Xác định trung điểm D & E + Đo độ dài đoạn DE + Dựa vào định lý Theo đlí 1 ta lại có F là trung điểm của BC hay BF = 1 2 BC. Hình thang BDEF có 2 cạnh bên BD// EF 2 đáy DE = BF Vậy DE = BF = 1 2 BC II- á p dụng luyện tập Để tính DE = 1 2 BC , BC = 2DE BC= 2 DE= 2.50= 100 3- Luyên tập - Củng cố: - GV: -Thế nào là đờng trung bình của tam giác - Nêu tính chất đờng trung bình của tam giác. 4- BT - H ớng dẫn về nhà: - Làm các bài tập : 20,21,22/79,80 (sgk) Tiết 6 : Đ4. Đờng trung bình của tam giác, của HèNH thang (Tiết 2) Ngày soạn:24/8/2013 Thứ Ngày giảng Tiết Lớp Sĩ số Tên Học sinh vắng 5 29/8/2013 1 8B 5 29/8/2013 3 8A I. Mục tiêu : - Kiến thức: HS nắm vững Đ/n ĐTB của hình thang, nắm vững ND định lí 3, 4. - Kỹ năng: Vận dụng ĐL tính độ dài các đoạn thẳng, CM các hệ thức về đoạn thẳng. - Thái độ: Phát triển t duy lô gíc II. CHUẩN Bị: HS: Đờng TB tam giác, Đ/n, Định lí và bài tập. III. Tiến trình bài dạy: 1.Kiểm tra bài cũ: a. Phát biểu ghi GT-KL ( có vẽ hình) định lí 1 và định lí 2 về đờng TB tam giác ? b. Phát biểu đ/n đờng TB tam giác ? Tính x trên hình vẽ sau A E x F 15cm B C 2. Bài mới: Hoạt động của GV - HS Ghi bảng HĐ1 : Giới thiệu t/c đ ờng TB hình thang GV: Cho h/s lên bảng vẽ hình - Vẽ hình thang ABCD ( AB // CD) tìm trung điểm E của AD, qua E kẻ Đờng thẳng a // với 2 đáy cắt BC tạ F và AC tại I. - GV: Em hãy đo độ dài các đoạn BF; FC; AI; CE và nêu nhận xét. - HS: - GV: Chốt lại = cách vẽ có độ chính xác và kết luận: Nếu AE = ED & EF//DC thì ta có BF = FC hay F là trung điểm của BC - Tuy vậy để khẳng định điều này ta phải chứng minh định lí sau: - GV: Cho h/s làm việc theo nhóm . - GV hỏi: Điểm I có phải là trung điểm AC không ? Vì sao ? - Điểm F có phải là trung điểm BC không ? Vì sao? Đ ờng trung bình của hình thang: * Định lí 3 ( SGK) A B E I F D C - ABCD là hình thang GT (AB//CD) AE = ED EF//AB; EF//CD KL BF = FC C/M:+ Kẻ thêm đờng chéo AC. + Xét ADC có : E là trung điểm AD (gt) EI//CD (gt) I là trung điểm AC + Xét ABC ta có : 10 [...]... NC 29 Giáo án hình học 8 EINK có 3 góc vuông 5- BT - Hớng dẫn về nhà: Tính chất, dấu hiệu nhận biết các hình đã học Duyệt của BGH 30 Giáo án hình học 8 Ngày soạn: 18/ 9/2013 Thứ 3 3 Ngày giảng 22/10/2013 22/10/2013 Tiết 18 : Đ11 Hình thoi Tiết I Mục tiêu: 2 4 Lớp 8A 8B Sĩ số Tên Học sinh vắng 28 26 - Kiến thức: HS nắm vững định nghĩa hình thoi, các T/c của hình thoi, các dấu hiệu nhận biết về hình thoi,... AH Tìm hình ?3 đối xứng với mỗi cạnh của ABC qua AH + GV: Hình đx của cạnh AB là hình nào? - Hình đx của cạnh AC là hình nào ? C B - Hình đx của cạnh BC là hình H * Định nghĩa: Đt d là trục đx cảu GV: thế nào là 2 hình đối xứng nhau? hình H nếu điểm đx với mỗi điểm thuộc hình H qua đt d cũng thuộc hình H HĐ4: Bài tập áp dụng Hình H có trục đối xứng 14 Giáo án hình học 8 - Làm các BT 35, 36, 38 SGK... nhau qua tâm.Tìm các hình có trục đối xứng Tìm các hình có tâm đối xứng Làm tiếp BT 56 Duyệt của BGH Ngày soạn:4/10/2013 Thứ 3 3 5 5 Ngày giảng 8/ 10/ 2013 8/ 10/ 2013 10/10/ 2013 10/10/ 2013 Tiết 14 - 15 : Tiết I Mục tiêu: 2 3 1 2 Đ9 Hình chữ nhật Lớp 8A 8B 8A 8B Sĩ số 28 26 28 26 Tên Học sinh vắng - Kiến thức: HS nắm vững đ/nghĩa hình chữ nhật, các T/c của hình chữ nhật, các DHNB về hình chữ nhật, T/c... giác vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi thì tứ giác đó là hình vuông ?2 Các hình trong hình 105 có hình a, c, d là hình vuông, hình b cha đúng 3- Luyên tập - Củng cố: - Các nhóm trao đổi bài 79 a) Đờng chéo hình vuông là 18 (cm) b) Cạnh của hình vuông là 2 ( cm) 4- BT - Hớng dẫn về nhà: - Chứng minh các dấu hiệu - Làm các bài tập 79, 80 , 81 , 82 ( SGK) Ngày soạn: 18/ 9/2013 Thứ 5 5 Ngày giảng 31/10/2013... Luyện tập Tiết 1 2 Lớp 8A 8B Sĩ số 28 26 35 Tên Học sinh vắng Giáo án hình học 8 I Mục tiêu: - Kiến thức: Ôn tập củng cố kiến thức về T/c và các dấu hiệu nhận biết về HBH, HCN, hình thoi, hình vuông - Kỹ năng: Rèn luyện cách lập luận trong chứng minh, cách trình bày lời giải một bài toán chứng minh, cách trình bày lời giải 1 bài toán xác định hình dạng cảu tứ giác , rèn luyện cách vẽ hình - Thái độ: Rèn... một tứ giác là hình vuông? 3- Bài mới: Hoạt động của GV- HS Ghi bảng 1) Chữa bài 81 /1 08 Tổ chức luyện tập Chữa bài 81 /1 08 B HS đọc đề bài? GV gọi HS lên bảng vẽ hình? D E - HS lên bảng trình bày A Chữa bài 82 /1 08 HS đọc đề bài? GV gọi HS lên bảng vẽ hình? A 1 2 3 B F 1 H D G C 3) Chữa bài 83 /109 4)Chữa bài 84 /sgk - HS lên bảng trình bày với ABC vuông ở A Chữa bài 85 a) Tứ giác AEFD là hình gì? Vì 450... nhau - Hình vuông là hình thoi có 4 góc vuông 2) Tính chất Hình vuông có đầy đủ tính chất của hình thoi 34 Giáo án hình học 8 - GV: T/c đặc trng của hình vuông và hình chữ nhật mà chỉ có hình vuông mới có đó là ?1 T/c về đờng chéo - GV: Vậy đờng chéo của hình vuông có những T/c nào? HĐ3 : Dấu hiệu nhận biết - HS trả lời dấu hiệu - GV: Dựa vào yếu tố nào mà em khẳng định đó là hình vuông? ( GV đa ra... Lớp 8A 8B Hình vuông Sĩ số Tên Học sinh vắng 28 26 - Kiến thức: HS nắm vững định nghĩa hình vuông, thấy đợc hình vuông là dạng đặc biệt của hình chữ nhật có các cạnh bằng nhau là dạng đặc biệt của hình thoi có 4 góc bằng nhau Hiểu đợc nội dung của các dấu hiệu - Kỹ năng: Hs biết vẽ hình vuông, biết cm 1 tứ giác là hình vuông ( Vận dụng dấu hiệu nhận biết hình vuông, biết vận dụng kiến thức về hình. .. của hình thoi - Kỹ năng: Hs biết vẽ hình thoi (Theo định nghĩa và T/c đặc trng) + Nhận biết hình thoi theo dấu hiệu của nó + Biết áp dụng các tính chất và dấu hiệu vào chứng minh bài tập - Thái độ: Rèn t duy lô gíc - p2 chuẩn đoán hình II CHUẩN Bị: - GV: Bảng phụ, thớc - HS: Thớc, compa Iii tiến trình bài dạy: 1- Kiểm tra bài cũ: HS1: 32 Giáo án hình học 8 Hãy nêu định nghĩa hình thoi, các T/c của hình. .. túc B Chuẩn bị : - GV: Hình 61-tr .88 - SGK; các hình vẽ minh họa bài tập 40-tr .88 - SGK, - HS: Làm các bài tập đã ra về nhà c Hoạt động dạy học: Hoạt động của Giáo viên Hot ng 1: n nh lp Kim tra s s lp n nh t chc lp Hot ng 2: Kim tra bi c Phát biểu định nghĩa 2 điểm đối xứng nhau qua một đờng thẳng Làm bài tập 40 tr 88 SGK HS2 (HS khá): Giải bài tập 36.tr .87 - SGK Cho HS nhận xét, đánh giá câu trả lời và . giác của tam giác cân 2 Giáo án hình học 8 Tiết 2. Đ2. Hình thang Ngày soạn:10 /8/ 2013 Thứ Ngày giảng Tiết Lớp Sĩ số Tên Học sinh vắng 5 15 /8/ 2013 1 8A 5 15 /8/ 2013 3 8B i- mục tiêu + Kiến thức:. Giáo án hình học 8 Ch ơng I : Tứ giác Tiết 1. Đ1. Tứ giác Ngày soạn:9 /8/ 2013 Thứ Ngày giảng Tiết Lớp Sĩ số Tên Học sinh vắng 3 13 /8/ 2012 1 8B 3 13 /8/ 2012 2 8A i- mục tiêu +. bài tập: 11,12,15 (sgk) 6 Giáo án hình học 8 Tiết 4: Luyện tập Ngày soạn:16 /8/ 2013 Thứ Ngày giảng Tiết Lớp Sĩ số Tên Học sinh vắng 5 22 /8/ 2013 1 8A 5 22 /8/ 2013 3 8B I- mục tiêu + Kiến thức:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN HÌNH 8 NĂM 2014-2015, GIÁO ÁN HÌNH 8 NĂM 2014-2015,