Giáo án Hình học 9 dạy theo phân hóa

22 817 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 10:06

Ngày soạn: 18/8/2014 Ngày giảng: 21/8/2014 CHƯƠNG I : HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Tiết 1 : MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Chỉ ra được hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền. - Viết được các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Hiểu cách chứng minh các hệ thức trên. 2. Kĩ năng - Vận dụng được các hệ thức đó để giải toán và giải quyết một số bài toán thực tế. 3.Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, cẩn thận, hợp tác, sôi nổi. II. ĐỒ DÙNG 1. Giáo viên: Bảng phụ hình 1, 2, bài 2 (SGK- 68), thước thẳng, eke. 2. Học sinh: Ôn tập các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông, thước kẻ, eke. III. PHƯƠNG PHÁP: Phân tích tổng hợp, quan sát, nêu và giải quyết vấn đề, HĐ nhóm, vấn đáp IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ôn định tổ chức: 2. Kiểm tra kiến thức cũ (5 phút) - Tìm các cặp tam giác đồng dạng trong hình vẽ? A B C H ∆ AHB ~ CAB∆ ∆ AHC ~ BAC∆ AHB∆ ~ AHC∆ 3. Bài mới Hoạt động 1:Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền (10 phút) * Mục tiêu: Viết và hiểu cách chứng minh hệ thức về cạnh và hình chiếu của nó. * Đồ dùng: thước thẳng, eke. * Cách tiến hành HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung - GV vẽ hình lên bảng và giới thiệu các kí hiệu trên hình (HSTB) - Yêu cầu HS nêu ĐL1 (SGK-5) (HSY) - Với hình trên ta phải - Quan sát - HS nêu định lí SGK 1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền chứng minh điều gì? (HSTB) - Chứng minh AC 2 = BH.HC như thế nào? (HSK) - Chứng minh ABC∆ ~ HAC∆ ? (HSK) - GV nhận xét và ghi bảng -Treo bảng phụ nội dung bài 2(SGK-68)? AB 2 = ? → x = ? (HSTB) AC 2 = ? → y = ? (HSTB) - Yêu cầu HSHĐ nhóm đôi làm bài 2(5 phút) - Gọi 1 nhóm báo cáo kết quả - Gọi nhóm khác nhận xét bổ sung - GV nhận xét và chuẩn hoá kết quả - b 2 = a.b’ hay AC 2 = BC. HC c 2 = a.c’ hay AB 2 = BC.HB AC 2 = BC.HC ⇑ BC AC = AC HC ⇑ ABC∆ ~ HAC∆ - HS chứng minh - HS ghi bài vào vở - HS quan sát nội dung bài tập 2 AB 2 = BC.HB AC 2 = BC.HC - HS làm việc theo nhómthực hiện yêu cầu của giáo viên - Đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả - Các nhóm khác nhận xét - Các nhóm sửa sai nếu có b' b a h c c' A B C H *) Định lí 1 ( SGK-65 ) GT ∆ ABC, 0 90=∠A AH ⊥ BC AB = c; AC = b BC = a; BH = c’ HB = b’ KL b 2 = a.b’; c 2 = a.c’ Chứng minh (SGK) *) Bài 2 ( SGK-108 ) ABC ∆ vuông, có AH ⊥ BC AB 2 = BC.HB ( ĐL1 ) ⇒ x 2 = 5.1 ⇒ x = 5 AC 2 = BC.HC ( ĐL1 ) ⇒ y 2 = 5.4 ⇒ y = 20 Hoạt động 2: Một số hệ thức lượng liên quan đến đường cao (15 phút) * Mục tiêu: Viết và hiểu cách chứng minh hệ thức 2: h 2 = b / .c / * Đồ dùng: Bảng phụ hình 2 trong SGK * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS nêu định lí 2 (SGK-65) (HSTB) - Với quy ước ở hình 1 ta cần chứng minh hệ thức nào? (HSK) - Hướng dẫn chứng minh: AH 2 = HB.HC ⇑ AC HC HB AH = - HS nêu ĐL2 + h 2 = b’.c’ hay AH 2 = HB.HC - HS chứng minh theo HD của GV 2. Một số hệ thức lượng liên quan đến đường cao *) Định lí 2 ( SGK-65 ) 2 h =b'.c' ?1 Xét ∆ AHB Và ∆ CHA có : ¶ ¶ 0 1 2 90H H= = ⇑ CHAAHB ∆∆ ~ - Yêu cầu HSHĐ nhóm làm ?1 (5 phút) - Gọi 1 nhóm báo cáo kết quả - Gọi nhóm khác nhận xét bổ sung - GV nhận xét và chuẩn hoá kết quả - GV hướng dẫn HS giải VD - HĐ nhóm thực hiện yêu cầu của giáo viên - Đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả - Các nhóm khác nhận xét - Các nhóm sửa sai nếu có - HS nghe hướng dẫn µ µ 1 A C= (cùng phụ với µ B ) ⇒ CHAAHB ∆∆ ~ ( g-g ) ⇒ AH BH CH AH = ⇒ AH 2 = BH.CH *) VD2 (SGK): Hoạt động 3: củng cố (10 phút) * Mục tiêu: Vận dụng kiến thức vào giải bài tập thông qua các hệ thức đã học. * Đồ dùng: Bảng phụ trình bày hình vẽ và ?1, eke, thước thẳng. * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS nêu lại các định lí và hệ thức đã học (HSY) - Yêu cầu HS HĐ nhóm làm bài (5 phút) - Hướng dẫn các nhóm + Phần a : Tính x + y ⇒ x, y + Phần b : Áp dụng các hệ thức của định lí 1 - Gọi 1 nhóm báo cáo kết quả - Gọi nhóm khác nhận xét bổ sung - GV nhận xét và chuẩn hoá kết quả - HS nêu lại - HĐ nhóm làm bài 1 - Các nhóm nghe hương dẫn - Đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả - Các nhóm khác nhận xét - Các nhóm sửa sai nếu có *) Bài 1 ( SGK-68 ) a) ( x+y ) = 22 86 + x+y = 10 62 = 10x ⇒ x = 3,6 y = 10 - 3,6 = 6,4 b) y x 12 122 = 20.x ⇒ x = 20 12 2 = 7,2 y = 20 - 7,2 = 12,8 4. Hướng dẫn học bài (5phút) a) Tổng kết : GV cùng HS hệ thống kiến thức cơ bản. b) Hướng dẫn về nhà. * Đối với HSTB : - Ghi nhớ định lí 1, định lí 2 và các hệ thức liên quan - BTVN : 4; 6 ( SGK-69 ) - Hướng dẫn bài 4 : Áp dụng hệ thức h 2 = b’.c’ ⇒ x; b 2 = a.b’ ⇒ y - Ôn tập cách tính diện tích tam giác vuông. Đọc trước định lí 3, 4, chuẩn bị bài mới * Đối với HSKG: Thực hiện thêm các nội dung sau : - Bài 6 : Tính độ dài cạnh huyền ⇒ Độ dài các cạnh góc vuông - Chứng minh định lí 3 ;4 (Định lí 4 sử dụng hệ thức định lí Pi - ta - go) Ngày soạn: 19/8/2014 Giảng ngày: 22/8/2014 Tiết 2: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG (Tiếp) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Viết được các hệ thức có liên quan đến đường cao ứng với cạnh huyền của tam giác vuông - Hiểu cách chứng minh các hệ thức trên. 2. Kĩ năng: - Vận dụng các hệ thức trên vào giải bài tập cụ thể. 3. Thái độ: Nghiêm túc, hợp tác, cẩn thận, chính xác. II. ĐỒ DÙNG 1. Giáo viên: Bảng phụ ghi VD3 và hình vẽ tam giác vuông. Thước thẳng, com pa, êke. 2. Học sinh Thước kẻ, com pa, êke III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, trực quan, nêu và giải quyết vấn đề, HĐ nhóm. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức: 2. Khởi động/Kiểm tra bài cũ (5phút) * Kiểm tra bài cũ: - Vẽ tam giác vuông, điền kí hiệu và viết hệ thức 1 và 2 b 2 = a.b’; c 2 = a.c’; h 2 = b’.c’ - GV đánh giá và nhận xét. A B C H * ĐVĐ: ĐL2 thiết lập mối quan hệ giữa đường cao tương ứng cạnh huyền và các hình chiếu hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền của một tam giác vuông. ĐL 3 dưới đây thiết lập mqh giữa đường cao này với cạnh huyền và hai cạnh góc vuông. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Định lí 3 ( 15phút ) * Mục tiêu: Viết và hiểu cách chứng minh hệ thức liên quan tới đường cao (hệ thức 3) * Đồ dùng: Thước thẳng, com pa, êke, phấn màu * Cách tiến hành: HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung - GV vẽ hình 1 trong SGK lên bảng và nêu định lí 3 - Viết hệ thức của định lí 3? (HSTB) - Nêu cách CM định lí? (HSK) - HS vẽ hình vào vở và nghe nội dung định lý 3 - HS viết hệ thức b.c = a.h *) Định lí 3 ( SGK-66 ) - Từ đẳng thức ta tìm ra hai tam giác đồng dạng? (HSTB) - Để ABC∆ ~ HBA∆ ta cần điều kiện gì? (HSK) - Nêu công thức tính diện tích tam giác ABC? (HSTB) - Từ đó nêu cách chứng minh khác? (HSK) - Yêu cầu HSHĐ nhóm đôi làm ?2 (3 phút). - Gọi các nhóm báo cáo kết quả - GV đánh giá và nhận xét - Yêu cầu HSHĐ nhóm đôi làm ?2 (5 phút). - Nêu cách giải? (HSTB) - Gọi các nhóm báo cáo kết quả - GV đánh giá và nhận xét ⇑ AC.AB = BC.AH ⇑ AB AH BC AC = ⇑ ABC∆ ~ HBA∆ ⇑ µ µ µ      = = - HS nêu - Cách khác: b.c = a.h ⇑ AC.AB = BC.AH ⇑ S ABC = 2 . 2 . AHBCABAC = - HĐ nhóm thực hiện yêu cầu của giáo viên - HS lên bảng trình bày ? 2 theo nhóm - Các nhóm sửa sai nếu có - HĐ nhóm thực hiện yêu cầu của giáo viên + Tính y theo định lí Pitago ⇒ x theo hệ thức b.c = a.h - HS đứng tại chỗ thực hiện A B C H Hệ thức : b.c = a.h (3) ?2. Xét ABC∆ và HBA∆ có ABC∆ ~ HBA∆ ( g-g ) µ µ µ      = = ⇒ AB AH BC AC = ⇒ AC.AB = BC.AH Hay b.c = a.h *) Bài 3a ( SBT-90 ) 7 x y 5 y = 22 97 + (định lí pitago ) y = 8149 + ⇒ y = 130 mà x.y = 9.7 ( Theo định lí 3 ) ⇒ x = 130 637.9 = y Hoạt động 2 : Định lí 4 (15 phút) * Mục tiêu: HS nêu được hệ thức: 222 111 cbh += (4) và bước đầu vận dụng kiến thức vào giải bài tập. * Đồ dùng: Bảng phụ trình bày hình vẽ * Cách tiến hành: - GV viết hệ thức 4 - Hướng dẫn học sinh chứng minh: - Hãy bình phương hai vế của đẳng thức 3 (HSTB) - Áp dụng định lí pitago và lấy nghịch đảo của h 2 ? (HSK) - Ta được hệ thức 4. - Gọi HS phát biểu định lí 4 ah = bc ⇓ a 2 h 2 = b 2 c 2 ⇓ 22 2 2 1 cb a h = ⇓ 22 22 2 1 cb bc h + = ⇓ 222 111 cbh += - HS đọc định lí 4 (SGK- 67) *) Định lí 4 : ( SGK-67 ) - Hệ thức : 222 111 cbh += (4) Chứng minh: ( SGK-67 ) 4. Hướng dẫn về nhà:(5 phút) a) Tổng kết : GV cùng HS hệ thống kiến thức cơ bản. Các hệ thức : b 2 = a.b’; c 2 = a.c’ (1) h 2 = b’.c’ (2); bc = ah (3); 222 111 cbh += (4) b) Hướng dẫn về nhà. * Đối với HSTB : - Học thuộc các định lí và hệ thức. Làm bài tập : 3, 5 ( SGK-69 ) - Hướng dẫn bài 3 : Áp dụng định lí pitago tính y → x (Theo hệ thức 3) Bài 5 : áp dụng hệ thức (4) tính h → độ dài các hình chiếu - Tiết 3: Luyện tập * Đối với HSKG : Thực hiện thêm các nội dung sau : Bài 6 - Hướng dẫn: Bài 6 : Áp dụng các hệ thức: (1) để tính x và y. ********************* Ngày soạn: 19/8/2014 Giảng ngày: 22/8/2014 Tiết 3: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Củng cố lại các hệ thức giữa cạnh và hình chiếu của nó, một số hệ thức liên quan tới đường cao. 2.Kỹ năng: - Rèn kĩ năng vẽ hình và vận dụng các hệ thức tính được các yếu về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. 3. Thái độ: - Hợp tác, có ý thức tự giác trong học tập bộ môn. II. ĐỒ DÙNG 1. Giáo viên: Bảng phụ ghi bài 3a và bài 4a trong SBT, thước thẳng, êke. 2. Học sinh: Thước kẻ, êke III.PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, trực quan, nêu và giải quyết vấn đề, HĐ nhóm. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức : 2. Khởi động/Kiểm tra bài cũ (10phút) - H/S1: Chữa BT 3(a) tr 90( SBT) và phát biểu định lý vận dụng trong bài làm ? (đề bài ra lên bảng phụ )(HSTB) * Đáp án: 130 6363 9.7. 130 97 22 ==⇒ = = += y x yx y y - Sau đó phát biểu định lý pi ta go và định lý 3 - H/S2: Chữa bài tập 4(a) tr90(SBT) và phát biểu định lý vận dụng trong bài (HSTB) * Đáp án: 3 2 =2.x(hệ thức h 2 =b / c / ) 5,4 2 9 ==⇒ x y 2 = x.(2+x)(h/t : b 2 =a.b / ) y 2 = 4,5.(2+4,5) y 2 = 29,25 41,5 ≈⇒ y Sau đó phát biểu đ/l 1&2 về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. 3. Bài mới: HĐ1: Luyện tập (32 phút) * Mục tiêu: Áp dụng hệ thức 1 và 2 để tính độ dài đường cao và các cạnh góc vuông trong tam giác vuông. * Đồ dùng: Thước thẳng, êke, bảng phụ các hình của BT8 * Cách tiến hành: HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung Dạng bài: Tính - Yêu cầu HS làm bài tập 3 Bài toán cho biết gì, yêu cầu gì? (HSTB) - HS làm bài 3 - Cho biết độ dài 2 cạnh góc vuông → Tính cạnh 1. Bài 3 ( SGK-69 ) 3 y 2 x - Áp dụng kiến thức nào để giải? (HSK) - Theo định lí Pitago ta tính được cạnh nào (HSTB) - Sử dụng hệ thức nào để tìm x (HSK) - Yêu cầu HSHĐ nhóm làm bài 3 (8 phút). - Gọi các nhóm báo cáo kết quả. - GV đánh giá và nhận xét - Gọi HS đọc bài tập 5 - Bài toán cho biết gì, yêu cầu gì? (HSTB) - Yêu cầu HS lên bảng vẽ hình và điền các giá trị đã biết, ghi gt, kl? (HSTB) - Nêu cách tính các yếu tố chưa biết? (HSK) - Theo định lí Pitago ta tính được cạnh nào? (HSTB) - Sử dụng hệ thức nào để tính BH,CH, AH(HSK) - Yêu cầu HSHĐ nhóm làm bài 3 (8 phút). - Gọi các nhóm báo cáo kết quả. - GV đánh giá và nhận xét huyền và đường cao - Áp dụng định lý Pitago và hệ thức ( ) 3 : b.c = a.h - Tính được cạnh huyền - Sử dụng hệ thức 3 - HĐ nhóm thực hiện yêu cầu của giáo viên - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả của nhóm - Các nhóm sửa sai nếu có - Đọc đầu bài tập 5 - Cho biết : AB = 3 AC = 4 Tính BC, AH, BH, HC = ? - HS lên bảng vẽ hình và điền các giá trị đã biết, ghi gt, kl. - HS nêu - Tính BC theo định lý Pitago: BC 2 = AB 2 + AC 2 - BH theo hệthức ( ) 1 CH = BC- BH AH theo hệ thức ( ) 3 - HĐ nhóm thực hiện yêu cầu của giáo viên - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả của nhóm - Các nhóm sửa sai nếu có y x 5 7 Áp dụng định lý Pitago, ta có : y 2 = 5 2 + 7 2 = 25 + 49 = 74 74=→ y mà x.y = 5.7 = 35 74 35 3574. =→=→ xx      = = 2. Bài 5 ( SGK-69 ) A z C B y 3 x 4 GT  ∆ ⊥ , AB = 3, AC = 4 KL BC, AH, H, HC =? Giải +) BC = 52543 22 ==+ +) AB2 = BC.BH ⇒ BH = BC AB 2 = 8,1 5 3 2 = +) CH = BC- BH = 5- 1,8 = 3,2 +) AH = 4,2 5 4.3. == BC ACAB 4. Hướng dẫn về nhà:(3 phút) a) Tổng kết : GV cùng HS hệ thống kiến thức cơ bản. Các hệ thức : b 2 = a.b’; c 2 = a.c’ (1) h 2 = b’.c’ (2); bc = ah (3); 222 111 cbh += (4) b) Hướng dẫn về nhà. * Đối với HSTB : - Ghi nhớ các hệ thức và trường hợp áp dụng - Xem lại các bài tập đã chữa - BTVN : Bài 6; ( SGK-70 ) - Hướng dẫn : Bài 6 : Áp dụng các hệ thức: (1) để tính x và y. y x 2 1 * Đối với HSK: - Làm thêm bài tập 8 - Hướng dẫn bài tập 8: a) Áp dụng hệ thức ( ) 1 c) Hệ thức ( ) 1 và ( ) 2 b) Dựa vào tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông ********************** Ngày soạn: 19/8/2014 Giảng ngày: 29/8/2014 Tiết 4: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Tiếp tục củng cố các hệ thúc về cạnh và đường cao trong tam ggiác vuông. 2.Kỹ năng: - Vận dụng các hệ thức đó để giải toán. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác tham gia xây dựng bài . II. ĐỒ DÙNG 1. Giáo viên: Bảng phụ, thước thẳng, com pa, ê ke . 2. Học sinh : Thước thẳng, com pa, ê ke. III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, trực quan, nêu và giải quyết vấn đề, HĐ nhóm. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức : 2. Khởi động/Kiểm tra bài cũ(7 phút) * Kiểm tra bài cũ: Cho tam giác vuông MNP vuông tại M có đường cao là MH. Hãy vẽ các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông đó ?(Tb) * ĐVĐ : Trong tiết này chúng ta tiếp tục vận dụng các hệ thức này để giải một số bài tập . 3. Bài mới: Hoạt động1: Luyện tập (33 phút) * Mục tiêu: Củng cố, vận dụng các hệ thức vào giải bài tập. * Đồ dùng: Thước thẳng, com pa, ê ke, bảng phụ. * Cách tiến hành: HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung - Yêu cầu HS đọc bài 6 sgk - Bài toán cho biết gì, yêu cầu gì? (HSTB) - Gọi HS lên bảng vẽ hình và điền các yếu tố (HSTB) - Tính độ dài cạnh huyền ta làm thế nào ? (HSTB) - Áp dụng hệ thức nào để tìm hai cạnh góc vuông? (HSTB) - Yêu cầu HSHĐ nhóm làm bài 3 (8 phút). - Gọi các nhóm báo cáo kết quả. - GV đánh giá và nhận xét - Cho HS đọc bài toán 8 (bảng phụ) (HSTB) - Bài toán yêu cầu gì ? (HSTB) - Nêu cách giải? (HSK) - Sử dụng hệ thức nào để tìm x và y? (HSTB) - Yêu cầu HSHĐ nhóm làm bài 3 (10 phút). - Gọi các nhóm báo cáo kết quả. - GV đánh giá và nhận xét - Treo bảng phụ nội dung bài tập 7 SBT lên bảng - Bài toán cho biết gì, yêu cầu gì? (HSTB) - HS đọc bài 6 - Bài toán cho biết độ dài các hình chiếu, yêu cầu tính các cạnh góc vuông - HS vẽ hình và điền các yếu tố - Tình độ dài cạnh huyền BC = BH + HC - Áp dụng hệ thức ( ) 1 tính độ dài các cạnh góc vuông - HĐ nhóm thực hiện yêu cầu của giáo viên - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả của nhóm - Các nhóm sửa sai nếu có - HS đọc bài 8 - Tính x và y - HS nêu a) Áp dụng hệ thức ( ) 1 c) Hệ thức ( ) 1 và ( ) 2 b) Dựa vào t/c đường trung tuyến trong tam giác vuông - HĐ nhóm thực hiện yêu cầu của giáo viên - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả của nhóm - Các nhóm sửa sai nếu có - Quan sát nội dung bài tập 7 - Bài toán cho biết độ dài các hình chiếu, yêu cầu tính các cạnh góc vuông - HS vẽ hình và điền các 1. Bài 6 ( SGK-69 ) GT   ∆ ⊥ µ   = , BH = 1 HC = 2 KL AB = ? AC=? 2 1 H C B A Giải Ta có: BC = BH + HC = 1 + 2 = 3 - Áp dụng hệ thức 1 ta có AB 2 = BC . BH = 3.1 = 3  ⇒ AC 2 = BC . CH = 3.2 =6  ⇒ Vậy :  = ,  = 2. Bài 8 ( SGK-70 ) a) x 2 = 4 . 9 = 36 636 ==⇒ x b) Vì các tam giác là tam giác vuông cân nên theo t/c đường trung tuyến ta có : x= 2 y 2 = 4 . 2 =8 8=⇒ y c) 122 = x . 16 16 12 2 =⇒ x = 9 y 2 = ( 16 + 9 ) . 9 = 225  ⇒ Bài 7 (SBT-90) GT   ∆ ⊥ µ   = , BH = 3 HC = 4 KL AB = ? AC=? [...]... dng * i vi HSKG: Thc hin thờm bi 9 - Hng dn bi 9 3 Bi 9 (SGK- 70) a) DIL cõn ABCD, à à A=B= DI = DL 0 à à GT C = D = 90 DI CB = { K } ADI=CDL d DI , d BC = { L} ? a) DIL cõn 1 1 + = const b) 1 1 DI 2 DK 2 + = b) 2 KL DI DK 2 const 1 1 + = const; DI = DL DL2 DK 2 ( phn a) K A D I B C L p dng h thc 4 cho DKL ********************** Ngy son: 08 /9/ 2014 Ngy ging: 11 /9/ 2014 Tit 5 : T S LNG GIC CA GểC... cu bi 11 cu bi 11 à C =90 0 (HSTB) (SGK-76) GT AC=0,9m ; 12 - Yờu cu HS v hỡnh BC = 1,2m (HSTB) - V hỡnh ghi gt, kl B C - p dng kin thc no gii? (HSK) - Bi toỏn cho bit yu t no? (HSTB) - Ta phi tỡm yu t no? (HSK) - S dng nh ngha - Hai cnh gúc vuụng - Tỡm cnh huyn dựng nh lớ Pitago 0 ,9 TSLG KL à à B,A Gii Theo nh lớ Pitago, ta cú : AB = AC 2 + BC 2 = 0 ,92 +1,22 = 2,25=1,5 AC 0 ,9 Vy sin B = AB = 1,5 BC... A c à =450 , ABC, A = 90 0 - HS lờn bng thc hin - Nhn xột phn chng minh ca bn - HS sa sai nu cũn AC = 3 AB - Theo nh lớ Pitago ta cú AC =? (HSTB) à - Theo gt B = 60 0 thỡ gúc C=? - Theo nh lớ trong tam giỏc vuụng cú gúc = 300 ta cú iu gỡ - Ngc li ta chng minh nh th no? (HSTB) AC= BC 2 AB 2 BC=2a ChoAB = a BC=2AB BC AB= 2 à à B = 60 0 ,C = 30 0 cạnh đối B C à ?1 ABC, A = 90 0 cú à B = Chng minh... gúc hai gúc ph nhau - + =90 bng bao nhiờu v ?4 A (HSTB) - Yờu cu HS lp t s - 2 HS lờn bng, di lp lng giỏc ca cỏc gúc lm vo v v (HSTB) B C - Hóy cho bit cỏc cp t - HS ch ra cỏc cp t s +) + =90 0 s bng nhau (HSTB) bng nhau - T s lng giỏc ca hai - HS tr li ( theo nh lớ ) +) gúc ph nhau cú mi quan AC sin = =cos ; h ntn (HSTB) BC - GV gii thiu nh lớ - c li ND nh lớ AB cos= = sin - Theo VD1: Sin 450 =? -... +1,22 = 2,25=1,5 AC 0 ,9 Vy sin B = AB = 1,5 BC 1,2 Cos B = AB = 1,5 A AC 0 ,9 tan B = BC = 1,2 BC 1,2 cotB = AC = 0 ,9 à à Vỡ A v B l 2 gúc ph nhau nờn ta cú : - Lm th no suy ra TSLG ca gúc A (HSTB) à à - A v B l 2 gúc ph nhau - Yờu cu HS lm bi 11 theo nhúm ụi (5 phỳt) - Gi HS bỏo cỏo v nhn xột - GV ỏnh giỏ v b sung - HS lm vic theo nhúm Sin A = cos B = 5 thc hin bi 11 3 Cos A = sin B = - HS bỏo cỏo v... : 12 ( SGK-76+77 ) - Hng dn Bi 12 : p dng nh lớ v mi quan h gia cỏc t s lng giỏc ca hai gúc ph nhau Vớ d: Sin 52030 = cos (90 0 - 52030) = cos37030 * i vi HSK: Thc hin gii thờm bi tp 13 - Hng dn bi 13 : Dng gúc nhn tng t VD3 v ?3 ****************** Ngy son: 09/ 9/2014 Ngy ging: 12 /9/ 2014 Tit 7: LUYN TP I MC TIấU 1 Kin thc: - Cng c cụng thc nh ngha cỏc t s lng giỏc ca gúc nhn, nh lớ v mi quan h gia t s... vuụng cõn) Theo nh lớ (P) cú x = h 2 + 212 = 202 + 212 x = 29 *Bi 16 ( SGK-77 ) ABC à A = 90 0 P à Q = 60 0 PQ = 8 OP=? Gii 8 x 60 0 O OP 8 3 OP= 8.sin60 0 = 8 = 4 3 2 Vy di ca cnh i din vi gúc 600 l 4 3 Ta cú : sin600 = 4 Hng dn v nh (5 phỳt) a) Tng kt: GV cựng HS h thng cỏc kin thc c bn ca bi b) Hng dn HS hc bi * i vi HSTB: - Nm vng cỏc dng bi tp + Cỏch gii - BTVN : 14; ( SGK-77 ), 30 ( SBT -93 ) AC... HS lm bi 13 theo nhúm (5 phỳt) - Gi HS bỏo cỏo v nhn xột - GV ỏnh giỏ v b sung Dng 2 Tớnh toỏn - Dng gúc vuụng 1 M 3 - Bit cnh i v cnh huyn - Trờn tia Oy ly M : OM =2 - Dng (M ; 3) I 0x= { N} - Tớnh sin - HS lm vic theo nhúm thc hin bi 13 - HS bỏo cỏo v nhn xột - Lng nghe, ghi nh - Yờu cu HS lm bi 17 - HS lm bi tp 17 - Nờu cỏch tớnh tớnh x + x = h 2 + 212 2 0 N x +) Cỏch dng ã - Dng xOy = 90 0 - Ly... A - c trc phn 2 : T s lng giỏc ca 2 gúc ph nhau b) i vi HSK: Thc hin thờm: - Vit t s lng giỏc ca hai gúc ph nhau - Hng dn v tam giỏc vuụng v gia vo nh ngha t s lng giỏc ca gúc nhn Ngy son: 09/ 9/2014 Ngy ging: 12 /9/ 2014 Tit 6: T S LNG GIC CA GểC NHN (Tip) I MC TIấU 1 Kin thc: - Vit c cỏc biu thc biu th mi quan h gia cỏc t s lng giỏc ca hai gúc ph nhau - Thit lp c bng t s lng giỏc ca cỏc gúc c bit 2 K... cỏc t s lng giỏc ca cỏc gúc c bit 300, 450, 90 0 v tớnh gn ỳng t s ny i vi gúc nhn bt kỡ * dựng: Bng ph trỡnh by hỡnh v * Cỏch tin hnh: - GV gii thiu VD1 - HS c VD1 v * Luyn tp v VD2 ( SGK-73 ) VD2 (SGK) - VD1 ( SGK-113 ) - Yờu cu HS lm bi - HS c ni dung bi - VD2 ( SGK-113 ) 10 (SGK-76) 10 *) Bi 10 ( SGK-76 ) P à - Gi HS lờn bng v - HS lờn bng v hỡnh OPQ,O = 90 GT hỡnh v ghi gt, kl ghi gt, kl $ P = 34 . trình bày hình vẽ, đồ dùng vẽ hình. * Cách tiến hành: HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung - Hướng dẫn HS nghiên cứu ví dụ 3 - Bài toán cho biết gì, yêu cầu gì? (HSTB) - GV vẽ hình phân tích. BC.AH Hay b.c = a.h *) Bài 3a ( SBT -90 ) 7 x y 5 y = 22 97 + (định lí pitago ) y = 81 49 + ⇒ y = 130 mà x.y = 9. 7 ( Theo định lí 3 ) ⇒ x = 130 637 .9 = y Hoạt động 2 : Định lí 4 (15 phút) *. hiện yêu cầu của giáo viên - HS lên bảng trình bày ? 2 theo nhóm - Các nhóm sửa sai nếu có - HĐ nhóm thực hiện yêu cầu của giáo viên + Tính y theo định lí Pitago ⇒ x theo hệ thức b.c =
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 9 dạy theo phân hóa, Giáo án Hình học 9 dạy theo phân hóa, Giáo án Hình học 9 dạy theo phân hóa