Giáo án Lịch sử lớp 5 học kì 1

35 1.1K 4
Giáo án Lịch sử lớp 5 học kì 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường Tiểu học Tuần: Giáo viên: MÔN: LỊCH SỬ Tiết: Ngày dạy: 6/9/20 Bài dạy: “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Trương Định gương tiêu biểu phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp - Với lòng yêu nước, Trương Định không tuân theo lệnh vua, kiên lại nhân dân chống quân Pháp xâm lược II Đồ dùng dạy - học: - Hình SGK phóng to (nếu có) - Bản đồ Hành Việt Nam - Phiếu học tập HS III Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Kiểm tra cũ: (3’) 02 HS T G Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài mới: 1’ a Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu tiết học - HS nhắc lại đề b Nội dung: 7’ Hoạt động 1: Làm việc lớp Mục tiêu: Tình hình đất nước ta sau thực dân Pháp mở xâm lược Tiến hành: - GV giới thiệu bài, kết hợp dùng đồ để địa danh Đà Nẵng, tỉnh miền Đông - HS lắng nghe, xem đồ tỉnh miền Tây Nam Kì Sáng 1/9/1858, Thực dân Pháp thức nổ súng công Đà Nẵng, mở đầu xâm lược nước ta Năm sau, TDP chuyển hướng đánh vào Gia Định, nhân dân Nam Kì đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược 14’ Hoạt động 2: Trương Định kiên nhân dân chống quân xâm lược Mục tiêu: HS biết: Trương Định gương tiêu biểu phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp Với lòng yêu nước, Trương Định không tuân theo lệnh vua, kiên lại nhân dân chống quân Pháp xâm lược Tiến hành: Trường Tiểu học 9’ 3’ IV Giáo viên: - GV đưa câu hỏi SGV/10, yêu cầu HS làm việc theo nhóm - Gọi đại diện nhóm trình bày kết thảo luận - GV HS nhận xét, chốt lại ý KL:GV rút ghi nhớ SGK/5 - Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ Hoạt động 3: Lòng biết ơn, tự hào nhân dân ta “Bình Tây Đại nguyên sói” Mục tiêu: Tình cảm nhân dân Trương Định Tiến hành: - GV nêu câu hỏi để HS trả lời: + Em có suy nghó trước việc Trương Định không tuân theo triều đình, tâm lại nhân dân chống Pháp? + Em biết thêm Trương Định? + Em có biết đường phố, trường học mang tên Trương Định? Củng cố, dặn dò: (3’) - Em nêu băn khoăn, suy nghó Trương Định nhận lệnh vua? - Em cho biết tình cảm nhân dân Trương Định - GV nhận xét Rút kinh nghiệm: - HS làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày kết làm việc - HS nhắc lại phần ghi nhớ - HS phát biểu ý liến - HS trả lời Trường Tiểu học Tuần: Giáo viên: MÔN: LỊCH SỬ Tiết: Ngày dạy:12/9/2006 Bài dạy: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ - Nhân dân đánh giá lòng yêu nước Nguyễn Trường Tộ nào? II Đồ dùng dạy - học: - Hình SGK phóng to (nếu có) III Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Kiểm tra cũ: (3’) 02 HS - Em nêu băn khoăn, suy nghó Trương Định nhận lệnh vua? - Em cho biết tình cảm nhân dân Trương Định - GV nhận xét cho điểm T G 1’ 8’ Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài mới: a Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu tiết học b Nội dung: Hoạt động 1: Tìm hiểu Nguyễn Trường Tộ Mục tiêu: HS hiểu thêm người anh hùng Nguyễn Trường Tộ Tiến hành: - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để chia sẻ thông tin Nguyễn Trường Tộ + Từng bạn nhóm đưa thông tin, thư ký ghi vào phiếu thông tin nhóm tìm hiểu - Gọi đại diện nhóm trình bày kết làm việc - HS nhắc lại đề - HS làm việc theo nhóm theo điều khiển nhóm trưởng - Đại diện nhóm trình bày kết làm việc - GV HS nhận xét, bổ sung 12’ KL:GV chốt lại kết Hoạt động 2: Những đề nghị canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ Mục tiêu: HS biết: Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ - HS đọc thông tin Tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc với SGK trả lời SGK câu hỏi sau: Trường Tiểu học 9’ 3’ IV Giáo viên: + Những đề nghị để canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ gì? + Những đề nghị triều đình thực không? Vì sao? + Nêu cảm nghó em Nguyễn Trường Tộ - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm trả lời câu hỏi - Gọi đại diện nhóm trình bày kết làm việc, - GV nhận xét, chốt lại ý KL:GV rút ghi nhớ SGK/7 - Gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ Hoạt động 3: Làm việc lớp Mục tiêu: HS biết: Nhân dân đánh giá lòng yêu nước Nguyễn Trường Tộ nào? Tiến hành: - GV nêu câu hỏi: + Tại Nguyễn Trường Tộ lại người đời sau kính trọng? - GV nhận xét, chốt ý Củng cố, dặn dò: (3’) - Hãy nêu đề nghị canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ - GV nhận xét cho điểm - Yêu cầu HS nhà học thuộc ghi nhớ Rút kinh nghiệm: - HS làm việc theo nhóm đôi - HS trình bày kết làm việc - HS nhắc lại phần ghi nhớ - HS phát biểu ý kiến - HS trả lời Trường Tiểu học Tuần: Giáo viên: MÔN: LỊCH SỬ Tiết:3 Ngày dạy:19/9/2006 Bài dạy: CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Cuộc phản công quân Pháp kinh thành Huế Tôn Thất Thuyết số quan lại yêu nước tổ chức, mở đầu cho phong trào Cần vương (1885 – 1896) - Trân trọng, tự hào truyền thống yêu nước, bất khuất dân tộc II Đồ dùng dạy - học: - Lượt đồ kinh thành Huế năm 1885 - Bản đồ hnàh Việt Nam - Hình SGK phóng to (nếu có) - Phiếu học tập HS III Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Kiểm tra cũ: (3’) 02 HS - Nêu đề nghị canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ - Những đề nghị Nguyễn Trường Tộ có vua quan nhà Nguyễn nghe theo thực không? Vì sao? - GV nhận xét cho điểm T G Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài mới: 1’ a Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu tiết học b Nội dung: 20’ Hoạt động 1: Người đại diện phía chủ chiến Mục tiêu: HS biết: Cuộc phản công quân Pháp kinh thành Huế Tôn Thất Thuyết số quan lại yêu nước tổ chức, mở đầu cho phong trào Cần vương (1885 – 1896) Tiến hành: - GV trình bày số nét tình hình nước ta sau triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp hiệp ước Pa- tơ- nốt (1884) - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm với nội dung sau: + Phân biệt điểm khác phái chủ chiến phái chủ hoà triều đình nhà - HS nhắc lại đề - HS lắng nghe - HS làm việc nhóm theo câu hỏi GV Trường Tiểu học Giáo viên: Nguyễn + Tôn Thất Thuyết làm để chuẩn bị chống Pháp? + Tường thuật lại phản công kinh thành Huế + Ý nghóa phản công kinh thành Huế - Gọi đại diện nhóm trình bày kết thảo luận - GV HS nhận xét KL: GV chốt lại kết luận - GV nhấn mạnh thêm: Tôn Thất Thuyết định đưa vua Hàm Nghi đoàn tuỳ tùng lên vùng núi Quảng Trị 10’ Hoạt động 2: Làm việc lớp Mục tiêu: HS biết: Trân trọng, tự hào truyền thống yêu nước, bất khuất dân tộc Tiến hành: - GV nhấn mạnh kiến thức học - GV nêu câu hỏi: Em biết thêm phong trào Cần vương? - Gọi HS phát biểu ý kiến KL:GV nhận xét, chốt lại ghi nhớ SGK/9 - Gọi HS nhắc l ghi nhớ 3’ Củng cố, dặn dò: - Chiếu Cần vương có tác dụng gì? - GV nhận xét - Yêu cầu HS nhà học thuộc ghi nhớ IV Rút kinh nghiệm: - Đại diện nhóm trình bày kết làm việc - HS lắng nghe - HS phát biểu theo hiểu biết - HS nhắc lại ghi nhớ - HS trả lời Trường Tiểu học Tuần: Giáo viên: MÔN: LỊCH SỬ Tiết: Ngày dạy: 26/9/2006 Bài dạy: XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX- ĐẦU THẾ KỶ XX I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Cuối kỷ XIX – đầu kỷ XX, kinh tế – xã hội nước ta có nhiều biến đổi sách khai thác thuộc địa Pháp - Bước đầu nhận biết mối quan hệ kinh tế xã hội (kinh tế thay đổi, đồng thời xã hội thay đổi theo) II Đồ dùng dạy - học: - Hình SGK phóng to (nếu có) - Bản đồ hành Việt Nam (để giới thiệu vùng kinh tế) - Tranh, ảnh tư liệu phản ánh phát triển kinh tế, xã hội Việt nam thời (nếu có) III Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Kiểm tra cũ: (3’) 02 HS - Em thuật lại phản công kinh thành Huế - Chiếu Cần vương có tác dụng gì? - GV nhận xét cho điểm Bài mới: T G Hoạt động thầy Hoạt động trò a Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu tiết học 1’ - HS nhắc lại đề b Nội dung: Hoạt động 1: Những thay đổi kinh tế 17’ Việt Nam cuối kỷ XIX – đầu kỷ XX Mục tiêu: HS biết: Cuối kỷ XIX – đầu kỷ XX, kinh tế – xã hội nước ta có nhiều biến đổi sách khai thác thuộc địa Pháp Tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm với nội - HS làm việc theo nhóm6 dung sau: + Những biểu thay đổi kinh tế Việt Nam cuối kỷ XIX – đầu kỷ XX Trường Tiểu học Giáo viên: - Gọi đại diện nhóm trình bày kết thảo luận - GV HS nhận xét KL:GV chốt lại câu trả lời 13’ Hoạt động 2: Những thay đổi xãù hội Việt Nam cuối kỷ XIX – đầu kỷ XX đời sống nhân dân Mục tiêu: Bước đầu nhận biết mối quan hệ kinh tế xã hội (kinh tế thay đổi, đồng thời xã hội thay đổi theo) Tiến hành: - GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để trả lời câu hỏi sau: + Những biểu thay đổi xã hội Việt Nam cuối kỷ XIX – đầu kỷ XX + Đời sống công nhân, nông dân Việt nam thời kỳ - Gọi HS trình bày kết thảo luận - GV nhận xét, chốt lại ý KL: GV rút ghi nhớ SGK/11 - Gọi HS đọc lại ghi nhớ 2’ Củng cố, dặn dò: (3’) - GV nhận xét - Yêu cầu HS nhà học thuộc ghi nhớ IV Rút kinh nghiệm: - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận - HS làm việc theo nhóm đôi - HS pát biểu ý kiến - HS nhắc lại ghi nhớ Trường Tiểu học Tuần: Giáo viên: MÔN: LỊCH SỬ Tiết: Ngày dạy: 3/10/2006 Bài dạy: PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Phan Bội Châu nhà yêu nước tiêu biểu Việt Nam đầu kỷ XX - Phong trào Đông Du phong trào yêu nước, nhằm mục đích chống thực dân Pháp II Đồ dùng dạy - học: - Hình SGK phóng to (nếu có) - Bản đồ giới (để xác định vị trí Nhật Bản) - Tư liệu Phan Bội Châu phong trào Đông Du (nếu có) III Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Kiểm tra cũ: (3’) 02 HS - Từ cuối kỷ XIX, Việt Nam xuất nghành kinh tế nào? - Những thay đổi kinh tế tạo giai cấp, tầng lớp xã hội Việt Nam? - GV nhận xét cho điểm Bài mới: T G 1’ Hoạt động thầy Hoạt động trò a Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu tiết học - HS nhắc lại đề b Nội dung: 12’ Hoạt động 1: Tìm hiểu Phan Bội Châu Mục tiêu: HS biết: Phan Bội Châu nhà yêu nước tiêu biểu Việt Nam đầu kỷ XX Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc thông tin - HS đọc thông tin SGK/12 để hiểu thêm Phan Bội Châu SGK trả lời câu hỏi - Gọi HS nêu ý kiến, nói thêm hiểu biết nhà yêu nước KL:GV HS nhận xét, GV giới thiệu thêm Phan Bội Châu 12’ Hoạt động 2: Phong trào Đông Du Mục tiêu: HS biết: Phong trào Đông Du Trường Tiểu học 8’ 3’ IV Giáo viên: phong trào yêu nước, nhằm mục đích chống thực dân Pháp Tiến hành: - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm với câu - HS làm việc theo nhóm4 hỏi sau: + Phong trào Đông Du diễn thời gian nào? Ai người lãnh đạo? Mục đích phong trào gì? + Kể lại nét phong trào Đông Du + Ý nghóa phong trào Đông Du - Gọi HS trình bày kết thảo luận - HS trình bày kết thảo luận - GV HS nhận xét KL:GV rút ghi nhớ SGK/13 - HS nhắc lạ phần ghi nhớ - Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ Hoạt động 3: Làm việc lớp Mục tiêu: Biết nguyên nhân thất bại phong trào Đông Du Tiến hành: - HS phát biểu ý kiến - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Phong trào Đông Du kết thúc nào? + Tại phủ Nhật Bản thoả thuận với Pháp chống lại phong trào Đông Du, trục xuát Phan Bội Châu người du học? - Gọi HS nêu ý kiến, GV lớp nhận xét Củng cố, dặn dò: - HS trả lời câu hỏi - Em thuật lại phong trào Đông Du - Vì phong trào Đông Du thất bại? - GV nhận xét - Yêu cầu HS nhà học thuộc ghi nhớ Rút kinh nghiệm: 10 Trường Tiểu học Tuaàn 11 Giáo viên: MÔN: LỊCH SỬ Tieát: 11 Ngày dạy: 14/11/2006 Bài dạy: ÔN TẬP HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯC VÀ ĐÔ HỘ (1858 – 1945) I Mục tiêu: Qua này, giúp HS nhớ lại mốc thời gian, kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945 ý nghóa kiện lịch sử II Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành Việt Nam - Bảng thống kê kiện học (từ đến 10) III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: (3’) Kiểm tra HS HS1:- Em tả lại không khí tưng bừng buôỉ lễ tuyên bố độc lập 2- 9- 1945 HS2:- Cuối tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì? * GV nhận xét cho điểm Bài mới: T G 1’ Hoạt động thầy Hoạt động trò - HS nhắc lại đề a Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu tiết học b Nội dung: 10’ Hoạt động 1: Thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến 1945 Mục tiêu: Giúp HS nhớ lại mốc thời gian, kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 21 Trường Tiểu học Giáo viên: 1858 đến năm 1945 Tiến hành: - GV treo bảng thống kê hoàn chỉnh che kín nội dung - GV chọn HS giỏi điều khiển bạn nhóm đàm thoại để xây dựng thống kê - GV theo dõi làm trọng tài cho HS cần thiết KL: GV nhận xét, chốt lại bảng thống kê 20’ Hoạt động 2: Tổ chức trò chơi: Ô chữ kỳ diệu Mục tiêu: Thông qua trò chơi, giúp HS củng cố kiến thức vừa học Tiến hành: - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi - GV giải thích cách chơi - GV tiến hành cho HS chơi KL: GV nhận xét, tuyên dương nhóm thắng 3’ Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét - Yêu cầu HS nhà chuẩn bị sau IV Rút kinh nghiệm: - HS làm việc điều khiển lớp trưởng - HS lắng nghe - HS tham gia trò chơi 22 Trường Tiểu học Giáo viên: Tuần 12 MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 12 Ngày dạy: 22/11/2006 Bài dạy: VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Tình “Nghìn cân treo sợi tóc” nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945 - Nhân dân ta, lãnh đạo Đảng Bác Hồ, vượt qua tình “Nghìn cân treo sợi tóc” nào? II Đồ dùng dạy học: - Hình SGK phóng to (nếu có) - Thư Bác Hồ gửi nhân dân ta kêu gọi chống nạn đói, chống nạn thất học - Các tư liệu khác phong trào “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt” III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: Bài mới: T G 1’ 8’ Hoạt động thầy Hoạt động trò a Giới thiệu bài: - HS nhắc lại đề Nêu mục đích yêu cầu tiết học b Nội dung: Hoạt động 1: Hoàn cảnh Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám Mục tiêu: HS biết: Tình “Nghìn cân treo sợi tóc” nước ta sau Cách mạng tháng 23 Trường Tiểu học Giáo viên: Tám 1945 Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc từ đầu đến đoạn tình “Nghìn cân treo sợi tóc”, GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời câu hỏi SGK/25 - GV gợi ý để HS trả lời - Gọi đại diện nhóm trình bày kết làm việc - GV HS nhận xét KL: GV rút kết luận 12’ Hoạt động 2: Đẩy lùi giặc đ, giặc dốt Mục tiêu: HS hiểu “giặc đói, giặc dốt” Tiến hành: - GV yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ 2,3 SGK/25,26 hỏi: Hình chụp cảnh gì? - Gọi HS phát biểu KL: GV nhận xét, chốt ý - GV giải thích “Bình dân học vụ” 9’ Hoạt động 3: Bác Hồ ngày diệt “Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm” Mục tiêu: Nhân dân ta, lãnh đạo Đảng Bác Hồ, vượt qua tình “Nghìn cân treo sợi tóc” nào? Tiến hành: - Gọi HS đọc câu chuyện Bác Hồ SGK/25 Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em có cảm nghó Bác Hồ qua câu chuyện trên? - Gọi HS nêu ý kiến KL: GV rút kết luận SGK/ 26 - Gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ 3’ Củng cố, dặn dò: - Em nêu khó khăn nước ta sau Cách mạng tháng Tám - Nhân dân ta làm để chống lại “Giặc đói” “giặc dốt”? - GV nhận xét - Yêu cầu HS nhà học thuộc ghi nhớ - HS đọc SGK trả lời câu hỏi - HS làm việc theo nhóm - Đại diện HS trình bày kết làm việc - HS quan sát hình SGK - HS nêu ý kiến - HS đọc truyện - HS phát biểu - HS nhắc lại phần ghi nhớ - HS trả lời IV Rút kinh nghiệm: 24 Trường Tiểu học Giáo viên: Tuaàn 13 MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 13 Ngày dạy: 29/11/2006 Bài dạy: “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Ngày 19- 12- 1946, nhân dân ta tiến hành kháng chiến toàn quốc - Tinh thần kháng chiến chống Pháp nhân dân Hà Nội số địa phương ngày đầu toàn quốc kháng chiến II Đồ dùng dạy học: - Hình tư liệu ngày đầu toàn quốc kháng chiến Hà Nội, Huế, Đà Nẵng - Băng ghi âm ghi lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc khnág chiến - Tư liệu ngày đầu kháng chiến bùng nổ địa phương - Phiếu học tập HS III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: (3’) - Kiểm tra HS HS1:- Em nêu khó khăn nước ta sau Cách mạng tháng Tám HS2:- Nhân dân ta làm để chống lại “Giặc đói” “giặc dốt”? - GV nhận xét cho điểm Bài mới: T G 1’ Hoạt động thầy Hoạt động trò a Giới thiệu bài: 25 Trường Tiểu học Giáo viên: Nêu mục đích yêu cầu tiết học b Nội dung: 8’ Hoạt động 1: Thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta Mục tiêu: HS hiểu tình hình nước ta lúc Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi: Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, thực dân Pháp có hành động gì? +Những việc làm chúng thể dã tâm gì? +Trước hoàn cảnh đó, Đảng, Chính phủ nhân dân ta phải làm gì? - Gọi HS trình bày kết làm việc KL:GV nhận xét, chốt lại kết luận 12’ Hoạt động 2: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chủ tịch Hồ Chí Minh Mục tiêu: HS biết: Ngày 19- 12- 1946, nhân dân ta tiến hành kháng chiến toàn quốc Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc đoạn từ đêm 18 rạng ngày 19- 12- 1946 đến định không chịu làm nô lệ - GV nêu câu hỏi SGV/39, yêu cầu HS thảo luận theo nhóm - Gọi HS trình bày kết thảo luận - GV HS nhận xét, bổ sung KL: GV chốt lại kết luận 9’ Hoạt động 3: “Quyết tử cho tổ quốc sinh” Mục tiêu: Tinh thần kháng chiến chống Pháp nhân dân Hà Nội số địa phương ngày đầu toàn quốc kháng chiến Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc sách kết hợp quan sát hình để: Thuật lại chiến quân dân thủ đô Hà Nội, Huế, Đà Nẵng KL: GV rút ghi nhớ SGK/29 - Gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ 3’ Củng cố, dặn dò: (3’) - Nêu dẫn chứng âm mưu tâm cướp nước ta lần thực dân Pháp - Trước âm mưu thực dân Pháp, nhân dân 26 - HS nhắc lại đề - HS đọc SGK để trả lời câu hỏi - HS trình bày câu trả lời - HS đọc SGK - HS làm việc theo nhóm - HS trình bày kết làm việc - HS quan sát hình - HS nhắc lại phần ghi nhớ Trường Tiểu học Giáo viên: ta làm gì? - GV nhận xét - Yêu cầu HS nhà học thuộc ghi nhớ IV Rút kinh nghieäm: Tuaàn 14 MOÂN: LỊCH SỬ Tiết: 14 Ngày dạy: 6/12/2006 Bài dạy: THU – ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP” I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Diến biến sơ lược chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 - Ýù nghóa chiến thắng Việt Bắc kháng chiến dân tộc ta II Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành Việt Nam (để địa danh Việt Bắc) - Lược đồ Việt Bắc thu – đông 1947 - Tư liệu Việt Bắc thu – đông 1947 - Phiếu học tập HS III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: (3’) - Kiểm tra HS HS1:- Nêu dẫn chứng âm mưu tâm cướp nước ta lần thực dân Pháp HS2:- Trước âm mưu thực dân Pháp, nhân dân ta làm gì? * GV nhận xét cho điểm Bài mới: T G 1’ Hoạt động thầy Hoạt động trò a Giới thiệu bài: 27 Trường Tiểu học Giáo viên: Nêu mục đích yêu cầu tiết học b Nội dung: 8’ Hoạt động 1: Âm mưu địch chủ trương ta Mục tiêu: Tình hình đất nước ta lúc Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi: +Sau đánh chiếm Hà Nội thành phố lớn, thực dân Pháp có âm mưu gì? +Vì chúng tâm thực âm mưu đó? +Trước âm mưu đó, Đảng phủ ta có chủ trương gì? - Gọi HS trình bày ý kiến trước lớp - GV HS nhận xét KL: GV chốt lại ý kiến 12’ Hoạt động 2: Diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 Mục tiêu: HS biết: Diến biến sơ lược chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 Tiến hành: - GV hướng dẫn HS hình thành biểu tượng chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 - GV sử dụng lược đồ để thuật lại diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947, sau hướng dẫn HS thực theo nhóm - Gọi HS trình bày lại diễn biến KL:GV nhận xét, rút kết luận 9’ Hoạt động 3: Ý nghóa chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 Mục tiêu: Ýù nghóa chiến thắng Việt Bắc kháng chiến dân tộc ta Tiến hành: - GV nêu câu hỏi cho HS trả lời để rút ý nghóa chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 KL: GV rút ghi nhớ SGK/32 - Gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ 3’ Củng cố, dặn dò: (3’) - Thực dân Pháp mở công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì? - GV nhận xét - Yêu cầu HS nhà học thuộc ghi nhớ 28 - HS nhắc lại đề - HS đọc SGK, trả lời câu hỏi - HS trình bày ý kiến trước lớp - HS theo dõi - HS trình bày diễn biến - HS trả lời - HS nhắc lại phần ghi nhớ - HS trả lời câu hỏi Trường Tiểu học IV Rút kinh nghiệm: Tuần 15 Giáo viên: MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 15 Ngày dạy:14/12/2006 Bài dạy: CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Tại ta định mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 - Ýù nghóa chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 - Nêu khác biệt chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 chiến thắng biên giới thu - đông 1950 II Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành Việt Nam (để biên giới Việt – Trung) - Lược đồ chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 - Tư liệu chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 - Phiếu học tập cho HS III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: (3’) - Kiểm tra HS HS1:- Thực dân Pháp mở công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì? HS2:- Thuật lại diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 - Nêu ý nghóa thắng lợi Việt Bắc thu – đông 1947 * GV nhận xét cho điểm Bài mới: 29 Trường Tiểu học T G 1’ Giáo viên: Hoạt động thầy Hoạt động trò a Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu tiết học b Nội dung: 8’ Hoạt động 1: Ta định mở chiến dịch biên giới thu – đông 1950 Mục tiêu: HS biết: Tại ta định mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 Ýù nghóa chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 Tiến hành: - GV hướng dẫn HS tìm hiểu địch âm mưu khoá chặt biên giới Việt - Trung - Nếu để Pháp tiếp tục khoá chặt biên giới Việt Trung, ảnh hưởng đến địa Việt Bắc kháng chiến ta? + Vậy nhiệm vụ kháng chiến lúc gì? - Gọi HS phát biểu KL: GV nhận xét, chốt lại kết luận 12’ Hoạt động 2: Diễn biến, kết quả, ý nghóa chiến dịch biên giới Thu – Đông 1950 Mục tiêu: Ýù nghóa chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 Tiến hành: - GV yêu cầu HS tìm hiểu chiến dịch biên giới thu – đông 1950 với câu hỏi SGV/44 - Gọi đại diện nhóm trình bày kết thảo luận KL: GV rút ghi nhớ SGK/35 - Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ 9’ Hoạt động 3: Bác Hồ chiến dịch biên giới thu – đông 1950, gương chiến đấu dũng cảm anh La Văn Cầu Mục tiêu: Nêu khác biệt chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 chiến thắng biên giới thu - đông 1950 Tiến hành: - GV chia lớp thành nhóm tổ chức thảo luận câu hỏi SGV/44 - Gọi đại diện nhóm trình bày kết thảo luận KL: GV nhận xét, rút kết luận 3’ Củng cố, dặn dò: - Cảm nghó gương chiến đấu dũng cảm 30 - HS nhắc lại đề - HS đọc thông tin SGK/32 - HS trả lời - HS phát biểu ý kiến - HS làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày kết làm việc - HS đọc lại phần ghi nhớ - HS làm việc theo nhóm tổ - Các nhóm trình bày kết làm việc - HS trả lời Trường Tiểu học Giáo viên: anh La Văn Cầu? - GV nhận xét - Yêu cầu HS nhà học thuộc ghi nhớ IV Rút kinh nghiệm: Tuaàn 16 MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 16 Ngày dạy: 20/11/2006 Bài dạy: HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Mối quan hệ tiền tuyến hậu phương kháng chiến - Vai trò hậu phương cuốc kháng chiến chống thực dân Pháp II Đồ dùng dạy học: - nh anh hùng Đại hội CSTĐ cán gương mẫu toàn quốc (5- 1952) - nh tư liệu hậu phương ta sau chiến thắng biên giới - Phiếu học tập HS III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: (3’) - Kiểm tra HS - Tại ta mở chiến dịch biên giới thu – đông 1950? - Thuật lại trận Đông Khê chiến dịch biên giới thu – đông 1950? - Nêu ý nghóa chiến thắng biên giới thu – đông 1950? - GV nhận xét cho điểm Bài mới: T Hoạt động thầy Hoạt động trò 31 Trường Tiểu học Giáo viên: G 1’ a Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu tiết học b Nội dung: 15’ Hoạt động 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đảng (2 – 1951) Mục tiêu: HS biết: Mối quan hệ tiền tuyến hậu phương kháng chiến Tiến hành: - GV chia lớp thành nhóm, yêu cầu HS làm việc SGV/47 - Gọi đại diện nhóm trình bày kết thảo luận - GV yêu cầu nhóm khác nhận xét, bổ sung KL: GV nhận xét, rút kết luận 16’ Hoạt động 2: Sự lớn mạnh hậu phương năm sau chiến dịch biên giới Mục tiêu: Vai trò hậu phương cuốc kháng chiến chống thực dân Pháp Tiến hành: - GV chia HS thành nhóm nhỏ, yêu cầu HS thảo luận để tìm hiểu vấn đề sau: +Sự lớn mạnh hậu phương năm sau chiến dịch biên giới mặt : kinh tế, văn hoá – giáo dục thể nào? +Theo em hậu phương phát triển vững mạnh vậy? - Gọi HS trình bày kết qủa làm việc, HS khác nhận xét KL: GV rút ghi nhớ SGK/37 - Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ 3’ Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét - Yêu cầu HS nhà học thuộc ghi nhớ IV Rút kinh nghiệm: - HS nhắc lại đề - HS làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày kết qảu thảo luận - Các nhóm nhận xét bổ sung - HS làm việc theo nhóm - HS trình bày kết làm việc - HS đọc lại phần ghi nhớ 32 Trường Tiểu học Tuaàn 17 Giáo viên: MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 17 Ngày dạy:27/12/2006 Bài dạy: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Tầm quan trọng chiến dịch Điện Biên Phủ - Sơ lược diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ - Nêu ý nghóa chiến thắng liạh sử Điện Biên Phủ II Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành Việt Nam (để địa danh Điện Biên Phủ) - Lược đồ phóng to (để thuật lại chiến dịch Điện Biên Phủ) - Tư liệu chiến dịch Điện Biên Phủ (ảnh, truyện kể) - Phiếu học tập học sinh III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: (3’) - Kiểm tra HS - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đảng đề nhiệm vụ cho CM Việt Nam? - Kể anh hùng bầu chọn Đại hội Chiến só thi đua cán gương mẫu toàn quốc 33 Trường Tiểu học Giáo viên: * GV nhận xét cho điểm Bài mới: T G 1’ Hoạt động thầy Hoạt động trò a Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu tiết học b Nội dung: 14’ Hoạt động 1: Tập đoàn điểm Điện Biên Phủ âm mưu giặc Pháp Mục tiêu: HS biết: Tầm quan trọng chiến dịch Điện Biên Phủ Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc SGK/37 - GV giải thích hai khái niệm Tập đoàn điểm, pháo đài - GV treo đồ Hành Việt Nam, yêu cầu HS lên bảng vị trí Điện Biên Phủ - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm SGV/49 - Gọi đại diện nhóm trình bày kết qủa làm việc - Yêu cầu nhóm khác bổ sung 18’ KL: GV nhận xét, rút kết luận Hoạt động 2: Chiến dịch Điện Biên Phủ Mục tiêu: Sơ lược diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ Nêu ý nghóa chiến thắng liạh sử Điện Biên Phủ Tiến hành: - GV chia HS thành nhóm, nhóm thảo luận nhiệm vụ học SGV/50 - Gọi đại diện nhóm trình bày kết thảo luận KL: GV nhận xét, rút ghi nhớ SGK/39 3’ - Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét - Yêu cầu HS nhà học thuộc ghi nhớ - Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ I IV Rút kinh nghiệm: 34 - HS nhắc lại đề - HS đọc SGK - HS lắng nghe - HS vị trí của Điện Biên Phủ đồ - Đại diện nhóm trình bày kết làm việc - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận - HS đọc phần ghi nhớ Trường Tiểu học Giáo viên: 35 ... PHÁP XÂM LƯC VÀ ĐÔ HỘ (1 858 – 19 45) I Mục tiêu: Qua này, giúp HS nhớ lại mốc thời gian, kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến năm 19 45 ý nghóa kiện lịch sử II Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành Việt... MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 15 Ngày dạy :14 /12 /2006 Bài dạy: CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1 950 I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Tại ta định mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1 950 - Ýù nghóa... mới: T G 1? ?? Hoạt động thầy Hoạt động trò - HS nhắc lại đề a Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu tiết học b Nội dung: 10 ’ Hoạt động 1: Thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến 19 45 Mục tiêu:

Ngày đăng: 30/05/2015, 16:29

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan