0

Giáo án Mỹ Thuật lớp 4 cả năm soạn theo chương trình VNEN

52 2,369 5
  • Giáo án Mỹ Thuật lớp 4 cả năm soạn theo chương trình VNEN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:53

  !"#$!"%&&'(()*&+(,% / 012134567895:2;5<=>?5@: 3A&B&C'9 0D%@E>F>G 3H6IJ;@H;1;55F3H6 0(3K&    !"#$%& ' 00(L)ML'!N&M  ()*()+ ,-.%/. 5$ )0123 ,- 4 5666 000(O& P 7$82-%#/9:/6 %+5&QRNST ;6%"%$< =6>4? )+@A,(@@B/.CD6EFG%H ,(I499#%()*@BJ6E KGL%M666H )+%$</.N6 )+%$< O%56 )+?% B6,$%&,(PN )+@A,(O.#PN- $4P6 )+?@OQ%J LR-JST%$458"#9--$5#$6 'T%9-4194Q8 LR$JST%$459-$41$6 R U8#%$V. L(PJRON1W%@N5#8 ;   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / U+5&QR&VL ;6'3 )+@A,(39@%0XYEZ% $H#?5PY[()*#2 )+$%&N,( %1 %P =6?% )+T%,(D;4\T%? LR1 %VP66 )+?%43-]V%,( )+?%D S:,(^_#D4 W+5&QRXYK )$<$5`a9P1 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 'cd'=J+e',fgKhi +e,gX7j 0(3K& ,NP%N4Q]# 1# +1k%#"#& 00(L)ML'!N&M  ()*()+K-4\9.#O4Ql K-4\# '9$%&1 1],( 5$ K&#()*+21666 000(O& P 7$82-%#/9:/6 %+5&QRNST ;6%"%$< =   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / =6>4? L'@#5#mE,#<#%%666H LFNP%n#5#mE7%#9:666H LK4Q]#mE7o%#%G666H L@438%p#5#8N@#5#"m )+?% B6,$%&,(PN1 )+#,(I4;4\19$%&1()*@A,(3P @1$1#"#& )+?@$1/.1&J L+18%P% L+1?] LRq4r#%\%& L+1?#9sN]#6 )+U,(4QP1\$o%01 U+5&QR&VL ;6'3 )+a#,(31#%#9o )+U,(AI48tDk%#lN11"#U 6 =6?% )+T%,(D-4\1$%&,(3?uJ LR4Q L,P%4QN666 )+?%D S:,(^_#D4 W+5&QRXYK )$<$D%oa9P1 '9%5%OD]P6 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 'cd'BJ+e'vX, B   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / Fw'xcRjRRg+y'>if',izR 0(3K& ,NP%N4Q]-4\#I"- 1# +1-#"#U 00(L)ML'!N&M  ()*()+ '9-4\#I"- 1],( 5$ )0123  P^666 000(O& P 7$82-%#/9:/6 %+5&QRNST ;6%"%$< =6>4? )+#,(I49#@GJ L'@#%PmER###`##%666H L,P%4Q#mER###$#`#G666H LFN]#mER##O:O%666H LR-]#mER##OA:%666H L*N@-4\#8"m )+?% B6,$%&,(PN19u#I"- )+9"#9%U1@A,(.#PN$1 ,(.#O=PN$J L$;J+1P%% L$=J+1-#9sN# L$BJ+1#qk )+U,(\1a9lON1@P.8# 9@4-% U+5&QR&VL Y   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / ;6'3 )+@A;,(@@.#P_16E,(@.#H )+#,(319#"# %$ )+I4\Q##,( =6?%J )+T%,(D;4\T%? LR1P%-]#1666 LRO9%?"#OD91l6 )+?%43-]V%,( )+?%D S:,(^_#D4 W+5&QRXYK )$<$D%oa9P1I419-# P@6 '9%95%OD]P6 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 'cd'YJ+e'vX)'v{ R,|!,}X'cd''vX)'v{S~'zR 0(3K& 'PN•l]D9%9- ?D9%9- '?-D/%. 00(L)ML'!N&M  ()*()+ '9D9%9-;4\WT%O9%9D 1],( 5$ )0123  P^666 000(O& P 7$82-%#/9:/6 %+5&QRNST ;6%"%$< [   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / =6>4? )+%$<P.u#59%9-2-FSS,6 LRD9%9p%P%PmE,P##666H L,P.D9%9ON%PmEF/%./4#$&66H LR4Q#5#mE(Q\\a%I 9€66H L,#59%9T%2mE'9%92tPT66H )+4%8uD9%9- B6,$%&,(PN?DJE,F.$H )+$%&,(.#P$16 ,(.#OYI499#%()*PN$6 )+?$%&$J L!P%#D L+1o%9€D%%NP_9A#56 LF0N1PZ%?•% L>4uq#%\%& L,#qPk"#U6 Y6,(I4-4\1],( U+5&QR&VL ;6'3 )+@A,(DDI48t9$816 R#,(3?D#216 )+U,(1"#$6 )+I4\Q##,(: % %6 =6?%J )+T%,(D;4\T%? LR1 %VP66 L)U,(#5C?6 )+?%D S:,(^_#D4 W+5&QRXYK ‚   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / >4PND9%99#%o4\%%% '9%5%OD]P6 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 'cd'[J',ƒ„)',…RK†',iy' ‡fK'vX,!,g)Rˆ, 0(3K& ,(N•l]9#%. R.•l]9#%. 'k.P.4Q9@9 00(L)ML'!N&M  ()*()+ '9#%.#5 19#%.],( 5$ ()*)0123  P^666 000(O& P 7$82-%#/9:/6 %+5&QRNST ;6%"%$< =6'PNu9#%. )+%$<;4\9#%.@A,(PNJ L'9#%.1p%%PmE+1.lO@%o438H LRP.9#%9mE+1.H L'9#%.o%1Z%0<%PmE-4/A$66H )+@8u9#%.6 B6,$%&,("9 Z+ Z'TILIN )+#,(I49G#,(.#"#O L'91uu%Pm L'9Op%P.#mFP.€m LR4QP.9#%9m ‰   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / LK4Q9#%9m )+?@OQua9!#%.((/ S+ Z[ )+%0-4\<u#54tT‡!6 )+-4\G@I$E8929@H6 )+?% + Z;\5] )+#,("9u,W)/%$<N,(•l],W )/ Š@A,(.#J LKk.P.9#%9m LR0<]9m LfC@?u4a9#%9m )+?%@8u9 Y6?%J )+?D8"%-%@p%D4OD4OuU 8N3%T$-%96 )+?%D S:,(^_#D46 W+5&QRXYK (A9#%."#U6 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 'cd'‚J+e',fgKhi +e>iˆS‹),Œ,R•i 0(3K& ,(NP%N4Q]I.O5%PA 1I.O5%PA +1-I.5%PA1"#U 00(L)ML'!N&M  ()*()+ '9#5I.&I. 1],( 5$ ()*)0123  P^666 000(O& P 7$82-%#/9:/6 Ž   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / %+5&QRNST ;6%"%$< =6>4? )+%$<;4\#5I.@G%UJ L*N@#5I.mE>.I.#666H L,P%N4Q]V%#5I.mERO5%P9:8\AI. #GI.%666H L(#44QP%V%#5I.m )+?%#O@OQuI.O5%PA B6,$%&,(PN1 )+@A,(I49$%&1()*PN@$ 1J ,(.#@$J L$;J+18%P% L$=J+1? L$BJ+1#q L$YJ+155k )+@5$11&$@.% )+U,(4Q\€#9\1156 U+5&QR&VL ;6'3 R#,(I4;4\91#5I.],(•9$ )+a#,(31"#&I.O5%8\A '9#%83)+I4\Q##,(: % %6 =6?% )+T%,(D;4\T%? LR4QP. LR1P LR1155 Lp%N]16 ,(?D91l6 )+?%D •   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / S:,(^_#D4 W+5&QRXYK )$<$D%oa9P1 '9%5%OD]P6 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 'cd'‰J+e'vX, Fw'xc!,g)Rˆ,>i‘,ƒ’) 0(3K& ,(Nu19#%. 19#%. '19u#%.6 00(L)ML'!N&M  ()*()+ '9#%.#5 1],( 5$ ()*)0123  P^666 000(O& P 7$82-%#/9:/6 %+5&QRNST ;6%"%$< =6,$%&,(PD-%u )+%$<;4\9#%.G%UJ L'9#%.1p%%PmE(k% .N666H L'9#%.1%PmE+1.:O@P. 8666H LR.9#%9o%p%%PmE(k% r666H )+?@OQ )+@-4\GJ L‡%I/"2O.l#8k%m L*N@-/O#%.l"m )+%UN,($5P.u#%.I@/%P ;“ [...]... diềm theo ý thích - Trưng bày tại góc học tập của mình 20 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 TIẾT 14: VẼ THEO MẪU MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT I/ Mục tiêu: - Hiểu đặc điểm, hình dáng, tỉ lệ của 2 vật mẫu - Biết cách vẽ và vẽ được 2 đồ vật gần với mẫu II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo. .. màu - GV gợi ý thêm HS cách sắp xếp bố cục, cách vẽ đậm nhạt, vẽ màu 4 HS quan sát thêm một số bài vẽ của HS các năm trước 2 Hoạt động thực hành: 21 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 1 Thực hành - GV cho HS thực hành vẽ theo mẫu bày sẵn - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn cho các HS... + Dính các bộ phận bằng keo, hồ, băng dính 2 Hoạt động thực hành: 24 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 1 Thực hành - GV cho HS thực hành theo nhóm + GV gợi ý cho các nhóm cách tìm hình dáng đồ vật mà mình định làm - GV theo dõi, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng 2 Nhận xét, đánh... ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 - Sưu tầm các bài trang trí hình tròn - Trưng bày tại góc học tập của mình TIẾT 22: VẼ THEO MẪU VẼ CA VÀ QUẢ I/ Mục tiêu: - Hiểu hình dáng, cấu tạo của cái ca và quả - Biết cách vẽ theo mẫu cái ca và quả - Vẽ được hình cái ca và quả theo ý thích... các bộ phận + Gắn các bộ phận lại với nhau và tạo dáng cho con vật 4 HS quan sát thêm một số bài nặn con vật của HS 2 Hoạt động thực hành: 12 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 1 Thực hành - GV cho HS thực hành nặn con vật theo ý thích ( Nhóm tự chọn ) - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn... nhận xét, đánh giá - GV nhận xét chung tiết học 14 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau 3 Hoạt động ứng dụng: Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 - Vẽ đơn giản một bông hoa mình thích - Trưng bày tại góc học tập của mình TIẾT 10: VẼ THEO MẪU ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH TRU I/ Mục tiêu:... & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 + Cách vẽ họa tiết, sắp xếp họa tiết + Cách vẽ màu - GV nhận xét chung tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau 3 Hoạt động ứng dụng: Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 - Tập trang trí 1 hình vuông theo ý thích - Trưng bày tại góc học tập của mình TIẾT 18: VẼ THEO MẪU TĨNH... chính trước, phụ sau + Vẽ thêm các chi tiết khác, chỉnh sửa bài vẽ + Vẽ màu theo ý thích - GV lưu ý HS cách chọn hình ảnh cho rõ nội dung, cách sắp xếp bố cục, cách vẽ màu 30 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 4 HS quan sát 1 số tranh hoặc bài vẽ của HS 2 Hoạt động thực hành: 1 Thực hành...Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 3 Hướng dẫn HS tìm hiểu cách vẽ: ( HĐ nhóm ) - GV yêu cầu HS đọc SGK và tìm hiểu các cách vẽ tranh phong cảnh - GV giới thiệu 2 cách vẽ + Vẽ trực quan: HS quan sát cảnh vật và vẽ trực tiếp + Vẽ theo trí nhớ: HS vẽ lại theo trí nhớ của mình - Các... tiết, chỉnh sửa cho giống mẫu + Vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu 33 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 - GV lưu ý HS cách sắp xếp bố cục cho cân đối, cách vẽ đậm nhạt, vẽ màu 4 HS quan sát 1 số bài vẽ ca và quả của HS năm trước 2 Hoạt động thực hành: 1 Thực hành - GV nêu yêu cầu bài thực hành - Trong . / =6> 4 ? )+%$<- 4 &#9%9O4r€%D## ,(PNJ L,P%4Q#5#m LRD#9#%9%919 4 #m )+@A,(I 4 9()*@APNJ L@@%D#5#m LK4Q] %9 4 #m L*N@- 4 #5#"m )+@A,(I 4 &##C/%.@A,( 4#  4 N )+?% B6,$%&,(PN1 )+@A,(I 4 &##C%./PN $1 > 4 PN@$1J L+1P%%]#m L+19€?]#m L+1q4r6 )+@11&@.%$16 )+U,(J LRON1a%I9€ L7G$9o9 LR. P 7$82-%#/9:/6 %+5&QRNST ;6%"%$< =6,(PD-%u )+#,(I 4 ; 4 9@A,(PNJ L'91u%Pm+P 4 #"mE,D#-%666H L'9#%9Op%P.#mE,P.#%o66H L,Z%%"o%p%k%<%PmE,(8NH )+?@OQ%u#5-%™9Z%%91 uu 4 #56 )+@A,($5-#5-%N196 B6,$%&,(PN19 )+@A,(I 4 91&()*@$1 ,(I 4 8N@$19 L+1.%€ L+1P.9$€ 4  L+1@P.#9 4 -% LRq4r1 )+@$191D@.%#,(I 4 6 )+U,(4Q€1666 Y6,(I 4 @- 4 91],(6 U+5&QR&VL ;Ž  . !"#$!"%&&'(()*&+(,% / =6> 4 ? )+%$<- 4 &#9%9O4r€%D## ,(PNJ L,P%4Q#5#m LRD#9#%9%919 4 #m )+@A,(I 4 9()*@APNJ L@@%D#5#m LK4Q]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mỹ Thuật lớp 4 cả năm soạn theo chương trình VNEN, Giáo án Mỹ Thuật lớp 4 cả năm soạn theo chương trình VNEN, Giáo án Mỹ Thuật lớp 4 cả năm soạn theo chương trình VNEN