0

Giáo án Âm nhạc lớp 3 năm học 2014 - 2015 (4 cột)

44 1,800 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:23

Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 1: Học hát bài: Quốc ca Việt Nam I. Mục tiêu: Biết hát theo giai điệu và lời ca. Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ II. Chuẩn bị Nhạc cụ băng đĩa hạc III. Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định : 2. KT bài cũ 3. Bài mới HĐ 1: Dạy hát Quốc ca Việt Nam Nghe hát mẫu Khởi động giọng Dạy từng câu HĐ 2: HD hát và chào cờ 4. Củng cố - dặn dò Nhắc HS tư thế ngồi học bài Khơng KT vì bài đầu năm Giới thiệu bài hát: Quốc ca là bài hát trong nghi lễ chào cờ. Khi hát hoặc cử nhạc phải đứng nghiêm trang và hướng nhìn về lá Quốc kì. Giới thiệu về Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng ở giữa có ngơi sao năm cánh. - Cho HS nghe băng - Giải thích từ khó: “ Sa trường” nghĩa là “chiến trường”. - Đàn giai điệu từng hát mẫu từng câu và bắt nhịp cho HS hát. Mỗi câu cho HS hát 2-3 lần để thuộc lời và giai điệu - Dạy xong bài hát cho HS hát lai bài hát nhều lần để thuộc lời và giai điệu Nhắc HS hát rõ lời, rõ lời, tư thế đứng trang nghiêm. Cho lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ Cho từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát do tổ trưởng điều khiển -Hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp, phách Nhận xét, dặn dò VỊ nhµ «n bµi cho thc Ngåi ngay ng¾n chó ý l¾ng nghe Nghe b¨ng mÉu Tập hát lời ca theo tiết tấu Tập hát theo GV HD H¸t đồng thanh, dãy, nhóm, cá nhân Thực hiện theo hướng dẫn của GV Lắng nghe . Ghi nhớ Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 1 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 2: Học hát bài Quốc ca Việt Nam I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu lời ca lời 2. - Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca II.Chuẩn bị Nhạc cụ băng đài, đĩa nhạc III. Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 ỉn ®Þnh 2 KT bài cũ: 3 Bài mới : H§ 1: ¤n lêi 1: Qc ca ViƯt Nam H§ 2: Tập hát lời haiQuốc ca Việt Nam Củng cố – dặn dò Nh¾c HS t thÕ ngåi ngay ng¾n KT trong khi «n bµi Giíi thiƯu bµi – Ghi bảng Giờ trước chúng ta học lời 1 hơm nay chúng ta học lời 2. Cho HS nghe b¨ng HD HS «n lêi 1 Cho lớp trưởng lên điều khiển chào cờ và bắt nhòp lời 1 Hướng dẫn HS đọc lời 2 Hướng dẫn hát từng câu như lời một Trong quá trình tập lời hai, chỉ đònh một số HS trình bày , nếu các em hát chưa đúng. L¾ng nghe vµ hướng dẫn để HS hát chính xác hơn Yêu cầu HS trình bày bài hát ở tư thế đứng nghiêm trang, nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời Cho lớp trưởng điều khiển lớp chào cờ và bắt nhòp cho cả lớp hát Quốc ca C¶ líp h¸t l¹i 2 lêi bµi h¸t Dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn Ngåi ngay ng¾n chó ý l¾ng nghe L¾ng nghe Thùc hiƯn theo HD cđa GV Tập đọc lời ca TËp h¸t tong c©u theo HD cđa GV H¸t l¹i nhiỊu lÇn §ứng hát Quốc ca với tư thế nghiêm trang, hát rõ lời, Thực hiện theo yêu cầu Ghi nhớ Tiết 3: Học hát bài: Bài ca đi học Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 2 Giỏo ỏn m nhc lp 3 Nm hc 2014 - 2015 Nhc v li Phan Trn Bng I.Mc tiờu: - Bit hỏt theo giai iu v li 1. - Bit hỏt kt hp v tay hoc gừ m theo bi hỏt. II.Chun b - Hỏt thun thc bi Bi ca i hc -Nhc cu ùm, gừ. III.Cỏc hot ng dy hc Thi gian Ni dung Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1.n nh 2.KT bi c: 3.Bi mi : H 1: Dy bi hỏt : Bi ca i hc Nghe hỏt mu Khi ng ging H 2:Hỏt kt hp v gừ m Cng c dn dũ Nhc HS sa t th ngi hc bi C lp hỏt bi Quc ca gi nhúm lờn tp cho c Gii thiu bi - Gii thiu bi hỏt: L mt ca khỳc ngn núi lờn nim vui ca nhng em bộ ngy ngy c ti trng trong khung cnh thiờn nhiờn ti p. - Cho HS nghe bng - Hng dn HS c li ca - Dy hỏt tng cõu (bi chia thnh 4 cõu tp cho HS) - n giai iu v hỏt mu tng cõu bt nhp cho c lp hỏt mi cõu cho HS hỏt 2-3 ln thuc li v giai iu . - Dy xong bi hỏt cho HS hỏt li bi hỏt nhiu ln thuc li v giai iu. Lng nghe sa sai Hng dn HS hỏt v v tay hoc gừ m theo phỏch: Bỡnh minh dõng lờn ỏnh trờn git * * * * sng long lanh. * * * Hng dn HS hỏt v v tay hoc gừ m theo tit tu li ca. Bỡnh minh dõng lờn ỏnh trờn git * * * * * * * sng long lanh. * * * Hửụựng daón HS vửứa ủửựng haựt Sa t th ngi Thc hin Lng nghe Thc hin theo GV hng dn Hỏt theo dóy, theo nhúm , cỏ nhõn Hỏt kt hp v gừ m theo phỏch, tit tu li ca Thc hin theo hng dn Cỏ nhõn lờn ỏnh nhp Gừ theo Thc hin theo nhúm 4 em Nhn xột cỏc nhúm Ghi nh Thc hin Thc hin Tr li Giỏo viờn: Trng Th Mai Hng 3 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 vừa nhún chân nhòp nhàng ?Tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách Nhận xét ,dặn dò Ghi nhớ Ngày dạy: Tiết 4: Ơn tập bài hát: Bài ca đi học I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. II.Chuẩn bị - Nhạc cụ : đệm, gõ. III.Các hoạt động dạy học Thời gian Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ổn định 2.KT bài cũ: Nhắc HS sửa tư thế ngồi học bài Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 4 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 3.Bài mới : Hoạt động 1: Dạy bài hát lời 2 HĐ2: Hát kết hợp gõ đệm Củng cố – dặn dò Tiến h nh trong khi à ơn b ià Giíi thiƯu bµi- Ghi bảng: - Cho HS nghe băng h¸t mÉu - Hướng dẫn HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu(bài chia thành 4 câu để tập cho HS) - D¹y t¬ng tù nh lêi 1 - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát L¾ng nghe sửa sai, nhận xét. Híng dẫn h¸t kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca nh ®· híng dÉn ë lêi 1 Hướng dẫn HS vừa đứng hát vừa nhún chân nhòp nhàng - Tập một vài cách hát tập thĨ + Hướng dẫn HS hát đối đáp: Chia lớp thành hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau, Nhận xét + Tập hát nối tiếp Chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát một câu nối tiếp đến hết bài ? Tên bài hátvừa học, tên tác giả H¸t l¹i mét lÇn Nhận xét ,dặn dò VỊ nhµ «n bµicho thc Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV Hát lại nhiều lần Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hát theo hướng dẫn của GV Thực hiện theo hướng dẫn của GV Từng tổ thực hiện Nêu tên bài hát, tên tác giả Ghi nhớ Ngày dạy: 09/10/2014 Tiết 5: Học hát bài : Đếm sao Nhạc và lời Văn Chung I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. II.Chuẩn bị : - Hát chuẩn bài hát Đếm sao - Nhạc cu ïđệm, gõ. III.Các hoạt động dạy học Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 5 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Thời gian Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2p 3p 20p 10p 5p 1.Ổn định 2.KTbài cũ: 3.Bài mới : HĐ1: Dạy bài hát Đếm sao Nghe bài hát mẫu Khởi động giọng Dạy hát từng câu HĐ2: Hát kết hợp vỗ gõ đệm HĐ3: Hướng dẫn hát tập thể 4.Củng cố – dặn dò Nhắc HS sửa tư thế ngồi học bài Cả lớp hát bài hát và gọi HS lên trình bày bài hát. Nhận xét - chấm điểm Giới thiệu bài : - Giới thiệu tác giả , nội dung bài hát : Dựa trên những lời đồng dao nhạc sĩ Văn Chung đã sang tác bài hát đếm sao. Bài hát có giai điệu du dương lời ca giản dị như bức tranh vẽ nên cuộc sống thanh bình với những ước mơ cao đẹp - Cho HS nghe băng - HD HS đọc lời ca - Đàn giai điệu và hát mẫu từng câu và bắt nhịp cho HS hát . Mỗi câu cho HS hát 2-3 lần đẻ thuộc lời và giai điệu - Dạy xong cho HS hát bài hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu . Hát kết hợp vỗ tay(gõ đệm) theo phách: Một ơng sao sáng hai ơng ság * * * * * * * sao * + Tập hát đối đáp: Chia lớp thành hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau, Nhận xét + Tập hát nối tiếp: Chia lớp thành 4 nhóm mỗi nhóm hát một câu nối tiếp đến hết bài . Nhận xét. + Tập hát lĩnh xướng và hồ giọng: Cử một HS hát câu 1 và 3 tất cả hát hồ giọng câu 2 và Cả lớp hát bài hát Nhận xét ,dặn dò Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe 1-2 em trình bày Theo dõi Tập đọc lời ca theo Hướng dẫn Tập hát từng câu theo Hướng dẫn của GV Hát lại nhiều lần theo Hướng dẫn của GV Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV Thực hiện theo hướng dẫn của GV Ghi nhớ Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 6 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Ngày dạy:16/10/2014 Tiết 6 : Ơn tập bài: ĐẾM SAO Nhạc và lời: Văn Chung I. Mục tiêu : - Biết gõ đệm theo nhịp. - Biết trò chơi âm nhạc. II.Chuẩn bị Nhạc cu ïđệm, gõ. III.Các hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2p 3p 15p 1.Ổn đònh 2.KT bài cũ: 3.Bài mới : HĐ1: Ôn bài hát Đếm sao Nhắc HS sửa tư thế ngồi học bài Kt trong khi ơn bài Gøiới thiƯu bài HD HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : hát theo Sửa tư thế ngồi Ôn lại bài hát theo Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 7 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 10p 7p HĐï2: Trò chơi âm nhạc Củng cố – dặn dò: nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc cụ đệm theo phách, nhòp, tiết tấu lời ca Cho HS biểu diễn trước lớp . Nhận xét + Hát bằng nguyên âm: Dùng một nguyên âm để hát thay cho lời ca Chỉ đònh : Nhóm một hát bằng âm A Nhóm hai hát bằng âm U Nhóm ba hát bằng âm I Nhóm bốn hát bằng âm O Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách Nhận xét ,dặn dò hướng dẫn của GV Ã Xem GV làm mẫu Biểu diễn trước lớp: - từng tổ nhóm - cá nhân Nghe hướng dẫn và thực hiện theo hướng dẫn của GV Từng nhóm lên biểu diễn Nhận xét Tham gia Ghi nhớ Ngày dạy: 23/10/2014 Tiết 7 Học hát bài : Gà gáy Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 8 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Dân ca : Cống (Lai Châu) Lời mới : Huy trân I.Mục tiêu: -Biết đây là bài dân ca Cống (Lai Châu). - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. II.Chuẩn bị của GV: - Nhạc cu ïđệm, gõ. III.Hoạt động dạy học : Thời gian Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2p 3p 20p 10p 1.Ổn định 2.KT bài cũ: 3.Bài mới : HĐ 1: Dạy bài hát Gà gáy Nghe hát mẫu Khởi động giọng Dạy hát từng câu HĐ 2: Hát kết hợp vỗ gõ đệm Nhắc HS sửa tư thế ngồi học bài - Cả lớp hát bài Đếm sao, mời HS lên trình bày bài hát Nhận xét chấm điểm - Giới thiệu bài -Ghi bảng Giới thiệu bài hát: Buổi sáng ở miền núi thật là đẹp .Sương sớm tan dần trên những mái nhà sàn. Đỉnh núi phía xa đã hửng lên sắc vàng của nắng sớm, khắp bản làng vang lên tiếng gà gáy.Tiếng gọi mặt trời và dân làng đi làm nương. - Cho HS nghe băng - Hướng dẫn HS đọc lời ca Đàn giai điệu, hát mẫu và bắt nhịp cho HS hát. Mỗi câu hát lại 2-3 lần để thuộc lời và giai điệu. - Cho HS hát nhiều lần để Sửa tư thế ngồi học bài 1 em trình bày Ghi bài Lắng nghe Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo Hd của GV Hát lại nhiều lần Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 9 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 5p Củng cố – dặn dò thuộc lời và giai điệu bài hát Híng dÉn HS hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách: Con gà gáy le té le sáng rồi * * * * Ai ơi ** Hát HS hát kết hợp vỗ gõ đệm tiết tấu lời ca Con gà gáy le té le sáng rồi * * * * * * * Ai ơi * * ? Tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp, phách Nhận xét ,dặn dò Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV Ghi nhớ Ngày dạy: 30/10/2014 Tiết 8: Ơn tập bài hát : Gà gáy Dân ca : Cống (Lai Châu) Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 10 [...]... dò hát vừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp, Nghe và ghi nhớ phách Nhận xét ,dặn dò Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 11 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Ngày dạy: Tiết 9: Ơn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Gà gáy, Đếm sao I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát - Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Tập biểu diễn các bài hát II.Chuẩn bị Nhạc cu ïđệm,... hoặc cá nhân -Chọn một bài hát thiếu nhi cho HS nghe Hỏi HS cảm nhận về tác Lắng nghe phẩm( bài nhạc vui hay Ghi nhớ buồn? Nhanh hay chậm? Giai Củng cố – dặn điệu có hay khơng?) dò - Cho HS nghe lần hai, sau đó Nhận xét qua nội dung bài hát - Nhắc HS về ơn bài hát đã học Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 33 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Tiết 27 Học hát bài: Tiếng hát bạn bè mình ( Nhạc và lời... theo hướng dẫn Lên biểu diễn trước lớp Giáo án Âm nhạc lớp 3 H§ 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ H 3: Giới thiệu khng nhạc vàkhố Son Năm học 2014 - 2015 dụng nhạc cu ïgõ đệm theo pháchvà tiết tấu lời ca -Hướng dẫn HS hát đối đáp từng câu Lắng nghe -Hướng dẫn HS vài động tác múa đơn giản Mời HS lên biểu diễn trước lớp (từng nhóm hoặc cá nhân) - Nhận xét Kẻ mẫu Khng nhạc lên bảng , sau đó hướng dẫn HS... cách hỏi tên bài h¸t vừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp, phách Nhận xét ,dặn dò Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 32 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Tiết 26:Ơn tập bài hát: Chị Ong Nâu và em bé Nghe nhạc I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa II.Chuẩn bị : Nhạc cu ïđệm, gõ III.Các hoạt động dạy học Thời gian Nội dung Hoạt... động phụ hoạ Tập trình diễn trước lớp Nghe và ghi nhớ Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Dặn HS về ơn hát thuộc bài hát đã học Tiết 14 Học hát bài:Ngày mùa vui ( Dân ca Th) I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời 1 - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát II.Chuẩn bị của GV: - Hát chuẩn bài hát Ngày mùa vui - Nhạc cu ïđệm, gõ III.Các hoạt động dạy học Thời gian Nội dung Hoạt động... kết hợp nhạc cụ đệm hoạ theo phách, nhòp, tiết tấu lời Nhận xét Củng cố bằng cách hỏi tên bài ca Hát vừa học, tên tác giả.cả lớp Từng nhóm, cá nhân lên Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 12 Giáo án Âm nhạc lớp 3 đứng hát và vỗ tay theo nhịp, phách Nhận xét ,dặn dò Năm học 2014 - 2015 biểu diễn Hát kết hợp vận động phụ hoạ Ghi nhớ Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết10: Học hát bài: Lớp chúng ta đồn kết Nhạc và lời.. .Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Lời mới : Huy trân I.Mục tiêu: - Biết hát kết hợp với gõ theo nhịp , phách - Biết hát kết hợp vận động phụ họa II.Chuẩn bị Nhạc cu ïđệm, gõ III.Các hoạt động dạy học Thời gian 2p 3p 20p 10p 5p Nội dung 1.Ổn định 2Kiểm tra bài cũ Hoạt động của GV Cho HS hát 1 bài Đàn bài hát Cho cả lớp hát bài gà gáy 3. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi... nhận xét , dặn Giáo án Âm nhạc lớp 3 Tiết 21: Học hát bài: Năm học 2014 - 2015 trong giờ học , nhắc nhở những em dò chưa tích cực cần cố gắng hơn Cùng múa hát dưới trăng Nhạc và lời Hồng Hà I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát II.Chuẩn bị : Hát chuẩn bài hát Cùng múa hát dưới trăng Nhạc cu ïđệm, gõ III.Các hoạt động dạy học: Thời gian Nội... theo tiết tấu lời ca Thực hiện theo hướng dẫn của GV Lắng nghe , ghi nhớ Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 25 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Tiết 20:Ơn bài hát: Em u trường em Ơn tập tên nốt nhạc I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời 2 - Biết hát kết hợp vận động phụ họa - Tập biểu diễn bài hát II.Chuẩn bị của GV: Nhạc cu ïđệm, gõ và vài động tác phụ hoạ III.Các hoạt động chủ yếu: Thời... dò gọi là đàn kìm Đàn nguyệt có hai dây Nhận xét ,dặn dò Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 20 Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV Hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ nhàng, thể tình cảm vui tươi Theo dõi Nghe và ghi nhớ Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 16 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC GIỚI THIỆU KHNG NHẠC QUA TRỊ CHƠI I.Mục tiêu: Biết nội dung câu chuyện II.Chuẩn . Đếm sao - Nhạc cu ïđệm, gõ. III.Các hoạt động dạy học Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 5 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Thời gian Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2p 3p 20p 10p 5p 1.Ổn. Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 6 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Ngày dạy:16/10 /2014 Tiết 6 : Ơn tập bài: ĐẾM SAO Nhạc và lời: Văn Chung I. Mục tiêu : - Biết gõ đệm theo nhịp. -. Ngày dạy: 23/ 10 /2014 Tiết 7 Học hát bài : Gà gáy Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 8 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Dân ca : Cống (Lai Châu) Lời mới : Huy trân I.Mục tiêu: -Biết đây
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 3 năm học 2014 - 2015 (4 cột), Giáo án Âm nhạc lớp 3 năm học 2014 - 2015 (4 cột), , II.Chuẩn bị của GV:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm