0

Giáo án Giáo dục công dân 7 cả năm_CKTKN_Bộ 13 (3 cột)

20 924 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:01

  - Ngày soạn: 10 / 08 / 2014 TUẦN : 01 - Ngày dạy: 22 / 08 / 2014 TIẾT : 01 A / MỤC TIÊU BÀI HỌC: 0 1 Kiến thức   !"# $% !&'(##)*+,)-./,0)&') 1 23#"# 0 2 Kỹ năng 4+5677&"# %&"#8+7&9 :;+<#=>?84)@A)7)75B&7# &';8) (%C6+=6.DC!)6;EFG/ "#;8(H#.:8 I(77.&9 !&23#"#7. ICJ7 I6E0 0 3 Thái độ: ,:;7H2.;6)%E)(#7(# #),0 B / CHUẨN BỊ: 0 1 Giáo viên  )K)chuẩn kiến thức, giáo dục kĩ năng sống  =77 0 2 Học sinh  ),J7!4JH#  = LM.87%N.O M.#)%C!)!P M/)##)QF4&9< 0 3 Phương pháp ME4P M.R/S&#P IJ&HC,P IJ0.8,PTUPV@<,P?J!&6J ! C / TIẾN TRÌNH BÀI DẠY KHỞI ĐỘNG ( Khám phá) W GDCD 01 Ổn định lớp Giáo viên Học sinh X9"#;  ?'.: 773' .#7"#Y .#&!'; 1 phút 02 Kiểm tra bài củ Giáo viên Học sinh 5 phút 03 Bài mới Giới thiệu bài mới. ZQJ>TU,H $/7>C.,)4)N7 M8#>  K>IJ,LMO;.#[>LM., C.J QO P#,\40 ,8L ]\9-%OP I\5B.G!)R;E,8 P WP#,I#4PII#5B.G )5;)5P ^UCJC3"#_&97"# =\& = I#` >M.#[P K>a&G9&'! ;P 1 phút CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ( Kết nối ) TL HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG HOẠT ĐỘPNG 2: HDHS : • Nhóm - cá nhân - Tìm hiểu truyện đọc I/TÌM HIỂU CHUNG K>'b,.C! K>a2 >MEIE(c) [P 1. Truyện đọc : Bác Hồ trong ngày Tuyên ngôn độc lập 1. Tìm chi tiết biểu hiện cách ăn mặc, tác phong và lời nói của Bác`LI4 )WO `IE(c&975B)7) 84"#d7`LI4eO `M.#Q)7)84"#d7 U7',"# %%#` `IJF "#_&96 "#d7` `M,_d7f`^ T; g*7+#+)h& =)c #)8-E)&bC#C)7 %E)%4/P iB/)+-*+,)j  &'    G ') 7  %,::)84k)% /P  I% %CJ H<)+< .;) Qd7P   i  7  )  )  .#  )  7 #PlPI4)&S;P? (.)=f'P T;/)7P WPNhận xét : - Ăn mặc giản dị - Lời nói đôn hậu - Thái độ chân thành, cởi mở e UC; /B 7#d7 _CJ<` `^..# ;,m.C!;` `;4*+-` &,#` 7] J& J . !:84)5B)&! )C3)P a*48#;) +!9#,P `IJFG/ _ `L:'):.8H#&OP `  ^; E    , m F G /4` P M., C 2. Em có nhận xét gì về cách ăn mặc, tác phong và lời nói của Bác Hồ trong truyện đọc? 2. Nhận xét: d75=//)+-*+,) j&'G'P M7%,)::)+- ,0)kJU(##G F,R7(#F#&a" '&%% ?84"#d7k)*h% /&';8P 3) Hãy tìm thêm ví dụ khác nói về sự giản dị của Bác. 4) Hãy nêu tấm gương sống giản dị ở lớp, trường và ngoài xã hội mà em biết.  !:9+<# =P7]PT46+ F#&n] J&&n] J  .PKEC #  *; E FG/GC.:8 4P HOoMTpIW> !"# II/ NỘI DUNG BÀI HỌC `a@=!& #> `M,F !`LI4 O `M,F !+-` LI4WO `I4+7E(c [(` KE(c+EP `M7"#_&'F =+- ` $%&'$( )*&+#%,&&-&" .*/01(2&%34" %5,&-# 60789 `M` M& #P -#R)+--./)+ U<)4S;)k)% P V##)#R)U<q IE(c [(P I_P -f,)+-CJH<P +-43#H##= +7)1))r!)4 Q").+-)%fD ..sP a2# ;tP P SỐNG GIẢN DỊ> Là sống phù hợp vớiđiều kiện , hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội. K>M[0E_ >M, !"# • Biểu hiện của lối sống giản dị: -(##U< WPBIỂU HIỆN CỦA LỐI SỐNG GIẢN DỊ: t &.7&'P K>a#u4&J CJ*E>Zs4,u  !.7&'`K,#_=6# ;&EC` >ME)@=!+ H.#GCP K>  ;  =  !      4 ., CP >a74+7 [P K>a&G9P K>IG=+0 ; -*+,+7P -=C_F*&E G&,0 9P MvS)%E)*h) &';8. *!"# (##)U<)-./ &9,0);R.5B)* +,.@A=)#P +-43#H##)= +7)1)r!.) 3)45Q"). +-)%fD)..P ?j&'0# [)9+!#,) %&- .8(U(H#P Không xa hoa lãng phí - Không cầu kì kiểu cách. - Không chạy theo những nhu cầu vật chất và hình thức bề ngoài. - Thẳng thắn, chân thật, gần gũi, hoà hợp với mọi người trong cuộc sống Ý nghĩa của phẩm chất này trong cuộc sống? K>a&G9 w ;   1G=0*4:s 8PI8x ;8(H#CJ) -&yP ePÝ NGHĨA CỦA LỐI LỐI GIẢN DỊ> Là phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi người. - Người sống giản dị sẽ được mọi người xung quanh yêu mến, cảm thông và giúp đỡ HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - ZQJ> &EQ+ 0U;& EP $/7>N7)< H/S (THỰC HÀNH )  ME4  a@=!7  IILUYỆN TẬP: (PHÚT ) `g#7.# E#)E(c` `a#t4E E ))) ` `zJ*74., C` `I4+7E(c) [` KE(c+E g#7)E(cP a#4)EP M., CP IE(c) [P I_P `S&#! ;` `IE(c [` KE(c+E S&#P IE(c) [P I_P K>IJCJ*"# E >?&!7% K>;E(c.# >IE(c K>a2 #P>e&,j&'0#[P Pd!>W)uP Pd!> i/)#R) - G;P i= =)+-#RP 1. Bức tranh nào thể hiện tính giản dị của HS khi đến trường? (SGK - Tr5) - d0.#e>M!0 <>a7 =5B j&'0#[PM7 #])&)%EP u P;+-##)7) #R)/ ]P GV:M[0/.R/S &#P HS:$%&#6!P GV: aE&#HC ,>  \.#"#I#s&.8 CJM$M"#A)4GCE;) #R ]#(_7CPd]I# .G#R&,DA"95 ;7)GC%9#(_ 7C{ :0";" ?84S;kP T(@&';8- %::P :: ?##C;)+H; E##?#+-S .DC!CR]#S H*7)Cc)E<f3 1.#P K>IE(c7&#!&+ E> ?#A2,0 JP -j&'[;.RP V##)U<)+-P ?#S.DC! 4Pj &'9+!"##, !,CJ/)&%8 ]) 420.DC!P <0";" |K!"##(## U<)+-j&' 9+!"# %P 4 CỦNG CỐ ( 4 PHÚT) - ZQJ>+7H7&+S%+0&m#;P $/7>N7 - K9 )_LM.}O ;+~* ; a1 dW>Trung thưc - !=+0  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( VẬN DỤNG) 5 DẶN DÒ ( 5 PHÚT) - V_=! ; - a1  >•TRUNG THỰC€ d!"#R.6&&,#*.6`P •3#"#.6 D/ RÚT KINH NGHIỆM =&- Ăn lấy chắc, mặt lấy bền. - Nhiều no, ít - Ăn cần, ở kiệm. >3? - Lời nói giản dị mà ý sâu xa là lời nói hay0 @1ABC } - Ngày soạn: 12 / 08 / 2014 TUẦN : 02 - Ngày dạy: 29 / 08 / 2014 TIẾT : 02 A / MỤC TIÊU BÀI HỌC: 0 1 Kiến thức M.6) !"#R.6&&,#*.6` •3#"#.6 0 2 Kỹ năng ,:7H2.;&"F&!.6)) G.#&'F&.6P 0 3 Thái độ:  % !7&!<.6&+-.6 .CP d6+.#&"#& !7.DC!<.6P B / CHUẨN BỊ: 0 1 Giáo viên  )K)chuẩn kiến thức, giáo dục kĩ năng sống  =77 0 2 Học sinh  ),J7!4JH#  = LM.87%N.O >T;,+)*bC!)%4"#7#%#C##Q F4<.6P 0 3 Phương pháp ME4P M.R/S&#P IJ&HC,P IJ0.8,PTUPV@<,P?J!&6J ! C / TIẾN TRÌNH BÀI DẠY KHỞI ĐỘNG ( Khám phá) 01 Ổn định lớp Giáo viên Học sinh X9"#;  ?'.: 773' .#7"#Y .#&!'; 1 phút ‚ GDCD 02 Kiểm tra bài củ Giáo viên Học sinh M` j&'9+!"#  %)#,&(UP 423#,` M__)*,.DC!<` x;8(H#CJ)- &yP 5 phút 03 Bài mới Giới thiệu bài mới. ZQJ>TU,H $/7>C.,)4)N7 M8#> M.60<*&H< 7"#s8P .6#%#17)=7H# !(U&x;8CJ)+<.;PKEC !<.6` a#j, ;-#C 1 phút CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ( Kết nối ) TL HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG HOẠT ĐỘPNG 2: HDHS : • Nhóm - cá nhân - Tìm hiểu truyện đọc I/TÌM HIỂU CHUNG `T;.C!;})‚` `d.##/U(@&'Z+_ 5/` LI4O `K,#d.##/=47 &EC`LI4WO `Z+_5/47 `K,#`LI4eO `M__Z+_5/8 `LI4tO `d;..#m.C!;` T;P -#<)+,)/(G) #)=6! # =G7,P  a- +# 7 7 #  = ,> MvS)-.;6E)77  6 &!)+-    ,     P M.6)-.;6E)%<) -<.6P .6EF 9]P 1. TRUYỆN ĐỌC: 2. NHẬN XÉT Cần sống trung thực để được mọi người yêu quí, tin tưởng. HOẠT ĐỘNG 2: D1EFGE>GHIEJK II/ NỘI DUNG BÀI HỌC: M>\&y ,#9[ _P d4&']9; /P `IE(c&9F.8.J` `M.6`a&<Q` `M,F !.6. ;E` `M,F !.6. H#!&';8` `M,F !.6. T[sR+7)4#6E) .7P a2# ;L‚O -H#C4)+-(_  =) +-.7P   -  4  (G)  +-  .#  -) +-[s)hEsPP dJ&6 &!x)%<)G .#J7&!#P ƒ.7)(CJ=) 4c6Eq IE(c [P 1. LGMKNI D9 Tôn trọng sự thật, chân lí, lẽ phải, ngay thẳng, thật thà, dũng cảm. „ ` `M& #,F  !.7&'.6` `IE(c [` KE(c)+EP `M7"#_&'F ! 4` I_P -f,)J7)J7P ->I4C3P `  I8  *C    +-    ! %    6  E  &9  5  !   D"#;A4&'8 !%_4f,+-`M= #` `  IJ  F  .8    +-  4 6E&b&. 6` `M,F%QF)##4&9 .6` `<%QF>•a%C#C +-0€&%#-L …‚O` Tf,&,>Z ]%) +-; H#)7PT4 R % =) , % 7 F#  8&'8 -46E&'+nPT4 !"#*7#) RCJ'P M., CP < 2. Ý NGHĨA : Nâng cao phẩm giá - Được yêu quí, kính trọng. - Xã hội lành mạnhP HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - ZQJ> &EQ+ 0U;& EP $/7>N7)< H/S (THỰC HÀNH )  ME4  a@=!7  IILUYỆN TẬP: (PHÚT ) #P&.6>t)u)}P P&"# 73%= !%=H#)46&&;S !EP P&> M67EsPPP I4 ]q P†DC!<.6> ME)#Cv&';8);E+-#)hE+C)J7&!(GP 4 CỦNG CỐ ( 4 PHÚT) - ZQJ>+7H7&+S%+0&m#;P $/7>N7 - IJF&!U!<.6B#.6"# %&7 =.' - `IJF*S.;` HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( VẬN DỤNG) 5 DẶN DÒ ( 5 PHÚT) - V_=! ; - a1 >•TỰ TRỌNG€ D/ RÚT KINH NGHIỆM : - Ngày soạn: 15 / 08 / 2014 TUẦN : 03 ‡ - Ngày dạy: 05 / 09 / 2014 TIẾT : 03 A / MỤC TIÊU BÀI HỌC: 0 1 Kiến thức 6.;&+-6.;ˆK,#*4R6.;ˆd!"# R6.;P 0 2 Kỹ năng d77&"# %&8+7 ;EFG/&9R6.; 0 3 Thái độ: ,:*&20.DC!<6.;: G+,9+!.  B / CHUẨN BỊ: 0 1 Giáo viên  )K)chuẩn kiến thức, giáo dục kĩ năng sống, phổ biến GD pháp luật  =77 0 2 Học sinh  ),J7!4JH#  = LM.87%N.O >T;,+)*bC!)%4"#7#%#C##Q F4<.6P 0 3 Phương pháp ME4P M.R/S&#P IJ&HC,P IJ0.8,PTUPV@<,P?J!&6J ! C / TIẾN TRÌNH BÀI DẠY KHỞI ĐỘNG ( Khám phá) 01 Ổn định lớp Giáo viên Học sinh X9"#;  ?'.: 773' .#7"#Y .#&!'; 1 phút ‰ GDCD [...]... thuyết trình, nhóm, hỏi đáp 03 Bài mới -Thời gian: 1p GV đưa tình huống: Vào lớp đã được 15’ Cả lớp 7A đang lắng nghe cô giáo giảng bài Bỗng bạn Nam hoảng hốt chạy vào lớp và sững lại nhìn cô giáo Cô ngừng giảng bài, cả lớp giật mình ngơ ngác Bình tâm trở lại, cô giáo yêu cầu Nam lùi lại phía cửa lớp và nói với cả lớp: Các em có suy nghĩ gì về hành vi của bạn Nam? 1 phút - HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi... - Quan tâm đến những người xung quanh - Chống thái độ thờ ơ lạnh nhạt - Lên án những hành vi độc ác đối với con người Thái độ: B / CHUẨN BỊ: 0 1 0 2 - SGK, SGV, chuẩn kiến thức, giáo dục kĩ năng sống, phổ biến GD pháp luật - Soạn giáo án - SGK , tìm thêm các tư liệu có liên quan - Soạn bài ( Trả lời các câu hỏi trong SGK) Giáo viên Học sinh - Hs : Đọc tìm hiểu sgk, sưu tầm một số mẫu chuyện, câu nói... người dành tình cảm như thế nào - Yêu quý, kính trọng, cảm phục cho anh Hung? - Cần học tập anh Hung ? Bài học rút ra từ truyện đọc? - GV đọc phần 1,2 sách bài tập tình - Nghe huống- 13 ? Theo em việc đứng lên hay ngồi - Đạo đức xuống không nhường chỗ cho người già thuộc hành vi đạo đức hay pháp luật? ? Nhận xét về những hành vi sau: - A Thường hay cải lời bố mẹ - B Hay quát mắng và đánh em HOẠT ĐỘNG... Đạo đức: 3,5 - Kỉ luật: 1,2,4,6 ,7 b Biểu hiện: - Đi học muộn, mất trật tự, đánh nhau Biểu hiện thiếu tính kỉ luật: Sống không trung thực, bắt nạt bạn, đánh bạn, hút thuốc, cói lời thầy cụ Đi học muộn, mất trật tự, đánh nhau - HS không ngoan, bạn bố, thầy cô không yêu quý, tin tưởng c Không đồng tình: Thỉnh thoảng T mới nghỉ nhưng đều xin phép và nghỉ có lí do chính đáng Cần tranh thủ giúp T làm việc... Sống có đạo đức, tôn trọng kỉ luật, phê phán thói tự do vô kỉ luật 0 3 Thái độ: B / CHUẨN BỊ: 0 1 0 2 - SGK, SGV, chuẩn kiến thức, giáo dục kĩ năng sống, phổ biến GD pháp luật - Soạn giáo án - SGK , tìm thêm các tư liệu có liên quan - Soạn bài ( Trả lời các câu hỏi trong SGK) Giáo viên Học sinh - Hs : Đọc tìm hiểu sgk, sưu tầm một số mẫu chuyện, câu nói của các danh nhân hay ca dao tục ngữ nói tính có... là giản dị -Phương pháp: thuyết trình, nhóm, hỏi đáp 03 Bài mới -Thời gian: 1p Một truyền thống nhân văn nổi bật của dân tộc ta là: “Thương người như thể thương thân” Thật vậy: Người thầy thuốc hết lòng chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân, thầy giáo, cô giáo đêm ngày tận tụy bên trang giáo án để dạy học sinh nên người Thấy người gặp khó khăn hoạn nạn, yếu đuối ta động viên, an ủi, giúp đở Truyền thống đạo... xét, đánh giá Không quay cóp, giữ đúng lời hứa, dũng cảm nhận lỗi, cư xử đàng hoàng, nói năng lịch sự, kính trọng thầy cô, bảo vệ danh dự cá nhân, tập thể - GV chốt lại: Lòng tự trọng biểu hiện ở mọi nơi, mọi lúc, biểu hiện từ cách ăn mặc, cư xử với mọi người Khi có lòng tự trọng con người sẽ sống tốt đẹp hơn, tránh được 11 những việc làm xấu cho bản thân, gia đình và xã hội 2.3, Hoạt động 3: (3 )... trọng II/ NỘI DUNG BÀI HỌC: 1 KHÁI NIỆM: ? Kể những việc làm của nhân dân ta - Không đồng tình, lên án, phê phán hướng về đồng bào lũ lụt? - Trình bày ? Kể tấm gương yêu thương con người? ? Thỏi độ của em đối với những biểu hiện không yêu thương con người? ? Đó bao giờ em hành động trái với yêu thương con người chưa? Sau đó em cảm thấy như thế nào? - Học sinh trả lời - GV chốt lại , nhận xét - Biểu... hợp điển hình Động não Xử lí tình huống Liên hệ và tự liên hệ C / TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 01 Ổn định lớp KHỞI ĐỘNG ( Khám phá) Giáo viên Học sinh -Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp -Ổn định nề nếp của học - Kiển tra tác phong của H/S sinh - Kiểm tra vệ sinh lớp học 17 1 phút 02 Kiểm tra bài củ Giáo viên Học sinh 5 phút ? Nếu em lỡ tay làm vỡ lọ hoa của mẹ em nên làm gì? Vì sao? Trung thực là gì? Biểu hiện? HOẠT... / 2014 TUẦN : 04 TIẾT : 04 13 GDCD A / MỤC TIÊU BÀI HỌC: 0 1 0 2 Kiến thức Kỹ năng - HS hiểu thế nào là đạo đức và kỉ luật - Mối quan hệ giữa đạo đcs và kỉ luật - Ý nghĩa của rèn luyện đạo đức và kỉ luật đối với mỗi người Biết tự đánh giá xem hành vi của bản thân, của một cá nhân hoặc một tập thể theo chuẩn mực đạo đức, kỉ luật Sống có đạo đức, tôn trọng kỉ luật, phê phán thói tự do vô kỉ luật 0 3 . năng 4+56 7  7 &"# %&"#8+ 7 &9 :;+<#=>?84)@A) 7 ) 7 5B& 7 # &';8). (%C6+=6.DC!)6;EFG/ "#;8(H#.:8 I (7  7 .&9 !&23#"# 7 . ICJ 7 I6E0 0 3 Thái độ: ,:; 7 H2.;6)%E)(# 7 (# #),0 B. độ: ,:; 7 H2.;6)%E)(# 7 (# #),0 B / CHUẨN BỊ: 0 1 Giáo viên  )K)chuẩn kiến thức, giáo dục kĩ năng sống  = 7 7 0 2 Học sinh  ),J 7 !4JH#  = LM.8 7 %N.O M.#)%C!)!P M/)##)QF4&9< 0 3 Phương pháp ME4P M.R/S&#P IJ&HC,P IJ0.8,PTUPV@<,P?J!&6J ! C
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 7 cả năm_CKTKN_Bộ 13 (3 cột), Giáo án Giáo dục công dân 7 cả năm_CKTKN_Bộ 13 (3 cột),