Giáo án Toán lớp 5_KH2_CKTKN

189 916 0
Giáo án Toán lớp 5_KH2_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trửụứng tiu hoùc Ngoùc Toỏ2 Hửựa Trửụứng Phong TIT 91 DIN TCH HèNH THANG I/ Mc tiờu - Bit tớnh din tớch hỡnh thang, - Bit vn vo gii cỏc bi tp cú liờn quan. - Bc u vn dng cụng thc tớnh din tớch hỡnh thang vo gii toỏn cú ni dung thc t. - Lm bi tp 1a, 2a II/ dựng dy hc - B dựng hc toỏn lp 5. - Hỡnh thang bng giy, thc, kộo. III/ Hot ng dy hc Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1/ n nh lp : 2/ Kim tra bi c - Yờu cu HS nờu c im ca hỡnh thang v hỡnh thang vuụng,lm li bi tp 2, 3 trang 92 SGK. - Nhn xột, ghi im. 3/ Bi mi Gii thiu bi: Bi hc hụm nay s giỳp cỏc em s tỡm hiu cỏch tớnh din tớch hỡnh thang qua bi Din tớch hỡnh thang. - Ghi bng ta bi. Hỡnh thnh cụng thc tớnh din tớch hỡnh thang - ớnh hỡnh thang ABCD lờn bng v yờu cu tớnh din tớch hỡnh thang ó cho. - Hng dn: + Xỏc nh trung im cnh BC ri ct ri tam giỏc ABM + Ghộp cnh MB vi MC sao cho B trựng vi C, ta c tam giỏc DAK. - Yờu cu nhn xột din tớch hỡnh thang ABCD vi din tớch hỡnh tam giỏc ADK. - Yờu cu nờu cỏch tớnh din tớch hỡnh tam giỏc ADK. - Yờu cu nhn xột mi liờn h gia chiu cao v cnh ỏy ca tam giỏc ADK vi hai cnh ỏy v chiu cao ca hỡnh thang ABCD rỳt ra cụng - Hỏt vui. - HS c ch nh thc hin. HS lng nghe - Nhc ta bi. - Quan sỏt v xỏc nh yờu cu. - Hai bn ngi cựng bn thc hin theo hng dn vi hỡnh thang bng giy ó chun b. - Din tớch hỡnh thang ABCD bng din tớch hỡnh tam giỏc ADK. - Din tớch hỡnh tam giỏc ADK: DK x AH : 2 - Mi liờn h gia cỏc yu t ca hỡnh tam giỏc v hỡnh thang l: + Chiu cao AH bng nhau. 1 lp 5. Trửụứng tiu hoùc Ngoùc Toỏ2 Hửựa Trửụứng Phong thc tớnh din tớch hỡnh thang. A B D H C A M D H C K - Kt lun v ghi bng quy tc, cụng thc tớnh din tớch hỡnh thang. * Thc hnh - Bi 1: + Nờu yờu cu BT 1. + Nờu ln lt tng cõu, yờu cu tớnh vo bng con. + Nhn xột, sa cha. - Bi 2: + Nờu yờu cu BT 2. a) Yờu cu quan sỏt hỡnh ri thc hin vo bng con. + Yờu cu thc hin vo v v cha trờn bng. + Nhn xột, sa cha. + Nhn xột, sa cha. 4/ Cng c - Yờu cu nhc li quy tc v cụng thc tớnh din tớch hỡnh thang. - Nm c quy tc tớnh din tớch hỡnh tam giỏc, cỏc em vn dng vo bi tp thc hnh hay trong thc t cuc sng. 5/ Dn dũ - Nhn xột tit hc. - Xem li bi ó hc. - Lm cỏc bi tp vo v. - Chun b bi Luyn tp. + DK = AB + DC - Din tớch hỡnh thang ABDC l: (AB + DC) x AH : 2 - Tip ni nhau nờu: Din tớch hỡnh thang bng tng di hai ỏy nhõn vi chiu cao (cựng mt n v o) ri chia cho 2 S = 2 )( hba ì+ S l din tớch; a, b l di hai cnh ỏy; h l chiu cao. - Xỏc nh yờu cu. - Thc hin theo yờu cu: a) (12 + 8) ì 5 : 2 = 50(cm 2 ) - Xỏc nh yờu cu. a) ( 4 + 9) ì 5 : 2 = 32,5(cm 2 ) - Nhn xột, b sung. - Nhn xột, b sung. - Tip ni nhau nờu. 2 lp 5. Trửụứng tiu hoùc Ngoùc Toỏ2 Hửựa Trửụứng Phong TIT 92 LUYN TP I/ Mc tiờu - Bit tớnh din tớch hỡnh thang. -ễn quy tc tớnh vi cỏc s t nhiờn ,phõn s ,s thp phõn . - Cng c ,rốn luyn k nng tớnh din tớch hỡnh thang - lm bi tp 1, 3a II/ dựng dy hc - Bng ghi ph BT3 III/ Hot ng dy hc Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1/ n nh lp : 2/ Kim tra bi c - Yờu cu HS nờu quy tc tớnh din tớch hỡnh thang v lm li bi tp 1, 2 trang 93-94 SGK. - Nhn xột, ghi im. 3/ Bi mi Gii thiu bi : Cỏc bi tp thc hnh trong tit Luyn tp hụm nay s giỳp cỏc em rốn k nng vn dng cụng thc tớnh din tớch hỡnh thang trong cỏc tỡnh hung. - Ghi bng ta bi. Luyn tp Bi 1: + Nờu yờu cu BT 1. + Ghi bng ln lt tng phn, yờu cu vn dng cụng thc tớnh din tớch hỡnh thang v tớnh vo bng con. + Nhn xột, sa cha. - Bi 3: + Gi HS c yờu cu bi tp 3. + Yờu cu quan sỏt hỡnh, suy ngh v lm vo v. + Yờu cu trỡnh by kt qu. + Nhn xột, sa cha. 4/ Cng c - Hỏt vui. - HS c ch nh thc hin. - Nhc ta bi. - Xỏc nh yờu cu. - Thc hin theo yờu cu: a) (14 + 6) ì 7 : 2 = 70 (cm 2 ) b) ( 3 2 + 2 1 ) ì 4 9 : 2 = 48 63 (m 2 ) c) (2,8 + 1,8) ì 0,5 : 2 = 1,15(m 2 ) - 1 HS c to, lp c thm. - Thc hin theo hng dn: - 1 HS c to, lp c thm. - Quan sỏt hỡnh v thc hin theo yờu cu. - Tip ni nhau trỡnh by kt qu: a) ; - Nhn xột, b sung. - Tip ni nhau nhc li. 3 lp 5. Trửụứng tiu hoùc Ngoùc Toỏ2 Hửựa Trửụứng Phong - Cỏc bi tp thc hnh s giỳp cỏc em tớnh din tớch hỡnh thang thnh tho cng nh bit vn dng cỏch tớnh din tớch hỡnh thang trong thc t vi mi tỡnh hung. 5/ Dn dũ - Nhn xột tit hc. - Lm cỏc bi tp vo v. - Chun b bi Luyn tp chung. 4 lp 5. Trửụứng tiu hoùc Ngoùc Toỏ2 Hửựa Trửụứng Phong TIT 93 LUYN TP CHUNG I/ Mc tiờu Bit: - Tớnh din tớch hỡnh tam giỏc vuụng, hỡnh thang. Gii toỏn liờn quan n din tớch v t s phn trm. - Lm bi tp 1,2 II/ dựng dy hc -Bng ph v sn hỡnh minh ho cỏc bi 2 III/ Hot ng dy hc Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1/ n nh lp 2/ Kim tra bi c - Yờu cu HS lm li bi tp 1, 2 trang 94 SGK. - Nhn xột, ghi im. 3/ Bi mi Gii thiu bi: Cỏc em s c cng c k nng tớnh din tớch hỡnh tam giỏc, hỡnh thang v gii cỏc bi toỏn cú liờn quan n din tớch v t s phn trm qua cỏc bi tp thc hnh ca tit Luyn tp chung. - Ghi bng ta bi. Luyn tp Bi 1: + Nờu yờu cu BT 1. + Ghi bng ln lt tng phn, yờu cu vn dng cụng thc tớnh din tớch hỡnh thang v tớnh vo bng con. + Nhn xột, sa cha. Bi 2: + Gi HS c yờu cu BT 2. + V hỡnh lờn bng v hng dn: . Phõn tớch hỡnh thang ABCD thnh hỡnh thang ABED v hỡnh tam giỏc BEC. . Tớnh din tớch hỡnh thang ABED v din tớch hỡnh tam giỏc BEC ri tớnh theo - Hỏt vui. - HS c ch nh thc hin. Hc sinh lng nghe - Nhc ta bi. - Xỏc nh yờu cu. - Thc hin theo yờu cu: a) 3 ì 4 : 2 = 6(cm 2 ) b) 2, 5 ì 1,6 : 2 = 2(m 2 ) c) 5 2 ì 6 1 : 2 = 30 1 (m 2 ) - 1 HS c to, lp c thm. - Thc hin theo hng dn: Gii Din tớch hỡnh thang ABED l: (1,6 + 2,5) ì 1,2 : 2 = 2,46(dm 2 ) Din tớch hỡnh tam giỏc BEC l: 5 lp 5. Trửụứng tiu hoùc Ngoùc Toỏ2 Hửựa Trửụứng Phong yờu cu. + Yờu cu lm vo v v cha trờn bng. + Nhn xột, sa cha. 4/ Cng c - Vn dng cỏc kin thc ó hc v tớnh din tớch hỡnh tam giỏc, hỡnh thang cng nh gii cỏc bi toỏn cú liờn quan n din tớch v t s phn trm, cỏc em s tớnh toỏn khi gp nhng tỡnh hung trong thc t cuc sng. 5/ Dn dũ : - Nhn xột tit hc. - Lm cỏc bi tp vo v. - Chun b bi Hỡnh trũn. ng trũn. 1,2 ì 1,3 : 2 = 0,78(dm 2 ) Din tớch hỡnh thang ABCD ln hn din tớch tam giỏc BEC l: 2,46 - 0,78 = 1,68(dm 2 ) ỏp s: 1,68(dm 2 ) - Nhn xột, b sung. - Thc hin theo yờu cu. - Nhn xột, b sung. - Tip ni nhau nhc li. 6 lp 5. O Trửụứng tiu hoùc Ngoùc Toỏ2 Hửựa Trửụứng Phong TIT 94 HèNH TRềN. NG TRềN I/ Mc tiờu - Nhn bit c hỡnh trũn, ng trũn v cỏc yu t ca hỡnh trũn. - Bit s dng com pa v hỡnh trũn. - Rốn luyn tớnh cn thn - Lm bi tp 1,2 II/ dựng dy hc - Bng ph, b dựng dy hc Toỏn 5. - Com pa, thc k. III/ Hot ng dy hc Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1/ n nh lp 2/ Kim tra bi c - Yờu cu HS lm li bi tp 2, 3 trang 95 SGK. - Nhn xột, ghi im. 3/ Bi mi - Gii thiu bi: Trong thc t, cỏc em ó gp nhng vt cú dng hỡnh trũn, ng trũn. Vy hỡnh trũn, ng trũn cú nhng yu t nh th no ? Thc mc ú s c gii ỏp qua bi Hỡnh trũn. ng trũn. - Ghi bng ta bi. * Gii thiu v hỡnh trũn, ng trũn - ớnh hỡnh trũn lờn bng v gii thiu: õy l hỡnh trũn. - Dựng com pa v lờn bng mt hỡnh trũn v gii thiu: u phn ca com pa vch ra mt ng trũn. - Yờu cu HS dựng com pa v hỡnh trũn trờn nhỏp. - Dựng com pa v hỡnh trũn lờn bng v gii thiu: u nhn ca com pa l tõm O ca ng trũn, u phn vch ra mt ng trũn. Ly im A trờn ng trũn, ni tõm O vi im A, on thng OA l bỏn kớnh ca hỡnh trũn. - Yờu cu v bỏn kớnh ca hỡnh trũn v - Hỏt vui. - HS c ch nh thc hin. - Nhc ta bi. - Quan sỏt hỡnh trũn v chỳ ý. - Quan sỏt phõn bit hỡnh trũn v ng trũn. - V hỡnh trũn bng com pa. M Tõm O Bỏn kớnh: OA ng kớnh: MN A N - Thc hin v nhn xột: Cỏc bỏn kớnh ca mt hỡnh trũn u bng nhau. 7 lp 5. Trửụứng tiu hoùc Ngoùc Toỏ2 Hửựa Trửụứng Phong nhn xột v cỏc bỏn kớnh va v. - V on thng MN ni hai im M v N ca ng trũn v i qua tõm O, gii thiu MN l ng kớnh ca hỡnh trũn. - Yờu cu nhn xột v ng kớnh v bỏn kớnh ca mt hỡnh trũn. - Kt lun v ghi bng: MN = 2OA Thc hnh - Bi 1: + Nờu yờu cu BT 1. + Ghi bng ln lt tng phn v hng dn: a) Xỏc nh tõm v. b) Tỡm bỏn kớnh, xỏc nh tõm v. + Yờu cu dựng com pa v vo v. + Theo dừi, un nn thao tỏc. - Bi 2: + Gi HS c yờu cu BT 2. + Yờu cu lm vo v. + Sa cha, un nn thao tỏc cho HS. 4/ Cng c - Yờu cu nờu mi liờn h gia cỏc bỏn kớnh trong mt ng trũn, gia bỏn kớnh v ng kớnh trong mt ng trũn. - T chc trũ chi: Thi k nhanh cỏc vt cú hỡnh trũn, ng trũn. - Tuyờn dng HS k ỳng v nhanh. 5/ Dn dũ - Nhn xột tit hc. - Lm cỏc bi tp vo v. - Chun b bi Chu vi hỡnh trũn. - Quan sỏt,phõn bit bỏn kớnh v ng kớnh ca mt hỡnh trũn. - Trong mt hỡnh trũn, ng kớnh gp hai ln bỏn kớnh. - Tip ni nhau nờu. - Xỏc nh yờu cu. - Thc hin theo yờu cu. - Thc hin theo hng dn. - Tip ni nhau nờu. - Tip ni nhau thi k. 8 lp 5. Trửụứng tiu hoùc Ngoùc Toỏ2 Hửựa Trửụứng Phong TIT 95 CHU VI HèNH TRềN I/ Mc tiờu - Bit qui tc tớnh chu vi hỡnh trũn v vn dng gii bi toỏn cú yu t thc t v chu vi hỡnh trũn. - Vn dng tớnh chu vi hỡnh trũn theo s o trc - Lm bi tp 1a,b,2c, 3 II/ dựng dy hc - Bng ph, b dựng dy hc Toỏn 5. - Hỡnh trũn bng bỡa cng cú bỏn kớnh 2cm v thc k. III/ Hot ng dy hc Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1/ n nh 2/ Kim tra bi c - Yờu cu HS lm li bi tp 1 trang 96 SGK v nờu cỏc yu t trong hỡnh va v. - Nhn xột, ghi im. 3/ Bi mi - Gii thiu: Lm th no tớnh chu vi hỡnh trũn ? Bi Chu vi hỡnh trũn s giỳp cỏc em it cỏch tớnh chu vi hỡnh trũn. - Ghi bng ta bi. Gii thiu cụng thc tớnh chu vi hỡnh trũn - Thc hin o chu vi hỡnh trũn cú bỏn kớnh 2cm: + ỏnh du im A trờn ng trũn. + t im A ca hỡnh trũn ngay vch 0 ca thc k v ln trờn thc o chu vi hỡnh trũn. + Hỡnh trũn bỏn kớnh 2cm cú chu vi khong 12,5cm n 12,6cm. - Kt lun: + di ca mt ng trũn gi l chu vi ca hỡnh trũn ú. + Ngi ta cú th tớnh chu vi hỡnh trũn cú ng kớnh 4cm bng cỏch nhõn ng kớnh vi s 3,14: 4 ì 3,14 = 12,56(cm) - Ghi bng quy tc v cụng thc tớnh chu vi hỡnh trũn: Mun tớnh chu vi hỡnh trũn - Hỏt vui. - HS c ch nh thc hin. - Nhc ta bi. - Quan sỏt hỡnh trũn v chỳ ý. - Thc hin o din tớch hỡnh trũn cú bỏn kớnh 2cm. - Tip ni nhau nờu. 9 lp 5. Trửụứng tiu hoùc Ngoùc Toỏ2 Hửựa Trửụứng Phong ta ly ng kớnh nhõn vi s 3,14 C = d ì 3,14 (Cl chu vi hỡnh trũn, d l ng kớnh) Hoc: Mun tớnh chu vi ca hỡnh trũn ta ly 2 ln bỏn kớnh nhõn vi s 3,14 C = r ì 2 ì 3,14 (C l chu vi hỡnh trũn, r l bỏn kớnh) - Yờu cu c vớ d 1 v vn dng cụng thc tớnh . - Yờu cu c vớ d 2 v vn dng cụng thc tớnh. * Thc hnh - Bi 1: + Nờu yờu cu BT 1. + Ghi bng ln lt tng phn, yờu cu thc hin vo bng con. + Nhn xột, sa cha. - Bi 2: + Nờu yờu cu BT 1. + Ghi bng ln lt tng phn, yờu cu thc hin vo bng con. + Nhn xột, sa cha. - Bi 3: + Gi HS c yờu cu bi tp. + Yờu cu thc hin vo v v cha trờn bng. + Nhn xột, sa cha. 4/ Cng c - Yờu cu nhc li quy tc v cụng thc tớnh chu vi hỡnh trũn. - Nm c cụng thc tớnh chu vi hỡnh trũn, cỏc em s vn dng tớnh chu vi hỡnh trũn trong thc t. 5/ Dn dũ : - Nhn xột tit hc. - Lm cỏc bi tp vo v. - Chun b bi Luyn tp. Oo - Vớ d 1: Chu vi hỡnh trũn l: 6 ì 3,14 = 18,84(cm) - Vớ d 2: Chu vi hỡnh trũn l: 5 ì 2 ì 3,14 = 31,4(cm) - Xỏc nh yờu cu. - Thc hin theo yờu cu: a) 0,6 ì 3,14 = 1,884(cm) b) 2,5 ì 3,14 = 7,85(dm) - Xỏc nh yờu cu. - Thc hin theo yờu cu: c) 2 1 ì 3,14 = 1,57(m) - 1 HS c to, lp c thm. - Thc hin theo yờu cu: Gii Chu vi ca bỏnh xe l: 0,75 ì 3,14 = 2,355(m) ỏp s: 2,355m - Tip ni nhau nờu. - Tip ni nhau thi k. 10 lp 5. O [...]... từng màu rồi tính tỉ số phần trăm khi biết tổng số HS của lớp + u cầu làm vào vở và chữa trên bảng - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - Quan sát biểu đồ và trả lời cau hỏi: + Nói về tỉ số phần trăm HS tham gia các mơn thể thao của lớp 5C + Lớp có 32 HS + 12,5% HS tham gia mơn Bơi + Số HS tham gia mơn Bơi là: 32 × 12,5 : 100 = 4(HS) - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - Thực hiện theo hướng dẫn: a) Số HS thích màu... HS đọc u cầu bài tập - Thực hiện theo hướng dẫn: + Hướng dẫn: Chu vi của bánh xe là độ Giải dài của bánh xe lăn trên mặt đất 1 vòng Chu vi của bánh xe là: + u cầu thực hiện vào vở và chữa trên 0,65 × 2 × 3,14 = 4,082(m) bảng Đáp số: a) 4,082m - Nhận xét, bổ sung + Nhận xét, sửa chữa 4/ Củng cố - u cầu nhắc cách tính đường kính, bán - Tiếp nối nhau nêu kính của hình trònbiết chu vi hình tròn - Nắm được... tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14 S = r × r × 3,14 (S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn) - u cầu nêu ví dụ - u cầu vận dụng cơng thức để tính vào nháp, 1 HS thực hiện trên bảng - Nhận xét, sửa chữa * Thực hành - Bài 1: + Nêu u cầu BT 1 13 Hoạt động của học sinh - Hát vui - HS được chỉ định thực hiện - Nhắc tựa bài - Tiếp nối nhau nêu - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm... hình 15,7 : 3,14 = 5(m) tròn b) Bán kính hình tròn là: Dựa vào cách tìm thừa số chưa biết, 18,84 : (2 × 3,14) = 3(dm) u cầu nêu cách tính đường kính, bán Đáp số: a) 5m; b) 3dm kính khi biết chu vi hình tròn + u cầu thực hiện vào vở và chữa trên - Nhận xét, bổ sung bảng + Nhận xét, sửa chữa 11 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố2 Hứa Trường Phong - Bài 3: - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm + Gọi HS đọc u cầu bài... Nhận xét tiết học - Làm các bài tập vào vở - Chuẩn bị bài Luyện tập 14 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố2 Hứa Trường Phong TIẾT 98 LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu - Biết tính diện tích hình tròn khi biết: - Bán kính của hình tròn - Chu vi của hình tròn - Làm bài tập 1 ; 2 II/ Đồ dùng dạy học - Hình minh hoạ bài III/ Hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định 2/ Kiểm tra bài cũ - u cầu HS nêu quy tắc, cơng... hiện Để tính diện tích hình tròn, ta cần theo u cầu: biết gì ? Giải Nêu cách tính bán kính biết chu vi Bán kính hình tròn là: hình tròn 6,28 : (2 × 3,14) = 1(cm) + u cầu thực hiện vào vở và chữa trên Diện tích hình tròn là: bảng 1 × 1 × 3,14 = 3,14(cm2) + Nhận xét, sửa chữa Đáp số: 3,14cm2 - Nhận xét, bổ sung 15 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố2 Hứa Trường Phong 4/ Củng cố - u cầu nhắc lại quy tắc... cầu BT 1 - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm + Vẽ hình lên bảng và hướng dẫn: Độ dài - Thực hiện theo hướng dẫn: sợi dây chính là tổng chu vi của hai hình Giải tròn có bán kính 7cm và 10cm Độ dài sợi dây là: × 2 + 10 × 2) × 3,14 =106,76(cm) + u cầu làm vào vở và chữa trên bảng (7 + Nhận xét, sửa chữa Đáp số: 106,76cm - Nhận xét, bổ sung - Bài 2: + Gọi HS đọc u cầu BT 2 - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm + Hướng dẫn:... Thực hiện theo hướng dẫn: Tính chu vi hình tròn nhỏ Giải Tính bán kính hình tròn lớn rồi tính Chu vi hình tròn nhỏ là: chu vi hình tròn lớn 60 × 2 × 3,14 = 376,8(cm) Tính hiệu của chu vi hai hình tròn Bán kính hình tròn lớn là: + u cầu thực hiện vào vở và chữa trên 60 + 15 = 75(cm) bảng Chu vi hình tròn lớn là: 75 × 2 × 3,14 = 471(cm) 17 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố2 Hứa Trường Phong Chu vi hình tròn... sách giáo khoa 25%, các loại sách khác 25% + Sách trong thư viện của trường được 19 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố2 Hứa Trường Phong phân làm mấy loại ? + Tỉ số phần trăm của mỗi loại là bao nhiêu? - Giới thiệu: Biểu đồ có dạng hình tròn gọi là biểu đồ hình quạt b) Ví dụ 2: - Vẽ biểu đồ, u cầu đọc ví dụ - Nêu câu hỏi gợi ý để hướng dẫn HS đọc biểu đồ: + Biểu đồ nói về điều gì ? + Tổng số HS của lớp. .. vi cũng như bán kính, đường kính hình tròn trong thực tế 5/ Dặn dò - Nhận xét tiết học - Làm các bài tập vào vở - Chuẩn bị bài Diện tích hình tròn 12 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố2 Hứa Trường Phong TIẾT 97 DIỆN TÍCH HÌNH TRỊN I/ Mục tiêu - Biết qui tắt tính diện tích hình tròn - Giúp HS hình thành được quy tắc - Làm bài tập 1 a,b ;2 a,b ; 3 II/ Đồ dùng dạy học -GV chuẩn bị hình tròn bán kính 10cm . Thc hin theo yờu cu: Gii Din tớch hỡnh trũn l: 45 ì 45 ì 3,14 = 6 358 ,5( cm 2 ) ỏp s: 6 358 ,5cm 2 - Nhn xột, b sung. - Tip ni nhau nờu. 14 lp 5. Trửụứng tiu hoùc Ngoùc Toỏ2 Hửựa Trửụứng Phong TIT. 1,884(cm) b) 2 ,5 ì 3,14 = 7, 85( dm) - Xỏc nh yờu cu. - Thc hin theo yờu cu: c) 2 1 ì 3,14 = 1 ,57 (m) - 1 HS c to, lp c thm. - Thc hin theo yờu cu: Gii Chu vi ca bỏnh xe l: 0, 75 ì 3,14 = 2, 355 (m) . hnh cng nh trong thc t. 5/ Dn dũ - Nhn xột tit hc. - Lm cỏc bi tp vo v. - Chun b bi Luyn tp. - Thc hin theo yờu cu: a) 5 ì 5 ì 3,14 = 78 ,5( cm 2 ) b) 0,4 ì 0,4 ì 3,14 = 0 ,50 24(dm 2 ) - Xỏc nh

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:51

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan