0

Giáo án Tập viết lớp 1

17 681 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:11

Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 Tập viết:  TẬP TÔ A, Ă, Â, B I/Mục tiêu:   !"#$%%  %"#&' (")*+,-. II/Chuẩn bị: /0 1 !"#$%% % III/Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/KT2304-#56 2/Bài mới78$ 29:,2; <2;=%>?@ 78 A>?@$%B-")@5C@6 =!D'E0 1. 8FG")FH 29:I2;J KL 78--") <7;M !"#M 29:N2;>O>O 7PQ!DR0" S I23-6RT-HO/ 23=% 23/ UVP-9 WG0/ <236=X0RTG !"# 23R00Q 235YZ%BK[%B 1 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 /+ R0A>?@ 29:BO 7>?@V 86K"\:6 :%B]  $0O =^ WHORD V"#_O86 K"\ 8>O 8`a8b/;U I/Mục tiêu /;U R09E&%9%c "#&' (")*+,-. II/Chuẩn bị //;U0 1!R0 III/Hoạt động dạy học 2de8UfA7;eg 2de8UfA72h/ ,ij823%% % Ii0 H78$ 29:,2; <2;=%>?@ I23-6RT-HO/ 2 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 78/ A>?@$%B-")@5C@6 =!D'E0 1. 8FG")FH;U 29:I2;J KL 78--") <7;M%9%cM 29:N2;>O>O 7PQ!DR0" S /+ R0A>?@ 29:BO 7>?@V 86K"\:6 :%B]  $0O 23=% 23/ UVP-9 WG0/ <23RDG%-HO V%9%c 23R00Q 235YZ%BK[%B =^ WHORD V"#_O86 K"\ 3 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 8>O 8`a8bkl7 I/Mục tiêu kl7 m mO"\"\m OPO"#"# "\"#&5C$@"R]=!D Kn5T] 1 II/Chuẩn bị /kl70 1!R0 III/Hoạt động dạy học 2de8UfA7;eg 2de8UfA72h/ ,ij8239E%9%c Ii0 H78$ 29:,2; <2;=%>?@ 78k A>?@$%B-")@5C@6 =!D'E0 1. 8FG")FHl7 29:I2;J KL 78--") <7;Mm VM 29:N2;>O>O 7PQ!DR0"S  I23-6RT-HO/ 23=% 23/ UVP-9 WG0/ <23EXJV>Om o\ 23R00Q '%B. 4 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 /+ R0A>?@ 29:BO 7>?@V 86K"\:6 :%B]  $0O WHORD V"#_O86 K"\ 8>O 8`a8b2pj I/Mục tiêu 2pj "\6666TB"H _OKGRT6 "# (*+ :K[ II/Chuẩn bị /2pj0 1!R0 III/Hoạt động dạy học 2de8UfA7;eg 2de8UfA72h/ ,ij8239E%9%c Ii0 H78$ 29:,2; <2;=%>?@ 78k A>?@$%B-")@5C@6 =!D'E0 I23-6RT-HO/ 23=% 23/ 5 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 1. 8FG")FHl7 29:I2;J KL 78--") <7;Mm VM 29:N2;>O>O 7PQ!DR0"S  /+ R0A>?@ 29:BO 7>?@V 86K"\:6 :%B]  $0O /qR^R0WrA UVP-9 WG0/ <23EXJV>Om o\ 23R00Q '%B. WHORD V"#_O86 K"\ 8>O 8`a8bWrA I/Mục tiêu WrA ]]n9T %]s"#!?T?"#&5C$@ "R]=!DKn5T] 1 II/Chuẩn bị /WrA0 1!R0 6 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 III/Hoạt động dạy học 2de8UfA7;eg 2de8UfA72h/ ,ij823KGRTB Ii0 H78$ 29:,2; <2;=%>?@ 78W A>?@$%B-")@5C@6 =!D'E0 1. 8FG")FHrA 29:I2;J KL 78--") 29:N2;>O>O 7PQ!DR0"S  /+ R0A>?@ 29:BO 7>?@V 86K"\:6 :%B]  $0O /qR^R0dbta I23-6RT-HO/ 23=% 23/ UVP-9 WG0/ 23R00Q '%B. WHORD V"#_O86 K"\ 7 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 TËp viÕt 8b/2u2ddbta ,rL68")dbta ""\TB:R0B R"\5C"#&]Q8>O,>O'r(") *+,-. vw-GXJQ%9_O IUSKxK9V7TOLE%yR0 2%TO+Q>O NjC !R0z{| 7VI2%-6RT&%9%cWHORT /+ ,%BR0A>?@C }7TR0 H 2de8UfA7;eg 2de8UfA72h/ 7HGR07$ 2:,2K1dbta 2%=% 1zdbta da /dS  +@'76@. 8"\FYbta 2iK1=!Ddbta 2:I2K1JKL 8!] 1""\ TB:R0BR"\ ~7T• ~A6Z€ ~jT"0€ ~W"X2%B "R  1 TB:R0 76P-9,- 2:N8F0 7V,V%P-9"S€ 76=%]K•O& 8+  :%BR03‚5]) 2:}/ZB 8Q%9_O/VR0_O+ AP-9$R0 IV%%% ƒ% RT 2%V ai*%% 2%RT 0Q 8!DR0Q]„ 8 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 {29:BO/qR^R08ƒvA>?@86K"\ 8>O 8b/2u2dƒv pir…/8pl† 8")ƒv mm"\"\ 0%PKDKPK["H? "HjC"#&]Q>O,>OI'r(") *+,-. ppi/2†‡Aˆ  TOL%y 1!:K-GZV  /ƒv‰!5'] 1!Q>O.  /0'‰!5. pppi2de8UfA7;egŠ2h/ 2de8UfA7;eg 2de8UfA72h/ ,j8/jC !R0Q0ZV% + C IR0V% 7V}] -6RTT-HORT BR"\"\=T-F A>?@R0z I0 H  ƒ 17HG0R0  7!]RTOL %y:K>O A6G LZ#V8>O ƒ>O0JKL nV!R0>OVmm 0%P KDKP .2"HK1 Q, R  2"HK1V%=%0>?@  A>?@$%B-")05C@3E 6=!DV%E !5ƒ'v.  A>?@V%RT R.2"HK1JKL  766G LC23FG  UV0  ƒ%JKLQRT0Q >OZV%  2V% Q>OC!6 R065C !  }V%!6RT-HO RT            B R"\"\=T-F  2V%6-9G LZ V  2V%=%ƒ!6 RTOL0!Q>O  2V% =%  6  !65 1  RT  2V%V0 9 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 ăc, ăt, ươc, ươt; màu sắc, dìu dắt, dòng nước, xanh mướt  RT .8F0  /23R00>O  7]K•PQ:6 :%B] > O] 00R0 9-HO N/ZB  7V23V-9A;R00=!D ƒ  8Q+  :%B]   A>?@6K"\ };‰K[ R0Q0O?] R0 H JKL=%0 !6  RT  OL  0  !  Q  >O   RT  8F0R0]6 Z60Q>O  A6A;0=!D 0  2  6  6 K"\   R9B 8>O 8b/2u2d38 I.M Lc tiêu: - Tô đ")c các ch cái S,T. - Vit đúng các vn: ươm, ướp, iêng, yêng; các t ng: Lượm lúa, nườm nượp, tiếng chim, con yểng kiCu ch vit th"#ng, c& ch theo theo vQ Tập viết 1, t>p hai ( M(i t ng vit đ")c ít nh+t 1 ln ) * HS khá, giYi vit đ$u nét, dTn đúng qui cách và vit đZ sB dòng, sB ch qui đ^nh trong vQ t>p vit 1, t>p 2 II.US  dùng d 9y h Vc:  BTng phL vit syn m1u ch trong n:i dung luyGn vit cZa tit hVc. -Ch hoa S,T đ‰t trong khung ch (theo m1u ch trong vQ t>p vit) -Các vn và các t ng (đ‰t trong khung ch). III.Các ho 9t đ :ng d 9y h Vc : HOeT UfNG DeY HOeT UfNG HhC 10 [...]... Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 1. KTBC: Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh, chấm điểm 2 bàn học sinh Gọi 2 em lên bảng viết, cả lớp viết bảng con các từ: dòng nước ,xanh mướt Nhận xét bài cũ 2.Bài mới : Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung tập viết Nêu nhiệm vụ của giờ học: Tập tơ chữ, tập viết các vần và từ ngữ... các bạn viết tốt Tập viết TƠ CHỮ HOA X, Y I.Mục tiêu: - Tơ được các chữ hoa X, Y - Viết đúng các vần: inh, uynh, ia, uya; các từ ngữ: bình minh, phụ huynh, tia chớp, đêm khuya kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo theo vở Tập viết 1, tập hai ( - - Mỡi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần) 13 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 **HS... http://violet.vn/kich1987 Gọi HS đọc lại nội dung bài viết và quy trình tơ Thực hành bài viết theo u cầu của giáo chữ X,Y viên vào vở tập viết Thu vở chấm một số em Nhận xét tun dương Nêu nội dung và quy trình tơ chữ hoa, viết 5.Dặn dò: Viết bài ở nhà phần B các vần và từ ngữ Thực hành ở nhà Tập viết VIẾT CÁC CHỮ SỐ 0, 1, 2, 3, 4 I.Mục tiêu:-Giúp HS biết viết các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 -Viết đúng các vần... hành : Cho HS viết bài vàovở GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết Thực hành bài viết theo u cầu của giáo viên vào vở tập viết chậm, giúp các em hồn thành bài viết tại lớp 4.Củng cố : Gọi HS đọc lại nội dung bài viết và quy trình tơ chữ S,T Thu vở chấm một số em Nêu nội dung và quy trình tơ chữ hoa, viết Nhận xét tun dương 11 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn... bảng viết, cả lớp viết bảng con các từ: Hồ Gươm, nườm nượp Nhận xét bài cũ 2.Bài mới : Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung tập viết Nêu nhiệm vụ của giờ học: Tập tơ chữ hoa U, Ư, tập viết các vần và từ ngữ ứng dụng đã học trong các bài tập đọc: oang, oac, khoảng trời, áo khốc Hướng dẫn tơ chữ hoa: HOẠT ĐỘNG HỌC Học sinh mang vở tập viết để trên bàn cho giáo. .. dương 5.Dặn dò: Viết bài ở nhà phần B, xem bài mới Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 Học sinh đọc các vần và từ ngữ ứng dụng, quan sát vần và từ ngữ trên bảng phụ và trong vở tập viết Viết bảng con Thực hành bài viết theo yêu cầu của giáo viên và vở tập viết Nêu nội dung và quy trình viết các chữ số, viết các vần và từ ngữ Hoan nghênh, tuyên dương các bạn viết tốt 16 Phòng GD &... dương 5.Dặn dò :Viết bài ở nhà , xem bài mới Học sinh quan sát chữ hoa U, Ư trên bảng phụ và trong vở tập viết Học sinh quan sát giáo viên tơ trên khung chữ mẫu Viết bảng con Học sinh đọc các vần và từ ngữ ứng dụng, quan sát vần và từ ngữ trên bảng phụ và trong vở tập viết Viết bảng con Thực hành bài viết theo u cầu của giáo viên và vở tập viết Nêu nội dung và quy trình tơ chữ hoa, viết các vần và... **HS khá, giỏi viết đều nét, đúng qui cách và viết đủ số dòng, số chữ qui định trong vở tập viết 1, tập 2 II.Đồ dùng dạy học:  Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ trong nội dung luyện viết của tiết học -Chữ hoa X,Y đặt trong khung chữ (theo mẫu chữ trong vở tập viết) -Các vần và các từ ngữ (đặt trong khung chữ) III.Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1. KTBC: Kiểm tra bài viết ở nhà của... ? độ cao của chữ bao nhiêu ? Sau đó nêu quy trình viết cho học sinh, vừa nói vừa tơ chữ trong khung chữ Tương tự với chữ Y Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng: Giáo viên nêu nhiệm vụ để học sinh thực hiện (đọc, quan sát, viết bảng con) Giáo viên viết mẫu: Học sinh mang vở tập viết để trên bàn cho giáo viên kiểm tra 2 học sinh viết trên bảng, lớp viết bảng con các từ: tiếng chim ,bay liệng Học sinh... http://violet.vn/kich1987 các vần và từ ngữ 5 Hoạt động nối tiếp : - Chuẩn bị bài:Tơ chữ hoa U, Ư, V - Nhận xét Tun dương Tập viết TƠ CHỮ HOA U, Ư, V I.u cầu: - Tơ được các chữ hoa: U, Ư, V - Viết đúng các vần: oang, oac, ăn, ăng ; các từ ngữ: khoảng trời, áo khốc, khăn đỏ, măng non - Kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập 2 ( Mỡi từ ngữ được viết ít nhất 1 lần ) Giáo dục HS tính . H78$ 29:,2; <2;=%>?@ 78k A>?@$%B-")@5C@6 =!D'E0 I 23 -6RT-HO/  23 =%  23 / 5 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 1 . 8FG")FHl7 29:I2;J KL 78--") <7;Mm. vQ Tập viết 1, tập hai ( - - M(i t ng vit đ")c ít nh+t 1 ln) 13 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 **HS. cZa giáo viên vào vQ t>p vit. Nêu n:i dung và quy trình tô ch hoa, vit 11 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 các
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tập viết lớp 1, Giáo án Tập viết lớp 1,