0

Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1

82 1,257 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:33

Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o TiÕt 4: LỊCH SỬ TIẾT 1 : M«n lÞch sư vµ ®Þa lý I . MỤC TIÊU : 1 KiÕt thøc: HS biết môn lòch sử và đòa lý ở lớp 4 gíup học sinh hiểu biết về thiên nhiên và con người Việt Nam, biết công lao của ông cha ta trong thời kỳ dựng nước và giữ nước từ thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn. 2 Kü n¨ng: HS biết: Vò trí đòa lý, hình dáng của đất nước ta 3 Th¸i ®é: Biết môn Lòch Sử và đòa lý góp phần giáo dục học sinh tình yêu thiên nhiên, con người và đất nước Việt Nam. II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bản đồ Đòa lí tự nhiên Việt Nam, bản đồ hành chính Việt Nam. -Hình ảnh sinh hoạt của một số dân tộc ở một số vùng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2’ 28’ 5’ A. Kiểm tra B. Bài mới: 1.Giới thiệu *Hoạtđộng1 : Hoạt động cả lớp *Hoạt động 2: Thảo luận nhóm *Hoạtđộng3: Thảo luận nhóm C Củng cố, dặn dò: - Kiểm tra SGK. - GV treo bản đồ tự nhiên lên bảng - GV đưa cho mỗi nhóm 3 bức tranh (ảnh) nói về một nét sinh hoạt của người dân ở ba miền (cách ăn, cách mặc, nhà ở, lễ hội) & trả lời các câu hỏi: + Tranh (ảnh) phản ánh cái gì? + Ở đâu? - GV kết luận: Mỗi dân tộc sống trên đất nước Việt Nam có nét văn hoá riêng song đều có cùng một Tổ quốc, một lòch sử Việt Nam GV nêu: Để Tổ quốc ta tươi đẹp như ngày hôm nay, ông cha ta đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Em nào có thể kể một sự kiện chứng minh điều đó. - GV nhận xét chung. - GV cho HS đọc ghi nhớ trong SGK. - Nhận xét tiết học, Nhắc HS ôn bài. - HS xác đònh vùng miền mà mình đang sinh sống - Các nhóm xem tranh (ảnh) & trả lời các câu hỏi - Đại diện nhóm báo cáo HS thảo luận nhóm. HS trình bày kết quả. - HS đọc ghi nhớ. ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiÓu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o TiÕt 4: §Þa lÝ TIẾT 1 : Lµm quen víi b¶n ®å. I. MỤC TIÊU : 1. KiÕn thøc:- HS biết bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất theo tỷ lệ - nhất đònh. - Biết một số yếu tố của bản đồ: tên bản đồ, phương hướng, ký hiệu bản đồ. - Học sinh khá, giỏi biết tỷ lệ bản đồ. 2. Kü n¨ng: HS nêu được đònh nghóa đơn giản về bản đồ. 3. Th¸i ®é: Ham thích tìm hiểu môn Lòch sử.®Þa lý. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ Đòa lí tự nhiên Việt Nam. - Bản đồ hành chính Việt Nam. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU : TG Néi dng Ho¹t ®éng cđa thầy Ho¹t ®éng cđa trß 2’ 30’ A. Bài cũ: B. Bài mới: 1.Giới thiệu: 2.Hoạtđộng1: Các bước sử dụng bản đồ: 3.Hoạt động2: - KiĨm tra s¸ch, vë vµ bµi tËp cđa HS Hoạt động cả lớp -Tên bản đồ cho ta biết điều gì? - Chỉ đường biên giới của Việt Nam với các nước xung quanh trên hình 1 & giải thích vì sao lại biết đó là đường biên giới - Dựa vào bảng chú giải ở hình 1 để đọc các kí hiệu của một số đối tượng đòa lí - GV yêu cầu HS nêu các bước sử dụng bản đồ - HS trả lời - HS nhận xét - HS dựa vào kiến thức của bài trước trả lời các câu hỏi - Đại diện một số HS trả lời các câu hỏi trên & chỉ đường biên giới của Việt Nam trên bản đồ treo tường Các bước sử dụng bản đồ: + Đọc tên bản đồ để biết bản đồ đó thể hiện nội dung gì. + Xem bảng chú giải để biết kí hiệu đối tượng đòa lí cần tìm + Tìm đối tượng trên bản đồ dựa vào kí hiệu - HS trong nhóm lần lượt ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o 3’ - Làm BT ở SGK 4. Hoạt động3 HS lên chỉ bản đồ C. Củng cố Dặn dò: Thảo luận nhóm * GV hoàn thiện câu trả lời của các nhóm : Làm việc cả lớp GV treo bản đồ hành chính Việt Nam lên bảng - Khi HS lên chỉ bản đồ, GV chú ý hướng dẫn HS cách chỉ. Ví dụ: chỉ một khu vực thì phải khoanh kín theo ranh giới của khu vực; chỉ một đòa điểm (thành phố) thì phải chỉ vào kí hiệu chứ không chỉ vào chữ ghi bên cạnh; chỉ một dòng sông phải đi từ đầu nguồn xuống cuối nguồn. - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK - Nhận xét tiết học. làm các bài tập a, b trong SGK. - Đại diện nhóm trình bày trước lớp kết quả làm việc của nhóm. - HS các nhóm khác sửa chữa, bổ sung cho đầy đủ & chính xác. - Một HS đọc tên bản đồ & chỉ các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây trên bản đồ - Một HS lên chỉ vò trí của tỉnh (thành phố) mình trên bản đồ. - Một HS lên chỉ tỉnh (thành phố) giáp với tỉnh (thành phố) của mình trên bản đồ theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo viên : Lê Thị Thảo Tiết 1: LCH S Tit 2: Làm quen với bản đồ ( tip theo) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nờu c cỏc bc s dng Bn : c tờn bn ,xem bng chỳ gii, tỡm i tng Lch s hay a lý trờn bn . 2. K nng : Bit c bn dng n gin: nhn bit v trớ, c im ca i tng trờn bn ; da vo kớ hiu mu sc phõn bit cao, nhn bit nỳi, cao nguyờn, ng bng, vựng bin. 3. Thỏi : HS yờu thớch mụn hc, cú ý thc hc tp tt. II. Đồ dùng dạy học: - Bn a lớ t nhiờn Vit Nam, Bn hnh chớnh Vit Nam III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 3 30 A. Kim tra bi c B. Bi mi 1.Hot ng 1: Gii thiu bi 2. Hot ng 2: Cỏch s dng bn - Gi hs lờn xỏc nh 4 hng (T, B, , N) trờn bn - Nờu mt s yu t ca bn m em bit? - Nhn xột. - GTB ghi u bi - Hi: Tờn bn cho ta bit iu gỡ? - Nhỡn vo bng chỳ gii hỡnh 3/6 hóy c cỏc kớ hiu ca mt s i tng a lớ - Treo bn a lớ t nhiờn VN, gi HS lờn ch ng biờn gii phn t lin ca VN vi cỏc nc lỏng ging. - Vỡ sao em bit ú l biờn gii quc gia? - Qua tỡm hiu bn no nờu c cỏch s dng bn ? - HS lờn bng va ch va núi: hng B l hng phớa trờn bn , hng N phớa di bn , hng bờn phi, hng T bờn trỏi. - Mt s yu t ca bn : phng hng, t l, kớ hiu bn . - HS lng nghe - Cho ta bit tờn ca khu vc v nhng thụng tin ch yu ca khu vc ú c th hin trờn bn . - sụng, h, biờn gii quc gia - 1 HS lờn ch trờn bn - Da vo kớ hiu trong bng chỳ gii. - S dng bn theo cỏc bc: + c tờn bn bit bn ú th hin ni dung gỡ. Thiết kế bài dạy lớp 4 Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo viên : Lê Thị Thảo 2 3.Hot ng 3: Thc hnh 4. Hot ng 4: v trớ ni em sinh sng trờn bn . C. Cng c, dn dũ - Gi HS c phn ghi nh. - Y/c HS hot ng nhúm ụi hon thnh cõu a,b/8,9 SGK - Gi i din nhúm lờn trỡnh by - Treo bn hnh chớnh Vit Nam lờn bng - Gi HS c tờn bn , ch cỏc hng trờn bn - Em ang sng tnh (thnh ph) no? Hóy tỡm v trớ tnh (TP) ca em trờn bn hnh chớnh VN v cho bit nú giỏp vi nhng tnh (TP) no? - Nờu cỏc bc s dng bn ? - Nhn xột tit hc + Xem bng chỳ gii bit kớ hiu i tng lch s hoc a lớ + Tỡm i tng LS hoc L trờn bn da vo kớ hiu. - 3 HSc ghi nh - HS hot ng nhúm ụi + HS lờn trỡnh by ch cỏc hng , B,T, N v nờu bng ó hon thnh +T l bn l: 1 : 9 000 000 (1 cm trờn bn tng ng vi 9 000 000 cm ngoi thc t.) + HS i din lờn ch ng biờn gii quc gia trờn bn - Cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung. - 1 HS c tờn bn : Bn hnh chớnh VN v ch cỏc hng ,B,T,N. - HS ln lt lờn bng ch v tr li - HS khỏc nhn xột. Thiết kế bài dạy lớp 4 Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o TiÕt 4: lÞch sư TIẾT 3 : Níc V¨n Lang I. MỤC TIÊU - Nắm được một số sự kiện về nhà nước Văn Lang: thời gian ra đời, những nét chính về đời sống, vật chất và tinh thần của người việt cổ. + Khoảng 700 TCN nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong lòch sử dân tộc ra đời. + Người lạc việt biết làm ruộng, ươm tơ, dệt, lụa, đúc đồng làm vũ khí và công cụ sản xuất. + Người lạc Việt ở nhà sàn, họp nhau thành các làng, bản. + Người lạc việt có tục nhuộm răng, ăn trầu, ngày lễ hội thường đua thuyền, đấu vật. - HS mô tả được những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người Lạc Việt - HS tự hào về thời đại vua Hùng & truyền thống của dân tộc. II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phiếu học tập - Phóng to lược đồ Bắc Bộ và Bắc Tring Bộ . - Bảng thống kê ( chưa điền ) Sản xuất Ăn Mặc & trang điểm Ở Lễ hội Lúa Khoai Cây ăn quả Ươm tơ dệt vải Đúc đồng: giáo mác, mũi tên , rìu , lưỡi cày Nặn đồ đất Đóng thuyền Cơm, xôi Bánh chưng, bánh giầy Uống rượu Mắm Phụ nữ dùng nhiều đồ trang sức , búi tóc hoặc cạo trõc đầu . - Nhà sàn - Quây quần thành làng Vui chơi, nhảy múa Đua thuyền Đấu vật III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG Néi dung Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 3’ 32’ A.KiĨm tra bµi cò: B.Bµimíi 1.Giớithiệu: 2 Hoạt động 1 Làm việc cả lớp - Treo lược đồ Bắc Bộ và một phần - HS dựa vào kênh hình và ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o TG Néi dung Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 3’ - Tìm hiểu về nước Văn Lang 3 Hoạt động 2 4 Hoạt động 3: : Làm việc cá nhân 5.Hoạt động 4 Làm việc cá nhân C. Củng cố: dặn dò : Bắc Trung Bộ và vẽ trục thời gian lên bảng . - Giới thiệu về trục thời gian : Người ta quy ước năm 0 là năm Công nguyên ( CN ) ; phía bên trái hoặc phía dưới năm CN là những năm trước CN; phía bên phải hoặc phía trên năm CN là những năm sau CN . : Làm việc cá nhân GV đưa ra khung sơ đồ (chưa điền nội dung ) Hùng Vương Lạc hầu , Lạc tướng Lạc dân Nô tì - GV đưa ra khung bảng thống kê phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của ngườ Lạc Việt . - GV yêu cầu HS mô tả lại bằng ngôn ngữ của mình về đời sống của người dân Lạc Việt - Đòa phương em còn lưu giữ những tục lệ nào của người Lạc Việt? - GV kết luận . - Chuẩn bò : bài “Nước Âu Lạc” kênh chữ trong SGK để xác đònh đòa phận của nước Văn Lang & kinh đô Văn Lang trên bảng đồ; xác đònh thời điểm ra đời trên trục thời gian HS có nhiệm vụ đọc SGK & điền vào sơ đồ các giai tầng sao cho phù hợp - HS đọc kênh chữ và xem kênh hình để điền nội dung vào các cột cho hợp lí như bảng thống kê trên . - HS trả lời , HS khác bổ sung . ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiÓu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o Bổ sung ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o TiÕt 4: lÞch sư TIẾT 4 : Níc ¢u L¹c I MỤC TIÊU : HS biết - Nước Âu Lạc là sự tiếp nối của nước Văn Lang. - Thời gian tồn tại của nước Âu Lạc, tên vua, nơi kinh đô đóng. - Sự phát triển về quân sự của nước u Lạc . - Nguyên nhân thắng lợi và nguyên nhân thất bại của nước u Lạc trước sự xâm lược của Triệu Đà . II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình ảnh minh hoạ - Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ . - Phiếu học tập của HS III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : tg Néi dung Ho¹t ®éng cđa thầy Ho¹t ®éng cđa trò 5’ 27’ A. KiĨm tra bµi cò: B. Bµi míi: 1.Giới thiệu: 2.Hoạt động 1: Làm việc cá nhân HS đọc SGK và làm phiếu học tập 3.Hoạt động 2: Làm việc cả lớp -Truyền thuyết - Nước Văn Lang ra đời ở đâu & vào thời gian nào? - Đứng đầu nhà nước là ai? - Giúp vua có những ai? - Dân thường gọi là gì? - Người Việt Cổ đã sinh sống như thế nào? - GTB – Ghi đầu bài - Yêu cầu HS đọc SGK và làm phiếu học tập - GV hướng dẫn HS kết luận: Cuộc sống của người Âu Việt & người Lạc Việt có nhiều điểm tương đồng và họ sống hoà hợp với nhau. - So sánh sự khác nhau về nơi đóng đô của nước Văn Lang và nước Âu Lạc? - Thành tựu lớn nhất của người dân Âu Lạc là gì? GV (hoặc HS) kể sơ về truyền thuyết An Dương Vương GV mô tả về tác dụng của nỏ & thành Cổ Loa (qua sơ đồ) - HS có nhiệm vụ điền dấu x vào ô  để chỉ những điểm giống nhau trong cuộc sống của người Lạc Việt & người Âu Việt - Xây thành Cổ Loa & chế tạo nỏ. ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 [...]... sông Bạch Đằng nằm ở đâu? đánh nước ta… thất bại” + Quân Ngô Quyền đã dựa vào thuỷ để cùng thảo luận nhóm triều để làm gì? + Trận đánh diễn ra như thế nào? + Kết quả trận đánh ra sao? - GV yêu cầu HS dựa vào kết quả - HS thuật lại diễn biến làm việc để thuật lại diễn biến của của trận đánh trận đánh GV nêu vấn đề cho cả lớp thảo luận Hoạt động cả lớp - Sau khi đánh tan quân Nam Hán, - HS thảo luận – báo... ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o tiÕt 13 : ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o lÞch sư TiÕt 4: Cc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng x©m lỵc lÇn thø hai ( 10 75- 10 77) I mơc tiªu: 1. Kiến thức: HS biết ta thắng được quân Tống bởi tinh thần dũng cảm và trí thông minh của quân dân ta Người anh hùng tiêu biểu của cuộc kháng chiến này là... Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em hãy điền dấu x vào  sau thông tin đúng về Ngô Quyền + Ngô Quyền là người làng Đường Lâm (Hà Tây) + Ngô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ + Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta đánh quân Nam Hán ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4    Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o lÞch sư TiÕt 4: TIẾT 8 : I... thời gian có trên trục : sử tiêu biểu khoảng 700 năm TCN , 17 9 TCN , trong hai 938 thời kì 4. Hoạt động Làm việc theo nhóm Nhóm 1: Vẽ tranh về đời 3: - GV chia lớp thành 3 nhóm thảo sống của người Lạc Việt dưới thời Văn Lang Nhóm 2: kể lại bằng lời về cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng: nổ ra trong hoàn cảnh nào? Ý nghóa & kết quả của cuộc khởi nghóa? luận ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiĨu häc B×nh Minh... líp 4 Trêng TiĨu häc B×nh Minh B TG Néi dung 2.Hoạt động 1: Tình hình đất nước sau khi Ngô Vương mất 3 Hoạt động2 - Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân 4. Hoạt động Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o Ho¹t ®éng cđa trß Ho¹t ®éng cđa thầy đứng lên củng cố nền độc lập của nước nhà & thống nhất đất nước? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài: Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân - GV yêu cầu HS dựa vào SGK thảo Hoạt động cả. .. thành 12 vùng Đất nước quy về một mối Triều đình Lục đục Được tổ chức lại quy củ Đời sống của nhân dân Làng mạc, đồng ruộng bò tàn phá, đổ máu vô ích Đồng ruộng trở lại xanh tươi, ngược xuôi buôn bán, khắp nơi chùa tháp được xây dựng ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o lÞch sư TiÕt 4: Cc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng x©m lỵc lÇn thø nhÊt (N¨m 9 81) I MỤC TIÊU: 1 Kiến... nào làm kinh đô & đặt tên nước ta là gì? - GV nhận xét B.Bàimới: 1. Giớithiệu: Cc kh¸ng chiến chống quân Tống lần thứ nhất (9 81) - Lê Hoàn lên ngôi vua trong Hoạt động cả lớp 2.Hoạt hoàn cảnh nào ? - Vua Đinh & con trưởng là động 1: Đinh Liễn bò giết hại - Lê Hoàn Con thứ là Đinh Toàn mới 6 lên ngôi vua tuổi lên ngôi vì vậy không đủ sức gánh vác việc nước Lợi dụng cơ hội đó, nhà Tống đem quân sang xâm... Cuộc kháng ta vào năm nào? Đại diện nhóm lên bảng chiến chống Quân Tống tiến vào nước ta theo thuật lại cuộc kháng chiến quân Tống những đường nào? chống quân Tống của nhân Hai trận đánh lớn diễn ra ở đâu dân trên bản đồ và diễn ra như thế nào? Quân Tống có thực hiện được ý đồ xâm lược của chúng không? - Thắng lợi của cuộc kháng Làm việc cả lớp chiến chống quân Tống đã đem Giữ vững nền độc lập dân 4. Hoạt... d¹y líp 4 Trêng TiĨu häc B×nh Minh B TG Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o Ho¹t ®éng cđa GV kinh đô là một quyết đònh sáng suốt tạo bước phát triển mạnh mẽ của đất nước ta trong những thế kỉ tiếp theo ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Ho¹t ®éng cđa HS Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o lÞch sư TiÕt 4: Chïa thêi Lý I.mơc tiªu: 1. Kiến... Phiếu học tập Họ và tên: ……………………………………………… Lớp: Bốn Môn: Lòch sử PHIẾU HỌC TẬP Em hãy điền tên các cuộc khởi nghóa vào cột “Cuộc khởi nghóa” cho phù hợp với thời gian diễn ra cuộc khởi nghóa Thời gian Cuộc khởi nghóa Năm 40 Năm 248 Năm 542 – 602 Năm 722 Năm 766 – 779 Năm 905 Năm 938 - Bảng thống kê Thời gian Các mặt Trước năm 17 9 TCN Từ năm 17 9 TCN đến năm 938 SCN Chủ quyền Kinh tế Văn hoá III.CÁC HOẠT . & người Âu Việt - HS trả lời ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Thời gian Cuộc khởi nghóa Năm 40 Năm 248 Năm 542 – 602 Năm 722 Năm 766 – 779 Năm 905 Năm 938 Trêng TiĨu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª. B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o TiÕt 4: LỊCH SỬ TIẾT 1 : M«n lÞch sư vµ ®Þa lý I . MỤC TIÊU : 1 KiÕt thøc: HS biết môn lòch sử và đòa lý ở lớp 4 gíup học sinh hiểu biết về thiên nhiên. gian : Người ta quy ước năm 0 là năm Công nguyên ( CN ) ; phía bên trái hoặc phía dưới năm CN là những năm trước CN; phía bên phải hoặc phía trên năm CN là những năm sau CN . : Làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Lịch sử 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm