Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 8

103 993 0
Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày: Tuần: 1 Môn: Đòa lí BÀI: MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: HS biết: - Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sống và có chung một lòch sử, một Tổ quốc. - Một số yêu cầu khi học môn Lòch sử và Đòa lý 2.Kó năng: HS biết: - Vò trí đòa lý, hình dáng của đất nước ta 3.Thái độ: - Ham thích tìm hiểu môn Lòch sử & Đòa lí. II.CHUẨN BỊ: - Bản đồ Đòa lý tự nhiên Việt Nam, bản đồ hành chính Việt Nam - Hình ảnh sinh hoạt của một số dân tộc ở một số vùng. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH 1 phút 7 phút 8 phút 8 phút  Khởi động:  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - GV treo bản đồ Đòa lý tự nhiên lên bảng. Giới thiệu vò trí của đất nước ta và các cư dân ở mỗi vùng. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - GV đưa cho mỗi nhóm 1 bức tranh (ảnh) về cảnh sinh hoạt của một dân tộc nào đó ở một vùng, yêu cầu HS tìm hiểu và mô tả bức tranh hoặc ảnh đó. - GV kết luận: Mỗi dân tộc sống trên đất nước Việt Nm có nét v8n hoá riêng song đều có cùng một Tổ quốc , một lòch sử Việt Nam. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - HS trình bày lại và xác đònh trên bản đồ hành chính Việt Nam vò trí tỉnh, thành phố mà em đang sống - Các nhóm xem tranh (ảnh) & trả lời các câu hỏi - Đại diện nhóm báo cáo Bản đồ Tranh (ảnh) 7 phút 3 phút 1 phút GV đặt vấn đề: Để Tổ quốc ta tươi đẹp như ngày hôm nay, ông cha ta đã trải qua hang ngàn năm dựng nước và giữ nước . Em nào có thể kể một sự kiện chứng minh điều đó ? GV kết luận Hoạt động 4: Làm việc cả lớp - GV hướng dẫn HS cách học  Củng cố - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK  Dặn dò: - Chuẩn bò bài: Làm quen với bản đồ HS phát biểu ý kiến Các ghi nhận, lưu ý: Ngày: Tuần: Môn: Đòa lí BÀI: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - HS biết một số yếu tố của bản đồ: tên, phương hướng, tỉ lệ, kí hiệu bản đồ. - Bước đầu nhận biết được các kí hiệu của một số đối tượng đòa lí thể hiện trên bản đồ 2.Kó năng: - HS nêu được đònh nghóa đơn giản về bản đồ 3.Thái độ: - Ham thích tìm hiểu môn Đòa lí. II.CHUẨN BỊ: - SGK - Một số loại bản đồ: thế giới, châu lục, Việt Nam. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH 1 phút 5 phút 8 phút 8 phút  Khởi động:  Bài cũ: Môn lòch sử và đòa lý - Yêu cầu HS trình bày lại và xác đònh trên bản đồ hành chính Việt Nam vò trí tỉnh, thành phố mà em đang sống. - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - GV treo các loại bản đồ lên bảng theo thứ tự lãnh thổ từ lớn đến nhỏ (thế giới, châu lục, Việt Nam…) - GV yêu cầu HS đọc tên các bản đồ treo trên bảng. - GV yêu cầu HS nêu phạm vi lãnh thổ được thể hiện trên mỗi bản đồ. - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời. - GV kết luận: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt của Trái Đất theo một tỉ lệ nhất đònh. Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân - HS quan sát hình 1 và hình 2, rồi chỉ vò trí của hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn trên từng hình. - Muốn vẽ bản đồ, chúng ta thường phải làm như thế nào? - HS lên bảng trình bày - HS nhận xét - HS quan sát - HS đọc tên các bản đồ treo trên bảng - HS trả lời - Bản đồ thế giới thể hiện toàn bộ bề mặt Trái Đất, bản đồ châu lục thể hiện một bộ phận lớn của bề mặt Trái Đất – các châu lục, bản đồ Việt Nam thể hiện một bộ phận nhỏ hơn của bề mặt Trái Đất – nước Việt Nam. - HS quan sát hình 1, 2 rồi chỉ vò trí của Hồ Gươm & đền Ngọc Sơn theo từng tranh. - Đại diện HS trả lời Bản đồ Các loại bản đồ SGK 8 phút 4 phút - Tại sao cùng vẽ về Việt Nam mà bản đồ hình 3 trong SGK lại nhỏ hơn bản đồ Đòa lý Việt Nam treo tường? - GV giúp HS sửa chữa để hoàn thiện câu trả lời. Hoạt động 3: Hoạt động nhóm GV yêu cầu các nhóm đọc SGK, quan sát bản đồ trên bảng & thảo luận theo các gợi ý sau: - Tên của bản đồ Cho ta biết điều gì? - Hoàn thiện bảng - Trên bản đồ, người ta thường quy đònh các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây như thế nào? - Chỉ các hướng B, N, Đ, T trên bản đồ tự nhiên Việt Nam? - Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì? - Đọc tỉ lệ bản đồ ở hình 2 & cho biết 1 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu m trên thực tế? - Bảng chú giải ở hình 3 có những kí hiệu nào? Kí hiệu bản đồ được dùng để làm gì? - GV giải thích thêm cho HS: tỉ lệ bản đồ thường được biểu diễn dưới dạng tỉ số, là một phân số luôn có tử số là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ & ngược lại. - GV kết luận: Một số yếu tố của bản đồ mà các em vừa tìm hiểu đó là tên của bản đồ, phương hướng, tỉ lệ & kí hiệu bản đồ. Hoạt động 4: Thực hành vẽ một số kí hiệu bản đồ. trước lớp - HS đọc SGK, quan sát bản đồ trên bảng & thảo luận theo nhóm - Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả làm việc của nhóm trước lớp - Các nhóm khác bổ sung & hoàn thiện - HS quan sát bảng chú giải ở hình 3 & một số bản đồ khác & vẽ kí hiệu của một số đối tượng đòa lí như: đường biên giới quốc gia, núi, sông, thành phố, thủ đô… - 2 em thi đố cùng nhau: 1 em vẽ kí hiệu, 1 em nói kí hiệu đó thể 3 phút 1 phút  Củng cố - Bản đồ là gì? Kể tên một số yếu tố của bản đồ? - Bản đồ được dùng để làm gì? - Lưu ý: ở một số bài có sử dụg từ “ lược đồ”. So với bản đồ thì tính chính xác của lược đồ đã giảm đi, các yếu tố nội dung và yếu tố toán học chhưa thật đầy đủ. Vì vậy, không sử dụng lược đồ để đo, tính khoảng cách ma chỉ dùng để nhận biết vò trí tương đối của một số đối tượng lòch sử hoặc đòa lý với một vài đặc điểm của chúng.  Dặn dò: - Chuẩn bò bài: Cách sử dụng bản đồ. hiện cái gì Các ghi nhận, lưu ý: Ngày: Tuần: Môn: Đòa lí BÀI: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (t.t) I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - HS biết cách sử dụng bản đồ như thế nào cho đúng 2.Kó năng: HS biết: - Nêu được trình tự các bước sử dụng bản đồ. - Xác đònh được 4 hướng chính (Bắc, Nam, Đông, Tây) trên bản đồ theo quy ước thông thường. - Tìm một số đối tượng đòa lí dựa vào bảng chú giải của bản đồ. 3.Thái độ: - Ham thích tìm hiểu môn Đòa lí. II.CHUẨN BỊ: - SGK - Bản đồ Đòa lí tự nhiên Việt Nam, bản đồ hành chính Việt Nam. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH 1 phút 5 phút 7 phút  Khởi động:  Bài cũ: Bản đồ - Bản đồ là gì? - Kể một số yếu tố của bản đồ? - Bản đồ thể hiện những đối tượng nào? - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - Tên bản đồ cho ta biết điều gì? - Dựa vào bảng chú giải ở hình 3 (bài 2) để đọc các kí hiệu của một số đối tượng đòa lí. - HS trả lời - HS nhận xét - HS dựa vào kiến thức của bài trước trả lời các câu hỏi - Đại diện một số HS trả lời các câu hỏi trên SGK Các loại bản đồ 8 phút 8 phút 3 phút 1 phút - Chỉ đường biên giới phần đất liền của Việt Nam với các nước láng giềng trên hình 3 (bài 2) & giải thích vì sao lại biết đó là đường biên giới quốc gia. - GV giúp HS nêu các bước sử dụng bản đồ Hoạt động 2: Thực hành theo nhóm - GV hoàn thiện câu trả lời của các nhóm Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - GV treo bản đồ hành chính Việt Nam lên bảng - Khi HS lên chỉ bản đồ, GV chú ý hướng dẫn HS cách chỉ. Ví dụ: chỉ một khu vực thì phải khoanh kín theo ranh giới của khu vực; chỉ một đòa điểm (thành phố) thì phải chỉ vào kí hiệu chứ không chỉ vào chữ ghi bên cạnh; chỉ một dòng sông phải đi từ đầu nguồn xuống cuối nguồn.  Củng cố - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK  Dặn dò: - Chuẩn bò bài: Dãy núi Hoàng Liên Sơn & chỉ đường biên giới của Việt Nam trên bản đồ treo tường - Các bước sử dụng bản đồ: + Đọc tên bản đồ để biết bản đồ đó thể hiện nội dung gì. + Xem bảng chú giải để biết kí hiệu đối tượng đòa lí cần tìm + Tìm đối tượng trên bản đồ dựa vào kí hiệu - HS trong nhóm lần lượt làm các bài tập a, b, c - Đại diện nhóm trình bày trước lớp kết quả làm việc của nhóm. - HS các nhóm khác sửa chữa, bổ sung cho đầy đủ & chính xác. - Một HS đọc tên bản đồ & chỉ các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây trên bản đồ - Một HS lên chỉ vò trí của tỉnh (thành phố) mình đang sống trên bản đồ. - Một HS lên chỉ tỉnh (thành phố) giáp với tỉnh (thành phố) của mình. Các ghi nhận, lưu ý: Ngày: Tuần: 2 Môn: Đòa lí BÀI: DÃY HOÀNG LIÊN SƠN I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - HS biết dãy núi Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao & đồ sộ nhất Việt Nam. - HS biết ở dãy núi Hoàng Liên Sơn khí hậu lạnh quanh năm 2.Kó năng: - HS chỉ được trên lược đồ & bản đồ Việt Nam vò trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn. - Trình bày một số đặc điểm của dãy núi Hoàng Liên Sơn (vò trí, đòa hình, khí hậu) - Mô tả đỉnh núi Phan – xi – păng. - Bước đầu biết dựa vào lược đồ (bản đồ), tranh ảnh, bảng số liệu để tìm ra kiến thức. 3.Thái độ: - Tự hào về cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước Việt Nam. II.CHUẨN BỊ: - SGK - Bản đồ đòa lí tự nhiên Việt Nam. - Tranh ảnh về dãy núi Hoàng Liên Sơn & đỉnh núi Phan-xi-păng. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH 1 phút 5 phút 7 phút  Khởi động:  Bài cũ: Làm quen với bản đồ (t.t) - Nêu các bước sử dụng bản đồ? - Hãy tìm vò trí của thành phố của em trên bản đồ Việt Nam? - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - GV chỉ trên bản đồ Việt Nam vò trí của dãy Hoàng Liên Sơn. - Kể tên những dãy núi chính ở - HS trả lời - HS nhận xét - HS dựa vào kí hiệu để tìm vò trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn ở lược đồ hình 1. - HS dựa vào kênh Lược đồ hình 1, SGK 8 phút 8 phút 3 phút phía bắc của nước ta (Bắc Bộ)? - Trong những dãy núi đó, dãy núi nào dài nhất? - Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở phía nào của sông Hồng & sông Đà? - Dãy núi Hoàng Liên Sơn dài bao nhiêu km? rộng bao nhiêu km? - Đỉnh núi, sườn & thung lũng ở dãy núi Hoàng Liên Sơn như thế nào? - GV sửa chữa & giúp HS hoàn chỉnh phần trình bày. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Dựa vào lược đồ hình 1, hãy chỉ đỉnh núi Phan-xi-păng & cho biết độ cao của nó. - Quan sát hình 2 (hoặc tranh ảnh về đỉnh núi Phan-xi-păng), mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng . - GV giúp HS hoàn chỉnh phần trình bày. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - GV yêu cầu HS đọc thầm mục 2 trong SGK & cho biết khí hậu ở vùng núi cao Hoàng Liên Sơn như thế nào? - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời - GV gọi 1 HS lên chỉ vò trí của Sa Pa trên bản đồ đòa lí tự nhiên Việt Nam treo tường. - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời. - GV tổng kết: Sa Pa có khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh đẹp nên đã trở thành một nơi du lòch, nghỉ mát lí tưởng của vùng núi phía Bắc.  Củng cố - GV yêu cầu HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về vò trí, đòa hình & khí hậu của dãy Hoàng Liên Sơn. hình & kênh chữ ở trong SGK để trả lời các câu hỏi. - HS trình bày kết quả làm việc trước lớp. - HS chỉ trên bản đồ Việt Nam vò trí dãy núi Hoàng Liên Sơn & mô tả dãy núi Hoàng Liên Sơn (vò trí, chiều dài, độ cao, đỉnh, sườn & thung lũng của dãy núi Hoàng Liên Sơn - HS làm việc trong nhóm theo các gợi ý - Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. - HS các nhóm nhận xét, bổ sung. - Khí hậu lạnh quanh năm - HS lên chỉ vò trí của Sa Pa trên bản đồ Việt Nam. - HS trả lời các câu hỏi ở mục 2 - HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về vò trí, đòa hình & khí hậu của dãy núi Hoàng Liên Sơn. Lược đồ hình 1 Tranh ảnh về dãy núi Hoàng Liên Sơn Bản đồ đòa lí Việt Nam 1 phút - GV cho HS xem một số tranh ảnh về dãy núi Hoàng Liên Sơn & giới thiệu thêm về dãy núi Hoàng Liên Sơn: Tên của dãy núi được lấy theo tên của cây thuốc quý mọc phổ biến ở vùng này là Hoàng Liên. Đây là dãy núi cao nhất Việt Nam & Đông Dương (gồm Việt Nam, Lào, Campuchia).  Dặn dò: - Chuẩn bò bài: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. Các ghi nhận, lưu ý: [...]... sao người dân ở vùng núi Hoàng Liên Sơn thường làm nhà sàn để ở? - Người dân ở vùng núi cao thường đi lại & chuyên chở bằng HS trả lời HS nhận xét 8 phút 8 phút 8 phút phương tiện gì? Tại sao? - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - Người dân ở Hoàng Liên Sơn thường trồng những cây gì? đâu? - GV yêu cầu HS tìm vò trí của đòa điểm ghi ở hình 1 trên bản đồ tự nhiên Việt Nam... trước lớp nghiệp? - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày - GV giải thích thêm cho HS biết về sự hình thành đất đỏ ba-dan: Xưa kia nơi này đã từng có núi lửa hoạt động Đó là hiện tượng đá bò nóng chảy, từ lòng đất phun trào ra ngoài Sau khi những núi lửa này ngừng hoạt động, các lớp đá nóng chảy nguội dần, đông đặc 8 phút 8 phút 3 phút lại Dưới tác dụng của nắng mưa kéo dài hàng triệu năm, các lớp. .. dụng gì? - Chỉ vò trí nhà máy thủy điện Ya-li trên lược đồ hình 4 & cho biết nó nằm trên con sông nào? HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH - HS trả lời HS nhận xét - HS quan sát lược đồ hình 4 rồi thảo luận theo Lược đồ nhóm theo các gợi ý của GV 8 phút 8 phút - GV gọi HS chỉ 3 con sông ( Xê Xan, Ba, Đồng Nai) và nhà máy thủy điện Y- a – li trên bản đồ đòa lí tự nhiên Việt Nam - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình... tranh ảnh để tìm kiến thức - Xác lập được mối quan hệ đòa lí giữa đòa hình với khí hậu, giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con người 3.Thái độ: - Tự hào về cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước Việt Nam II.CHUẨN BỊ: - SGK - Bản đồ đòa lí tự nhiên Việt Nam - Tranh ảnh về thành phố Đà Lạt - Phiếu luyện tập Họ và tên: Lớp: Bốn Môn: Đòa lí PHIẾU HỌC TẬP Em hãy hoàn thiện sơ đồ sau: Đà Lạt Khí... nguyên có khí hậu mát quanh năm nên đây là nơi có nhiều rừng thông nhất Tây Nguyên 8 phút 3 phút 1 phút - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện phần trình bày Hoạt động 3: Làm việc cá nhân - Ở Buôn Ma Thuột mùa mưa vào những tháng nào? Mùa khô vào những tháng nào? - Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa? Là những mủa nào? - Mô tả cảnh mủa mưa và mủa khô ở Tây Nguyên - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời... HS nhận xét 8 phút 8 phút 8 phút nguyên khác của nước ta trên bản đồ tự nhiên Việt Nam? - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - Kể tên một số dân tộc sống ở Tây Nguyên? - Trong các dân tộc kể trên, những dân tộc nào sống lâu đời ở Tây Nguyên? - Những dân tộc nào từ nơi khác đến ? - Mỗi dân tộc ở Tây Nguyên có những đặc điểm gì riêng biệt? (tiếng nói, tập quán, sinh hoạt)... Hoàng Liên Sơn trên bản đồ tự nhiên Việt Nam & cho biết nó có đặc điểm gì? - Khí hậu ở vùng núi cao Hoàng Liên Sơn như thế nào? - Chỉ và đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ đòa lí tự nhiên HS trả lời HS nhận xét 8 phút 8 phút 8 phút Việt Nam - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - Dân cư ở vùng núi Hoàng Liên Sơn đông đúc hơn hay thưa thớt hơn so với vùng đồng bằng? -... Bộ? - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - GV chỉ trên bản đồ đòa lí tự - HS trả lời HS nhận xét HS chỉ vò trí của các Bản đồ nhiên Việt Nam vò trí của khu vực Tây Nguyên vá nói: Tây Nguyên là vùng đất cao, rộng lớn, gồm các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau - GV yêu cầu HS lên bảng chỉ trên bản đồ đòa lí tự nhiên Việt Nam và đọc tên các cao nguyên theo thứ tự từ Bắc... dòng sông Bề mặt cao nguyên tương đối bằng phẳng được phủ bởi một lớp đất đỏ ba-dan dày, tuy không SGK Hình ảnh về các cao nguyên ở Tây Nguyên phì nhiêu bằng ở cao nguyên Đắc Lắc Mùa khô ở đây không khắc nghiệt lắm, vẫn có mưa đều đặn ngay trong những tháng hạn nhất nên cao nguyên lúc nào cũng có màu xanh - Nhóm 4: cao nguyên Lâm - Nhóm 4: Cao nguyên Viên Lâm Viên có đòa hình phức tạp, nhiều núi cao,... động1: Hoạt động cá nhân - Đà Lạt nằm ở cao nguyên nào? - HS trả lời HS nhận xét Dựa vào hình 1 ở bài Lược đồ 8 phút 8 phút - Đà Lạt ở độ cao bao nhiêu? - Với độ cao đó, Đà Lạt sẽ có khí hậu như thế nào? - Quan sát hình 1, 2 rồi đánh dấu bằng bút chì đòa điểm ghi ở hình vào lược đồ hình 3 - Mô tả một cảnh đẹp của Đà Lạt? - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời - GV giải thích thêm: Nhìn chung càng lên . chuyên chở bằng - HS trả lời - HS nhận xét 8 phút 8 phút 8 phút phương tiện gì? Tại sao? - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - Người dân ở Hoàng Liên Sơn thường. nay, ông cha ta đã trải qua hang ngàn năm dựng nước và giữ nước . Em nào có thể kể một sự kiện chứng minh điều đó ? GV kết luận Hoạt động 4: Làm việc cả lớp - GV hướng dẫn HS cách học  Củng. Sơn như thế nào? - Chỉ và đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ đòa lí tự nhiên - HS trả lời - HS nhận xét 8 phút 8 phút 8 phút Việt Nam. - GV nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1:

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:26

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tươi đẹp

 • Các công trình phục vụ nghỉ ngơi, du lòch biệt thự,

 • khách sạn

 • BÀI: MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

  • BÀI: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (t.t)

  • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

   • BÀI: DÃY HOÀNG LIÊN SƠN

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

    • BÀI: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở

    • HOÀNG LIÊN SƠN

    • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

     • BÀI: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN

     • Ở HOÀNG LIÊN SƠN

     • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

      • BÀI: TRUNG DU BẮC BỘ

      • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

       • BÀI: TÂY NGUYÊN

       • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

        • BÀI: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN

        • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

         • BÀI: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN

         • Ở TÂY NGUYÊN

          • TIẾT 1

          • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

           • BÀI: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN

           • Ở TÂY NGUYÊN

            • III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

            • TIẾT 2

            • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

             • BÀI: THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

              • PHIẾU HỌC TẬP

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan